Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURfYET 13 Ağustos 1973 B u1 m ac a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »5 16 17 18 SOLDAN SAĞAt ' 1 19. asırda yaşamı? seslyle Eyüp'te ün yapmış, Eyüplü Mehmet Bey'den musiki eğüimmi alarak yetişmiş, komsusu Zekâl Dede'den de etld gdrmüs, müzikayı Hümayunda görev almış, gücel sesi btlyUk musiki hafızasj ve yaratıcıUğı ile yerleştiği Sultan Medt Sarayında öğrencüeriyle dedikodulu aşklar yasamıs birkaç kere saraydan cariye almıs (sanatçüığından kaprislerine katlanmışlardır) blr bestekânmıs Farkında olmayarak muhatabı tarıcı söz ve hareketler. 2 Denizcilikte başka gemüere sahile usak durmak Edime'de flo» Amerika'da boşanma süıat rekorunu elde tutan sehir. 3 Çok süre Doğuda kalarak evlenip soyu kansmış Avrupalı TERSİ kimyada plâtin'in simgesi Akdeniz'de üç büyük yanmadadan bir tanesi. 4 TERSİ adını Cengiz Han'ın Udnci oğlu Çağatay'dan alan ve türkçe bir lehçe olan Çağatayca'dan önce 14. asra kadar Türkistan edebiyatına hâkbn olan lehçenin ve bu edebiyatjn adı 19. asırda önetn kazanmış birçok eseriyle (günlimüze gelememiş) Demophoon, Lodolska, Ali Baba operalan ile Italyan opera şefl, Paris konservatuvan müfettişı 1talyan bestect (Ssvatore). 5 TERSİ vilâyet Bir peygamber Ulusal gün ve bayramlarda caddelerde kunılur TERSİ kanı kan şık ana babası ayn ırklardan, 6 Bir besin maddesi TERSİ Akdeniz lklimine has bitkiler Çam gibi kaygan satahlara dikine ayak pannaklarmm özelliği ve gizli brnaklanyla çıkan blr cins kertenkele 7 Anadolu Türkleri arasmda 13. asırda kendl aralannda sanatkârlann dinî, iktisadî nedenlerle kurduğu teşküât ve oirlik îlâve TERSİ ceylân. 8 Heves, istek TERSİ ÇinMndi'nde bir ülke Çeşitli iş yerlerinde maişeü için çalı$tıktan sonra gazetecilikte başan göstenniş, uzun hıkâyeleri (Zavallmın Biri, Tütün Yolu .. gibi) ile üne kavuşmuş, basit tnsanların köylünün toprak ile gök arasmdaki cinsel aranışiannı işlemis Amerikalı roman yazan (Erskine). 9 TERSİ barsak (EsW dil) Milliyetçi Çin'in adası Kimyada kalsiyum. 10 Batı Avrupa'da aynı adlı Bda üzerinde (Kuzeyl lngıltere'ye ait) blr devlet Budapeşte müzikfa»>ıg<Hnrtansonra glttlği Amerika'da başan kazanarak Şef Stokowskl yanında bir süre çalışıp sonra yerine geçmis New York, Pbiladelphia orkestralamıı yönetmıs bir sef (Eugene). II Güney Amerika'da yünü değerli bir hayran 16. asırda yasamış, korsanlıklardan deniz savaslanndan sonra Osmank hlzmetine girmiş, Akdeniz sahiüerini sindirmis, îspanya'da Gımata Beni Ahmer devletinin yardımına kosarkan önüne çıkan Kristof, Kolomp gemilerini vurmuş, Amerika yolu haritalannı ele geçırmiş (sonradan Piri Reis'e yaramıştır) blr deniz aslanımıs. 12 TERSl bir divan şairi TERSİ bayat Avusturyaü büyük besteci. 13 TERSİ kötülük TERSİ bahçe süslemek için bir çeşit çimen Kanşık renkll genishk Asker. 14 Ktıru soğuk Osmanlı edebiyatında Veysi gibi süslü ve ağır, anlasılması zor üslupta nesir yazmış bir münşl Asker. 15 Şan TERSİ evvel Yapraklan baharü bir bitkl Bu renk. 16 Tarihi millî konulan işlerniş, tstanbul'a davetle Fatih'in portresinl yapmış büyuk bir Venedik ressamı (Gentile) Erkek sesinde bir perde TERSİ hilâl. YUKARDAN AŞAĞIYA : 1 Mühendisbaneden subay çıkıp, Abdülaziz'e yaver olmuş resim hocası iken Paris'e gönderilmiş, avdette Akademi müdürlüğüne atanmıs, istanbuTa ait manzara, Boğaz tablolan tle başarılı bir ressamunız TERSİ operada tek kisinin okuduğu uzur dramatik parça. 2 Aşikâr Fazla sınirli oluşuyla tahsilim ve memuriyet hayatım yürutememiş, kendini tamatnen sevdiği müziğe verip kendi kendlni yetiştirrnış, çalmadığı müzik âleti kalmamış, nam verdiği bir çalgının virtüozu olarak besteleriyle şarkılariyle unutulmaz bir musiki dehamız 3 tndonezya adalanndan bir tanesi Osmanlı tmparatorluğunu yükseltmek ıçtn 1908 de tttihat Terakki'nin genç bir subayı olarak diğer grup subaylarla Ikinol Abdülnamid'i sıkıştırarak hUrriyet ve meşruüyet tstemek için yer yer dağa çıkanlann arasına kablmış, saraya damat olmus ve 1918'de de ülkeyi savaşa sokarak memleketini. çok sevdiği vatenını batınnak bashetsizliğine düşmüs blr kumandan. 4 Komsu bir Ulke Aç değil TERSİ aün ayağmda Aşagılık ve nor görtümek. S TERSİ en kiiçük askeri birlik TERSİ farkmda olmadan muhatabı kırıcı soz Kimyada nikeU 6 TERSİ köy ve mahalle işlerine bakmak için tıaikın aralarrndan seçtiğl kimse Batı müziğinde kısa en fazla Ud veya üç feısımdan ibaret sonat, küçük sonat. 7 Ingiltere'de bir Unvan sahibi Blr ağırhk ölçüsü. 8 Küçük çay • kahve kabı TERSİ bir bıçak veya ağaç çivl, takoz. 9 TERSİ kimyada fcurşunun simgesi TERSİ ispanyolca «Yaşasın» TERSİ alâkasız. 10 Giizel ve güzellik karşısında duyulan etkileri zihindeki izlerinl inceleyen felsefe kolu Dogu Afrika'da FTansız, tngiliz, Italyan adlan üe üç bölgell bir ülke. U Ağaçlann biı parçası Venezüela"nm başkenti 12 Bilmediği konnlarda ikidebir akıl, flklr veren Imlâ'nın orta kısmı Kocaman. 13 TERSİ kuvvetliye boyun eğıp tabi olma (esld dil) Sembolizmin kurucusu sayılan ünlü Fransız şairi (Stephane) Küçük bitkl 14 Sert bir şeyi dikerken iğneye vol açan ince UZUD demir TERSİ hekün rümuzu Kimyada bir endüstri gan TERSÎ bir sflâh,. 15 TERSİ flk mufassal eseri olan «Avrupa Kıtalan ve Okyanuslar» eseri ve krtalara ait bir birleşmeler nazariyesi Ue ünlü Alman metereoloji uzmanı birkaç kere Grönlanda gidlp sonunda orada ölen bilgin (Alfred) Ayağın bir kısmı Çanakkale'de ilçe. 16 tlerleyememek ve aksine gitmek Fugene ön adı ile çagdaş Belçikah büyük keman virtüozn. 17 Birdenbire t)âve TERSİ kimyada klor TERSÎ fayda 18 Bir kutup bayvanı Eskiden medrese talebesi okumuş ki$i, çok daha önceterl büvük kadı büyük bilgin mânâsına ıdi Çin seddinden Baltık denizlne kadar uzanan büyük Hun tmparatorlugunun yüce Hakanı. Roma yolunda Papamn ricacılan ile şehri yakmaktan geri dönen ve Avrupalıların Barbar bıldiği büyük Türk Komutanı Bnlmacamn çözümfl 7. sahifededir. { :v.'"; ÖENIZ KUVVETLERI KOMUTANLIĞI Sınıf1 Basan Sırası Aday No. 108 664 109 1989 110 336 111 1532 U2 2226 113 1499 114 103 115 1466 116 1412 117 1992 118 1789 DENİZ LlSESt YEDEK t Başan Sırası Adav No. 2341 119 629 120, 11 2 V „ 1969 122 ' ** '28 396 123 ' 124 1783 ^25 77 126 1344 127 104 128 1434 2276 129 130 533 131 1271 132 615 133 96 134 1408 1996 Adı So y a d ı Candaş SEDEFOĞLU Mete ALİOĞLU Guneş KIRAL .. '.•' . ;* Serhan GÜNÜÇ ,* • » Bülent AYSIN Ahmet TÜRKMEN Ufuk OYTAN Mehmet Reşat KÜÇÜKEROL Ekrem KIRMACI Erdinç GÖÇEBE Ragıp KORKUT Sıtkı ASLANTAŞ Nurhan KÂHYAOĞLU Ali Fuat SÖNMEZ Zeki KOLACIOĞLU Selâhattin DENİZ ' ••". • .. Ahmet Sait SEFEROĞLU • ? ' Ali Ihsan BÜYÜKAKYÜZ Mustafa Ufuk ERTUĞRUL Sertnet Şakir AKOĞLU Ali Semih ÇETİN ö m e r Lütfü PEHLİVAN Osman KARAER Emin Ufuk AKIN ..»«," . Ertan BÜYÜKÇOLAK 1 V » r llker KARATALAY Mehraet Akif GÜNDOĞDU Mehuıet Kübilây AKTOK • • , ' , Cuneyt PARLAYAN Muammet GAZOZCU Mustafa Narfl DÖNMEZ Osman KAYALAR Mehmet TİRYAKİ ' Engin KIRKBUDAK ' . Adnan DEMİR ", Murat SÖZBİLEN * •' • Hüseyin N a ö ZORKUN',' Necmettin YILMAZ Sabri KAZAN Hüseyin YILDIRIM Vural ÇAVUŞOĞLU Cengiz ÖZSOY M. Kayhan KAYACIKLIOÖLU, > * * • : Deniz Lisesi 1 1972 1973 öğretim Yılı için Deniz Lisesi Birinci Sınıf sınavlarına girip barajı aşmak suretiyle başan gösterenlerden 118 ASİL ve 32 YEDEK aday toplam olarak 150 aday lsimleri aşağıdadır. Deniz Lisesi Birinci Sınıf asil ve yedek adaylar ea geç 21 Ağustos 1972 Pazartesi gününe kadar Deniz Lisesi Komutanhğında (Heybeliada İSTANBUL) bulunacaklar ve sağlık muayenelerine sevk edileceklerdir. Belirtilen tarihe kadar müracaat etmiyen veya sevk edildikleri Askeri Hastaneden olumlu sağlık raporu alamayan asil adaylar yerine yedek adaylardan bastan itibaren sıra İle almacaktır. Mezkur tarihte Okulda bulunacak adbylar, beraberlerinde aşağıda anılan belgeleri de getireceklerdir. İSTENEN BELGELER: 1. Nüfus Hüviyet Cüzdanı veya sureti. 2. Okul Diploması. 3. Aşı kâğıdı. 4. Veli muvafakat kâğıdı (Resit olmayanlar için). 5. Adlî sicil raponı (CUMHURİYET Savcılığmdan). 6. En son halini gösterir (4.5x6 eb'admda) 16 adet fotoğraf. DENİZ LtSESt ASİL ADAYLAR OSTESİ: Basan Sırası Aday No. 1 85 2 1956 3 1360 4 151 5 f • .. , '1810 * 6 . y.• : * ,«*•. 7 1290 199 8 9 510 1772 10 11 531 319 12 . 13 204 1497 14 1319 15 1252 w ; 16 17 449 244 18 19 455 20 1320 21 295 278 22 2069 23 1587 24 25 1411 180 26 27 452 687 28 29 2102 481 30 31 30 2152 32 1480 33 429 34 603 35 1619 36 2 37 38 1869 409 39 201 40 203 41 159 42 490 43 375 44 1448 45 580 46 33 47 393 48 684 ' *9 1555 50 * 251 51 2437 , 52 437 53 2026 54 298 55 , 56 5 . 1270 57 468 58 2426 59 • 236 60 2508 61 617 62 689 63 " 64 ı 1324 2067 65 114 66 1820 67 / 71 ' ,68 •, 70 71 72 73 • 74 • • 75 76 77 78 79 80 81 ' 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 69 • • Basan Sırası 61 62 63 64 65 • 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 V 7980 81 82 ' 83 84 85 86 87 88 89 90 . • f 1463 1343 330 139 62 1300 202 119 277 2261 1506 365 402 1441 1904 1983 1349 487 2085 2485 1287 234 241 434 351 1314 307 668 316 394 1829 1381 1303 188 1691 2108 378 1266 125 Adı S o y a d ı lbrahim ÖZYALÇIN Mehmet Akif SAĞLAM Berkan GÜRAKAN Sabri ERDOĞAN . Murat LEKİLİ , • " Î M •Mehmet ARSLAN * V 137*^. .'.*"; U M. Kemal ALADAĞLI i • 138 ,•. M. Fatih ERTEN 139" ", ''' 4 ı » î Levent TAŞÇIOĞLU 140 185 Ersin ÖZDEMİR 14j . 357 AU Cemal NEMLİOĞLU • *, ı^2 f 363 Reha MÜSTECAPLIOĞLU 1277 ".' J43 i » Serdar AKINSEL 144 1706 Fikret GÜNEŞ 145 10 Eser ÇİMENDEROĞLU 146 616 Mehmet Levent BAŞBUĞ 147 2190 Halit Fazıl ROE 148 239 Koray SAKLAYICI • \ V • 149 186 Turgut PAMUK ' • 150 2467 Hasan Vasfi ORBAY Sılleyman AKSAK Cem GÜRDENİZ lbrahim GÜLERYÜZ 1972 1973 öğretim yılı Deniz Astsubay Okulu 1 inci Slnrf Nedp TANDOĞAN Aykut UÇAR ı sınavlarına girip barajı aşmak suretiyle başan gösterenlerden 330 ASİL ve 50 YEDEK aday toplam olarak 380 Aday isimlerl Ali ELLİALTI aşağıdadır. Ulvi ESİN Deniz Astsubay Okulu Birind Sınıf asil ve yedek adaylar AtiUâ ERCAN Hüseyin YILMAZ 21 Ağustos 1972 tarihine kadar Deniz Astsubay Okulu Komu. Naün KURBAN tanhğında (Beylerbeyi/lSTANBUL'da) bulunacaklar ve sağlık Teoman Mesut KANTOĞLU muayenelerine sevk edileceklerdir. Isa YAMAK Belirtilen tarihe kadar müracaat etmeyen veya sevk edilErcan ERTEN dikleri askeri hastaneden olumlu sağlık raporu alamayan asil Ragıp CİVELEK adaylar yerine yedek adaylardan baştan itibaren sıra İle alıTurhan GÜRER nacaktır. Murat AKINCI • • , Mezkur tarihte Okulda bulunacak aâ*aylar, beraberlerlnde Medt DURSUN«.' ' f \*< aşağıda anılan belgeleri de getireceklerdir. AU Şener KIR ' **•; * . İSTENEN BELGELER: Selim SİLİSTRE * . 1. Nüfus Hüviyet Cüzdanı veya sureti. llhan ARKAN •' < • 2. Okul Diploması veya sureti. .* 3. Aşı kâğıdı. Mehmet Tunç TOKAY • 4 Vell muvafakat kâğıdı (Resit olmayanlar icinV Ercüment MENEKAY. ' 5. Adlî sicil raporu (CUMHURÎYET Savcılığınrian). Soner POLAT ' :•••' 6 En son halini gösterir ( (4.5x6 eb'adında) 16 adet fotoğraf. Sinan ALAGÖZ . g Hakan VARIŞ •i «•£' • • DENtZ ASTSUBAY OKTJLU 1 ÎNCİ SINTP ' Süleyman J5R ASİL ADAYLAR LİSTESİ: lrfan ONUK Başan Sırası Aday No. A d i S o y a d ı Ümit BAVKIR Mustafa HOCAOĞLU Ertuğrul ÖÇAL Hakan PERÇİN" Ercan ŞEN Yavuz.YÜCESOY Saim ENGİN Oktay DİLEK Halit BÜYÜKKOŞAR 374 Ercüment SIR ',' Sadık ÖZEN * ' 1708 t Süleyman ALTÛNÂY 989 Mehmet MALAKÇIOĞLU Şerif SARIBAŞ •295 Taner ALBAYRAK ' îsmail KALFA Alp GÜNAY 417 Ali Ihsan AZİMLÎ Farigan ÖZCAN 1217 Mustafa ESÎN Ertuğrul TARCAN '1678 Hilml DAYIOĞLU M5 Can ÇİĞDEM 915.;» Naim KURBAN Ferda NARİNÇ Tamer ARABACI .*, Çetin DtKEN Naci BEKTAŞ • ' . * • : Edîp DİLBEN. 19 1113 * Hanıazan KURTÇU ' '• J •Sami SARAL f '•%. A. Serhat SANDIKÇI '~ * ' 1190 Mert KIZILTAN ..• M3Q '.:• Veli NURGÖZ1 ,'. •#. . .' •^.^Ali TAN • "' '• Ertüment ŞATIROĞLU • P " • , Yusuf Ziya KUL ' ",•"Se'yit Ali KURNAZ . ' Osman KÜÇÜKNALBANT Mehmet SARIGÜZII. • ' 268 Mehmet ÖZDEMİR ' Nejdet LAFÇ1 Ismet Alp YÜREK 903» • ömer BÜYÜKSEVİNDİK HaUt DİCEL 27 1434 .Îsmail KÖSLÜOĞLU.' ; Şems AKTUĞ' 839 Adem KAPTAN ' • Ismail ŞÖNER * ^ 588 nuu JHiyseyİD GEBEÇ ^t * Kenan SALKIM * 1464" • \akup MUTLU ' f " » 31 AbduUah TANRJYISEVER. ' . 689 % Ragıp KARLI 6 3 7 , ' * S'edat DBMİRYILMAZ ' A. Kemal ÇORAPÇIOĞLU Okancan ULUBOY ' « 33..' '»' 1 ^787' Osman ŞÜMER ' .• »' Zeki MENGE Rıfat KABUKÇU \. 34 319 1S5« 35 ' Bedri TÜREDİ 'Nihat TOPUZ * V laco * Emin ÖZTÜRK'. • • ömer Dündar BÜYÜKÜSTÜN 1868 '96 Erol ERYAŞA • ' , 962 *' Muharrem FINDIK . «37< 38 77*4 .'• Ihsan. YAVUZ Turhan BİLGİLER • *' 39 ' . 2,139 ' Mehmet AU KEMENÇE Fikret ERGEZEN 1453 ,• Adnan ÖZTÜRK Sadi KARAMAN 40 , . . 41 Selâhattin ERDOĞAN ' . „ 1233 • • Cemil KÖSE Ufük ÖĞÜTCEN 42 1 1520 . Erkan ABA f Sıtkı İLBAK . ; 43 . 2138 Ahmet. AKTAŞLAR 117*17 44 Zafer NARMAN Vedat' ŞAHİN . • 45 • '• , 1766Yaşar KATMER Idris JDRETMEN »* 46 * 785 Cesaretün ÇEKİÇ Zek&i KASIM Ihsan KARAKULAK 47 450 Yavuz ÖZER . t Erhan SESLİ 48 120 Dursun YILDIZ Abdullab Metin SAĞAL 49 1888 Emin CANBAZOĞLÜ" Mustafa YALÇINKAYA 1448 50 Hüseyin KAYAOĞLU Cumhur MUMCTJ 439 51 Bahtiyar ERDEMİR Ersin YILMAZ 52 1977 Hasan MÜZDB Süleyman DENİZ 53 143 Melib EREK Alev KISAOĞLU 54 2146 Mevlut AKTAŞ Hasan ERYKT 55 129 HalU YAKIN Turgay TÜTÜNCÜ 56 2230 Namtk BARBAROS Fazh KESGÜN 57 306 Ekrem KIRMACI Ylldınm Bevarıt TÜMER 58 571 Erdogan VAROL Tanju SİRMEN 59 124 Mustafa KÖSE Yakup DORUK 371 60 Recai İNCE Deniz Astsubay Okulu Sınıf1 87 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Adsy No. 937 999 855 151 240 1101 1639 576 1600 385 1890 147 2185 423 ' 160 1920 173 841 1690 . 860 1016 2202 146 1680 184 1795 361 570 1045 459 975 648 592 1945 . 1415 829 711 788 2063 1812 471 1015 180 86 924 87 1844 70 1483 104 343 1070 1356 1242 713 830 692 1565 1985 851 85 1761 1835 434 93 1085 1521 1378 843 289 1014 269 2032 805 278 400 142 118 971 481 601 1783 1883 281 328 1866 1277 1038 1310 515 158 1314 2001 196 522 1689 1269 197 835 1481 294 1644 1636 512 168 1218 " •>/.* \ *> , r 17ı 178Î. 179".' 180' • 181" 182 .183 184 185, 1 1 188 189 190 191 193 v Adı So y a d ı Ihsan KAHRAMAN llyas GÖRGÜN Kâmıl Ethem KULGAT Ahmet BECEREN Ömer YILMAZ Hüseyin ÇANAKÇI Mehmet AKYÖN Rahman KIRMACI Nazmi ÖNAL Selâmi ÖZTÜRK Mustafa YAVUZ Yusuf DİNÇ lbrahim önder YÜKSEL Şevki KAYAN Cemil CEYLAN Mehmet ÖZÇELİK Ahmet ÇETİN Mustafa PINAR Cihan HÜNCE Ali TECİMER Edip Tath MUHALLEBÎCÎ Süleyman GEZMEN Kadır ŞENOCAK Kadir CANBERK Tuncay VARLIKLI Ufuk Nur SUÇSUZER Hasan ZEYTÜNLÜ Hasan UÇMAN Sabri TOPALOĞLU Tacettin GEÇİLİ Ahmet TOGAY lbrahim DOĞAN Mehmet KABASAKAL Yümaz UZUNOĞLU Necati ÖZDEMİR Tanju PAZARCIK Ismail ACAR Murat ŞAHİN Ali Nihat SEZEN Mehmet Yücel ÖZÇELİK Gültekin ILDIZ Ümit TAŞDEMİR Fatih Şukru ZEREN Yakup ALKAN Günes YÎĞİT Mustafa DEMİR Selim KÖKSALAN Görgün KARAOĞLU Osman ADA Halil KÖSE Sedat SEZER Veysel ÖZKANLI Erol SAYDAM Ekrem TÜLÜ Mustafa GÖKÇER Serdar ÇARDAK Guneş KIRAS Ziya ULUBELÎ Metin TURHAN Recep KURTBAY Muzaffer DEMİRCÎ Akif CAN Ismet EREN Şerif ERVAS, N a d DOĞAN Ferhat Onver BULUT Selâhattin DÜZGÜN Turgay EFE Mevlut TAŞKIN lbrahim SÖNMEZ Başer EBEOĞLU Hamit GÜLPINAR Ali KARAMAN Ahmet YACAN Necml UYAR Hüseyin ACAR Yaşar GÜLERYÜZ lbrahim BAĞC1 Yaşar AŞÇIOĞLU Ismail SETMEN Sabahattin SEN Sedat ÖZER Mesut TUFAN Yavuz KAYAOGLÜ Çetin Şahabettin BİRCAN Semih ULABA Muharrem ÜRGÜN Kâmfl KAYA Ismail ERDEM Namık CANDAN Feyzullah TAŞAN Mükerrem ERGÜLER Nihat ERDURMAZ Ali SALLAN Saim ÖZEN Süleyman ÖZBEK Abdullah AYDEMİR Mehmet KANTARCI Ismafl TOKSÖZ Mehmet Ayhan AYKUT Celâl KOÇAK Ismail DURMAZ Ahmet Doğan BEYASLAN tlhan BİNAY lrfan ÇIKIKÇIOĞLU Hacı Mehmet BALABAN Kasım ERDOĞAN Orhan AYKURT lsmall ÜSTÜNTÜRK Vedat SESSİZ lrfan GÜREL 1027 Selâhattin ŞENER 347 Muzaffer ÇAKIR •«73 ••' c e v a t ŞENTÜRK > Şaban AK 1 7 » • . Şefik ELEDAĞ .17» ' Mehmet DİKMEN tu: i Fazıl DOBATÇ1 » 2234 Ergün KIPIRT1 1652 Mehmet KUZU , . 1452 Mustafa BÎLGÎN " * 426 Şükru KIZILGÖZ 420 Halidun GENÇCEYLAN 441 Murat ŞARO 642 Metin YILMAZ 1967 Ramazan ÇELEN 1897 Faruk KORKMAZ »66 Ahmet KURT .. * \ 1755 ŞınasJ TOPÇUOĞLU 1733 Kâni KARAKOYTJN 1877 Yaşar Savaş ÖZBUDAK 1932 Mehmet ÜLUÇAY Bassn Sıratı 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 , 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 . 236 , 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 28S 387 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 Aday No. 891 734 545 602 544 1264 141 167 1411 1281 2124 1059 948 517 1710 1370 1953 1365 919 2156 1850 1472 918 616 583 403 1542 1789 1275 2088 775 1046 496 1572 1388 858 2153 1670 345 100» 353 1313 461 1992 163 984 221 538 1473 • 382 938 654 1170 2012 359 72 2132 1723 1677 832 732 1799 1559 1321 1133 806 873 1094 1212 137 1862 2159 1825 833 1080 1907 330 1720 896 2083 1057 627 368 546 106 1885 218 248 913 1797 114 2137 1845 1446 1248 1039 177 384 550 1276 911 1303 249 1611 1528 243 528 569 1774 1493 19 1963 279 1469 1075 1623 1414 1251 303 948 o60 1033 661 751) 664 948 1886 1903 2031 274 2216 Adi 8 o y m d ı Ah Osman ZÖSKER Mevlut İLHAN Deniz BÜYÜKGÜNER Ahmet SARAÇOĞLU Aydın GÖRGÜLÜ Melih ESEN Mustafa AY Ramazan TAŞKIN Ahmet Bircan SÜMER Mustafa AVŞAR Mehmet BEZCt Musa CEYLAN • Mesut BAŞAK Bostan GELEBEK Şaban KANMAZ Yaşar ÇELİCİ Ahmet KORKMAZ lbrahim YAVUZ Mehmet ÇETÎNBAŞ Mehmet KUZU Ali TAYANÇ Ali KARACAOĞLU Alptekin BARDAK Sabahattin YILMAZ Doğan KETENCİ Sedat TÜLEK Refik ŞAFAK Kemal ONAY Naim İNCE Şevket TARIM Hidayet ÇAKIR Alim ÖZTASKIN Emin CENGİZ Sabri BÜYÜKKOL Salim KABATAŞ Hüseyin TAŞKIN Turgay DOĞRU lsmail GENÇ Yalçın SERTBAKAN Mustafa ERDOĞMUŞ 0 Şadetön UZ „ Nevzat KOCABAŞ Alpaslan KAMBUROĞLU MCdever YALÇIN Selâhaddın SENCAN . Cahıt YILMAZ Cengiz ERKAN Abdülvahap AKSUNGUR Ali POYRAZ Cahit KARAKAŞ Laver İLÎTANGİL Sedat AVC1 Mehmet KOÇYİĞİT Şükrü ONARAN Ahmet GÜNGÖR Ahmet ŞEKERYAPAN Hamlt NUR Ahmet YENİHAN Nusret ŞAHİN Izzet BAYDİLLÎ Ali KOCABAŞ Ali Ihsan ÇİÇEK Maksut ALMAÇ Tahsin YILMAZ lbrahim TUNA Murat ATAM Mustafa ÖZTÜRK Hasip KÜÇÜKBAYRAM Tank OFLAS Celâl TEZCAN Ergün İKİEL Ulusal ÖZCAN Recep KURŞUNGEÇMEZ Ahmet KALAY Hüseyin HELVACI lbrahim ATALAR Idris KARA Hüseyin CEVİZLİDERE Ersin ÜTKU Ihsan BENZEŞ Ziya ÇELİK Erkal AYBI AU KAVRAN Engin TÜZEL M. Yaşar OKTAV Recep GENÇ Zeki KIRGIN Halis BAYSAN Tahsin TAŞDELEN Erol DAĞC1 Kerim GEZER Mahmnt OLÇAYTU AU Osman DOĞRU lrfan KESKİN Mehmet KAYALI Mustafa ÇÖLGEÇEN Yakup Yaşar UYSAL lbrahim UÇAR Mustafa ÖZTÜRK Hüseyin BİNGÖL Ayhan ÇITIROĞLU Hüseyin YAZIC1 Hüsnü GÖK KAYA Ramazan GÜLSEN Mahmut ACAR Muzaffer KAY1Ş lsmall SELVt Cahlt ALKAN Feridun YALÇINKAYA Necati TURHAN Ramazan AKAY Şaldr YEĞ1 Murat EŞBAHOĞLU Mustafa TOPTAŞ Şeref ASLAN Ali ERASLAN Mehmet TOPÇU Hasan TEMİZ A. Altan ÇINAR Mehmet BALABAN Hasan Necatl BARKMAN Nevzat GİRGİNER Zeki GÜLGÜN llhan YAKUS tlhan DüGRUYOL Saat HİSAR Ahmet Zlvaeddln BİLGİN tbrahlm YAKAR Hasan YILDIRIM Derviş ŞİMŞEK Adnan GÖRDÜM (Arkası Sa. 7 Sa 1 A?)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog