Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Ysvnmmua Ivd* Okul ödevl Yap*rk«a v« Bütun ö|r«tin Hayatında En Çek Yararlanacagı Eı«r, RENKLİ ANSİKLOPEDİSİ'dir Clh Hallnde Çıkmıştır. Taksitle de Satılır. Tontm • * * Yaıtotl: btanburda BahiR'd» OCÂk KİT*P DAĞmM ŞTİ. ¥ * BATEg Ytymlayara 60VEN BASIM«• YAYINBVİ ÜLKÜ OKUL umhuri Kurucusu: TDNTJS NADİ Bilinmeyen yönleıiyle Atatürk Buyük Kurtarıcı Mustafa Kemal Atatttrk'un büınmeyen yönlerıni öğrenmek Jster mlsınizT Bu kltapta Ataturk'un nmeyen yönlenm, en yakınlannın î^Jan eğrenecekstelz Derleyen: 8AÎD ABtF TERZÎOGLU ^K KİTABEVİ Cağaloğlu, îstanbul P.K 514 Kızılay Ankara adreslnden ödemelı ıstenebıllr 49,yıl. sayı: 17254 Telgraf Te meJrtup adresi: Cumhurlyet istsnbu) Posta Kutusu: tstanbul No. 248 Telefotüsr: 22 42 00 22 4 2 M 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 8 8 2 2 4 2 0 9 16 Ağustos Çarşamba 1972 Cumhunyet 5875 Fiyatları inen ilâçlar piyasada Melen, Rektörlerle görüştü «ONİVERSİTELERDE HUZURU BOZMAYA BUNDAN S O N R A KİMSENİN CESARETEDECEĞİNİ SANMIYORUM» «ÇILGINLIK YAPANLAR O L U R S A DEVLETİMİZİ KARŞILARINDA GÖRECEKLERİNDEN SÜPHE EDİLMEMELİ yok, artanlar rahatça satılıyor (Cumhuriyet Haber) Merkezi) îlâç fiyatlarını yenıden duzenleyen Bakanlar Kurulu kararına bağlı olarak, eczanelerde yeıu fnatlı ilâçların satışı dun tara olarak uygulanamamıştır. Eczanelerden yaygm bir şekılde gelen şikâyetlere gore, ılâç örmalan ve depocular u. cuzlayan ilâçları eski fiyatları ıle satmaya devam etmışlerdır Bakanlığın hazırladığı yenı fı3 at lıstelerı lse bırçok ılde ancak dun akşama kadar eczanelere cfağıtılabılmiştır. Eczane sahıplennın belirttığlpe gore pahalılanan kodemll ılaçlar yenı fıyatlanna uygun olarak ılaç fırraalan ve depolan tarafından satıldığı halde, ucuzla\an ilâçlar dune kadar e«kı fıyatla ve eskl tarihlı faturalarla satılmaja devam edılmıstlr. Eczacılar halkla karşı karsıva bırakıldıklanm ve bu şartlar sltında ılâcı satmaraak ja da zaranna satmak zorunda ksldıklannı belırtmektedırler Uruz!a\an ve tfun satışı gerçekleçemıyen ilâçların başınd» tanmmıs antibiyotıkler ve bır kı^ım vıtamınler \er almaktadır Bakanhk yetkıhlen tarafın (Arksn Sa, 7, Sfl. l'de) Üniversiteler huzura kavuştu u Başbakan Ferit Melen dün Istanbul Ünıversitesi ile Istanbul Teknık Onıversitesıni zıyaret etmis daha sonra basın mensuplann» verdiğl demeçte, «Kıs* zammnds yaralarını kapatan bu tariht biHm yuvalannra artık nonnal hayata dönmüş bnlanuyorlar. Her iki üniversiteye i» huzur jelmiştir» demıştir. Baîbakan sözlerine şunlan eklemiştir «Üniversiteterde huznrn bozmays bundan sonra kjmsenin eesaret edecefinl lanroıvorum. Çügınlık yapanlar olura* devleti tumıi Ue karfilannda föreceklerinden kımsemn sfiphesi olmamalıdrr. Avnca bu gibiler hakkında Sniversite orçanlan tarafındaa nvçulanacak kannnt mueyyıdelcri de eksıksiı olarak getirmek karanndayım. Cnlversitelenmizin ve diğer yüksek bilim müesseselerimizin eksiklerinı, ıhtivaçlannı karsılamak üzere Hukumet elinden gelen batun Imkânları kullanacaktır» Başbakan saat 10'da lstanbul Oniver sıtesınde Rektor Prof Terzıoğlu, ll'de de Teknık Üniversıte'de Rektor Prof Galıp Sagıroğlu ıle gonişmuştur. 45 er dakıka suren gorüşmelerde Başbakana ünlversıtelerin durumu \e gelışmelerl içın hazırlanan projeler hakkında bılgi venlmiştır (Arkası »>a 7 M ı 4 dp) Işçilerimiz için Hollanda, Türkiye'ye teminat ver Ji (CUMHTJRtTET HABER MERKEZÎ) HollAnda hükümetı, Turk hukumetıne, Hollânda'da çahşan Tlirk işçilennın can ve mal guvenhğının korunacagına daır teminat vermıştır. Bu arada bır demeç veren Dışıslen Bakanı Haluk Bavul ken, «Vatandaslarımıza, evlerine ve mallarına karşı gırısılen çırkın tecavüz olavları ve vapılan taskınlıklar derın teessurumuzu mucıp olmuştur» demıştir Türkıye"nın Hollanda Büviık^ elçısf Danış Tunalıgıl Hollanda ^ Dışıslen Bakanlıgma gıderek Dışışlen Bakaniıgı Genel Sekreten E L C bchıff ıle «Rotterdam şehrinde Turk ışçüeruıe karşı girisılen saldınlar» konusunu goruşmuştur Lahey dekt Turk Büyukelçılıgının bır sozcu sunun verdığı bılgıye gore Danış Tunalıgıi, Genel Sekreterden Hollandadaki TUrk işçilen. nın can ve mal guvenliklerının derhal sağlanmasmı ıstemıştır Genel Sekreter, Turk Büyukelçısıne bu yolda gereken büiun tedbırlenn almmış oldugunu sovlemış, muessıf olayıardan TUTUKLANANLARIN Bakanlıgının duyduğu teessuru bıldırmıştır SAYISI 62 "YE ÇIKTI. Sunay, Yüksek Askerî Şura'mn kararlarını onayladı AÇIKLAMA, GENEL KÜRMAY BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK. CUMHURBAŞKANI. DÜN MELEN. TAĞMAÇ VE ÎZMEN'LE GORÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, dün saat 17'de Flona Denız Koş kunde Başbakan Ferıt Melen, Genel Kuımay Başkanı Orgeneral Memduh ragmaç ve Mılli S~vunma Bakanı Mehmet tzmen'i kabul ederek kendılenyle 2 saat 10 dakıka goruşmustur. Gorüşmeden sonra Ba<;bakan 11e Millı Savunma Bakanı tzmeı, bırlıkte a\nlmıs Genel Kurmay Baskanı Orgeneral Tagmaç ıs9 koekü, daha sonra tprketmi'tir Partilerarası Komısyon Saray'da toplanıyor Yeni parti için Hollanda'daki karısıklıklar henüz bastınlamadı BUNLARIN 20'YE YAKINI TÜRK Melen'in açıklaması Başbakan Melen toplantıdan a%rılırken gazetecılerle goruşmuş, «Söylenecek birsey yok» dedıkten sonra, şunlan eklemiştir: Dışişlerinin açıklaması Dışıslen Bakaniıgı sozcusü Semıh Akbıl, dun uç açıklama yapmış, Ukinde çıkış nedenlerını anlattığı olaylarda hıçbır Türk'un yaralanmadıgını ve ma halli makamlann aldıgı tedbırlerle durumun nıspeten yatıştıgını bıldırmıştır İkınci açıklama ise şoyledır «Lahey Buyukelçımız Danış Tunalıgıl, oncekı gun Hollanda Dışışlen Bakaniıgı Genel Sekreterını zıyaret ederek Hollanda hükümetınden Rotterdam'dakl ıççl vatandaşlarımız ve ailelerinın can, mal ve çalışma güvenlıkleruun sağlanmasım ve badıselerın tekerrürunun onlenmesının temınını ıstemıştır Genel Sekreter, verdıği cevapta, şimdıye kadar Hollanda (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ilk toplantı yapıldı SATIRcTOPLULUĞUMUZ HUKÜKİ BİR ŞEKtL ALINCA PARLAMENTODA VE MEMLEKET SATHINDA HAREKETİMİZt GELİŞTIRME Zlhm Betü, i»mall Hakkı Bırler, GP den Lm n YE ÇALIŞACAĞIZ» Paksut, Sedat Çumrah, Nebıl Oktay, DP'den, ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP'den aynlan Satırcılar, dun TBMM'de, C. Senatosu Dışış leri Komısyonu odasında bir araya gelerek, kurulacak yenl partı ile ilgili hazırlıklan gozden geçirmışlerâır. Adana Milletveklh Kemal Satıı, yeni partinin mutlaka ku lacagını büdlrmiş, çalışmalarra bir süre daha devam edeceğini söylemlştlr Satırcılann dunkü toplantısına katılan, Parlamenterler şunlardır: Adana MilletvekıU Kemal Satır, Kars Senatörü Mehmet Harer, tstanbul Senatoru Ekrem özden, îstanbul Senato rü Mebrure Aksoley, îzmır (Arkası Sa. 7, SB. 4 de) ROTTERDAM Yabancj i?«Toplantıda askeri ta\ınler, çılerle ozellıkle Turk ışçileri ileHollandalılar arasında bır haf terfiler, yer değiştirmeier, Askerl Şura'mn kararlan gorüşiıltadanben Afrikaander mahalledfi: bunlar tasdik edildi» sınde, suregelen kanşıklıklar henuz bastınlamamıştır. Me^en, tayinler ve jer degıştirmelerle ilgili açıkljunanın, GePolis'in isteği r' Kurmay Başkanlığınca yapıRotterdam Pohsi, bu mahallelacagını da bir sonı uzertne bılde oturanlann gecelerı sokaga dirmiştir. çıkmamalannı lstemiştlr. Genel Kurmty Bafkanı TağAltı gun suren karışıkhkl» maç, 36 Ağuıtos'a kadar tstan•ırasında 63 kışinın tutuklandıjh açıklanmıştır. Bunlann 2O'y« ya bul da kalacak Başbakan Melen Ise, bugUn Ankara'ya dönecekkını, Turk işçılendır. tir. (Arkası Sa. 7, 89. 4te SANDALCI, ÖYMEN VE YAZGAN TAHLİYE OLUNDU ANKARA TCK'nun 141 maddesı uyarınca Askerl Cezaevında tutuklu bulunan Emıl Galıp Sandalcı, Altan öymec ve Abdı Yazgan tahlıye edilmişlerdır Sandalcı, öymen, Yazgan ve Erdal Ûz, tutuklanmalarını gerektıren sebeplenn ortadan kal£ tığı gerekçesi ıle tahlıye talebmde bulunmuşlardır. Dün D u talebı inceleyen Albay tzzetttn Avlar başkanlığındakı ve Duruşma Hakımı Bınbası Tahsın Ozer ıle uye hakım Yüzbaşı Fuat Kaylan'dan oluşan uç numaralı Askerı Mahkeme Sandalcı, Oymen ve Yazgan'ın tahIıyesıne Erdal Öz'un ıse tutukIUIUK halının deiamma karar vermıştır Sandalcı 15 Hazıran, Öjmpn 22 Hazıran Yazgan ıse 13 Hazıran 1972 tarıhlennden ben tutuklu bulunmakta ıdıler Hukumetçe Anayasada yapılmak istenılen, değişıklıklen tesbit etmek uzere kurulan «Partılerarası Komısyon» çalışmalanna bugunden ıtıbaren Dolmabahçe Sarayı'nda devam edecektır. Komisyon, 20 gun once, Ankara'da havaların »ıcak glttığıni ılerı surerek çalışmalanna ara vermıştı AP'den; Hasan Dınçer, Seyfi özturk, Nızamettın Erkmen, CHP'den; Selçuk Elverdl, Telât Asal Hasan Korkmazcan ve Cevat Önder den kurulu komısjon, çalışmalanna E\lul sonlanna kadar Dolmabahçe Sarajında devam edecektır. Fotoğrafta, komısjonun toplanacağı salon gorulmektedir... Rus balıkçı gemisinden haber yok ANKARA Sovyet bandıralı «Bıshone» balıkçı gemi<inın kaptan ve 7 tayfası tarafmdan Yunanıstan'a kaçırılması sırasında Çanakkale Boğazında gtımruk motoruna atlavarak arkadaşlannı terkeden gemının başmakınıstı Sıgadaye Davıt Yusuiovig, dün, Çanakkale'den Ulkesıne iade edılmek üzere Ankara'ya gönderümiştir. Gemi kaptam P. Ivanoviç Dutmıkov'un kaçma teklıfinl kabul etmedıği içın yardımcısı Pavel Yakolevıçle bırlıkte tabanca tehdıdi altında tutulduklannı ve gemırun gece yansı tstanbul Boğazmdan ışıklanru sondürmek suretıyle çüctığıru ilert süren 57 yaşındald Yusufcmç, Sovyet makamlarma teslım edilmiştır tlgüıler, Yusufovıç ile gemıden kaçmak isteyen yardımcısının öteki tayfalar tarafından alıkonulmuî olduğunu bıldırmışlerdır. Bu arada «Bishone» nın, Yu nanistan'a sığındığı yolunda her hangi bir haber alınamamıştır. Demirel: Seçim kanunu değişmeli ANKARA, (Cumhnriyet Bfirosu) AP Genel Başkanı Suleyman Demırel'ın, Seçım Kanununda yapılması öngorulen değışıklıkİerle ılgılı olarak Başbakan Fent Melen e oncekı gun gonderdıgı mektup dun AP Genel Merkezi tarafından açıklanmıştır. Demirel mektubunda, Seçım Kanununun «ıslahının» kaçıuıl maz olduğunu belırtmekte ve değışıklığm gerekirse Anayasa üe ğışıklıklen de yapılarak Mart 1973'ten once kanunlaşması gerek tığını ıfade etmektedır. AP Genel Baskanının mektubu şoyledır «Seçim kanunlannda bır ıslahat rapılmasının zaruretını, Ada> let Partisi 1969 seçım beyannamesinde ortara koymuştur. Seçım kanunlannda yapılacak ıslahat Anayasa değişiklığı gıbi uçte ıkı çoğunluğu gerektirmemekle be raber, ulaşılabılırse, partilerarası bir anlaşmanın saglanmasında faydalar umduğumuz için 1969 seçımlerini takiben Mccliste gu rubu olan partilerin ıştırak etti ğı ve partilerarası komısyon ku rulması cihetine gidılmıs ve se çım kanunları uzerınde çalışma lar yapümış ve daha sonra bu çalışmalar bilinen sebeplerle ya rıda kalmıstır. 14. oyun, berabere Güler Meriçkan da tahliye edildi Öte yandan Sıkıyonetım Bır Isumaralı Askeri Mahkemesı TCKnun 142 maddesme gore \argılamakta olduğu Guler Meriçkan adındakı oğretmenı tahlıye etmıştır Guler Merıçkan'ın aavasına tutuksuz olarak devara olunacaktır (Arkası » a 7 S>n. 5'te) » SEFER SAOIKOGLÜ 4 YIL HAPSE MAHKÛM OLDÜ Demırperde ulkelerınden al dıkları Geco marka 559 bın mermıyı Gonul adlı rnotorü ile Bartın lımanından kaçak olarak ^ urda sokan armator Sefer Sadıkoğlu ıle dokuz arkadaşı, 34 yıl hapse mahkum olmuştur Sekız sanık ıçın de beraat karan venlmıştır Davava takan Sıkıvonetım Ko mutanlığ] 2 Numaralı Askert Mahkemesı, Sefer Sadıkoğln, Davut Gokdcnız Refik 4lpvüz, Mı Nermioğlu ve Mehmet Beyhan ın hareketıne uyan 6136 sayılı kanunun 1308 savıü kanunla değısık 12'1 maddesı gereğınce dorder yıl hapis cezasına ve onar bın lıra agır para cezasına çarp'Hİrnasına karar vermıstır Mah keme hevetı kararında bu sa nıklann kendılerıne yoneltilen suçu işlPdıklerınm anlaşıldıgını ( 4rkası Sa 7. S3 5'tc Dışışlen Bakanüğı sozcusü Semıh Akbil, olayla ilgili bır açıklama yaparak, Sovyet Rusya'ya iadesıni isteyen başmakmisRETKJAVİK Amerıkalt Seçim kanunJarının rejime ıs tın Sovyet makamlanna teslim Bobby Fischer, Rus Borıs Spas tikrar getırme ve vatanda«. ıraedıldığıni ve bugün uçakla Is sky ıle Dunja Satranç Şampıdesınin tecellısındekı sıkâvet ko tanbul'dan ülkesme gıdeceğıni >onluğu serısının dun gece janusu tıkanıklıklan gıderme ba soylemiştır pılan 14 partlsuıde berabere ka kıınındaa ıslahının kaçımlmaz Akbıl, başmakinıstın Rus balık larak «sampıyonluğa bıraz daha bır ihtiyaç olduğu şeklındekı kaçı gemisınin öteki mürettebat jaklaşmıştır. (Arkası Sa ; • ü 7 de) • (Arkası Sa. 7. Sfl. 4 de) (Arkaa Sa. 7, Sü. 7 de) Fischer, şampi/onluğa biraz daha yaklaştı Mecıdiyekoy Emlâk Vergi Dairesinde beyanname veren mukeUeüer Bugün gönderiliyor Süre 15 gün sonra doluyor Solmazer'in yurt dısına OLAYLARIN ARDfNDAKİ gittıği tesbit edi'dı Istanbul'dakı bazı «abotaj olay larının tertıpcısı olduğu ıddıasıvla eskı Mılli Bırlık Komıtesı ujelerınden \e 14'ler grubundan eskı mılleUekılı Irfan Solmazer 1 Ordu ve Sıkıvonetım Komutanlığı tarafından aıanmaktadır Sabotaj suçlularının Mıllı t«tıhbarat Teşkılâtı ve guvenlık kuvvetlerı tarafından yakalanmaları uzenne trfan Solmazer'm yurt dışına çıkmış olduğu guvenlık kuvvetlermce tesbıt edılmıştır. (Arkası Sa. 7, Sfi 8 de) GERÇEK Satranç Sampiyonası manda çeşitli rakiplere karsı oynanan ba «ynn, Niıon' a amaçlanna adım adım yaklaştırmaktadır. Sovyetler'e, Çin'e, Avrupa'ya ye Amerika'da McGovern'e kar sı ileri süreee|i her bir tası hesap eden Niıonun Czak Gıineydoğn'da Tiy8 ile bir hesabı vardır. Bn faesap nedir? Nizon, Biriesik Devletler askerini Vıetnam'dan çekeceği yolnnda seçmenlerine soı vermistir. Secimler yak laşmakta, sözfin vadesi dolmaktadır. Vietnam'dan A. merikan savas desteğinin çekilmesi, Gfineyin Kuzey karşısında yıkılması de. mektir. Nison, hesaplı ve tutarb bir çekilig için çareler anyor. Çarelerden biri, ıçinde komünistlerin de görev alacağı bir koalısyon hn kiimeti knrarak savasa son vermektır Ancak Gfiney Vı etnam Başkanı Tiv5 de bu sov çözSmlere vaklasmanın kendisi içın sonnn bas•kkk (Arkası Sa 7. Sfi. 1 de) Emlâk Vergisi beyannamelerinin beşte biri verildi lstanbul'da Emlak Vergısı uygulaması Ue ügılenmek uzere kurulan Emlâk Vergı Daırelenndekı çalışmalar butun hızıyla devam etmesme rağmen, ilgüiler, simdıye kadar vergl mukelleflenmn ancak % 20 kadannın ıslemlennı tamamlamış olduklarım açıklamışlardır. Yine ilgılılerln belırttığine gore 31 Ağustosa kadar uzatılan beyanname verme suresı sonuna yaklaştıkça daırelere başvuran mukellef sayısı artmaktadır. Bu yuzden bu surenın uzatılması bır zorunluluk haline gelmıştır Bu konuda bılgisıne basvurduğumuz Mecidlyekoy Emlâk Vergı Daıresı Muduru Nazım Öztürk şunlan soylemıştir: «Aslında "zor gıbı görünen beyanname doldurma ısı, dkkatle ıncelenirse çok kolav bır sey. Esasen bıx dzel memurianmızla vatandasın bu konuda vardımcıgı olnyomz. Avnca beyanname kabul ışını 8 koldan viıröterek knvruklann uzamasına da manı olnvornı. Boylece vatandasın gözü daha kapıdan eirerken korkmamış oluyor. Bn konuda söylenmesi gereklı son bır hnsus da bızım beyanname kahnl ısıne 6|leden sonra da devam etmekte olduğumuzun bılınmesı Vatandaslann "> 9O'ı daireye sabab gelerek boşn bosuna vakit kaybediyorlar. Halbnki biz aynı işe ögleden sonra da devam ediyoruz.» eraklıların dıkkatlerı | şn çunlerde Izlanda' ıın Reykjavık kentınde oynanan dünya satranç sampiyonasında voğunlasmıştır. Rus Spasskv ıle Amerikah Fischer he\ecanlı bır mücadelevı snrduruyorlar. Ne var ki, daha önemlı bir satranç oiunn da polıtika alanında yürumektedır Uzman gozlemcilenn kanısına gore \BD Cumharbaskanı bu oyonda büyuk nstılık gösteriyor. Aynı za Mi: YA7TSIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog