Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 15 Ağustos 1972 "KÜlMifİ V 4tkfıp HA&EKET ETTı... HERKES . . JUfTUNE PU HÜNERLtPİ >£YP.£l>fcft*Öl ÛLUP.'TOPVETİİFENK JjEHÜ^İAjiAîlNPA^ESİSt AiAVI VAPlLMASlMl Î$TEW,«. BU MİMV4L Û z K İVTAMBUL OE V.T^mj.nDt VE A4l(tPENİ2I PEVAK «tüHPu... ROTAUZER.NDefc. LıMAU VE AT>NA*PAt4 « M . lP ÎKMAL YAPlUYOW>U. «SrÜHEC PEMÎZPE Do»AP,DeNİZI>e BATAR, Bu SlNiRSıZ. EİEfte C İ>ZUöBce yoLALAM 'Ko(tR£İ*DeVft.ît^İM» Atfl>£H;ze çiKlp, Bu SÜVİİK UMMAMDA BULMACA î 23456789 Izmir'in içinde «Bir plftk çalsam, konuşmanıza engel olur mu?.» Amcası, düşüncelerinden kendisini hentiz kurtaramamıştı, «Elbette Gülseren... elbette... Biraz müzik!» diye nunldandj. Uzandı, bardağıma yeniden viski koymak istedi. Te?ekkür ettim; daha fazla içemeyeceğimi söyledim. Kendi bardağına koydu viskiyi, üstüne soda doldurdu. Salonu hafiften. net bir piyano sesi aldı. Gülseren, yere, bir mindere oturmuş, önüne yığdığı plâklan kanştınyordu. Bakıyordum, bana danlmış gibiydi kendisiyle ilgilenmiyorum diye. Ne var ki amcasını bırakıp şu sıra onunla ilgilenmenın olanağı yoktu. Koryürek, yine konuştu: «Siz gençlerin geleceğinden, güzel günlerinden söze başlamıştık; konuyu döndürüp dolaştınp nerelere getirdik... Giilserenln de canı sıkıldı ya... Ama dinlesin de bitirelim » Gülseren. amcasını dnrıltmaktan çok korktu. MüzJk sesinl kısarak. hemen geldi, amcasının dizl dibine çekip minderi oturdu: «Sizi dinlemekten niye sıkılayim amcacığım; susmustunuz da...» Koryürek, ona karşılık vermeden sözüne devam etti: «Diyeceğim ?u ki, artık gençliğimde kaçırdığım fırsatlara. yttirdiğim umutlara yanmıyorum. Yüreğimde hepsi küllendi Zaten kırk yıldan beri edindiğim ilkelerinı var!...» kişi için değişmez bir alın yazısı yoktur. Gelecek, doğrudan doğruya kendi elimizdedir; çünki ona aklımızla biçim verebiliriz. ö t e yandan da gelecek, tam anlamı ile elimizde değildir; ne değin kaçınırsak kacmalım, yanhşlar yapabiliriz!.. îşte benimsediğim ilkelerden biri, Epikür'ün bu sözleridir. Sonra büyük filozof Epikür, politikadan uzak durmayı yeğler. Bu güne dek beni teselli etti: büyük tehlikelerden uzak tutttı. Bugünden sonrası için de yine ona sığınıyorum. Diyor ki, Epikür; «...Ölüm, tatlı olsun, acı olsun, sevüıçli olsun; bütün duyguların ortadan kalkması demektir. Eğer biz varsak. ölüm yoktur. Eğer ölüm varsa, biz artık yokuz!» Ya.... lşte böyle çocuklar Kişi, aklıyle duygulannı yoklamalı, fizik yapısiyle, ruhu artsında bir denge sağlamalı » «Kendinize göre bir çıkar yol toulmuşsunuz...» demekten kendimi alamadım. Hidayet Bey, kahkahayı bastı: SAMİM KOCAGÖZ'ÜN ROMANI • 10 bulmaya 4 0 yıl önce Cumhuriyet AARÎF Vekâleti Veklll Dr Refik bey dün Dr. Reşıt Galip beyi evinde ziyaret etmiş, dört saat kendısl Ue göriişmüş ve Üniversite işlen hak kinda izahat almıstır. Ögleden sonra Üniversiteye gelen Maarif Vekâleti Vekili Islâhat Müşavirliği ilgililerınden durum hakkında bilgi edinmistir. Haber aldığımıza göre Üniversite kadrosunda esaslı degişiklikler yapılacak ve yabancı profesörler azaltılacaktır Eski profesörlerden yentden kadroya almacağını öğrendiğimiz isimler şunlardır: Dr. Kadri Raşit Pasa, Terbiyeci îsmail 15.8.1933 «Herkes hayatta bir yol, kendlsine çıkar bir yol çalışır. Bunda da haklıdır sarunın...» SOLDAN SAGA: 1 Yanyana getirilen renkli ufak taşlarla teşkil edilen sanat cseri Bir hayvan. 2 Haddinden fazla yemek yiyen Eski yazıda bir şekil. 3 Afrika'da yaşıyan boynu uztın ot yiyici hayvan. 4 Soyluluk TERSt ilâve. S Kansızlık. 6 TERSt bira yapmak için çimlendirilmiş kurutulmuş arpa gibi benzeri taneler TERSt hekimlikte kullanılan çabuk uçucu yanıcı bir s m . 7 Şair TERSÎ kimyada bir asıtle birleşince bir tuz yapan madde. 8 Hesap sonunda meydana çıkan kasa eksikliği, para noksanhğı Yeryüzü parçası. 9 Ulusal bayramlarda caddelere kurulur TERSİ eski ve biiyük bir Türk. boyu. YUKARIDAN AŞAGlYA: 1 Avusturyalı bliyük bir besteci TERSİ kimyada tantalın simgesi. 2 Havada pstlayan cinsten bir top mernv.si Gemilerde zincir deliği. 'i TERSİ şiirde bir vezin Yolculuk için hazırlanan yiyecek veya besin mânâsma. 4 Hafifçe açmak. 5 Fizik kimya matematik ... gibi ilimlerin kolu. 6 Volkan ağzı TERSt beyaz. 7 Açık artırma ıle satış. 8 Taka'nm orta kısmı Bir çalgı. 9 Genç giizel körpe kadın anlamına En, boy, derinlik. DUNKÜ BL'LMACAMN ÇOZÜMÜ Soldan Saga: 1 Meleke Et. 2 Alem Lima. 3 Re îfen 4 Okur Maya. 5 Fatih 6 Etamin. 7 Nimez Pik 8 Sarih To. 9 Hakikat. Yukardan Asağrya: 1 Maroken. 2 Elek Tisa 3 Le Uzamak. 4 Emir Meri. 5 Fizik. 6 Eleman Ha. 7 înat. 8 Em Yiğit. 9 Tamah Kos. «Elbette haklıdır!» demek zorunda kaldım. îçimde de bir kuşku uyandı. Gerçi bugüne değin ülozofun bir tek satınru okumamıştım ama Bay Hidayet Koryürek'in de üstadın fikirlerini, sözlerinl, kendisine göre yorumladığıra seziyordum. îçimden ilk fırsatta Epikür'den ne bulursam okumaya karar verdim. Eski çağların uygarhgı dendi mi, aklıma hemen okul sıralanndan kalma Platonlann, Sofcratlann, Aristolann dünyası gelir. Daha derinlere inmeli; Bay Hidayet Koryürek, nelere tutunmak, nerelere yaslanmak ister aıîh»?ılsın... Hani bir de, «Sana ne Hidayet Beyden?» di.esirr de gelmiyor degil içimden. Yine uzunca bir süre sustuk. Oturdugum yerden pencerenin camlanna bakıyordura. Kordonboyu'na yeniden yağmur çiselemeye başlamıştı. Oysa yazdan sonbahara dönen bu Eylül günlerinin akşamlannda denlz kıyısı cıvıl cıvıl kaynaşır. Yağmur, bu Pazar akşamının tadını kaçırmıştı. Şehrin, körfezin üzerinde hain bir sessizlik vardı. Viski, ocaktaki ateş, bana bir geTşeklik, bir sıkıntı veriyordu. Pırlayıp bu evden çıkıp gitmek için içimde sonsuz bir istek vardı. tki yakama bakınmaya başladım. Salon da müzik devam ediyordu. Ama ben farkına varmadan Gülseren, ortahktan yitmişti. Mutfağa gidebilecegirri düşündüm.' Tam bu sırada sağ yakadan bir kapı açıldı. Müzik, kendiliğinden durdu. Salonu bir civciv sesidir aldı. Ne yalan söyleyeyün; basbayağı yerimden sıçramışım. Şaşkınlığım geçmeden, ayaklanmın arasmda, bir hafta, on gün'ük civcivler dolaşmaya başladı. Gülseren, onlan kışkışlıyordu. Elinde kocaman kuş kafesine benzer, ince telden yapılmış kalbur gibi birşey vardı. Çınlayan bir sesle civcivleri çağınyor, tıpkı bir köylü kızı pbi. «Geh geh geh..» dij'e sesleniyordu. Ne oldu? Eu civcivler nereden çıktı? Ne demekti bu iş? anlayamadım. Bay Hidayet Koryürek, daldıgı düçüncelerden sıynldı. Viskiyle kızaran, büsbütün kırmızılasan vüzü gerildi. B : Pfkeyla çıkışh: (Arkası var) N ÜNİVERSİTEDE DEĞİŞİKLİKLER Hakkı, Hukuk tdare Profeso'rlerinden Muslihittin Âdil, Hıfzıssıhha Profesörü Server Kâmil beyler. Diğer bazı ısimlerden claha bahsediliyorsa da bunlar benüz kesinleşmemiştir • NAKtL vasıtalanmn otobüs ve özellikle otomobiüerin süratlerini kısıtlayan bir talimatname nazırlanmıştır Bu talimatnameye göre otomobillerin geçtiği sokagın geniş liğine göre süratL azami elli. asgarî yirmi kilometre olacaktır. INGILTEREDE, lâboratuvarlarda çalışan Uim adamlan zehirli gazlara fcarşı horunabilmek tçin özel maskeler lcat etmişlerdır Bu maskeıer en müthiş ve tehlikeli gazlar* karşı oır saat süreyle mukavemet edebilmektedir GALATASARAT Usesinde scı lan «Yerli Mallar Sergısı» bugün kapanıyor Heı ne ka dar tlgililer serginin uzat.ılmasını istemişlerse de mektebin durumu buna ımkân vermemiştir. MALKOCOĞLU yazanveçizen:Ayhan BÂŞOGLU ÇELİK HANÇER Doktor Cemil «VsUrumjn Ideıltstler bekliyor! Kendimizi adunalıyu arkadaşlar! Bu güzel memieketin genif inlkânlarını .. yepyeni bir toplum raratmak için kullanacak tek parti bizim partimizdir! Ben kendimi, Idealistler partisi olan bu partiye adadım! Kulaklarına inanamıyordu Zehra... «Bu doktor Cemil son üç hafta içinde mi, böyle değişmişti! lşte kolunu sallayan, şimdi elini cebine koyan, öksüren ve şu anda «îdeallerden» filftn sözeden insamn bütün bu eski olaylarla, arularla c e ilgisl var, olabilir? Ömrünce hiçbir çeye kendini vererek sarılmamış dünya ile, memleketjp. sokağınm köşesindeki olayla ilgilenmemi?, doğnı dürüst gündelik gazete bile okumayan bu insan nasıl milletvekili olmayı istevebilir. kurabilir? Bu değişikliğin gerçek nedeni nasıl bir ?eydir? Olabilir ki, gerçekten bir değişiklik bile yokturiSilik.hisjizbir YILDIZ INCESU'NUN ROMANI10 doktor Cemil'in dış görünüşüne kanan, yıllarca aldanan kendi guratlan asılmıçtı. Oğlanların dtişünceleri dısan ile lçerisi arasında gelgit yapıyordu. Pencereye doğru dikilmiş kulaklanndan bu anlaşıhyordtt hemen... Kızlar daha çok kendilerini vermişlerdi, ya da öyle görünüyorlardı Ragrp Bey de hiç istemiyordu aslında bu güzel günde burada kapalı olmayı. Sıkıntıdan önüne açmıs olduğu eski bir dergiyi okumuyor dışardan gelen sesleri ayırdetmeye çabalıyordu. Lise ikinci smıftı bunlar. «Yükseklerde hem yılan vardır İiem kartal: biri sürünerek biri uçarak çıkmıştım sözünü açıklıyorlardı. Pencerelerden içeri anlaşılaır.az sözcükler halinde dolmaya çahşar. seçim öncesi havasma yakışıyordu doğrusu vermis olduğu ödev. Ancak önyargısı yoktu Ragıp Bey'in. Rastgele seçivermişti bu ödevl... Bir zil çalsa eve gidip hemen uyuyacaktı. Yok, canım önce yemek yiyecektl. NASIL YEMEK YİYEBİLÎRDt? NASIL TJYUYABtLtRDİ? Bugün Cemil gelmemiş miydi?.... Bu konuşan da Cemil degil miydi?... Kuşkusuz Doktor Cemiî'di.... CemU'di... sYaşlanıyoum, herşeyl çabuk unutuyorum. Oysa daha derse girerken usumdaydı bu... Öğlende Gülistan'a akşama eve gelmiyeceğiml bile söylememi? miydim?...» djye düşündü Ragıp Bey. Dışardan gelen gürültüler de insanı yoruyordu, sinirli yapıyordu canım. «Vatandaslarım Ynrdumnzda den KötB beslenme Bulgtır Bir kurn... YemeKeçi eti... Protein..» Zehra birden çevresindekilerin Cemil Akpınar'ı dinlemeyip kenriine baktıklannı anladı, sinirli bir davranışla el çantasını duvann üzerinden aldı, kalabalığı yara yara ye köylülere dokunmamaya özen göstererek bir süredir dikildiSi yerden uzaklaştı. Kaymakamlığın önüne gelince içi alay ve eğlence yönünden almıştı ama artık kızıyordu; kürsüye fırlayıp, «Aldanıyorsunuz, aptal mısınız, sizin için şu adam ne yapabilir?» diye bağınnak geliyordu icinden Öğlecien sonraki son derstl bu. Altı saat ders anlatmıştı da artık tüküruklerinin kurudugunu, biraz önce, bu son derse baslarken, kavrayabilmişti... Sonra ne olursa olsun deyip bir yazma ödevi vermişti çocuklara. Yazıyorlardı işte karşısında. Çoğunun «Tannm, Tanrım» diye bir kez göğüs geçirdi, Ragıp Hoca... Bu açlıkta hele, açlık sözü hiç çekilmiyordu!... Ama C^mil. Ragıpm aç oldugunu nerden bilebilirdi! (Arkası vaı) DİSİ BOND MEZ DE BE.YSjrNE ĞMZ SAUr£ DfZ DA ttfOPACAIcr . . SA2 TV BU AKŞAMKt PROGBAM 19.28 19.30 19.33 19.35 OEHgfc I IfcN İ Pf ODeSTV, e ^ E V l M L E ONTE SOIABO TEPE AYA UVGUM GÖZÜ2 GÖCA^EZ TJFFANY JONES 20.05 20.25 20.30 20.55 20.58 21.02 Reklâmlar 21.05 21.40 21.44 Açüı$ ve program Kısa haberler ReU&mlar (Veremle savaş konulu film) Kadın ve ev (Pizza) Reklâmlar Haberler Reklâmlar Hava durumu Spor (Olimpiyat şırken) Reklâmlar Televizyonda sinema (Babam katil değıldi) Yönetmen: Z. Danıtoğlu Oynayanlar: F. Hakaıı, S. Ferda. Reklâmlar Haberler Program ve kapanış yakla RADYO İSTANBUL 05.55 Açılış; prograra 0700 Köye haberler 07.05 Türküler ve OJTM havaları 07.25 Bir özel tanıtıcı reklâm programı 07.30 Haberier 07.45 Bu sabahın melodileri 0800 İstanbul'da bugün 08.05 Reklâm spotları 08.10 Beraber ve solo sarkılar 08.30 Gitar sololan 08.45 Turkiıler gr çidi 0900 Ev için 0920 Melâhat Pars ve Bi: lent Oral'dan şarkılar 09 40 Arkası yarın 10 0' Haberler 1005 Güzide Kasacı'dan şarkılar 10.2(. Hafif Batı müziği 10 45 Nurettin Çamlıdağ'dan türküler 11.00 Sabah konseri 11.35 Şarkılar vr oyun havalan 12.00 Haberler 1210 Ali Ekb< Çiçek'ten türküler 12 25 Darvaş ve arkadas^arı 12.40 Mefharet Yıldırım'dan şarkılar 13.00 Ha berier 13.15 Saz eserleri 13.30 Reklâm programları 14 00 HafiJ Batı müziği 14 15 Sabitf Tur Gülerman'dan şarkılar 14.30 Necdet Koyutürk orkestrası 1445 Dört ses dört saz 1500 Ha berier 15.05 Üsküdar Musiki Cemiyeti 15.30 Radyo senfoni orkestrası 16.00 Cocuk bahçesi 16.15 Mine Yalçın'dan lürküler 16 30 Hafif Batı müziği 16 45 Ekrem Kongar'dan şarkılar 17.(X Haberler 1705 Köy odası 17.25 Ceşitll Tür' müziği 17.50 Reklâm programları 19 00 Haberl' 19.30 Reklâm spotları ve hafif müzik 19.45 Al. met Üstün'den şarkılar 20.00 Sonat saati 2031 Yurttan sesler 2055 Bir varmış Bir yokmıış 2100 24 saatin olayları 21.10 Şarkılar geçidi 2145 Hukuk sorunları 22 00 Reklâm programları 22.45 Haberler 23.00 Melodiden melodiye 23.' Gece müziği 23.55 Gtınün önemli haberleri 2 4 ' Kapanış. 6i 19.30 Plâklar arasında 2015 Akşam konseri 2100 Petula Clark söylüyor 21.30 Gece konseri 23.00 Gece ve müzik 24 00 Barok müzik 00.30 Hafif Batı müziği 01.00 Program ve kapanış. 23.10 23.13 2323 4NKARA 05.55 Açılıs: orogram 07.00 Itöye naberleı OT.05 Türküler ve oyun navaiarı 07.24 B i ı bîel tanıtıcı 07.30 Haberleı 07 45 Saüan tıuzigı JS.fJO Ankara'da DUHün 0 8 ^ 8 Beı telder 1)838 Ceşitli müzik 0900 Ev için 09.2(i Mustata üecevatmaz'dan turküleı 09 40 Arkası v a r ı n 1(1 (K) Haberler 10 05 Turhan Toper'deo s a ı k ı l a ı !f)25 Çeşitli müziK 1055 Baksen üçar ve Güven Yapari a n türküler H.JO Ayseı Güvenc ve Bilee f a k a l ı r u lar'dan şarkuar H J f l Balete çağrı 12.011 Haber. '.er 12 05 Kıbııs'ta bir hafta 12 2(1 Reklân: soot: a n 12 23 Recep Kavmak'tan rürkület 12 41 M e ral Ueurlu'dan sarkılaı 13.00 Haberleı 13.13 Hafif mıîzik 13.30 Reklârn oroaramları I4^»ı Öâe konseri 14.15 Mustafa Seyran'dan sarkılaı 4,35 Plâklaı arasında 1500 Haberler 15.(15 Ne. ahat B a y r a m d a n türküler 15.20 H a f i l mtlzık 5.45 Beraber ve solo şarkılaj 160S Cocuk bahcei 16.2(1 Vıldıray Cınar'dan rürküleı I64(ı AJ•üınlerden seçmele» 170(1 Hsberler ve reRiâra ootları 17.05 tncesa» n.3n Köv odası 17 50 ieklâtn oıuaramları 19.00 Haberler IS.3C Rett. âm sootları 19.3* Mine Valçın ve Vavuî Tnoou'dan türküler 19 50 Erkekler topluluSundar sarcılar 2020 Yeni nlâklar 2O4(i Yıldı? Avhandan türküleı 20 55 B i ı varmıs B i ı »okmu? 21 (10 !4 saatin nlaylar. ? M 0 Mikrofonda bir Roruk 2125 Ca? müzigi 11 45 Mevin DemlrdoSen'dep » r . kılar 22 05 Türküleı 2225 CesftH mUzik 22.45 Haberlet 23.00 H e ı hafta bir vorumcu 23.45 Gece müzieı ?3.55 Günün önemlı haberleri 24.00 Kapanış. T A KV İ M 15 Ağustos Recep 5 GARTH N. . l' . ÇŞ TESMEN O'MAEÛVİ . lUZLAVH Rumi 1388 Ağustos 2 Hicri 1392 Güneş 5.07 9.57 Oğle 12.18 5.08 Ikindı 16.08 8.58 Akşam 19.09 12.00 Yatsı 20.51 1.42 İmsak 3.17 8.05 ALTIN Jumhuriyet Resat Hamit AZİ2 N'apolyon 24 âyar 2 0 3 . 205.382 385235237205.210170 17530.75 3080 İSTANBUL tL 16.55 Açılış ve progrsm 17.00 Diskoteğimi? den 17.30 Küçiik konser 1800 Gençlere müzik 18.30 Senfonik müzik 19.00 Hafif Batı müzi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog