Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASTN V7MAYI AHLAK YASASİNA TAAHHÜT XDER. Sahibı: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A Ş. adına NAZtME NADİ Sorumlu Yazı Işlen Müdürü: OKTAY KURTBÖKE BasanveYayan: CUMHURtYET MATBAACILIK ve GAZETECtLlK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk.N. 3941 R (l R O 1 A ''Yenısehır Tel 120920 AtatGrfc Bulvan Yen«r Apt 129544 ABOXE ve ÎLÂN Tnrt t c 1 Aylık S Aylık 6 Ayhk az.5o 67 J 0 135. Surt Difi Adl Poate 45. 135,27(V İZMİR, Fevzıpaşa Bulvarı Aisaroglu îjhanı TeJ: S1230 • »470» GUNEY İLLERÎ: KurukkprU M ttkak Mo. 40 ADAJU Tel: 4550 3934 ! Aylık 270. 54& Baglık (Maktu) 2. n 7 ocl «ayfa (Santıml) 3 üncü tayfa (Santıml) 4. 5. 6 neı u y f a (Santıml) Nışan, Nütârt. Evlenme Doğum Olum. Mevlid, Tesekkür (5 Cm.) 350 Ltr» 80 85 75 100 100 > > * • > SAY1S1 75 KURUŞ Ölum, Mevlid. Tesekküı 23 üncü (5 Sm.) 150 OLAYLARIN ARDINDAKt Hollanda ve Türkler (Baştarafı 1. Sayfada) GERÇEK (Bâştarafı 1. Sayfada) Tİnln yangım başlatması için, toplumda daha öncesinden bir birikim bulunmalıdır. flu birikim nedlr? Tabancı ülkelere giden i?çilerimiz, h e m kendi gorunlarını orava taşıyorlar, h e m de j e n i karşılastıkları bir d u m a n m s o r u n l a n y l a içıçe jaşıyorlar. Genellikle, Tflrk oîsıın olmasın, yabancı i ş çılere Batı'da «ikinci sınıf insan» d ı j e bakmaya bazır çevreler vardır. Avrnpalı. kendisınin yaptnak istemediği veva yapmadığı birtak ı m işleri yabancılara yaptırmak psikolojisi içine girmiştir. Tarihten süzülüp gelen ve Hristıyan Batılının bilinçaltına yerlesen «Bar Hollanda'daki olay bar Tfirkler» n m c e s ı n i de bunlar» katarsak, işçilerimizin hayli zor bir problemle karşı karsıya bulunduğunu anlanz. ' Ancak burada iki noktayı blrbirine k a n ş t ı r m a m a k gerekir: Tabancı isveren çevreleri, hiç kuşkusuz Türk işçîsini beğenmekte, resmî yabancı makamlar da bu beğeniyi dile getirmektedir. Yabancı sermaye sahibi ne yaptığını bilen kisidir. Efcer Tiırk işçisi istenilen randımanı vermese, i ş disiplinivle bağdaşmasa tutunamaz. Türk işçisinin Hollanda' daki sorunu «işveren»le d e ğil, «sokaktaki adam»Iadır. ö y l e aolaşüıyor ki, sokaktaki adamın da işçilerimize pek sempatisi yoktur. Xa da bazı müfrit çevreler, işçilerimize karşı bir hareketi mahalli resmî makamtarm gevşekliğine veya hoşgörüsiine dayanarak vürürlüğe kov abilmişlerdir. Herhalde Hollanda'daki o laylar, Batı toplumunun k o şullarına ayak uydurmakta zaten zorluk çeken işçilerimizle yeterince ilgilenmediğimizi ortaya kovmaktadır. Dövizlerini alırken ahkışladıçımız jrurbet eldeki vatandaşlarımızla daha cnldivetle ilgilenmek çerekiyor. Çünkü ilerdeki yıllarda prob lemler önemini yitirmiyecek, i e r s i n e büyüvecektir • •• İlâç liyatları açıklandı (Baştarafı 1 Incl s a y f a d a ) lık tarafından kendilerine verilm e m i ş olduğunu göylemelerinin haklı vbnü bulunmamakla beraber elbetteki snlaşılır bir tarafı vardır. Eczaneler ellerinde mevcut yiıksek fivatlı ilâçlan veni fiyatİarla satmak i s t e m e m e k t e v e e»asen hunu da açıkça beyan etmektedirler. Oysa 15 Temmuz yaşamış ülkelerin insanlarına bol miktarda rastlanır. B u kücük 01kenin hemen her köşesinde rastlanan Endonezyalılar bunun en açık bir ömeğidir. Hollandalı yetkılıler ise göçmen sorununu, t n giltereyi ve Fransayı imrendirecek bır şekilde çbzümlemişler, bu ülkeye gelen göçmenlerın insan gibi yaşama olanaklannı kendılerınden esırgememişlerdir. Bu n e . denledır ki, Hollandada göçmen gettolan mevdana gelmemış, goçmenler hıçbır zaman ikinci sınıf vatanda? kompleksme kapılrnamıs lardır. Ingıliz milletvekıllennden Renee Short'un 1969 >ılmda vazıp yayınladığı, Hollandada yasıvan yabancılarla ilgılı uç makalelık sermın ilgı çekıci gozlemleri var Rene'e Short şunlan yazıj'or" •Hollanda'nın yabancı gbcmenlere karşı izlediği politikadan alınacak dcrsler var. Hiç tereddut ermeden bu ülke >öneticilcrinin göçmen sorununu e n i j i şekilde cbzümlcmis oldııjunu sbvlcvebilirir. Hollanda işci smıfının ise ırk. cılıjra karsi aşırı olçüde nefrcti var.» etmişlerdır. Polis ise, jiddet olay larınm daha da yayılmasından ç e kindıği için, etkili bıçimde müdahale edememiş v e Türk m a l l a n nın tahrıbıne seyirci kalmışhr. Son yıllarda yabancı işçı akınının arrması Hollandahlar arasında bazı gerginhklere yol açıyor ve bu gerçek, yetkililer tarafından da bilinıyordu Hollandalı yetkilılerm, daha öncekı akılcı tutumlarının tersine, nasıl olup da gerekli tedbirleri zamamnda almamış olmalan saşırtıcıdır. 1%9 yıhndan önceki donemde gelen goçmenlerin buyuk bır ç o ğunluğu, eski sömürgelerde y e r leşmis Hollandalı asıllı kımselerdı Hukumet bunları kolaylıkla ülkenın çeşıtli yerlerıne yerlestirebilmi'=ti. Yabancı işçılerm akınında ise durum farklı olmus. buyuk kıtleler halinde ve âniden ge len yabancı işçiler, çoğu zaman her =e\lerıni kendı kendilerine sağl?"iak zorunda kalmışlardı Bu durumun uzun süre bovle d e vam edemıyeceği v e bazı patlamalara yol açacağı bilınmelıydı. Simdi olaylar başlamış ve tehlık» başgojtermiştir. Umut edilir ki Hollandalı yetkililer vakit geçırmeden gerekli tedbirleri alsınlar. Aksi takdirde bu olayları ırk cınayetleri v e ırkçı b i r politıka izlıyebilir. Tehlıke bu noktaya kadar gelmiştir. Yeni parti için ilk toplantı bugün yapılıyor A.NKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP'den aynlan Satırcılar bugun kendl aralarında ılk büyuk toplantıyı vapacakıardır Toplantıda, yem Curulacak partı ıle ilgılı olarak mr slıredır vürurulen iıazırlıklar gozden geçınlecek bu arada prcgram ve ttızuk taslaklaruıa s o n şekıl verılecektir Hollanclcı'clcı (Baştarafı l Sayfada) Aslında Hollanda da bulunan ve 30 bını geçen Turklerın son senelerdeki çalışma ve yaşrma tutumlan Hollandaiılan bezdırmeve oaşlamıstır Bır zamanlar Turk ışçılerını, çalışma guçlerınden oturu. kendı ışçılerınden üstun tutan ve butün haklannı bir Hollandalı gıbı ıade eden Hollanda ışverenı, son senelerde «1'ziun üzüme baka baka karanr» durumunu jaratan ve Hollandalılann çalışma temposunun da «ıltına men ve sık sık hasta lıklarla ise gelmıyen ve uzun sure tatıl vapan Turk ışçıler.ne eski rağbetı gostermemektedır Son zamanlarda, Turk ısçılerı, i«e alınmamakta en kuçuk hataları dahı affedılmnerek derhal kapıdı=arı edılmektedır. Iş kolunda rafbetinı kaybeden Turk ısçılen ısın en acısı halk arasında da sevılmemeğe ve ıstenmemeğe başlanmıştır Pıreyi deve vaptıklarını ve her ışı munakaşaya ve munakaşanın da «o nuru kavgaya doktuklerını so\!ı\en Hollandalılar. «Türkler kav; a \ e bıçaklaraadan hoşlanıvorlar ama, bu bizım vasantımızla bağdasmavan davranıslardır» derken «Türklere aramızda artık hiç ver vermiveceğiz» sozlerıv le de açktan açığa «Türk dusmanlıgı» nı ya>maktadırlar. Bu rlusmanlığın en belırlı orneğl. Persembe'M Cuma'va bağlavan gece gorulmus yaşantıları beğenılmeyen Turklerin bulunduğu pansıyonlardan bırl ıçındekı Turkler kov alandıktan sorra butun ev esvaları sokaga evın penceresınden atılmak suretıvle çıkarılmıstır Yuzlerce Hoüandahmn gırlstıei bu hareketı polis sadece ı^lemıs ınsan kavbının mevdana gelmemesıne bakmıstır Bu olavda Turkler âdeta kaçmıslar, canlarını zor kurtarmıslardır Turklerın pansıvonuru tamtakır halde bırakan Hollandalılar, pencereve buyuk vazılarla vazılmıs. «Yalnız Hollandalılar kiralavabilir» Olaylann özeti Uzun seneler para bırıktıren bazı Türkler gerek birlıkte gerekse gucü .vettığı kadar kendı b«şına eskımıs ve ucuz e\lerı s a tın almaktadırlar. Satuı alınan evde oturan kıracınm Kıra Kanun laıına gore en geç bir ajlık zaman zarfında evı venı sahıbına boş olarak ıade etmesi zarurıdır. Ev satın alan Turkler satın aldıkları evlerı pansiyon halinde va« tandaslarma kiralamaktadırlar. Bu arada evın bır kısmından ç ı k mavan Hollandalüar yenı ev sa« hıbı Turk'e kıra odemek zorundadırlar. Olaya, bir hafta ev kırasını gecıktıren Hollandalının Turk ev sahibı tarafından evden çıkartıl mağa kalkısılması sebep oltnuş, durum kavga ve b.çaklama ıle s o nuçlanırken komsu Hollandalıların dunıma müdahalesı üe olay bujumuştur Bu'un mahalle ve cıvarı Turklerı yerlerınden alrnıştır. Rus balıkçı (Baştarafı 1. Savfada) m o t o r u n a alınmıstır. Ç a n a k k a le den v e r ı ı e n bılgiler de, Yusufovıç'ın, g u m r u k motoruna d o ğ ru atladığı >olundadır. B a ş m a k ı n ı s t ıle Gumruk m e murları, lısan j o n u n d e n a n l a a . madıklarından Y u s u f o v ı ç ı n , o n ce, ıltıca e t m e k ıstedığı a n l a s ı l mıştır. Basmakınıstın israrla blrtakım şeylerı anlatmak ıstenıesi uzerlne kendlM, sahıle q o turulmuştur. Rusça bılen tercunıan b u l u n u n c a y a kadar, fırsattan fav'dalanan balıkçı g e m u ı d e , j o l u n a d e v a m e t m ı ş v e Çan a k k a l e Boğazından E g e ' \ e ç ı karak. b ı l ı n m e v e n bır rota tu*turmustur 7 DevGenç Birleştiriliyor (Baştarafı 1. Sa.vfada) 2 Numaralı Sıkı>onetım Mahkemesındeki duruşma başladıktan sonra soz alan Askeri Savcı «Ogrenci Vedat Dcmircioğlunun o l u mü dolajısivle. Bevazıt Kulesine, üzcrinde Vedat Demircioğlunun resmi bulunan bayrak asmaktan sanık Osmaıı Arolat, Omer Erım Suerkan, Taner Kutlay ve Ertugrul Gunay ile ilgili dosjanın dava ile birleştırılmesini» ıstemıştır Savcı, sanıkların, Bayrak Kanununa munalefet suçu ıle 3 5 >ıl hapısle cezalandırılmalaı ını da talep etmıştır. Mahkeme dosvanm dâva ıle bırleştırılmesine karar vermıştır. Türklere saldırı Ovsa şımdi Hoilanda'dan gelen haberler, butun bu bılgılerı ve goruşleri altüst edecek nitehkte. Alınan haberler. Hollandanın sanayı bolgelerinde toplanmış va, samakta olan 150 bın kadar yabancı ışçı vüzunden, bu ulkede tehlikelı ırk çatışmalannın patlak vermeğe başladığını gostermekte. olaylann zaman zaman kan dokulmesıne yol açtığmı ortava koMnaktadır Gene aynı haberlere gore. dzellıkle Ro^erdam' da olaylar çığrmdan çıkmış, polis mudaha'esme rağmen kontrol altına ahnamıjan Hollandalılar Turklerın yaşadıkları mahallelen basarak Türklere ait binaları ve bunlann içindeki malları tahrıp Kötüye gidişin (Bastarafı Spor sayfasında) ORGANİZASYON Yarışma parkurunun dışında kalan.saha tam bir kır kahvesını andırıyordu. Bir tane sağlam sandalye bulunmadığmdan ycrlere mendıl serılerek oturuluyordu. Cankurtaran bulunma. \ışı, tuvalet olmajışı, sporcular ıçın bir yer yapılnoayışı da ek«ık yonlerdı. Butun bunlann cîışmda ıkl yarışma arasında parkur hazırlanmasıniD uzun surme?i uzuntuyle ızlendl. OLMAYAN BİNtCtLER 1972 Turkiye Binicilık Şampıy^nasında geçen yılların degerli toruçlar alan bınicileri > oktu. Üsteğmen îbrahim Murat gore\ı nedenı>!e Istanbul' da değılds. Geçen yılların Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonu Keramı Şıraşek yarışma fahalarından çekılmiştı. Ba>anlarda da Ha1* al Gonenli'nın evlenmesı, Neşe Içgoren'ın Amerıka'ya oğrenime gıtmesi, Melâhat Ak=el'ın yaslılığı kabul etmesi «191Î Bayanlar Şampiyonn» nun ortaya çıkmasını onledi. FLAŞ İKİ İSİM VARDI Yarısmalarda iki flâş isim vardı. Konkur komple sampiyona«ında Astsubay Alâattin Aydın ve Engel Atlama Şampi^onasında da Üsteğmen Ateş Dağlı goz dolduran binicılerdi. Bunlann dışında Üsteğmen Ayhan ökmen, Haiim Seyahoğlu, Fevzi Atabek ve Aldo Baldini hemen her \ansmada iîk sıralarda yer aldı Kemal öncu'nün kötü atla yansması. Engın Mırel'ın yenı çahstığı Colıbri ıle sakatlıktan oturu ortava bir şeyler koyamajışı, Tunç Çapa'nın (Ceyhan), Üsteğmen Atıllâ Inoğlu" nun da (Yuksel) nederıiyle beklenenin ustune çıkamavışı hejecanı etkile\en faktorlerdi. EV B^SARILI «SÜVARİ YARISM\L4R GRUBL'» Turkiye Şampiyonasında, Orta sınıf, Yiıksek smıf, Kurdet ve Ekıp sampiyonluğn >ansma'arınl kazanan «Suvarı Yarı^malar Grubu» bınıci ve atları «En basarılı» noturu alırken, Su%arı Okulu Komutanı Albay Ramiz Egelı ıle Suvarı Yarısmalar Grubu ekıp baskanı Albav Hıkmet Harhoğlu, zorlu çalışmalarının semeresini bovlesıne çok kupa ve kurdelâ üe deserlendırdi dan beri imalâtçılar satışlarını yeni fiyatlar üzerinden yaptıklanna gbre eczanelerimiı buna ııv maV için yeter »üre bulmu? «imalı idiler.» Bundan sonra İlâç 'Kararnamesının eksıksız ujgulanacağına ışaret eden Sağlık Bakanı şoyle devam etmiştır: «Aslında ilâç fiyatlannın ucuzlamasl ıle halkımızın sat'n alma gucu artacağından, ilâç sana\ıımızin her kesımi bundan yararlanacaktır. özelhkle eczanelerımızın «ilâç fiyatlannın ucuzlamasını bız de ıstıyoruz» derken uygulamayı guçluğe itecek cîarranışlardan sakınmalan gerektıği kanaatındejım. İlâç sanayımızın imalâtçı, depocu ve eczacı kesimlerinden hıç birisinın halkımıza ilâç sıkmtısı'çektırecek bır uvgulamaja gıreceklerını duşunmuyorum. Halkımı. zm ıhtıvacı olan ilâcı bulmada ve gerçek fıjatı ıle satın almada guçlukle karsılastığı takdırde •\asalanmiz ıçınde gerekll tedbırlenn eksik<ız olarak ahnacağı da şuphesızdır » dığına değınen Rıfat Baydar ; «Eski fivatlı ilâçlar ecza depoIarı tarafından mı, ilâç fabrikalan tarafından mı geri alınacak, voksa fivat farklan Bakaıılık tarafından mı tazmin edilecek? Bu konuda da hiçbir açıklık mevcut değildin şeklınde konuşmuştur. Eczane sahibı eczacılar o l a rak kararnameye karşı olmadıklarını, ayrıca ilâçların yeni fiy a t l a n n ı n tespıtınde hiçbir katk ı l a n bukınmadığını hatırlatan Oda Baskanı, kotu ve uzucü o l a y l a n n b a ş musebbıbi gıbı g o rulmek istenmedıkleruıı soylemış, eczahanelen, ellenndekı ılâçları sermayesınden d e a$ ğıva satmaya mecbur etmenın \ e hiçbir ıade kanalı gostermek sızin bu l l â ç l a n n satışını yasak Iamanın demokrası ıle bağdaşamıyacağını savunmuştur. Oda Baskanı, ayrıca halkın kullandığı ılacın pahalılanmasına karşılık, s e n e d e bır defa kul lanılan ılâcuı ucuzlatılmasımn ucuzluk anlamını taşıyamıyacağını soylemıştır. THE TİMES Sovyetler'in girişimi Makınıstın sı\ası ıltıca hakKi i s t e m e j ı p , gemının, m u r e t t e b a tı tarafından k a ç ı n l d ı ğ ı n ı terc u m a n aracılığıvla a n l a t a b ı l m e sınden sonra durum ilgılilere bılrfırılmıstır Bunun uzerine o n c e k ı g u n S o v \ e t l e r Bırlığı'nın Ankara Buyukelçilığı y e t k ı l l l e rı Dısıslerı Bakanlığına b a s v u rarak balıkçı gemlsının vakalan masını v e makınıstın de iade edılmesını lstemıslerdır S o v \ e t l e n n gırışım vaptıklarl s a a t . lerde gemının Turk kara sularmdan ç ı k m ı ş olması nedenıvlp jetkJİıler S o v \ e t dıplomatlarına j a p ı l a c a k bır ş e v olmadıgını makınıstın ise teslım e d ı l e b ı l e ceğını s o v l e m ı ş l e r v e d u n de m a k ı m s t teslım eriilmı^tır Melen (Baştarafı 1. Sayfada) neminde 281 milvar lira »evivesinde bir sabit s e r m a t e vatırımı yapılmasi. ı öngörmesıdir. Bu hedefin gerçeklestirilmesinde her iki kesime de önemli görevler dıısmektedir Nitekim, 381 milvar lira seviyesindeki yatırım hedefinin 123 milvar liralık kısmının özcl sektor tarafından, 158 m i h a r liralık kısmının i s e kamu kesiminde gerçeklestirilmesi önjörülmüştür.» Bakanlar Kurulunun, j e n ı kal kınma plânını E y l u l ba^ında e l e s l a c a j ı n ı bıldıren Başbakan, y e ni kalkırıma plânı ıle ekonomık alanda yenı v e b u \ u k atılımlar yapraasa hazırlanırken h u k u m e . tın guven verıcı bır ortamda ı s tlkrarın sağlanmaMna çalıştığını belırtmıştır Üniversite olayları Dun. «Unıversıte Oldvları» ıle ilgıli olarak sorguları yapılan Kemal Bingollıi, Rahmi A v . dın, M e h m e t Cavit Kavak, fea4kal ö z b e k , Yücel Gürsel. A d e m Erean v e Cihat Ş a r ; rastlantı sonucu olavların ıçınde v e r a l dıklarını bıldırerek, suçlamaları reddetmişlerdır. Duruşma, Perşembe gunune bırakılmıştır. BasHaUan (Baştarafi 1. Sayfada) Soru önergesi CHP Ordu Mılletvekılı Memduh Eksı. Hollanda'daki olavlarla ılgıh olarak, Basbakana bır soru onerse<:ı vonelrmi«tir Eksı, bnergesınde şovle demektedlr«Bırkaç eünden ben basınımızda. Hollanda'da balunan vatandaOarımızla Hollandalılar a. rasında çatısmalar olduîn, çok savıda Hollandalının Türklere saldırdıtı, Türk mahallelerinin isral edildifi. mallarının Mima ve tahrip edildiji ve hattâ bir vatandasımır da varalanarak hastaneve kaldırıldıçı volunda haberler ver almaktadır. O Bu ffci alarlar karsısında Hükümetimiz. adı çecen hiıkümet nrzdinde ne eıhi bir eirısimde bulunmustur" O Hollanda'da vasıvan vatan. daslanmızın mal ve ean eövenlif «iiSlanahilmıs midir? (& ^ atandaslanmızın niaddf ve manevi zararları kim tarafından ve ne şel ide karsılanacaktır?» «Pire'ye gidecekler» «Bishone» kaptanı ıle gemicılen n başka bır ulke>e sığınma kararına ujmayan Yusufovıç, Çanakkale'de ilgılilere verdıği bılgıde, «Kaptan v e geri kalan 7 ıremici, Yunanistan» kaçarak iltica hakkı isteyecekler. Pire limanına gidecck olan gemiden, Türk gümriik motoruna atiayarak kaçtım» demiştir. Hollanda basını Hollanda ba=ını olav ların çıkmasından. Hollandalıların s o r u m l u olduklarınl y a z m a k t a d ı r . B u v u k tırajh g a z e t e l e r d e n «Alg e m e e n Dagblad» aynı gorusu s a v u n d u k t a n sonra, « B a o l a y l a n n sorumlulan bulunmalıdır» demektedır. U P t Ajansı'nın ise, > etkılı çevrelere dayanarak verdiğı bır habere gore, Hollandalılar, uzun suredenberi yabancı işçılenn varlığını v e çayılarının gıderek artmasını ç e k e m e m e k t e d ı r v e , o l a y l a n n nedeni, bunda aranmalıdır Eczacılar ısrar ediyor Turk Eczacılar Bırliğl 1. B o l ge Ecza Odası B a ş k e m Rıfat Baydar, dun bır b a s m toplantısı duzenleyerek. bugunden ıtıbaren eski fıyatla satışı yasaklanan l l â ç l a n n °o 8590'ının yenı fıyatlarının eczacılar tarafından bilinmediğini belirtmış, «Vatandaş dikkat «akın hasta olmavın, çünkü ilâç bulamıyacaksınız» demiştir. Ellnde reçetesi ıle gelen h a s taya, yeni fıyatı bellı olmadıgı için ilâç satamamak zorunda kalacaklannı soyleyen O d a Başkanı, halkın ilâç ihtivacmın nasıl karşılanacağı konusunda Ba kanlıfın açıklama yapması gerektığuıi belîrtmıştir. Satışı yasaklanan llâçlann geleceğınln n e olacağı konusunda d a hiçbir açıklama yapılma Lüzumsuz gösteri ö t e yandan bazı ilâç Imalc'leri ile depoculan, eczacıların tutumunu •lüzumsuz bir gosteri» olarak nitelendırmişlerdır. îlâç kararnamesının nisan ayı başlarmda belli olduğunu, ilâç ımalcılennin, depoların v e eczanelerın eski fivatla hangı tarıhe kadar ilâç satabileceklerınin uzun bır süre once açıklandığını belırten bu çevreler şoyle Vemişlerd •Fi>atların belli olmadıgı iddinsı geçerli savılamaz. Çıınkü depolar 1 ağustostan bu ı a n a yeni fi>atlarla ilâc satmaktadırlar. S a tılama\an ilâclarm elde kalması da söz konusu edilemez. Çunkü bu vıllardan beri uygulanan bir teamıile göre halledilmektedır. Firmalar fiyatı değişen ilâçlan geri alırlar ya kutuMinu ya da kutunun üstündeki eski fiyatı değiştirerek satarlar.» Diişen oçaktaki (Baştarmfı l . %>avr^d^) Kaza nedeni konusunda açıklama yapılmarnıjtır. Dogu Almanva Ula^tırma Bakanı Otto Arndt m başkanlığında bır heyet kaza nedenıni araştıracaktır. 156 kişmın o l u m u j l e sonuçlanan b u kaza, sıvil havacılık tan h ı n ı n e n buyuk felâketlerınden bırıdir. Fiyat istikran Melen, 1972'de f n a t ıstıkrarır.a doğru o l u m l u bır adım atıldıiını. ancak h u k u m e t olarak bu g e l ı ş m e M >eterlı b u l m a d ı k larını «o^lemı^. «Bundan dolav ikti.sadî v e mali alandaki bütün a l e t l e r i n toplam talebin idaresi a m a c ı v l a kullanılması için ç e rekli bütün tedbirleri a l m ı s bnlunuToruz. Taban fivatlarının tesbitinde t o p l u s o z l e s m e l e r ile asırı \ e haksız taleplerin ö n l e n m e s i n d e rösterilen titizligin nedeni, budur» d e m i ş t i r Önemli kişiler var mı? Balıkçı gemısıni kaçıran murettebatın gemıyl nereye götür. mek istetfığı henüz anlaşılamamıstır Ankara'dakı genel kanı, Sovvetler BırMŞınden kaçmsk isteyen ve kendilerine uygun bır memleket aravan murettebat tarafından geminin kaçınldığıdır. Bu arada gemide bazı önemlı kişılerın bulunabilecegi de ıddıa edilmektedır. Ünivers'telerarası (Haijiarat ı >aTrart») bıne kadar olanların 28 Ağustos, adav numaraları 124 bıne kadar olanların 29 A ğ u s t o s . adav n u maraları 132 bıne kadar olanların 31 Ağustos, adav numaraları 14(1 bıne kadar olanların 1 Evlul adav numaraları 148 bıne kadar olanların 2 Evlul, adav numaraları 148 bının u s t u n d e olanların puan belgeleri ise 4 Evlul gunu adreslerine postalanmı? oldcaktl' Sınava Erzurum, Trabzon, B o n n ve N e w • York'tan gırenlerın puan belgeleri i s e 17 Ağustos; Izmir'de sınava gırenlenn 1819 Ağustos. Ankara'da sınav a gırenlerin 21 25 Ağustos gunleri adreslerine postalanacaktır. Snnay ( B a j U r a l ı 1. Sayfada) fün s a n n Cumhurbaşkamnı riyaret ettiler. Tahtnin ederim kl toplantı hakkında büjri vermiflerdir. Avnca ben d e bu konuda bilfi v e r e c e i i m » demiştir. Saat 12 30 da uçaktan tnen Melen doğruca Çınar Oteline gıtm ı ş ve saat 16'da Cumhurbaskanı tarafından kabul edilmıştir. Ba^bakan, z i v a r e t i n ; «Bir haftalık çalısmalar hakkında bilçi v e r m e k için» o l d u ğ u n u soylemıştır Fiyatlan indirilen bazı ilâclar 1 I* eı n a d ı Lıbrax cRoche» 100'luk draıe R o v ı g o n « R o c h e . 30'luk draje L a r o x y l cRocheı 3 0 x 1 0 m g . d'raje Bactrım «Rocheı 100 ml.'lık suspansiyon Bactrım «Roche 100luk tablet Bactrım • Roche> 100'luk p e d ı a t n k tablet 32 50 13 00 10 50 33.50 18« Ol f 54 50 30 75 37 50 56 00 27 50 42 00 34 50 19 00 37 5Q 10 50 26 00 14 00 53 00 56 00 18 00 48 00 56 ü() 17 00 420 00 49 00 32 00 27 Ot) 53 00 34 50 107 50 55 00 1M00 41.50 18.50 19 00 130 00 107 50 25 00 22 00 Eski Fiyatı sovrç l t ' 2 Turkıve Bınıcılık Ş a m pi% onası buncfan sonrakı dbnem ıçın bir «kötıiye gidiş» y a da «\erinde savif» i<=areti oldu. B i nıci saMsındaki azalma, at savı=mdaki e k s ı l m e . seMrcının bu spordan uzaklasması, basının ilgi=ız kalması hep^i »vrı birer problem olarak ortava çıkan B4ŞSAGL1CI Şırketimızın kurucusu ve kuTnstlı o r t s î ı m ı z mlımtaz ınsan Mehmet İrfan Giirgân genç ya<;ta anî olarak Hafckın rahmetine kavuşmuştur Kederlı ailesine başsağlığı dıler acılarını paylaşınz. Emeft Ticaret Ltd. Ş l i . POLATLI H e n ş Reklâm (1316) r >a54 BAŞSAGL1GI Mehmet İrfan Giirgân geng yaşta anı olarak HaKkın rahmetine kavuşmuştur Kederh ailesme başsağ!ığı u l e r acılarım pavlaşınz Teknik Ticaret ve Sanavii Ltd. Şti POI.VTLI H e n ş Reklâm (1312) i«56 Şırketımızın kurucusu ve kıymetlı ortağımız m u m ' a z msan Negram suspansiyon 120 cc. şıse Sosegon tablet (10'luk) Negram tablet (28'lik) Demism suspansıvon (100 cc ) Demlsın kapsul (16'lık) Amplıtal kapsul Steranabol ampul 2 Fartnisetına kapsul 20 Neocetme kapsul 250 mg. 12 kapsul Amplcıllin kapsul 12 Nıcopyron dra:e 20 Bakton tablet Nalıgram tablet 28 Pentrexyl Parenteral Enjektabl (250 mgr. flakol) Cıtanest Heavy (20 ampül) Pjostavıne Fılm (kaplanmış 10 tablet) Gamakuıl draje Eldopa 500 mg. kapsul 100 Thıophenıcol komprime (16'lık) Cathom>cme Calcium (60 cc. şurup) Edecrın tablet 12 Baktrisıd tablet 20 Alfasılın kapsul 12 Sefabolın draje 100'luk Nıanud 30x100 mg. tablet Trasvlol 5 ampul 5 ml Epontel 5 ampulxl0 ml. Devamjcetın Vıtamın 3, 24 kap. Demetetra kapsul 8 Aqua Bıdest flakon Encephabol 100x0 1 g. dıaje VıFer 25 kapsul Pıptal 50 tablet Panmısın 16 kapsıil Tetralysal 16 kapsul Erıtronal Fort Oral suspansı>on 120 cc. Rolan kapsul 50 Ferak kapsul 25 Fenıkol suspansiyon 1 dozluk flakon 2 cc erltıcı Prıncıpen Inj. 125 mg flakor Djamycin kapsul 5 Lanafrnaıl draje 30 Dıclocil suspansiyon 60 cc. Rovamycın kaplanmış 20 tablet Aptın tablet 50 Uropol kapsul 24 Dıclocil kapsul 250 mgr. 12 Pentrexyl kapsul 500 mgr. 12 Dıclocil kapsul 125 mgr. 12 Provera Suspansiyon 1 cc. flakon enj Prostaphlın kapsul 12 AldoctoneA tablet 25 mgr 20 Bactrım «Roche» 20 tablet Erıtro draje 12 Bakton tablet 20 Nalıgram t blet 28 RheomacrodeK y u z d e 10 ızo. dekst sol. 500 cc. Lıkvacolıter e n j . Embutol Ultracodme tablet 15 Kodıvon tablet Segatussın Öksuruk Ş u r u b u Fortus tahlet Kar tablet Bellacodıne comprıme İS F e n k o tablet 12 Yeni Fi> atı 28.55 8.55 5 75 21 00 112 73 ( D e p o c u ) 32 56 ( D e p o c u ) 24 75 32 30 Basbakan'a telgraflar ö t e vandan CHP tçel MılİPtt'e kili Turhan Özcuner ile CHP t s tanbul Mılletvekılı Bahır Ersov Basbakan Melen'e birer telfrraf çekmışlerdır Özsuner b1r «ure tıni de D u ı ş l p n B a k a n l ı Ş n a gön derd'*i telerafmda şriyle demektedır«Hollanda'da calışan Turk isçilerine karsı cirisilen vahsice saldırılar karsısmda bir ölü sessizliçine bürünmüş oldııçunuzu efirmek rercekten Szücn v e dnsündıirücüdür. Yüce Meclisin tatilde bulnnma^ı nedeni ile bir milletvekili olarak Meclis kursiisönden bunun hesabını snramadiinm için avrıra Ü7eiinüm t ç açıcı ve avdınlatıcı açıklamanızı kamuovu nnünde t e ı elden vapmanızi diler savmlarımı sunarım.» Bahır Ersoy da telgrafında «Olavın bir tertip eörüntüsiindr olduğunu. Hollanda Hükümetinin cerekli tedbiri almadığını» behrtmpkte ve «Hükümetimİ7İn bu ciddi durum karsısında hareketsir kalacaeını kativven ummııvoru7 * m a halk Tiirk Hnkümptinin rahatlatıcı tesebbüslerinı bir an önce öğrenmek istemektedir Hollanda'da çalısan 35 bin Tiirkün valnız olmadığim medpnivet sashrlarına duvurmak görevimizi hatırlatmak istrdim» demektedır. Aradıgımız Jkişi buülkede Aradığımiz ldşî, her şeyden önce, yazar yaradılışîıif. Düşünceleri kasnrsuz, dnrn ve öz olaralc, yalıîr ve dolaysız bir dillegüzel bir Türkçe ile aktarmayı bilir. Bildiği bir yabancı dil vardır t Fransızca ya da îngilizce. îngilizce bilsin îsteriz. Yaşı otnza gelmemiştir. Ya da pek aşmamıştır otuzo. Bekâr da olabilir, evli de. Evli olsun isteriz. Kişilik salıibidir. Temsil yeteneğt vardır. Düşunceleri dnmdnr. Açık sözlüdür. Askerliğini vapmışür. Bir çok alanlan kapsayan geniş bir genel kultüre sahiptir. Tnyatro, sînema ve müzikîe iîgiîenir. Her ay en az bir yeni kitap oknr. Hayat görüşü olnmlndtrr. Azimlidir. Tam kendine uyacak bir iş yerinde, alışma döneminde kendisine yardım edecek, yakınlık gösterecek enerjik, dost insanlarla çalışmak ister. Ynkanda tanımladığımrz kişi eğersizseniz, yıldırmazsa sizi fazla iş, çok çalışma nerede olarsanız olan, yazm bize hemen. Anlatm, anlatmakta sakınca görmediğiniz her şeyinizi. Aynntılara girin. Başanlannızdan, nmatlannızdan zevk dayduğnnnz konnlardan söz edin. Yaptığınız işleri, yapmak istediklerinizi söyleyin. Kısaca, Ttıektabanuz bize hakkmızda tam bilgi versin, sizi tam olarak tanıtsın. Aradığımiz kişi eğer sizseniz, hayatınızı tamamen değiştirecek, yaşama şartlannızı ve hayat düzeyinizî memnnnlnk dnyacağınız bir çizgiye yukceltecek maaşt vermeye hazınz. Ve b n sadece bir başlangıç olacaktır. Manajans Reklâm îşleri A.Ş. Ebossuat Caddesi 81, Sirkeci, Istanbal 42 65 20.20 " 28 50~ 17 O O 15 55 30 60 6 70 16 40 790 27.20 43 10 9 95 Genel Kurmay Başkanhğı... Saat 17 25'de Koşkten a y n l a n Başbakan, gazetecılenn, Genel Kurmay Başkanının tavlni ile ilgıli sorulanca karşılık vermış, «Hükiimet, henüz b ö y l e bir k»rar almadı» dedikten sonra, s u n l a n eklemiştir: «Genel Kurmay Başkanının tfivininden önce, Genel Knrmay Baskanlığı tarafından yapüacak başk* tâvinler var. Genel Kurmay Başkanlığı için kuvvet komutanlıği içinden hükümetçe bir s e ç i m vapılarak Cnmbnrbas kanına teklif edilir. Cnmhurbasknnı da. Genel Kormay Ba«kanmı t i y i n eder. Henüz hfikümetin bövle kararı yoktnr..» Melen, bugün üniversite rektörlerivle t e m a s e t m e k lstediğını bildirmiştir. Asistan Beşikçi (Baştarafı 1. Sayfada) çuluk propagandasından da 4 yıl 8 ay, 7 g u n hapse m a h k u m edilmistır M a h k e m e kararının bundan sonraki b o l u m u n d e «Üniversiteler Asistanları Sendikası Erzurum Snbesi Yönetim K n r u l u Ü j e s i Besikçi ile birlikte difer mensnpları h a k k ı n d a tek tek sorusturma yapılmak uzere « e . rekli sorusturma evrakının t e s bitine» \ e «Bolgedeki gerici v e teokratik dnzen t e s i s i n e çalısan ve çesitli anarşik olavlara katılanlar hakkında kannnî i s l e m >apılması için d n r u m n n Divarbakır S ı k ı y ö n e t i m K o m n t a n l ı ğ i na ihbar edilmesine karar v e de açıklanmaktadır. Fiyatlan artan bazı ilâçlar 62 00 6.50 6.50 9.50 7.75 7.25 6.75 5 50 58 00 42 05 43 65 14 00 132 00 41 55 24 75 21 95 28 35 17.50 78 00 34 10 147 20 ' 38 00 12 50 13 00 63 60 77 10 18 70 17 05 29 50 22 50 18 00 9 35 60 00 39 00 56 00 47.00 15 00 10 00 14 50 10 65 18 Ü0 9 80 12 00 6 80 32 50 25 10 40 00 35 10 21 00 10 30 42 00 37 45 42 00 . 34.20 19 50 14.65 58"0O 22 5ü 62 50 29 6032 00 13 40 22 00 1170 53 00 2185 78 00 63 45 53 00 3195 28 50 19 40 53 00 27 20 56 00 43 10 Deviet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüjründen 1 Istanbul Merdıvenkoy Ana Depo Müdürlüğümüzden yartnamede yazılı yerlere bır yıl ıçınde tahmini 350 t o n m a denı moble ve 1210 t o n kırtasıye, kâğıt bıiro m a k i n e l e n oımak üzere ceman 1560 t o n malzemenm nakliye işi kapalı zarfla teklıl alma suretıyle ıhale edilecektır 2 Isteklıler bu naklıyat ışine ait şartname ve tlp sözleşmeyı Ankara'da Devlet Malzeme Ofısi G«nel Müdurtliğu Satış Şubesı Mudurluğunden veya tstanbul Merdıvenköy Ana Depo Mudürluğunden veya tstanbul Beş1kta$ Bölge Müdürlüğumuzden bedelsız olarak temın edebilirler 3 B u ı ş e ait şeçıcı temınat 19 500. ltradır 4 tstekliler teklıf edeceklerl fiyatları şartnamedeki ılgllı sutunlara yazarak usulüne uygun olarak tmzaladıktan s o n ra bır zarfa koyup mühürieveceklerdır Bu zari f i n n a tarafından imzalanmış t ı p sözlesmenin bır sureti, geçıci temlnat mektubu veva Ofıs vezne makbuzu ve Ticaret Odasından allnacak naklıvecı belgesı Ue birlıkte kapalı ve mühürlü bir dı$ zarfa konarak g o n d e n l e c e k ü r . 5 Teklıfler e n g e ç 1 Eyiai 1972 Cuma günü saat 17.00*ye kadar Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel MüdürlUğu 1 No.lu Satınalma Komısyonu Başkanlıtında bulundurulacaktu. Postada vakı gecıkmeler n a z a n itibare alınmayacaktır 6 Yapılan teklıfler teklıf verme müddetınln hitamındaD itıbaren bir ay opsıyonlu olacaktır 7 Teklıflerin sartnameve uvgun ve bu llânda bellrtiletı esaslara »ore vapılması gerekli olup şartname ve ilân hüküralerıne uygun olmavan teklifler kabul edilmeyecektlr 8 Otıs ıhaleyı yapıp vapmamakta ve^a kısmen yapmakta ve>a dıledığı talıbe vermekte serbesttir ( B a s u ı : A • 12796 • 19823) £840 (Baştaraiı l. Sayfada) cA.ynı jekilde vergi dışında kalan normal bütee gelirleri tahsilâtı artışı yüzde 23 oramnda olmuştur. Buna karşılık, özel gelirler ve fonlar grubund», 1972 yürnın temmuz ayı sonuna kadar olan malî döneminde geçen senenin aynı dönemine nazaran yüzde 18 7 oranında bir azalma görülraüstür. Bu noksarrlık, söz konusu gelirler grubu içinde yer alan tasarruf bonolannın 30.61972 tarihinde vürürlüğe giren Denge Vergisi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıs bulunmasından ve 1972 yılı mali bütçesinde bir evvelki sene bütçesinin aksine olarak karçılık paralar hasılatının gelir kaydedümemesinden ileri gelmektedir. Bazı önemli vergiler bakımından 1972 mal! yılmm temmuz »yı »ontı itibariyle geçen malS yılmm aynı devresine göre kayıt edilen »rtış hızlan şu şekilde olmustur. ArtıGelir oranı Vergisinde % Gelir Vergisinde 17,9 Kurumlar Vergisind» 21,2 Veraset tnükal Vergisinde 49 3 Emlâk Ahm Vergisinde 45 6 Tasıt Alıra Vergisinde 86 0 Motorlu Kara Tasıtlan Ver. 6,9 Dahılde Alınan tstihsal Ver 42,9 Bına tnsaat Vergisinde 50,6 Isletme Vergisinde 73,6 Bank* ve Sig. Muamele V. 25,7 Vergi 89 85 1100 10 05 10.50 15.05 63.80 10.75 10.90 9 30 Uımuurıyet 5837 J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog