Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

C TMHURÎYET T 13 Ağustos 1972 70'ler Türkiyesi Hazırlayan: Turhan ILGAZ Bereketli topraklar üzerincl§ sınırlı tarım İLLET Meclisi ve C. Senatosu Genel Kurullan Toprak ve Tanm Refonnu ön Tedbirler Tasarısını kabul etti. Toprak ve Tanm Reformu Kanun Tasansı Millet Meclisi Geçıci Komisyonunda.. «Reform» diye nitelenen eğitimle ilgili tasarılar komisyonlarda, madenlerle ilgili tasan ve teklifler komisyorüarda, vergılerle ilgili tasarılar komısyon ve genel kurullarda... Bütiin bunlara neye?... N Anayasa"nın 10. maddesinde yeralan, «Devlet, Mşinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzurn, sosyal adalet ve hukuk devlcti ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasi, iktisadî ve sosyal bütün enjelleri kaldırır, insanın maddî ve manevi varhğinın gelismesi için gerckli şartları hazırlar» hükmünü gerçekleştirmek uğruna... Atatürk'ün ölümüyle ferahlayanlar yüzünden, Türkiye'de, «tnsan hak ve hürriyetlerini. Reform, reform diye gümbür gümbür bağırdığımız şu günlerde, ekilebilir durumdaki topraklarımızın rjf kadar olduğunu bile söyleyemiyoruz. mllli dayanışmayı. sosyal adaleti, ferdin ve toplumun buzur ve refahjnı gerçekleştirmeyi ve teminat altına alraavı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal teraelleriyle kurmak için» bir Anayasa yapıldı onbir yıl önce.. Bugünkü reform çabalamalan, onbir yılı Anayasa'yı uygulamak yerine çelismelerle geçirdiğimiz içindir. Reformlan sulandırma cabaları i^e, bbyle bir ortamda daha rahat at oynatılabildiği için.. Ama bir de yanm yüzyıllık geri bırakılmışlıktan kurtulma gayretlerini engelleyenlerin hediyesi bir Türkiye var önümüzde.. Bu Türkiye'yi, YÖNETENLERİN VERDİĞİ RAKAMLARLA bir kez daha hatırlamakta varar goruvoruz. Bıliyorsunuz, Parlâmentoda. bir bağımsız İçel Mılletvekih Celâl Kargılı var. Türkiye'nin 1970'lerdeki görünüşünü, Bakanlıklann, onun bitmez tükenmez soru önergelerine verdikleri cevaplardan derledik... Tarrma elverişli olduğu söylenen topraklarımızın yalnızca t 24 milyon !•.>. 249 bin • ",; • 'hektannı isleyebiliyoruz. Bnnan ancak ? milyon 940 bin hektarında traktör çahşıyor Geri kalamnda köylü hâlâ hayvanla çift sürmektedir. Her ne.hal ıse Bu toprakları. yeterince sulayamıyoruz bir türlü. lste Köy Işleri Bakanı' nın yukarıda sözünü ettiğimiz cevabındaki bir başka açıklaması: Cumhuriyetin kuruluşur.dan bu yana, ancak 1 milyon 908 bjn 34 hektar toprağımızı sulanır hale getirebiimişiz... Yetermce sulayamadığımı? topraklarırmzda nasıl tanm ya'pıyoruz peki?.. Tarım Bakanı» .na gore. 1970 yılında tarıma elveri'li topraklarımızın yalnızca 24 milyon 294 bin hektarım isleyebilmekteyız Bunun d* ancak 7 milyon 940 bin hektarında, yani yüzde 32.6'smda traktörle tarım vapilabilmektedfr!" Geri kalan kısmında, köylü hayvanla çift sürmektedir hâlâ .. Ve 36 milyon ınsanı beslemeĞe ealışan topraklarımızın 76 miHon 777 bin 325 hektarlık bblümü su ve rüzgâr erozyonu ıle 5'okolup gitme tehlıkesiylekarşı karşıjatfır. Köy îşleri Bakanı, Kargılı'nın bu konudaki soru önergesıne verdiğı cevapta, Cumhuriyetin ilânından bu yana erozyonla yitirdiğımiz toprak miktanmn bilinmediği, ancak 76 milyon 520 bin hektar toprağın çeşıtli dereceler.de su erozyvn'una. '25? Oyı 325 hektaı • 1 ceği karşı durulmaz bir biçimde ortaya çıkana kadar, kalkınma çabalanmıza, «Siz ziraat ül, kesisiniz, fabrika kunıp da ne yapacaksınız» diye yön vermege kalkışan dışarılı dostlanmızın bu uyanlarım bile kulak arkası ettiğimiz anlaşılıyor... Koskoca ülkede, avuç içi kadar toprak ilzerinde tanm yapabihyoruz.. Ve de hangi koşullarda... Ü«tehk, toprak refonnu vai pacağız, yapıyoruz diye gümbur gumbur bağırdığımız günlerd"e. daha ekilebilir topraklarımızın ne kadar olduğunu bilf kesinlikle söyleyemiyoruz. Şriyle ki: Tarım Bakanı. 24 Şubat 1972 tarihinde Kargılj'nın soru önergesine gonderdiği cevapta, tarıma ılveriçlr arazinin, toplam 63 milyon 970 bin hekt»' olduğunu bildirlyor.. Tam • " av sonra 24 Mart 1972'de. I kez Köv tşleri Bakanı, Kargın rın aynı konudaki soru önergesini cevaplarken, Türkıye'deki tanm arazisinin topu topu 23 milyon 500 bin hektar oldu. ğunu açıklamaktadır. 40 milyon hektara yakın topTak, Bakanhklann toalu dosyalarında mı kayboldu otersi foprağın da> rözğâr erozyonuna uğramakta olduğuntı açıklamaktadır. Görüntü ler"•'Nüfusunun büyük çnâunhîğu hâlâ tanmla geçinen Türkiye'de, vukarıdaki resml makamlardan lehtekilerin kisırhgı, alevhtekjlerin ise büvüklüğü, Anado!u'n,un neri'şanlık nedenidir elbette.. Bu Derişanlık Hükümet tarafından da dogrulanmaktadır. Tanm Bakanı, Kareılı'nın bir başka soru önerepsine verdifi cevapta, hem de plânlı donemde. tarım sektoründeki verim oranınm giderek azaldıgını bildirmekte, bu gerçe*i beleeleyen rakamlan da ortava kovmaktadır.. Bu kötüırser rakamlara göre, calı«an niîfus ba«ma varatılan «Safî hasıla*, 19R5 vılmda < a =navi kesiminde 10 bin 700 liravken. tanm kesiminde 2 bin R42 liradır Yıldan vıla. sanayi kesiminde bir artış. tanm kesiminde ise çalışan nüfusa göre bir azalış gHrünmekte. ve 1971 yılında. «anavi kesiminde çalısan nüfus başma dü^en vıl'.ık «Safî hasıla» 12 bin 271 lirava ulaşırken, tanra kesiminde ancak 3 bin 340 liraya varaHlmektedir. Doğaldır ki, bu rakamlara bakıp düşünürken. inyanın kafasmdan hiç gftmeven fivat artısı umacısı. karamsarhğinızı artıracak bir etken olarak sıntıp duracaktır karşınızda... Tarım Bakanı, tarım kesimindeki bu gerilemenin nedenlerinl de sövle açıklıvor: «Diğer sektörlerin akslne, tarım sektöröndeki işfrücü verimli bir şpkilde kullanılmamıs. sehirlcrarası çelir dağıhmındaki dengesizlik devam etmiştir..» O, dığer kesimlerdeki işgücü ne öl^üde verimlilik eöstermi"!, onu da Kargılı'va eelen resml cevaplardan derlemeğe çalışacağız, ama tanm kesimindeki verimsizligin bir baska nedeni,* vine Tanm Bakanınm başkabir soruya verdigi cevapta beliriyor... Bu cevapta, koskoca Türkiye'de Tanm Bakanlığı em rinde tarımı geliştirmek İçin yararlanılacak ancak 3 bin 167 «Ziraat Yükiek Miihpndisi» ve 4 bin 824 «Ziraat Teknlsveni» olduğu açıklanmaktadır. Bütün Türkiye'deki «Ziraat Tetmisyeni» sayısı ise 7 bin 729'muş... bır üe orman. ıçınde ya da orman kıyısında yaşayan fcesıml var kı. Türkiye'de ıkj yönlti sorun yaratmakta: Bir fcendisı, iki" bagnnda yaşadığı orman.» Orman Bakanının, Kargılt'ya verdiği cevaplardan bırinden anlaşıldığına göre 1937'den (ondan öncesine ilişkln istatistikler yok..) 1971 yjlına kadar ülkemızde 24 bin 728 orman yangınt olmuş, toplam 1 milyon 116 bin 280 hektar arazı yeşil örtüsünden soyunup gitmiştir. Bu 10 milyon 287 bin 525 metreküp, ya da 38 milyon 836 bin 766 kental ağacın yokolması ve 362 milyon 804 bin 591 lira maddi zarar demektir. Çoğunluğu kasıtlı olan yangınlar yanında öteki orman suçları ise şöyletfır: 1937'den bu yana, ormanlarımızda 757 bin 898 «kesme», 759 bin 317 «tasınu>, 302 bin 426 «»çma», 79 bin 556 «otlatma» ve 79 bin 022 «sair» orman suçu islenmiştır. Toplam, 1 milyon 978 bin 219 suç yani... Bu juçlann nedeni bilgisizIiktir bir bakıma ama, asıl neden fukaralıktır. Orman köylüsünün maddî olanaklardan yok. sunluğudur. Hükümet, Cumhuriyetin ilânından bu yana orman köylüsüne bazı ödemeler vapagelmiştir Gerçi 1939'lara kadar ormanlardakı üretim, imalât ve ulaştırma işleri müteahhitler elivle vapıldıgvndan orman köylüsCne dogrudan doğruya bir ödeme yapmamıştır devlet ama, Orman Bakanırın açıkladığına göre, 1939'dan 1971'e kadar uretim. imallt. tasıma ve orman bakım masrafı o'arak 6 milyar 187 milyon 459 bin 42 lira ödenmiştir orman kövlüsüne. Avnl vıllar içinde «orman kövlfisü lehine temin oInnan menfaat ve bunlar için Orman tdaresince vapılan feda. kârhkların» da 1 milyar 919 mil. yon 26 bin 980 lira olduğu. yine Bakan tarafından bildirilmektpdir Kısaca«ı 32 vıWa 8 mtîyar lira daSıtılmıştır orman kövlüsüne Yılda vuvarlak hesap 250 milyon lira... Bir milvon orman kövlümüz olduğunu düsünsek, adam batına vılda 250 lira düşer ki, fena para değil. r , . * • * Nüfusunun bu>uk çoğunluğu hâlâ tanmla geçinen Türkiye'de Anadolu yine de perişan durumda. Olay, bükümetçe de doğrulanmakta, tanm sektoründeki verim oranının gidcrck duştüğü büdirilmek ledir. Tarım Ekonomik gelişmemizin ancak sanayileşme ıle gerçekleşebile Günün kitaplan Kiliselerden para velkona çalan Rizeli üç işçi yakalandV' * Boğaziçi'ndeki Rum Ortodoks Kiliselerinden tarihl değeri büyük tablolarla altın k»plı kutsal kitaplan çalan üç kişi, tstinye'deki bir kahvede, çaldıklan tablolar için kumar ojnadıklan sırada, Hırsızlık Masası Detektıfleri tarafından yakalanmışlardır. Daha önce mşaatlarda çalışan Ali Çalışkan, Mehmet Kadiroğlu, Ali Akgiin, üç ay önce Tarabya'daki bır kiliseye, camiye benzeyıp benzemedığini görmek için, girmişlerdır Kiliseye ibadete gelenlerin. ortada duran bır kumbaraya para attıklarını goren üç kafadar. «Bu paralan alalım» demış, aradan 10 gun geçtikten sonra da aynı kiliseye giderek kumbarayı boşaltıp içindeki 20 bm lirayı çalmışlardır. Inşaat ışçiliğınden daha ıyi kazanç bulan Rizeli üç kafadar bir süre sonra yine aynı kiliseye gidıp bu kez, gumüş çerçeveli ikonalarla, altın çerçeveli kutsal kitaplan almışlardır. Sanıklar, Boyacıköy ve Yeniköy'deki ikı kıliseyi de soymuş, çaldıklarını İstinye'de kiraladıkları bir eve taşımışlardır. Kihse hırsızlarının yakalanma sından sonra, çalınan tablolarla kutsal kitaplar da ele geçirilmiştir. Gözaltına alman sanıkların, sabıkasız olduğu oğremlmiştir. Bir ttatih "••••• .• • v • . • Bilgi, ahlâk ve sanat teorileri Vazan: FAtK URANAZ özel Ata Kolejı MÇduru ve FeJsefe Öğretmeni £liler . Utanbul Istiyenlere ödemell gönde» rilır. Fiyatı: 12,5 lıradır. FELSEFE KILAVUZU GeııçKalGokYaşa!I, • 5 Inci Baskı Modern ve bilimsel beslenme yoluyla genç ve dmç Jcalarak uzun yaşama. Hastalıklarla mücadelede vucudun karşı koyma gücünü arttıran beş hârika besin maddesi. Organlaruruan sağlığı ile ilgili vitamin, mineral ve avino riukw;jlAgmUugryŞ îTı'sa zamanda "bltkinlığe ^uğraniadan kılolan atma diyetlerı. V^. tinapet ' olduğu anlaşıldı Hıfzı Veldet Velidedeoğlu TÜRKİYEDE ÜC DEVİR 2 0 LİRA SİNAN YAYINLARI CHPDPA.P iktidarlarınm anatomisi Ankara cad. 45/15 ist GÜNEY Sanat Dergisi Abone : Y.ll.lc 30 TL P.K. 1353 Istanbul FİLOZOFLARDA ÖLÜMÜN ANLAMI ÇAGDfiŞ Polıs bültenlerine 4 Temmuz 1972 tarihinde «Trafik Itazası» diye geçen bir olay, cinayet masası memurian tarafından «cinayet» olarak aydınlatılmıştır. O tarihtc Zeytinburnu'nda AB36148 Belçika plaka numaralı ve ağaca çarpmış bir otomobilin içinde ölü bulunan Durdu Külekçi nın cesedi Morga kaldırılmış ve tabancayla öldurüldügü tesbit edilmiştir. • Olaya el koyan cinayet masası memurları, daha çok, ailevt bir meseleden dolayı maktulle arası açık bulunan bacanağı tbrahim Altan üzerinde durmuşlar ve kendisini gözaltına almışlardır. Evinde yapılan aramada 7 65 çapında bir tabanca bulunması üzerine sanık, suçunu itiraf etmış ve Durdu Külekçi y: kendisinin öldürdüğunü söylemistir. Sanığın itırafına göre, Kulekçi, otomobiliyle Topkapı'dan geçerken kendisine rastlamış ve otomobiline almıştır. Ancak aralarında eşi ile olan ıliş'tıden öturü çıkan tartışma sonucu tabancasını çeken Altan, Külekçi'yi öldürmüş ve olaya trafik kazası süsü vermek ıçm de otomobili, bir ağaca çarptırmıştır. Rakamlar Yetersizlik Yine Tanm Bakanı, tanm kesimindeki işgücü verimslzliğinin nedenleri Uzerinde durur ken. fazla nüfus birikiml fopraklann adaletsiz dagılışı vç ekonomik prensiplerden uzak isletilmelen yamsıra. senr.ave VPtersizliîine de isaret edivor.. «Finansman müesseseierinin kaynaklan ve krediieme srkn ve şartları bu ihtivacı fcarşılamaktan uzaktır, bufriin çok TPtersiz bulunan tanm kredîlrrinin arttınlması. rasvonel bir şekilde kullanımının sailanmssı ve kTedileme esas ve prensinlerinin islâb edilmrsi. öxerinde çalısılan hir konudar» divor Bakan. , YUlardır bİT türlü tslâh edtlemeyen kredi konusynda. bss kaynak T.C. Ziraat Bankasıöır tanm kesiminde... Kargılı, Ticaret Bakanma, rerilen tarımsal krcdilerle il ' gili bir soru vöneljmiş Bakamn verdiğj rakamlar lUc bakışta, Tanm Bakanıhın tarım kredileri ile ilgili olumsuz »argısı ile çelısmekte. Çünlrtl !Pfi5' ten bu vana. Ziraat Bankastnm tarım kesımine açtıg] krediler. tüm kredilerinin vüzde 63.6'smdan, 1971 vılmda vüzde 79.8'ine kadar yükselirken. «Resoıl ve Ticari sektörp» açılan krfidiler de yüzde 34.4'ten, yüzde 16,T'ye düşmüş görünüypr.. Ancak Ticaret Bakanı. vogun bankaa deyiınler} arasında T.C. Zira" , at Bankasmın<>"1972 cal'Sn» d8«nımine dayanak olan. 17 milyar 955'milyon 201 bin 474 11ralık kaynak ve olanaklannın yüzde 95,3'Unün «Yabancı ka»nak ve olanafclardan» sajllan' dıgını sövlüyor ve sövle devam ediyor «Bankanın bu kavn»klannın. tamamuıı zirai kredi' lere tahsis etmeci tetaıih ola. rak imkânsızdırj» Ziraat Bankasının verdigi tanm kredilerinden tanra sek• töründe emek narcayan nüfusun hansri bölümlerinm hangi oranlarda vararlandıgi konusuıja giremeviz. Bu konuda Bakanlıklann resmî cevabı vok (Brunıchvieg, G. Marcel. Heldcggcı. Sartre. Lawel> Scba*> rer> ALMANYA'DA ÇAL1ŞÂN YABAVİCILAR ARASINDÂ. TÜRKLERB.AŞA GEÇTİ AN'KARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yurt dışında çalışmak isteyenlerle ilgili işlemler, yeni «Yurt dışında işe yerleştirme yönetmeliği»nin getirdiği esaslar uya rınca tş ve Işçi Bulma Kurumu tarafından yeniden düzenlenrcek tedir. İş ve tşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt dışında çalışan bir kişinın kuruma ba$ vurmasından bir işe yerleştirilmesine^ ^kadar geçen safhada «Sürat, eşitlık, doğruluk, kolaylık ve ücretsiz hizmet»ilKelerjne bağlı kalmacaktır. Yönetmelik hükümlerine göre, yurt dışına işçı gönderme bütünüyle kürumun yetkileri içine alınmakta, işçilerimoze yurt dışında tş taulmah üz'ere kazanç amacıyla Caaljyet gösterilmesi özel bürolar açılraası veya herhang] bir .sekilde aracıIUt vajjılnıası. iş takibi de ya, saklânmaktadır Kuruma yurt dışına gitmek üzere başvuracak olanlar. Işlerinl bia?»t ızleyeceklerdir, » • ' ffK ' • '; ' • Bir de Cumhüriyetten bu yana. ormanlanmızdan nasıl yararlannnşız, onu görelim Orman Bakanının verdiği rakamlar, Türkiye'de orman Urünlerinin «yapacak» tan çok «vakacak. olarak tüketildlgin) ortava koymaktadır Gerçekten de 1938 yılından 1970 yıhna feadarkı 'esmî i«tafistiklpr toplam 56 milvon 661 bin 609 metreküp orman ürününün «yap*cak». buna karşıhk 1 milyar 375 milyon P92 bin 743 rnetrekübünün de «vaka cak» olarak tüketildtglnt göster mektedir. Oysa «vapacalt» oıarak kullanılan orman Urünü, «vakacakv olarak tüketilenden daha çok gelir sağlamaktadır. Aynı yıllar içinde işlenmek tize re satılan orman ürünlen 8 mıl yar 492 milyon 815 bin 195 lira, ısınmak için satılanlar tse ancak 1 mflyar 559 milyon 191 bin 742 lira gelir saglaımçtır •Sbz ormanlardan açılmışken, örmanlanmızdak) böcek ve has talık zararlanna Uiskin resmî rakamlara da bir göz atabiliriz. Buradakt rakamlar, hiç değilse, bir parça triSamn vüzünü güldü rüvor 1941 yılından bu vana tu tulan istatistikler böcefc ve has talıklı alanlann 401 bin 474 hek tardan, 8 bin 552 hektara dü$tüğünU göstermektedir Böoek ve bastalık nedenivle kesılen ağae milrtan ise, 1962 yılında 28 bin 843 metreküpken, 1971'de 4 bin 808 metreküpe düşmüştür.. Mücadele uğruna barcansn pa ra, yıllar yılı artan Ucret ve fiyatlar nederüyle olacak. yüksel mektedir Bereket. mücadele alanı epev daraldığından bu yük selts pek «nemsizdir 1941 yılm da 255 bin 821 lirayken. 1971 'de 453 bin 22S liravi bulmuşfur. Bu öölümü Kapatmadan, o r manlanmızı 3 bin 203 orman Yüksek Muhendisi 957 orman teknikert ve 5 bin 545 orman koruma memuru ile bin 431 ke sim memurunun koruyup, Solladığmı ekleyelim. Y A R I N Ata Koleji Mudürü ve Felsefe oğretmenl. Etilet t«t*nbul Isteyenlere odemefl Könderilir. FUtı: S liradıt. Çevirenı: Faik Dranu. Ozc! Tükiye Petrolleri Anonim Ortaklığından îzmir Aliağa Tesislerimizde bulunan aşağıda özellikleri yazılı Pık borular satılacaktır. Tekliflerin en geç 8 Eylül 1972 Cuma günü saat 12.00'ye kadar Genel ^üdürlüğümüz Muhaberat Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Kısmî teklif verilebilecektir. Bu işe ait şartnameler aşajıda adresi bıldırılen yerlerden temm edılebilır. Eorular İzmir Aliağa tesislerimizde görülebilir. Malzemenin Adı Çapı Boyu Et Kalınhgı Miktan Pik boru 800 h. 1000 mm. 38.4 120 Pık boru 8O3.h. 1250 mm. 38.4 440 Bu işe ait şartnamelerin temin edilebileceği yerler. 1. TP.A.O. Genel Müdürlüğü Makina ve tkmal Grup Başkanlıgı : Müdafaa Cad. No. 22 Bakanlıklar/ANKARA 2. TPJİ.O. Bölge Müdürlüğü /BATMAN 3. TJ> A.O. İrtibat Bürosu MUdürlüğü Şair Nigâr Sokak No. 90 Kat 3 Osmanbey/İSTANBUL 4. T.P.A.O. İrtibat Bürosu Şefliği Gazioğlu Apt. İSKEKDERUN 5. T P.A O İzmir Rafinensı Tesis Bölge Müdürlüğü Gazi Osmanpaşa Bulv. No: 16'5 Alsancak/İZMIR (Basm: A. 12775 19765/5813) M EVLİT Değerli varlığımız emekli Deniz Albayı , ; # , FİKRET K. GÖVÜUün ' Gemi İnşa Yük. Muhendisi vefat:nm 1 inci yıldönumune rastlayan 14 Ağustos 1972 Pazartesı gunü aziz ruhuna ithaf edılmeK üzere ıkindi namazından sonra Teşvikıye Camunde Mevlit okunacaktır. Arzu edenlenn teşrıfleri rica olunur. Kıymetli Eşi Kardeşleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden Ünivers'temlz, Işletme Bakım Başmühendisliğınin Personel ihtiyacı ve aranılan şartlar aşağıda belirtilmiştir. İlgilenenlerin Personel Müdürlüğünden alacafcları müracaat formlarını doldurarak sınav gününden önce iade etmeleri ve sınav günü. sınav yerinde hazır bulunmalan »ereklidır. Sınav Tarihı : 28 Ağustos 1972 Saat: 9.30 •*•••< Sınav Yeri : îşletme Bakım Başmühendıslıgi «y . •• • *• . ' Ş O F Ö R DenizaJtıcıjığımızın 86. luıniluş yıli Gölciik'le kutlandı GÖLCtK '4 Türk JDenjzaltıcıhğmın 86. kufuluş yıldönümu, dün Gölcükte torenlerle k'utlanmıstır. •'' . . ' Atatürk ve Deniz Şehitleri anıtlanna bırakılan çelenklerden sonra Denizaltı İskelesinde düzenlenen törende DeniztUtı • FiIpsu Komutanı Tümamirat 'Rıza Akol ve Deniz Kuvvetleri Komutanr Oramir'al Celâl Eyiceoğlu, bire»' konuşma yaparak, günün ânlam've önemini ' beli'rtmtşlerdir.' * ö\e .yanda»; yine tş ve l$çr Bulma Kunımunca açıklandığına göre. Türk ışgüen. Federal Alman va'da çalışan yabancı lştfler arasında tyrinci sırayı almıştır. „ '.' Halen Fed^al .Almanya'da 2 milvon 300 bin vabancı tşçi calıçmaktajır " Haziran sonu ra* kanilanna göre Türk isçııeH bu* rbiktann vüzde ^2"slnl meydana Reürmekteditler.' tfcind s) rayı yüede 20'lik bir oranla Yugoslavya almaktadır. SÖYADI DEĞİŞİKLİĞİ SÖZEL olaq' soyadım: İstanbul 20. As. ,H. Hâklmljgınin 1972/2038 sayılı • karanyle DEMİRKAN ola,çak değıstirlimijtîr. MEHMET VAHDETTtN SÖZEL < Cumhuriyet 5818 ^ •»'•••;"• j \ ' ' • ' ; * c tSTANBVL BAROSU BASKANLIĞ1NDAN İstanbul Barosu bilım ödülü yönetmeliği hükümleri srere»ince (UYGULAMA VE DOKTRINLERDE SANAYİ SUÇLARI) konulu yanşmanın teslim müddetı, Baro yönetim kurulumuzun 3.8.1972 tarıhlı kararıyle 10.9.1972 tarihine kadar uzatılmıştır. Duyurulur. (Basm: 19797/5815) Askerhğinl yapmış olmak î% •'/ • . ^ . , T * ' • . En az beş yıllık ağır vasıta ehlıvetüıe sahlp ojup, evveice çalıştığı yerden bonservis geünnek. ' ;, • c) Trafik suçu bulunmamak. ••x ' » S . , 1 .\"*'"• '• LÂBORANT .i •'/' '."\ *. v .: *. a) Kimya San'at Enstıtüsü mezunu '.•' '.••• , ', . ". ". b) Askerliğinl yapmış olmak *••*'*"'•".•?'• • ^ • * v •*' c) Su tasviye işlerinde tecrübesi bulunma. ', * ..» x • KAYNAK TEKNtSYENİ > « > a) San'at Enstitüsü mezunu • • ,,'•'*.'• ' ' b) AskerliğiEi yapmış ' , ' • . ' . c) Kaynakçılık üzerinde üç yıllık tecrübesi bulunma1. ANKARA, (Cumhuriyet Büro ELEKTRÎK TEKNİSYENİ su) Bır süre önce istifa edeı a) Sanat Enstıtüsü Elektnk Bölümü mezunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlı* | b) Askerlığıni yapmış Müstesan Erhan Işıl'm yerine \ c) üç yıllık iş tecrübesi bulunmak aynı Bakanlığın Sanayi Dairesi (Basın: A. 12522 • 1955/5810) Başkanı Mehmet Gölhan atan' a) b) Orman köylüsü Tanm deyınce akla (töylö gelir» Aına bu köylü oUfusuD Resmî rakamlar yettiğince ekonomik durum . < Sanayi Müşteşarlığına • Gölhan getirildi Ankara Jandarma Satın Alma Kom.Bşk.lığından Asağıda cins, miktarı, muhammen bedel ve geçid teminatlan yazılı (bir) fealem (yiyeeek maddeaD kapalı zarfla eksiltmeleri hizalanndaki gün ve saatlerde Komisyonumurda yapılacakbr Evsaf ve ?artnamesi Ankara tstanbul Jandarma Satmalma Komisyonlarınds göriilebilir tsteklilerin kanunl jekilde tanzim edecekleri teklif mektuplan ve belgelerin) ihale sastinden bir saat evveline kadar makbuz fcarşılığı Komisyon Bşk. hğına vermeleri. postada çeciknn mektuplar kabul edilmez Miktan M Bedeli G Teminatı 1B â LE Cinsl Ton Lira Lira Günü SaatJ Konsantre domates salçası 120 780.000 35.000 28 Ağustos 1972 PazartesJ U.00 (Basın: A. 12686 • 19660/5811) nuştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog