Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

4 CUMHURÎYET 17 Ağustos 1972 6lAK8u. Ü4ICOVA BALIÎJ PEKizE MÎ BOSALTMDIM «OCAM? BU ADAMI Y J ALM^AUMPEMİÎTÎM. CöfcüY&SMiR zA .f&İUCti, U4ÜMCUSU kdVAÜU>l... O BULMACA Izmir'in içinde «Doğru Emre; ben de inanamıyorum. Hanı amcam'.'ben adam değilım; adam gıbi yaşamaya çalışıyorum, çalı§tım.. der, der ya inanmam. Onu her gun. gozlerımle izlıyorum: Adam gibi çalışmasını bilır. Adam gıbi yaşamasını bilır.. Babamdan daha zengındır; şirkette hıssesi daha fazlaymış. Okumayı, gezmeyi çok sever. Yılın en az dort beş ayını Avrupada geçınc Iki kez dünyayı çepeçevre dolaştı. Her zaman da bu. gezjler için ış icat'eder. Icat ettiği işlerden de çok para fcazanüjr. Hem ziyaret, hem tıcaret; dünya kazan, amcam kepçe. Daha nefer var Emre.. neler var! Amcamıri Fransa'da güzel bir madamı varmış Önce, ortalıkta donen dedıkodulardan öğrendim bunu: sonra da geçen yaz, hep birlıkte Paris'e gittiğimizde, uzaktan gördüm. Kaldığımız otelın barında oturuyorlardı. Rahatsız etmiyeyim dıye yanlanna gitmedim .• Hidayet Beyin yine gözleri ocağa dalmıştı: . * • Cânım, eski bir arkadaş .> dıye mınldandı. Gulseren,' îtrTetliği ele almıştı: >P«ki amcacığım, geçenlerde şu askılıkta unutulan eşarba ne buyurulur?» \O da yeni bıf arkadaştı.. Bu ihtiyar amcana arasıra buluştuğu arkadaşlarını çok gorme .» Dayanamadım, bu sefer şaka yollu ben söze karıştun: «Anladığıma gdre sız, her arkadaşınızı, civcivleriniz gibi eskiüjor, sonra yeniîıyorsunuz olmalı'.» Koryufek, dudaklannda alaylı bir'gülümsemeyle, şByle bir bana dondu: <Zek> delikanlısın vesselâm Emre! Dostluklar, arkadaşlıklar da zamanla esklr, kartlaşır. Sevgıler bile eskir.. E, her şeyın eskîsi de yararîı olrnaktan çıkar; guzelliğini yitirir. Eskimeyen güzelı, ancak sanat eserlerihde bylabılırlz. Oysa msan, yajantısını, hiçbir zaman sanat eserı haline getıremez. Eserleri bir yana, sanatçılar bile*» <DıkTcat Emre dıkkat et'» diye GıDseren, öfkeyle bajırdı, cam' **• • ı. '"* SAMİM KOCAGÖZ'ÜN ROMANI • 12 camın felsefesi, insana önce doğru, haklı gıbi gdrünür. Ne var kı çok aldatacıdır!> Gülseren'in Reyecanına, telajına ameası, hep gülümseyerek karşüık veriyordu: cPekı ama kızım, niye benimle uğraşıyorsun? Ben, yaşanhmı fıkirlerimi söylüyorum. Beğenmiyorsan, âldırmazsın, geçer gider..» •Ben, bu işte yokum; kanîmıyorum..» dedim. Gulseren, kırgın, smcasma dıkkatli dıkkatli baktı: «Ben, sızi yakından tanıyorum amcacığım. Ne olur, Emre'nin aklını çelmeyin..» •" " . ' Bay Hidayet Koryürek, Içini çekti: «Hep beni yanlış anlıyorsun Gulseren. Bak sana kısaca anlatayım demek istediğimi: Önümuz kış. Sana iştediğin gibi, parası hiç önemlı değıl, bır vızon kurk armağan etsem sevinmez misin?» «Elbette sevinirim.» «Ya elimde bır guç olsa da sana sorsam: tkisinden birisi desem; Emre'yi mi istersın, vizon kurkü mu?» ^ Gülseren, gözünü kırpmadan: *.»;*•..* ' • «Emre'yi isterim!» karşılığını verdi. «Gördün kızım. Vizonkurkü verebılmek beniıtı elimde de, Emre'yi verebilmek elimde değil. Oysa ben, çocukluğundan bu yana senı ne oyuncaklarla sevindirmiştim. Beni nasd severdin? Seni nasıl severdım? Şimdlyse bu sevgimiz surse gitse de bize yabancılaşıyor. Bır ayrı kitap gıbi rafa kondu. Hatırın için eskidi demiyorum. Bize sadece arasıra bu kitabı elimıze almak düşecek. Bu doğal bir yasadır: Emre'yle sevgini yenilıyorsun..» • Siz, benım çocukluğumdan beri sevdığim, sevmekte devam ettığım amcamsınız^yine de.. Emre, başka..» «Bu sevgmden hiç kuskum yok kızım.» Biraz durakladı Hidayet Bev, sonra şaka etti: «Isterdim kı sen büyümeyesın.. ben de yaşlanmıya>ım..« (Arkasi vaı) 4 0 yıl önce. Cumhuriyet 17.8.1933 C ENEVRE 16 (a.a.) Buğday ihras eden baslıca dort devletın isteğı üzerıne Mılletler Cemiyetı Umumî Kâtıbı, başlıca dört ıhracatçı dev. let ıle buğday ıhracat ve ıthalâtı yapan Avrupa devletlerıni 21 Ağustos'ta Londra'da buğday tıcaretı ve hımayesı için milletlerarası bır anlaşma Buğday gun setınnuze gelen Fransa nın Afnka mustemlekelerinden bınnin komısen M Donnejan pasaportunu vıze ettîrirken dalgınlıgmdan tstlfaae ederek bır dolandırıcı tarafından cüzdanı asınlmıştır konferansı ülaya eı Koyan Türk zabıtası, yankesıcıyı yanm saat tçınde bulmuş ve cüzdan sahıbine verılmıştır Fransız misafir, Türklve'dekı zabıta teşkılâtının bu kadar mükemmel oluşuna ?aşmış ve Jlgılileri tebrık etmış«r. SOLDAN SAĞA: 1 Isvıçre'yi teşkil eden eyaletlerin ismi Bır hayvan. 2 Değerli madenlerden maınul eşyada kıymet derecesi Enerji. 3 Kımyada nıkehn simgesı Ayıp hıssi Sılısli kuma potas veya sut katıp eriterek elde edilen şeffaf kırilır sert bir tnadde. 4 Jımnasük araçlanndan Kimyada radyumun simgesi. 5 Efektnkte takat bırani. 6 Göz değmesı Çahşma, iş. 7 Sayılarm yazısı. 8 Ortalama Vilâyet. 9 Bılgili, anlayışlı Bır çıçek. YTKARDAN AŞAĞITâ : 1 Okul kışla gıbi yerlerde öteberi satan bakkal TERSÎ şıkâr. 2 TERSt ikiyüzluluk ŞiddetM paylama. 3 Kinv yada sodyumun sımgesi Dunya Kımyada sılisyumun sımgesi. 4 Oyun gosterenler, temsıl yerenler arasında grup teşekkul anlamına Cennetle cehennem arası. 5 Kutsal kitaplardan. 6 Kimyada neonun simgesı TERSÎ yetmeven mlktarda olmafc Yanş kayığı. 7 TBR3İ kımyada kromun simgesY' " T E R 6 İ blnnın emri altında olan, madün. 8 Gelir kaynağı Her duadan sonra söylenır. 9 Devam edip gitme Bır nota. DU>fKÜ BULMACANIN ÇOZUMV: SOLDAN SAGA: 1 Sakarin. 2 Araban Va. 3 Kıtara A?. 4 Az Amir. 5 Tamah Rom. 6 Ab Neşe. 7 Tonoz. 8 Deney Se. 9 Matera Pıl. TUKARDAN AŞAĞIYA: yapmağa çalışan konferansa delegeler gond'ermeğe davet etmıstır. Dort gun sonra Londra'da toplanacak buğday konferansına hazırlık olmak uzere şimditik Kanada, Avustralya, Amerıka ve Arjantın hıkumeti buğday istıhsah hakkında bir anlaşma yapmıslardır. • AMERÎKA Yahudıleri, Alman Cumhurbaşkanı Hındenburg'a müracaat ederek Hıtler rejımı altındaki Yahudi haklannın muhafaza ve hımayesini ıstemışlerdır • L'NIVERSITE profesorlerinden Hüsnü Hamıt bey yeni bîr matematık kaıdesı bulduğunu ileri sürerek Milletlerarası Rıyazıje Kongresıne müracaat etmişür • MAARtF Vekâleti, ekalliyet (azınlıkl okullarında okutulan derslerın hepsmin Turkçe yapılması için çalıjmalara ba'lamıstır MALKOÇOĞLU yazan,veçızen:Ayhan BAŞOGLU ÇELİK HANÇER Doktor Cemil • " • • • : :YİLDIZ İKCESU'NUN ROMANI12 1 Sakatat. 2 Arıza O<ia. 3 Kat Manet. 4 Aba Abone 5 Rarah Zem. A Inam. 7 trem. 8 Varos Si. 9 Taş MeseL Doğıusun, ne deyım,' çok zayıf düştulc, çokr... . . . " J Kime gıtmişti o gün, oyle? Habrla bakalım!. Şojle v ı r kuvvetli aday bulacaksm ki çekecek milleti bia• '• .Dur jahu, Hasan Şıh'ın evine demişlerdl. den yana , . ' „ »"» ,v , * • • ^ •' • T Evet, tamam Hasan Şıh, niçin çftğırtmıstı, T 'da dok Dışçı Husnü'yü aimalıydık, ne dersbı?..,.' ' ' '/• '»" •j o dolujken, soyle bakalım, Ağam'' . . . tp " . , ' . O karöa yoruyen ba tilkı,,K^ramettin Efendıîl B i r t i l k l ' . N6 bileyim, yahu, ihtiyar ehliyetli adamdı, ondandır. • ' kı sorma, gorme heç. Bastır parâîarı başın sıkışınca, asüsın di'daki Doktor Ahmet Bey buralann'<«H'iviBİfeeğrf mıyşuıe! Gırmez o, partıye murtiye! Hem dp heçbir partiye... ', " ,' ?. * Y " dı? Sonra buraya araba gelip donene kadar hasta Ankara'ya va Katıdırırdık bu; de Ağam! Ona da bır heyet yollardık!./., •' nrdı be Ağam! O kadar onemlıyse at kanyı arabaya git Anka Fırıncı Hayn'yı, sarhoş Ali'yi ve Melâhat'l koyacaksın kl, ra'ya... bu heyete bır sşe j arasın T . Soyle, meraklandırma Keramettin Efendl, çatlatacaksın Dişlerın eyı oturmadı diye çok bozuluyorsun sen galiba? beni... Ağam, yoksa bır başka nedeni mi var, ha? Ağam, yanlış bllmlyorsam, galiba bu Hasan Şıh'ın kajna, Aaa, neme gerek, çocuk sonradan eyi oturttu dişlerl..^ Tövnası ihtiyar doktorun koca teyzesl olurmuş, benim yalanım debe, tovbe ... Demem o demek değıl... Gıflici ö, gidici! Küpe pağıl, duydumdu, şimdi yeniden hatırıma gelıyor. Daha doğrusu ra basıyor. Gunde uç yuz kaat hiç yoktan.... • , , •., ' Cemil Akpınar'a'bakınca Hasan Şıh'ın kuçük oğlunun da böyle • Bır kandırsaydık, Cemıl Akpınar'dan eyıydl™;,** '.'•'':'; san saçlı o*ldugu geldi hatırıma birden, Ağam!.. Keıamettın Efendi, ben mi Cemıl'i koydum listeye, haf Durmadan sokuşturuyorsun ıki seettir... Bir kulak ver bak, Ce Hoplatacaksın beni Keramettin Efendı, bu haber çok esaslı mıl Akpmar ne lâflar edıyor 1 yahu! Duşün bunu oteki ilçeler bilse, namussuzum bizim parti . «Hemşerilerim, nfifus politikamız gelişme politikamızın lıstesi olduğu gıbi kazanır!. Nıye dnce soylemedin be herif? bir parçasıdır. AJIeler bakabilecekleri kadar çocuk ya Vallahı Ağam, şımdıcik hatırladım. Ammevelâlikin g5rüparlarsa çabuk kalkınırlar. Ailelerin kalkınması demek..» yorsun kı bıziı. şu alılımızda merkezdeki büyüklerımizin duşüncesınl ktftıilemek olmaz. Onlar, Abdurrahim'ı bu dalgayı bildık Ağam, benım demın Cemıl Akpınar'ı dınlerken aklıma bir lerinden harcamışlardır yıizde yaz.. şey takıldı ya, bir türlu bulamadım esasını!.... Geveleme de, söyle Keramettin Efendı!.... Yahu Keramettin, çok sevindım ben bu ışe!.. Abdurrahım'e Gevelemlvorum Ağam, nasıl başlıyacağımı bilemıyorum, de söyiesek de sevinse fulJira, Bir Şıh'ın akrabası elbette listede daha doğrusu e>ı hatırlamıyorum. Sen hatırlayacak mısın bakaondan önde gehr' . Boş j e r e dertlenıp durmasın Cemıl'i benim lını?.. başraa koydular dıj e . Hem sen buyüklerımizdekı aklı goruyor musun, kurvetlı adamı listenin başına komuyorlar ki, listenin ge Nevmıs? Hele söyle sen bır.. risinl sürflklesın de Jçüncü adayımız da yolunu bulsun dıverek Bu doktor Cemıl'ın babasını bir gün, harp sıralanydj hanl, •tea!... . •, • . , '. ' ' « Y 'den ıstetmışlerdı de karda kışta gıtmişti, hatırlıyor musun? Evet. ne olacak? . ."•, v.. •" 4 . * V. " . "'.' (Arkası var) DİSİ BOND MOt4TB. BUNO.N .OOSPU T> V BATICI BU AKŞAMKt PROGRAM 19 28 19.30 19.33 19.35 Açıhş Kısa haberler Reklâmlar . . . > BUHfKA yurart?. BEM YA f OLA. C.AKLABı ı3EM Çocuklann televızyona (PilU bebek ile Mırnav sevımU hayâlet) Hallt müziğl (S. Durmuş Yazıcıoğiu) Reklâmlar Haberler Bekiâmlar Reklâmlar Soliatler geçidi (Ali Kocatepe Esin Engın • Hümeyra • Bora Ayanoglu). Reklâmlar Avustralyar'nm yalnız insanlan (Bdgesel fılm) Televızyon oyunu (Fızıkçıler) 20.00 Bilim dunyası 20.15 20^5 20.30 20.55 21.03 21.06 TİFFANY JONES RADYO ISTANBUL 05 55 Açıhş, pıogram 07 00 Koye haberler 07 05 Turkuler ve oyun havalan 07 30 Haberler 07 45 Bu sabahın melodıleri 08 00 Istanbul'da bugun 08 05 Keklâm spoUarı 08.10 Beraber ve solo şarkllar 08 30 Keman sololaıı 08 45 Şahın • Gultekın'den turkuler 0900 Ev ıçın 0920 Medıha Şen ve Tuncay Eraslan'dan jarkılar 09 40 Arkası jarın 10 00 Haberier 1005 Scmahat Ozdenses'ten şarkılar 10 20 Hafıf Batı muzıgi 10 45 Yavuz Tapucu'dan turkuler 1100 Sabah konserı 11 35 Şarkılar ve oyun havalan 12 00 Haberler 1210 Ramazan Şenses'ten turkuler 12 25 Radyo haftf müzık orkestrası 12 40 Rahmı Sonmezocak'tan şarkılar 13 00 Haberler 1315 Saz eserleri 13.30 Reklâm programları 14 00 Fa ruk Akel orkestrası 1415 Ferıha Tuncelı'den şarkılar 14 30 Hafıf şarkılar 14 45 Divan Bağlaraa ve cura 15.00 Haberler 15 05 Solistler geçıdı 15.30 Radyo oda orkestrası 16 00 Çocuk bahçesı 16 15 Turküler gecıdı 16 30 Hafıf Batı muzığı 16 45 Adnan Şenses'ten şarkılar 1700 Haberler 17.05 Koy odası 17.25 Karma faslı 17 50 Reklânı programları 19 00 Haberler 19 30 Reklâm spot ları ve hafıf muzık 19 45 Eyup Uyanıkoğlu'dan şarkılar 20 00 Melodi demetı 20 25 Anadolu dağarcığı 20 40 Azız Şenses'ten turkuler 2055 Bir varmıı • Bır yokmus 21.00 24 saatın olaylan 2110 Radyo tıytrtrosu 22 00 Reklam programları 22 45 Haberler 23.00 Operalar; aryalar ve liedler 23 45 Gece muzıgi 23 55 Gunun onemlı haberlerı 24 00 Kapanıs 19 30 Gençler ıçın 20 15 Akjam konserl 21 00 Bestecüer; eserler; yorumcular 2145 Fransızca sarkılar 22 15 Turk yorumculan 23 00 Gece ve muzık 00 30 Hafıf batı muzıgi 0100 Program ve kapanış 2126 AMMA DA SAPTP BfO A CAM HA • BEMf FOSTEB TEW VAZGEQ|B21.30 21^5 LEDlVSE SOMLACl, 22 50 Son haberler 29,00 Kapanış. ANKARA 05 55 Açılij; program 07 00 Koye haberler 07 05 Turkuler ve oyun havalan 0730 Haberler 07.45 Sabab muzıgi 08 00 Ankara'da bugun 08 08 Sanatçılarımızdan birer şarkı 08 38 CeşıtU muzık 09 00 Ev ıçın 09 20 Vuksel Alpdogan'dan turkuler 09.40 Arkası yariD 1 0 « ) Haberler ve reklâm spotları 10 05 Fıkret Kozınoğlu'dan şarkılar 10 25 Çeşıtiı muzık 1055 Meryem Egın'den turkuler 11.10 Kutlu Payaslı'dan şarkılar 11.30 Koru ser saatı 12 00 Haberler ve reklam spotları 1205 KemaJ Karaiuleymarıoglu'daD turkuler 12 25 Reklâm spotları 12 30 Gonül Akın ve Alâaddın JTavaşça'dan şarkılar 13^)0 Haberler 13.15 Hafıf muzık 13 30 Reklam programları 14.00 Öğla konseri 1415 AU Şenozan'dan sarkıiaı 14 35 Pliklar arannda 15 00 Haberler ve reklâm spotları 15 05 Şemsı Srastıman'dan turkuler 15 20 Ha£»f muzık 15.45 Sevım Suer'den şarkılar 16.05 Çocuk öahce»! 16.20 Ülkü Besgül'den turlrüler 18 40 Albümlerden seçmeler 17 00 Haberler | ? 0 5 [ncesaz 17J0 Koy odası 17.50 Reklam programları 19 00 Haberleı 19 30 Reklâro sootları 19 35 Radyo çesitll muzik orkestrası 19 Sfl Taner Şener'den şarkılar 20 10 Dın ve ahlâk Konusması 20^0 Erkekler toplulueundan turkuler 20.40 Küçuk konser 20 55 Bır varmış Bu yokraus 21 00 24 saatin olavları 21 10 Klâsık Turk muzıâl toplulugu 21.40 HafU muzik 22.03 TUrkttler 22 25 Şarkılar 22 45 Haberler 23.00 Barok müzık 23 45 Gece muziğı 23.55 Gunun önemll ha berleri 24 00 Kapanıs. T A K VİM 17 Ağustos Recep 7 GARTH İ / UT2WIYORUM IÖ [ AT. VÛCE kO&HÎNf A VlZ ÜOTALA'I^I^ •\ BAMA UZyN BOYLU ' Rumî 1388 AğUStOS 4 Hıcri 1392 5 09 10.02 Guneş 12.18 5 11 Oğle 16.07 9 00 Ikındı Akşam 19.06 12.00 20 47 1 41 Yatsı îmsak 3 20 8.11 BfliVO OTUB4KIBO <3A D< • OMU ALTIN Cumhunyet Reşat tATTIM HALBUDOSTUMÜZOU AZIÎ Hamit Napolyon 24 ayar 204 • 2 0 5 . 382.385.235.237.205.210. 170.175.30.70 • 30 80 ISTANBUL İL 16.95 Açıhş va program 17 00 Diskoteğimizden 17 30 Ktıguk konser 18 00 Gençlera muzik 18 30 Senfonık muzık 19 00 Hafıfı batı muzıgi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog