Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 17 Ağustos 1972 Dali, eserlerini « devlete veriyor Madrit'U yayınlanan «Ya» gazetesinin bıldirdığine göre, OnHl Bürreaüst ressam Salvador Dalı, bundan böyle yaptığı her resmi devlete vermeyi kararlaştırmış. Dali bu arada sahıp olduğu ve kendı evınde bulundurduğu sanat eserlerini de devlete bağışlayacak. Salvador Dalı, «Ta» gazetesıne verdıği demeçte şoyle dıyor: «Artık zamanı geldi. Sahip olduğum bütün sanat eserlerini ve bu arada hepsinden fistün olan kendi eserlerimi, devlete bağışlıyacağım. Koleksiyonnm arasında Mariano Fortuny, GiOTgio di Chirico ve Picasso gibi ressamlann da eserleri var.» Dalı'nın resımleri, inşaatı tamamlanmakta olan «Salvador Dali Muzesi»ne asılacak ve orada teşhir edllecek. EÜEBİYAT'TA HESAPLAŞMA Kitaplar RAUF MUTLUAY DtTORLAR Kl, Ruşen Eşref Ünaydın'ın edebiyat, anket röportajlan; baskıya hazırlayan Şemsettin KuÜU, Millî Eğıtun Bakanlığl Kultür Yaymlan tst. 1972, 342 sayfa, 10 lira. PARİS Nina R l c d hazır giysiler alanında bır geziden sonra Haute Couture'e geri dönmüştür. Ricd modaevinin bu gen dönüşü bir basan olmuştur. Nina Ricci'nin en rağbet ettiğı kıyafet robatayyördur. Sert, ya da yumuşak kumaşlardan, gabardinden pamuklu, ya da ylln lüden robmantolar günün her saatinde giyilmektedir. Akşam lçin hazırlanan robmantolar ise satendendlr. Bu pratik ve şık kıyafeti herkesin begeneceğine çüphe yoktur. Kış kolleksiyonlannın temelt olan paltoya Nina Rıcci'de rastlanmamaktadır. Ricci dar, düz pardesülerl ve beli kemerll bol mantolan tercih etmiştir. Ricci'nin yalnız sabah için uygun bulduğu pantolon boldur ve paçalan dublelidir, beli penslerle oturtulmuştur. Pantolonlara açık yakalı beyaz saten bir şömizye buluz üzerine gıyjlen uzun, beli kemerli ceketler eşlik etmekte, buluzun açık yakasından canlı renklerde bir fular çıkmaktadır. Ricci'nin gözde rengi siyah ve beyaz alınarak dikilen nonnal boydaki bol mantolarda esas bolluk arkaya verilmistir. Lapidus ve Lanvin'de olduğu gibi, bu kıs trençkot ve judo efbisesi tipi mantolara da sık sık rastlanacakür. Dar, duz, omuzlan belirli ve apoletli, arkadan yırtmaçlı pardesüler gene revaçta olacaktır. 'üney kutbunun keşfıni anlatan yazısında Stefan t Zweıg, Amundsen'ın ardından hedefe varabılen Kaptan Scott'un düş kırıkhğım belırtmek için şöyle der: «Öyle bir yarıştaydılar ki birinci gelen her şey ıkmci olan hjç bır şeydı» (Yıldızın Parladığı Anlar). Son yüzyü edebıyatımızda bir şeyl ilk yapmış olmanln şerefjyle büyüyen, hemen yalnızca onun onuruyla değerlenen birçok kışi vardır: «Bilinmesi gerekli soru» niteliğinde sayıldığı ıçın, onlâr ve eserleri, öğrenim gençlığinın ezbennde durur Gerçı Hâmid'in doğdugu Bebek yahsının numarasıyla rengıni smav sorusu yapan oğretmenler artık kalmadıysa da, okunmamışgörulmemiş bir nüshasına rastİanmamış nice kıtap adı, öğrencUeranizin beneklennde yığılıdır. Eskı yazıyı bilmeyenlerin okuma olanağı bulamadıklan «Diyorlar kı» de bunlardan biri idı Hem edebiyat roportajı alarunda ilk örnek olarak büyütüldügu, hem elli beş yıldır ortada olmadığı halde boyuna kaynak olarak anıldıgı için. Şimdi, «Yazar ve eser hakkında» 9, «Eserin Kahramanları» üzerine 5, «Notlar» bolümünde 36 sayfalık ekleme ve dıl düzeltimi ile Şemsettin Kutlu'nun nazırladığı yeni şekli, sayfasına göfe ucuz bir ffjat (üstelik "o 20 indirimli), çirkin ve anlamsız bır kapak, 10.000 baskıyla önümüzde. 8 Yılın ayakkabılan Bu kış kürkler her yerde kullanümaktadır. Örneğin, Feraud'nun bir kırmızı beyaz twid tayyörünun yaka ve kol kapaklanna beyaz tilki, sütlü kahve rengi bir tayyörün etek ve kol ağızlarına beyaz, bej, ya da kahve rengi vizon, Cha nel'in vahşi kedi derisinden bir eteğine tılki ayakları geçirilmistir. Bu kış hanımlar moda evlerınin müşterek karanyla bazan beş san timi bulan kahnlıkta tabanlan ve 10 santim topukları olan ayakkabilarla dolaşacaklardır. Birinci Dünya Savaşı yıllarıdır. 1892 doğumlu Ruşen Esref, 1914'de Edebiyat Pakultesini bitırmiştir. Ama ne askerlik, ne Anadolu, ne savaş cephesı, ne yurt görevi; İstanbul'da öğretmenlik ve gazetecilik yapmaktadır. «Edebi Ziyaret ve Mülâkatlar» başlığıyla 1916'da başladığı yazarlarla konuşmalan (Servetıfünun, Turk Yurdu), 1917'de gazete aynasmda büyumiış (Vakit). 1918'de kitap haline gelince de ilg] çekmiştir: «Harbi Umuminin son se•nelerinde Ruşen Eşref'in röportajlan, harp cephemize müteveccıh merakı âdeta sondürdü; kaarileri o derece sardı. Nihayet bu roportajlar diyorlar ki diye sakat bir tsitnle kitap halinde tntişar etti. Bu kitaba daha iyi bir unvan bulunabiılrdi Fakat mutlaka «demek» masdarından bir unvan lâzımdıysa bâri Dedikleri gibi bır şey olsaydı...» (Yahya Kemal, Siyasl ve Edebi Portreler, 1968, 50T Günün edebiyat ünlülerine aşağı yukan aynı sorulan yöneltereft onlan konuşturan, araya saygılı portre ve özentili ev içi tasvirleri ekleyen Ruşen Eşref; uluslaşma akımının yürürlükte olduğu dönemde, bir «edebiyat hesaplaşması» nın toplamına fırsat hazırlamış olur. Kıtaptaki 18 kişi, kendi üsluplanyla düşüncelerini dıle getirmekte, nezâket gösterilerine karşın kendılerini ispatlamaya uğraşan sözlerle bırbirlerine sataşmaktadırlar. Dıvan, Tanzimat, Servetıfünun edebiyatlan üzerine yargı özetleri: ikind meşrutıyet sonrasmda başlayan uluslaşma akımının geMnB|5 yenl ılkelenn degerlendırilışi. Ruşen Eşref'in konuşmayı yeğ tuttuğu kişiler şunlar: Abdülnak Hâmid, Nıgâr Hanım, Samı Paşazada Sezaı, HZ. UŞaklıgıl Cenap Şahabettın. H.C. Yalçm, Süleyman Nazıf, R. T Bölükbaşı. M. E. Yurdakul, H E. Adıvar H. S. Tannöver, Ziya Gökalp, M F. Köprülü, Ömer Seyfettin R H Karay, F. A. Aykaç, Ahmet Haşim. Alı Kemal. Yer yer adlan anıldıgm halde Mehmet Rauf, ? K. Karaosıranoğlu, F R Atay, A. H Müftüoglu, H. R. Gürpınar kitapta yoktur. Büyük Savaşı konn edinen tek şairin, «rtsım» ı tefrika ettırmiş olan Mehmet Akif Ersoy'un neden unutuldugu ise kolay kolay açıklanamaz. Kendisiyle konuşulmadığı İçin mi acaba Yah\a Kemal, Ruşen Eşref'i şöyle tanıtmaktadır: «... Edebiyat yoluna çok telâşlı çıkmış olduğu hıssolunuyordu.. Yazdıklânnt ibrftma mahal bırakmaksızın ve ekseriya muhatabmm keyfini sormaksıan okumaya koyulur, eseri hakkında kat'i bir rey almadıkça a v nlmazdı. Nihayet yel üfürdü. su götürdü, Ruşen Esref de kendi yaratılışina uygun olan bir kapı buldu oradan mârufiyetuı tatlı sahasına giriverdi..» (ag.e. 48) Eserde Ruşen Eşref'in edebıyata özenen heveskârhğı, fconuşuculann süsegösterişe büyük söze düşkün lâf kalabalıgı hemen göze çarpıyor Yeniden okurken ilk akhma gelen şey, M.ŞJS.'nin «Hâmid tçin Bir Yazı» hikâyesi oldu (Bkz Tahır Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman 1, 148155: ülus 5 Aralık 1948); Daha M F. Köprülü'nün Türk Edebiyatı Tarihi yavımlanmamış, Yunus Emre keşfedilmemiş, Karacaoğlanla Plr Sultan unutulmuş. Türkçe'nin tadına henüz vanhnamıştır Üç kıtada savasan imparatorluk yıkılış eşiğınde; halk süpürge tohumundan ekmeklerin sOonbsındadır. Ve edebiyatçılanmız, toplumdan kopuk, inanılmaz uzaklıklann pftyıtaht rahatlığında her şeyden habersiz, hecearuz vezinlerinin, yabancı tamlamalann gereklilığinm tartısmasındadırlar Her şey tstanbul'dadrr; tstanbul edebiyatının şimdi modası geçmiş bütün sakathklan da bu kitapta. Şimdl anlıyoruz ki Ruşen Eşref'in yaptığı sadece bir baslangıçtır ve yalnızca ilk olduğu için önemsenmıştır; bir de edebiyat dünyasmın hiç "vazgeçmediğı dedikodu düşkünlüğü yüzünden. Yukarda andığun Yahya Kemal'ın eseri Ue Y K Karaosmanoğlu'nun «Gençlik ve Edebiyat Hâtıralan» (Bilgi î , 1969) bütünler buradaki portreleri RöportaJ alanında İse. Hikmet Feridun Es'in «Bugün de Diyorlar ki» (1932), Mustafa Baydartn «Edebiyatçılanmız Ne Diyorlar» (1960) eserlerinde çok daha özlü şeyler buluruz. Bır de Şinasi özdenoğlu'nun «Edebiyatımızan Bes An» Meselesi» (1949) var. Tayyör yok Sabah giysileri gri, be], kahverengi ve larmızı renklerde vo twid, piye dö pul, flanel ve gabardindendır Zarif kanadyenler için ise kapitone kadife tercıh edilmiştir. Ricci'nin kolleksıyonuna gerçek anlamda tayyör yoktur. Tayyörlerin yeri bu kolleksiyonda daha şık bir havaya bürünmekte, siyah roblann omuzuna kırmızı bir karanfil iliştirilmektedir. Akşam yemeklerl İçin en tereih edilen rob saten, ya da şifondan siyah kısa bir robtur. Dekoltesi çok geniş olan bu rob volanlar VB balgömeçleriyle süslüdür. AJsşjımın. gözde jengi siyah ve beyaz, gözde kıyafeti de sırt kısmı derin bir plıyle bollaşan, dort duz cepli, manşetli uzun kollu, uzun eteklı robtayybrlerdir. Çok önemli toplantılarda gene, vücudü saran ve pullarla işlenmiş korsajlı koyu renk ve bol tafta eteklere rastlanmaktadır. Özellikle Ricçi duz, ya da plise etekli şömizye roblara sabahtan akşama kadar günün her zanaantnda, hattâ akşam bile rağbet gostermıştir. Ayrıca, koleksiyomında dar korsajlı, dar, uzun kollu, bol godelı etekli. beli kalın, kemerli son derece kadınca roblara yer vermiştir. Bu kış giyılen kısa mantolar, .yun kadife gibi yumuşak kumaşNORMAN HARTNELLT>EN BtR KIŞ MODELİ Bütun modacılar sonbahar ve kış mevsiml için hazırladıklan kıyafetlerini sunmaya başlamışlardır. Ünlü Norman Hartnell de hazırladığı bir gösteride iki mevsim için yarattığı modelleri teşhir ederek büvük ilgi toplamıştır. Fotoğrafta, Hartnell'in siyah yünden diktiği bir pardesü gorülü>or. Kıyafetin dik yakası vardır ve duğmeleri yandadır. Belden eteklere doğru inen bir kurk, kıyafeti tamamlamaktadır. lardan yapılmışlardır. Bunların sırt kısımlan çok boldur. Genellıkle canlı renklerde olan bu tip mantolar günün her saatinde, hat tâ çok şık akşam roplanyla bile giyilmektedir. Aynı patron esas Lanvinin kolleksiyonu Yayın hayatı ALTIN KALEM, Gözde renk Hayatı kırmızı ve yeşil renkll gören, genç kızları normâl yapıda hiçbir gencin sokakta kolunu veremeyeceği kadar yukseltecek derecede kalın tabanh ayakkabılann üzerıne tüneten, renk tonlarmdaki çeliskılerle oynayarak, kup ve malzemeyi arka plâna atan Lanvin'in bu yılki kolleksıyonu son derece eğlendıricidir. Lanvin'in uyandırdığı ilk şok, bısikletçi çoraplan ve yeri süpu ren yeşil mongoldan bir kaftanın altma giyilen 1900 yıllan modası potinlerdir. Ikinci şok da akşam giyilen tiltra mini'den daha mim siyah organzadan, volan lı, bele kadar dekolte, bir robtan ziyade kabare aktrislerinin Uniformalannı andıran çok curet kâr roblardır Kolleksiyonda bunlardan oaşka, siyahbeyaz çizgıli bır pantolon üzertne giyilen portakal ren gl bır bolero, üzerinde kahverengi lekeler bulunan beyaz dradan, inek derisini andıran, judoculann elbıseleri tarzında iıan tolar, Dior'unkiler gibi, fakat baş ve ayaklan da bulunan kır mızı ya da portakal rengi tılki den eşarplı mantolar. evaz° kol lu, çan biçimi mantolar, akşam için göğus kısmı drapelı, sırt kısmı tamamen açık lâme roplar, pullarla işlenmiş son derece kısa tünikler de yer almaktadır. C~/r KLASIK AOMANIAR ALTIN KALEM m.AStr. ROMANLAB >W ttuaatm Armağan Çocuk 'lâsikleri GUVEN YAYINEVİ DİZİSJNÎ SUNAR • o t>AMl ÖNGÖR: «BÎRKAÇ tNSAN». (Hikâyeler) 10 Lıra. • E. HEMİNGWAY'den: I «StLÂHLARA VEDA». (4 BasO 12 5 Lira î «IRMAKTAN 0TEYE». , " „ , . (2. Bası) 15 Lıra 3 «VARLIK YOKLUK» 12 5 U r a • V. HUGO'dan: «NOTRE DAMETN KAM BÜRÜ». (4. Bası). 15 Lira. • A. J CRONIITcren: 1 «BtR AŞK UGRÜNA». (2. Bası) 12,5 Lira t «ERGDVAN AĞACI». (4 Bası) 17,5 Lıra. 3 «BtR ACI ŞARKI». (4. Bası) 15 Lira • L TOLSTOY'dan: 1 «KAZAKLAR.. (2 Bası) 15 Lir». 2 «DtRtLtŞ». (3 Bası). 15 Lıra. S «HARB VE SULH». (6 Bası). 20 Lira 4 «HAC1 WtFRAT« 12,5 Lira. • J. STEINBECK'ten: 1. «CENNET YOLÜ>. (3 B a « ) 20 Lira 2 «KENAR M4RALLE>. 12.5 lira • A MAURUIS'dan: 1 «tKLtMLER». (2 Bası) 12,5 Lira. 9 «AtLE ÇEVRESt». 12.5 Lira. • M. DRUMEŞten: «VAL.SE DAVET». 12.5 Llra • F W KENYON'dan: 1 «BtR GOLGENtN ARDIN. DAN». 12.5 Lira 2 «ALEV ALEV». 12 5 U r a . • PEARL BUCKtan«MÜBAREK TOPRAK». 12,5 Lira • H TROYATdan: «ÖRÜMCEK». 12.5 Lira. • C DICKENS'ten: «BÜYÜK ÜMÎTLER». 15 Ura. • A BRONTE'den «SATODAKt KADIN». 15 U r a • W. FAULKNKRden: «AŞK VE ÖLÜ1H». 12.5 Lıra. • E. ZULA'dan: «GERMtNAL» 15 U r a . • Genel Dağıtım Yerleri: • BATEŞ, tstanbul Mollafenarl Sokak • OCAK KİTAP DAGITIM Cağaloğlu Yotusu . tst 0 P. K 11» Slrkari Numouıuniye CıUeı! No » Ca«»l(ıilu Tel : 27 0» Tl ararat yayınevı ARAKAI İAY1NEV1 SIJNAR ÇAKIRÇALI EFE ÇIKTI Yaşar KEMAL'in yeni bir şaheserl. 15 yü dağlarda Gsmanlıyı uğraştıran Çakırcalı' nın hayat hikâyesini okuyuculanmıza salık veriri». 15 lira. • DÜNYA MtZAHINDAN SEÇMELER Emın Tüı*ı çesiyle beş tatadan seçme mizah hikâyeleri 1722 sahıfe beş dlt, dev eser tamaralandı. • AZİZ NEStN DtYOR Kl Dünya Mlzah Ansiklopedisi bizde eksikliği duyulan üır eserdir Kitaplıgınia lçm bır kazanç olan bu ansiklopediye, Nasrettın Hoca torunlarının ilgi duyacaklanna 'na nıyorum Fıyatı 75 lira tek sıparişlerde bedelinin gonderilraesl Genel Dağıtım: tNAN DAGITIM Mollafenari Sokak 33 Cafaloğlu 0 KtTAPSEVERLERE BÜYX*K FIRSAT 1972 Dünya Kıtap yüında TÜRK KULTÜRÜNE ve ikuyucuya hızmet amacıyis HERKESE V. 25 Indırimh Kttap venyoruz Bu kampanyayı 10 yayınevının 60u kıtabıyla açtık Katalog isteytniz tNAN DAGITIM Mollafenarl Sokak 33 P.K 819 Tel: 2? 04 71 (Emnıyet Sandıgj karşısı) CağaJoğln TSTANBUL # EUGENİE GRANDET (Balzac) HL Basta • U G ü L T U L D TEPELER CEmily Bronte) IV Baskı • T f f E R E Ş E RAOTTTN TZolalTI B a s b " • JANE BYRE (Charlotte Bronte) III Baskı • S A P H O (Daudet) WERTHER (Goethe) BABALAR V* OGULLAR (Turgenyev) n Baskj KIRMTZ1 ZAMBAK , Anatole France» n baskı OLIVtR TWtST fDıcfcens) II Baslo BtR AŞK HtKAYKSt (Zolai m baskı DAVtD COPPERFIELD (Dıckens) D Baska TILSIML1 OERt (Balzac) II. baskı YÜZBAŞDTOİ K1Z1 (Puşkin) II. Baskı TOPRAK YEŞERÎNCE (Knut Ramsun) D Baskı SEFtLLER (Victor Hugo) (2 Cilt> n Baslo ASİ KALPLER (Thomas Hardy) II BaskJ PARMA MANASTIR1 (Stendhal) KIZ KAROEŞtM CARRt» (T. Dreiser) NOTRE DAMÜ DE PARİS (Victor Hueo) ANTtKACT OÜKKANl (Dıckens) MADAME BOVART (Flaubert) DIRtLİS (Tolstoy) VADtDEKİ ZAMBAK (Balzac) AGNES GREY (A Bronte) DENTZ tSÇtLERt (Victor Hugo» ANNA KARENÎNA GÜNDS GEKB DOGAR (Hemıngway) ARMANCE (StentTıal) DORİAN GRAYTN PORTRESt (Osear Wflde) ALTIN GAZLÜ KIZ (Balzac) tKÎ ŞEHRIN HTKATESÎ (Dickens) KREUTZEK SONATI * (Tolstoy) CARMEN ÎLK AŞK (Turgenyev) NE!$RtXAT A 9. Genel Dajıtun : BATE3 ÇUCUHUUU UKUMAYl SEVntREN KtTAfLAR • KUKKUSUZ KAPTANLAR • »JULtVER'tN GEZtLRRt • KAÇIRILAN ÇOCIJR • BtR ÇHHTti rjS HtRAYESİ (II Baskı) 0 KOBtNSO> CRU5SOE (II. Baskı) (II. Baskı) ıf ] i } •' ESRARENGtZ ADA BtR ESEGfN HATIRALAR1 DEFÎNF «DAS1 HEtDt RAPTAN GKANT1N DÜNYAD4N T<JM SAVYYER KtMSEStZ TOM KULÜBESt GOKTEN tNKN MELEK KADINLAR KARA ELMAS Pullu tünikler Mantolar tYt • • • • • • • • • • • • ' SEKSEN GEZtSt SOPHtE*NtN BASINA GELENLER KÜÇÜK ERKEKLER ALtCE rüflAFLIKLAB ÜLKEStNDE KVNUN OOCO&LARl BAMBİ MERCAM AUASI KÖYÜN tKtZLERt MUTLD PRENS RtMSEStZ KIZ tSVtÇRELl ROBINSON DÖRT ARKADAŞ NEŞRİYA1 & 9 Genel DafiıOnı 8ATE9 SAMANÇÖPÜ, MERCİMEK VE BtBLO Samançöpü, mercimek, pirinç, sicim ve boncuk kullanılarak yapüan biblo, tablo, kaşık, uğur ve saadet sembollerinden meydana gelen sergı büyuk ilgi toplamış ve eserlerin çoğu ilk gün satılmıştır. Sanatçı Namiye Erman tarafından düzenlenen sergi, Büyükada Anadolu Kulübunde açümıştır. Fotoğrafta Namiye Erman sergisini gezen iki hanıma eserleri hakkında bilgi verirken görülmektedir. SINAN • GünOn Kitnhı HU'Zl VtLDET VEUDEDEOĞLD • «itRKtYKDE ÜÇ DEVtR» CHP • DP . AP tktıriaılarının sıyasal ve sosyal anatomısl 20 TL NADtR NAO! • «27 MAVISİA.N 12 MART'Aı (2. Basım) Son on yılın bütun sıyasal ve sosyal olaylannı veren Yılın Kitabı 2 0 T L . Giıli Beleeler: • «TAHRA> POTSDAM LARI» VAL1A VE KONFERANS. (Tolstoy) HISAR MUHTELİF MALZEME AUNAOAK T.C. Devlet Demiryolları İstanbul Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden 1 Asağıda yazılı malzeme hızalanndaki gün ve saatlerde Sirkecı'deki Komisyon binasuıda kapah zarf usulu 11* satm alınacaktır. Tekliflerin en geç ihale saatine kadar Komisyona verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 2 Geçici teminat teklif edilen bedelın yıkde beşi olup şartnameler Komisyondan bedelsiz alınabilir. 3 TCDD. ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serhesttir. CtNSt 1 îkı kalem asbest bant 2 Elektnk malzemesi Miktan Gunü Saati 86500 Mt. 29/Ağustos/1972 1 5 , 26 kalem 4/Eylül/1973 15, (Baan: 19793/5881) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından îzmir Alıaça Tesislerimizde bulunan aşağıda özellikleri yazılı Pik borular satılacaktır. Tekliflerin en geç 8 Eylül 1972 Cuma günü saat 12.00'ye kadar Genel «tüdürlügümüz Muhaberat Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Kısml teklif verüebilecektlr. Bu işe ait şartnameler aşağıda adresl bildirilen yerlerden temın edilebilir. Borular tzmir Aliağa tesislerimlzde görülebilir. Malzemenin Adı Çapı Boyn Et Ralmbgı Miktan Pık boru 8OO.h. 1000 mm. 38.4 120 Pik boru 803İ1. 1250 mm. 38.4 440 Bu işe ait şartnamelerin temin edilebileceği yerler. 1. TPA.O. Genel MUdUrlUğü MakJna ve Ikmal Gnıp Başkanlığı : Müdafaa Cad. No. 22 Bakanlıklar/ANKARA 2. T.P.A.O. Bölge Müdürlüp/B\TMAN 3. T P A O , trtıbat Bürosu Müdürlüğü Şair Nigâr Sokak No. 90 Kat 3 Osmanbey/tSTANBUL 4. TP.A.O. Irtibat Bürosu Şefliği Gazioğlu Apt. İSKENDERUN 5. TPJİ.O. Izmlr Rafinerisl Tesls Bölgo Müdüriüğa Hayat CEP ROMANLARI ' • AŞK, ALEV, KAN Ünlü tngilız yazan Elir.or Glyn'in bütün dünyada milyonlarca satılan bu roman) aslmdan yapılan tam metın çevırisiyle çıktı 5. lira. Bu dizide çıkan romanlar: • BtR ZAMANLAR VİYANADA ( V i c ö Baum) • BtR GECE YOLCDST] (Cronin) 9 NİCE YILLARDAN SONRA (W. Deeping) • GtDENE GOZYAŞLARl (A. Demaison) NEŞRtYAT A.Ş. Genel Dağıtım: BATEŞ Felsefe dergisi (ÜÇ AYLJKı BASKAN YAYINLAR1 • AlJ aiZA RASKAN Gflzel Sanstlar Rflatbaaa A^."nin 10 dltlık PARDAYANLAR serisinden yaymlanai) ü U p l a ı • PAROATANLAR • PARDAYAN1N AŞKJ • PARDAYAN VB FAUSTA • PARDAf AN'IN INTİKAMI • FAUSTA'NIN ENTRtKALARJ • PARDAYAN'IN ZAFKRİ • PARDAYAN'IN OGLU • PARDAVAN'IN MİLYONLAR1 HER KITAP İS FL. • Genel Dagıtım: BATKŞ EKİM'DE ÇIKIYOR ' BÜTÜN AYDINLARIN DERGİSÎ Sayısı: 10 Ura Yülık abonesi: 40 üra Yazışma: Afşar Tîmuçın P. KA 1381 Sirkecı tSTANBUL Dunyada UK defa açıklanan eızlı belgeler (kınci Dunya Savaşının bıllnmeven bütün vonlen bu belaerte vet almıştır Roosevelt Churchıll ve Potsdam'da Roosevelt'în verini alan Truman'ın karşılıklı pa?arlıklarını bütün ayrıntılanna kadar ilk keı tâm metın hslımip okuyacak'inır 2fl TL PETER • TÜRK DONANMA VAKFINA VAPILACAK HER TÜRLÜ BAĞIŞ ŞANL1 DONANMAMIZt GÜÇLENDİRECEKTİR. Gazl Osmanpeşa Buhr. No: 16/5 Alsancak/tZMtR (Basın: A. 12775 • 19765/5883) KflVGiM r Tirkiyede ilk defıt TAM i £ T ! t MTIE1 JpUL « . . » n . • • % • • TEL YAYINLARI " i 720 »AYTAı, ,7.^™: »UTON »İTtPÇILAIInA V A G M U R VAYINEVI . tSTHrOT • GENKKALLER1N GECESI Helmut Kirst 20 • SARDUVAN Faık Baysal 20• GOKKIRM1ZI Guiseppe Berto 20. PJL. 636 İstanbul «Aiüthis bir sev bo kıtap»: Nadir Nadi . Toplum Dergısl 15 TL BEKtR YILDIZ «EVLtLİK ŞtKKETt» (Tükendn 7J0 TL «KAÇAKÇ1 ŞAHAN» (4. Basım) (1971 Saıt Faik Hikâve ö d ü l ö ) 7 50 TL «RESO AftA» (4 Basım) 7 50 TL OGUZ A I A t «TUTI \ A M ^ Y 4 N L A R » 1. cilt 1 5 TL. «TUTIiNAMAYANLAR» 2. d l t 1 5 . TL.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog