Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Her yerdahırzaman Ur kokulannı dtrhai yok edtn ICE BLUE DEODORANT kullınntız. ICE BLUE DEODORANT bır VVILUAMS mamulutfur. umhuri Rurucusu: tfUNUS NADİ KLLTUB VA\IM *RJ FİHİ MİFİH ve MECALİSİ SKBA'dan SECMELER Yazaıı: Meviânâ Celâleddin Hazırlayan: AbdülbSM GöİDUaarlı MevlânâTıın üç esertn^en derlenen Bu sp vaymevlerimizde 10 Urafiyatla«atısa srzedilmis olup: kitap yılı dolayısiyle »/« 20 indiTiml) olarak alabUMntt Devlet Kittpfan Madflrlüja Sultanahmel t»t*nbul Tel:. Sahs: 22 38 03 (feasın: 19862) • 5905 49, yıl. sayı: 17256 Telgraf ve mektup adresı: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusır tstanbııl No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 98 22 42 97 22 42 88 22 42 99 18 Ağustos Cuma 1972 FÂS'TAKİ SVİKÂST TEŞEBBÜSÜ ÖLA YINDA 4 BAKAN YARALANDI Genel Kurmay Başkanı ay sonundan once açıklanacak General Başbakan, Ufkir intihar etti BEÎNÎNE KUBŞUN SIKAN M. SAVCNMA BAKAN1 UFKtR.. SUÎKAST OLAYINA ARAP ÜLKELERÎ DEĞÎŞIK TEPKf GOSTERDÎ LÎBYA, FAS HALKIN1 AYAKLANMAYA (DIŞ HABERLER SERVISi; RABAT Fransa'da geçirdiği tatıl dönüşünde Fas Kralı Hasan Il'ye karşı girişilen başansız suıkast teşebbüsünden sonra ülkede durum kontrol altına alujıken, Fas'm kuvvetli adanu olarak bilınen Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Ba§kanı General Muhanuned Ufkir'in önceki gece yarısmdan az önce beynine bir kurşun sıkarak intihar ettiği açıklanmıştır. Yart resmî «Magrib Haber Ajansı» tarafından bildirildiğine gore, intıhar ettiği sırada yanında kimse bulunmayan General Ufkir'in cesedi, sılâh sesini duyarak bürosuna koşan yüksek rütbeli bir subay tarafından bulunnauştur. General Ufkir'in yerine; Fas Posta, Telgraf, Telefon Bakanı Tuğgeneral İdris Bin Ömer atan mıştır. Fas Ordusunun en yuksek rutbeli feubayı olan 55 yaşındaki Bin Ömer, son derece sert, disiplıne çok deger veren bir asker olarak tanınmaktadır. Geçen ytf Kral Hasan'a karşı gırışılen bırlnci suıkast teşebbüsünden sonra ulkede kısa zamanda kontrolU sağlayan General Ufkir Kralın en yakın arkadası olarak bilinmekteydı Intıbannın nedenleri hakkında Jıiçbır açıklama yapılmayan General Ufkır, ılk ünunü Ben Barka olayı sırasmda sağlamıştı. Kral Hasan ın muhaliflerinden olan sosyalıst eğilımlı Ben Barka, 31 Ekim 1965 yılında Pans'te sokak ortasında kaçınlmış, sonra oldürüldüğü anlaşılmıştı. Fransız makamlan daha sonra Ben Bar(Arkası Sa. 7, 8ü. 7 de) "Tema belli olmüştur,, dedi ANKARA (Camhuriyet Biirosn) Başbakan Fent Melen, gazetecılerın, yeni Genelkurmay Başkanının kımın olacağına daır bir sorusunu cevaplancfınrken, bu konudakı ışlemın mutlaka ay sonundan önce tamamlanacağını belirterek, «Esasen bn hnsustaki temayül de belli olmustur» demıstır. ÇAĞIRIRKEN ÜRDÜN, OLAYI KINADI [D1Ş HABERLER SERVİSt] Fas Kralı Hasan * karşı gmşılen başansız suıkast teşeboüsü, Anp Ulkeleriade değişık tepkiler yaratmış, Libya teşebbusu destekler ve Fas halkını ayaklanmağa dâvet ederken, Urdunlu yetkıliler duydukiarı üzunt'iyu belirtmişlerdir. Dığer Arap ülkelen radyo ve basını ise olayı sadece vermekle yetinmış, yorum yapmaktan kaçınmıslardır Dıinku Fas basınımn tutumu da aynj olmuş, hükumet taraftan Fas gazeteleri olayı büyük rcan şetlerle yorumsuz olarak vermışlerdir. Libya radyosunun Tunus'ta dınlenen bır yayınında radyo «Fas'ın yifit ordusuna ve halkına» çagnlarda bulunmakta v «Kral tkinci Hasan'ın müstehı Tejimini devirmek üzere ayaklan malanm» ıstemektedır. Trablusgarp'ten yayın yapan radyo, Fas Kralı îkınci Hasan'ı «Hain, gerici, Emperyaüzmin" şağı» olarak nıtelendırmıştır. Onceki gece Türkıye saatıyle (Arkası Sa. 7. Sü. « ue : .*• Komisyon, Güvenlik Mahkemesi konusunu inceliyor t • » .Turk Silâhh Kuvvetlerinde yeni atamalar ANKARA, (Cumhuriyet Büroso) Kara, Denız ve Hava Kuvvetlerinde bazı görevlere yenı atamalar yapılmıştır. Atanan ami* ral ve generaller 30 Ağustbs'tan itibaren yeni görevlenne baslayacaklardır. Türk Sılâhlı Kuv\etlennın üst kademelerinde yapılan atamalardan bazılan şöyledir Libya'nın tutumu Partilerarası Anayasa Komısyonu, dunkü toplantısında • Devlet Güvenlik Mahkemesi» konusunu incelemeye başlamıştır. . * Katıfanİar Dünkü çalışmaiara AP Afyon mılletvekılı ve eskı Adalet Bakanı Hasan Dmçer baskanlık etmıştır. Adalet Bakanı Fehmı Arpaslan da Komisyon topiantısına katümıştır. «Partılerarası Anayaâa Komısyonu bugun (dun) Adalet Partisl Afyon mılletvekili Hasan Dınçer'ın başkanlığında çalışmalanna devam etnııştır. TopIantıya Adalet Bakanı Febmı Alparslan da katılmıştır. Başbakan Melen, gazetecilerin sorularını ozetle şövle cevaplan dırmıştır. cüç gun once Istanbul'da da beyan ettlm • Genelkurmay Başkanının atanması dığer Komutanlarda olduğu gibı üç tmzall kararname ıle değildir Bakanlar Kurulunun teklıfı ve Cum. hurbaşkanının tasdiki ile olur. Komutanlara aıt atamaların vapıldığı sırada Sayın Oreeneral Memduh Tagmaç'ın kanun! süresının dolmasına daha zaman olduSu ve Genelkurmavlıl» mıkammda bo?alma olmadı^ı irin bu atanma dıgerlerıvle avnı anda vapılamamıştır. Bakanlar Kurulu bu konuyu pek vakında ele alacak ve muamelevı ay sonundan önoe behemehal sonuçlandıracafetir BıMISIniz s\' bi. Genelkurmav Baskanı kanuna göı'e Kuvvet Komutanlan ara^ından seçilir Yenı Genelkurmav Baskanının secıl(ne«ınde de kanunun bu hiıkmiınıin ve ordumuzun eelenpk'ennin pozonüncfe tutulacaSı tabıîdir. Esasen bu husustaki temayül de belli olmustur Ancak, bunu resnıen bevan etmemin. muame lemn kesinlesmesinden evvel doenı olmayacagını takdir edersiniz » Başbakan gazetecilerin kendilerine vönelttikleri sorulan «Sımdilik ancak bu katiar sövlevebilinm» dıve cevapsıı bırakmiftır İncelenmeye başlanan konular Komisyonumuz bugünkü (dün kü) toplantısmda ülke ve mület bütünlüğü ve bür demokratik dıizen aleylune ıslenen, devletin guvenliğlnı doğrudan dogruyE ılgılendıren ve bnceden kaj'Unda bellı edilecek suçlara bakacak bır Devlet Güvenlik Mahkemesinın kuruluş ve görev esaslan üe vargılama usullerınhı neler olması gerektlğı konularını incelemeye başlamiştiE.» Bazı iiâc firmaları. eski fiyatlı flâçlann geri alınması konosunda depolara izin vermişler ve yeni fiyatlı ilâçlannı gondermeve başlamışlardır. Fotoğrafta; Gur Ecza Deposunda. zaman kazanmak için eski fiyatlı ilâclarma bir gore\li aracılığıjla yeni fiyat damgası bastıran bir fırmanın çalışması gorulu.vor.. Kara Kuvvetlerinde K.K.K. Kurmay Başkanlığına Korgeneral Zekı Erbay, K K K Harekâ* Yarbaşkanlığına Korgeneral Hilml Arman, K K K îdarî Yarbaşkanlıfına Korgene. ral Ibrahim Şenocak, 9 Kolordu Komutanlığına Korgeneral Orhan Süerdem, 15. Kolordu Ko mutanlığına Korgeneral Fikret Klbizim, 1. Yurtiçı Komutanlığına Korgeneral Salâhattin Alpkan, 3. yurtîçi Komutanlıgına KorgeneraJ Sait Özçivril, 4 Kolordu Komutanlığına Hamza Günalp, Harita Genel MUdürlÜğüne Korgeneral Fahri Atabek Genel Kurmay Harekât Ba?kanlığına Korgeneral thsan O ver Kara Harp Akademisi KoRHitanlığına Tümgeneral Hasan (Arkası Sa. 7. Sü. S'te) Açıklama Toplanh sonunda yayımlanan bıldırıde şoyle denilnuştır: İşverenler, şigorta primlerinin arttırılmak htenmesine karşı çiktı ANRAR*. Türkiye îşvaren Sendıkaları Konfederasyonu, Sos yal Sigortalar Kunımunun çınde bulunduğu malî krizden, işçi ışveren primlennın arttırılması voluyla giderilmesine karşı olduk lannı bildirmiş, «Meselevi orim artışl sonucunâ götürecek her türlu tesebbüs «e zorlamaya svet demıyeceğiz» demlştir Öu konuda yazılı bır derneç v>ren "Türkiye İşveren SendikaHn Konfederasyonu Genel Sekrete Rafet rbrahimoğlu, Kurumun ak tuaryel durumu bılinmeden bu ölçüde konunun tartısılmasının anlamsızr olduğunu ıfade etmiş 1186 sayılı kanunla getinlen bor lanma sisteminın, «siyasî yatı rım amacı olarak kullanılmaktan uzak tutulmasınırt istpmi'tir Genel Sekreter tbrahimoğlı özetle şöyle demiştır: «Isverenler olarak ne işçilPrir • ne de işverenlerin prim arttsın tahammülleri olmadıklannı nc!ı lamak ıstenm Kurumun hakika ten guç durumda olduğu sabul edıliyorsa bunun gıderilmesı ıçı başka yollann araştırılması baş ka tedbırtenn eetirilmesi eereküdır. Eğer Kurumun malî aktuarvel durumu hakikaten bi linemıyorsa. o halde bu ölçüde tartışmanm nedenini anlamak mumkün degildir Komisyonu {Arkaıı 8». 7. 8ü. fte Yarımca'daki orman yangını ikı akaryakıt istasyonunu da tehdıt ediyor Izmıt . Istanbul yolunda, Yarımca'nın Kalburcualtı mevknndeki Devlet BaltaJık ormanlarında dun saat 19'da çıkan orman yangını, gece yarısından sonra da sontfuruleme. mistir. Yangın, yakında bulunan iki akaryakıt istasjonunu da tehdit etmektedır. Izmit ve Yanmca itfaiyeleriyle askerî birlıkler ve orman ıçi koyluleri, yangını kontrol altına almava çalısmaktadır. Yanan saha ıçınde, makiler ve çoğu kiraz, rfıeyva ağaçları da vardır. , , Kocaeli Vaüsı ErtuğrulUnlu^ T. Emniyet Müduru ve Japdarırıa 1 KomıUan Vekilı. sondür1 me çalısmalarına nezaret etmek 'ptiirler. '. ECZANE .SAHtPLERİ ( CEMİYETİ'NÎN KARARI: Sandal Kararnameye uymayan ilâç ımalcılerı boykot edilecek ARAR İSE, «İLÂÇ' DARLIĞI DOĞMASINA ASLA İZİN VERİLMEYECEĞİNİ» SÖYLEL>İ Yenı ılâç kararnamesının uygulanma'sındaki karışıklık dün de surmüs. bu arada Istanbul'da basın toplantısı duzenleyen Tur kı>e Eczane Sahipleri Cemiyetı Baskanı Türkân Ayral. «Eski fiyatlı ilâçlannı çeri almayan ve yeni fiyatlı ilâç vermeyen imalci firmaların boykot edileceğini» açıklarken, Ankara'da Devlet Bakanı tsmail Arar, «tlâç darlıfı doğmssına asla müsaade edilmeyecektir» demiştir., Bu arada, bazı ilâç imalcilsrı, dun sabahtan ıtibaren, eski fiyatlı ilâçlannı gen almaya veya depolara ekipler göndererek ilâç kutularına yeni fiyatları yaz dırmava başlamışlardır. Uâç talebml cevapsız bırakmak zorunda kaldıklanni açıklamışlardır. Bazı flâç firmaları, ilâçlanı ıadesı ve yeni fiyatlı olarak eti ketlenmesınden doğacak zaman (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) 3 genç kız boğuldu GEMLİK YugoslavyaVan turist olarak gelen Türk asıllı uç genç kız. korfezde gezdıklen takma motorlu bir sandalın, açıktan geçmekte olan büyuk tir motorun getirdığı dalgalardan alabora olraasıyla denıze do kulerek bogulmuslardır 22 yaşındaki Fevziye Buzala, 16 yaşındaki kardesı Hatiee Bnzala ve 22 yaşındaki arkadaşlan Mnrnvvet H»sani'nin, sahıld» tanışükları ve Almanya'dan esıyle birlikte izinlı gelen Dis Hekimi Sevket Merak'm motoruna gezmek için bindjkleri ve alaboradan sonra denize dökülen üç kızırj yüzme bilmediSi için boguldukları bildirilmistır. Şevket Merak ile bir arkadası ise. vüzerek kurtulmuşlardır Daha sonra Manastır sahılıne vuran üç kızın cesedi denizden çıkanlmıştır Sedat; dilioe kızdığı Brejnef Jin mesajmı teddetti RAHÎRE Mısır Cumhurbaşki nı Enver Sedat, geçenlerde Sov yetler Birliği Komünist Partisi Ge nel Sekreteri Leonid Brejneften (Arkası Sa. 7 Sü 7 de OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Çelişkiii bir durum tir. Bn komisyonun ise el atar stmaz gördüeü manzara şudar: SSK eiindrki fonlardan 7 milvaı lirayi diişük faizli devlet tahviRerine ratırmıştır Oevlet Sn Işleri Oevlet tatınro Bankası gibi knrumlann tah«illerine vatınlmıs bo fonlar daha kârlı alaniara aktanlsa tehlike pıderileceMir Ne rar hi SSK'na elindrta paralan Füfcsek faizle isletmesi için vapılan tavsiveler de döşündürflciMİüt Fiyat artışları soo rıOsrds o denll tnzlsnnuşttr M ennâsvonirt fidişin ajhr baskilaruıı her kurum kendl yapuında hissetmiştir Osmanlar SSK*nnn knrtulasu için ?a vüfcsek raizle para ısletmesıni veys kârlı vatınntlar» sinl söylemekten oaska çare bulamıyorlar fcnflâsyoD ve pahalılıh ekonomih politikaraızin deftsmeı vssasl olduğnna ır5re uzmanlar» sövleneceb bir (âf vuktnr. Ama rivatların olaganfistü rükselişî sosyal güveniite temelinden aykırı deiil midir? Böyle bir poliHka isçinio emekMJikte eline eececek olanı snnrit vetersiı Inlacak ve SSK'na vük?e\c kâr vey» fab pesinde başan bir slrket dnrumana dü sürmeveceh midir? Madalvanın ötekj ffizfine bakınca da başka bir enrünmektedîr: SSK, birtakım baskı relerinhı Istefcleriyle ban 5zel giristaUere bflyülı ıne(Arkan Sa. 7, Sfi i'de) Hollanda'da Türkler yenlden saldırıya uğradı BASIN YAZIS1Z Uzuner, Hollanda^daki işçilerimize öğüt verdi ANKARA Çalışma Bakan Alı Bıza Uzuner Hollanda'nır Eotterdam kentmde çıkan olay larla ılgili olarak dün verdıft demeçte, 8 tşçımızin olavlarla ilgıli gorülerek sozaltına alındı gım btldlrmlı 3 isçtmlrln hıiıf jrarmlftndıguu, Uçı olm*yan bir vurttaşımızın İse amelUat w çırdiğını sözlerıne eklemıştır. Çalışma Bakanı Uzuner. ayrı ca TRT'nin dış yayın postalan ıle de Batı Alman>ıs radyo ve televizyonunda vurt iışındakı isçilerlmiıe hitaben blr konuş(Ark«ıı Sa. I. Sü 1 deı 8 Dev Genç sanığı daha rahliye edîldi, 10'n ise doıoşmadan vâtesle tntnlda FKF ve Dev . Genç örgutünun tstanbul'da du<:enledığı ıdeolojık eylemlere katılmak, bılchri yayımlamak suretıyle TCK nım 141 maddesını ihlâlden sanık 127 öğrencının tstanbul 2 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesındeki dünkü duruşması sonunda 8 kışı tahlıye edılmış. 10 kişi de duruşmadan vareste tutulmuatur. (Arkaaı Sa. 7, Sö. 4 de Eczane Sahipleri ne diyor? flâç firmalarının 15 Temmuzdan sonra kendüerine yeni fiyatlı ilâçları satmadıklanndan ve eezanelerden gelen talep karşısında eski fiyatlı ilâçlan vermek zorunda kaldıklanndan ya. kınan ecza deposu sahipleri, baı\ ilâç fırmalannm dünden itibaren ıade kabul edeceklerinl bildirmeleri üzerine, kendilerinın de eceanelerden esld fiyatlı ilâçlan gert almaya başladıklarını söylemışlerdir. Yine eczs ^eposu sahipleri. henüz birçok büyük ilâç fîrma<?ından bir açık. lama gelmediSı fçin, ellerind» veteri kadar msl oldugu halde. bu matlann e«k1 fîyatlı olmasi ylizünden, eczanelerdrn SŞK (Sosyal Sigortalar Kurnmu) çeşitli yönlerdeo eânnn komısu olmaya devam ediyor. Bir yandao yolsuzhık söylentileri ve fcovuştnnnalan gazete saytalanna vansırken bir vandan Kununtm gelecefinj knrtanna volunda cabalar devam etmekteuir. SSK 197475'te çıkmaza ginnektedir Çalışma Bakanı'nın açıkladığına göre. «1975 yılına kadar emekJıye ayrılacak işçi sayısı 250 bln kadardır. Kurum bugünkü ımkânlanyla emekl) olacalc ışçilertn maaşlannı Karşılayamaz. Durum bövle devam ederse 1975 yılında SSK için tehlike başgöstertr.» Çalışma Baksnlıgı ba tehlikeyi önlemek amacıyla bir metnls
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog