Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 13 Ağustos 1972 HAFTAUK FALINIZ KOÇ BURCU (21 Mmrt 2* Nisan) Hasret kaldığınız hnzura kavuşmak üzeresiniz. Yıldızınız size mutlu bır kafta vâdediyor. Izmır'in içinde «1919 1922 yıllan arasında rurdurauı bir ölilm kalun ssvaşı venyordu Gülseren!» «Canım bunu bilmeyecek ne var?» Amcasına döndü, «Savastan yollar kesilmiştt herhalde amcacığım; yurda dönemiyordunuz» Hidayet Koryürek, ayağa kalktı, salonu arşınlamaya başladı; blr aşağı bir yukarı dolaşarak konuştu: «Sorun yolların kapalı olması değildi. Yollar açıktı zaten. Yurda dönebilirdim. Hem de doğru Ankaraya gidebilirdim. O. sıralar Mustafa Kemal Paşa, tek başına, yalnız ordusu ile dö£üşüyordu. Kadrosu, yönetici kadrosu yoktu. Bir Osmanlı Paşasına, biraz yurtsever gördüğü için, tam üç ay, îçisleri' Vekllliğini kabul etmesi için rica etrnişti. Salih Paşa, korku^undan, kabul etmedi; kalktı Istanbul'a, Padişahının yanına gitti. Diyeceğim o ki, Mustafa Kemal Paşa'nın iktisat vekili, tfoaret vekill, bilmem ki bir vekili olabilirdim... Vekil bile olmasam, herhangi bir lşte kendilerine yararh olabilirdim. Mustafa Kemal'in yardımcısı olmak! îşte size bütün yaşantıma yön verecek kaçırdığıro bir fırsat! Bunu o zamanlar, olaylann içinde anlamak, çözmek, çok sordu. Adam, sonradan düşünüyor da kaçırdjğı böyle fımtlara Uzülüyor...» Ağır ağır büfeye gitti Hidayet Bey; bir viski şiçeslyle çok gösterlşll Uç viskl bardağı çıkardı. Gülseren'e, «Biliyor rausun, bu delikanlı arkadajından pek hoşlandım. Simdi liltfen buzdolabmdan birkaç şişe »oda getirir misin? Bak hem orada fındıv fıstık olacak....» Gülseren, ardtfıa baka baka yürüdü mutfağa gitti. Düsilndüm kaldım: Bay Hidayet Korj"ürek, bizimle neler konuşmak lstlyordu? Gençlik amları yüreginde kabarmıştı. Bu arularını saymak dökmekle haiifliyordu galiba. Yıllarca yiireğinde saklatnış olabilirdi. Herhalde bizi Gülserenie bir arada görünce heyecanlanmış, duygulanmıştı. Yıllar, yıllarca bir kişinin böyle yalnız başına A:. SAMİM KOCAGÖZ'ÜN ROMANI • 8 4 0 yıl önce Cumhuriyet . " ... BOĞA BURCU (21 NİMiı . 20 Mayıs) îçinde bocaladığınız kararsızlıktan kurtulmağ» son derece ihti yacınız var. Uyanık olun... İKİZLER BURCU (21 Mayıs 20 Haziran) Üzücü bir takım olaylardan sonra bu hafta yüzde yüz değilse kısmen rahaüayabileceksiniz. YENGEÇ BURCU (21 Haziran 20 Temmuz) H«yır, hayır? Bu sadece blr gö rünüşten ibaret değü. Sizi seven kims» sahiden seviyor. ASLAN BURCU (21 Temranz • 20 Ağustos; Bu haftamn ortasma doğru elinize mükemmel bir fırsat geçecek, kıymetini bilin... BAŞAK BURCU (21 Ağustos 20 Eylul) Genellikle korlcar, çekinir ve endişe duyar gibi bir haliniz var, herkeıten kaçıyofsunuz. yasamasının fcir nedeni olmaliydı. Hidayet Bey, zayıl. duygulan nın, anılannın içine düşmüş bir anındaydı. Onu böyle bir zamanında iyi yüreklilikle dinlemeye karar verdım. Her insanın, zayıf, «nırli bir âm olabilirdi. Böyle ınsanların bu hallerinden yararlanmayı hiç sevmem; bana karşı da aynı tutumu gösterirlerse bafcşlamam. Tenisde bile karşvradaki oyuncu, berhangi bir nedenle sinirlendi mi, atağı bırakiT sadece savunma yaparım Attığı topları yitirmemeye çalışırım Ta ki, sinirleri düzelsin Öfkelenen, sirvrlenen, herhangi bir nedenle nıh hali bozulan bir kişi, ne söy ediğini bilmediği gibi, oynayabileceğı oyunu daoyun neyseoynamazJCişinin zayıf. böyle bir anından yararlanmak, en azından sporculuğa sığmaz. Hiçbir maçı, karşımdakini kızdırarak kazanmamışımdır. En sevdiğim kişilerle bile eşit koşullar içinde çarpışmak isterim. Bu, kendime olan güvenimi güçlendirir. Böv lesine bir tutum, davranma, belki de tenisi çok iyı becerebilmemden ötürü ba^arıh olabiliyor. Başkaca konularda kendimı pek denemedim. Ama vaşadıkça bu formüüi baçka işlerimde de uygulamaya kprarlıyım. Gülseren, soda şişelerinl getirip, fındık fıstıgı tabaklar içinde önümüze" Koyana dek Bay Koryürek konu^madı Bardaklara viski koydu; hep kaçamak'gözle bana baktı. Pek düsünceliydl. Viskisinden ilk ,yudumu almadan, "«Oençllgln şerefine! Gençliğln başansına'» dlys kadehinl, şatafatlı sözlerle kaldırdı. Süslü, luytne,tll bardtklan tokuştururken kırmaktan korktum. Bay Hidayet Koryürek'in esyası, ellenemeyecek, dokunulmayacak kadar iyi tinstendi. Basbayagı bu herşeyi değerli, bu" herşeyl ağır salonda rahatsız olmaya başlamıştıra. Gülseren de rahat degildi. Onun rahatsızlıgı anladığıma göre bu sıkıo oturumdan ileri gelivordu. Ne var ki kendisi istemişti bu toplaritıyı. Sadece benimle bir arada olduğu için amcasına katlanıyormuş gibiaıe gelfvordu. (Arkası var) A Lİ İKTISAT Meclısince «Türkiye'de i; hayatı ve yasası» projesi hazırlanmıştır. Ticaret Odası Genel Sekreterl Vehbi Bey bu hususta şunlan söylemiştir: «Bu iş yasası Türk ülkesinde ıktisadi her iş yılj svirekli çalışmanm bır parçasıdır. Bütün işler memleketio umumi menfaatıne uvgun ve ahenkh olması gerekir Bu vasa kanunlastıgı zaman Türkive'de mem'eketin «o büyük ve önemlı ikti^aai ve hukukl mevzuu halledilmiş olacaktır.» Belediye tarafmdan Şişlı Zincirlikuvu araîinda veni ile bir TÜRKİYE'DE İŞ HAYATI VE YASASI mezarlık yipılmasına .karar vÇ; rilmiştir. İkiyüz elli dönümden ıbaret olan bu sabanın dönüraüne Defterdarhkça 80 lira kıv• rrie't. konmuştur. Bel9d:ye de turasmı bu fiyat tizerlnden almagı kabul etmiştir Yakında inçaata başlanacsktır. ATİNA dan geien haberlere göre Venizelos siyasl nayattan çekilecek, yabancı bır ülkeye yerleşecek TŞ' biT dah» Yunanİ5tan'a dönıneyecekıniş • VENt BLGDAT kararnamesi üzerine konuşan Zıraat Bankası Umum Müdürtl Kemal Zaim Bey; «Bu sehe içinde Sıvas. Konva. Ankara ve Eskişehir'de büyük kapasıteü birer silo» yapılacağını söylemiştir • StLÂHLARIN azaltılması konusunda konferanslar kuru'ıurk'en Atina muhabirimizden aldığımız bir nabers , s:öre Yunan Hilkümeti yenl 6ir ınuhrip satın almıştır. MALKOCOĞLU yazan veçızen:Ayhan BAŞOGLU ÇEÜK HANÇER TERAZt BURCU (21 Eylul 20 Ekiın) Arzu ve istekler karşısında bu derece müsamahakâr olmak her yönden sakıncalıdır. Dikkat. Doktor Cemil Cemil'in, isteğinin Yargıtayca geri çevrilmesi ürerine takındıjt tavır kızdırmıstı Zehra'yı. Doğrusu en çok, gevşek iş yaptıgmı öne sürerek Ziya Bey'in arkasından atıp tutmasına içerlemişti: fakat çok geçmeden anlamıştı ki, Ziya Bey, Cemil'in her sözünü, her davranıjını önemsemiyor, Cemil ne derse, « Yahu, hakîısm ama, boş ver be canım!.» karşılığını yapıştırıyor!, tki kez d» Zehra'y» Cemil'in arkasmdan göz kırpmış, « Boşver, idare et!» demek istemijti. Zehra idare etmişti. etmişti kuşkusuz ya, içinde o anda Cemil'e karşı yumuşak bir şey, bir acıma duymuştu.. Cemil kamulaştırma davasında önce yazıhaneye ne denll sık geliyorsa, Yargıtay bozgusundan sonra da aynı oranda ugrayarak Zija Bey'e dargin filân olmadığını ortaya koymu?tu. Kamulaştırma paralannı alınca da Ziya Bey'i, Zehra*ya, Haluk'a sordujunda, «Eğeı hem para verip hem de yemeğe götürdüyse bizi bu adam, resmen aptaldır!» karşılığını almıştı. Doktor Cemil'in aptal olup olmadığına karar verememişlerdi ama Boğaz'da yedikleri akşam yemeginden sonra Cemil, Ziya Bey'e her gelişinde Zehra ile ötekilerin odasına da uğTar olmuştu. Dereden tepeden konuşurlar, çogu zaman Cemil yine Ziya Bey'e verip veriştirirdi. «Talnız tstanbul Ankara ve tzmir jibi zaten felismiş bölgeleritnizi değü, memleketimizin her köşcsini en iyi bir sekilde kalkındınnak için gayret göstermek gerekmektedir!... Partim lopyckun kalkmmarı prograraının en basın* almıştır. Kalkınma için istikrarlı bir para politikası takibctmck, fiat artışlannı önle mek.'... İvte bizira temel prensibhniı bndur!..~> Kulp.ğımn Ustündeki ses büyütücünün son cızırtnlan Zehra'sı yeniden dınlemeğe aorlamıştı, Dinledikçe sinirlenmeye başhyor YILDIZ İNCESU'NUN ROMANI 8 du. Am« kızgınlığı, salt konuşmacı Cemil olduğu için degildi!.... önce, konuşmanın yavanlığına, bütün seçim konuşmalanna aşın benzerliğine kızıyor ikincı olarak da böyîe bir kop.uşmayı Doktor fiemü'in yapıyor olması öfkesini gittikçe yoğunlaştınyordu. Acıyarak bakıyordu Cemil'e. Son iki yıl içinde nasü birden yıpranmıştı? Daha bundan üç yıl önce tığ gibiydi!... Göz kamaçtıracak kadar yakışıklıydı. Kuşkusuz şimdi de gözlerinin o yabansı bakışından, beyaz ellerinin konuşurken aldığı çok çekici, erkekçe çekid havadan pelc b:r şey kaybetmemişti ya üstüne bir sünepelik gelmişti sanki!.. Belki de Zehra alışmıstı da artık gözünde büyüJtmüyordu Cemil'i. Gerçekten başlangıçta Cemil'le arkadaşhğı çok jadırgamıştı. özellikle yakışıklılığından ürkmüştü. Rontgenciydi Doktor Cemil, iç hastalıklan uzmanı olan babasının stanbul'a geldikten sonra yerleşerek hasta kabul etmeğe başladığı Beşiktaş'taki yeri, yaşlı doktorun ölümünden sonra bırakmamış, onun müşten'erinden yararlanmayı umarak bu sapa yerde kalmıştı. ' .f/ Zehra'nın Ziya Bey'den öğrendıklerme göre, babasının henüz yaşadığı günlerde aynı küçük dairenin bir odasmda babası hasta bakarken ötekinde Cemil çalışırmış ve işleri çok iyi Imiş. Cemil babasının ölümünden sonra bir aptallık yapmış, «aman işim dağılmasın» Jiyerek miras payına karşılık bu köhne apartmanın küçük dairesini istemiş. Ojsa babası imiş meğer bütün işi yürüten; zira adamcağızın ölümünden sonra iş çok azalmış. Cemil daireyi elden çıkaramadığından şimdi yüksek hava parası verip daha işlek başka bir yere tfşmamıyormuş, faltn filân... Zehra, Ziya Bey'in bu söyledilclerinin, babacan bir tavırla «aptal» demesine karşılık, vine de Cemil'i kusursuz göstermek için buvütülmüş nedenler olduğunu hemen anlamıştı. (Arkası var) AKREP BURCU (21 Ekim 20 Kasım) îçinizde patlak veren korkunç fırtınaya rağrnen durumu belll etmemeğe çalıçmalısınız... YAY BURCU (21 Kasım 20 Aralık) îki kişinin arasına girmek eninde sonunda yersiz ve tatsız yorumlara yol açacaktır. OĞLAK BURCU (21 Arabk 20 Ocak) Ijin ucu özellikle aşka dayandığı zaman sabırlı ve hazımlı olmak zorundasınız. Bu şart.. KOVA BURCU (21 Ocak 20 Şubat) Her ba kımdan ferah bir hafta. Bek lediğiniz haberlerden blr kıs mı geliyor, sabırlı olunuz... BALIK BURCU (21 Şubat 20 Mart) Hedefe, kesin olarak ulaşmadan önce konuşmamaya bilhassa dıkkat etmeniz geretanekte.. DİSİ BOND •/ •• >< : ^ : . ' • . % ••\ < • İ '• • Xv;>.; t ^ • : ' r : v: BU T 19.28 19.30 19.33 19 35 19.46 v AKŞAIVIKİ Açılıj ve prograrn K ı » haberler Reklamlar Çoeukların TV'si tİncik ile Boncuk» Yarımn yasamı fYeni buluslar) Yeni sanat Yüzer traktör Çöplerin Imha sorunu 3 tekerlekli bisiklet Stüdyo konseri Fethi Kopuı (Keman} Mithat Efnem (Piyano) Reklâmlar Haberler Reklamlar Hava durumu Reklamlar Shiriey'in dünyasl (Dizi filim) lAnahk duyfusu» Bajrol: Shirley Me Lalne PROGRAM 2000 2025 20.30 20 55 20.58 21.02 2105 E.TTI 21.31 21.35 TIFFANY JONESç RADYO İSTANBUL 05.55 Açılış; prograra 0700 Köye haberler 07.05 Türküler ve oyun havalan 07.30 Haberler 07*5 Oyun havalan 08.00 îstanbul'da bugün 08.05 Heklâm spotları 0810 Sollstler geçidi 08.30 Çeşitli muzık 08.50 Türk müzigl dinleyici istekleri 0930 Çocuk saati 1000 Haberler ve reklâm spotları 10 05 Turkçe sozlü haîii Batı muziği 10.25 Orhan Şener'den şarkılar 1045 Çevremizde bu hafta 11.00 Melodiden melodiye 11.30 Beraber ve solo şarkılar 1200 Hab.rler ve reklâm spotları 1205 Hafif Batı müziğl dinleyici istekien 12.30 Yurttea sesler kadınlar korosu 13 00 Haberler 13.15 Bir özel tanıtıcı reklâm programı 13.30 Reklâm programları 15.00 Haberler 15 05 Solistler geçidi 15.30 Pazar konseri 16.00 Tur küler ve oyun havalan 16.15 Fehmi Ege orkestrası 16.30 Saz eserlen 16.45 Sizin için 1700 Haberler 1705 Tarla dönüşu 17.25 Çeşitli Türk muziği 17.50 Reklâm programlan 19^)0 Haberler 19.30 Reklâm spotlan ve hafif müzik 19.45 EroJ Bingöl'den şarkılar 20.00 Karma program 20.55 Bir varmış . Bir yokmus 2100 24 saatin olayları 21.10 Türküler geçidi 21.25 Spor dergisi 21.55 Hafif müzik 2200 Reklâm programlan 22.45 Haberler 23 00 Plâklar arasında 23.45 Gecr müziği 23.35 Günün önemli haberleri 24 00 KP panış. Gençlere muzik 18.30 Senforuk muzik 19.00 Hafif Balı müziği 19 30 Müzik dunyasında bit gezi 20.15 Akşam konseri 21.00 Oigno Garcia ve Sus Carios 21.30 Çeşitli muzik 2200 Gece konseri 23.00 Caz müziği 23.30 Gece ve müzik 0030 Hafif Batı müziği 01 OC Program ve kapanış. fıf Batı muziği 01 00 Program ve kapanış. Reklamlar Edirne'den Ardahan'a CBurs» k ı h ç kalkan eklbi) 21.55 Majaıir) 22 30 Türklye'de radyo; televizyon yatınmları; Münih Olimplyatlannm naklen yayınj. Sunan: Zekl Sözer '. t 22.55 ReRlâmlar •' , , «^ . 22.58 Son haberler •• 2308 Progrivn ve kapanıı ANKARA 05.55 Açüış; program OfUU Koye naberleı 0705 Türküler ve oyun havalan 0730 Haberleı 07.45 Sabah müziği O . O Ankara'da Ougun ve rekSO lâm spotlan 0810 3arkılaı ve ovun havRt... 08.40 Halk müziği dinleyici tsteklen (»9.1u uonm» dolap 0930 İsteklerını? mıkrofonda luut Ha. berler ve reklâm spotları 10.05 Turk onüzısı ozel programı 1035 Bulmaca programı 1055 tsız. den sesler 1115 Yurttan seslet U40 Cevdet Bolvadin'den sarkılaj 12.0(1 Haberleı ve reklâm ıpotIarı 12 05 Stüdyo 2 13.00 Haberleı 13 15 Bir özel tanıtıcı, reklâm orogra.nı 13.25 Hafif müzik 13.30 Reklâm programla' ı 1500 Hauerler ve reklâm spotları 15.05 Gu.'eı Tacer ve Selcuk Aygan'dan şarkılar 15.25 Ba#lama takımından o. vun havalan 15 40 Hafif muiik 16OD Nermın Demirçay"dan sarkılat 16.20 Çesiüi muzik 16 45 Kemal Keskm'den turkuler 17.00 Haberleı ve reklâm spotlan 1705 Pazar faslı 17.3(1 Tarla db11Ü5Ü 17.50 Reklâm Drogramları 19 00 Haberler 19.30 Reklâm spotlan 19.35 Nid» rufekcı'den türküler 19 50 Pazarın Dlâklan 202(1 Seçi! Heper ve Suna Batıgun'd«r şarkılar 20 40 Flnranc» Nightingale'in olümu iO 45 Hafn muzik 20 5S Bır özel tanıtıcı reklâm oıngrarnı 2100 '•* saatm olayları 2110 Nevın Akol'dan turkuleı 31.25 Spor dergısı 21.55 Mehmet Oerya'dan tarKıiaı 22.10 Müzik dünyası 22 30 Baglama takımından oyun havalan 22 4a Haberler 23 ( Gece konK seri 21.45 Gece mıızıgı 23 55 Giinıır nnemll haBerlerl 24.00 Kapans ,A K Vİ M GARTH • •S •; / CfBOl'CAELkCl'CJE EFAC2IV/6M Bl(? EMCTIG "tî" tel m 1 •â ^> İ r 13 Ağustos Recep 3 Rumî:, 1^68, Temmuz 31 •Hicrl: 1Î92 9.53 5.05 • ' Güneş Ötls F V i ikindJ Aksam Yatsı Imsak 5.06 12.19 16.10 8.57 19.11 12.00 20.54 1.43 3.14 7.59 tSTANBUL İL ALTIN Cumhuriyet Ref»t Hamit Aziz N'apolyon 24 ayar 207. 383. 235. 210. 170 31^ . . 208.385.237.215.175. 31.25 • EJ79 09 53 Açılıs ve program 1000 Diskoteğimizde 1030 Hafif Batı muziği dinleyici istekleri 1131 Minyatür müzik 12 00 Almanya'dan muzik 12.3( Konçertolar 13.00 Cat Mother v« Ali Night News Boys topluluğu 13.30 Sonat saati 14 00 Plâklarla anılar ve yaşantılar 14.45 Besteciler: besteler: öyküler 15 30 Film müzikleri 16.00 Pazar konseri 17.00 Çay saati 17.30 Küçük konser 1800
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog