Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

rıfat ılgaz 8. K İ T A P GÜLDÖRÜ DİZİSİ HABABAM SINIFI BASKINDA . ÇIKTI (Krttpçılarda) . . 'Toptanı Yenl Böyök Dağıtım Kotl. Şti. AşirefendF Cad. No. 7 İSTANBUL umhuri Kurucusu: VUNUS NADÎ ATLAS OF HUMAN ANATONY İngilizce 4 cilt 1.300 Lira Yeni baskısı gelmiştir. Genel dağıtım ve satış yeri: SOBOTTA 49, yıl. sayı: 17253 Telgraf Te mefctup adresı: oımnu ıvet iatriMi Posta Kntusir tstanbuJ No. 246 Telefonlır: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 15 Ağustos Salı 1972 Osmanbey 277 I Galatakaray 178 Tel: 48 32 09 Tel: 44 01 34 SANDER KİTABEVİ Boğazları geçip Ege'ye açıldılar KAÇMAK İSTEMEDİĞI İÇİN ÇANAKKALE'DE DENİZE ATLAYAN TEKNENİN MAKİNİSTİ SOVYET BÜYÜKELÇİLİGİ İLGİLİLERİNE T E S L İ M EDİLDÎ MAKİNİST, GEMİNİN YUNANİSTAN'A SIĞINACAGlNI SÖYLÜYOR. SOVYETLER, BİZDEN YAKALANMASINI İSTEDİĞİNDE GEMİ KARASULARIMIZDAN ÇIKMIŞTI llâç fiyatları açıklandı Kararnamenin eksiksiz uygulanacağını belirten Sağlık BaKanı «İmalatçı, depocu ve eczacıların halkın ilâç sıkıntısı çekmesine sebep olacaklarını düşünmediğini» söyledi ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhği. dün yenl bir kararnameyle düzenlenen ve bugün yüriirlüğe girecck ilaç fiyatlannı açıklamıştır. Sağlık Bakaıu Dr. Kemal Demir, «Kararname, eksiksiz nygulanacaktır» demiş; imalatçı, depocu ve eczacılann halkın ilâç sıkıntısı çekmesine sebep olacağını düşünmediğini söyl& miştir tlâ fiyatlannı yeniden düzenleyen karar nameyle, genellikle antibiyotik ilâçlann fiyatı yükseltilmekte, kodeinli ilâçlann fiyatlan da indirilmektedir. Zam ve tndirimler. birlikte mütalâ* edildiği takdirde, ilâç fiyatlarında vü? de 20 uranında tndirira yapılmaktadır Ur Demir ilSç kararnamesıyle ılgıli açıklamasında ilâç fiyatlannın firmalaruı Bakanlığa venJiJı beyannameler üzerınden tespit edildiğini, ilâçUrın bu tespit edilmiç fıyatlar üzerinden depnlarn ve eczacılara in^ikal ettirildiğini, bunun en tabii ve hukukl bıçım olduğunu. ilâç fivatlnnmn tespit edilmes) için vapılan çalışmalann uzun sürdürüldüğünü belirtmiş. bu konuda özetle şöyle demiştir: «Bilindifi cihi veni Hvatlarla ilâç satış tarihindp değisiklik vapılarak «üreleri uzatan elı kararname. ?B Haziran 19Tİ tarihli Resnıi Oa> zote ile kamuoyuna duyuıulınııs ve yeni siireler belli edilmistir. Ru kararnamenin gercîl ^^^^^ olarak da K Tpmm>i7'ri™n itibabaren imalâtcılar veni fivatlar üzerinden satı? vapmaga baslamışlardır. Şimdi. eczacılanmız kendileri için uvçnlamanın başlanmasma üv eün kala veni ilâç fivatlarını nçrpnpmediklerinden bahisle sikâvptçi olmaktadırlar. 1968 yılında çıkartılmış olan kararnamenin VP onrian önrpki'pnn uveıılamalarınria bövle hir ihtiyacı hissetmeden vasaların eereklerine uyanları. ve 1970 deva> lüasyonundan sonra. vükselen ilâç fiyatlann. uymada hiç şikâvetçi olmavanlann eczanpler İçin uvgulama tarihinin başlamasına ü, jriin kala veni ilâç fiBİLDİRtYOR vatlarımn imalâtc'ar VP Bskan(Arkası Sa. 7 Sü 1 de) Rus balıkçı gemisini mürettebatı kaçırdı Gidiş , e demiş bizim imlü ozan: Barikai hakikat müsademei efkârdan doğar ' demiş. Günümüzün Türkeesiyle buna: «Gerçeğin simşeği düşüncelerin çarpışmasından doğar» dememiz gerekiyor. Ama yukanki sözde, biri büyük, biri de küçük iki aksaklık var. Büyük aksaklık (burada aksaklık •özcüğü hafif kaçıyor) o dizenin bizim ozanın değil, Vietor Hugo'nun malı olması. Yurdumuzda katı bir baskı yönetimi sürdüğü sıraiarda ozanımız Paris'e gitmiş, orada özgürlük üzerine yazıp çicerken Hugo'yu okumus. Pek beğenmis olacak ki üstadın kimi dü(üncclerini, kaynak göstermeyi gereksir. bularak, olduğu gibi Osmanlıcaya aktarmakt* bir lakuıca görmeraiş. Belkl de: Yurdumuzda Hugo'yu kim bilir, kim tanır? Ben çevirmen değil ozanım. İyisi mi dilediğim, içime dogduğu gibi yazayım, böylesi daha etkili. daha dokunaklı olur! demiş ve Hugo'nun soylediğinl yiirckten benimsemistir. Daha önemsiz (förünmekle beraber ikinci aksaklık da yabana atıhr gibilerden değil. Victor Hugo •gerçeğin ışıği»ndan söz etmektedir. Bizim ünlü ozan «ışığı» şimşek yapıp çıkıvermiştir. Oysa, hep biliriz, ışık sözcüğünde süreklilik anlamı vardır. Şimsek ise bir an parlayrp sönen ışık demektir. Birinci Meşrutiyetten bu yana, yıllar yılı ünlü ozanunızın etkisi altında kaldığımızdan olacak, gerceklerle bir an aydınlanıp sonra karanlığa boyun eğrneye alışmıs bir halimiz var bizim. Yan başkalarmın etkisi. yan kendi çabamızia özgürlük şimşeğinin kimi zaman yurdumuz ufuklarında parladığını görüyor, aradan bir süre geçince ışık özlemi içinde viııe düşlere dalıp gidiyoruz. Her seyi dtşarıdan alıp kendimire malctmek huyu bizde birtakım kötü alışkanlıklar yaratmış olacak. Çeşitli >öntemler arasında seçmeler yapıyoruz. Özcl çıkarlarunızı gözönünde tutarak: S« i>'. *» bizden ırak olsun! m b i l e CUMHURtTET HABER MERKEZt Sovyet balıkçı gemisi «Bishone», tstanbul vc Çanaifcıl» Boğazlanndan geçlrılmek suretiyle, içindeki mürettebat tarafından Ege karasularına (mnhtemelen Yun»niat»n'«) kaçırılmıstır. Olıy, önceki sabah erken saatlerde Çanakkale Boğazmda denize atlayan va önce sığınmak istediği sanılan, gemir.in 57 yaşındaki Baş. makinisti Sigadaye David Yusnfoviç'ın verdiği bilgi üzerine »nlaşılmıştır. Sovyetler Birliği'nin Ankara Büyükelçiliği ilgilileri, ol»y üzerine balıkçı gemisinin Türkiye tarafından yakalanmasını istemiş, ancak olayın Ankara'ya duyurultfuğu saatlerde gemi, Türk karasularının dısına çıktığından, bu istek yerine getirilememiştir. Başmakinistin verdiği bilgi Olaydan »onra Sovyet makam larına teslim edilen başmakinistin verdiği bilgiye göre, Rusya' rın Sokamv limanından ayrılarak Doğu Karadeniz'e doğru seyretmekte olan 300 tonluk balıkçı gemisi, birden rota değiştirmiştir. Bu arada, Kaptan P»vle Ivanoyiç Dutnikov yonetimın. deki «Bishone» de bulunan 7 gemici, Yunanlstan'a ilticaya karar vermiş, istefe karşı çıkan Başmakinist Yuıufoviç tehdit eJilmiştlr. Düşen uçaktaki 148 yolcu te 8 müretlebat öldü • Doğu Almanya'daki kazada «tlyuşin62» yolculan, Burgaz sayfiye şehrine gidiyordu [D1S HABERLER SERVtSİ] HOLLANDA'DA 1 5 1 T U R K 43 KİŞİ TUTUKLANDI NACİ KORTAN ROTTERDAM Hollanda'nın Rotterdam şehrınde Turk işçileriyle Hollandalılar arasında süregelen çatışmalardan sonra Hollanda Hükümeti, Millet Meclisi üyelerinden ve bazı Bakanlardan oluşacak bir komisyona olayı lnceletmeye karar vermiştir. Bu arada, Cumartesl gecesi meydana gelen son çatışmad'an sonra polis tarafından yakatanan 10 Türk tutuklar.mıçtır. Böylece, tutuklu Türklerin sayısı 15'e yükselmiştir. Olaylara sebep oldugu iddia edilen 28 Hollandalı da tutuklu bulunmaktadır. Olaylardan sonra, Türk işçileri evlerlni terkedip başka semtlere tar.ırırken, bojalan evler ise, Hollandalı kabadayılar tarafından ı.şgal etfilmiştir. Sunav, Başbakan Melen ve Çanakkale'de îstanbul Boğazından sonra Çanakkale Boğazına gelen balıkçı gemisinin yolu. önceki sabaha karşı, Gümrük Muhataza memurları tarafından kesilmiştir. Ankaradan alınan bilgiye göre; başmakinist, kendisini denize atmış ve Gümrük Muhafaza (Arkası Ss. 7. Sö. S da) Polis garanti veremiyor Türk Başkonsolosu Ali Namık Aytaç, çocuklarıyla beraber kon soloslugun önünde toplanan 200 kadar Türk işçisine, olay çıkar madan evlerine dönmelerini, Hollanda Polisinin kendilerini koruyacağı yolunda teminat al dığımızı söylemiştir. Şimdilik görünen, can emniyetinin sağlan dığıdır. Ancak. mal emniyeti konusunda Hollanda Polisi bile ga ranti verememektedir. BAŞBAKAN: Orgeneral ıGEREKİRSE Iağmaç ile TEDBİR ALINACAK» [Cumhuriyet Haber Merketi] Hollanda'daki işçilenmize fcarşı girişilen saldırılarla ilgili olarak Başbakan Perit Melen, dün tstanbul'a gelişinde, «Gerekirse tedbir alınacaktır» demiş. Florya Köşkü'ndeki toplantıdan çıktıktan sonra ise gazetecilere, aynı konuda şunlan söylemiştir: «Dışişleri Bakanlığımız Pazar gününden beri bu konuyla meşCÛIdür. Hollanda Eiçimizle Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi çağinlarak vatandaşlarımızın mal ve can emniyetinin sağlanması için Hollanda Hükümeti nezdin de tesebbüse ıreçilmiştir.» •• •• • • goruştu Asistan Dr. Bcşıkçi ] 3 yıl hapse tnahkum oldu DİYARBAKIR Atatürk Üni versitesi Sosyoloji Asistanı Dr. t.smail Beşikçi, Diyarbakır Siirt tlleri Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından 13 yıl 7 gün hapse mah kum edilmıştîr. Yeni bir saldırı Ancak, Türk işçileri; Afrika ander Mahallesine döndüklerin de polisin «Serseri gençler» olarak nitelediği eli sopalı ve taşlı kalabalık grupun saldınsma uğramışlardır. Kavga sırasında po lisle de çatışan Türk işçilerinden 10 kişi yakalanmış, 3 polis yaralanmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) BERLtN. (Dnğu Almanya) • Doğu Alman Havayollanna ait «İlyuşin62» tipi tir «Charter» uçağı, Berlin'in, Schoenefeld Havaalanı yakınlanndaki Kenigsvrusterhausen'de düşmüş, tüm 148 yolcu ile 8 mürettebat ölmüştür. Ka*a, uçağın alandan kalkışından bir süre sonra olmuştur. • MELEN, CUMHURBAŞKANINA. YÜKSEK ASKERÎ ŞÛRA TOPLANTISI HAKKINDA BtLGÎ VERİLDİĞÎNÎ AÇIK LADI... Cumhurbaşkanı Cevdet Suray dün Florya Deniz Köşkünde Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağtnaç ile Başbakan Perit Melen "i fcabul etmışar Saat 1050 de yanında eşı olJ"iğu bakle uçakla şehrimize gelen Orgeneral Tağmaç doğruca Florya Köşküne gitmiştir. Görıisme hakkında herhangi bir açıkl^nıa yapılmarnıştır. Ancak daha sonra yine Cumhurbaşkanı Sunay' la görüşmek Uzere Ankaradan gelen Başbakan Ferit Melen. Askerî Şura toplantısı konusu'aa kendisine yöneltilen bir soruyu cevaplandınrken «Sayın üpnel Kurmay Baskanı tstanhnida hu(Arkası Sa 7 Sfi 6 da) Kurtarma çabaları Doğu Almanya Ajansı (ADN), uçaktaki yolculann. Bulgaristanın Burgaz sayfiye şehrine gitmekte olduklarını bildirmiştir. Ajansa Eöre, gerek itfaiye ekiplerinin, gerekse bölgedeki hastane görevlilerinin 148 yolcu ve 8 mürettebatı kurtarmak çabaları sonuç vermemiştir. (Arkası Sa. 7, Sö. 8 de) HOLLANDA VE TÜRKLER The Times Rotlerdam'da ırk kavgaiarının başladığı yolundaki haberler, Batı Avrupa'nın her köşesinde hiç kuşkusuz büyük şaşkınlıkla karşılanacaktır. Bunu da haklı görmek gerekir. Hollandalılar Batı Avrupada akılcılıkları, ıiımlıhktarı, şiddete karşı oluşları ile un yapmışlardır. Hollanda halkının başka ozellikleri de vardır: Konuksever, üerici. çok çalışkan ve yabancılara dostluk besleyen bir halktır Hollanda halkı Hollanda'nın da kendine has oazı ozellikleri vardır. Çok kimse Hollanda'da sadece Hollandahların yaşadığını sanır. Oysa bu ülke, sömürgeci geçmişi nedeniyle, çeşitli ırklann kaynaştığı bir ülke durumuna gelmiştir. Tıpkı tngilterede, yahut BVansada olduğu gibi, Hollandada da bugün, bir zamanlar bu ülkeye bağb olarak (Arkası S». 7, Sfl. 4*te) Söre, su kaka Karar.. Kararda; Dr. Beşikçi'nin, Atatürk Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyken derslerdeki konuşmalan ve «ınav yapma ile Ankara DDKO lokalinde verdiği konferanslarda komünizm propagandası yapraaktan 8 yıl. 4 ay ağır hapis cezasına çarptırıldığı: ay^ıca Çanakkale'de 3 yıl Emniyet gözetimi altmd'a bulundurulacağı belirtilmiştir. Aynı karara göre sanık. Kürt(Arkasi Sa. T Sü. 5teI diyoruz. Bunu derken yeryüzünün yuvarlak olduğunu, uluslar topluİuğu buçüııkü uygarlık aşamasına varana dek vaktiyle bizim de bircok uluslar gibi emek harcadığınıızı, insanlığa yararlı katkılarda bulunduğumuzu bilmiyor, ya da ansımak istemiyoruz. Bu açıdan ele alınacak olursa, başkalarmın bizi bizden daha iyi taıdıklarını söyleyebiliriz. Örneğin: demokrasi diyoruz. çağdaş uygarlık diyoruz. Ama bundan bin yıl önceki çağdaş uygarlığın ön safında yer alan bir ulus olduğumıızu unutuyoruz. Bir yapıtında parlaraentodan söz •derken Voltaire bu sözciiğün Türkçe kurultay sözcüğündeki anlam yakınhguıı ileri sürer. Orta Asya'da yaşayan Türk boyları ileri gelenleri zaman zaman •Kurultay» halinde toplanır, ortak sorunlarırıı tartışır, kararlar alır. gerektiğinde hakanlannı seçerlermiş. Voltaire bu dediklerinl 18. Yüzyıl ortalannda yazmış ve «Kurultay» •özcüğünü de kitabında Türkçe olarak kaleme almiştır. Acaba İS.. 19., hattg Atatürk'e gelinceye dek yirminci jüzyılda kunıltay'ın ne anlama geldiğini bilen kaç kişi vardı aramızda? Anlamından vazgeçtik, bu sözcüğii duymuş hirine rastlanabilir mlydi Osmanlı İmparatorluğunda? Demek Istediğimiz, uygarlığın bir bütün olduğu, ona uymak ve Insanhfa yarar sağlamak konusunda her toplumun üzerine düşeni, asağılik duygusuna kapılmaksızın, başarması gereğidir. Çağımızın gidişi özgürlüğe. eşltliğe ve sosyal adalete doğrudur. Bu gidişi durdurmaya çalısanlar er geç dttf kınklığın ağnyacaklar Dışişleri Sözcüsü. İJnıveısitelerarası sıuav sonuçlan belli oluyor Üniversitelerarası Giriş Sınavı Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Haydar Furgaç, üniversitelerarası giriş smavına katılan adaylann puan belgelerinin kendilerine postalanacağı tarihleri dün açıklamıştır. Dışişleri Bakanbğı sözcüsü Semih Akbil de bu konuda bir açıklama yaparak demiştir ki: «Hollanda'daki işçi vatandaşlarımızın can ve mal emniyetleri nin korunması için gerek Ankara'da gerekse Lâhey'de Büyük rlçiliğimiz vasitas ile gerekli teşebbüsler yapılmıstrr ve yapü> maktadır. Konn adalete tntikal etraiştirj Dikkati çektik Bu arada, Türk Hükümeti, Hollanda Büyükelçiliği Maslahatgüzannı Dışişleri Bakanlığımıza çağırmış, Türklerın can ve mal güvenliğinin sağlanmasını Isteyerek, Hollanda Hükümetinin dikkatini çekmiştir (Arkası Sa 7 Sü. 4 de) 7 DevGenç sanığı tahlıye edı'dı, 4 sanık daha davaya katıldı Dev Genç dâvası sanıkları, dünkü duruşmada Savcının ek iddianame üe cezalandmlmalarını istediği 4 yeni sanıkla 131'e yükKİmiştir. Bu arada, duruşma sor.unda tutuklu sanıklardan yedisi için tahliye, bir tutnksuz sanık için de duruşmadan vareste tutulma ka ran verilmiştir. Tahliye edilen sanıklar sunlardır: Mehmet Ümit Devrirn, Münir Danışman, Demir Küçükaydın, Abdüljrani Yağcı, Turhan Gür can, Hilmi Baştopçu, Sümmani Can. Duruşmalardan vareste tutulmasına karar verilen sanık da Cihat Şar'dır. Öte yandan, Savcının isteğiyle davaya 4 sanık eklenmiştir. Bun lar; Osman Arolat, ömer Erim Süerkan, Taner Kutlıy ve Ertuğrul Günay'dır. (Arkan S». 7, Su. S de) İstanbul'da Üniversitelerarası giriş smavına İstanbul'da katılan ve adav numaraları 100 binden 108 bine kadar olanların puan belgeler; 26 Ağustos, aday numaraları 116 (Arkası Sa. 7, Sü. i de) Vergi gelırleri % 20.6 arttı EN BÜYÜK VERGÎ GELİRÎ ARTIŞI YÜZDE 86 İLE TAŞIT ALIM VERGtSİNDE OLDU ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, temmuz ayı sonu itibariyle 5 aylık dönem içerisinde genel bütçe gelirleri tahsisatınm 18 milyar 369 milyon liraya ulaşbğını açıklamıştır. Verilen bilgiye göre, bu tahsilât miktarı, 1971 mali yılının aynı dönem tahsilâtma 3 milyar 51 milyon lira tutannda ve yüzde 19.9 oranında bir artıs bavdetmistir. 1972 yılı malî yılının temmuz ayı sonuna kadar olan devresinde vergi gelirleri tahsilâtındaki artış, geçen senenin aynı dönemine göre. yüzde 20.6 oranında olmuştur. Maliye Bakanlı& Genel Müdürlüğünün konu ile tlgili açıklamasmda şövl<» dpniimektedir: (Arkan Sa. 7. S6 6 da) HOLLANDALILARIN SALDIRISINA UGRAYAN TÜRK EVLERİNDEN BtRtNİN EŞYALARI S O K A G A ATIUYOR Gümrük Başmüdürü, «Komplo var» diyor Yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak işten el çektirilen Gümrük Muhafaza Başmüdürü Kadri Ener, «Çalışmalantnızdan buzurraz olan ve menfaatlcri bfîyük ölçüde zarar görenler, çeşitli politik destek ve vasıtalarla ortaya koydukları baskı tertip ve komployla bizi ekarte edip, kirli maksatlanm devam gayesini giitmek tedirler» demiştir. Rüşvet lddiasının gerçek suçlularının mahkemede ortaya çıka cağını belirten Ener, «Memurlardao kaçakçılıkla mücadelede bandan sonra ciddi hizmet bekle menin mümkün ohrp olmayacağını ksmuovunun tekdirlerine bınktıtuu» ds «öylemlstİT. OLAYLAR1N ARDINDAKİ GERÇEK Hollanda'daki olay terdi ki, Türk ışçisi rurdunds çalışabilsin. Ne var ki. isteklerle gerçekler her zaman uyusmuyor. Vatandaslanmıza yurdumuzda veterli is alanlan açmak mümkün olmadığı için yabaocı ülkelerde yarun milyondan fazla Insanımız çalışmakta. bir milyonu aşkiii insammız dışarda çalışmak için sıra beklemekte. Çalısan nüfusunıuz ynvarlak rakam 15 milyon olduğnna eöre, L.ar U vatandasımızdan biri, ya dısardadır reys dısarda caiı$mak için kuyınğ» Kİnnis dnrnmdadır. Hollanda'da patlak »eren dramatik olaylan, değerlendirmek içio böyie bir tablonnn ortasına Terleştirmeüyiz. Gerçi bu gibi patlamalar topltun psikolojisi yasalanna bafiı oHnğundan birdenbire olusnr, kalabalıklan sarar. Ancak kîbrit âle*•• (Arkan Sa. T. Sü, 1 de Melen, «Özel ve kamu sektörleri çekişme mısuru olamaz» dedi Başbakan Melen, tstanbul'a ge lişinde Yeşilköy îava Limamnda verdiği demeçte «ftzel ve kamu fcesimlerinin görev alanlan ve amaçlan, bir celişme ve çekişme unsuru olamaz. Bu iki kesim arasındn eknnomik ilişkilerde ırörev çatı^ması değfl, riirpv rlatılımı rekahrt fleğil, tamamtavicılık hâkimdir Cçüncü S Vıllık Plânda kahul Pttiğimi7 anlavııs. hnriur» Ipmiştir. Mplen çflvlp devam etmıştir: «Üçnncö 5 Yıllık Plânın nnemU hedeflerindeo biri, 197377 dö(Arkası sa , >a 3 de| B ia. ir devlet için asıl olan, miliî isgücünün vatan topraklarında kullanümast, vabancı ülkelere ihraç edilmemesidir. Geri kalmıs toplumlarda bu yasa daba önemle geçerlidir. Deri teknolojiye sahip bulunmayan ülkeler, insan giicü «eferberliğiyle kaJkınmanın maniveluını harekete geçirebilir. uygarlık yarışında kaybettikleri mesafeyi kapatabilirter. Bu bakımdan gönü} U NADÎR NADt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog