Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Yftvrunuzun Evde Okul Ödevl Yaparken ve Bütün Öğretim Hayatında En Çok Yararlanacağı Eser, RENKLI ANSİKLOPEDİSİ'dir Cilt Hal'mde Çıkmiftır. ÜLKÜ OKUL Taksitle de Satılır. OC*K KİTAP DAĞITIM ŞTİ. v» BATEŞ TopMn SaDş Yerleri: Istanbul'da Babıâli'd» umhuri ..« • • .'.•' Ve GİREBILECEGINIZ FAKULTELERİ s GÖSTEREN KİTAP PUANLARINIZI Yayımlaym: GÛVEN BASIM v» YAYINEVİ istanbul vıl eauı> yil. Sayi. Kurucüsu: FUNUS NADİ Telgraf ve mektup âdresi: Cumnuriyet istanbui Posta Kutusur îstanbul No. 248 22 42 »0 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 M T e ı e fonlar: ilâvesiyle çıktı. Ödemeli Fiatı: 15 Lira EN ÜIZLI FİYAT ARTIŞI ANTALYA'DA f 1 Eczacılar aksaklıklan belirtti: • • . ; • 3,5yjlda *& ••> • • >. KARARNAMEYE KARŞI BOYKOTA GİT .YENİ İLÂÇ ' FJYATLARINl GÖSTE * ': ; MENİN SÖZ KONUSU OLMADIĞINI ' • RİR LİSTE' HENÜZ HAZ1RLANMA;•• ;: ' BELİRTEN ECZACILAR, DANIŞTAY^A DAN ESKİ FİYATLA SATIŞTAN BAŞVURPUKLARJNI AÇIKLADILAR ÖTÜRÜ KOVUŞTURMA ELEŞTİRİLDI ; Açıkalın Ofis'te yüzde 62'ye ulaştı ANKARA Devlet tstatistik Enstitüsti Başkaniığı, son üç buçuk yılda yüzde 44,5 ile yüzde 62,5 oranında hayat pahalılığı olduğunu açıklamıştır. Ankara, İstanbul ve tztnir başta olmak 'üzere 11 buyuk ilde Devlet îstatistik Enstitüsünce yapüan geçinme indekslerine gore, en hızh fiyat artışı olan il Antaly.a, en yavaş fiyat artıçı olan il ise j Eskişehir'dîr. Aynca, ikinci ucuz sehir Ankar ra, üçüncüsü ise îstanbuTdtır. Pahahlıkta ise Erzurum ikinci, Bursa üçüncü gelmektedir. Devlet Istatistik Ensfitüsü Başkanlığınca yayınlanan son «Fiyat indeksleri bülteni>ne göre, Ankara, tstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Samsun ve Ordu illerinde son üç buçuk yılda ortalama yüzde 44,5 62,5 oranında fiyat artışı olmuştur. Enstitvi bültenine göre, bu illerde, yüzde yüzün üzerinde en yük sek fiyat artışlan kültür ve eğlence hizmetlerinde olmuş, bunu yüzde 90 99,9 oranında artışla sağlık ve kişisel bakım harcamaları takıp etmisür. Hizmet ve madde grupları itibariyle en az fiyat artışı ise, tabanı yüzde 21,7 (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) l. Yılhk fiyat artışı «Ayçiçeği üreticisi yâkaöını tefecinin eline ^ ; ; kaptırdı» ANKARA, (Cumhurivet Rürosni Ankara Eczacılar Odası, ilâç fıyatidinu veniden düzenleyen karamamenin, Sağlık Bakanlığınca ızlenen uygulama poütikasıyla çelıştığınl öne surmektedır. Bu konuda dun bir basın toplantısı duzenleyen Ankara Eczacı Odası Başkaru Aydın Bensan veni ilâç fıyatlarıhı göstenr lis. . telerin henuz hazırlanmamaama ,. • rağmen, Bakanlığın bır geçrcı "y. . genelge ile. 15 Ağustos tarthin• %» ' den başlayarak eskj fıyatlar üfl^^k " ' ' zerınden ilâç satan eczacılar |^» hakkında Rovuşturma yapılmasını istemesını eleştirmiş, uygulamadakı aksaklığın giderilmesmı temın ıçm yeni kararname hakkında Danıştav'a başvurduklannı açıklamıstır Aydın Bensan, eczacıların Dtr boykota gitmesımn sozkonusu olmadığını ıfade etmış, ancaK uygulamadakı bu aksaklığın, 15 Ağustos Salı gününden başlayarak üâç satışIanniD durması sanucunu doğurabileceğıne, halkın bir sürellâçsız kalabüeceğine de işaret etml$tir. YAPILAN USULSÜZLÜKLER HAKKINDA BtLGİ VERBN ESKİ GENEL MÜDÜR: ÇIKARLAR1 ENGELLENEN BAZI ÇEVRELER VE ONLARIN YANINDAKİ POLÎTİK GÜÇLERİN BASKISIYLA GÖREVDEN ALINDIĞINI SÖYLEDİ. Waldheinı: «Kibrıs konusundaki görüşmeler umut verîei» NEW TORK, lax) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim, teşkilâtm çalışmaları ile ügili olarak Genel Kurula sunduğu yıllık raporunda, Kibrıs konusunda, Birleşmiş Milletlerin silâh ithaü gibi karmaşık bir meseleyi çözümlenıeye yardımcı olduğunu, aynca eski genel sekreterin tavsiyesi üzerine başlayan toplumlararası görüşmelere yeni bir formül dahilinde devam edildiğini kaydetmiş, «Nasıl bir gelişme temin edileceğini söy lemek icin vakit henüz erkcn olmakla beraber. yeniden başlayan gorüşmeler nmut veticidir» demiştir. Kumaş dokuma ücretine yüzde 25 zam yapıldı Türkiye'de kullanılan kumaşların % 73"inin üretüdiği, îstanbuldaki dokuma tezgâhlan sahiplerinin dun yapükları olağanüstü Genel Kurul toplantısında, kumaş dokuma ucretlerine »o 25 oranında zam yapmağa ve alacakları bu kârın tezgâhlarda çalışan işçılere aktarılmasına oybirüğiyle karar vermişlerdir. Istedikleri zammın bir metre kumaşta en fazla iki lira bir maliyet farkı yaratacağını, bunun da kumaş fiyatlarına bir zam yapmadan tuccarlann kârlarındaki çok ufak bir fedakârlıkla kapatılabileceğini, gerçekte zammın halka bir zararı olmaması gerektiğıni belirten tezgah sahipleri, tuctarlan önumüzdekı cuma gunüne kadar yeni sozleşme japmak üzere dâvet eünışlerdır. Turkı'yedekı kumaşlarm çoğunun dokunduğu 3200 cıvarındaki tezgâh sahıbi, bunun gerçefcleşmemesı halınde, tezgâhlan toplu olarak durduracaklarını acıklamışlardır Toplantıda konuşan Dernek Baskahı Niyazı Adıguzel, •Tüccann kesmekte olduğu '• 2'ler artık, dernekte kurnlacak yardımlaşma sandığına yatınlacaktır. Toplanan bu paralar muhtaç işçilere yardun etmek icin kullanılacaktır» demiştir. Toplantıda kararı onaylayan delegeler gorulüyor. TEKİRDAĞ CHP MİLLET VEKİLİ ALPASLAN, TABAN FİYATININ HENÜZ AÇIKLANMAMASI NEDENİYLE ÜRETİCİNİN MÜŞKÜL DURUMDA OLDUĞUNU BELİRTTİ.. CHP Merkez Yonetım Kurulu üyesi, Genel Merkez Kdy ve Koy < Sorunlârı • Korrrisyor; Başkanı Tekirdağ Mılletvekih Yılmaz Alpaslan dün Parti îl Merkezinde bır basın toplantısı yaparak ayçiçeği üreticilerinin dertlerlnl dil« getirmiştir. Hükumetin henüz ayçiçeği taban fiyatını açıklamaması yiı zünden, üreticinin yakasını aracıya kaptırdığmı ıfade eden Alpaslan, ülkemizde 957 bin ailenin geçimini ayçiçeğin den kazandığtnı, hukümetin yanlış tutumu yüzünden 5 mıl yona yakın halkın müşkül du rumda kaldığını iddia ederek şunlan söylemiştir: «Bu yıl yurdumuzda bir kg. ayçiçeği üreticiye 230 kuruşa mâl olmaktadır. Maliyete °' .o 20 üreüd kân eklendiğinde ayçiçeği taban fiyatının 276 kuruş olması gerekir. Şimdi hukümetin bu taban fiyatı ni açıklamaması yüzünden üretici köylü, Ziraat Bankası na ve tefecilere olan borcunu ödeyebilmek için ayçiçeğini yok pahasına 190200 kuruşa satmak zorunda bırakılmıştır. Hükümet köylümüzün te mel ürünlerinin taban fiyatla rımn tesbitinde ve destesleme alımlannda üreticiden değil, aracıdan, tüccardan ve yabaneı sermayeden yana' hareket etmektedir. Dıleriz ki ayçiçeği konusunda bu tutumunu bırakarak üreticiden yana bir tutum takınsın.» Aynca bazı ayçiçeği üreticileri de ektzn zamanındak) gübre sıkıntısından şu günlerde tarladakl toplamaya ve depolaraaya kadar bütün çeşitli güç lüklerl belirterek, hükümrttm üreticinin yanuMa * olmamasınden şjkâyet etmlşlerdlr. Bu arada başlıria şikâyet konulanndau biri de kredl ,politikasıdlr.1 Üreticinin konınmadıklannj belirterek «Tefecinin eline bırakılıyoçiz» demlşlerdir. Ankara Eczacı Odası Başkaru Bensan, 1 Nısan 1972 tanhlı Resmi Gazetede yayınlanan ılaç fıyatlarının düzenlenmesıne ilışkin kararnameye karşı olmadıklarını, karamamenin halkın yaranna yürürlüğe konduğunu ve kendılerirun de bunun yanmda olduklannı söylemiş, yakindıklan hususları ise şöyle dile getirmiştir: «Biz eczacılar, iddia veya ifade edildiği gibi eski fiyatlı pabalı ilâçlan bir süre dsha satmak ietemiyoruz. Ancak, tatbi' katın baslayacağı taribten itibaren eezanelerin ilâçlan aldıkları fiyattan daha asağı bir fiyatla satmaları istenmektedir. Bu «ekilde her eczanenin ortalatna olarak 39 bin liraltk tnalı ve toplam olarak bütün Tnrkive' dekj eezanelerin 61 milvon â ) l M bin liralık malı, karşüıksız olarak alınıyor demektir. Halbuki karamamenin ruhu aslında bu değildir. Gerçekte^ yanında olduğnmuz kararname, kendi ruhuna da aykırı olan bu şekli ile (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Kararaameye karşı değiller, ancak... P A ANKARA. (Cumhuriyet Büıosu) 'etrol Ofisl Genel Müdürlüğü görevtnden aiınan Ayhan Açıkalın dün düzenledığı basın tçplantısMida 12 Mari 1971 tarihınden önce Ofı<i'te yapılmıs uyulsüzlükler hakkında rakanılarla bilgı vermls ve kendıslnın bu asul?ıi?lükler dolavisiyle elde ettıkleri çıkarları engellenen baz» çevreleı ve onların yanmdakı politik güçlerın baskısı sonunda eörevlnden alındı^lnı flerı sürmüstür yhan Açıkalın, Genel Mürfürlük görevıne başladıgı M) Nısan 1971 tarihinde Ofıs'in satıslannın bır yıl öncesine oranla dusmüş olduğunu, yüz milyonlarca borç bulunduğunu, bundan dolayı Ofis, yeterince tnal çekemedığınden. satış ıstasyonlannda zaman zaman mal kalmadığını. <hatırh ış sahiplerine"» pahali mal mübayaalan kapısının «ardına kadar açık» tutuldoğunu. bilânçosunu 1970'te 10 mılyon lira tararla kapatmış olduğunu çeşHIı sorumsuz davranışlarla Ofıs'ın tam bir duzensizlik ıçıne gîrdığinl. bunlan gıdermek İçın cıddi tedbirlerın gereklı oldt(ğunu ifade ederek. sözlenne söyle devam etmiştır: B öyle ciddî fakat zecri hamielerin, Ofis gibi müesseseyi (arpalık) kabul etmiş çıkarcıların menfaatlerini haleldar ettiğinde, o yöneticileri yıpratacağı muhakkaktı. Bunu, sıllann verdiği derse rağmen yine de yapmağa mecburdnk, çünkö Ofis gibi bir müesseseyi kurtafmak için başka çare yoktu ve bu görev de bana verılmişti. Aksaklıkları büyük çapta Snledik, uygtmsuzhıftj tesbit olunan hallerde ilgilinın arkasında kim var diye bakmadan ve ikazlara aldırmadan suçluları Savcılığa verdik. Ofis'in zaran varsa tazminat dâvası açtık 100 milyona yaklaşık parayı da tahsil ettik veya takside bağladık. Suçlu Ofis'in mensubu ise, Disiplin Kuruluna gıtti. ıhraç dahil, çeşitli cezalar verildi, Ofisi maşa gibi kullananlar tesbıt olunduğunda, bâyiliği yenilenmeyen veya feshedüenler oldu, Her teşebbüsünde (evet) keümesine aUşmış poljtikacıdan dönenler oldu.» (Arkası Sa. 7. Sü. 4te) OLAYLAR IN ARDINDAKİ GERÇEK janslann verdikleri haberlere baküırsa bu yıl buğday firetimi açısından «altın yıl» ı yaşamaktayız. özellikle Doğu ve Güneydoğn Anadolu'daki Toprak Mabsnlleri Ofisi depolan dolmus, buğdayların açıkta «ambarlanmasına» başlanmıştır. Hiç kuşkusuz bu yıl da buğday üretiminin «iyi» olması, sadece hava şartlannın «ıyi» olması nedenıyle. dir. Gazetemizin dünkü sayısında yayımına başlanan «781er Türkiyesi» yazasında yetkili Bakanm verdiği tsta Üretim ivi olsa bir türlü, kötü olsa bir türlü.. tistik bilgileri tncelendiği zaman, ülkemizin tarun konusunda ilkel koşullar cemberini kıramadıği kolayca anlaşılacaktır Bir dönum topraktan elde edilen buğday, Türkiyede son on yıl süresince 120 kiloda sâbjt kaldığı halde, komşmnaı Vu nanistan'da 140 kilodan 185 kiloya çıkmıştır. îkinci Dünya Savaşı sonunda Ikj komşunun dönöm başına ttrettiği buğday hemen aynı dnzeyde idi. Demek tâ maldneli, snlamab ve gfibrel* bir modern tarun yöntemine geçebilmiş defUiz. Durum böyle kaldıkça da bava şart lanna bağb kalmaktao haşka çârcmiz yoktnr. N« var td sorun bn kadar. la da bitmiyor. Türkiye'de buğday öretl. minin en büyük alıcısı devlettir. Koylfinün üretimine Hyat biçen retkllilerin bn yıl buğday fiyatlannı sabit totması tepkiler doğnrmnş. tur. ÇOnkO bötfin riyatlann #•* (Arkası Sa. 7 Sö 1 de) HoUapdtfda Türk işçilerine saldırı devam edivör Büyük devletler Waldheim, büyük devletler ata smdaki .Denge. anlayjşını» övmüş. ancak küçük ülkelerin önemini ihmal etmek gibi modası geçmiş bir tutumun dünya barışının muhafazasına yardım etrae yeceğini hatırlatmıştır. Yumurtalıkları değlştirilen ''»' kısır kadın hamile kaldı BUENOS AİRES Arjantır' de çocuğu olmayan bır Katiına bundan 5 ay önce yapüan başarılı bır yumurtalık nakli amelıyatmdan sonıa kadınm hamile kaldığı Arjantin basmı tarafından önceki gün açıkjanmıştır. Yumurtalık nakll ameliyatını doktor Blanco ve Rrpo yapmışlardı. nakli ameliyatı ilk defa yapılmaktadır. Yumurtalıklan değişurilen kadının hamileliğinı normâl olarak sürdürmesi ve çocuğunu doğunnası halinde ameliyatin dünya tıp literatürüne geçeceği bilim atUmları tarafından ifade edümektedir^ * Ancak bilım adamlarının üze' rinde durduklan bir dığer busus, yumurtalıkları değıştırilen kadının çocuğnnu doğurması ha linde, çocuğun, kendini karnında taşıyan kadının degil de, yumurtahğını annesine vermiş o lan kadınm özelliklenni taşıyacak olmasıdır Bu durumda ç o cuğun gerçek «Annesinin» kım olduğu meselesı, çözüm nekleyen bir sorun olarak doktorların ve bukukçulann karşısma çıkmaktadır. (a.a) A Silâhsızlanma Birleşmiş Milletler Genel Sekre teri. sılâhlanma yarışının durma sı bir yana. hatta yavaşlamadığını, silâhlsnma masraflarının yılda 200 milyar dolara ulastığmı öne surmu1:, geçen yı] Sovyetler (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) 500 TÜRK ÖZEL BİR YATAKHANEYE YERLEŞTİRİLDİ /lılal^l Bakanı: Seçim kaıııııııı dnzeltilmeli T ROTTERDAM Kıra alacağı juzunden çıkan olaylar devam etmektedır. Rotterdam'ın Afrıka Adderbruut mahallesinde Hollandahlar yıne Turk işçilerının evlerine saldırmışlardır. 3 kışiyı tutuklayan polis, saldırganları dağıtmak içın havaya ates etmiştır. Konu bır hukumet meselesi halini almıştır. Retterdam!" Beledıyesı, hukümeti acele toplantı\a çağırarak. ANKARA, ıTHA) Bu yıl tk çozum yolu bulunmasını lstemıstır. tisadi \e Tıcari tlımler Akademv Rotterdam Polisi, 500 kadar leri ile Devlet Muhendislik ve Mimarlık Akademilerine alınacaklar Turk'Ü tevaeuzden^ korumak icin 10 Ekım 1972'de yurdun çeşit için ozel bir yatakhaneye nakli merkezlerınde yapılacak merletmiştjr. Polis yetkılileri. Afrik"zi sıy'pm sınavlanna katılaeak kahlar mahallesinde Hollandaholan'ar. bu sabahtan itibaren melar tarafınd'an isgal edüen Turk zun oldukları okullara ve merke lerin maHuyetindeki binaların zî sıstem bürolarına basvurarak kısa zamanda bosaltılarak sahıp. adav kavıtlannı yaptıracaklardır. lerine teslım edileceğini bıldirmiştir. Meslek okulu mezunlarmın kaTurklerın oturduğu Afrikalılar tılacağı akademiler giriş sınavı mahallesinde geniş guvenlik ted için adav kayıtlan 31 ağustos 1972 bırleri ahnmıstır. Bu durum, tarihine kadar devam edecektir Hollandalı a«i gençleri kızdırmıs, polı^le çatışmalarına yolaçIktisadi ve Ticari Ilimler Akamıstır d«mılerine Ticaret Liseleri, diğer Sükunete dâvet d»Uet muhendislik ve mimarlık Öte yandan. Rotterdam Bele»kad#milerine de, sanat enstıtüleri mezunlan srssından ve mer diyesı, hukümetin acele olarak toplan»nasını ve konuya biz çok«rf sistem nnıvını girip de ba zul yolu bulunmasıra istemiştir. l»rı »*|l»y«nl»rd*n öğrencl «lı HclUndı TV'il, rıdynjy ve b». (Arkaa Sa. I, Stt. 2 da) »aeaktu. Dünyada ilk defa Dunyada kısır bır fcadına bu şekılde başanlı bır yumurtalık Fehmi Alpaslan, . nrsbi temşil «isteminrrr sakıncalarınm gicterilmesinin demokrasi için yaraYİı olaCağı • kanısında en Akademilere müracaat bugün başlıyor Emehli öğretmen sinemaya gitmek isteyen liseli kızını öldürdü l İZMİT, (özel) Karâmursel'de önceki gece emekli bir öğretmen, izin vermediği halde, sinemaya gitmek isteyen lise son sınıf öğrencisi kızını tabancayla vurarak öldurmüştür. Emekli öğretmen Salih Okutan (60), sinemaya gitme meselesinden eşi Rahmiye Okutan ve Karamürsel Lisesi son smrf öğrencisi 1 7 yaçmdaki kıa Hediye Okutan ile tartışmaya başlamıştır. Tartışmanm uzaması ve kavgaya döniîsmesi sonucu sinir krizi geçiren Ali Okutan, tabancasını çekerek kızj Hediye'yi başmdan, göğsünden ve kolundan olmak üzere 3 yerinden vurarsk öldürmü;tür. Yakalantrak adll takibata geçilen emekli ojr«tm»n S»Hh Okutaa'm tarbofl olr'agu ı ABD GEÇ!.. tki NATO (Ukeri Turklr* ve YunanisUn ABO'den Phantom uc*tı »lıyor. Buın \ TT r */ ANHARA, (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Bakanı Fetıml Alpaslan, «Şahsen, genel seçimlere gidilmesinln siyasl sartlan hazırlan. dıktan sonra, dahi,' seçim kanunlarmda beklenen düzeltmeler yapılmadan seçimlere •gidilmeslnin doğru ve hatta mümkün olmayacağı kanaatini ta$ryorum» demlstîr. * Alpaslan, naftalık «Yankı» dejglsine verdiği özel demeçte seçim konusunun yanısıra. basın affına lllşkln görüşlenni de bir kez daha açıklamıstır. Basını. görevı ve sorumluluğu açısından setkın bir müessese» olarak gördüğünü belirten Adalet Bakanı, «Basınımızda her şeyln millet ve devlet hayrma olduğu noktasında anlayısa geldiğl oranda. Hlzmetlerinin değeri elbette büyüls olur Gazetelerde. (tBasın. devlet müesseseîidir»volunda . bana atfedilen söz herhalde pu tarzdakj ifade ve tzahımın o şetdlde tesbıtinden flerl gelmlş olacak» şekltnde konuşANKARA. (a.a.r Eneri! ve muştur Alpaslan basın aftı hakrabil Kavnaklar Bakanı Nurl kında da şunlan sövlemlştir: Kodamanoğlu Anadolu Aiansına verdiSi dpmectp «Yeraltı servet«Basın Kanununa muhaleftet IrrimîzJ mfffî ekonomimlze en bir suç teşkil edebflir. Basm suou denllince bunu anlamak ge verimH katlnlardü butanacak *erekir. Ancak basının flzertnde Mide deeeTİpTrdirmrk mecbnridurduğu berhalde sadece bu suçveHndevfe» demlsHr lar değllcîtr Gazete ve derellerKodamanoSlu tabii kavnaklade yayınlanan vazılar ve vayınnn Isletilmesinde ve millet hlzlan an kitanlarda kanunlanrmza metlne suntılmasında kamu ve göre suç teşkil eden yazılann özel sektöıün vanvana ahenk vazarlan hakkında ne döşOnüllcinde calısmas» »e bu alandakl düğünün soruldugunu sanıyo eenls ootansIveH harekete . gerum. Basın 70lu ile tşlenerı suç çfrme zortmlulufu üzertrde durlarda fall vazar ve vazı l$leıi mns kaltanmB eavTetletinln ba> sorumlu madürörlür Eir Hllln şanv« ulastınlabfimesi Idn verraç oimn^ı lctn asıl unsnr stıc alti zenelnlfklerinden en kısa sö(Arkası Sa. 1, Sü. 1 de) (Arkan Sa. 7. SB. ^ de) Kodamanoğlu: «Yeraltı servetlerini en verimlı şehilde değerlendirmek zorundayız»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog