Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN AHLAK YASASfNA UTMAYI TAAHHÛT EDER. ; r ; î Sahibı: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. adına NAZİME NADİ Sorumlu Yazı tşlerı Mudürü: OKTAY KURTBÖKE BasanveYayan: CUMHURİYET MATBAACILIK ve GAZETECİLİK T.A.Ş. Cağaloğlu HalkeviSk.N. 3941 ^ , * B fl D A D •ANKARA: Ataffirk Bulvsn Y«ner Apt. ** '••yenıselur Tel: 120920 IS9544 ABONE ve tLÂN Ayhk 1 Aylık 3 Snrt I«l XDTt DlSl Adl Poata 22.50 45. 13S 67.50 135 S70 540 270 IZMIR, Fevzıpaşa Bulvarı AJşaroJlu îşhanı Tel: 31230 . J4709 GUNEY İLLERI: Kurukkpru 34 fokak No. 40 ADANA Tel: 4550 3934 . 6 Ayhk 12 Ayhk Easlık (Maktu) 2. ve 1 n d sayfa (Santimi) 3 üncü sayfa (Santiml) 4. 5. 6 ncı sayfa (Santıınl) . , • Nişan, Nıkâh. Evlenme. DoSum ' t « Ölum, Mevhd, Tesekkur (5 Cm > Ölum. Mevlld. Tesekkur 23 üncu (5 Sm.) 350 Ura 80 » 85 > 75 • "100 • 100 » 150 » SAYISI 75 KUKUŞ s a ı i ı l c l a r ı | YENİ PATLAMALAR DA BEKLENİYOR (Baştarah 1. Saytada) sıh TTP'ln Anayasa ve kanun dışı faaliyetlerde bulunduğunu ve Marksist Leninist bir partı olduğunun anlasıldığını bildırmış ve sanıkların kişifel sorumluluklan üzerinde durmuştur. Bu bölümde Behice Boran'ın TtFin aldığı kararlar ve uyguladığı stratejıden aorumlu olduğu anlatılmakta, komunizm ve kürtçülük propagandast yapüğı, halkı suç ijlemeye tesvik ettiği, tahrikte bulunduğu., eemivetin tnuhtelıf sınıflannı teîs likeli sekılde kin ve adavete tahrık ettiği belirtilerek, TCK'nun 141/1. 31, 33 ve 173/3 maddeleri gereğince cezaUndınlması istenmektedir. Bu cezalar toplam olarak 8 15 yü arasuıda hapu cezasuu gerektirmektedır. Öteki sanıklardan Şaban Erik, Sait Çiltaş, Osman Sakalsız. Sadun Aren, Hüsamettin Giiven, Can Açıkgöz, Yalçın Cerit. î a v u z Unal, Bekir Yenigun, Adil Özkol, Nejat Öktem ve Turgut Kazan'm 8 1 3 yıl, Nejat Yazıeıoğlu, Hıisei in Ergül, Adnan Keserbicer. Huse>iu Koçkmaz, Oral Çalışlar, Husejin Özşahin, Erdal Orhan, Nurcttin Pirim, Kemal Burka>'ın 7 5 1 0 yıl, Ejder Imer ve Mehmet Tuncer'ın 5 1 0 yıl, Savaş Al'ın ıse 1 5 yıl arasmda bapis cezasına mahkym edilmeleri istenmis (BaşUrafı 1. Savfada) Rasathane Guneş Fızığı Bölüm'i uzmanlarının yaptıkları açıklamaya göre guneştekl patlama şudur: «Patlama, güneşin renk küre tatoakasında (Bu tabaka. başlıca hıdrojen ve kalsiyum gazlanndan oluşmustur) güneşe nazaran çok küçük bir alanda günesin norma! ışık siddetinin 710 katı kadar daba şiddetli ışık salması sonucu meydana çelmektedir. Bu sırada çok büvük enerji ortaya çıktıeı göriılür. Orneğin pat lama olmayan bir bölgede renk kürenin sıcakhğı 5 bin derece iken patlama sırasında bu sıcaklık 12 bin derecere kadar jökselir Güneş patlamalarının nedeninl açıklamak için şu anda üç teori ileri sürülmektedir: (T) Patlamalar renk 'küredeki elektnk deşarjlandrr O Patlamalar bir nukleer dörriisunj sonucu ortaya çıkmalrtadıc. ' • (3) Manyetık enerjinln ışık ve hareket önerjişıne dönüşftıesidır. fiineşin vaşantısında hrç bir detişiklik meydana selmrmijtir» demişlerdir. TflY'na uçak • ' ' (Baştarafı l. Sayfada) mek için Ankara'da yoğftn Tıir raalivete girisilmiş ve bi^utfaklar hakkında menfi propaganda yıpılmıştır.» Güneşin yaşantısı değişmedi, . • : . 1968 den bu yana en •.büyük patlamalar olarak adlandırıian 37 Afustos tarıhlen arasındakl patlamalar, guneşın gorünen yuvarlağınm b^ıde bir buçuğu oranında.bır alanı kaplamıştır. Uzmanlar, son patlatnanın bundan onoekilerden bıraz şiddetli olduğtınu grinesin yaşantısını deş.stırmeriığını beilrterek «Göneşi orta boy bir domates (arzedersçk, bu domâtesin kabnğu kalınlıgındaki bir tabakadâ bu patlamalar oluşmaktadır. Bu da güneşin 5 milyar yıldan beri süregelen vasamını kısa radede < t "kiliyecek olaylar değildir. Kesinlikle şunu belirtmek isteriz U Yüklü tanecikler üzmanlar patlama sırasında gu neşten dunyamıza yuklu tanecı.klerın fırlamskta olduğunu, fırlamamn yavaş ve hızh o'.mak üzere iki bolümde toplandıgını ıleri surmuşler ve durumu şoyle anlatmışlardır: «Hızlı olanların enerjisi, 35 MEV (milvon elektron voll) den yazlerce MEVe kadar olanları eörülmustür. Ifik hızı ile hareket ettiklerinden btıirıi. ola>dan 810 dakika sonra dün\aya njaşmaktadırlar. 18 MEV enerjili olanlar da. patlamAdan 12 eün sonra diinyay» alaşırlar. Bunlar jeomanyetik fırtmalan varatırlar, Bunlara, patlamadan çıkan, sanivede 1300 km. hızında gidebiien jr»z balutlan da diyebiliriz. Par 3 kı$i taMiye edildi Duruşmada daha sonra, sajuk, lardan Ejder Imer, Mehmet Tuncer ve Savaş Al'ın tahliyelerine karar verümiş, öteki tahliye talepleri reddedılmiştır. Duruşma, savunmaların yapılması içın baş,ka güne bırakılmıştır.. çocıklar dnnyaınızı saran manvetık alan kuşaklart tarafıadan yakaJanır. kutuplara doğrn yönIendirilîrjer. Bu olay, verin "maııyetik alanının hem şiddef, hem de doğnıltuca değismesiae sebep olur. Örnefin son manyetpc fırtıııad«. Istanbul'da manyetik alantn aeğreri «. 460 OK iken, O. 463 OEr dpğerim çıkımştır. Manyetik fırlın» sırasında manyetik alanm vftnünün normal doğrultusundan nrtalama olarak vanrn derece, zaman zaman doğuya dofnı bir drrectIik değişiklik ?österdi«i söylenehilir. Bu kadar kücu'k âefismrter insanlar özerinde bir etki yaratmaz. tnsan sosval bir varhk olduğundan. onn etkilijpn pek çok neden vardır. Bu nedenler içerisinde^ çüneşin ya rattığı manyetik fırtınamn etki sini, süzerek gözlemek zaten imkânsi7dır. Bu arada tabiat da zarar förmedi diyebiliriz.» 7öı\emli, I Yabancı şirketler* ."50 yabancı şırket ve havayolunun Cljarter (kira) sefeçleri ıle Tflrk işçılennl Avrupa'dan Ttirlnye've getfrmekte olduğunu ve bu Charter şirketlerlnin jfo Turk işçılerinm parasıyl» «Vncut bulduğnnn» belirten Balcı, «özlerıne şoyle devam etmîştir:, «Türkiye'nin DC10, gibi: 380 yelcn Uşıvabilecek kapasrtede uçaklara sahip"*olnjası, bu Charter şirketlerini v"e vabancı ha' vavollannı büyük bfr telâsa dü şürmüştur. Bu şirketlerin Ç> karlanna alet olan komisyoncular milli hara volumuzu baltalamaktadır. Biz Türk sivil hava> cıların millî çıkarlarımızı baltalamak isteyen bu zihniveti ve oynanmakta olafl çirkin ovunlan açıklamayı miUî bir çörev «ayıyortız.» Uçak fılomuzun vetersızlığuae de değınen Balcı, örnek olatak Hava iımanından toplantı sırasında aldığı bılgıyı de basın* açıklamıştır. Basın toplantısı yapıhrken Yesllkoy Havalimanına son 20 saatte 227, son 10 saatte de 116 uçağın ınıs yaptığını, bu uçaklardan 16 505 yelcu ındiğını soyleyen Balcı. bunlar ıçınde THY'ye aıt 14 uçagın bulunduğunu ve 1703 yolcunun tasındığını belırtmıştir. yatırim projesinde 34 yıl geçîkme :::.,; olduğu Pühıklandi ANKARA. (THA) Başbakanlık Basın Merkezl, yatırımların gecıktıgi yolundaki haberler üzerifıe, dun yaptigı açıklamada, geçen yıl başlavan ve baslaması gereken 7 oneınlı pro jede. 3 4 vü ara^ında gecıkmeler olduğunu hıldirmıştır Ba«ın Merkezl avnca. 1972 yıhr.da başlayan yatmm proıelerınde ıse herhangı bır gecikmenın 'oz konusu olmadığını ve gecikme olmaması jçın de her turlC tedbirin alındığını da ıfade etmistır. Başbakanlık Basın Merkezının açıklamasına gore, geçen yıllarda baslavıp da halen Insaiarı devam eden proielerden ta^kömurü havzası tevsıi projesl 3 yıl Ahaf» Rafınerisl 4 vıl S e vitdmer Termik Santralı 3 vıl, Hasan Gurlu Barajı 4 vıl Keb»n Barajı 4 yıl ve Gökçekava Barajı da 4 yıl gecıkmiştır Avrıca kurulması ongorülen Eskijehır Dızel Lokomotıf Fabrıkası ınsaatı da dort yıl gecikmeye uğramıştır. DENIZ KÜVVETLERI KOMUTANLIĞI ( B a # U r a f ı g ncı s a y f a d a ) Basarı Sırası Aday No. A d ı S o y a d 324 1305 Ahmet DEDEOĞLU 325 430 Nurı YUMURTACI 326 629 Husevın Sami KARTAL 327 1203 Alı Rıza ERDOĞAN 328 2030 Hahl DĞUR 329 904 Mustafa KAVAKOGLU 330 1782 Lutfu ARSLAV DENİZ ASTSUBAY OKULU 1 t \ C l SINIF TEDEK ADAYLAR LtSTESt: Başarı Sırası A d a v No. A d ı S •y a d ı 331 733 Ö Do£an Ç E T Î N K A Y A 332 311 Mıstan D V Y A R 333 530 S a h h ORUZ 334 1187 Latıf S A P M A Z 335 769 Samı GÜVEN 338 1258 Adem HOSANLI 337 234 Ramazan Ç E T t N E L 338 1512 Mehmet ÖNAL 339 6S2 Mustafa T O P U Z 340 1526 Orhan ÂŞIK 341 387 Şener OLCAY 342 693 Efrahim T Ü M E R 343 1959 Mehmet AVC1 344 921 Fahrettın ERGÎN 345 470 Ufuk B E C E R A L 348 326 Kemâl ÖZDEMtR 347 1893 Kasım AKTAS 348 1044 Yasar B A S T A Ş 349 2252 M e h m e t ÇİFTÇÎ 3WI 1224 Havdar D A M L I B A Ğ 351 37 A h PEKER 352 604 Mustafa Yalçın U Y G A R 353 1240 M e h m e t Zekı M E R M U T L Ü V 354 2060 Nıyazı B A L 355 1876 Nurcan A K G Ü N 358 1990 Suat ÖZDEMtR 357 716 Hacı B a y r a m Ü S T Ü N •, 358 213 Ismet ERKEK 359 1389 Mustafa T.VTUK 380 7W Erdoğan P W A R ' t 3«1 l m Karun GİRAY 3«2 7B4 S u l e v m a n SEVAIİ, * £•' »ji. 363 1496 Erol KORU ' ^• " ' 364 1958 Cahıt Ö Z T Ü R K 365 1465 Ramazan C U R A 3S* 492 Davut GÜNER 387 150 Necati A K G Ü N E Ş 368 2130 tlvas TÜREL 36» 1068 Derva ERÇELİK 370 957 Haydar K A Ç M A Z 371 997 Fazh KENAR 372 212 Ah SERT 373 237 Necati AKDKMİR 374 1102 Recep U L U 375 815 Necat MUT 376 256 tbrahım K A S A P O G L U 377 1610 Bekır A D I G Ü Z E L 378 291 Mehmet A K B U L U T 379 842 Hasan U Y S A L 330 125 Remzı Ö Z T U R K Başarı Sırası 43 44 No. 439 111 515 532 464 20 530 34 521 468 242 334 383 465 127 215 "86 159 399 36 421 185 26 337 437 428 211 443 469 157 238 138 79 II1) 93 223 Adı S o v a d ı Aiı Rıza GENÇYİĞIT Necati AKPINAR Velı ÖZŞEVtK tbrahim AKŞAK Mesut YATMAZOĞLU Ekrem ÖZKUL Erhan ADA Seçkın MANDACI Mehmet DOGAR Orhan KUTLU Fıkret KARA Abdullah KAYALI Osman KARATAŞI.IOĞLU Osman MEYDANOĞLU Ömer ÇOLAK Mahmut TOKAC1 Cevat SEYMEN A d t'*S « V * d İ' thsan GÜNEŞ Turgut KARAKURT Levent GÜÇÜK tsmaıl TOPÇU Ah ŞEN Nadır AKPAK Metın ATALAY Yusuf AKKAYA Atfnan DOGAN Ahmet KALIPÇI Mehmet DEMİRHAN Îsmaıl KARACA Kemal KAHRAMAN »*, ' Hasan GENÇ Recep SERBEST." •. ' Arıf CÇPINAR H • Demirah GÜLGIJÎ" t"'. Koksal IŞIK Huseyin ULUSOY *' Azım ÖZTÜRK , Cengu GÜRYALOIN S Ahmet ERYlGtT Cemalettin GÜZBEY in DÖĞÜCÜ Hısan BAL Mahmut NAR V ' AH Rıza ANIK *• «"' Halil COSKUN" .' % Ha<an SAHtN ' « Önder YELALDI Seiihattın ELMAS Hasan AYDEMtR CONGÜR / • ' '^Ibrshım Mesut EREN Selâhattın Hasan ÖNER M. UJur AKDAG Raçıt KAYIRGAŞ Hustyln ALTINOVA * /:« Hayatı KURT Mehmet BAHAR Murat KAVAKDİPLİ Satılmış UÇAN Tahsin EGE Cahıt AKYÜZ Huseyin ÎRİM Osman YÜZBAŞI Ahmet DOGAN Huaeyın ÖNDER Sahh ABRAŞ Mehmet YATAK Hamdi ÖZGÜR Allattln DURAK Muhsın DlLLt Recep TEKE Huseyın YAZ1 Özcan DOGRU Yusuf ŞEN Alev ÇETÎNKAYA Hakkı SAVC1 1 Samı KAYA Ihsan AKGÜL L '•<>* ..4 1 " Mustafa GÜNTEPE '*•' NTEPE '* ' Necdet KUBÎLÂY ^* Ahmet DONDURMACI «52 , *S3 5.4 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 «9 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8a83» 84 1 85 88 87 88 89 ,90 •1* "92 ' 93 94 95 :>. £ 99 100 101 102 103 •104 105 106 107 108 109 110 Deniz Astsubay Sınıf Okulu (lll.nrü Siıuf) 19721973 öğretım yıll Derlz A^t'iıbay Sınıf Okulu (III uncu Sınıf) sınavlarını gırip baraiı a«mak suretıyle başarı gotterenlerden 240 AStL. ve 60 YEDEK artav toplam 300 ADAY ısimleri aşağıdadır Deniz Astsubay S'nıf Okulu (111 üncu Sınıfi asil ve yedek adaylar 21 Ağustos 1972 tarihıne kadar Deniz Ast=ubav Okulu Komutanhğında (Beylerbevı / tSTANBUL'da) bulunaca£!?r ve sağhk muayenelerine sevkedıleceklerdır Behrtılen tarıhe kadar muracaat etmeyen ve\a sevk erftidıkleri askerl hastaneden olumlu sağlık raporu alamavan asil adaylar yerıne vedek adaylardan baştan itibaren sira ıle alı%. nacaktır Mezkur tarihte Okulda bulunacak adaylar, beraberlerinde »sajıda anılan belgelen^de getıreceklerdir. İSTENEN BELGELER: 1. Nüfus Hüviyet Cüzdanı veya suretı. 2. Okul Dıploması veya suretı 3 Ası kâğıdı 4 Veli muvafakat kâğıdı (Reşıt olmayanlar içın). 5 Adil slcil raporu (CUMHURÎYET Savcılıgından) 6 En son hahnı gösterir (4 5y6 eb'adında) 16 arlpt fotosraf. DENtZ ASTSUBAY SIN1F OKULÜ (III fincü Sınıf) ASİL ADAYLAR LtSTESİ: Basarı Sırası Adav No. A d ı S o v a d ı Ömer ÜREDÎLER 1 295 2 369 Suleyman SAHÎN önder DOĞUCU 3 151 4 Huseyın KOÇ 525 5 536 Alpaslan TATL1 6 32 Çetın YALABIK 495 Mehmet Yasar AKARCA 7 S 483 Habıp SAYAR 9 207 Abdullah KOÇAR 10 Enver KARATAŞL1OGLU 370 11 461 Emın KAYABAŞI 12 382 Ramazan ATAY 377 13 Ercürnent KANMAZ 14 351 Olcay KILIÇ 15 71 Ayhan ÖZDEMtR 16 92 Yaşar ANYlG 17 145 tsmaıl KESKÎN '. •f, 18 88 Mehmet KARAKAYA .'.'. 19 190 Huseyın ULUDAĞ 20 139 tbrahim GÜRSOY 21 66 îbrahım KOŞtK 22 326 Yılmaz KUBAT . 23 172 Cıhan PALAZ " ' . •> • 24 492 Ömer ÇELİK 25 Bayram GÜLEÇ 95 26 415 Davut GÖÇMEN 27 226 Kadır BOZ 28 292 Azmı ŞAVŞAT 29 103 Ah ATASEVEN 30 Mehmet Akif YALÇINKAYA 489 31 187 Ah Fuat ERASLAN ı 32 476 Mehmet GÜRBÜZ . ; * ,* \; 33 397 Mustafa ÇAYBAŞ1 * • « • •; 357 34 Saım KAYNATAN •''• • .' i 35 381 Osman KÖKTEN •' * ' 36 43d Fahrettın DOKUR 37 31U Mehmet ÇAPL1 38 82 Mustafa CUHAUAR •. 39 191 Raşlt TORTAMÎÇ 40 167 Mustafa Zafeı GÜRAY 41 180 Osman Zekı TÜRKEŞ 42 300 Doğan DÖLCÜBAŞ llJ" 114 115 117 ^ . • 120 .121. 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 145 146 147 148 14.9 ıy \n N Huseyın Muhamrnet AftAN îsmaıl Ahmet Bevazlt YUMUK 'Cahıt ÇELİKÖRS Zekı AYDIN Erol KANDEMÎR Ercfln BAYRAK Abdurrahman CANÎK Muzaffer DÖRTKAŞ Eşref Ünal BUDAK Cengiz CAMANAK Cehl SOYER Levent DEMİRALP Şeref CERÇt g Mustaia T E M Î Z K A l l * » \ Sahm TOMRUK 276 Kemal İLHAN •Mehmet ALEMDAR. .'Recep KORAİ.P Abdullah YAVAŞ " ' " 463 ' Yavuş KAŞKAVALCI 237 ' Celâl BAYINDIR 333 Nıjazı DURUKAN 509 Ahmet Celâl TAKMAZ 4(17 Huseyın BOZKURT 11 Necdet TURGUT 284 Zafer TOY 361 Mehmet DÎNÇ 529 Mehmet DEMİRAĞ 153 Enver TORUN ,175 Sahh KARABAĞLI 41 Talât ACAR 99 Nacı ÇAĞATAY 510 Dursun SAKARYA 68 Sureyya ÜSGELEN 452 H Huseyın KAYNAK 105 Huseyın KESKİNBICAK , 9 Ru?tü tLKBAŞARAN 356 Zekeriva SÖNMEZ 181 Şakır SAHAN 499 Ramazan ESMER 426 Zekeriva BAYAR 85 Sedat GENÇÖZ 342 Haşım SAHtNKadır SITK1 • *3M *İ283 Ahmet TÜRKAN Yaşar GÜPLÜCE A Tamer SEZAN Ramazan KURAL Îsmaıl YILMAZ 432 Sabahattın DALGIÇ Zafer KUTLULAR • 59 r Ethem tPEK 524 Ramazan ER • 427 Mahmut AKTÜREL. .485, Mehmet S Ö ö Ü T L Ü £ .İ* . AH TOK ' 409 Nıhat ALACA 309 Recep AYAZ 193 Yusuf SOMUK 142 »Tuncay UYSAL i>3 Dogan B O Z K U R T 512 Muzaffer G U N G Ö R 265 Sevket G Ö N Ü L K I R M A ^ V 254 Mustafa SEN , 78 Hdlıl Îbrahım E R S O Y * ; 4D4 tsmaıl UYAR . ' 470 Mustafa Necati Ö Z T U R K 258 Sururı R A P U R O Ğ L U 535 Suleyman BÎLİROGLU m 389 Veysı G Ü L S E N ^ 475 Cem YAYC1 319 Erdogan BIÇAK 472 Husejln SERDENGEÇTt371 Erol N U R C A N 14) Abdurrahım T A S D E M İ R 2H0 368 117 101 1P5 ,27 '^,•102' Necmı GÖÇ Haşım KAÇARLAR Reflk A L T 1 N K A Y N A K Alısah P E H L İ V A N Yasar K A Y A H u s e y ı n KUMKALE ?• Azız T U N C E L İ •r * Sendıka Yönetım Kurulu uyelermden öğretmen Kaptan Pılot Hıkmet Yeren de, uçakların ozelltkleri konusunda bılgı vererek sovle konuşmustur: •THY kendisine satılmak istenen Boeing 727 tlpi eskl model uçaklan satın alırsa uzun seneler jeni tip modern uçak alma sansını yitirir. Çünkü bn DC10 tıpi buyuk modern uçağı almak istejen butun yabancı şirketler ellerındeki buyük tip eski uçaklan ellcrinden çıkarmak mecburijetindedırier. O>sa biz bu konuda çok sanslıyu. Çunku bu>uk tip uçak alma teşebbüsune yeni firis. mış bulunu.vorıız.» Bu arada Turkıyenın 25 senedır DC tıpı uçaklar yapan «Douglas» uçak şırketioifı uçaklarım kullandığmı behrten sendıka yönetıcilerı, 8 yıldan berı de DC9 tıpı uçakları kullandığını, dolayısıyle elde 40 milvon lıra tutannda yedek parça ve gereç bulunduğunu bu malzemelerın Oo 80 oranında DC10'larda da aynen kuUanılabllecegıni hakım onarım, revız» yon ve pılotaj eğitimlerı konusunda THY personelırun ihüsaslaşmış olduğunu tfade etmıçlerdir DC10 uçaklarınm havaalanı ç«vresınde ıkamet edenleri dahi nmatsız etmıyecek şekilde sessiz ve çabuk irtifa alma rizelliğinin bulundufu da belırtilmıstır Erdoğan Balcı bu görüşleri savunurken belki DC10'lann reklSmının vapıldığını fakat herhan gi bır ard niyetleri ve çıkarları nirnadığını da sozlerine eklemıştır. 40 milvonluk yedek parça var Demirel: "Rejimin istikrarı partiler demokrasisinin istikrarıdır,, ANKARA, (Cumhuriyet AP Genel Baskanı Süieyman Demirel, partlsınln dün yapuan Havza. Tonya, Korgan. Nızıp ılçe kongrelenne gonderdıgı ortak mesaida, «Mllletimiım kendi kendisini idare etmeslnın »olu. çok partili siyasi hırattan ze~ çer. Rejimin istıkran, partiler demokrasisinin istikran demektir» demıştır. Demirel. mesajında şunlan soylemıştır: «Demokraıınin partiler ıçınde tslemesi, memlekette nlemesinin en önemli şartıdır. Bu «uretle vatandasın partüere *e doUyısiyle rejime daha çok tahiplijh aajtlaomıs olur Parti ıçınde hizmet alma mficsdelesı ne kadar medeni Slçüler ıçınde cereyan ederse ıstikrara o kadar yakJaşılmıs olur Millete hizmet yolunda yapılacak mücadelpnin bir kavpa sektlnde degll bır »a rış şeklinde vöriitfllmesıne <lo«ru da önemli bır adım atilmış olur Partı içtnde hizmet vansması kendl kendimizı vönetmevı daha ıvi başarmada Ivi bir fırsat ofarak kullanılmalıdır.» • * « DENİZ ASTSUBAX SINIF OKULÜ (III üncü Sınıf) • *.,. " tt ' TEDEK ADAYLAR LtSTESt: ^ , . / •.%• S o y a d ı Basan Sırası Adav No. Ad Sedat KAYA • » •> ' Adem TOYOGLU 1 "» ',,'. Turgav UYSALDIR V "^ Mustafa BAYRAM **\ •* • *• Cemalettın ŞAHAN « V * Selım YILDIR1M ;'•.• " > • Rıdvan TAN • k '<•: • Özcan GÖRÜÜLÜ • • * V» Salman KALENDER ^* • • Hıdayet S A G L A * cı olarak verilmesi gerekir. Bir ıcra sctısı dolavısı ile bu arazinin icraca. bilirkisi eli ıle değer takdın vapılmıs 40 milvon lira değer biçilmiştir Uâvanın kabulü için 4 milyon liralık teminat. vaklaşıh olarak 400 bin liralık da harç rerilmesı gerekmektedir.* Onergede, daha 'sonra; çiftlik sahıbmın fakruhâl kâğıdı aldığı, başvurduğu mahkemenm köy tuzel kışillğî aleyhme •'tedbir kararı verdiğı; sonuçla koyun susuz, otlaksız kalan 20 bin baş hay vanınm «elden çıkma» durumuna gııdıgi ve bu ortam içindeki köy lulenn «kırgın, küskün v e ' guvenlıklennı yitırmıs< elduklan ilerı surulerek. şo\!e denılmektedır . . «Bu açık haksızlığa karşı Bakanlıeınızın ne rtıi'.'nuiıieıınü ne cibl işlem vaptı^nı vazllı olarak bildirmrnizl ^avgılarımızia rica Resoelıl. Sayfada) (Bastarafı "Rüşvet Olayı,, (Baştarafı 1, Sayfada) yönden de derinleştirilmektedir» demlştır Gümrüit ve Tekel Bakanlığı BasmUfettişı Rıfat Ergun tarafmdan yürütülmekte olan rüşvet soruşturması sırasında bugune dek 120 kuyumcunun utadesı almmıştır. . Kemal YILD1Z , * Adem ASLANTAŞ •• A •' " Üzeyır trfan BAŞARAN *• Yılmaz KÜRTOGLU Engın BÖRKLÜ • * , Bekır Sıtkı KÜÇÜKŞAHAN Osman KALAY. , • Isrüaı] K1VRAK .. < Sabarrattın'GKMtCt'^ ^ .J Faruk DKMtRTAjŞ " t v •'•S Nusret YILD1Z ' •1'V? O Yaşar KAYNAB . , >.* Irfan GÜNER ' V Halıl tbr«hıra SUSAMAlf •. 2iver ÜNAL ;, ' •;• Abidın ÖÇAL ZıyaeMm AGüACl . • '• ' YAVAS " . • GÛRUEL Cemal S A Q A N • . • •* 6 Yan ödemeler (Baştarafı l. SayTada) personelın çoğunluğunu, yatıhm• Iarla ılgıli tekriik hıznjetlerle, öaellıkje mahrumıvet' Dölgesındeta sağlık hızmetlertnde çalıs^nlafın teskjl ettıgmı beürteeV çöyle Koftuşmüştur: «Bandan • bâsHa müdür mudür vardımcısı jfibj Jdari gârevleri de üstleftmis ojan ögVetmenler, " hizmetlerirtin' fizelliçi dolavısıy»la. bü ftdptnHerden favdalandınlmışlardır Bövlece en büvük pav. Millî Keitim RıU ınlıema avnlmıs bulnıımaktadır. Avrıca. eenel idare hi7mptlpri sınıfında bnlunan va'ı mnavinipri kaymakamlar. ceraevleri müdurü icra j memnrlan tibi personel de karar | nameden yararUuıacalclardir.» | • Ortaîa « çıkan aKsaKiıklann Yetkı Kanunu çerçevesınde ha•'iırlanacak kararhamelerle pey^derpeV yıirulu|e konu'acağını soyfeyeh Muezzmoğlu. «Iktisadî •devlet tfŞekiiHernle iisrili calısmatann'rf'» siirdüfilnü» bıldir mıstır * Sımr kapılarına Gumrük Bakanı, bu arada, yaklnda kaşe usulünün uygulanEKîağını, yolcunun pasaportuna, «Gümrüklü eşya yoktur» damgasımn basılacağım, yolcu da bu dameadan sonra gümrüklü mal eık&rsa sonımlusunun sadece yolcu ^.acağını açıklamıştır. Üç Tütk (BaştaraC l. Sayfada) Dündar, kardeşı Necmeddio ve bu ıkı Kardeşle akrabaiık şekll henuz tesbıt edılemıyen !>aUnve Dündar'dır Kaza geçıren «<>F • RU İ35» plâkalı arabacia buJunan tla çocuktan Paiıreddm ve Perldtır varalanmış, yarası ifır olan Peridun Nişte hastaneve kaldınlmıştır Kazaya arabayı kullanan Selâöaddin'in' yorgun olmasıniD yol açtığı sanılmaktadır. Araba yoldan çıkarak 17 metre derinllğiode bit iıend<>Se 406 Ferıdun Fikret liROtN T".^ Mustafa GERENLİLER 51 r Recep ÖZCAN J.5O..; • •' : a 2 2 Mehmet Alı AKBAŞ ;•• .290 Halll HALATOÖLU " *153" • ' ' ',. 531 .'* Cehdl ERTONG j '. . B4 367 Recep SKVİMLİ 155 2b(f Osman SOYUAS 156 ,. 214 Nıhat UEMÎR 157 '. • 2J)1 ' Mehmei UEUİ!; 158 ;74 ' Huseyin AKGÜL 159 . „ £46 Necdet EROL 16f> 26H NJensur K A R A U K N t Z • 161 • • "392. ' Adil Y Ü K S E L 162 " ^ 28? . A h Haydat Ii f3 f?Sedat İHKİN 164 Naım TEMİZ s 2 5 0 î ' 165 • ' • . 130 , Ismet AÇIKGÖZ 16b ,' t ' l 2 U , . . Z'ekı CAN 167 ' Muhdrrem # 4î7 " • r48tp • Neşet KARTAI.M1S 169 62* ' M Aydın D U R U K A N 170 412 ' Turgut S E N 171 4öJ Muharrem KKUOGAN 172 137 Muhsln YKNÎ 173 14 Rafet D U R M A ^ Ayhan, Ç1KAK Ahmet ŞARWTÇU Abdullah CSEN Z Nıdır/GjUNtŞ Piıfiizan SAKARYA ' "Ej£rem ATASEVEN • ' Hasan Ertugrul ÖZER Cevdef TOPKL ' , Selâhattln ÇEVİK Osman Samı GÜVEN Kenan M Yusuf üiTl'ÜN 'AU UZUN HahJ ÖZ Zekı CUŞKUN Sahh CEVİK Alı AYÜ1N Serif KESKtN Huseyın AYDOGMUS Nurl URAN Mehmet şfcNli Mustafa ÜAG Neemı U t M İ R Mehmeı AVC1 (Basın: 19825/5820) 1 Büyük Bulmacanın halledilmiş şekli SOLDAN 8 A G A : 1 Ha<a ArU Bey. Ta, Gaf 2 Alarga, tpsala Reno S Levanten. Tp., tberlk 4 In^^an Cherublni 6 L l Musa Tak, Zelem 6 Et tkam Geko 1 Acnol Kk Larera • Sevk Soei, CaidweU 9 A n » Formosa Ca 10 trlanda. Urmaod? 11 Alpaga Kemal Rels 12 tban Nac Mozart 13 Re$ Mlç âJs, En Yat 14 Arez Nerglsı Çerl 15 Ün Kll Roka Al 16 Beninı Bariton Ya YUKARDAN ASAfîlYA: 1 Halll Paşa Alra 2 Alen) Cemll Bey » Cav» Enver Paşa 4 irak l'ok Lan <£ül t Agnara Fag Ntfl Rathum sonatin î Lora (,'eia « rtnean Amak RL » Bp., Elo Enajrlb 10 Estettk Somari (1 Yaprak Caraeas 13 Ukaia Ml tri 13 ralb Maılarme Ot 14 Biz Rd. Neem Ko. 15 Renegew üiz Can 16 Gerüemek, Ysaye 17 Anl. Ek, U , Raray 18 Fok Molla Attilâ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog