Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 18 Ağustos 1972 iBu$; VEHEPiK KAUYÛNU MUSMJAT MİSTİP. PEMİZ. Dİ8İNE 6ÖHAMAM.DAHft MANWtf VüWEK gA TOpA BENZİ BULMACA 123456789 Izmir'in içinde Gülseren, oturduğu yerden fırladı; amcasmm boynuna larüdl: . «Bıncik amcacığım bcnim! Sizın, ya§lanraanıza karışmarn arna ben. büyümekten çok sevinçliyim. Bana bu yüzden kızmıyorsunuz değil mi? Emre'ye olan sevgımi kıskanmıyacaksınız değil tni?» «Bunlar ne biçim sözler Gülseren? Nel«r düşünüyorsun?» diye amcası, onun arkasını okşadı. Aklım fıkrim kanstı. Benirn üstume bir pazariık oluyormuş gibime geliyor. Anladığıma gore, Bay Hidayet Koryürek, beni yakmdan inceliyordu. Yoksa beni Ule b'uraya getiren Gülseren, ailesiyle danışıklı mıydl? Beni görmek mi istemişlerdi' yakmdan? Yir.e sıkılmaya başlamıştım. Farkmda olmadan elim, yandaki masamn üstünde duran cıgara kutusuna gitti. O anda Hidayet Beyin suslü çakmağını, burnumun ucunda yanmıs gördüm. Kendısi de bir cıgara yakarken: . «Topla şu civcivleri kızım, yerlerine götür.» Gulseren, civcivlerin bazısını yakaladı, bazısuıı kışkışladı, karşıdaki odaya gotürdü. Gitti geldi, farkına vardım, gözü bir telefona, bir kapıya takıhyordu. Bekledığ'i bir kimse, bir haber mi ola?" Düşündüm ki, ailesınden birini daha bekliyor. Hemen ayaklandım: • Ben, gideyim artık..» dedım; Gülseren, önüme geçti: •Daha erken.» . ' ' •Saat yediye geliyor. Annemle pazarlığımız vardır. Babamla saat yedi buçuğa değin, beni yeîneğe beklerler. Bu saati geçirdim mi, gelmeyeceğimi anlarlar.> «lyi ya, sen de yedi buçılğu geçirirsin ..» Ayakta dıkilmiş kalmıştım. •Tam bu sırada kapının lili 'Çaldı. Gülseren, sevinçle kosup kapıyı açtı. Uğur, kapının eşiğinde göründü. Kumral, benceleyuj iri yapıh bir delikanhdır. Benim boyuna bir seksen, onun boyu, bir yetmiş dokuzdur. Tâ lîse sıralarından beri lâf olsun diye, biraz da çocukluğumuzdan olacak, bu b o y konusunda çekışir dururuz. Liseden sonra birkaç yıl birbirimizi yitirmisizdır, O. okuyacağuh diye Avrupaya gitti. Ben, İktisadi Bilîmler Akademisinde okudum. Onun ne okuduğunu pek öğrenemedik ama, dd SAMİM KOCAGÖZ'ÜN ROMANI • 13 nüşünde biraz İngilizce konuştuğunu duydum. Tenisine gelince, çok iyi oynamağa başlamıştı. Gittiği yerlerde epeyce ilerlettnişti. Tâ Usedeyken tenise başlamamız da ayn bir hikâyedir ya... Ne yalan söyleyeyim. .Uğur arkadaşım olmasaydı, tenis oynaraak aklıma bile gelmezdi. Alsancaklı bu zengin çocuklarına ayak uydurmak, benirn için olasıya bir. iş değildi. tlk raketimi alabilmek için ne ince hesaplar yapmıştım, Şu da vardı ki, Uğur, gerçekten bir arkadaş olarak beni severdi: ben.de otau Zuppe, paralı çocuklardan tarklı. mert bir yam vardı Uğur'un. O sıralar Gülseren. ^merikan Kız Kolejinde okuyordu. Tenis Kulübe. aeabeysi Uğur'la birlikte gelirdi: bizimle oynardı. Hani 9 zamandan beri bana özel bir ilgi gösterir (!^. Şirketlerinde çahsmaya basladığımdan beri Uğur'un, Gülseren'üı baskısıyla bakıyordum, Uğur'da bir bası^oşluk beliriyordu. Kumara, briç, bezik, poker gibi oyunlara tutkusu arbyordu. Onu her zaman zorla oyun masasından kaldınp raketi eline veriyordum. Elbette her şeye bosverlnce. tenise de boşveriyor, bana her seferinde yenilivordu. Eski yıllarda onıınla ne güzel tadını çıkara çıkara. çekise çekişe maçlar yapardık. Bu haiiyle bile onu, benden başka îzmirde yenecok yoktu. Ifumara düşmesi, son zamanîarda aramızdaki dostluğu zedeler gibi oldu. Doğrusu ya, benim gibi bir memur, istese de hiçbir vakit onun oturduğu oyun masalarına oturamazdı. Onun arkasmda milyonlarm gücü vardı. Yalmz Uğur'un arkadaş olarak en saydığım yakası, arkadaşlığımızda, içtenlikle paralılığmı, zenginliğini ortaya ko\Tnaması, giderek bana hissettirmemeye çahşmasıydı. Yalnız ve yalnız, onunla resmî maçlarda kıyasıya çekişirdik ki, bu da sporculuğumuzun doğal sonucuydu. Hiç unutaraam, yıllar önce, bir maçta. başkasiyle oynamaktavdım. Raketimin telleri. birden parcalanıverdi. Ba;ka da raketim yoktu. Kenardan bizi seyreden USur. kucaeındaki üç raketten birini bana attı: «Bu raketin daha sağlam olacak Emre!» diye de seslendi. .Herkes de tru yeni raketi benim sandı * . \.; ../• ,•,.:/• t;. (Arkası var) 4 0 yıl önce Cumhuriyet 18.8.1933 B SOLDAN SAGA: 1 iljjli oyunlanmızdan veya bir eglence yeri Ödeme muddetı. 2 Eska Istanbul'un adlarından bir tanesi. S Kısla okul gibi yerlerde ayakııstü tedavi yapılan ufak hastane TERSİ masalların ıriyarı kahramaru. 4 Bir peygamber Soydan kışi. 5 Gece denizde küreklerin hareketleriyle meydana gelen ışıltılar. 6 Konforu yermde olan modern mısafırhane, parah yatacak yıyecek içecek yeri. 7 Netice Bir renk. 8 Baharın mujdecısı ufak top top çıçeklerıyle bır sıis bitkısı. 9 Baş kaldıran isyankâr Bektaşî şıirlerı mânâsına veya bir defada çekilıp ciğeri dolduran hava. TUKARDAN AŞAGlTA: 1 Erkek sesinde bir perde. 2 Imparatorluğun eski derir lerınde gece kolu polıs Aksı anlamına. 3 Ağızdan ağıza dolaşan asılsız haberler. 4 Kımyada titanın simgesi Bıl gın. 5 Ince madeni yaprak Bır içkj. 6 Güzellık (Eski dıl) Çarpma vurma sarsıntı. 7 Hareket, bır cismin sabit bir noktaya göre durumunu yerini değiştirmesj (Yeni dıl) Trabzon'da ilçe. 8 TERSİ cYaşasm. Ispanyolca TERSİ cefa. 9 Isim TERSİ bazı agaçlann kabuğundau sızan reçine DÜNKÜ BliLMACANIN ÇÖZCMÜ: Soldan Sağa: ı Kanton At. 2 Ayar Erke. 3 Nl Ut Çara. 4 Trapez Ra. 5 Vat. 6 Nazar Saı. 7 Rakam. 8 Vasatı II. 9 Aril Kana Vukardan Aşağıja: 1 Katın Va. Azar. 3 Na Trup Araf. 5 Ne Za Kık. Tsa. 8 Akar Temadı La. 2 Ayır Arz Si Tevrat. 8 7 Rc Amın 9 UGCıN gazetemizîn tiçüncif sahilesinde «Htm naiına hem mıhına» sutununda Abıdjn Daver bey bu başBu dıkkate değer vazından şu satırlan alıyoruz: lığı taşıyan bir yazi yayınladı «Priştinelı Hasan oevı Selânikto oldurmüşler Su destısi stuyolunda kııılır. Beo üsman ü Meclısı Mebusanında açıldığı günden kapanıncaya kadar zabıt kalemı müdürluğü yaptığım için o Meclıse ait acı tath bır çok hatıralanm vardır. Bu mebuslar fçinde çeşıt çeşıt insanlar tanıdlm. Bunlann bazılan apaçık Tüfk düşmanı ıdi Bunlar kendi milletlennden bahsederken «Arn»«ıt Bir Osmanlı mebusu kavml neeibi» «kavrnı neeibi Arap» gıbı hürmetkârane tabırler kullanılardı. Hepsı o Î^Iechsuı ındınde necıptı YaW raz Türkler degıldı. Bunlar arasında bır de Pnştıne mebu su Hasarf, «Ben Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyıro» dıyen Serfıçe mebusu Buşo ve benzerlen de vardı Cınaveneı sıyasi veya şaiısı otsun menlur» dur. Fakat Pnştınelı Hasan beye acıyacak her halde 012 Türkler değılız » PRDSVA Meclısı Reısi M Goerıng dunden ıtıbaren Prusya. danıltnde hayvanların tecrübeler için parçalanmasıru vasaklamıştır SOFY.VDA toplanan milletlerarası Radıkal Sosyalıst Kongresıne. Fransa adına Katılan eski Fransa Başvekılı E Hernot dün şehrımıze gelmiş ve Ankara'ya hareket etmıştır. K . \ R A U K M Z ' U E N ve Çanakkale'den gelen ve yolcu taşıvan çemılerın gümrük muamelelerı bundan boyle geınılerde yapılacak ve vapur tstanbu) Umanına gfcIınceve ksdar bu kontrol işı bıtmlş olacaktıı. MALKOÇOGLU yazan veçızen:Ayhan BAŞOGLU ÇELİK HANÇER Doktor Cemil sıraya koyarsan, cümle alem aman Cemil Akpınar'a da sıra gelsiq bir kaza olup da açıkta kalmasın diye oyunu verlr de verir!.. Keraınettin. Efendi, yalntt karaniık bir nokta var, ahall bıftrriypr ki, ou adafö, T^Utar?r*' * ' , Pİ>rt Jfen v a f i l a h a seçiıplerr ASKBİkSHmeyen j^ Kem burada büinmiyorsa bilem, Y *da herkes bekliyordur. Ce1 mil Akpınar '! Balı göı, sen, orada neler olacak!.. N e kar?ılama olacak!.. §indiden görü.voı gıbiyım kalabalığı, alkışı... Keramettin Efendi, bu Cemil Akpınar ne olursa olsun isterse düşmanım olsun, mademki Partimizi kazandıracak, başınnzın üstunde ^"îri vardır. Bu gece bir yemek yedirelim adama, avıptır! Hem de tanışmış ojuruz!.. Sen şimdi Abdürrahim'i bul!.. Ön Urafta bır yerde. Kolundan çek fısla kulağına... Bir yandan yemek işıni ayarlasın br yandan da, ne olur ne olmaz.Y 'a bir haber uçursun! Şımdi Ağam; sen de burdan bir yere tapırdama, eylce dinle Doktoru! I k bir 1&: ederse, partililerln ve d.e bilhassa Hasan Sıh'm "lamlannın hoşuna gitmeyecek bir kelâmda bulunur«a aklına yaz, akşarna lA)ktQr"un kulağını bükerız. Partisi için msan elind'n nc gelirse yapmalı:.. VII Cemil bir eliyle mıkrofunu tutmnş, dlğer elini cebıne sokmuş, gozleıi önvndeki kâğıtıdrın üstünden arasıra hızla geçiyor; ez'oerj bıldığı yerler gelince oaşmı saürlann yukarısına kaldırıy<jr, a. tık parlal: 'şmlarmaan kurtularak san bır top haline gelen guneşe, tepelcre bakıyordu. Kafatasının içinde yoğun bir şey vardı. Anlatması zor b' yiğıntı. Bu yığıntıdan bir şey koparak boğazma geliyor ve sesini titretiyordu. Cemil buau sezdiği an hemen toparlanarak soyled'ği şeylerle aklı arasında ilişl^i kür Elbette Ağam, ba$takı nasılsa oy âlscak. Bunu da ikinci •YILDIZ İNCESU'NUN ROMANI 13 maja çalı«:jordu. EHjrımn garip bjr durUşu vardı. Kendlnin yuksekte olu^u, ellerinl öne uzatışı. mikrofonu tutusu hepsi olağan değîldı; ona ait değildi, varlığınm dışmdaydı. Her şeyin ay»nksız sinirine rokundugunu anladı. Öfke doluydu şu nda. Elinden, üstünrie hmundugu kamyondan, karşısınd» boş, olü balık gözü s M |>|liçr # ı ^ l i l f a i l f i n ^ o y u l a ş a n gyn^^eo, kjnşjyjtejf^lerden dolayı kızıyprdu, KendJni yadırgıyordu «Okum^k ipsanı doğru yola götnrür, oknyan insan çevre^it.e faydalı olur. Kardeşlerim!.. Partimizin en bfiyük amaçlanndan biri herkcsin eğitimden geçmesini sağlamaktir. Her köyde okul ve Öfretmcn, parolamız budnr» Yutkunı 't sayfayı çevırdi. * . • 'Baslangirta güçse de, projelerimlzi bajaracağız. Tiirkiye' bütçe ' imkânlan dar olan bir memlekettir. Het ey de'vletten beklenmektedir. Devictin yaptnak zorunda olduğu işler yıllık programla~ halinde sıray» konuldukts sonra bc prosraml^ra tam manasıyla uymak Kerekir ki halkır istedikleri verile'uilstn.» . Dusünoe sıstemı ıle konuşması tamamen bağlantılannı kaybetmısti. Cemil diişünüyoı bir teyp de konuşuyordu. «Güneş daha kızanynr, cami iyice sarardı. Görünmez oldu. Daha üç beş sayfa var olrunacak. Millstvekili olmak güç şey! /ncak şükrrtmem gerek ki adayhk için yorulmadım... Tann razı olsun Ali'den. Kuvvetlı çocuk, ıyi partici! Hayattt ne istediğint yirm: yaşında kestırmış biri, benim gibi yaprak değil. Döne döne her dala konup kaçan hiç bir ?ey beceremiyen bir sarı yaprak. Nah şv kavağın dibindeki yapraklardan biri!..» «Topium kalkınması için serekli olan ulaşım imkin(Arkası var) DİSİ BOND . «Sevimli Hayalet» «Bücürile Mırnav» Televızj'onun bujük seyircileri sdjı günlerde en fazla «Çocukların Televizyonu» ile ilgilendiklerini aTtılj kaçınmadan sövleyebilivorlar. «Sevimli Hayalet» ve «Bücür ile Mırnav» ad lannı taşıyan tki karton film çocukların yanı sıra büvüklerın de seyrettikleri başlıca prosram bölümü haline gelmiş durumda. • • Bu durum Jnsanın hep 'cıddl konularla ve teknik vetersizlikler vüztinden gereğince hareket lendirilemeyen verli yapımlı filmlerle ilgilenmeyeceğinin, daima değişiklik istedi^inin de bir belsesi sayılabilir TV'nin, en ilgi çeken programlann biri olarak kabul edılen «Sil Bastan» programı da yeni dizisinde daha'ilr'nç bir hale getirilmiş özellikle ödenmeyen kuru$lanr( yerine daha gerçekçi olarak 'puan verilmesi usulünün ' petîrilmesi prp^ram düzenleyıci'ini. kurus kelimesıni kullan dıktan sonra vanlıs anlamalan önlemek için T>rogTamın bütünlügüntl bozan cümleler kullanmaktan da kurtarmış TİFFANY JONEf ! • , . • . • . • RADYO İSTANBUL 05 35 Açılış ve program 06 00 Kur'ânı Kecim Uırfoçe açıklamast ve jorurnu 0630 Gunavdın (K4J0 Koye haberler 07.05 Turkuler Geçıdı 07 20 Bır özel tanıtıcı 07 30 Haberler 07 45 Bu sabahın melodileri . 08 Q0 Istanbul'da bu^un 08 05 Reklâm spotları 08.10 Berabcr şarkilar 08 30 Vıyolonsel soloları 0843 Türküler ve oyun havaları 09 00 Ev için 09 20 Güzide Kasacı ve Tacettin Uygun'dam sarkılar 09.40 Arkası yarın 10 00 Ha. beıler 10 05 Saniye Can'dan türkuler 10 20 Hafif batı muzığı 1045 Gulseren Guvenlı'den sarkılar 11.00 Sabah konserı \\ 35 Sarkılar ve saz eserleri 12 00 Haberler ve Reklâm spotları 12 10 Beraber ve <olo türkuler 12 25 Kuçuk orkestra 12 40 Sevim Deran'dan şarkilar. 13 00 Haberler 13.15 Dans mıiziği 13 30 Reklâm Drogramlan 14 00 Çetın Inönteoe Orkestrası 1415 Oyun hnralan 14.30 Necip Dıvıtçioğlu Orkestrası 14 45 Cemıle Cevher Çiçek'ten turkuler 15 00 Haberler 15 05 Beraber ve solo şarkılar 15 30 Konçerto saati 16 00 Çocuk bahçesi 1S.1S Neset Ertaj'tan türküler 16.30 H*fil batı muzigi I6.4J Afife Ediboglu'dan sarkılar 17.00 Haberler 17.05 Köv odası 17 25 Kadınlar fash 17.50 Reklârh Drogramları 19 00 Haberler 19.30 Reklâm spotları »e Hafıf müzik 19 45 Dınî sohbet 2000 Sarkılar 20 15 Hafif batı muziğl 20 40 Mükerrem Kemertas'tan turfcüler 20 55 Bir varmıs bir vokmus 21 00 24 Saatin olavI«rı 21.10 MMİıh» Demirkıran'dsn sarkılar 21 30 Hafif batı muzıği 21 45 Baglama takım! 22 00 Reklâm proeramları 22 45 Haberler 23 0(1 Muziğin dili 23 45 Gece muzigi 23 55 Gunun onemli haberlen 24 00 Kapanıs. Senfonık muzik 19flO Hafif batı müzijji Muzak muzjk muzık 20 15 Aksam konserı San toloları 21 30 Paul Maurıat Orkestrası Turk Bestecıleri Î2 3(1 Louis Armstrong Caz muzığı 23 311 Gece ve muzik 00.30 batı muziei 01 00 Progrsm ve kapamg. 1J.30 21.00 22.00 23 00 HaM ANKARA 05.55 Açılış prograıp 06 0* Kur'ânı Kerım Tarkçe Açıklaması ve Yorumu OS30 Guna.vdın U700 Koye Haberleı 07 05 Oyun havaiaı 1 07 18 Bır özel tanıtıcı 07.30 Haberler 07.43 »bah muzıği 08.00 Ankara'da bugün 08.08 Her telden 08.38 Ceşitlı muzık 09 00 Ev lcuı 09 20 Oanan Turen'den şarkılar 09 40 Arkası varın 10 00 Haberler ve Reklâm Spotları m 05 Hulys Sozeı ve Yuksel Bozbay'dan sarkılaı 10 25 Cesıtli tnuzık 10 55 Özcan Ozaen'den rurkuleı u 10 Guleı G<tksel'den şarkıiar 11.30 Konser saati 12 00 Haberler 12 05 Haceı BulUs"tan 'TirKtıler 1225 ı^eltlinı spotları ;:•.«' Beraber »• «om SarkiİB' • 1SO( riaberleı 13.15 Hafit müzik 13 30 ReklSm Proeram. ları 14 00 Öğle Konsert 1415 Sittan GOven'den ;arkılar 14 35 Plâklaı arasında 15.0(1 Haberlar ve Reklâm Spotları 15.0» Saadet Yılmaı'dan tur. kuler 15 20 HafıJ muzık 15 45 Ziy» ratktot'tao sarkılar 16 05 Cocuk öancesı 16 20 Gonül S*»ler'derj çarkılar 16 40 Albümlerden •ecmeler 17.00 Haberler ve Reklâm Spotları !7.0â VurtUn Sesleı l/3( Kov Odası 17 5C KekFânn P• aKinlar 19*0 Haberler 19 30 Reklâm Spotları 19.33 S«I Eserleri 19 5T tsteklerinı» Mîkrofond» 2tı 1» Silâhir Kuvvetler Saati 20 3(1 Salib Uveun'dan furkuler 2045 Trafık 20 55 Biı varmıs biı vokmul •2100 Turk muziği Sıe) orosramı 21.40 Ca* mözıgı 22 05 Turkuler 22 25 Sarkılar 22.4J Habtrler 23.00 Haftanın bestecisl 23 45 Gece mUziJi 23.55 Günü" önemli haberleri 24.00 Kapanı». A K Vİ M GARTH NEMfBDEM Bu 1 ILECLEC»"<§1NI 18 Ağustos Recep 8 Rumr 1388 Ağustos S Hıcrî 1392 • Öğle • IkindJ Akşam Yatsı Knsak Günes 5.10 10.04 1218 5.12 16 06 9.01 19 04 12 00 20.45 141 3.21 8.14 ALTIN Cumhuriyet Resat Hamıt Aziz Napolyon 24 ayar 205.382.23S.205. 170.31.207. 383. 237^210. 175 31.25 tSTANBUL tL Açılış ve Program 17.00 Diskoteğlmızden 1730 Kuçük kenser 18 00 Gençlere müzik 18.30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog