Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

»*.»• •. »• • * * • • • N O T*L A R... »N O T L A R.~: Olimpiyat 'Organizasyon Komitesinin» basın Munih Ohmpıyat oyunlan yak • bulteni «Olympıa Press» hâlen" doüuz dilcje yalaşırken fiyatları da alabildığıne t yınüanmaya devam etmektedır. Son olaısık bu yukselten bazı esnafa karşı Mubülteılin Arapça tercumesî de bütun dunya iılnıh Beledıyesı sert tedbirler alkelerıne gonderümeye başlanmıştlr. Bulten hâmtştır. Beledıye, şehre dolan lan Almanca, Ingiüzce, Fransızea, İspanyolca, bınlerce turısnn artan şjkâyetRusça, Portekizce, Japonca, İtalyanca ve Arapleri karşısında özel ~bxx biıro ku' ç% olarak basüıp dağıtılmaktachr. . rarak aşın kâr h«ves4ileriyle mu^ • Olimpiyat şöhretlerL! .*f •;*,* cadeleye girişmıştir. < 20ı Olimplyat Oyunları Oçgamizasyon Konai• Pcnaltı atışı yok tesi, gecmi; Olimpiyatlarda ün yapmış bazı sporMünıh oyunlan futbol turnu * cflları özel otarak Münih,'e davet etmigtır. • vasında,' beraberhk hâlinde panSptfr tarıhine geçen bu kimseler arasında altı atışı yapılmıyacak, galip taÇekoslovakyalı jımnastikçi Vera Caslavska, Finraf, sonuç uzatmanın sonunda landıyalı unutulmaz koşucu Paavo Nurmi, Hıtda değışmezse ortada kalacakler'ı öıkelendiren koşucu ve aüayıcı Jesse Otır. Dığer bır ifadeyle, fmalde, wens ve Habeşistanh ınaratoncu Abebe Bikila beraberlik bozuknadığı takdirde, da bjılunmaktçdır. ıkı takıma da birer altın madalya verilecektir. Bu kural, üçuncülük maçında da geçerii olacak tır. Golofasaray . Hüryılmaz;' mamız : ; P Fiyatlar yükseldi • Arapça Olimpiyat bülteni de ; "Müıiın'te * • Millî bisikletçi dün •nihayet nüfus kâğıdmı İ Bir müddet önce, Turk vatandaşhğına kabul edilen ve dun Bakırköy Nüfus Memurluğundin nufus kâğıdını alan Mıllî Bisikletçımiz Alı HüryHmaz, Salı gunu Bısıklet Mıllî Takımımıan Konya'daki kampma katüacaktır. 29 Nisan 1969 tarıhmde Bulganstan'dan Türkıye'ye iltıca eden ve o günden ben yurdumuzda Bulgar goçmenı olaıak bulunan Huryılmaz, Turk vatandaşlıgına kabul edılmesinden dolayı büyük bır sevınç duyduğunu belıiterek «Şimdi gerçek Türk ve gcrçek Ali Hürjılmaz'ım. Bundan sonra Türk bisikletine dah» faydalı olmaya çahşacağun» demiş, Münıh Olımpıyat ları konusunda ıse goruşlerını şoyle açıklamıştır: «Maalesef, benim göriişüme göre Bisiklet Millî Takımımız, Olimpiyatlara iyi hazırlanamamıştır. Nüfus kâğıdunla tek başıma uğraştığun için Konya'daki kampa çok ;eç katılmak zorundayım. Betki ilk 1015 arasına eirebilirdik, ancak bu d«rumda bir $ey yaparaayıı.» berabere Dl'N GECE OYNANAN GAL.\TASARAY BEŞIKTAŞ MAÇINDA KALECI AYDLN, SARIKIRMIZILILARIN BİR ATAGlM ONLERKEN... (FOTOGRAF: THA) • Futbol stadlan Münih Olimpiyat Stedı, bilındiği gıbi 80 000 Mşiliktir. Berg futbol sahası ise 65.000 seyircı alabılmektedir. Bu stadda 6 maç yapılacaktır. 25 000 seyırci alabılen Reger.sburg Stadında 6 maç oynanacak, 20 000 seyircılik Passau Stadı da 6 maça sahne olacaktır. 44.000 seyircı alabılen Augusburg Stadında 5 maç yapıhrken, 15 500 seyırci kapasiteü Ingolstadt Stadında fla 4 maç cereyan edecektir. F. Balıçe Erzurum harşısında • Saat 15.00'de başlıyacak karşılaşma, San Lâcivertlüerin 4. hazırlık maçı olacak. ERZURUM Fenerbahçe, bugun saat 15 00'de Erzurumspor ile karşılasacakür. San Lâcivertli takım bu dordüncü hazırhk maçı için dün. Ensurum/a : 4 gelmıştirj . » '•* * . r'c~.. Fenerbahçe'niri Erzurum'da oynayacağı maça buyuk ligı gosterilmektedir. Dıdı'nın afltrenorlüğü ve ilk kez Erzunım'a gehşı ile bugunkü maçta seyırcı rekorunun kınunası bekîen, mektedir. Daha dünden itıbaren çevre illerden, bınlerce taraitar Erzuruina gelmeye başlamıştır. ÇAĞRl BEKLtYOR Hiç bir"îddiasi olmayan iki takım da sadece prestijlerini düşünerek oynayınca seyirci, stadı gol görmeden terketti STAD: Alı Sami Yen HAKEMLER: Sermet Kaftancı (6), Lemi Hırçın (6), Coşkun Uygun (6) G. SARAY: Nihat (7) (Yasın 7ı Ekrem (3) (Olcay 5>, Muzaffer (6), Tank ( 6 \ Aydın ı5) Bulent (5>, Savaş (7> (Mehmet 2 (5), Ahmet (5) Metin Jt5tf, Gökmen (6) (Artf ?), Uğur (5> (Kprhan ?) , BEŞtKTAŞ: Sabri (?) CAydm 7 ı Sami (7), Tayfun (6), Ergun (7). Zekerıya (7) Yusuf ı6ı «Bulent 4ı, Mustafa (6), Sanlı (7i (Atakan ' ) Tuğrul (4) 'Kayhan 4), Nıhat (5), Tommy (5» (Kahrammı ?) • Pasaport yerine, çiçek aşısı belgesi Münıh Olimpiyat oyunlanna sporcu, idarecl veya gazetaci olarak katılacak herkes, Munih veya Kıel'e, pasaporta veya vizeye veya gümruk kontroluna luzum olmadan gırebüecektir. Bunlardan sadece uluslararası bır ciçek aşısı belgesi jstenecektir. Bu ımtiyazlı muameleden 25.000 kışmın yararlanması beklenmektedır. VERA CASLAVSKA • Telefonla sonuçlar alınabilecek Meraklı kimseler, Olimpiyat müsabakalarındakı sonuçları telefonla öğrenebileceklerdîr. Kurulan özel bır merkez, bu sonuçları Almanca, îtvgilızce veya Fransızca olarak anında isteyenlere nakledecektır. Münıh'tekı spor merkezinm telefon numaraları 11661 (Almanca), 11664 (Ingılizce) ve 11667 (Fransızca) dır. 2 yıl yarışmamak, milli pedal Nurettin ün'ü * unutturdu • , • MEUMET GAZEL Nurettin Un (sol basta) 1967 Hatay Turund»." '^' •»"v (Konya'dan bıldırıyor) . t bjrinci geldiği yanşın startında ..'''*. ' Dolttorlar tarafından 1970 yılında bisiklete binmesi iki yıl yasaklanan milll pedal Nurettin Vn, bu sure dolduğu halde bır daha yarışlara dönememıştir. Jîuretün Ün, 1967 yılında başlâdığı bisiklet spoıunda millî formaya kadar yükselmiş fakat, 1970 de doktorlar ıkı yıl süreyle pedal çevırmeyi yasaklamıslardır. Bu yasaklama süresi bitmesine rağmen hiçbır Federasyon ügilısinın kendisıni aramadığmı soyleyen Ün, cMUlI Takımdaki ilk gunum'gıbı zındeyim. Bana' yapılacak bir teklifle yeniden koşabihrim» demektedir. îki buçuk yıldan beri babasınm yanında fezgâhtarlık yapan Nurettin Un, bu süre içinde de hiçbir ılgılı tarafından aranmadığmı söylemiştîr. Turgut GÜNGÖR Evet, sezon başında iki «Büynk» un yaptığı ilk cıddi hazırlıktan öte «Para» maçında 90 da kika hızlı, verkaçh, genel olarak kalıteli, fakat golsüz geçt!.. Hıç bir iddıası olmayan iki ekıp de sadece büyüklük prestıjlerinı dusünerek oynaymca futbola susarnış seyirci, Ali Sami Yen'i, yine gol göremeden terkettı... ıf Geçen yıhn şampiyonu Galatasaray'ın ilk 20 dakikadan sonra ortadan kayboluşu, buna karsılık toparlanma çabasma gırişen Öeşiktaş'm on ataklan geçiştirme rahathğıyla rakibıne saldırması, oyunun hızını etkileyen nedendi. Bu canlılığı ileri adamlarinın becerifesizliğinden olumlü şekilde değerlendiremeyen SiyahBeyazlılar, geri kademeyi kurduklan 5 kışılik hatla rakibın gol pozısyonlarmı da öldürmesini bıldi. SarıKırmızılılar, Ekrem'in bozukluğu, bütün olarak sol kanatta Aydın, Ahmel, Uğur'un topsuz dolaşmalarından btürü bir takım ojoınu ortaya koyamadı... İki takım futbolcuları ıçın bırleşilen tek hüküm, sezon başında böylesine hızlı fizık kondısyonun yetersiz kalışı, oldu. Ünlü İngiliz koşuuuı RON HiLL diyor ki: Aktaş, «Başarımı Münih'te de devam ettireceğim» dedi ERZtNCAN Balkan atlel tızm yansmasında birınci olan ünlü maratoncumuz Huseyın Aktaç, Erzincan'da Vali Fıkret Nazilli tarafından tebrik edılml^tır f • Aktaş, Olimpiyatlarda iyi bır derece almak için programlı •çalıçtığını belirtmiş ve «Balkan Şampiyonasındaki başarımı Münihte de âtvam ettirecefim» demiştir. • » ' ' ^ ' • " •• ' * •> • » i ' '*•' , ••*"«• • Kimya mühendisi olan Hill, înaratonda koşuculann reaksiyonlanm kaydetmiş ve bu konuda bir dosya hazırlamış.*v« '.• LONDBA Ingilizlerin kimya mühendisi maratoncusu Ron Hill, maratonu sadece bir koşu olarak kabul etmemekte ve «Maratan bir ilimdir» demektedır. Hill'e göre bir maratoncu yansmadan 2 gün evvel sadece karbon hidrat almahdır ve yine bir maratoncu ilk 23 km.de yağ değıl sadece vücuttaki şekerı yakmaktadır. Maratonda atılan her adunın reaksıyonlannı tesbıt etmi? ve her yaptığı koşu için bır dosya tutmuştur. 3 yıl once maratona başlayan ve katıldığı 23 koşudan sadece bırıni tamamlayamıyan Hill, 9 maratonu birincılık, 5'ini ikincjlik, 2'sini ıse uçüncülukle bitirmıştir. Hill, Avustralyalı Derek Oayton (2.08.33.6)'dan sonra (2.09 28.00) Ue dünyenın en iyi derecesine sahıptir Rodezya Olimpiyatlara katıhrsa Uganda da çekilecek KAMPALA Uganda Radvosunun bildırdiğine gore, Uganda Devlet Başkanı tdi Amin, Uganda olimpiyat kafılestni Münih'e uğurlarken yaptığı konuşmada, Rodezya Olimpiyatlara katüdığı ve öteki Afrika ülkeleri Olimpiyat Oyunlannı boykot etmeye karar vertfiği takdirde, Uganda olimpiyat kafilesini gerıye çağıracağını belirtmiştir. Amin, Ingıltere'mn Rodezyah sporcuların Olimpiyatlarda Ingiltere bayrağı altında yarışmalarına izın vermesine çok şaştığını ifade ederek, bunun Ingıltere'nin emperyaliz m in karargâhl olduğunu gosterdiğinı söylemistir. Uganda oliTnpıyat kafılesinde sekiz atlet, dokuz boksor ve 18 hokey oyuncuîu bulunmaktadır. Spor yetkilileri, kafilenin,. Uganda'ya en aî bir altın mad'alya getirmesinin beklenildiğini belirtmişlerdir. AUGSBURG (Batı Almanya) Ohmpiyat öncesi basketbül turnuvasının son iki fınalistıni ortaya çıkaracak şampıyonada, önceki gece oynanan maçlarda su sonuçlar almmıştır: Ingiltere 99 Isvıçre 69 Kanada 70 Polonya 68 Meksika 78 Israil 76 Ispanya 77 Isveç 67 Polonya 88 Fınlandıya 72 Olimpiyat' oncesî basketbol turnuvasinda sonuçlar Jüniorlorda ğlu Seyalıoğlu birinci oldu İ Ekipler* şkmpiyoniuğu nu îstanbul Süvari Yarışmalar Grubu kazandı.. Türkiye Binieilik Şampijroriasına, dun jiyjılan uç yarışmayla devam edılmış; Jünıorlar ile Ekip Şampıyonluğu belli olmuş, bır de teşvık yarışması yapılmıştır. JLNIORLAR ŞAMPİTONASI 1972 Türkıye Jünıorlar engel atlama şampıyonluğunu Halim Seyalıoçlu kazanmıştır. 4 puan alan Seyalıoğlu, yarışmaya Ley• la adh atıyla girmiştır. Teknık sonuçlar, şbyledir: 1 Hahm Seyalıoflu (Leylâ) 4 P. 2 Metin Kalmık (Atom) 5 P. t Volkan Ozan (Somak) 26 P TEŞVlK YARIŞMASI Orta suııf teşvik yarışmasında şu sonuçlar ahnmıştır: 1 Levüı Okçuoğlu (Golden Rod). 2 Astsubey Rafet Can (Çiğdem). 3 Kemal Öncü (Deniş) 4 Onbaşı Oğuz Üstün (BilEKİP ŞAMPİYONASI: 1972 Türkiye Ekıp Şampiyonluğunu İstanbul Süvari Yanşmalar Grubu, üç kısilik ekibiyle kazanmıştır. Teknık sonuçlar, şdyledir: 1 İstanbul Süvarı Yarısmalar Grubu: Üsteğmen Selâmi Şekerkıran (Tez), Üsteğmen Atillâ İnoğlu (Yüksel) Ustegmen Ateş Dağh (Ulaş); 34.3,4 ceza puanı. 2 İstanbul Athspor Kulübu: Metin Kalmık (Jivago), Aldo Baldini (Önder), Fevzi Atabek (Peterpan); 60 ceza puanı. 3 Ankara Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Yanşma Grubu: Astsubay Nurettin Yaran (Tunca); Onbaşı Oğuz Üstün (Cihan), Astsubay Rafet Can (Benek); 108 ceza puanı. 3 bin metre bayanlarda dünya rekoru MOSKOVA Sovyet atleti Ludmıla Bragina, 3000 metre ba yanlar dünya rekorunu 8'53"0 ile yenılemıştir Moskova'da Olimpiyat oncesı yapüan yarışmalarda dünya rekorunu kıran Bragina, ttalyan Paola Signi'ye ait olan 9'09"2'lık dereceyi indırmiş olmaktadır. Dakikalar.. İlk 10 dakika ıçınde Galatasaray. kaleyı tutmayan üç şut denemesı yaptı. 13. dakıkada Metin'ın sadmesıne uğra> an Sabri, yerını Aydın a bıraktı. 25. dakıkada Uğur'un verdığı pa«ı Savaş, ceza sahası içinden avuta attı. 40. dakıkada Sanlı, tek basına gırdıği ceza sahasında son anda arkadaşı Nihat'ın topa vurması yüzünden gole ızın vermeyen üst direğe kızdı. 44. dakıkada soldan Zekeriya'nın ge tırıp Sanh'ya, onun da Nihat't verdıği top, sağda Ynsuf'u buldu. Bu oyuncunun şutu ise, avuta çıktı. İkinci yan, genelhkle oyuncu değısıkliği şeklinde geçti. 57. dakikada Kayban, ceza sahası ıçınde tek başına kalmasına rağ men, topu ayağuıda bekletince rakıp defans kapanarak tehlikeyı onledı. 78. dakikada Sanlı'nın soldan getırip Bülent'e verdıği pası ceza sahası içinde Sami şutladı. Yasin'in yumruğu, topu kornere çıkarma>a yetti. Maç da, başladığı şekilde, golsuz bittı. İsveç: 3 S.Birliği: 3 Münih Olımpiyadına hazırlık maçında İsveç ile Sovyetler Bırhğı takımlan çok gollü bır maçtan sonra 33 berabere kalrmştsr. ' Sovyetler Bırlığı bır ara 31 ileri geçmesıne rağmen Isveçın harika oyuncusu Edstrom yapnğı sayılarla dengeyi sağlamjştır. • İtalyan Marineâ ile,Tçinidadlı,Crawford> iki ABD'li 100 roetreçi Hart ile r Hnker'iınağlup ettiler. . • • Üniü İngiliz maratoncnsn Ron Hill (sa&da) Gaston RoelantB fle.. ABD'nin Olimpiyot deyleri itolyo'da yenilgiye uğradı • / . • • OLİMPİYAT ve ekonomik savaş Abdülkadlr YÜCELMAN M ünıh Olimpiyat oyunları için dıinya mılletlerî ptstlerde, kulvarlarda veya salonlarda mücadeleye hazarlanırken, ohmpiyatların organizatdrü Almanlar da bir büyük savaşın çalışmalarını tamamlamak üzeredırler. Aknanlann sahneye koymaya hazırlandıklan oyun ekonomik savaştır. Almanlar bu oyunlar içüı eğer 10 veya daha fazla milyarı gözden çıkarmışlarsa hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, bu yaptıklan yatınmın acısını fazlasryla çıkarmai isteyeoeklerdir. Bugün bıitün Avrupa ve dünyanın dığer dort köşesinden Münih'e koşacak olanlar ceplertni son fenik Kalmayacak şekilde boşaltacaklardır. Almanların hazırlamış olduklan oyun, sadece bu degüdir. Bugün dünya eko nomik savaşın içindedir. Bu nedenle ' " VtAREGClO (Italya) Amerika/nmt .Münih Qyunfarındakı en Hjıyuk^umitlerinden Hart ile Tinker,'Vikıeggio'dâ yapüan uhıs"•'. " ' Türkiye Junyorlar Tenis l^raraşı yartsmalarda, 100 metrede , Itâlyan Pietro Mennea ile '' ' Birinciliği dün sonuçlandı Trinidad'il Richard Crav,ford'a mağlfıp olfiauşlardır. Seçmele# halinde yapılan 100 metne yanşla"nnda,, birinci seride Cra'irford, Hârt'ı son , aîı• Dünkü sert hava daki atagı ile*mağlup n etmıstır. I».*» 1 Het1 i k i a t l e t i n V ^ e c Ö i de" V? 2, . yüzünden 5 tekne 1 tkincî se'rfde ise', yanşmayı terketti ^ TinkerT.geride bıraC ••kırken lfiSf sartiye' *yapm*ştır., Erhan GÜRER Tinker ise. ^0 3 saniye ile ikin. '<. ' • •, S a d e t t i n ATEŞ ci gelpaışlir. Üçuncü seri^e is«L Gençjik Ve Spor Bakanlığı ikfAmerikajraAen, Rdbe'rt Tay• lo'r ile Hay Höbinşon 16.3 sam'y'e. ' < Kupası Dragon Yarısını Mazbar Türkiye Jünyorlar Tenis Şampiyonası, 6 yapmıslardırı' ' ' /. ' .• J>ekta$ Ekibi (İYK) kazanmışdır ki.'spor da bu savaşa âlet" edü* günlük bır müeadeleden Sonra dun sona ermiş "' fır. Dün Suaciıye Yat Kulübu Gecenin djğer'y^rışmalarınmektedir. 1972'nu\^Âtnanyasi(son yeve tek erkeklerde Selim Var, tek bayanlarda da, 400 (metre engelliyj 49)5 ,saonunde yapüan yarışmada Osniliklerı Ahnarıya'da sergileyecek, yanıve ile Amerikalı Jîm Sey, man Gülerhan Ekibi (F. Bah Seyda Necipoğlu, çıft erkeklerde ıse (Selim Varrın dünyaya satnıak»istedığj malların mour, 10,000 m*>treyı 29 dakıfea . ,'çe) ikinci, Erden Erreyrek Eki Oğtiz Eroıu) birinci olmuşlardır. Dunkü fınal maçtannda alınan sonuçlar, şöy17 2 sanıy,e ' ile • 'Âv'ustralyalı pazarlamasım yapacaktır. Bugün için bi fKarşıyaka) uçuncü olmuşledir " • ..>„ J,%.' Clayton, «00 metreyi 1 dakıka rar: 14 telcnenm kjıtıldıgl jsanşhiçbır Ulke 10 milyannı sokağa ataTEK ERKEKLERDE: ..;•.* *'.'**<• ' 47.1 saniye ile, ttalyan Arese, ıjayı, havanm sertligı nedpniycak kadar zengın ve de bilinçsız deSelim Var (TED), Mehmet Tınaz ('İST. TEçekiç atmayı 72 74 metre ile îtpl: le b'eş 'tekne terk etmıştor..' ğildir. Münih Olimpiyatlannın perdeNİS)! 6/2, 6/4. yan'Mario Vecchıato/Bayanla'r ' Yapı ve Kredi s . si arkasında ekonomik savaş, turizm 400 metreyi 53 5 saniye ile A"TEK BAYANLARDA : Bankaşı Kupası ,' vustralyalı Rendına, Bayanlar ve gelecek yıllann yatınmı gizlidir. Şeyda Necipoğlu (TED), Nuray Öztürkler 160 metreyi 11.5 santye ile AvusJ •Yapı ve TCredi Bankası Yat (ANK.)'i 5/7, 7/5, 6/3. ^tralyalı Boyle, yüksek atlamaAncak, şunu belirtelım ki, AlYarışı da dün yapılrruştır. YaÇİFT ERKEKLERDE : vı 2.18 metre ile Amerikalı rışıh sonucTı, şöyledir: manlar bunu sahnelerken hıç de hak(Selim Var Oğuz Eroğlu), (Mehmet TıSchur, 110 metre engelhyi (bıA hlas: 1 Levent. 2 Mat. sız değülerdir. Çünkü bir ülkenin eko naz Eadir iCebefcD'yi 2/6, 6/2, 6/11 yenmişlerrınci seride 13 6 saniye ile AmeB klao: 1 Plezır.. 2 ' Hatınomık yönden gelişmesı. plân ve dır. . ..'•.• rikalı Hill) ve (ikinci sende de ra..3 } \barca: , 13.5 ile Amenkah Milburn), 200 programh bir çalışmanın eseridir. AlŞampiyona sonündiaKi gen^l klSsmanlar, şöyle C klas: 1 Kaptan. 2 Formetreyi de birinci seride 20 5 olmuşturmanlar da, MUnih ile bunu en iyi şesa. saniye ile Amerikalı Black ve D klas: 1 Sürtuk. kilde organıze etmeye çalışmaktadırTEK ERKEKLERDE: TEK KADINLARDA: ikinci seride de 20.9 saniye ile Fınışı ilk geçen Levent yatı 1 Selim Var 1 Şeyda Necipoğlu lar ye bunda da başanya ulaşmıslarAmerikalı Burton kazanmışlarolmuş, «En iyi Düzehilmiş Za2 Mehmet Tınaz 2 Nuray öztürkler dır. dır. man Ödülünii» de Sürtük ka3 Sedat Birol 3 Simin Öz zanmıştır. Bakanlık Kupasını Pektaş '' " ' .'. . ; *"• ..v • Türkiye Binicilik Şampiyonasmdan bir an. Olayların Içindcn TEK ERKEKLERDE SELİM VAR ŞAMPİYOIS OLDU ÜMtTLER, BUG ÜN ROMANYA ÎLE OYNUYOR İZMİR Türkiye • Romanya Ümıt Mıllî Takımlan bu aksam saat 20.15 te Atatürk Stadında karşılasacaklardır. Balkan Ümitler Turnuvasının bu maçında takımımızın rahat galip gelerek grup birincisi olup ve finalı Yugoslavva ile oynaması beklenmektedir. Ümit Millî Takımının antrenöru Doğan Andaç da takımımızın Romenleri yenerek finali ovnayabilecefini söylemiştîr Umit Millî Takımımızın muhtemel kadrosu şöyledirMustafa Ahmet, Tımuçin, Özer, Tuncay Ali, K. Mustafa, Mehmet Mustafa, Raşit, Şevki. \ AT YARIŞ9.ÂRI 1. KOŞD : Favori: Nadire 1. Plâse: Karapanter. 2. KOŞD : Favori: Muzaffer. Plâse: Stiletto. 3. KOŞU : Favon: Tunç 1. Plâse: Lodos. 4 KOŞD : Favon: Caudl. Plâse. Şoray 3, Füsun 1. Sürpriz: Akmcı. 5. KOŞU : Favon : Yozgath. ' Plâse: PeriŞan, Gülhan 1 Sürpriz: Filiz 22. 6. KOŞU : Favon: Tuğrulbey. • . • Plâse: Neveser, Tolga. Sürpriz: Ally. 7. KOŞU : Favori: Wuthering Heihs. Plâse: Bianca 1, Tifenge Sürpriz : Andromeda 8. KOŞU : Favon: Satvet Plâse: tncı 30, Soydan. Sürpriz: Türkan 2. 9. KOŞU : Favori: Göksu. Plâse: Adıvar 1, ArabaU. Sürpriz: Nihal 2. Yüksel ERÜÇ Doğu Liginde dün oynanan maçlar Erz Kombinaspor: 4 Erz Askale 3 Mart: 3 Erz. Pasınler: 0 Erz. Ilıca Id. Ocağı: 1 Van Erciş Gençlik: 1 Van Erekspor: 2 Kars Demirspor: 2 Ardahan 23 Şubat: 0 Sarikamış: 2 Kars»por: 2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog