Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 15 Ağustos 1972 70'ler Türkiyesi Hazırlayan: Turhan ILGAZ aksrüann verdikleri resml rakamlardan, Türlt ekonomlslnln 1970'lerdeki başka görüntülerine geçmeden önce, bu ekonomlyl ulusal bir temele oturtmak içln Cumhuriyet'den berl ne denli ugraşıldığım hatırlamak gerekir. Denetlenmesine bile olanak tanınmamı? bir alay yabancı şirket v» lşletme sarmıştı ülkeyi... Ilk yıllarından baslayarak, Cumhurlyet, teker teker ayıklamağa koyuldu bunlan... Şlmdi, petro Itin devletleştirilmesinden sözeden Bakanlar' devriliyor. Hükümetin, madenlerin Devlet eliy le lşletilmesini »ağlamak Için hazırladığı tasarüars, karşı kanun teklifleri yapılıyor... Tlearet Bakanınm îçel Milletreldli Celâl Kargüı*ya Terdiğl cevapta, Cumhurlyetln, nasıl eorlu, ama kararlı r e onurlu çabalardan geçerek bugünlere ulaştmldığını görebllirsinlz... TİCARET BAKANININ ÎÇEL MİLLETVEKİLÎ CELÂL KARGILI'YA VERDİĞt CEVAPTA, CUMHURİYET'İN, NASIL ZORLU, AMA KARARLI VE ONURLU ÇABALARDAN GEÇEREK BUGÜNLERE ULAŞTIĞINI GÖRMEK MÜMKÜN/ B Başka görüntüler EREGLÎ FRANSIZ ŞİRKETİNİN SAHlP OLDUGU LİMAN, DEMİRYOLU VE MADEN OCAKLARI İMTİYAZLARI İLE BÜNLARIN İŞLETİLMESİNE MÜTEALLÎK BİLCÜMLE MENKUL VE GAYRİMENKTJLLER 1936 YILINDA DEVLETE INTÎKÂL ETTİRİLDt laman, 1940 yıunda Konuklar ve 1942 de Hatayüretme çiftliklerine «Devlet Üretme Çiftliği» diyebildik... Sonra, 1933'de tstanbul su şirketi, 1938'de İstanbul elektrik şirketi, 1939'da tstanbul tramvay, İstanbul tünel şirketleri, İzmir havagazı şirketi, Antalya ve İskenderun elektrik müessesesi, Ankara elektrik. Ankara havagazı ve Adana elektrik şirketi ulusun malı oldu... 1943 yılında tzmir tramvay ve elektrik şirketi, 1944 yılında İstanbul havagazı ve elektrik ve teşebbüsatı sınayie T.A.Ş. ulusallastınldı... İstanbul, Beyoğlu ve Yeniköy Daireleri TA. Gaz şirketini 1964 yüında, Antalya elektro metalürji sanayii A.Ş.'yi 1970 yılında ve İPRAŞ'ı da 1972 yılında ulusa mallettiğimizi açıklayan Ticaret Bakanı... Ve, «Aynca, Ereğli Fransız şirketinin sahibolduğu liman, demiryolu ve maden ocaklan imtiyazları ile, bun lann işlrtilmesine müteallik bilcnmle raenkul ve ıra.vriınenkuller 1936 yılında Devlete intikal cttirilcrek Elibank. Ereğli kömiir havzasındaki ncaklar 1940 vılında Devlete intikal ettirilerek EreğU Kömür îşletmesi uhdesine verilmiştir» diyor, Kargılı'nın soru önergesine gönderdiği cevapta... Dış ticaret ilişkilerimiz Ekonomik durumumuza eftzatarken dış ticaret ilişkilerimiz es geçilemez elbette. Ticaret Bakanının, Celâl Kargılı tarafından verilen ilgili soru önergesine gönderdiği cevaptan anlaşılıyor ki, tkinci Dünya Savasına değin. en çok Almanya ile Hcaıi ilişkiler kurmusuz. Savasm ilk iM vılı ABD ve tngiltere ön plâna çıkmıssa da, son iiç yıl Almanya yine basa seçmis... Sonra ABD'yi baştacı etmisiz ticaıi ilişkiierimizde... 1951'den bu yana ise, dönem dönem, kâh ABD. kah Batı Almanya dış ticaret ilişkilerimizde en önemli yeri tutmuşlar. Ticaret Bakanınm rakamlarma göre, 1925 vılında başlıyor Almanya'nın dış ticaret ilişkilerimizde ön sırayı alması.. 1939'a kadar Almanya ile yoğun ticarl ilişkilerimizi sürriürmüsüz. İ940 Ulusallaştırdık... Cumhuriyetin kunıluşundan buyana şu «trketleri ulusallaştırdık: 1928 yılında, Haydarpaça Ankara ve Eskişehir Konya Yenice demiryolu. aynı yü Mersin Adana, 1931'de Samsun Çarşamba, 1933'de Adana Fevzipaşa, 1934'de İzmir Afyon ve Manisa Bandırma, 1935'de tzmir Eğridir ve şube hatlan, 1937'de tstanbul Edime ve Mandra • Kırklareli, aynı yıl içinde Fevzipaşa Hudut ve Toprakkale Yakacık demiryollan ile. Atatürk'ün ölümünden sonra, 1939'da, Yakacık îskenrierun ye 1943'de Çobanbey • Karakamış Nusaybin ve Şenyurt • Mersin demiryolu işlet Havat pahalılıtı üzcrine vrrdiği bil?ide, fiyat ini» ve çıkışlarını Ticaret Bakanı dümdüz ettiği için, pazardan doldardnğnnıız fileye yansımasına pek de benzetemeyeceksiniz pahalılık istatistiklcrini. da ABD, 1941'de îngiltere ön sırayı almış, 1942, 1943 ve 1944 yıllannda Almanya yine baş köşeye kurulmuş... Sonra 1945'den 1950'ye kadar ABD. 1951'den 1954'e ksdar Batı Almanva. 1955' de ABD. 1956'da vine Batı Almanya. 1957'den 196fi'ya kadar ABD ve sonra 1970 yılına dek Batı Almanya, bir kez daha... Bu dıs ticaret l!i«*i!erinde, yalnız 1934. 1935. 1936, 1937 1940, 1941. 1944. 1945 ve 1946 jnllarında sattı^mız aldığımızdan çok olmus. 45fi milyon 339 bin liralık mal satmış. 323 milvon 10 bin lira!ık ma! alrmşız... Bu dokuz vıl dışında. hen satm aldıklanmız sattıklanmızdan çnk olmus. Bakanın verdiği rakamlar. özellikle 1961 vıimdan b a v lavarak aradaki farkın alabildiğine açıldıgını eösterivor Topluca, 1923 vılından 1970 yılına kadar 10 milyar 669 müyon 848 bin liralık mal satrruş, 19 milyar 947 milyon 415 liralık da mal sstınalmışız yukarda a d ı eeçen ülkelerle vaptığımız aiıs • verişte . Arada, 9 milvar 277 milyon 5«7 bin liralık bir fark var alevhimize... ya. Italya, Kanada, Fransa, tngiltere, Batı Almanya, Avusturya, tsviçre, Hoilanda, BelçıksLüksemburg, Danimarka, Yufoslavya, Japonya, Portekiz, Yu nanistan, trlanda. Norveç, İsveç ve Finlandiya'dan sonra.. Sonda, bizden hemen önce gelen Finlandiya'nın 120 milyon doiar lık turizm eelirine karşılık. fi4,l milyon dolar bizim gelirimiz. Bereket versin. turizm gideri yö nünden de yine aynı ülkeler ara sındaki sınıflandıımada sonlar dayız, 47 9 milyon dolarlık turizm gideri ile 20 sırayı tutuyoruz .. Turizm Bakanı, Kargıh'ya gönderdiği bir başka cevapta daha başka bilgiler de verm=ktedır. Örneğin, konaklama tpsi si ve yatak sayısı yönünden du rumumuz hiç de turizme bnğ'.adısımız umutlan canlı tutncak; ciüzeyde değildir «Bir üllîede, demektedir Bakan, optimal »atak sayısmm binde 15 ilâ 25 arasmda olması uerekmektodir. Dijer bir ifadeyle nüfusun her bin kisisine 15 ilâ 25 yatak düş mrsi lâzım ecldı'ci besaplanmak tadır..» Ve elindekl Istatistikleri sürmektedir gözler önüne: Bu S8vı, Avusturya'da binde 64.3, Fransa'da binde 15. Uiksemburg'da binde 49,7. ttalya'da binde 24,4, îsviçrede binde 41. Türkiyede İse binde 5 dir Sunu da ekîemektedir Turizm Bakanı: «Ynkarda jösterilen hinde 5 nisbeti. turistik belgeü olmayan 160 bin civarındaki vatak sayısı hesaha dahil edilerek hulunmuştıır. Ovsa bueün san üi sadPce 31 bin 235 olan turistik helçeli yatak sayısı dikknte aınarak hesaplama yapılırsa. hn lunacak nisbet binde 1 In altın da kalmaktadır.» meleri... Yine Atatürk'ün saglığın» rast layan dönemde, 1936'da tstanbul, 1938'de tzmir telefon şirketleri, 1933'de tstanbul nhtım, dok ve antrepo şirketi, 1930 da gemi kurtarma işleri ve 1935'de Haliç gemi lşletme imtiyazı Türkiye Cumhuriyetine geçti... 1932 yılında tuz tekeli, 1939' da «tütün rejisi» aynı yıl Bomonti ve İzmir bira fabrikalan, 1946'da Büyükdere kibrit fabrikası yabancılardan alındı... 19391940 yıllan arasında Da HACETTEPE ÜMVERSİTESt REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemîz Radyoteknoloji Kolejine Kız Öğrenci Alınacaktır Hacettepe Radyoteknoloji Koleji'nin birinci sınıfına 19721973 ders yılı için yatılı ve burslu kız öğrenci alınacaktır. Giris smavı 25 Eylül 1972 Pazartesi günü saat 9.00 da KoIe.jde yapılacaktır. Smavı kazananlarla 26 Eylül 1972 Salı günü ?aat 9.00 da mülâkat yapılacaktır. Giriş şartlan : 1 Ortaokulu veya Kız Sanat Enstitüleriniri ort» kısmıra bitirmiş olmak, 2 Belgeli durumda olmamak ve ögrenimlne iki yıl ara vermemiş olmak, 3 SaSlık durumu hizmete elverişli olmak, 4 Kolejin öğrenime başladığı tarihte 20, yaşuıdan büyük ol% 5 Evienmemiş olmak ve nişanlı 'durumda «toıamak, J 6 Yarışma sınavmı kazanmış olmak. NOT : Aday kaydı yapılabilmesi için Kolej Müdürlüğüne bir dilekçe ve bir adet fotoğraf gönderilmesi yeterlidir. : A. 199İ1 • 19337/5842) istanbul Sofya Radyolink sistemi Perşembe TEKEL, GEZICİ SİGARA TANZİM SATIŞI YAPACAK Gumruk ve Tekel Bakanı Haydar Özalp, dün Anadolu Aianst'na yaptığı açıklamadı, normal fiyatın üstünde sigara satışını önlcmek için. ö/ellikle vapür iskolelerinde gezici sigara tanzim satışl yapılacağını söylemiştir. Kabataş arabalı vapur iskelesinde faaliyete geçecek olan sişara tanzim satış arabası, bütün vapur iskelelcrini pczcrek, çeşitli sigara satışı yapacaktır. Böylece. karaborsacıların yüksek fiyatla slgara sEtmalarının önleneceği umut edilmektedir. Bakan Özalp, dün öğletfen önce Tekel Genel Müdürlüğüride Plânlarr.acılarla çalışmış ve Tekel İdare.îinin yeni yatırımlarını incelemiştir. Gümrük ve Tekel Bakanı, daha sonra İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde çalışmıştır. üü günü açılıyor . ANKARA tstanbul Edirne • . Sofya radyolink sistejni İJ a#us tas perşembe günü cesmea açiUcaktır. Türkiyeyi Avrupaya bağlayacak olan 1^00 kanallık bu sistemin işletmeye açılması ile Türkiye televizyonları 1972 Münih Olimpiyatları için naklen yayın yapabileceklerdir. Radyolink sisteminin resmen •çılışından sonra. Türkiye televizyonları 21 ağustos perşembe tarihinden itibaren bu sistem üzerinden yayına geçeccktir. (aa) KÜLTÜR SARAYI, EKİM 1973>DE HİZMETE GİRECEK ANKARA Devlet Bakanı tsmail Arar, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca sabotajcılar tarafmdan yakıldığı açıklanan tstanbul Kültür Sarayının, Ekim 1973 te hizmete açılacağını bildirmlştir. Bugün İstanbul'a hareket edeceğini belirterı Bakan, «Yanan ve halen onarımı süren Kültür Sarayında. konservatuarda ve yeni kurulan devlet senfoni orkestrası ile difer kültür tesislerinde incelemelerde bulunacağun» demiştir. Döviz rezervlerimiz Maliye Bakam'nın Karîilı'nın bir soru önergesine verdiji cevapta veralan rakamlar. ise Cum huriyetin kuruluşundan buvana döviz rezervlerimizde Iniş cıkı.'lar eö'termektedir. En carpıcı vönu de bu rakamların. tkinci Dünyo Sa\asının basîadığı yıllarda (dderek artmağa koyulan döviz rezervimizin. Demokrat Parti iktidannm ilk dört vıllık döneminde sıfın tüketmesi... 1932 jnhnda 19.9 milyon «Türk Lirası» tutarında dövizimiz varmış. Savaş vıllannda. 1.2 milyon lira tutanna kadar düsen rezervlerin arttığı. 1946 yılında 262 milyon dolara cıktığı görülüyor Demokrat Parti Iktidan. 126.8 milvon «dnlariık» rezerv ile birlikte almış DevİPt yönetimini ve 1954 vılında 1.7 milyon dolara indirmiş dövizlerimizi... Sonra rezervden sözetmek ne demek vıllar boyu acık görünüyor «nurlu nfuklar» döneminde... 1955'de 69^ milyon, 1956'da 33.7 milvon 1957" de 58.4 müyon 1959'da 14.4 milyon.. Bu «eksi»ler 27 Mavıs Devriminden sonra veniden «artı»ya çıkıvor. 1961 'de dfiviz rezervimiz 95.R rnilyon dolara ulaşıyor ve 1969 yılına kadar eenelükle azalan bir sevir çösterivor rakamlar.. 1969'dan sonn> ise artıs vsr Sonunda 17 Haziran 1972 tarihine eöre, «Cumhnriyetin knrnlnşnndan heri röriiltneTnis sevîyesine» vani R03.3 milvon dolara kavusuvnr... Ve hepimiz beklivoruz hu paha biçilmez olanağm kalkmma çabalanmıza nasıl bir katkısı olacağını... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından îzmir Aliafa Tesislcrimizde bulunan aşağıda Bzellikleri yazılı Pik borular safılacaktır. Tekliflerin en geç 8 Eylül 1972 Cunıa günü saat 12.00'ye karîar Genel ^vlüdürliigiimüz Muhaberat Müdürlüğüne verilmcsi gerekmektedir. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Kısmî teklif verilebilecektir. Bu ise ait, şartnameler aşağıda adresi bildirilen yerlerden temin edilebilir. Borular îzmir Aliaga tesislerimizde goVülebilir. Malzernenin Adı Capı Boyn Et Kalınlıgi Miktan Pik boru SOO.h. 1000 mm. 38.4 120 Pik boru 803.h. 1250 mm. 38.4 440 Bu işe ait şartnamelerin temin edilebüeoeği yerler. 1. T.P.A.O. Genel Müdürlüğü Makina ve Ikmal Grup Başkanlığı : Müdafaa Cad. No. 22 Bakanlıkîar'ANKARA 2. T.P.A.O. Bölse Müdürlüğü/BATMAN 3. T.P.A.O. İrübat Bürosu Müdürlüğü Sair Nigâr Sokak No. 90 Kat 3 Osmanbey/İSTANBUL 4. T.P.A.O. İrtibat Bürosu Şefliği Gazioglu Apt. İSKENDERUN 5. T.P.A.O. İzmir Rafinerisi Tesis Bölge Müdürlüğü Gaz: Osmanpaşa Bulv. No: 16/5 Alsancak/İZMIR (Basın: A. 12775 19765/5839) Mervem Ana'nın taş'anışını gö'tererı bir tablo bulundu SILLOVA (Amasya) Suluoya'nın Gümüş köyünde, kilise harabeleri arasında yapılan kazılar sırasında 15 inci yüzyılda yapıldığı tahmtn edilen ve Meryem Ana'mn taşlanışını tasvir eden bir tablo bulunmuştur. Amasya Arkeoloji ve Etnografya Müzesine konulan tablonun 15. yüzyıl ressamlarından Tiziano, Cörrettio veya Tinteretto'nun çalışma tarzına yakmlık gösterdiği, ilgililerce belirtümektedir. Ve havat Dahalılıöı., Kargılı'nın som önergelerine pplen resmi cevaplardan rterlediğimiz ekonomik durumumuzun bu çok kabaca göriintüsünü, Cumhuriyetten beri havat p^hslılıŞındaki artişlarla KRpa talım Ticaret Bakanı. Kareîlı' nın bu konudaki soru öner;psl ne verdisi cevapta. ortaya çıkar ttlan eöstergeİPrin bir yand.ın İstanbul ve Ankara'da ayn «vn, beri yanda da 2rı ilde tnpiuca 17 eıda msddesinin fiyatlarının «basit aritmetik ortal»ma va tflrp hpsan'anması snnıırn» buiunarak kıyaslamaŞs sunulrtu §itnu belirtmektedir Bıın» snre 1923 vılî ortalaması 100 alınrH:ta. 1924'dpn 19SR> dek ?0 ı!de hayat p?halıhğı her yıl vü?<1e 0.9, Ankara'da vüzdp ( . <i)iiüş 14 ?östRrmis tstsnrnıl''1a ise Vızde 0.7 artmıstır 193R vılı 100 sa yılırsa. snvas vp savas «nnmiîi yıllan içine alan on vıllık i«nem havat oahaiıiiŞındn hnvf'iç artıslar «röytprTnpktMir BM dfî npmde ?0 ilHp niria 34.1 An!;a ra'da 31 VP tstanbnrda rin T3.1 pahalanmıstir hsvat ifid» ıp=n arasında. ?n *1de \nl<1a 9.3. Anksra'da 9.1 ve da 7.9 oranında artmıstır tısvat Parıalıl'Şı 195R'dpn o'ânlı Hrne min ilk vılı olan 19fi.Vp «ad»r 20 ildP vıllık hsvat oahalı!?! artısı vii7^p 12.7 Ankara'da 14.7 tcfannıjiYla İSP 159'rlıır 19B41970 vı!la7ı nrtıslan rts 20 ilde vıllık vi!7rip 7.1 Ankarada 75 VP fstanbul'ria R4 « hııl. msktad'i 197i) vjiinın naha/'iık artısı rpVarn'^n isp sövlpriir ?0 ildp. vıHa vfi7rip is.S Anfcsra'ria 13.4 VP tctanhıırrta Ifi 2 Savas vp <iavas sonrası rlonPmrieki q"tıslar bir vana hırakılırsa. Stpki 3 vıl tcirrlp orta S lama olarak hpr \n1 20 Ildp hava tın yüzrtp S.5. Ankars'rta s.sı ve İstanbul'da da 6.4 oranınd? nahRİılan^'^nı h''HirTnPk'pdu T). caret Bakanı Tnis VP cıki'lan dümdÜ7 Ptfişi ıcin oaznrrt m dnldurdi!5ıınıi7 filprÎPki vansıma sına npk dp hpnrptpmpvprpksiniz bu nahahhk istafisfikiorini. Yiıie de smuıc oranlarım »ekpr tPker 38 ile cartıiD R vıllık eavnş ve savas sonrası dnnpmİPrinin basdönriüHMi artı=!arinı da «ekiz kPZ çogaltarak carpırr *o nuçlanna ekledi»ini7 zamar bu lacaSını?, s'.'.i hfc ama hiç hoşunuza ıritmevPCPktiT Transistörlü saat j'aşında bir şahıs, pille çalışan transistörlü bir duvar saati imâl etmiştir. Bütün parçaları kendisinin yaptığım ifade eden Ay, pille çalışan duvar saatini yaparken, eğe, tornavida ve penseden başka âlet kullanmadığım ve 100 Kra harcadığını söylemiştir. tahan fiyatı ilân edildi EDİRNE, (Rıza ATAKTÜRK bildiriyor) Ticaret Bakanlığı, Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birligine, ayçiçeği taban fiyatının ortaklara 220, ortakların dışmdaki üreticilere de 209 kuruş olarak uygulanacağını bildirmiştir. Ticaret Bakanlığı, destekleme alımlan için Birliğe 143 milyon lira tahsis yapıldığını da bildirmiştir. Istanburda beş belediye smırı ıçınde daha lşletme Vergisi uygulanacak ANKARA Son nüfus sayımında belediye içi nüfusları 30 bini astığından muafiyeti ortadan kalkart 26 il, ilçe. kasaba ve bucakta. 31 Ağustos 1972 tarihinden itibaren, İşletme Vergisi uygulanacaktır. Maliye Bakanhğının bu konudaki bildirisi, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Dünden itibaren, 15 gün içinde ilgili vergi dairelerine başvurarak, hangi usulde vergilendirilmek istediklerini bildirecek olan veni mükellefler; vergilerini 31 Ağustos'tan itibaren ödemeya başlayacaklardır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürlüğünden Bir jetimiz düştü püotn yaralı olarak kuttaldo ESKİŞEHİR Eskişehir 1. Taktik Hava Kuvvetlerine bağlı F84 tipi bir foto keşif uçağı, dün tcknik bir ârızad'an dolayı düşerek parçalanmış, Pilot Teğmen Ekrem Hepiyiler paraşüt'.p atlayarak kurtulmuştur. Keşif uçuşundan dönerken Eskişehir üzerinde yangın çıkan uçak, Muttalip Caddcsindeki mezarlıkta boş bir alana düşmilştür. Yere çok yakın uzaklıkta paraşütünü açan pilotun, uçsgı çehrin üzerine düşürmemek için büyük çaba harcadıgı, böylece büyük bir tehükeyi önlediği belirtilmistir. FsküSte Ye Yüksek OkuS Mezunlarına Erstitümüzün. 19721973 ders yılı 9 av süreli tŞLETMECİLİK İHTİSAS PROGRAMI'na aday öğrenci kayıt süresi 30 Ağustos 1972 tarihine kadar uzatılmıştır. Programa kabul edilen ve ssli kayıtlannı yaptıranlar arasından seçilecek belli savida öğrencive kredi şeklinde burs verilecektir İlgüiÎErin, aday kayıt şartlannı öğrenmek üzere, şahsen veya mektupla Enstitümüze müracaatları rica olunur. (Basın: 19824/5843) Maliye Müfettiş Muavinliği Giriş Smavı Maliye Bakanlığı Teftlş Kurulunca 18.9.1972 Pazartea gflnü saat ü'da Ankara ve tstanbul'da Maliye Müfettlj Muavtniiği giriş sınavı açılacaktu. Giriş sınavına katılabllmek ıçın: a) Uevıet Memurlan Kanununun 48 nd maddestnde vazıü niteliklere sahip olmak b) 1.1.1972 tarüıinde (S0) yaşını doldurmaınış Dulunmak c) Siyasal Bilpiler tktisat, Hukuk Orta Dogu Teknik Üniversitesj tdari tlimleT Fakültelerlnden tktısad) re Ticarl İlimler AkademJlertnderj (veya eşltleri vabancı fakülte ve okullardan) birirü bitirmiş olmak... gerekir. tsteklilenn sınav içln gerekli tormalite ve nelgeler» gösteren ve sınav konulan hakkında lUzumlu bilgilerl veren broşürü. adlan geçen takülte ve akademiîerle Ankarada Maliye Bakaniıgı Teftis Kurulundan tstanbul ve tzmlr Defterdarlıklann. dan bizzar müracaat suretlyle ve mektupla temin etmelerl ve müracaat tsinj noksansi2 olarak 28.8.1972 Pazartea günu saat 17.00've fcsdîT bitirmeîerl lUzumu ilân olunur. (Basın: A. 10478 • 17231/5837) Turizm.. Kalkmma çabalanmızda can simidl gibi sanldığımız bir şey de turizm. Bakalım bu alar.da ne alemdeyiz.. Turizm ve Tanıtma Bakanı. Kargıirnın soru önergelerine verdiği cevaplardan birinde, Cumhurlyetten buyana turi7m gelir ve Eiderlerini açıklamaktadır Ancak, 1950 yılından başlıyor lstatistikler O yıl turizm gelirimiz 2 milyon 322 bin dolarmış, turizm giderlerimiz ise aşağı yukan üç kat fazla: 8 milyon 195 bin dolar... 1970 vılında, 37 milyon 700 bin dolar turizm giderine karşılık, 51 milyon 600 bin dolar gelir elde etmişiz. 1971 tn onbir ayı tçinde giderlerimiz 37 milyon 700 bm dolara düşerken, gelirimiz 57 milyon 200 bin dolara çıkmiş... özetle. 22 yıl lçinde turizmripn 280 milyon 678 bin dolar gelîr saglamışız.. Ama.. turizm gider lerimla aynı vü'ar lçinde J2t: milyon 358 b<n dolar olmus 1S9 milyon 680 bin dolarlık aleyhte fark var... Türkiye'ye gelen ve Türkive' den giden turist sayısına ilişkln resml rakamlar da şövlc: 1955 yılından 1971 yılına kadar 5 milyon 972 bin 985 yabancj turist gelmis vurdumuz' 19551970 yıllan arasında İse 1 milyon W2 bin 958 klşl turist olarak dış ül kelere gitmiş TJrkiye'den. Turiznı eelirt bakımından, 1970 yılı rakamlanyla, 21 sırsyı alıyoruz, sırasıyla, ABD. tspan Vergi kapsamına giren yerler 25 Ekim 1970 nüfus sayımı sonuçlarına göre, İşletme Vergisi kapsamına giren il ve ilçeler. şunlardır: Adıyaman. Ağrı, Pnlatlı, Söke, Burdur, İnegöl, Nizip, Kınkhan. Küçükçekmece, Koca Sinan, Esenler, Küçükköy, Maltepe, Gültepe (izmir), Çamdibi, Akşehir, Karaman, Salihli. Aksaray (Niğdel. Ordn, Rize. Batman. Tekirdağ, Çorln, Giresnn, Kırşehir. Parçalandı Padyo Televizyon Kurumu Oı»nel ^üdüriiiğünden 1 lfifinEPYD'n4 isaretli Ankara TV. prodüksiyon ve İzmir TV. stiidyo merkezleri için gerekü stüdyo teçhizatı aksşsua'lan ile birlikte satmalınacaktır. 2 B'i i.hale ile ilgili sartnameler TL. 500. bedel mukabiünde mümessillik belsesinin ibrazı şartile Genel Müdürlük Mnizenie M'idür'ügiinden temin Rdi'ir. 3 Firmalar ihîtle şartnam'Mne uvsjıın olarak hazırlıyacaklan fpklifiprı 11 Kasım 1972 siinii saat 14 de kadar ITRT Gene! Müri.'rlüğii Gene! Evrak Müriürüiğü Mithatpaşa Caddesi No: 37 ANKAR.'TÜRKtYE) adresine mıkbur karşılıSı toyiim pfmeleri veva yııkardaki eün ve saatte Kurumumuz Gpnel Evrakındı o'.acak şekilde 'adeli taahhütH! ilarak pnsta ilf zön<i?rmiş olacaktır. Postadaki gecikmcler nazan diVkate alınmaz. 4 Kurumumuz 2490 sayılı kanu*a tâbi olmadığından vapmamakta kısmen veya dilediğine vapmakserbestfir. (Ba<=m: 19R82 A. 12877/5845) SIVAS Türk havacılığını gençlere tanıtmak ve sevdirmek İçin, Türk Hava Kurıımu'nun düzenlediği Türkkuşu Şenliklerinde gösteri yapan Ali Ersov. j paraşütürün açılmaması üzeri ı ne yere düşerek olmüştür (THA) SABRİ KARAMAN VEFAT ETTİ ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Vakıflar Bankası Genel Müdürü Sabri Karaman, dinlenmek için gittiği Erdek'te önceii aksam aniden olmüştür. Sabri Karaman, Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğüne atanmadan bir yıl kadar önce Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Mü | dür yardımcılığuu yapmaktajdı. Ankara Jandarma Satın Alma Kom.Bşk.lığından Aşağıda cins. miktan, muhamrnen bedel ve geçici teminatlan yazılı (bir) kalem (yiyecek maddes!) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalanndaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılscaktır Evsaf ve şartnamesi Ankara . tstanbul Jandarma Satınalms Komisyonlarında görülebilir. îsteklilerin kanuni sekilde tanzim edecekleri teklif mektuplan ve belgelerinl ihale saatinden bir saat evvelfne kadar makbuz karnlığı Komisyon Bşk. lıfına vermeleri. postada geciken mekfuolar kabul edilmet Miktan M Bedell G. Teminah tfllLE Cinsl Ton Ltra Llra Gfinll Saatl Konsantre domates salçası 120 .780.000 35.000 28 ASustos 1972 Pazartesi U.00 (Basın: A. 12686 • 19660/5838) V A R I N : Cumhuriyetten bu yana eğitim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog