Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN UYMAYJ AHLAK YASASiNA ,TAAHHÜT EDEE. adına NAZİME NADİ Sorumlu Vazı t>lerı Müdürü: OKTAÎ KURTBÖKE Basan ve Vayan CUMHURİYET MATBAACIUK ve GAZETECtLİK T.A.Ş. Cagaloğlu Halkevı Sk. N. 3941 S a h l b ı : C u t n h u r u e i Matbaacılifc v«: Liazetecılık l'.A.Ş * * * * D ( l D A I A D . ANKARA: Atatürk Bulvarı Yener Apt »* w n V I» » » •"•Yenisehir Tel: 120920 129544 • IZMIR, tevzıpaşa Bulvarı Aısaroğlu Iştıanı Tel. 31230 • 24709 GÜNEY İLLEBİ: Kurukkprü M n k a k No. 40 ADANA Tel: 4530 3934 ABONE ve İLAN Yurt Tcı 1 AJFİU 3Aylık 8 Aylık 12 Aylık 22.5U 67.50 135.270.Vurt Dışı AeU Posta 4S.I3&< 2T0. 540. Basük (Maktu) i ve I ocı savta cSantımıı 3 uncu savfa (Santınuı 4 5. 6 ncı savta ıSantırnl) Nısan N'ıkâh Evlenme Dugjn. , . • Olum Mevlıd resekkur (5 Cm ) • Ölüm. Mevlid Tesekküı 23 uncü (5 Sni ı <SU S() S5 75 [00 lı" 150 Lıra • » • • • • SAY1S1 75 KIlKUŞ GURLER Hava Kuvvetleri Komutanlı • ' ' • (Baştarâfı 1. Sayfada) ğma Kurmay BaşkanıKorgene Iiğine atanmışm. Jandarma 3eral Ahmet Durah Orgeneralliğ< nel Komutanlığına ise, Org^neterfi eftirfldikten sonra Yüksek ral Orhan Yiğiı getırılmıştir Askeri Şura üyefiğine geiirilmi Denız Kuvvetleri Korhutam üra tir^ Hava Kuvvetlerinden Orgemıral Celâl Eyiceöglu emeklıve neral Emin.Alpkaya Yüksek A; spvkedilmiştir. kerî ŞüTa üVelığıne, ' Otgenera Öte yandan, Orgeneral Esref Nâhıt Özgür Mılii Güvenlik Ku Akıncı Mıtfi Savunma Bakanrulu Genel Sekrşterliğine atan îığı Müsteşarlığına, Orgeneral Nıhat Tolunay 2. Ordu Komti; . mışlardır. tanlığına. Orgenerai ^iamza Yeni görevlere atanan OrgeGürgüç 3. Ordu Komutanlığına. . neral ve Oramıraller, 30 AğusOrgeneral Namık Kemal Ersun tostan sonra feörevlerini devraAnkara Sıkıyönetim Komutanlacaklardır. . lığına, Orgeneral TuTgut Sunalp . ,.., Terfiler Genel Kurmay 2. Başkanlığına 'Genel' Kurmay Genel Sekreteratanmıalard'ır. liği. Yüksek Askeri Şura'ca terfi ettirilen general ve amırallerin isimlerını açıklamıştır. Bu. na göre, 28 general ve amiral bir ust rütbeye, 38 albay general ve amiralliğe terfi ettirilmiş, 39 general ve amiral ile 130 albay YILDIZLAR da kadro'uzluk nerfeniyle emekliye sevkedilmişlerdir. BASKETBOL Kara Kuvvetlerinde Korgeneral Namık Kemal Ersun ile Kor MİLLÎ TAKIMI general Turgut Sunalp orgeneral olmuşlardır. GİTTİ Hava Kuvvetlerinden de KOTgeneral Ahmet Dural orgeneral 1923 Ağustos'ta Romanja'nın olmuştur Ploeşti şehrinde yapılacak BalGenel Kurmay Başkanlıgının kan Yıldızlar Şampiyonasına ka bu konudakı açıklaması aynen tılacak Yıldızlar Mıllî Takımımız söyledir: dün yurdumuzdan ayrdmıştır. «1 30 Ağustos 1972'den geKafilede şu basketbolcular bulun çerli olmak üzere bu yıl Türk maktadır: SilâhlıKuvvetlerinden 28 general ve amiral bir üst rütbeye, Mustafa. Ercüment (A. Koleji) 38 albay general ve amiralliğe Metf. Cihangir (O.D.T.Ü.) Orhan yükselmış, 39 general ve amiral (t.T.Ü.) Tayfun (K.S.K.) Levent ile 130 albay da kadrosuzluk ne(Şekerspor) Ömürdcn fYenişehir) denivle emekliye aynlmıslardır Deniz (Altay) Efe (G. Saray) Ahmet (Kadıköyspor) Koray 2 Bir üst rütbeye vükselen (PSt Spor). general ve amiraller' Antrenör Aydan Siyavuş, YılKara Kuvvetleri dız Takımından çok ümitli olduOrseneralliğe vükselen korgeğunu. yurda bir birincilik veya neraller1. ikinciiik alarak döneceklerini Korg. N. Kemal Ersun. Korg. löylemijtir. Milli Takımımız Cu Turgut Sunalp martesi günü; Yugoslavya, Pazar b) Korgeneralliğe yükselen günü: Bulgaristan, Pazartesi gütümgeneraller: nü; Romanya, Salı günü: Roman Tümg. Orhan Suerdem, Tümg. y* (B) taktmı, Çarşamba günü, Arif Koçak. Tümg. Mazhar UYunanistan ile oynıyacakhr. zer, Tümg. Sait Özcivril, Türng. Ibrahim Şenocak, Tümg. Mahmut Ülker c) Tümgeneralliğe yükselen . (Bastarafı Spor Sayfasında) tuğgeneraller: gaz'a karsı olanlann hulunduTuğgeneral 1. Hakkı Akansel. ğu soylenmekte ve Uraftarların Tuğg. O. Fevzi Aysun, Tuğg bir maçta aleyhte gö'sterileri Sadı Sevük. Tuğg. tsmet Tetiile Ziya ve Fuat'ın kadroya gikaslan, Tuğg. Necdet Öztorun. rebıleceklerı belirtilmektedir. Tuğg. Necati tscen. Tuğg. Cemalettin Altınok, Tuğg! Bahat. DtVAN TOPLANIYOR tin Arıkan. Tuğg. Nazmi Yavu» Eylulde yapılacak Divar. topzalp. Tuğg. Saim Bostancıoğlu, lantısında Baskan Faruk Ilgaz' Tuğg. Refet Tüzün. dan bu futbolcular için bir rarî) Tuğgeneralliğe yükselen por isteneceği söylenmektedır. •Ibavlar: Divan heyetinin futbolcuların haksız yere kadro dışı bırakılAlbay Adnan Sarp'er. Alb. Dodıklarına inandığı takdirde II. ğan Koromurs, Alb. Hakkı Bogaz'ın istifasını istiyeceği de rataş, Alb. Burrianettin Bigalı. Alb. Kaya Yazgan, Alb Adnan beürtilpektetfir. 7,,ı^:, Doğu. AID. Kemal Koşum. Alb. FENERBAHÇE'DE ' r lsmail' ÜlkÜ',' Mb/Sabrî DirtrıirTEK Ttl» ELBİSE bağ, Alb. Süleyrnan Eyüboğlu. Fenerbahçe'ye yenılıkler geAlb. Cemil Özgül, Alb Ahmet tirme çabası içinde olan BreManioğlu. Alb. Şükrü Başbu*, zılyalı antrenör Didi, futbolcuAlb. lsmail Bafcış, Alb. Sabri ların ve yöneticilerin tek tip elEvren, Alb. Kâzım Özfırat. Alb. bise giymelerini istemiştir. YöAli Özveren. Alb. Remzı Kaiavcıoftlu, Alb. Mustafa Ersöz. Alb nerieiler tarafından olumlu karIhsan Salcıoğlu. Alb Sabri Deşılanan bu teklif üzerine San . lıç, Alb. Fehmi Arabacıoğlu, Lâcivertli Kulüp tarafından Alb. Ragıp Okur. Alb. Sabri 100 metre kumaş Bİınmışttr. Kirişoğlu. Alb. Hasan Görmüş, Didi'nin isteği üzerine bunAlb. Nejat Gündoğdu... dan böyle bütün futbolcular, tekmk adamlar ve yöneticiler, Deniz Kuvvetleri maçlara giderken tek tip elbise a) Tümamiralhğe yükselen gıyeceklerdir. Yapımına bs.'laÜuğamiraller: nan elbiseler gri pantolon ve Tuğamiral Nazmi Erkan, Tumavi caket olaoaktır. Göğü^İPğamıral A. Nejat Serim. rınrie de Fenejbahçe arması bub) Tuğamiralliğe vükselen Allunaoaktır. baylar: Brezilyalı antrenör ayrıca ye. Albay Dogan Toktamış, Alb. m formalar'da istemiştir. San •Sulhi Özertem, Alb. Suat TezLâcivertli vöneticiler formalacan. Alb. Ziya Coşkun. rın grne çubuklu «lacağınl, bunun yanısıra da birkaç takım Hava Kuvvetleri dü? 'renkli formaların yaptırıa) Orfçenerallıge yükselen Kor lar nı söv!emişler.cTir generaUer: Korgeneral Ahmet Dural. b) Korgeneralliğe yükselen Tümgeneraller: IBaflarafı. Spor Say(asında) Tümgeneral Cemil Engin, Tumgeneral Kenan Göker. ra diğer takımiar lçhı kuraya c) Tümgeneralliğe vükselen ge<.ilmi.tir. Tuj&generaller: • Avrupa Konseyi Ikinci Baş. Tugg. H. N'usret Toroslu, kanı Çolakoğlu. bu konuda şun Tujg. Ihsan Soydan. Tuğg. Vecları «oylemişTir: ^ di ÖZgül. Tugg. Kemal Demir«Kurul üvelermden Turk ta,* alp. kımldrırun daha İlk turcta elen* d) TugRenerallıge vükseten merneleri ıçin denk takımlarla Aibaylar: karsılasmasım istedim. Olumlu Alb. Necdet Volkan, Alb karsıladılar. Ben de takımları Şükrü Uçucu, Alb. lsmail Tunçtetkik ettim ve şoyle eşleştirman, Alb. Yusul özer, Alb. Hajı dim. Avrupa Şampiyon Kulüprı GÜUenl, Alb. Emin Makaraler Turnuvasmda ÎETT'ye B. cı. Alb. Sahap Ar. Alb. îlhan Almnnva'nın bir üniversite taCankat. kımı olan Munsteri. Kupa Galiplerirde Kolej'e Avu^turyaAÇIKALIN'IN nın BUIv Gelb'i, Bayanlar Avrupa Şampiyon Kulüpler'de GÖREVDEN Fenerbahçe've Yunan Panathmaıkos'u. Bayanlar Kupa GaALINMA SEBEBI liplerınde Eczacıbaşı'ya da îtalyan La Torre takımlarını seçİÇİN SORU tım.» Vahit Çolakojlu, yalnız EcÖNERGESİ VERİLDİ zacıbaşı'na rakip olan İtalyan takımının güçlü olduğunu, çün 1ZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Maraş Milletvekilı lbku bu Kupa'da daha hafif bir rahim Ctetürk, îzmir'de yaptığı takımın bulunmadığını belirteaçıklamada, «Petrol Ofisi Genel rrk. «Fer.erbahce, İETT ve KoMüdürü Ayhan Açıkalın'ın gorevlei'in mutl?ka tur atlaması ge•den hangl sebebîerden öturtl arekir» demiştir. hndığına dair bir soru önergesini Meclise sundum» demiştlr. * Öztürk, önergesinde. Ayhar. Açıkalımn basın toplantısında (Baştarafı Spor Sayfasında) yaptığı ftçıklamalarâ değindiğini kikada Levent Osman Cev bildinniş, «böylesine değerli bir her. San . Kırmızılı kaleyi ka Atatürk milliyetçisine çekinmenstırmalarına rağmen, sonucu den leke sürülebilecektir. Anadeâıstiremedıler. Fakat, Galata yasa değişiklikleriyle bu gibl va paray ilk yandan daha sık ve tan evlâtlarımn Dsnıştaya gitmsetkıii akınlarını tekrar San . si de »nlenecek ve böylece <ÇıLâcivertli kaleye yığmaya karcılar ?ÜCİU poütikacılar) i?başladı.^7. dakikada Olcay boş birligi rshatça at oynatabilecekkale yerine topu havalara ditir» şeTîlinde kcmuşmuştur. kerken 64. dakikada Uğur'un şutunu, Datcu güçlükle dısarı attı. Ve 85. dakikada Fenerbahçe az daha galibiyete ulaşiyordu. San Kırrnızılıları orta (Baştarafı Spor sayfasında) hakem Sermet Kaftancı kurİkınci yarıda çok üstün gotardı. Geriden uzatılan pasa runen Ankaragucü 83. dakikada Muharrern santradan tek ba?ıMelıh. 85. dakikada rfa B. Coşna fırlayınca orta hakem anlakun'un ayağından 21 öne geççı'r'ia? h\r kararla ba=tı düdüti ve karşılaşmanm normal «u£u. «of?ayt» diye. . resi bu sonuçla bıtti. î«te. dejismeyen futbolumuz. 96. dakikada Şevki'nin a'.tığı dpğışmeven hakemlerimiz ve gol Kırmızı Şimşeklere T.S.Y.D nin Anadolu Kupasını kazançilekeş seyircimizle bir 90 dadırmıstır. kika daha bitmiçti. Zeytinyağı taban 0 Avukat Çelenk'in kızı (Baştarafı 1. Sayfada) Aynca. ^alaa adlı gızlı broşürü basmak ve dağıtmak suçlanndan gözaltına alınmıs bulu. nan Hacettepe Onlversitesl ögreneısı Günnur Onverdi ile Dursun Gürler, dün 3 numarah Sıkıyönetim Mahkemesinc 'ituklanmıslardır Sanıkların cezalan tecil e miştir. Aynca, aynı suçtan sanık bulunan îlker Aksüek ile Kâzım Sevimli beraat etmış, Özgür Nas, Uğur Cilasun, Tirtfur Erkman. Zeki Saruhan ve Mehmet Demir'in dosyalarının DevGenç davası ile birleştirılmeşi kararlastırılmıştır. Bakan karara uyulması fBaştarafı 1. Sayfada) yeni flyatlarla ilâç satmadıklan şikâyetlerinı almaktayım, yermde yaptırdığım iacelemede imalâthane ve depolanmızda veterince liâç bulunduğu aıjlaşıJmaktadır. 7 Nisan tanhlı ılâç Kararnamesınde i5, Hâzıran. 1972 olarak tesbit edilen uygulama süresınin 26 Hazıran 1972 tanhlı Resmi Gazetede vayınlanan ek kararnBme ile IS Ağustos 1972 tanhine kadar kademeli olarak ikı av uzatıldığı ve bunun ilgili sektörün gereklı hazırlıkları için vapıldığı herkes taraîından bilinmektedır. tlâç sanayıi ile uğraşanlar.ın. bunu özellikle bilmelen ve kendilerini buna sor,e hazırlamıs olmaları gerekirdi. Artık ilâç sanayiimizin het Kestmı ehhde mevcut ilâçları, kararname gereği olarak, yeni fiyatıarı Uzerinden satmak durumundadır •tmalâthane. depo ve eczanelerımızm ellerınde mevcut ılaç» ların halka ulaşma6inı sağiayacak akımı durdurtnası söz konusu olamaz Bu nedenie eczanelenmız Uâç ıhtıyaçlan varsa bunu süratle imalâtçıdan veya depolanndan sağlamak ve halkimızın ıstifadesine sunmak zorurdadırlar jlâç sanayiimizin ımalâtçı. Oepocu ve eczacı Kesımlerınden hıç birının s'üriîrlüktekı karamamenır. gereklerme uymada kusurlu oiacag'nı düşünmüvorum Halkımızın bira? daha ucuza ılâç almasını saglayan kararname tarafundan avnen ve eksiksiz uygulanacaktır. İlâç sanayiimizin her kesıminden buna uymada anlayış ve yardım bekUyorum.» fiyaUna.90 kurıış 'i zdin yapıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Hükümet yeni mahsul zeytinyağının taban fiyatına kılo başına 90 kurus zam yapmıştır. Zeytinyağı destekleme alım fiyatl.annı tespit ed'en hükümet kararnamesi dünkü Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Karamameye göre, Tariş tarafından ortak Ureticidon ahnacak beş asîtü zeytinyağmın kilosu 780 kuruştan 870 kuruşa, ortak olmayan üreticıden ahnacak zey tlnyagının kilosu da 735 kuruştan 825 kuruşa çıkarılmıştır Tariş'in Güneydogulu ortak U reticiden aldığı beş asitli zeytinyağının kilosu ise 770 kuruştan 860 kuruşa, ortak olmayan üreticiden aldıgı zeytinyagınm kilosu da 725 kuruştan 815 kuruşa yüksejmiştir. Bu alımlar İçin Zıraat Banka sı Tariş'e 200 milyon lira mübayaa ve yirmi milyon lira da işletme kredisi açacakhr. Mahkum oldular Sıkıyönetim 3 numaralı Mahkemesi, halkı alenen ve neşren suç işlemeye tahrik ve teşvik suçundan, talebe cemiyetlerinin eski 6 başkantnı 5'er ay hapis cezasına mahkum etmiştir. Bunlar; Çelebi Savaşan, Abdullah Kutlar, Seçkin Yurtsever, Ahmet Nuri Öktem, Uçmaiı Sungur ve Nezir Şemikhanlı'd:r. 4 yıl 2 aya' tZMİR tzmir Sıkıyönetim 'Komutanlığı Askerî Mahkemesinde komünizm propagandası yapmaktan sanık olarak yargı lanan, Avukat Güney Dinç, dünkü duruşması sonunda 4 yıl 5 ay agır hapis cezasına çarptırımıştır. Türk Ceza Karrununun 146 K maddesine göre hüküm giyen Güney Dinç'e aynca 1 yir 6 ay da Kır^hir'de sürgün cezası verilmiştir. Sanık karan Temyiz edeceğin açıklamıştır. SPOR Fas Ktahnın (Bastarafı L Sayfada) kurtarmıştır. Arada isabet alan bazı otomobiller alevler içinde yanmış ve görevlîler, henüz sayıları bilinmeyen yaralı ve ölüleri kaldırmışlardır. Nurcular yakalandı DIYARBAKIR Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla t lişkiler Şubesı, dün bir açıklama yaparak Melikahmet mahal lesindeki bir evde Nurculuk av1 ni yapan 10 kişinin yakalandığı m açıklamıştır. Bu konudaki 54 numaralı açıklama söyledir: «Diyarbakır'da uzun müddetten beri takip edilmekte olan Nurculuk ayinlerinde toplant: yeri olarak kullamlan Melik ahmet mahallesi Leblebici sokak 10 numaralı evde 10 Ağus tos 1972 günü saat 23.50 .sıralannda ilgililerce yapılan bir bas kın sonunda çeşitli mesleklere mensup 10 şahsm toplantı halinde oldugu tesbit edilmiştir. Sıkıyönetim Askeri Savcılıgınca olaya elkonmuş ve bu ayinlere katılan 2 şahsm evlerinde yapılan aramada bir çok nur risalelerı ve bunlarla ilgili dokümanlar ele geçirilmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin teokratik esaslara dayall devlet haline getirilmesı amacını güden fiillerde bulunan bu şahıslar sorusturma sonucu gözaltına almmıştır. Sorusturma devam etmektedir.» OKAL,BASIN AFFI İSTEDİ ANKARA, (Curnhuriyet Bürosu) CHP MUlet Meclisi Grup Başkanyekili Hüdai Oral. dün basın affı ile ilgili olarak verdiğı demeçte, «Türk basınmın 1961 Anayasasımn. özgürrük kuraUarını ciddi bir sorumluluk anlayışı içinde uygulamadığml iddia etmek insafsızhk olur. Çıkaruacak basm affı, Türk basınmı daha çok sorumluluk bilinci içinde çaUşmaya yöneltecektir» demiştir. Hüdai Oral, genel af konüsuna da değindiği . demecinde şunlârı söylemiştir: . . «Büyük bunalım geçiren toplumumuz için zamanında yapılacak genel af, teskin edici niteliği ile huzurun gerçeklesmesinde önemli bir etkendir. Toplumsal bunalımm temelinde yatan sosyoekono mik nedenlerin suçun temelinde yatan kişisel bunalımlara da yol açtığını gözden ırak tutmamak gerekir. Bozuk toplum düzenimizın yarattığı bunalımlar. iktısadî ve soşyal çalkantılarm suç işlemede kişUeri olumsuz yönde etki lediği bi» ger?ektir. Anayasamızm öngördüğü reformların vapılması ile ilgili çalıçmalar devam ederken. ki§i ve toplum huzunfiu sa§layacak olan reformlarla birlikte s af çıkarılması yerinde bi. davra.rus olacaktır. Genel af.fa gidilerek, affın kapsamı dar rutulmamalı, idarî işlem ve eylemlerle ilgili djsiplin cezalan da affın kapsamına ahnmalıdır.» Partisinin genel effın çıkarümasmdan yârıa ojcruğunu da bildiren Oral. CHP'run bâsm affının da bir an önce gerçekleştırilmesi görüşünde olduğunu sözlerine eklemiştir. Oral, bu konuda parti bünvesinde yapılan çalı?malann tamamlandıiını ve hazırl*> nsn Af Kanunu teklifinin ftnümüzdeki çalışm» döneminde TBMM'ye sunulacağmı açıklamıştır. . . . LJcuz ilâç satışı (Bâştararı l. Sayfada) • memesinöen doğan büyük •soTumlulukta ectacıjn değıl. Saglık Bakanını suçlamaktanz.» Fiyatlar biliniyordu îlâçrarın yeni 'fiyatları ile satılması zorunluluğu olduğunu belirten ve koptrolle görevü müfettişlerin çalışmaya başladıklannı açıklavan Saglıl» Bakanlığı yetkilileri ıse, fiyatların betlf olmadıgı şeklındekı ıddıaları valanlamakta. ılâç Ormalarının zamanında bildirim vapmamalan yüzünden kararnamenın vürürlüğe girmesinin gecijctiğıni de hatırlatarak. «yeni fiyatlar Uâç fırtraları tarafından en az 1^2.5 ay öneesmden bilıniyordu. Ücuzlayan ılâçlar yeniden yapılmayacak. ambalaılan da degışmeyecektır Sadece yeni fiyaa belirtir bir kaşe basılacaktır. Bu da kararnamenın tanıdığı bir aylık süre tçinde rahatça yapılabilirdı» seklinde konusmuşlaTdır Öte yandan, Fas Hava Kuvvetlerine mensup üç iet bombardıman uçağı da Kral Hasan'ın sarayını bombalayıp makinalı tüfek ateşine tutmuştur. Saldırıdan sonra sarayın bir kıs mı alevler içinde kalmıs ve havaya yoğun bir duman tabakası yukselmiştir. Kraliyet Sarayı alevler içinde tadır Ancak sıstemin uvgulamasında da ilk plânda bazı aksaklıklar Rörüldüğü konusunda ıddialar vapılmıştır Verılen bılgiye göre formtilleri aynı olan ve eskıden avnı fivatla satılan ıkı ilâçtan Bactırım S3 lırartan 31.95 liraya indiriiirken Bactrısid 53 hradan 28.35 lirava mdırilmiştır Yine benıer ılâclardan 107.5u lıradan satılan Sefabolin ve Encephabolden Setabolin 78 liraya Encephaboı 77 10 hrava düşürülmüştür. Ayçiçeği fivatlan Yağhk ayçıçeğı tohumu taban fiyatları da dünkü Resmi Gazete'de ilân edilmıstir. Trakya Yağlı Tohumlar Tarrm Satış Kooperatifleri Birüği. ayçiçeğı tohumunun kilosunu ortak üreticiden 220. ortak olmayandan da 209 kuruşa alacaktır. Kararnameyle, ayçiçeği taban fiyatına 20 kuruş zam vapılmış olmaktadır. Bu arada, şehir uzerinde jet uç&klarının karşılıklı ateş açtıkları görülmüştür. Bundan da bir kısım hava filojarının Kral'a sadık kaldığı anlamı çıkarümış Hava Kuvvetlerinde ayrılık Didi İzmir'de grev ve lokavt yasağı kalktı İZM1B' îanir Sıkıyönetim KomuUnlığınca dun yayinlanan (37> Numaralı bildiri ile grev ve lokavt yasağı ile zabıtaya verilen belirli şartlarda ihtâAız ates etme yetkisi kaldırılmıştır. Sıkıyönetim Komutanlığmın (371 Numaralı bUdifisi söyledir: • Egeli sayın vata/ıdaşlaı ım, Izrnir SıkıyöBejlm sınırlan içerısınde son aylarda sâkin bir yaşantının devam etmekte olduğu bir gerçektir Şüphesiz vatanda=ların yasalaı ve yasaklara uyarlığımn bir ölçüsü olan bu durum memleket huzuru yönünden hepimiz^ sevin diren bir eörüntüdür. Bu nedenle. Eeeil tajBnetli va^ tandaslanma bölgenin SıkıyiSnetim Komutanı olarak vönetimde bize gösterdikler) anlayış vt uyarlıgın gelecek günlerde huzurun teminatı olacağı inanci ile. vatandaş zabıta makamlan lllş kilerınde yürürlükteki mevzuaj tın güvenU yaşantıva bugün çin yeterli olduftu Rfirüsü tle 4 Mayıs 1972 gün ve <34> sayılı blldınde (belirll sartlarda zabıtaya verılen lhtarsız ateş etme yetklsıni) kaldmyorum. Kıymetll ögrencilerimiz, Sizler de Ttlrk gencine yaraşıı ! bir duyarlık ve olgunluk çm de maksatlı akımlann bozguncu etkisinden uzak kalmanın bılınç li örnekleriyle ana ve babalar ve Türk milletinin rüven. ve c5viinç kavnagısınız. Aranıadan çocuksu ötentlierle Fakülte ve yurtlar ıcenslnde Nuzursuz bir ortam yaratma çabasına giren sekiz arkadaşmızm Izmır Sıkıyönetim sınırlan dışına çıkartıldığını bıliyorsunuz Bu arkadaşlanmz aıttiklen "?erlerden komutanlığım«a resmi di lekçe veya özel mektuplarla nedampt dnvsıılarını belırtır ıfadeler altında haklanndaki bu idnrî karann kaldınlmasını istemcktedirler Durumlarmı bulundukları yer lerden yakından ızledlğimiz bu arkadaşlarınızm Içtenlıklerine inanarak dilekler;ni kabul edıyor ve fakülte ve yüksek okullarına dönup derslerine devam etmelerine. imtihanlarına girme lerıne müsaade edivorurhEge'nin sayın işçı ve işvtrenlerı, SıkıyönettmMİânından buyana tzmir Sıknönetınn bölgesındeki ıs hayatı. ısçi ve ısveren ıliski* leri gerçekten bilinçlı, havsiyetli ve haksever bir düzeyde kalmasını bilmekie büyük bir sınavdan basarı ıte çıkmıştır. Bu olgunluk* Ve njlinçh uyarlık altında geçirilen türe, bu fcesimde milli bırlik ve bersberlik ve kar$ıhk!ı hak ve güçlere 'aygı normal vasaların ü?erınde ?vrıca bir tetîbire cerrklik olmarlıgım ortava kovmus bulunmakla grev ve lokavt vasağına ait kararı da bugünden Itibaren kalrlırmt? bulunuyorum Mutlu ya<antılar riilerim. ' Cemal SUER Koramiral tzmlr Sıkıvnnptim Komntanı : m Suikast teşebbüsünden sonra Fas ordu birliklerine alârm veril miş ve zırhlı birlikler Rabat'ın stratejik noktalarında mevzılen mistir. Bu aracTa. çok sayıda cankurtaran araba^ının havaalanına doğru yol aldığı gorülmustür. Yaralıların sayısı hakkmda k,esin bir tahminde bulunmak şim dilik imkânsızdır. Son gelen haberlerden anlasıldığına göre, Rabat'ta durum son derecede karlşık olup. kimin ki'me karşı olduğu belU değildir. Rabat'ta alârm Uygulamada aksaklık Antibıyotıkler ve bır Kısım vıtaminlerin ucuzlaması ve kodeinli ilâçlann oahalılanması ile sonuçlanan venı Kararnan.e, ilâçlarda maliyei sisteminı esas alan objektif bır sistem getırmekte benzerı ilâçlann farklı fıyatlarla satısınv vasakJamak Partilerarası (Bastarafı 1. Sayfada) Partilerarası tiomısyon, dünkli çalışmalarla. tlgıli olarak şu bıldınyı yayınlamıştır: «BugünkU toplantıda, evrelce nükümçt farafınrlan Kamu Oyuna açıklınmış olan ve de?ıs lik thtiyaçlannı ana natlarıyle belirtılen metirıdPkı KOnulat et rafınfl.1 çaiı«mnlann degıştırılme sl ve dfftşiklik rüzumu oldugu somıcuna vanlacan oususlar ıçın huıriık! • ormüllenn hazırlanması Hürriyetçi demokratik düzecin ârızasız işlemesi, Türk toplumunun huzur içinde yaşaması, insan hak ve hürriyetlerinin bütünü ile korunması amaçlannda Komisyonun • bütün üyelertnin tam bir görüş birligi içinde ol dukları, bir kere daha tesbit ve müşahede edilraiştirs» Toplantıya AP den Ahmet Nusret Tuna, Seyfi öztürk, Hasan Dinçer, CHP'den Zihnı Betii, Ts maıl Hakkı Birler, Selçuk Erverdi, DP"den Hasan Korkmazcan, Cevat Önder, MGP'der. Emin Paksüt, Yusuf Ziya Bahadırlı katılmıştır. DP'den Talât Asal ile MGP'den Sedat Cumrah dünkü toplantıda bulunmamışlar dır. Curnralı, ameliyat geçirdiği ne dair bir rapor göndermiştir. Rotıeıdam'da (Bastarafı l. Savfada) dururoa müdahale etmişlerdir Hollanda Polisi ise Afrikaanderbüurt mahallesindeki gerginliğin daha önceki gecelere kıyasls azaldığmı öne sürmöştür. (Baştararı l. Savfarla) Münih'te kalmakta oldugu Dip lomat Otelinde THA muhabın ile görüşen Solmazer, kaçtığı^ yolundaki haberler karşısınd» «öyle konuşmuştur: • Karmadım. Kaçmani da Boylc bırşeyden menfaat umanlar bııvük bir yanılgı içindcdirlcr. t'lkücü ve Atatıirkcii kişi. yıkıcı olmaz. Yapıcıdır. Atatiırk dcvrimcisiyim. Vatanseverliğimiz. Atatütkrülüğümiiz ve ülkürülüjrümüz tarihe tescil edildiği eibi yargı nrganları huzarunda da tescil edllmistir. GeleceKİm ve bunun hesabını gene yargı orıjanı huzarunda ve ulustr.ı onıinde alın aklıjı ile vorpceğim. Ben Atatürk de» rimrisi yim.Solmazer. arandığının refmen kendisine bildirilmesi halinoV en kısa zamanda yurda dön«TPâini ifade etnis. Buraya i«jlerlmi hal le«mek üzere geldim> demistir. Solmazer Okuma yazma bilenlerin oram yüzde 15 olan bir ü/ke [DIŞ HABERLER SERVİSÎ] 350 bin Km2 ye yakın yüzölçumü ve 15 milyon nüfusu olan Fas Kralhğı. Afrika kıtaaınm kuzeybatı ucundadır. Akdeniz, Atlantik Okyanusu, fspanyol Sahrası ve Cezayir tarafından çevrilidir. Başkenti Rabat ojan ülke. 1956 yılına kadar Fransa ile Ispanya'nın himayesinde kalmıjtır. Ulkede okuma yazma bilenlerin oram •• 15'tir. Fas, ilk kez 8'inci Asırda Araplarm hakimiyetine girmiştir. 20'nci Asrın başında, müstemlekesi Cezayir'in batı kanadını güven altına almak isteyen Fransa, İtalya, İspanya ve tngiltere ile anlaşarak Fas'l himayesi altına aldı. 1912 tarihli Fas anlajması ile bu durum kesinlik kazandı. Aynı anlaşma ile İspanya da ülkcnin kuzeyinde nüfuz bölgesi sağladı. Fas, 1956 yılmda bağımsızlığını kazanmıs ve Fransız birlikleri ül keyi terketmişlerdir. Iki yıl sonra da İspanyollar clierindeki bolgeyi terketmişlerdir. Dün kendisine karşı bir suikast tertiplenen Kral tkinci Hasan. 1961 >ılında Beşinci Muhammed' in öiümu üzerine tahta gecmiftir. 50 bin kişilık ordusu olan Fas, hem Amerika hem de So\yet Rusya'dan askeri ve iktisadt yar dım almıştır. j j TEŞEKKÜR RIZA \ERAD'IN Kpmisyon kuruİdu Öte yandan olaylarla ilgili olarak Ankara'da dün bir açıklama yapan Dışisleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil. Rotterdam'da Be lediye ve Vllâyet tarafından sbn olaylarda zarar gören Türk ışçılerinin ziyanlannın tazmını ıçm bir Komisyon kurdunılduğunu bildirmıştir. Lahe* Büyükelçiliğimizden gelen son haberlere göre olayların cereyan ettiği sokaklarda tahrip edilen evlerin pencere ve kapıları yeniden vapılmış ve yerlerine takılmıs^ır • An! kaybı tle blzleri acı : içinde bırakan sevgili varlı| ğımız ve dayanagımız S vetatı dolayıslylö cenazesır.e • katıian, çelehk gbnifersn, Ş mektup, telefon ve telefarta tâzıyett* bulunan. evimıze kadar gelmek zahmetıne katlanan, Baro arkadaşla rına, dost ve akrabalanm:za şükranlanmızı sunarız AtLESl Heris: 1328 S895 Vniversite sınavına giren öğrencilerin puan dıırumları postalanıyor Üniversiteleıarası giriş sınavına Erzurum, Trabzon, Bonn ve New York'taki merkezlerde katılan öğ rencilerin puanlannı gösteren bel geler Ipu sabah adreslerinc postalanacaktır. . Sınava katılan dığer öğrencilerin kartlannm gönderilmesi her gün 8 bin adedi postaya verilmelc üzere en geç 4 Eylüle kadar tamamlanmış olacaktır. Yapılan açıklamaya göre. Istan bul'da sınava girenlerin belgeleri ise şu tarıhlerde postalanacaktır: «Adav numaraları 100108 hin arasında olanlar 26 Ağustos. 108 116 bin arasında olanlar it ASus tos. 116 124 bin arannda olanlar 29 Ağustos, 124 132 bin arasında olanlar 31 Ağustos. 132 . 140 bin arasında olanlar 1 Eylül, 140 148 bin arasında olanlar 2 Eylül, 148 blnden ytıkarı olanlar 4 Eylül.. Adayların kartlannm gönderilmesi tamamlanmadan önce, heç fakültenin bu yıl kaç puanla öğrenci alacağı kararlaştınlmış' ola caktır. ACI KAYBIMIZ Nurten Barut'un kıymetli eşi, Sevil Barut'un sevgili bab»sı Hakkı. Selâhattin Barut, Selâmet Conker'ın kardeşleri, Ifakat Sevgener'in, Yaşar Sevgener, Necati, Leman Cesurer'in damadı Namık Conker'in kıymetli kayınbiraderi, Mehmet Conker'in Füsun Incenin dayıları • Emekli Lls. Albayı Ros bahkçı (BasUrafı 1. Sayfada) nma atlayarak ülkesine dönmek isteyen başma'kinist S. Davit Yusufoviç'in, Türkiyedekl Ifadesine gö're, gemîde kaptan v« 7 mürettebat bıılunuyordu. Yardımcısının ise, gemi personeli tarafından teh dit ediîerek alıkonuldujunu ' ileri sürmüstü. Pire'dekl ilgililer, Sovyei balıkçı gemlsl mürettebatının siyasl sıiınma hakkı istedifinl ve bu istekle ilgili' sorusturma sona erin ceye kadar bekletilmek üzere ge mi ve mürettebatın «jrlzll» tutulan bir yere fötürüldüfünO bil dirmişlerdir. Polis, konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştlr. Voleyboldaki 15.8.1972 tarihinae vefat etmiştir. Cenazesi 17.8.1972 Perşembe günü öğle namazını müteakip Şışlı Camiinden kaldırılarak Feriköy aile mezarlıgına defnedilecektır. ' BARIT, CONKER, SEVGENER AtLELliK! Sonuç: 803 5893 F. Frtuğrul BARUT OGRETMEN VE IDARECI ARANIYOR Yatıif Dir iıseüe aşağıda oeiırtnen ve aynca 855 sayılı Ozeı Oğretım Kurumları Kanununaa gösterllen şartlan haiı »ğretmen ve ıdarecı kadroları açıktır tlgilenenlerin en geç 23 Ağustos 1972 günü H.K. 30b ARsaray adresınde bulunacak şekilde durumlarını büdinr dilelt. çe ile müracaat etmelerı rıca olunur. 1. «Parttıme». MÜZİK ÖĞRKTMENİ Ankara Devıe» Konservatuvan mezunu • 2. .Parttıme» BKUKN tGlTlMl OGRJüTMKNİ 3. ErkeiS MÜUÜR YARU1MC1S1. Cunüıuriyet 5887 Sanayi Bakanı (Bastarafı 1. Sayfada) deki heyet, îskenderun Demir Çelik Fabrikası için ahnacak ek tesis kredisi ile ilgili ön görüşmeleri yapacak, anlaşma daha sonra imzalanacaktır. Bakan ErezMe birlikte Moskova'y» Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Gölhan, Bakanlık Teftiş Heyetı Baş kanı Orhan Astam. Karabük Demir . Çelik Fabrikaları Genel Mü dürü Orhan Acarlar da gitmiştir. Bekan Erez'in başkanlığmdaki heyet. Sovyetler Birliğinin muhtefıf bdlgelerindeki aeır sanayi te sislerini de gezecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı E*ez ve beraberindekl heyetin Rus va'da 10 gün kalacagı bildirilmi? tir. . (THA) flsketî Mahkeme (Bastarafı 1 Sayfada) tim ilâru kararı ile ilişkisi bulun madığı» ifad'e edılmektedir. 26 sanık, oiaylar dolayısiyle ilân edilen Sıkıyönetim devresinde Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılanmaya başlanmış, Sıkıyönetimin kalkması ile dava 4. Ağır Ceza Mahkemesine devredilmişti. 26 Nisan 197l'de Sıkıyönetimin yeniden t'.ânı üzerine de dava 2 Numaralı Askerî Mahkemeye aktarılmıştı. Dojya gereği için mahkemeee. Askeri Savcılığa gönderilecektir. Gol de yoktu İtalya'da SEKİZİNCİ DEFA düzenlenen önemli bir ihtisas sergisi D.OP (dkktü ftalat) alacaklara duyurulur . Fabrikamızda ChemischeAVerke Hüls lisansıyla imal edilen, üstün kalitesiyle ün yapmış D.O.P (Dioktii Ftalat), 17 Ağustos 1972 perşembe gününden Itibaren, 720 Krş. tan (nakit,fabrika teslimi)800 Krş. tan (vadeli' ' . fabrıka • teslimi) (gider vergisi dahil, nakliye harıç) satışa çjkarjlmıştır. llgilenenlerin "Karakoy, Kemeraltı cad. Varol Han Kat 4" adresindeki fabrikamızın satış bürosuna (Telefon444414447785) müracaatları rica olunur.' Derby Plastik Sanayii A.Ş. (Radar Keklâm: 1028/5890) 10. MACFF SONBAHAR SERGİSİ * Ev âietıerı Krıstaı esya seramlS eşya. gtlmüş eşya. heÛiveUk İ eşya mrdavat avadanlık: l Eskişehir MİLANO'da 812 Eylül 1972 tarihlerinde % Mılletlerarasj Puar sahasmdakl 4 Pmvyonun 100.000 m2'liS 13 L «alonunda l500"den fazla teşhırci flnna ttrafından sergilenecektir. 1 10. MACEF SONBAHAR SEROİSt İlgili selrtörün en Kallteli 1 Imaıâtını dünva çapmda temsıl eden. 200 000'in üstünde mamu) a çeşidlnin ver a.'dığı en oüyük sergıdir M 10 MACEF SONBAHAR SERGİSİ sadece ilgili o thftsasiaşnnş tüccarlara mahsus olacaktır Serg] Sekreterlığı; her tınıl otelde yeı ayırtmak, (lcretslz j gtrtş kartlan (röndı .nek ve ner türlü ttHgı sağlamak üzere j hıznıeiınıze amade bulunınaKtadır. MACEF 25, Via Solferıno 20121 MILANO (İtalya) (Basın: 31731/5884) i Dııtum vapan fcan *«» • OPdcn aıınpvf m • Tuvasın» knvusmuı kan bafıslaTinıa. vavru<ona Vf ıçın : İ • *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog