Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Dolmabahçe Stadının altında kurulan sağlık merkezi lağvedilince Ismail Akçay Değlrmenci'ye sakat yer verilmeyişi MÜNİH'E GİDECEK BOKS MİLLÎ TAKIMIMIZDA | Her gün 30 Km. koşarak Abantta çalışan Aktaş'a, Ankara'da tedavi gören Akçay katılmadı. G. Saraylılâr İlkyardım'dan rapor aldılar ABDULLAH GEÇ^İÇ, BEŞIKTAŞLI FUTBOLCULARI ÇALIŞTIRIRKEN... Binicilik'te M ÜNİWe gidilmiyor ABAND, (Doğan Oner büdiriyor) 4 günden berl kampta bulunan maratoncumuz Hüseyin Akta? ve antrenorü Osman Coşgül her gun 30 kllometrelık bir koşu yaptıklannı sdylemişler ve form durumlannı iyice kontrola aldıklannı belırtmişlerdir. Ancafc kampın açılmasına rağmen maratoncumuz tsmaıl Akçay henüz Abant'a gelmemiştır. Ankara'da tedavi gördüğü bildirilen lsmaıl Akçay'ın ayağından sakat olduğu söylenmiştir. Bu duruma göre lsmaıl Akçay'ın Cumartesi günü Munıh'e hareket edecek olan kafıleye sakat sakat katüacağı sanümaktadır. lsmaıl Akçay'ın durumu doktorlar tarafından iyıce bır kontroldan geçinldikten sonra Münih kafılesine alınacağı tahnün edilmektedir. • Sebep olarak, konulan barajm aşılmamıs olması gösterildi. Bınıcllik Federasyonu, Mu. rıh Olımpıyatına hıç bır bınici ve atın gotürulmeyeceğıni açıklamıs, buna neden olarak da konulan baraj'n asılmamış olması gosterilmıstir Genel Sekreter Selım Bahadır Çakır'ın bu konuda verdığı bilgue gore, Bını. cılik Federa>;\onu Teknık Komitesı 8 atın yetersız ve jarışmalarda alınan derecele nn kötu olusunu ilerı surmus ve Münih Ohmpiyatına gıdılmeveceğı seklınde rapor ha?ırlami'tır. Emekli Albay Selâhattın Orhon, Emekli Albay Fazlı Orgut, Emekli Albay Hayrı Aybar ve Albay Şeref Solev'den kurulu Teknık Komıte her yarısma içın 3 hata 12 ceza puanını kabul etmıs ve hıç bir bınıcinın bu baraj dahihnde kalmadığı goru'iunde bırlesmıstır. Öte vandan Usteğmen Ates Dağlı ve atı Ulas 36 puanlık barajm altında ceza almalarına rağmen Munih Olımpıvatına «ferdi şampi. yona» ıçm de goturülmeyecektır. kınanıyor... • Knlüp yöneticileri, Futböl derasyonunun futbolculann sağlığı ve muayenesi konusunda müspet bir çalışma yapmadığından şikâye'tçi. Munıh'e gidecek Boks Mılli Takımımızla 71 kilonun «Vurncu adam» ı Hasan Değırmencı'ye yer veritneyışı, bu sporla ilgıli çevrelerce hayret ve üzüntü ile karşılanmıştır. Mayıs ajinda Ankara'da \apılan Balkan Boks Sampryonasmda 3. olan ve sıkletının «En teknık eldivenlerınden» bın olarak gosterılen Değırmencı, Doğru, Sonunur, Kumova, Tatar, Doruk, Sozen ve Kuran'dan kurulu Munıh kadrosuna alınma\ışı ile ılgili olarak şunları so\ lemektedir • «Seyfi Tatar sakatlığı, Hakkı Sozen de Celâl'e kavbettığı ıçm son Balkan Şampıyonasına katılmadıklan halde Munıh'e gotürülmektedırler En garıbı, kamptaki antrenmanda nakaut etti ğım Nazıf Kuran dahı, hıç bır >;ev getirmeyeceg: bilındiğı halde Olımpivat kadrosuna alınmakta dır. 71 kilonun tek adamı oldııgum halde bu siklet için Munıh'e boksor goturülmeyışıni hâ'â anlamış değilım » Yugoslavya'dan 1 gün içinde gerekli izni alıp dönen Beşiktaş antrenörüne Federasyon Eğitim Dairesince 1 aydır çalışma müsaadesi verilmedi tstanbul Dolmabatıçe Stadının altında 2 milyon hralık malzeme ile kurulan sağlık merkezı lağvedıldıkten sonra tstanbul kulupterı, sporcularını nerede muayene ettıreceklerını bıtememektedırler. Galatasaraylı futbolcular, sezonun ilk muayenesıni yaptırmak için tlkyardım Hastanesıne gitmıstir Futbolcular, tlkyardımda 3 saat süren bır muayeneden sonra raporlannı almışlardır Sarıyer kulübü futbolculan da aynı hastanede muayenelenni yapUrmışlarcür Diğer kulüplerin ıse çeşitli yerierden rapor aldıklan söylenmekte ve bırçok sakat futbolcunun da gozden uzafc olarak muayenelennııj yapıldığı belutilmektedir. Kulüp yönetıcılen, Futbol Federasyonunun futbolculann sağlığı ve muayenesi konusunda muspet bir çalışma yapmadığını söylemekte ve şoyle konuşmaktadırlar: «Her kulup lstedığı yerdea rapor alıp Federasyona gönder mektedır. Bu konu gozden ve takıpten uzak olduğu ıçm ae belkı Iıgte bırçok sporcu sakat ve hasta oynamaktadır. Hangi merci bunu meydana çıkaracak tır? Raporlann sahtehği meydana çıkarsa bunda futbolcu mu hatalıdır yoksa btr sağlık merkezı kuramıyan, kulüplere doğru dürüst bir nastane gosteremiyen Futbol Federasyonu »eya Genel Müdürlük mü'» ALMANYA OLİMPİYATLARA 446 SPORCU ÎLE KATILIYOR 1936 Berlin Olimpiyatlarına 405 sporcu ile katılan Batı Almanya bu kez 446 sporcu ile Amerıkadan sonra ikinci sırayı alıyor. Olimpiyat Komitesi Başkanı Wılly Daume basına yaptığı açıklamada «Batı Almanya 446 aktif sporcu, 120 idareci ile bugune dek en buyuk kafüeyj gonderiyor. Bu sporculann Münihte musabakalara katüma masraflan tahminen 2 milyon mark'ı buluyor. Bunun ddrtte iiçünü hükümet, ddrtte birini ıse Almanya Ohmpıyat Oyunlan Organizasyonu karşılıyor. Meksıka Olımpiyatlan pahâlı olduğu için o zaman ancak 275 sporcu ile katılmıştık. Amerıkalılar hokey'den başka bütün dısıplınlerde Olimpiyatlara katılıyorlar. Onlan sayıca geçmemiz imkânsız. Diğer memleketlerden gelecek istirakçtleri de katarak 28 sahifelik bir liste hazırladık» demiştir. Japonya ise 182 aktif sporcu ve 37 idareci ile üçüncü nrayı tes.kil etmektedir NOTLAR 10.500 sporcuya 1109 madalya 20 Munı'ı Olımpn atldiınm açılı=ına 11 gun kaldı. Bu bır atımlık zaman, saatler «ımdı tersine sayıjor ve bu sayma ile Olimpiyat heyecanı her an biraz daha büyüyor. Şımdi butun dunyacîa en çok konusulan, tartışılarf konu Munih Olımpiyatlan. 10 500 sporcu 1109 madaHa içın kıyasıya mucadele edecekler. Bu madalyaların, branşlara gore dağılısı şoyle: Atletizm: Altın 50. gumuş 50. bronz 50, toplara: 150 Kürek: Altın 26. gumuş 28 bronz 28 Toplam • 78 Basketbol: Altın, gumus ve bronz olmak uzere 12'şer Toplam 36 Boks: Altın ve gumuş U'er bronz 22 olmak uzere 44 madalya. Kano: Altın, gumuş ve bronz' 18'er adet Toplam: 54 Bisiklet: Altın. gumüş ve bronz 14'er olmak üzere 42 adet Eskrim: Altın 20, gümüş 20. bronz 20 Toplam: 60 madalya. Fütbol: 13 »Itın, 13 gumüş ve 13 bronz. Toplam: 39 adet. Jimmstik: 24 altın, 24 gumuş ve 24 bronz. Toplam: 72 Halter: 9 altın, 9 gumuş ve 9 bronz. Toplam: 27 Hendbol: 12 altın, 12 gumuş ve 12 bronz. Toplam: 36 Hokey: 13 altın, 13 gümüs ve 13 bronz. Toplara • 39 Jndo: 6 altm, 6 gumuş ve 12 bronz. Toplam: 24 Göres: 20 altın, 20 gumiı? ve 20 bronz Toplam • 60 Yfizme ve sutopu: 59 altın. 59 gumus ve 59 bronz Toplam : 177 Modern pentatlon: 2 altın. 2 gumuş ve 2 bronz. Toplam: 6 Binicilik: 8 altın, 8 gumuş ve 8 bronz. Toplam: 24 Atıcılık: 8 altın, 8 gümüş ve 8 bronz. Toplam: 24 Okculuk: 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz. Toplam: 6 Voleybol: 24 altın, 24 gümuş ve 24 bronz. Toplam: 72 Yeiken: 13 altın, 13 gümüş ve 13 bronz Toplam: 39 Toplam olarak: 364 altın, 364 gümüş ve 381 bronz olmak üzere 1109 marfalya 0 henüz turistinı Lig maçlan başlayıncaya kadar bu durum düzeltümezse Abdullah Gegiç sahaya çıkamayacak. Beşıktaş futbol takımı antrenorü olarak 16 Temuzda mukavele ımzalayan Abdullah Gegiç'e aradan geçen süre içinde gerekli «Çalışma ıznı» gelmemıstır Yugoslavya'dakı kulübü Sarajova ile ihtilâfı bulunduğu içın Eğıtım Daıresı tarafından Türkıye'de çalışabilmesı içın durumu ilgilı Federasyona sorulan Abdullah Gegıç halen turist pasaportu taşımaktadır Bır aya yakın bır zamandan bu yana SiyahBeyazlıları günde ıki idmanla hazırlayan ve bu arada en çok hazırlık maçı yaptıran Abdullah Gegıç. Futbol Federasyonu Eğitim Dairesinın bu konudakı ılgısızlığınden şıkâvet etmekte ve «Yugoslavya'daki kulübümle ihtilâfım olduğunu ileri sürdüler ve bu nedenle bir süre çalısma iznini geciktirdiler. Fakat ben Yugoslavya'ya fiderek bu isi bir günde ballettim ve çerekli çalışma iznini aldım. Ama 1 ay geçti hâlâ Türk Federasyonu çalışma iznimi göndermedi. Bu nedenle ben halen Türkiye'de turist olarak dolasıyornrn. Eğer roaçlar başlarsa bu durumda sırtıma eşofman givip sahaya çıkamayacajhm. Belki de Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaiacağım» demektedir. Yeiken Federasyonu Başkanı Fethi Alpdoğan diyor ki: DevJerin hazırlığı Rodezya Ekibi Köyiine resmen kabul edildi Rodezya Olimplytt Tskımı, Mifcih'teki Olimpiyat Koyüne dün sabah resmen kabul edılmiş ve Ingiliz lomür gesi Guney Rodezya'nm bftyrağı çekilırken, Ingilıs Milll Marsı soylenmiştlr. İngıltere ile llişkılerinl kesmiş olan blr ülkenin eldbl onu runa bu acayip tören, çok sessizce yapılmış, 4 dakika süren toren içın sıkı güvenlik tedbirleri alınmış ve köy halkı, uzak ta tutulmuştur. Birkaç zencl atlet, töreni uzaktan seyretmeğe teşebbüs etmişse de, hiç bir olay olmamıştır. " I milyonluk bütçenin 600 bin lirasını Gümrüğe verdik,, Yeiken Federasyonu Başkanı Fethi Alpdoğan, «Olimpiyatlarda bir şey yapacağımızı tahnün etmhordum, fakat her şeye rağmen Avusturya'da 12 nci olan genç bir yelkencimiz Levent özgen'in Kiel'e gönderilmesini arzu ederdim» demiştir. Son zamanlarda çeşitli kışılenn çeşitli şekıllerde yeiken sporu üzerinde komıstugunu ve beyanat verdığıni belırten Yeiken Federasyonu Başkanı sbzlerine devamla, «1 milyonluk bütçemizin 600 bin lirasını bu yıl gümrük olarak verdik. Bu durumda ne yapabiliriz. Geçen yıl Yunanistan'a gitmistik. Teknemiz İstanbullu yöneticilerin iddiası dün Olimpiyat «Puanlı atletizm yarışlarımn hiç bir yarari yoktur» îstanbul aMetizm kulüplen yö neticileri 17 senedenberi yapılan puanlı atletizm eleme yanş lannın TUrk atletlzroine hiç bır fayda temin etmediğini söylemı^lerdir 1955 senesinden sorlra snze giren atletizmi kurtarmak içın yapılan yanşlann bır çok ıv»1' e İerde dejenere edildiğini de belirten yöneticiler söyle konışmuslardır«Fin puan cetvelıne gore yapılan puanlı eleme yanslan atietizml kalkındıracağı yerde \erinde saydırmıstır Bir çok bol geler yanşlar yapılmış iyi sonuç lar alınmış gibi cetveller düzen leyip Federasyona gttndermakte ve böylece fınallere katılmaktndır. Her vanşa eski atletler s o kulmaktadır » Galatasaray atletizm şubtsı kaptanı Semıh Türkdogan Ekım basındu Mprsi"^p vam'scak Tür kive Puanlı Atletizro Şampıyonasuıda Mersinlilerle çekişecek lerini söylemJstir. Türkdogan Galatasaravın her sene daha ılenye gıttıŞini söylemış ve «Bunu da Atletizm Şuramıza borclnyuz» demiştir. TSYD KUPASI İÇİN G. Saray F. Bahçe yarın oynuyor Turkive Spor Yazarları Kupası içın Galatasaray ile Fenerbahçe takımlan yann akşanı saat 20 30'da karşı karşıya gelecektir Antrenor Didı'nın yonetumnde yaptığı Uç maçta galibıyet alamayan Fenerbahçe karşısında Galatasaray sezonun ilk kupası için ışı ciddı tutacaktır. Bu gece yapıiacak maçın mağlup takımı Pazar gecesı Beşiktaş'la karşılaşacak, beraberlık halınde Fenerbahçe oynayacaktır. Olimpiyat öncesi.. Iki milde dünya rekoru kırıldı STOCKHOLM Finlandlyah koşucu Lasse Viren, iki milde 8 dakika 14 0 sanıyelik bir derece yaparak yeni bir dünya rekoru kırmıştır. Eskı dunya rekortmeni Belçıkah Emile PuttemMS, yarısı ikıncl olarak bitırırken, tngiliz Dave Bedford, tempoya ayak uvduramarmş, ancak altıncı geleoılmıMır 100 metrenin favorilerinden Sov>et atletl Borzov ABD ve Sovyet atletieri form tutmağa çalışıyor Munıh Olimpiyatlarına 11 gun kala Olimpıyatların ıki devı Amerıka ve Rus>a atletieri yarışmalara katılmakta va furma girmeğe çalısmaktadırlar. TÜKSEKTE: 2.23 Rus atletlerı Moskova'da vapılan yarışmalarda ıvı bir derece yapmışlardır. Nıtekim Pazar gunkü yanşmalarda yuksekçi Abramov 2.23'u rahathkla geçmış, Munıh kafılesinde bulunan Ahmedov da 2 20 yapmıstır. BORZOV: 10.2 Munıh'te 100 metrenin favorisi olarak gosterılen ve Avrupa 100 metre rekortmeni Rus atletı Borzov, son yaptığı ımisabakada 100 metreyi 10 2 rfe goğüslerken fazla yorulraamıstır. Borzov'un Munıh'te de ipı onde göğüsleyeceğı atletızm otorıtelerı tarafından ifade edilmektedir. CLAYTON: 29.17.2 Maratonda favorı olarak gosterılen Avustraljalı Clayton, îtalya'da japılan bır musabakada 10 bin metreye katılmış ve 29.17.2 ile bırinci olmuştur. ÜMİTLER ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR tZMIR, (Cumhuriyet Bürosu) 5. Balkan Ürmt Takımlan Turnuvası bu gece yapıiacak maçlarla son bulacaktır. Atatürk Stadındakı karşılaşmalarda Bulgarıstan ve ArnavutJuk üçüncü ve dördüncülük içın Turkıye ile Yugoslavya da şampıyonluk ve ıkmcıhk için karşılaşacaktır Gecenın ilk maçı saat 18.30'da Bulganstan ile Arnavutluk arasmda oynanacaktır. Her ıki takım da grubunda ikinci olduğundan sadece klasman maçı yapacaktır. Fınal karşılaşması Türkıye üe Yugoslavya Ümıtlen arasmda saat 20.30'da başlayacaktır Maçı kazanan takım 1972 Balkan Ümitler Şampıyonu olacaktır. Yeiken Federasyonu Başkanı Dr. Fethi Alpdoğan, arkadaşımız Abdülkadir Yücelman'la. (Fotoğraf: tbrahım Köseoğlu) olmadığı için onlardan almıstık. Bugün ise teknelerimizi tamamladık. Bn bir asamachr. Yelkencilerimizin kendi paraları ile kinüıyacaklan bir tekne ile Olimpiyatlara kattlmasını prensip olarak ne ben ne de Genel Müdür kabul etmedik. Buna rüzutn da yok. Pakat biz yelkenin geleceği için gerekli sondajlanmızı yaptık. Şimdi İstanbul, tzmir, Samsun. Sinop ve Mersin'de 250 civannda 810 vaşlannda optimistler var. İşte bunlar geleceğin yelkencileri olacaklar. Biz ise temelden başladık. Çünkü kurtuluşu buoda görfiyoruz» demiştir. Toto'da 13 bilen 60 bin 781 lira alacak... SnorToto 3 hafta değerlend'r mesi dün belli olmuştur SporToto Gene! MüdurluŞünden bıldinldığıne göre. 3 üncti haltida 13 bilen 1 kışi 60 781.50 tira ilacaktır Oteki derecelere düşen ikramiye mıktarlan soyledır12 bilen 5 kışi 12 156.00 lıra. 11 bilen 122 kjsi 498 00 lira. 10 bilen 612 kısı 74 50 lıra. 80 bin atışa 24 madalya 9 20 Münih Olimpıyatlarında atıcılar. 80 bin mermi harcayacaklardır Bu seksen bin atış için sadece 24 madalya var. Atıcıların gbzü sımdi bu 24 madalvada Yeiken Ajanı Cahit Nasman oldu Yeiken Federasyonu Başkanı aynca tstanbul'daki yeiken sporunun bir sonuca bağlanması içın Yeiken Ajanhğına esH Federasyon Asbaşkanı Cahit Nasrnan'ın getirOdiginl açıklamıştır. 100 M. SERBEST YÜZMEDE YENİ DÜNYA REKORU MOSKOVA Sovyet yuzucusü Vladimir Boure, dun Moskova'da yapılmakta olan Sovyetler Bırliğı yuzme sampiyoiıasında, 100 metre serbestte 52,5 sanıye ile yeni bir Avrupa rekoru yapmıştır. Eskı rekor; 52 6 saniye ile Fransız Rousseau'nun elinde bulunmaktaydı. 10.500 sporcuya 1132 doktor 9 Olımpi>atlar sırasında 1132 doktor gıjrev alacak. 10.500 sporcunun mücadele edeceğı 20. Olimpiyatlarda doktorlar özel bir teste tâbi tutuldu ve ondan sonra seçim yapıldı. Balkan Yıldızlar Bırinciliğinde ilk maçımız Yugoslavya ile Tüthipe Binicilik Şampiyonasmm ardiffdan Olimpiyat öncesi Basketbol Turnuvasında Atlar için köy • öte yandan binicilik müsabakası için Münih'e getirilecek atlar için özel bır köy yapıldı. 400 atı banndıracak bu kdyde, her şey düşünülmüş. Her şey var. Yöneticiler, genç basketçilerden ümitli... 1923 Ağustos'ta Romanya'nın Ploeşti şehnnde yapıiacak Balkan Yıldızlar Şampiyonasında yıldız milli takımımız ilk maçını Yugoslavya ile oynayacaktır. Bu şampiyonaya çok iyi hazırlanan takımımızdan bütün yo netıcıler ümitli olduklannı sbylemişlerdir. Yöneticiler «ilk defa bir millî takımımız Balkan Şampıyonasına iddialı gidiyor» demişlerdir. Uzun adamları, basketbolcu Nedret Uyguç'un çalıştırdığı yü dız takımımızın Balkan Şampiyonasında şu beşle yer alması beklenmektedir. Ahmet (Kadıkoyspor), Korav ( D S t ) , Cihangir (Orta Doğu), Mustafa (Kolej), Mete (Kolej), I.TÜ.'lü Orhan'ın antrenmanda sakatlan ması ve ayağınm 3 gun alçıya alınması yöneticileri üzmüştur. Bu basketbolcunun kısa zamanda lyileşip takıma gıreceği söylenmektedir. Bulgaristan ve Polonya lider durumda SOLAKOGLU: «ABD VE AUGSBURG Batı Almanyanın Augsburg şehrinde oynanmakta olan Olimpiyat öncesi basketbol turnuvası çok çekişmell ve heyecanlı geçmektedır. Spor otoriteleri tarafından Münih Olimpiyatlarının «Kostümlü provası» olarak kabul edilen bu turnuvada dün gece alınan sonuçlar söyle olmuştur: tsveç 81 Kanada 68; Meksika 71 tngUtere 47; Bulgaristan 114 îsviçre 79; lspanya 88 Yunanıstan 82. Bu maçlardan »onra gruplarda takım sıralaması şöyledir: A GBUBU: 1 Polonya, tsveç ve Kanada (5 p.) (4 2 îspanya P> 3 Yunanistan <3 p.) 4 Finlandiya <2 P) B GBUBU: 1 Bulgaristan ve Meksıka (6 p.1 2 Israil ve Ingiltere '4 p ) f 3 Kuzey Kore ve Isviçre 2 p.) TENtLGt YÜZti GÖBMETEN ÜÇ TAKIM: BULGABİSTAN, MEKSÎKA, İSPANYA Şimdiye kadar yapüan karşılaşmalarda 3 takırn henüz yenilgi yüzü gonnemişlerdır. Bunlar, gruplarmda lider durumunda bulunan Bulgaristan ile Meksika ve lspanya'dır. KÖTUYE GÎDIŞIN IŞARETLERI.. 1972 Türkiye Binicilik Şampıyonası ardmda genlş yankılar bırakarak sonuçlandı. 8 büyük şampiyonluk dışında 31 yarışmanm yapıldığı Turkiye Binicilik müsabakalannda organizasyon bozukluğu. teknik ve idarî yonden açık hatalar ortaya çıktı. Münih Olimpıyatl nedeniyle genellikle parkurlann zor hazırlanması dısında, iki binicı olduğu İçin T. Bayanlar Sampiyonluğunun yapılmayışl, ilk kez böylesine az sayıda binicı ve sporcunun yanşmalara katıhşı kaliteyi etkileyen nedenle rdl. 28 Temmuz 13 Ağustos tanhlerl arasıcda geçen gampıyona için önce «Basın» açısmdan konuyu ele ahrsak kullanılacak söz «Tam bir başıboşluk» olacaktır. Binicilik Federasyonu adına hiç bir yetkilinın şampiyona öncesi yanşmalar hakkında bilçl vermeyişi, Maslak sırtlarındaki yenl manejde bir telefon oulunmayışı, Federasyon Başkanının sadece TRT'ye sesleni Turgut GÜNGÖR Tramplene hidrolik asansörle çıkılacak • Ohmpıyatlar sırasında atlayıcılar havuz tramplenine hıdrohk asansörle çıkacaklardır. Bu sporculann yorulmasım önleyecektir. Ve olimpiyatlarda ilk defa uvgulanacaktır. SOVYETLER FAVORİ.:» Basketbol Federasyonu Başkanı Osman Solakoğlu Munih Ohmpivatlarında Sovyetler Birlıği ile Amenka'nın soz sahıbi olduğunu soylemıştir. Solakoğlu bu konuda şoyle konuşmuştur: «Ruslar bu Olimpiyatlar İçin bötün liglerini ertelediler. Şampiyon fcnlüpler turnuvalanna iştirak etmediler. Üstelik 8 »ydır devamli kamp vspıyorlar. 4merikalılar ise Olimpiyatlara eenç bir kadro ile istirah ederekler. Bu yiizden ben Sovyetleı Biriiği ve Amerika'ya çan» tanıyornm. Yueoslav\a \e Brezilya da birşeyler yapabilir.» 8. blokta • 18 Ağustos'ta Münih'e gidecek olan Türk sporculan, Amerika ve tsveç sportrulannm da kaldığı 8. blokta misafir edileceklerdır. Nadı Strasse'de kalacak Türk ekibinin, blok ginşınde Ruslar bulunmaktadır. Jünyorlar Türkiye Şampiyorra HaJim Sevalır.ğlu, bir ençeli aşarken. (Fotoğraf: ALİ ALAKUÇ) sı «Bizlerin somnlan» olarak oelirdı. GECEKONDC MANEJ Bıniciliğln ıçindekıleı chşında herkes yarıçmalann «Gecekondu Manej» şekhnde nıtelendirılen «ahada yapılacagından haberMzdi Ayazağa Süvan Yarışmalar Grubu Yarışma Sahasma kadar gelen meraklı seyırcı ve bazl gazetecıler. karşılannda kımseyi bulamavınca geri donmek zorunda kaldı Ve ancak bu sütunlarda çıkan «Gecekondu Manej» haberinden sonra yarışmalarm yeri oğrenildi ve seyirci gelmeve başladi (Arkasi 7. sayfad») Reklâm yasak • Olımpıyatlar süresince spoıculann reklâm vapmalan vasaklanmıştır Olimpiyat Komitesi bu koiuya bilhassa dıkkat etmektedır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog