Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

CUMHTJRÎYET 17 Ağustos 1972 70'ter Turkiyesi ık konusunda durum V; v .• Hazırlayan: Turhan ILGAZ Anayasamızın 49. maddesinde, «Saflık hakkı» başlığı 'altında Devlete şu ödevler yüklenmiştir: «MADDE 49 Devlet, hcrkesin beden ve roh lağlıgı içinde yaşayabilmerini v e tıbbî bakım görmesini saglamakla ddevlidir.» «Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlanna ' •ytTin konut ihtiyaçlarını karşılavıcı tedbirleri ahrj» 1925 yılından 1971 yılına kadar geçen süre içinde 31 milyon 528 bin 809 kişinin doğup. 12 milyon 171 bin 603 vatandaşın öîdüğü, yani nüfusu hızla artan ülkemizde. devlet bu Âr.ayasa hükmünün gereğini ne ölçüde yerine getirebilmektedir?... Önce Türkiye'de ortalama insan ömrü ne kadar, buna bakalım. Bu, devletin vatandaşl r.e ölçüde «Beden ve ruh saglıgı içinde yaşatabildiğinin» saptanmasıncfa bir kıstas olabiîir. Kargılı'nın bu konudaki soru önergeşine verdiği cevapta, Sağlık Bakanı, 1935 1960 yıllan içinde, bir Türk vatandaşının dpğuştaki yaşama umuduna ilişkin şu rakamları açıklamaktadır: 1935 1940 yılları arasındaki dönemde, ortalama olarak Türk vatandaşlarlnın ömrü, erkekler icin 42.3, kadınlar için 47.5'dir. 1940 1945 döneminde, ortalama örhür. erkeklerde 33.5, kadınlarda ise 35.6 biçiminde heşaplanmıştır. 1945 1950 yıllarında, erkeklerde ortalama öjnür 42.2. kadınlarda 50.4'dür. 1950 1955 yılları arasında ortalama erkek ömrü 50.7'ye, ortalama kadın ömrü de 54.8'e çık makta. 1955 1960 beş yıllık döneminde ise ortalama ömür erkeklerde 53.7yi kadınlarda 56.6'yı bulmaktadır. Devlet l s tatistlk Enstitüsü, 1966 1967 yılları için ortalama insan ömrünün ülkemizde. erkekler îçin 52.51. kadınlar için ise 56.27 olduçunu saptamlştır. Saglık Bakanı, aynı soru önergt'nin ikinci bölümünü cevaplarken, Türkiye'de bebek ölümü oranının. 1966 . 967 yıllan arasında binde 168, kentlerde binde 113' mnktadır. Bu oran köylerde binde'168. kentllerde binde 113' dür. Aynı yıllar için saptanan rakamUrd'an, 15 yaşma kadat Türkiye'de bebek ölümü oranı 1966%7'de binde tandaşlara.. Anayasanın Devlete verdiği ödevin dışında, aynı ödevi üstlenen 71 «özel» hastane de 21 ilimizde 2 bin 145 yatak ile, genellikle maddl olanaklan elverişli vatandaşların sağlık hizmetindedir. Bu hastanelerde, 1956 1971 yıl lan arasında yatarak tedavi edilen vatandaşların sayısmı da Sağlık Bakanı, Kargılı'nın sorusu üzerine açıklamıştır. 1956 yılında 11 bin 529, 1957'de 10 bin 547, 1958'de 8 bin 374. 1959'da 12 bin 218, 1960'da 8 bin 782, 1961'de 153'e ulaşmıştır. •:•?•.. */ , DEVLET, HERKESİN BEDEN VE RUH SAĞLIĞI İÇİNDE YAŞAYABİLMESİNİ VE TIBBİ BAKIM GÖRMESİNİ SAĞLAr MAKLA ÖDEVLİDİR ' " 4 muayenehanelerinde vatandafin hizmetine yetijen hekimlerimizin, aynı zamanda devlet hastanelerinde de çalışıp çalışmadıkları, ya da üniversite kliniklerinde öğretim görevi yapıp yapmadıkları bildirilmemektedir, ancak ser best çalışan hekimlerimizin daha çok hangi uzmarüık dallarında toplandıklan ve hangi illerimizde daha çok sayıda yerleştikleri ayrıntılarıyla ortaya kon muştur. tstanbul, 2 bin 121 ser. best çalışan hekimle başta gelmekte, onu 1^3 ssrbest hekimle • İzmir, Izmir'i de 125 serbest ça• lışsn hekimle Ankara izlcmcktedir. Bilecik, Çanakkale, Gümüşhane. Isparta, Kütahya, Nevşehir, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli ve Yoz.eat'ta serbest çalışan birer hekim vardır. Jlakkâri'ye ise, hiç bir hekim gelip de muayenehane açmayı düşünmemiştır. Sağlık Ba kanının aynı cevabından anlaşıldığına göre, serbest çalışan he^ kîmlere daha çok, «tç hastalıklat . .r> miitehassısları. arasında rast• îanmakta, bunun ardından «Doğum ve kadın, hastfilıklan»ndâ uzman olanlar gelraektedir. Aynca, 277 «Çocuk hastalıklari mütehassısı, 196 «Genel şrrürji. uzmanı, 129 sinjr ve ruh hajtahkları uzmanı, 105 kulak bofaz bu run uzmanı ve 92 gözcü, serbest çalışan hekimlerimizin en çok hangi üzmanlık dallarma rağbet ettiklerini göstermektedir. Belli bir üzmanlık alanı olmayan «pra tisyen» hekimlçrin sayısı ise 854 tür. Bunun dışında, 1§56 yılmdan bu yana tu'tulan istatistiklere göre, ülkemizde, 1956 yılında 1965 ebe. 1608 hemşire ve 3345 sağlık memuru varken. 1970 yılında 11 bin 321 ebe, 4 bin 688 hemşire, 4 bin 108 hemşire yardımcısı ve 9 bin 954 sağlık memuru görev yap maktadır. 1956 yılında, bir ebeye 12 bin 246, bir hemşireye 14 bin 965 ve bir sağlık memuruna da 7 bin 194 kişi düşüyormuş. 1970 yılında adı geçen sağlık personelinden her birine düşen nüfus oranı şöyle: 3 bin 241 kişiye bir ebe. 7 bin 762 kişiye bir hemşire, 8 bin 858 kişiye bir Vıemşire yardımcısı ve 3 bin 655 kişiye de bir sağlık memuru... Türkiye'nin halk sağlığı koTürkiye'de ortalama insan ömrfi, Istetistik Enstitü sünün 196619*7 rakamlarma göre erkeklerde 52,51, şullarına gözatarken eczaneleri kadınlarda 56^7'dir. bir y'ana bırakmak olmaz e!de İzmir lzlemektedir. Üç bü.l«r, oyuncuklar, deniz tnalzemaddesi ve tıbbi müstahzar sabette... Kargıh, bu konuda da tınalmak için diş ülkelere kaÇ yük kentimiz, ilçeleriyle birmeleri ve çeşitli güzellik musbir soru yöneltmiş Sağlık Bapara odedisımıze bakahm... likte 1299 eczaneyi paylaştıklatahzarlarından kalan raflanna kanma. Gelen cevar>' = , ülkeSağlık Bakanı, Kargui'ya, rına göre, 65 il ve yüzlerce ilyerleştirilmiş ilâçlar var... Bu mizde toplam 2 bin 7,*: eczane 19H9 yılından 1971 yılına kadar olduğu açıklanmaktadır. Bunçeye 1482 eczane kalmaktadır... ilâçları halk sağlığına sunabıldışarıya. 7ü milyon 859 bin 216 lardan 1973 tanesi kentlprrlpdir. Beri yanda, eczanelerimizin, mek için çoğu ham maddelericlolar ödediğımızı açıklamaktaVe bu 1973 eczaneden 828'i de cicili bicili termometreler, bani dışardan getirmek durumundır, ilâç h&m maddesi getirte. Istanb'ul'da... tstanbul'u 256 ecrometreler, Avıupa malı çakdayız... Nedeni belli... Onun bilmek için... Tıbbi müstahzar zane ile Ankara, 215 eczane ile •mak, dolmakalem ve parfümiçin «neden»ini geçip ilâç ham ithali ile 'lgili istatistikler, na« labıimiş... 1958 1971 döneminde tıbbi müstahzar getirebiU mek için 20 milyon 46 bin 103 dolar ödemişiz diş ülkelere... Şu rakarhlara bakınca, Sosyal S^ortalar Kurumuna ilâç fabrikpsı kuıp, eczaneler açma yetl;isi ' ırn tasannın engelleı.'jni r^.'l yorumlar, engelleyenler iç.n neler düşünürsü• nüz?... . • • '...'• 10 bin 887, 1962'de 12 bin 289, 1963'de 12 bin 765, 1964'de 12 bin 218, 1965'de 12 bin 102, 19€6'da 11 bin 493. 196î'de 17 bin 616, 1968'de 18 bin 315, 1969'da 19 bin 862, 1970'de 21 bin 142 ve 1971'de de asağı yukarı 28 bin 375 vatandaş, devlet hastanelerinde yatarak tedavi görmüşlerdir. 1956 yılrodan önceki rakamlan bulma olanağı olmadığı Bakan tarafından bildirilmektedir. Kargılı'nin, Sağlık Bakantna yönelttiği ısrarlı sorulardan bir bölümü de Türkiye'deki hekim sayısına ilîşkin.. Bakanın, 1 Mart 1972 tarihini taşıyan cevabında, ülkemizde, 1956 yılında, 3588 «mü tehassıs», 811 «pratisyen hekim», 1928 eczacı ve 1071 diş tabibi varken, sayılarımn yıldan yıla artarak, 1970 yılında 10 bin 241 mütehasıs», 5 bin 615 «pratisyen hekim» ile 3 bin 11 eczacı ve 3 bin 245 diş tabibine ulaştığı açıklanmaktadır. Bakanın bir başka cevabında. Türkiye'de toplam 2 bin 997 hekimin «serbest» calıştığı belirtilmektedir. Bu cevapta, serbest ça'ışan, yani özel sılsa 1958den bu yana tutu 8 bin kaçak Türk u normale dönuyot* ANKARA Iş ve Işçi Bulma Kurumu'ndan dün yapılan bir açıklamada, Federal Almanyanm Hessen ve RheinlandPfalz kan. 12 yaşma varamadan ölen lerin yüzdesinin ise bilinmediŞini beMrtiyor... ÜMÜ ALMAN BESTECİSt StEGEL OLDU Ünlü Alınan be^tecilerinden Ralph Maria Siegel, geçirdiği bir hastalık sonucu, Grünwald'de ölmüstür. ' Bir Türk dostu olan Almanya'nın en büyük müzlk yayımcısı besteci R. M. Siegel, Türkiye'de ıtPolaria» ve «Çarli'nin Teyzesi» eserleri ile tanınmış ve birkaç defa yurdumuza gelmiştir. 6 kooperatif FUkpbirlikten ayrılıyor GİRESUN Devlet aauıa destekîeme fındık alımı yapan Fındık Tarım Satış Koope'ratifleri Birliğine «Fiskobirlik» bağlı altı kooperatif yen|. bir birlik kurmak için Ticaret Bakanlığına başvurmuştur. Düzce, Akçakoca, Alaklı, Karasu, Ortaköy ve Akyazı Fındık Tarım Satış Kooperatifleri, Fiskobirlikten ayrüma kararı almışlar ve merkezi İstanbulda bulunacak yeni bir birlik kurraak için teşebbüse geçmişlerdir. Altı kooperatifin Tiearet Bakanlığına gönderdiği. gerekçede Fiskobirliğin uzak kooperatiflerle, ilgilenemediği, fındık politikasınm tek elde tutulmasının sakıncalı olduğu öne sürülmüştür. Ticaret Bakanlğı kooperatiflerden gelen yazı üzerine Fiskobirlik Genel Müdürlüğünden bir rapor istemiştir. Fiskobirlik Genel Müdürlüğü yetkilileri altı kooperatifin ayrılma kararının hukukî ve ekonomik yönden sakmcalı bulunduğunu ikinci bir birliğin kurulmasmın üreticinin aleyhine sonuçlar doğuracağıhı belirterek Bakanlığa olumsuz cevap vereceklerini açıklamışlardır. (THA) . Sağlık Bakanı diyor ki.. ~ Hasta ve sakatlar Kargih'nın bir baska soru önereesini cevaplarken de, Sağlık Bakanı. 1925 yılından 1971'e dck, Türkiye'de 12 bin 347 vatandaşın tifodan, 457 vatandaşm paratifodan, 931 vatandaşın dizanteriden. 10 bin 187 vatandaşın difteriden, bin 646 vatandaştn boğmacadan. 16 bin 298 vatandaşın kızamıkta^n 492 vatandaşın poliodan ve 355 vatandaşın da hepadit enfeksiyondan öldüklerini bildirmek tedir. Bakanın her yıl için ayrı ayrı verdiii rakamlar, tifodan 1935. 1936. 1937 yılları boyunca. kızamıktan 1933, 1948, 1964 yıllarında. ölenlerin çok olriugunu göstermektedir. Saglık Bakanı. Kargılı'nın Türkie'deki veremli. trahomlu. cüzzamlı ve frengilivatandaşların sayısıni sorân önergesine de şu açıklamalarla cevap veriyor: 1960r970 yılları arasınria yanılan taramalarda 28 milyon 903 bin 25 vatandaş muayene edilmiş ve 475 bin 482 veremli hasta bulunmuştur. Trahom mücadelesinin başladığı 1925 yılında Sağlık BakanlıSına kayıtlı 2 bin 67 haşta gn"rür>mektedir. 1971 yılı geçici rakamına göre H971 yılı istati5tiginin henüz sonuçlanmadıgmj bildirmektedir Bakan, 14 Ivfart 1972 tarihinl taşıyan cevabında) ülkemizde 158 bin İı? trahomlu hasta vardır... 1931 . 1950 yılları arasmda saptanan frengili hasta sayllan hep 100 binrrt üzerindedir. 1971 yıhnda ise 12 bin 599 vatantfasın frenpili oldugunu göstermpktedir istatistikler. Ve yine 1971 yılında bin 771 cüzzamlı basta yaşamaktadır yurdumuzda ,. Ce'âl Karsılı tarafından verilm'ş bir başka soru önergesine gelen cevapta ise, Bakan, ülkemİ7deki sakat vatandaşlarla ilgîli istatistikleri ortaya kovuyor. Nü fus sayımı yıllanna söre saptanan biı istatistikler. 1927 yılında Tü'kiyede. 19 bin 34 colak. 3 bin 3fi kambur. 26 bin 960 bir gözü kör, 14 bin 842 şagır ve dilsiz. 50 bin 42 topal ve 79 bin 374 çeşitli sskatlıklan olan vatandaşın yasadı&ını göstermektedir. 1965 yılında ise sakat vatandaslanmızm sayıları şövle: 27 bin 121 çolak. 4 bin 743 kambur. 74 bin 778 bir gtzü kör. 38 bin 178 iki gözü kör. 19 frn932 kntürüm. 25 bin 127 sağır. 27 bin 7(12 sağır ve dilsiz. 142 bin ?<m topal. 5 bin 998 çeşitli s=katlıklan bir arada taşıyan ve 13 bin 486 da «bilinmeyen» saVat vatandaş varmış. J. Inönü denizaltısı Deniz Kuvvetlçrine katılıyor tZMİR. (Cumhuriyct Ege Bürosv) Deniz Kuvvetlerimizl güçlendir mek amacıvla Amerika Birleşik Devletlerinden alınan 1. tnönü denizaltısı yann Atatürk anıtı 8nünde yapılacak törenle Deniz Kuvvetleri Kornutanlığına teslim edilecektir. Saat 10 da başlayacafı bildirilen teslim töreninde, Dentz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celâl Eyiceoflu ile öteki ilgililer hazır bulunacaklardır Der.iz Kuvvetlerinden verilen bilgiye göre önceki gün tzmir'e gelen ve yann donanmamıza katılacak olan 1. tnönü Denizaltısının boyu $32 metre, genişliği ise 8,2 metredir. 6'sı başta, 4'ü kıçta olmak üzere 10 torpito kovanı bulunan denialtı, su altında 15. su üstünde 18 mll sürat yapmaktadır. eyaletlerinde çalışan ve sayıları 78 bin civannda bulunan kaçak Türk işçilerinin, çalıstıkları işyerlerinden izin alarak Türkiye'ye dönmeleri ve burada gerekli formaliteleri tamamlamaları halinde, normal işçi olarak tekrar eski işlerine gidebilecekleri bildirilmiştir. Federal Almanya'da çalışan ve sayıları 4050 bin civannda bulunan turist işçiler konusunda iki ülke arasında sürdüriilen görüşmeler sonunda, Hessen ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde çalışan 78 bin civannda işçinin durumları bir çözüme bağlanmış, bu işçiîere 31 Ağustos'a kad^ır tanınan geçici çalışma müsaadesi 30 Kasım 1972 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre, adı geçen eyaletlerde geçici müsaade ile çalışan bu işçiler, çalıstıkları işyerlerin den izin alarak Türkiye'ye dönecekler ve Alman irtibat bürosu ile fş ve İşçi Bulma. Kurumu'nun Istanbul Şubesine pasaport. nüfus kiğıdı v e varsa işverenin verdiği iş belgesi İIP başvuracaklardır. Böylece, bu işçiler için Alman işverenlerince vâki ismen talep gereğince. normal çlkış işlemleri süratle yapılacak. kendilerinin normal işçi olarak tekrar Almany^'v^ı dtinmeleri sağlanacaktır. KAYIP Nüfus cüzdanımı kay bettim. Yenisini alacağımdan eskisi hükümsüzdür. Selçuk ÇOŞAN medi müzikali «Çarli'nin Teyzesi» ıse Beş Basamak Tiyatrosu tarafından geçen yıl oynanmıştır. Devlet Senfoni Orkestrası kuruluyor Elektrik ve gaz Devlet Bakanı İsmail Arar dün Istanbul'da verdiği demeçte 1972 faturaları 1973 sezonunda Istanmjl Devlet Senfoni Orkestrasuıın» konserlere başlayacağmı söylemiştir. Devlet Bakanı Arar demecinde şöyle demiştir: banka • Istanbul'daki inrelemelerimde özellikle müzelerl ve miizelerdeki Müzikal oyun bestelerinden rcstorasjon çaüşmalarını göreceğim. Bu arada «Atatürk Kültür Mer«Polaria» îstanbul Devlet Ope kczinin Cumhuriyetin 59. yıldönümü törenlerine yetişmesi için alınveznelerine rası tarafından iki yıl süre İle ması gereken tedbirleri tesbit edeceğim. başanyla temsil edilmiş ve büİstanbul, 1972 1973 sezonundan itibaren Devlet Senfoni Orkestrayatı rılabilecek yük ilgı toplanuştır. Diğer kosına kavuşuyor. tstanbul Belediyesine bağlı Şehir Orkestrası. sağlanan kadrolarla devlete geçmiştir. İstanbul'da 30 yıldan fazla bir süre çok değerli faaliyotlcri olan Şehir Orkestrasının Devlet Senfoni Orkestrası olarak yeniden kuruhnasıyla, bundan böyle Ankara'da olduğu gibi İstanbul da düzenli konserlere kavuşacaktır.» Elektrik ve gaz faturaları, 1 Eylül Cuma gününden itibaren banka veznelerine yatırılabilecektir. Bu konuda İETT Genel Müdürü Saffet Gürtav, «Abonelerimize bizmet Ve kolayhk sağlamak başlıca görevimizdir. B<ınunla ilgili olarak elektrik faturalarının banka veznelerine yatınlması işini etüd ettik. Bu konuda tstanbul Bankası ile anlaşma imzaladık. Aboneler, ken dilerine bırakılan ihbarname tutannı istedikleri takdirde, ev ve işyerlerine yakın tstanbul Bankası veznelerine ödeyebildikleri çibi eskiden olduğu gibi İdaremiz veznelerine de yatırabilecek lerdir. Bu nyçulama vatandaşa büyük rahatlık olacaktır» demiştir. Sağlık Bakanı, Türkiye'de kendhi tarafından verilmiş resmi rakamîarla kabaca ortaya çıkan sağlık koîHİlarına ilişkin görüşlerini de yine Kargılı'nın bir soru önergesini cevaplarken şöyle açtklamaktadır: «S°*lık tıizmetlerinin, (özellikle tedavi hizmetlerinin) ynrt düzeyinde Oengcli daçılımı kalkınma plânlarında da amac olarak bulunmakta ve Bakanlıeımız da bo konuda gerekli hassasiveti eöstrrmektedir. Nitekim simdive kadar bu t e d . hiri terceklesti'mek öıere vatak savıları az ılerdeki tcsislerin insasına ötıcelik verilmis* tir. Ancak sosyoekonomik yön den az çelismis illere bekim bnlamarna problemi nedeniyle plândaki amaç dençeli olarak tahakknk etmemiştir. Bn dnrumnn başlıca sebebi personel politikasına memleket çartlarına r8re «rereken vönün henüz verilememis olmasıdır...» VP Sağlık Bakanı, yakındıgl hekim bulamama sorunu ile i l ffili olarak da. yurt dışmdaki hekimlerimizi nasıl eeri getirebi!ece?imizi soran Kargılı'ya şu cevsbı vermektedir: «... Ynrt dısmda bnlonan hekimlerimizin ynrdnmaza dönmesint temin iein bnnlara y e terli malî imkânlan sa$lamak, dısarda elde. ettikleri bilçileri memleheilmizde tatbik edeeekleri ortamı temin edebilmek, ynrt içinde ve kamn sektöründe helirli bir süre hizmet g5rmeden vnrt dısma gfdilmesfni önlpmek. vnrt içinde sosyal fm kânlar sa&lamak. almacak baglır>a terlhirier olarak eörünmek tedir. Simdive kadar sağlık h i ı metferinin sosvallestirilmesine ait 224. sosyailestirme dısınds mahrnmivpt verlerinde calısan hrkimler icin 641 ve ierbest mpslekte çecen sürenin 3/4*finün «aSlık hizmetlerinin sosyal lestirildiîi sahada çalısanlard* tamammın hizmette eeçmis f i bi kabul edilerek terfilerine sayılmasına ait 1243 sayılı ka> nnnlar cıkartılmıs ve vfiriJrlu» fe eirmis olmasina rafmen, bnnlardan 224. 472 ve 641 sayılı kannnlarla saSlanan ödemelef 657 sayılı devlet memnrlan k a . nnnn ile yeni şekle soknimuş, 1243 savıh kannna eöre dısar» da teçen süre Eraekll Sandıfı» na horclandırılarak hak kavde. ri'tdîfinden, maaslann hüvük bir kismının Emekll SandıÇına kesilmesi nedeni ile Rakanlınmıza eecme tatepierinde bîf artma olmamıstır » Günün kitaplan ÇAfiDAŞ FILOZOFLflRDfl ÖLÜMÜN ANLAMI rıfat ılgaz ÇOCUK ROMANLARI DİZİSİNİN 2 KİTABI ÇIKTI (Brunsciıvleg. G. Marcel, Heldegger. Sartre. Lawel> Schae. rer> Çevırenı: Faık Dranaz. Özo! Ata Koleil Hüdüru ve Felsefe öğretmeni etilet tstanbuJ tstevenlere ödemell eöndertlir. Fiatı: S liradıt. •ı.ANNEM! ANNEM! Topian.Y e n i (Kitapçılarda) HALİME 2 KAPTAN * Büyük Dağıtım Koll. Şti. Aşirefendi Cad. No. 7 İSTANBUL Devlet Mnlzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Istanbul Merdivenköy Ana Depo Müdürlüğümüzden îartnamede yazılı yerlere bir vıl içinde tahminı 35ü ton tnadenl möble ve 1210 ton lcırtasiye. kâğıt büro makinelen oımak üzere ceman 1560. ton malzemenin nakliye işj kapalı zarfla tekliî alma suretiyle ihale edllecektir 2 îstekliler. bu nakliyat işine ait şartname ve tlp s ö ı leşmeyl Ankara'da Devlet Malzeme Ufisi üenel Müdürlügü Satış Şubes) MUdürlügünden veya tstanbul Merdivenköy Ana Depo MOdürlügünden veya tstanbul Beşiktas Bölge Müdürlügümiizden bedelsiz olarak temin edebilirler 3 Bu tşe ait çeçici teminat 19.5(K). liradır 4 tstekliler teklif edeceklerl tlyatlan şartnamedeki ılgıli sütuniara vazarak usulüne uyeun olarak rmzaladılctan sonra bir zarfa koyup mühürleyecpkierdir Bu zart firrna tarafından Imzalanmış tip sözieşmenin bir suretı geçici temınai mektuöu veva Ofis vezne maktmzu ve Ticaret Odasından alınaoak nakllyed bel(tesi ile birlikte kapalı ve mühürlil bir dıs zarfa lconarak gönderilecektir 5 Teklifler engec 1 Eylul 1972 Cuma ?ünü saat 17.0i"ye kadar Anfcara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlügtl V iN'oJu Satmalma Romlsyonu Başkanlıginda buIundurulacsJrtır. Postada vaki gccikmeler nazan itlbare alınmayacaktır. 6 Yapılan tekllfler teklif verme mllddetinin hitammdan lttbaren bir ay opsivonlu olaoaktır î Tekliflerin şartnameve uvgun ve bu tlânOa oeUrtii«j csaslara göre vapılması eerekli olup. şartname ve ilân nükütnlerine uygun olmayan teküner kabul edilmeyecektir 8 ofis fhaleyi vapın vapmamakta veya fcısmen vapma*» ta »eya dilediğl talibe vermekte serbesttir. (Basın: A. 12796 • 19823/5882) GOKSEIM OERSANfSI YAYINI sürede hatasız >İNOİLİZCE| Oğlunu, silâh zoru ile gelininin yanından kaçırdı Gaziosmanpasada oturan Şerlfe Günaçtı, polise başvurarak, kocası Turgut'un silâh zoru ile otomobile bindirilerek kaçırüdığını söylemiştir. Şerîfe ifadesinde, «Kocam Turgutla otobüs bekliyorduk. Yammızda bir araba dur du. Arabadan Turgut'un babası elinde tabanca olduğu halde indi. Silâhı önce bana çevirdi ve oğlundan ayrJmamı söviedi. Sonra da Turgut'u iterek arabaya bindirip kaçırdı. Koeamı bulun. demiştir. IKINCI BASKI BtTtVTJEl X NAGİ Türkiye'de sağlık h'zmetleri Oevlet. yine Sağlık Bakanınm •Rargılı'ya verdiği resmî cevaplar dan anlaşıldığına göre, Anayasarım kpndisine yükledigi vatandaşı "=3Sİıklı yaşatma ödevinl. 68 üdeki S19 ve 117 Uçedeki 261 hastane ile yerine setirmeye çalışmaktadır. Bu 1980 hastanede 24 bin 106 yatak sunabilmektedir va INGILIZ DILI 27 MAYIS'TAN I 12 MART'A 8 SfNAN YAYINLARI Anktrt Ctd Gunctr Hsn 45/15 PK.14O ISTANBUt T») 2740 60 GÛKŞEN OlflSANfSL BIYAZIÎ, İSTAHBDl TEL 275132 Fjatı:5Q. liradır, • Odemeli gönderilir veya dersaneden temin aiilit; Sadetten fezla sipariş!erde% 20 indirinı y.ıpılır. 20 yaşında olan Şerife, Turgut'la. babasının rızası olmadan evlendiklerini, bu nedenle, sık sık Yurt dışında, 965'1 Avrupa tehdit edüdiğini belirtmişür. Poülkelerinde, 706*51 Amerika'da lis, oğlunu silâh zoru ile kaçıran ve 197'sl de (Hfer ölkelerde olbabayı aramağa başlamıştır. mak üzere, topluca 1868 Türk hekimi oldufunu da bildirmek, KATIP Nüfus cilzdanımı tedir Sağlık Bakanı... kaybettim. Hükümsüzdür. Nasip İYEM ! 7 A R 1 N: Cumhuriyet: 5894 1 KATIP Nüfus kâğıdın ! kaybettim. HUküınsüzdür. Hamza GÖLCCK Cumhuriyet 5885 i Konut ve beslenme alanlannda 19701er TürHyesI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog