Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

GÎDE GİDE 11 cUtHk gezl notları ve röportajlannı kitapçüantaa ve GeDa (Genel Dağıtım) Nuruosmaniye Caddesi Cağaloglu/İstanbul adresinden temin edebilırsiniz. (Cumhuriyet 5896) F İ K R E T O T Y A M ın umhuriy * Kurucusu: FUNUS NADİ AQ v ı l C9UI ifOKK <»?, y i l . » d y i . l / « 3 Telgrat te mektup adresi: Telefonlar: 22 42 90 Cumhuriyet istpnbul Posta Kutusir tstanhu] No. 248 *•* A n ı ı e t n e 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 89 " «flU»"1» DEfilSTtRİLEN ŞEKtlLLKRtYLE Emifik Vergrsı Konunu EL TEBUG1 Seri N o : 6 o *lu Kanuna 1446 ve 1610 sayılı lunlarla değıştırüen, eklenen ve rtılan hükümler yerlenne ışlenmı? lanunlar Müdürlüğü düzeltmesı dr yapılmıştır 5 Liradır ödemelı gönderilır tNKILÂP v* AKA KİTABEVUERİ (tlâncıhk/5897 ı Sancar Kuvvetleri Komutanlığına atândı FAS FARUK GÜRLER •GENEL KURMAY BASKAM» KEMAL KAYACAK «DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI» SEMtH SANCAR «KARA KUVVETLERİ KOMUTANI» Kralının uçağına ateş açıldı 2. Hasan kurtuldu; Hava birlikleri aralarında çarpışıyor (DIŞ HABERLER SERVİSİ) Genel Kurmay anı Bafur görevinde kaldı, Eyice oğlu emekliye sevkedildi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığma Kayacan atandı Ersun, Sunalp ve Dural Orgeneralliğe, 38 Albay, Gene ral ve Amiralliğe terfi etti, 130 Albay emekliye ayrıldı ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler'in, Genel Kurmay Başkanhğıoa getirilmesi kararlaştırılrnıştır. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tafmaç'ın emekliüğini istemesi uzerine Gurler'ın Genel Kurmay Başkanlığına getirılmesine karar veriljniştir. Orgeneral Faruk Gurler'ın Genel Kurmay Baskanhğı. pugun muhtemelen toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nda görüsuldukten şönra Cumhurb'işkanı Cevrfet ' Sunay'ın onayına sunulaeaktır Anayasanm Genel Kurmay Bas kamnın 'atasmasıyla ilgili 110 maddesi, Genel Kurmay Başkanının Bakanlar Kurulunca teklif edilip, Cumhurbaşkanınca onanmasını ongörmektedir. öte yandan, Genel Kurmav Başkanlığı, yüksek komuta kademesinde yapılan yeni atamalan ve terfilen açıklamıştır Bu atamalara göre, 2. Ordu ve Ankara Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Semih Satıcar, Ka; a Kuvvetlen Komutarflığlna, Donanma Komutanı Oramiral Kemal Kayacan. Deniz1 Kuvvetleri Komutanlığma atanmıslardır. Hava Kuvvetlen Kormitam Orgeneral Muhjjn Batur, görevinde kalmış, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Kemalettin Eken Yüksek Askerî Şura Cye(Arkası Sa. 7. Sü. l'del # Bakan, karara uyulması için ihtarda bulundu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Saghk ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Kemal Demir, dün bir demeç vererek «îlâç sanayiimizın her kesımı eîınde mevcut ilâçlan kararname geregi olarak yeni fiyatlarla satmak durumundadır» demiştir. Sağlık Bakanınm demeci şöyledir: cBazı eczaaük kuruluşlan ve eczanelerimizden, ilâç imalathane ve depolarının kendilerine (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) iik Şart nümüzde ondörl aydan az k bir zaman kaldı. Gelecek ' yılın 12 Ekiminde genel seefmlerin yapılması gereknor. Bu konuda Adalet Partisi ile Cumumnyet Haik Partisinm aynı göriişü paylaştıklarına tanık •lu.voruz. Gerçektcn »ayın Demircl de, sayın Ecevit de, biilün engellerin aşılarak vaktinde sechnlen jridilmesi gereğini sık sık tekrarlamaktadıriar. Her zaman birbiriyle çatışır zit düşüncelerin fampiyonluğnnn japan iki lideri bir konuda olsun birlik halinde görmekle biz de memnnnluk duyduğumuzn îurada belirtiverelim. Yaşadığımız olağanüstü durumun normaJe dönüşmesini kim Istemez? Elbette ne jjerokiyorsa yapılmalı ve demokratik rejim kendi kan«.tlariyle uçar hale bir an önce kavuşhırulmalıdır. Ancak, o ortama ulaşabilmemiz için başanhnası öngdrülen birtakım işlerimiz olduğunu da biliyoruz. Reformlar gerçekleştirilecek, Anayasada ve Secim Kanununda değişiklikler yapılacak, genel seçimlere bundan sonra gidflebilecektir. Seçim Kanunu söz konusu olduğu zaman iki parti arasında büyük anlasmazhklar çıkabileceğinl bü! sanmıyoruz. AP kendi üstünlüğüne güvenmekte, hangi koşullar altında olursa olsun çoğunlukla seehnleri kazanacağma inanmaktadır. Bu itibarla vatandaşı knşkulandırmayacak durüst ve demokratlk bir seçim sistemine her halde seve seve oy venneye hazır görünmektedir. CHP de halkla bütünlesmeyi amaç edinen bugünkü tutumn ile acelecl değildir. Hemen iktidara gelmek gibi bir iddla ta•ıraanıaktadır. Partide yeni akımın ^özcülüğünü yapan say'uı Ecevit her ileri atılimın yalnız halk «yondan geçerek demokratik yöntemler ieinde başanlabileceğin) Sne sünnektedir. O halde bu partinm de düriist ve demokratik bir •eçhn sistemine «evet» diyeceğini olağan sayarak yanılmamış oluruz kanısındayız. Kalıyor reformlar ve Anayasa. Bu kannnlarda, özeüikle Anayasa değişikliği konusunda, iki partiyi nzlaştıncı bir fornıül bulunabileceğine biz pek olanak goremiyonız. Reformlan ele almak husosonda AP'nin ne denli isteksiz ve yavaş davrandığını öteden beri göriip duruyoraz. Hadi diyelim ki bunlann bir kısmını ileride rayına iyiee oturtmak üzere erteledik. Ama, partilerin ve vatandaşlann elini koluna baglayan, temel hak ve özfrürlükleri kısıtlayan bir 4navasa deği;ikli?i ile karşılaşırsak di'nım nice olacaktır? O zaman özlediğimiz normal demokratik diizen erişilmez bir hayal gibi yine uzağımizda kalmayacak mıdır? Ve sayın Ecevit ne denlî halkla bütünleşme teması üzerinde çalışmak isterse istesin acaba halka dileğince scslenmek. basmdan. radvodan, televizyondan destfkienmek olanağını bulahilecek midir? Göriiliiyor ki. vaşadıjhmız olağanüstü dnrumdan sıvnlıp üyesi buiunduğumuz Batı iilkeleri düzevinde normal demokratik ko$ullara ulaşmamur samldığı l 'idar koIav olmayarafa hon7emektcdir. Karşımızdaki eüclügü yenmenin llk şartı bizce 27 Mavıs Anayasa»ını zedelememeye dikkat etmektir. Bunu basaramazsak 37 Mayis'a da, rejime de yazik olaraktır. 2063 Ift: SSK enıekJi ayhğı yolsuzluğu sanıklarından 36'sıiçin dava açıhyor RABAT Dün gece Pransadan ülkesine dönmekte olan Fas Kralı 2. Hasan'ın uçağı Fas Hava Kuvvetlerine mensup bir «F5» uçağı tarafın^an havada saldırıya uğramış ve makinalı tufe'k ateşin* tutulmuştur. ^^^m^^^^^^mm Kral'ın uçağı birkaç yerincfen isabet almıs olmasına rağmen, cıvardakı askeri bir Hava alanı. na ınmeyı basarmıstı'r Saldırıyı kazasız atlatan 43 va sındakı Kral. uçaktan çıkar çık. maz derhal otomobılle alan bınasına gelmiş ve binaya gırmıştir. Çamlığa sığındı Rotterdnnr'da bir Türh pansiyonu yeniden saldırıya uğradı [DIŞ HABERLER SEBVtSt] ROTTERDAM Rotterdam'daki gergin hava devam ederken sayıları elliye yakın genç önceki gece Afrikaanderbuurt mahallesindeki bir Türk pansiyonuna yeniden saldırmışlardır. Böylece Türk pansiyonuna altıncı saJdın patlak vermiştir. Polis. çatışmalarla ilgili olarak dün 16 kişiyi tu tuklamiîtır. Öte yandan öncekl gece ilk kez Hollanda'daki yabancı işçilerden yana olan •Tardtma birlikJer» (Arkası Sa. 1. Sn. ? de) '' s' ^ /. ./ ^ TUTARt ZzJ. .1 CZJ CZJ Sosyal £ıgortalar Kurumu lstanbul Şubesinden hakları' olmadığı halde emeklı maası bağla. nan 100'e yakın İsçi, ısveren ve Sosyal Sigortalarda görevli 36 sanığa aıt dosyalar SSK mufettışlerltarafından tamamlanarak tstanbu Cumhuriyet Saveıhğına verllmlştir Resml ev rak sahfekârlığı, Sosval Sigortalar Kurumunu dolandırmak ve resml makamlara yalan beyanda bulunmak lddiasıyle yargılanacak olan 36 sanık arasında bir emekii generalin eşl. b u diş doktoru, üç mühendis ve bir SSK Müdürü ile bir Müctür Muavinl, tkinci Müdür ve şefler bulunmaktadır. 36 sanıktan SSK görevlilerl sunlardır: Edip Ayhan özışık (Müdür), Sadık Yöntem. Şefık Ülker (Ihtivarlık Şubesl Müdür Muavlni), Süleyman GürkaD (thtiyarlık Şubesı fiş memuru). Muzaffer Sümer (îhtiyarlık Şubesl Se! Muavini), Ali Rıza Eker (thtiyarlık Subes Yazısma Şefl), Ali örkuyueu (îhtiyariık Ş u besl Raportörfl). Ayfer Çalıskan (Îhtiyarlık Subesi dosya memuru), Lütfü Yücesoy (th»iyarlık Subesi tkind Mfldürü). Zlya Güner (Kadıköy Şube Müfettişi). Sabahattm özgür (müstafl KadıkSy Sube Müfettisi), Satfet Akdemir (thtiyarlık Şobesi Müfettişi). Albert Berahya (lhtiyarltk Şubesl Muhasebedsl), Celâl Gürsoy (Kâtip), Abdullah öztürk (Kâtip) îşverenler sunlardır: Hristo Savacıoğlu, Memduh Sağdam, tsmall Hakkı Ulastır. Usulsüz' olarak emekii maası bağlandığı lddis edüenler de su kişilerdir: Halil Ibrahim Erkson, Çefik Avlar, Ali Inan, Davit Akerman, Halil Ekrem Nalbantoğlu, Muzaffer Çavusoglu, Ahmet Faruk Esen. FethJ Pekar, Arusyak Mereuhi Kapamacıyan, Mehmet Ali Yıldınm, Meline Zakaryan, Astigik Radef, ö m e r Yanç, S«yit Ahmet Atik (DU Doktora), Fatma Müberra özatalay, Mahmut özfer, Iffet Sagcan îshak Süleyman Taşpınar, maas baglanmasına teşebbüsten sanık bulunmaktadır. Diger camklar hakkında SSK müfettislerinin s o ruştunnalan •urmektedlr. Kral, gelişinden yaklaşık ol<»rak 43 dakika kadar sonra. kardesi Prens Mulay Abdullahla bırKkte binadan çıkarak, geleneksel maiyetıni bıle yanına \\maksızın alan çevresındeki bır çamlığa yonelmıstır Kralla kar deşinin çamların arasına gırmelerınden hemen iki dakika kadar sonra alan üzerıne gclen bir FS uçağı d'ali'ja Reçmis ve toplu durmakta olan Kral maıyet erkânı ile etraftakı otomobiller üzerine ateş açmıstır tki dakikahk bir aradan sonra dalıs yapan bir baska uçak yeniden ates açmıs, bunu ötekileri ızlemişttr. Dördüncü uçağın açtığı ateş nisbeten kısa süreli olmus, bundan sorra başka ateş açılmamıştır. Püotlann hedef aldıklan Kral ise, çamlığa sıfınmakla eanını (Arkası Sa. 1. Sü. 4 t e ) Avukat Çelenk'in kızı tutuklandı ANKAKA, (a.a.) Avukat Halit Çelenk'in kızı Vüksels Klmya Mühendısı Serpil (,'elenk, 3 numaralı Sıkıyönetim Mahkemesince dün tutuklanmıştır Sosyal bır sınıfın dığer sosyal sımflar üzennde tahakkümünü tesis etmek ve hükümetin arastırmalanna ragmen faıli gizl^mek suçlarmdan sanık olaralc gözaltına alınan Serpil Çelenk İle Galıp Uzun achndak! eenç, Türk Ceza Kanununun 141 ve 296'ncı maddelerine muhalefet suçundan tutuklanarak Asker! Cezaevinp ennderilmis'erdır (Arkası Sa 7 Sü 4 rte) Sanayi Bakanı Erez. Demir Çelik Fabrikası kredisi için Rusya'ya gitti ANKARA Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez, beraberindeki üç kisilik bir heyetle, ts kenderun Demir Çelik Fabrikasının kapasitesinin artbrılmasmda kullanüacak tesis kredisini sağlamak amacıyla dün Rusya'ya gitmiştir. îlgUilerden alınan bilgiye göre, inşaaü gecikme ile gelecek yd tamamlanacak olan İskendenm Demir . Çelik Fabrikalannın kapasitesinin artbrüması gerekmek tedir. Daba önce de Rusya'dan alınan bir kısım tesis kredisi ile inşaatı devam eden fabrikaya yeniden bazı tesislerin alınması için Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Sovyet yetkilileri arasında Mds kova'da görüşmeler yapüacakür Sanayi Bakanı Erez ve beraberin (Arkası Sa. 7, S 3 . 4 t e ) A Bir ecza deposunun, Kararnamenin depocnlara tamdıfı sürenin 1 Ağnstos'ta dolmasından sonra ilâçlarla ilgili fatnrasının fotokopisi. Faturada siyah dikdörtgenlerle isarcUenen Uâçlar, fivatlan yfikseldiği için, Kararnameye aygnn olarak yeni fiyatla; beyaz dikdörtgenferle isaretlenen Uâçlar ise, fiyatlan dnştfiğü halde Kararnameye aykın olarak eski yöksek fiyatlariyle satılan ilâçlan göstermektedir Askerî Mahkeme. 15 Haziran olayı sanığı DISK yöneticileri ıcın görevsizlik karnrı verdi Sıkıyönetirh 2 Numaralı A<;keri Mahkemesi. «1516 Haziran 1970 isçi olaylan» sanıklarından 28 DtSK vöneticisı hakkında gö revsizlik kararı vermıştir. Oybirliği ile alınan kararda «Işçi olaylannın 197* yılında ilân edilen Sıkıyönetirtıin ilânına sebep oian fiillerden oldufu belirtilmekte, yürürlükteki Sıkıyöne. (Arkası Sa. 7. Sü. S'te) Ucuzilâçsatışı sağlanamıyor Ilâç firmalarının ve depoculann yeni ilâç kararnamesme tam olarak uymadıklan; fıyatları artan ilâçlan yeni yüksek fiyatlan üe satmaya basladıklan halde, fiyatlan düşürüleD Uâç lan eskı yüksels fiyatlan Ue satmaya devam jettıklerı tesbıt edılmiştır. Oysa; Uâç firmalanmn 15 Temmuzdan, Ecza depolannın da 1 Ağustos'tan bu yana yeni fiyatlan ayınmsız oıa.rak uygulamalan gerekmektedir. Bu yüzden uygulama dün de gerçekleşememiş. bir kısım Uâç lar eski fiyatlan Ue satümava devam ederken bir kısmımn da satısı biç yapılamamıştır Eczane sahiplen Uâç firmalan ve depoların eskı fiyatb ılâçlan g e n almadıklarındao ve ucuzlayan Uâçlann büyük çogunlugunu bulamadıklanndan vakınmıslardır. Tedavi değeri önemli olan bazı ilâçlan ise, çok dela elden eskı fiyatlan ile iTmak zorunda kaldıklarını Ue• sürmüslercbr ı Eczane sahiplerının verdiklerl Dügılere göre. ?enı fiyatlı olarak bulunabılen ilâç sayısi 5ü kaleml geçmemekte bunlann bilyük çogunlugunu da oahaülananlar teskjl etmektedır öte yandan llâc fırmalan ve iepocular yeni kararnamemn >5âr hadlerin) düştırdugu çerek^esl Ue toplu ve nesın alısvcns»rde eczane sahıplerine vfi7rle ö7 arasında tanıdıklan ıskonto hakkjnı Ifairiırmışl^rri"', Bir kısım ilâç fîrmalan ise, depolara ya da doğrudan doğruya eczanelere bildirim yaparak, ke sın olarak ıade kabul etmeveceklerini duyurmuşlardır Dığer fırmalardan benüz bır baber gelmedığı için, depolar eski Byatlı biçbir ilâca şündilik g e n almamaktadırlar. Dün yayınlanan Eczacılar Bırliği Merksz Heyeti bildırisınde. Sağlık Bakanlıgının değlşen tüm Uâç fiyatlannı beUl tanhte ilâç ımalcüertne vennedlgl Uen sürüierek, yeni fiyatlar ıçın yenj prospektüs ve yeni arnbate) bastırmanın zaman aldığı belirtilmış, cBugün firmalann yeni fiyatlı olarak pıyasaya sürdükleri Uâç mıktan tüm Uâç çeşidinin yüzde 20'sini bile bulmamak tadır. Bugünden itıbaren eczanelerde satalması lâzım gelen yeni fiyatlı Uâçlann vuzde 7 5 80'i ne eczanede, ne ecza deposunda ne de ilâç imalcısmde vardır» denilmiştır. BUdiri özetle sOyle devam etmektedir •Eczacılar yenısl çılanadığı için yüzde 7580 oranındald Uâç çeşidini halka vermez tse, halk en acil llâçlan bile bulamıyacatctır. Eczacı. rafında bulunan ilâcı hastaya vermempkten dolavı büyük meslekj ve vicdant bir sorumluluk altında birakılmaktadır Halka llâc tpTitn eriı (Arkası Sa. 7 Sü 7 dr) Partilerarası Komisyon çalısmalarını 30 Agustos'ta tamamlayacak Hükümetçe Anayasada yapılmak lstenllen değışikliklen görüsmekte olan Partilerarası Anayasa Komlsyonu, yirmı güniük aradan sonra dün çalışmalanna Dolmabarıçe Sarayındata TBMM Idare Amirligi toplantı saionunda devam etmlştlr Toplantıda, Adalet Bakanı Fehmı Alparslan da bulunmuştur Komısyona, dünkü oturumda MGP Ankara Milletvekiü Emın Paksüt başkanlık yapmıstıt K o misyon çalısmalannı 30 Agusii>s günü tamamlayacak ve çalısmalannı rapor halinde toplayacaKör. (Arkası Sa. 1, sa S'te) BİR İSRAİL UÇAĞINDA BOMBAPATLADI ROMA, (THA aa) lsraı' Havayolları El Al'a ait bir >olcu uçağında , dün akşam Roma Ha vaalanından Tel Avıv'e gıtmek üzere havalandıktan bir kaç d a . kika sonra. bagaj bölumunde bir bornba patlamıştır. Derhal havaalanına inen uçak. ta hasar gayet hafif olup. yolculardan dordü ufak tefek jaralarla kurtulmuslardır. tçinde 140 yolcu bulunan uçak taki patlamanın sebebi anlasılamamıştır. Rus balıkrı gemisinin mürettebatı Yunanistaır'dan siğınma istedi ATtNA Karadeniz'de balık avı yaptığı sırada kaçınlan Sovyet balıkçı gemisi «Blshone»nin Yunanısian'ın Pıre limanına demirlediği ve mürettebatının sivasi sıemroa hakkı istediği açık lanmıştır. Pire Kıvı Koruma Teşkilâtının Hr açıklamasma göre. geçen Pazsrtesi günü Pire limanında demirlçyen Sovvet balıkçı gemisinin | knotanı ve 16 kisilik mürettebatı ı Vunan vetkili makamlanndan a ı ğ'ima hakkı istemiştir. Fge've kaçırılırken Çsnskkalf Boğazmd=n Tiirk ffiimpîk moto (Arkası Sa. 7 s a 5 t e ) %20'si bulunamıyor İrfan Solmazer Münih'te demeç verdi: «Kaçmadım, gelecek ve hesabımı vereceğim» MÜNİH, (THA) Son sabotaj olaylannda ilişkisi olduğu ileriye sürülen eski Milli Birlik Komitesi üyesi trfan Solmazer, «Turt dı«? kaçrnadığmı*, avukatlarının ilgili mercilere kendisinin nerede olduğunu bildirdıklerini söylemiş, «Gelecek ve yargı organları hu?urunda hesabımı vereceğim» demiştır. (Arkası Sa 7, Sü K de) NADtR NADJ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog