Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 18 Ağustos 1972 Dünyada Bugün DJŞ habeıier Kral olmak gittikçe zorlaşıypr ral Hasan'a karşı yapılan darbe ve suikast teşebbüsunıin güniltusü henüz dınmemışken, Fas'ın İçisleri ve Mıllî Savunma Bakanı General Ufkir'in de intihar ettiği haberi geçti telekslerden... Kral Hasan deyince akla General Ufkir gelirdi. Kralın, sürgünde yaşayan önemli muhalıfi Ben Barka'yı 1965 yılında Paris' te oldürten General Uflcir'dl. Ve hattâ bu olaydan sonra Fransız hükümeti, Ufkır içın tevkif mülekkeresi kestirmış ve Kral Hasan ile De Gaulle hUkümetinin arası iyice açılmıştı. Geçen yıl 10 Temmuzda Kral 42 nci doğum güntinü kutlarken gınşılen darbe hareketini yine Ufkır bastırmıştı. Kral Hasan, generalın ssdakatini ona iki bakanlık birden vererek mükâfatlandıracaktı.. Ufkir de artan bağlılıgını, ülkede ve Fas ordusu içinde başlattıgı büyük temızlık hareketi ile daha fazla ispat etmişti. Dün ise, General Ufkır'in, tabancasını kendi başına dayadığı ve sonra da tetiği çektiği açıklandı R&bat'ta . Acaba ne geçmistı Kral ile generalin arasmda Belkj bu kadar sadakati yeterli gören Ufkir, darbe tesebbusünü bizzat hazırlamıştı. Kral kurtulup yönetimı tekrar eline alınca da intıhardan başka çare bulamamıstı... Fakat yme de bu, zayıf bir ihtıroal gıbi görünüyor Ufkir'in geçmişi hatırlanınca. Ülkede yarattığı teröre rağmen, yine de bir ayaklanma meydana geldiği için kendinı sorunüu tutmuş olması ve bu jüzden intihan seçraesi daha fazla muhtemeldir. Eğer bu sonımluluğunu Kral Hasan da yüzüne vurduysa, zaten Ufkir için kendisini öldürmekten başka çare yoktu... thtimallerden gerçeğı aksettireni, kısa sürede, belkı de heınen ortaya çıkacaktır. Fakat kesin olan şey, artık Kral Hasan'ın General Ufkir'in güçlü desteğtnden yoksun iktidarda bulunduğudur. R SAYGON, (».a.) Amerikan Başkan Özel Danışmanı Kissinger'ın Saygon'daki resml Amenkan yetkilıleri ile temaslarına başladığı su sıralarda, Amerikan Hava Kuvvetleri de Kuzey ve Güney Vietnam üzerindeki kitle halinde bombardımanlan surdürmektedirler. . • • • Amerıkan Komutanlığı, b52 uçaklanrjtn, ffissinger'ın geüşinden hemen sonra ve Perşembe sabahı saat 6 ya kadar, Kuzey ve Güney Vietnam'da bulunan «düşman» ikmâl depoları ile cephanehkler üzerıne 28 dalga halinde bombardıman uçuşuna çıktıklarmı bUdirmiştir. Vietnam'a akınlar • •* » devam ediyor * « * "Türk afyonu ABD eroiıf' pıyasasının %80'ini besliyor,, PÖUTİKAD ERGUN BALCI Avrupa güvenliği 973 yılının Avrupa tarıhınde 5nemh yıllardan blri olaea|ı, şimdiki gehsımlerden anlaşılroaktadır. Nitekim tngiltere, Danimarka, Kuzey trlanda ve Norveç'in katılmalariyle genişleyen Avrupa Ekonomik Topluluğu, dünyamızın en büyuk tıcarî süper devleti olma yolunda hızla giderken, gelecek sene 'oplanması beklenen Avrupa Güvenlik Konferansı konusundaki çalışmalar tfa yoğunlaştırümıstır. Doğu Avrupa Clkeleri il Temmuz'da Kınm'da yapılan zirveden sonra, Güvenlik Kocf eransı için yeni bır çağnda bulunmuşlardır. Geçen yıl imzalanan Varşova ve Moskova antlaşmalan ile ^vrupa'da statükonun dondurulmasından sonra Güvenlik Konferansının toplanması, Doğu ve Batı Avrupa arasındaki «de faeto» sınırlann tanınması açısından Sovyetler Birliği için gavet önemlidir. Aslında Dofu Blokunun Avrupa güvenliği konusunda Batıva yaptığı sonrfajlar 958 yılına kadar uzanır Bu taribte Polonya Dışişlen Bakanı Rapaçki'nin kendi adını taşıyan ve Orta Avrupa'nın nukleer silâhlardan annmasını tekUf eden ünlu plânı, Bornı hükümeti tarafından Alman ordusunun nükleer silâhlarla donanmasıpı engelleyecek bir proje olarak görülmüstur. 1966 Temmuzunda yayınlanan Bükreş Blldirısi ise Avrupa Güvenlik Konferansının toplanması yolunda atıhnış ilk önemli adım olarak kabul edilebilir. Bildiride nükleer silâhlardan ann. mış bölgelerin kurulması ve iki Almanya'nm silâhsızlandirılmasına ek olarak halen gıinümüzCn en aktüel konulanndan biri olan Avrupa Güvenlik Konferansının toplanması teklif edıliyordu. Ne var ki. 1968 yılında Çekoslovakya'nın lşgali ile iki kampın arası tekrar açılmış. bildiri NATO ülkeleri tarafından dikkate alınmarnıçtır. Moskova, Çekoslovakya'nın işgalinin Avrupa'nın statüsünfl zorlamayan blok içi bir hareket olduğunu göstermek amacıyls 1969 Martında Peşte'deki Varşova Paktı zirvesinde Güvenlik Konferansı teklifini tekrar ortaya atmıştır. Peşte blldirisinde yumuşak bir lisan kullanılması. Romanya'nın çabast ile Çekoslovakya olavına değinilmemesi gerginligi azaltmıs ve ilk olumlu tepkiler Finlandiva ile Avusturya'dan gelmistlr Cumhurbaşkam Kekkonen, Konferansın Helsinki'de toplanmasını teklif ederken. Avusturva da bu konuda faaliyet göstermeye başlamıştır Bu araaa Batı Almanya'da seçimleri Sosyal Demokratlar kazanıyor, Brandt'm «Ostpolitik . Doğnys açılma politikası», iki kamp arasmda gerçek bir köprü kurulabileceği umudunu doğuruyordu Bu ortamda 31 Ekim 1969'da Prag'da toplanan Doğu Bloku ülkeleri, Güvenlik Konferansı teklifini bir kez daha öne sürmüş. aynca Konferansa Kanada ile Birleşik Amerika'nm da katılmalannı kabul etmişlerdir Dünya konjonktüründeki son gelişimlerin ve özellikle Washington ile Moskova' nm birbirine yakınlasmalarmın yarattığı elverişli ortamda bu Konferansm toplanması kesinleşmis sayılabilir. lamnmış Fransız yazarı Jules Romains o l du PARtS, (M) Tariınmış; Fransız yazarı Jnles Romains geçen 14 Ağustos'ta Paris'te ölmuştür. 87 yaşmdaki yazarın oldüğü ve 61dügü gun son derece sade bir törenle Pere Lachaise Mezarlığına gömulduğü, Paris'te ancak dün açıkjanmıştır. 1M0 yılından beri Fransız Akademisi üyesi olan Jules Romains, aylarca önce hastaneye kaldınlmış, uzun ve ıstıraplı bir hastalık sonucu, ölmuştür. Asıl adı Louis Farigoule olan Jules Romains, ömeğin «Les Copains», •Les' Hommes de Bonne Volonte» gibi birçok romanın ve en tanmmışı «Le Dr. Knock» olan birçok tiyatro eserinin yazarıdır. WASHİNGTON, (».».) Amerika Dışişleri Bakanlığı, Türk hukürnetınin gayretlerine ve Fransız makamlannın artan işbırliğine rağmen, Fransız laboratuarlannda işlenen Türk afyonunun, Amenka'daki kaçak eroin piyasasımn yüzde 80'ini beslediği kanısındadır. N e w îork tak ' i hayvanat bahçesini Çarşamba günü yayınlanan n ziyaret eden 6 yaşmdaki Pegçy ile luslararası afyon kaçakçılığı ile sevimlı midillinin çok iyi anlaştıklan resimde belli olmuyor mu?. Salünger, Hanoi ile mücadele konulu uzun bir raporda, Bakanlık, Amerikan piya• temas etmiş sasmın ikm&l kaynaklannın deBu rada Demokrat Partinin ğişmemiş olduğunu ve Amerika'Başkan adayı George Mc Govern Kuzey Vietoamlıların Amerikalı Aa. tüketilen eroinin yüzfle seksavaş tutsaklanm savaş sona ersen oranmda, Fransa yolu ile meden once serbest bırakıp bıTüTkiye'den geldiğini, geri kalan rakmıyacaklannı anlamak içın yüzde 1015 kadannın Meksika Pıerre Sallinger'i Pans'e gönder Birleşmis Miilctler, (a.a) Gromiko'ya gdre sozu geçfin dığini, ancak Hanoi'nin tutumunkurul çalışmal&nna derhâl baş ve yüzde 510 kadannm da GüSovyetler Bırliğı Çm'in torşı da bir değişiklik sezilemediğıni olmasına rağmen Birleşmis Mıl lıyabilecek ve dünya silâhsızlan ney Doğu Asya ülkelerinden gelaçıklamıştır. letler Genel Kurulunun gelecek ma konferansının gerekli aazır diğini belirtmektedir., oturum döneminde bir iki 'yıl lıklardan sonra bir ya da iki seNixon yeni banş Buna karşılık, raporda belirtiliçinde bir dünya silâhsızlanma ne içinde toplanması mümkun oplânı göndermedi konferansı düzenlemek için çaba labılecektır. diğine göre, Avrupa ve AmeriÖte yandan Saygon'da dinle harcamasını istemiştır. ka BiFİeşik Devletleri arasında1971de r° Hanoi resml radyosu, Sovyet Dısışleri Bakanı Genel E ryKissinger'in Saygon'a ulaş Sekreter Kurt Waldheim'a gönBılindıği gıbi Sovyetler BirUği ki kaçakçılık yollannda bazı demasından kısa bir süre sonraki derdigi jnektupta 19 Eylülde 27 1971 de de Dünya Silâhsızlanma ğişiklikler olmustur. Bunlardan yayınmda, Başkan Nfaton'un Pa ınci üç aylık oturum dönemme Konferansının «âcil» sorunlar en eskisi olan FransaAmerika ris Konferansına Vietnam içın gırecek olan Genel Kurulun dun arasmda sayılmasını isteyerek yolu gene de en faal olarak kayeni bir banş plânı gönderdiği ya silâhsızlanma konferansının bütün üyeleri 1972 sonundan bnşekündekl söylentılerin tamamiy hazırlıklannı yapacak 3035 uye ce Silâhsızlanma Konferansının lanıdır, fakat Lâtin Amerika'dan le Amerikan propagaadası ol li bir kurul meydana getirebüe toplanacağı tanh üzerinde aniaş geçen yollar gittikçe gelısmektemaya varmaya çağırmıştı. duğunu bildirmi?tir. . . >j' ceğini belirtmiştir. dir. 1 Husya dünya silâhsızlanma konferansi için çağrı yaptı hesabınıza en uygunu * • • » Kuvvet indirimi Güvenlik Konferansı ile yakmdan ilişkili olan karsılıklı ve dengeli kuvvet indirimi konusunda ise Avrupa ülkeleri aragında küçümsenemiyecek fikir uyuşmazlığı göze çarpmaktadır. Teklif ilk kez 1968 yılında NATO tarafından ileri sürülmüş. bir süre geri plânda kalmıs. 1971 Martında Birinci Sekreter Leonld' Brejnev'in konuyu görüşmeye hazır olduğunu açıklaması ile de günümüzün en aktüel sorunlan arasına girmiştir. Iktisadî durumu hiç de parlak olmayan Birleşik Amerika' da kuvvet indirimi konusunda bir an önce görüşmelere başlama isteği giderek güçlenmekte, bu eğilım Norveç, Kanada. Danimarka ve Batı Almanya tarafından desteklenmektedir Ne var ki, Fransa ile tngiltere gibi ülkeler karsılıklı kuvvet indiriminin Sovyetler Birliği'ne büyük stratejik avantaj sağlayacağından kuşkulanmaktadırlar Bu ülkelerın en büyük endişesi, Washington'la Moskova'nın kuvvetlerini esit oranda (bire bir) indirmeleridir. Bu takdirde bir sava? amnda Atlantikin öte yanmdan gelmek zorunda kalacak Amerikan bırliklerine karsı, birkaç yüz kilometre uzakta bulunan Sovyet ordulan büyük bir avantaja sahip olacaklardır. Böylece roller değişmiştir Sdğuk savaşın gergln döneminde Atlantik Ittifakı'nın en militan üyeleri olan Batı Almanya ve Birleşik Amerika, Sovyetler Birliğı ile anlaşma zeminı ararken. bir zamanlann ılımll merkezleri Paris ile LoncTra ise b8yle bir anlaşmamn Moskova'ya stratejik üstünlük sağlamaması için ortaklarım frerileme çabasına girişmişlerdir. Aslında Federal Almanya da hızlı bir kuvvet indirimine karşıdır Fakat Bonn hükümeti tedrici yapılacak ufak çapta kuvvet indiriminin Sovyet Rusya ve Doğu Almanya ile baslattığı ilişkileTde •olumlu rol oynayacağını ummaktadır öte yandan kımı NATO uzmanları, ABD'nın yapacağı »'»10 . indirime karsüık, Doğu Blokunun birliklerinde «/o30 indiriro vapılması sartiyle dengenin sağlanabileceğini ifade etmişlerdir. Böyle bir teklifin Moskova tarafından kabul edilmesi tse çok şuphefidir. Sonuç olarak ıkı kamp arasmda başlayan «detente» ortammda kuvvet indirimi görüşmeleri en çetin pazarlıklara sahna elacağa benzemekted'ir. Kral Hasan'ın arkası arkasına rievrilmek ve öldürülmek istenmesi konusu da çok önemlidır. Günümüzde kral olmak ozetlıkle Arap ülkelerinden bırinüe tahta ' oturmak kolay değUdir. Ingilizlerin övünerek tekrarladıklan bir nükteleri vardır... Üeride dünyada bes tane kral kalacak, derler; dördü iskambil feâgıtlannda, bir tanesi de tngiliz tahtında... Yunan kralının akibeti ortada.. Ürdün kralının kendisi de hatırlayamıyordur darbe ve suikast teşebbüslerinin Bayısıru... tran Şahı, elınden bir kere kaçırdığı tahtını korumak içın neler çekiyor; hergün okuyoruz. Fas Kraü Hasan, geçen yuz yıllardan kalma krallık müessesesine günümüzde ybneJen şımşekleri yenecek güçte reformcu bir devlet adamı degildir. ÜsteIık Ulkçsinın zor koşuOan bir yana, Nâsırla başlayan Arap milliyetçiliği de tebdıt ediyor onu .. Nıtekım geçen yılkı teşebbuste olduğu gıbi, önceki gün de Libya radyosu hareketin sonucu belli olmadan Kral aleybinde yayına başladı. Bu nareket devletterarası ilışkiler yonünden de. politık açıdan da çocukça ve cıddıyetten uzak bir davranıştır belki.. Fakat Lıbya'nın tutumu, bir kısım Araplann duygusunu iiade etmesi bakımından ılgı çekıcıdir. Kral Hasan, bunu bıldıgı içın oe, Arap hareketine daıma mesafeli katılmakta, böylece Arap Cumhuriyetçflerinın kendisiue karşı beslediği duygular daha fazla bilenmektedir. Bir fasit dairedir bu... Kral, geçen yılkı darbeden sonra yüzlerce kişiyı kurşuna dıidırmiş ve sonra da ülkesınde scla donuk reformlar yapacağını sçıklamşıtı. Fas'la ilgılı ekonomik rakanılar, ulkede büyük bir değişiklik olduğunu gostermekten uzaktır. Bu bakımdan Kral Hasan'ın geçen yıl kaldığı noktadan işe oevam edeceği tahmininde bulunmak hatalı olmaz. Yani yenıden kurşuna dızmeler başlayacak ve arkasından da yine reform vaadleri gelecek... Yegâne fark, bu defa General Ufkir olmaksızın devam etmesıdir aynı şeylerin... Roma'da 2 İngiliz kızı tutuklandı NATO Öze! • KIZLAR, «ELAL» UÇAĞINDAKI PATLAMA İLE ILGtLÎ GÖRÜLÜYOR LONDBA, (aa) Ingiltere Dışişleri Bakanlığmın bır sözcüsünun bıldirdiğıne gore, İtatyan polisi, Roma'daki tngiltere Büyükelf iliğine Tel Aviv"e gitmek üzere Roma'dan kalkan bir «ELAL» uçağında meydana gelen patlama ola WASHİNGTON, (AJ») yına adı karışan İngiliz uyruklu NATO özel alt komitesl baiki genç kızın tutuklandığını bil zırladığı bir raporda, ABD bırdirmiştir. likierinin Avrupa'dan çekilmeGenç kızlar, polise, natımadık sine karşı çıkmıştır. Komite' ları bir arap'a emanet ettikleri bir nin raporuna göre, Avrupa'dakl pıkabı uçağa binerken geri' al Amerikan birlikleri NATOTu dıklarını söylemişlerdir. birlestiren psikolojık bır unsurİngiltere'nin Roma Konsolosu, dur. Gene rapora göre. ABD ^dün genç kızlarla temasa geçebibirlikleri Avrupa'dan çekilirse, 'leceğini ummaktadır.t Kızlarm bu birhklert gereğinde Avrupa' kimlikleri, olay ailelerine bildi ya döndürmek için hazır bulun rildikten sonra açıklanacaktır. durulacak deni2 ve hava araçlanmn masrafı simdikı giderlerin tki kaöna ulasacaktır. . fsrail'de yeni bir yılın şampiyonu iç hacmi hakikî 230 litre, Komitesi.ABD birliklerinin Avrupa'dan çekilmesine karşı çıktı BUZDOLABI . Iç gövdesi tamamen cmaye kaplı bir Arçelik modeli. Çatlâyıp dökülmeyen, kolay temizlen^v düzgün ve parlak Ar^elüc ctnaycsi. Yalnız emayesi dcğil,. vidaya varıncaya dek herşeyin en kaiitelisi Arçelik'te. Arçelik bunun için kalite ve sağlamiıkta şampiyon, soğutmada şampiyon. . yekpare buz kabındambasit Gpzclliktc de tabii. 8 , bir el hareketiyle buz çıayak Arçelik bu yıl şahane karmak mumkün. renklere, çok zarif hatlara Daha etraflı bilgi istiyorbüründü. (Ekin sarısı, avo sanız, satıcımıza uğrayınız. kado yeşili, buz mavisi, kar beyazı) Kapı üstündeki ahşap desenli modern kapı kolu sıcak bir görünüşe sahip. Gövde ve kapı içi, diğer em iyi aoğutmn busdolabt modellerde olduğu gibi, Türk mutfağının ihtiyacınt karşılayacak hacimde. Ayar» Genel Satıcılan : lanabilen 3 rafı, geniş bir BEKO TİCARET A. Ş. buzluğu ve sebzeliği, kul Tel.ı 49 00 39 lanışlı bölmeleri var.' Bir BURLA BİRADERLER Te Şsı. defada 28 buz verebılen iki Tel.: 45 52 00 yalari makinası geliştirildi TEL AVÎV, (ajı.) Israil basmında çıkan haberlere göre,' Weizmann Enstitüsfl Elektronik Bölümü, sorguya çekilen kişiyle bağlanüsız, hatta bu kişinin haberi bile olmaksızın çalışabılen bır yalan makinası geliştirmiştir. Şimdiye kadar kullanılmakta olan yalan makinalan fPoligTaflar). makina trygulamasmı kabullenen kişilerin vücutlanna elektrotlaı bağlanmasj yoluyla çalışmaktavdı Yeni geliştirilen yalan makinası' isei sorpuya çeMen kişinin yönüne bir dalga yaymakta ve bu dalganm geri gelirken getirdifi tepkileri kaydetmektedir Bu tepldler sorguya çekilen kişinin yalan söyleyip söylemedi|ini belirleme olanağı vermektedir. KATIP Fiyat Tescıl ve Tet. kik Dairesinden almış olduğu. muz 9.3.1972 tanhli ve 6710 NoJu fiyat tescil belgemizin 4S ve 5 nüshalan kaybolmu,tur. H U kümsüzdür. Dost Matbaa Levazımatı Tal&t KARACAN (Cumhuriyet: 5916) Mchmet BARLAS Kısaca.J • KIBRIS'A YARDIM ÇAGRISI BM Genel Sekreteri YValdheim, üye bütün ülkeleri. Kıbrıs'taki Banşgücfi'nün masraflarına âcilen sönüllü katfcıda bulonroaya çağırmıstır. Wald heim, üye nlkelerin mali desteçi olmaksızın kuvvetin ayakta duramıyacafını kaydetmistir. • HİNDİSTAN ve ABD Parlamentoda soruları cevaplan dıran Hındistan Dısislerı Bakanı Singh. «Amerika'nın Hındıstan'la ılişkilerinı normallestırmek amacıyla' bir diyalog kurmak için soraut adımîar atması halinde bu tesebbüslere cevap vermeve hazırız» demi'tir • NÜKLEER DENEME Amerikan Atom Enerfi Komisvonıııınn bildirdifine söre. Sovcetler. Semipslatinsk boieesinde Salı çecesi bir nükleer veraltı denpmesi daha yapmışlardır. • ÎZİN ÎSTnİLER Binİerce Kınmlı Tatar, Komünist P?rtisi Lideri Leonid Brejnev'e dilekçeler vererek, memleketlerine izm verilmesjnj istemistir. Pakistan'da toprak sahipleri ile köylüler çatıştı KARAÇt, (a.a) Pakıstan Ha ber Ajansmin Peşaver mahreçh bir haberine gbre, önceki gün Kuzey Batı eyaletinin .vlalakand kesıminde sılâhlı köylulerle büyük toprak sahipleri arasm daki silâhlı çatışmada 10 kiçınin öldüğü sanılmaktadır. Çatışma sırasında 30 kışi de yaralanmıştır. İki grup, Pazartesi günü tcprak reformuyla ilgıli toprak par çası üzerinde hak iddıa etrrnş, çıkan silâhlı çatışma Çarşambî gunüne kadar devam etmıştır. Çarpışma sırasında tüfek kullanıldığı bildirilmektcdir 3,1 PEŞİN: (ueya ayda 215 lira taMtle) Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir teslim fiyatlarıdır. ARÇELÎK, MEMLEKETİMİZOE BÜTÜN BUZDOLAPLARININ TOPLAMINOAN FAZLA SATILMAKTADIR. Yenl AJtni: 2437/5900
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog