Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 13 Ağustos 1972 Dış haberler Kısaca... Kimca... Kisaca. nndan Bernard Selber'ı oncekl Yüan soktu gece arabasuıı park ettığı yerden abrken, sılâhla tehdıt edıp ı. TAHRAN «Ittilaat» gazete yarım saat lcadar kent sokaksine göre oncekı gun kara yo larında arabayla dolaşmak zorun luyla ulkenın Guneybatısındaki da bırakan üç genç daha sonra Ahfaz'a doğru ilerleyen altı kı$ı yargıcın paralarını ve elbıselerı zehırh bır yılan tarafından so nı alıp kendifenı ıç çamaşırlajı> kularak olmuştur. Gazeteye go la sokağa bıraktıktan sonra kaçre, geçtığımıa hafta ıçınde 86 mıştır 'j , Iranlı yılan ve akrep «okmasın dan olmuştur Dergi 'baskım, B O N N r F e d e r a T ' A l oıanya Başbakanı Wü1y Brandt, TOKYO Yenı Çın Haber eskı Iktısat ve Malıye Bakanı Ajansına gore, Başbakan Çu En Karl Schıller'ın kendısine yazdı Laı Japon Başbakanı Kakueı Ta naka'yı ÇinJapon ılıştalerınm ğı istıfa mektubunun kopyasım normalleştırUmesı konusunu go yayımlayan «Quick» dergisınm ruşmek uzere Çın'e dâvet etrmş Bonn, Munıh ve Hamburg'dakı bürolarının polıs tarafından atan tır tnasıyla hukümeti arasında hıç Soyulan hâkim bır ılışki bulunmadığını soylemış ve pohsin baş vurduğu meLOS ANGELES Santa Mom todlan da t^svjp çtmedığını ıma • ca Yuksek Mahkemesı yargıçla etmıştır. *. ?•*",..; ; v • McGovern: "Isrâîl'e silâh grevi TEL'AVtV, (ai.p. ÜJ>.I.) keri varlığının azalmasını memnüniyetle karşUamamız gerekir. Ben bunun Israil Hukümeti Ue , Arapülkeleri arasuıda bir uzlaşma yolu obcağındap çok umilliyim.» J4|P rejımı desteklenirse barış olmaz,, | «New York Tjmes» gazetesine göre bir koalisyon hükümetini reddeden Tiyö, b a r ı ş ı e n g e l l ı y o r . • • , • ; " , • ' • '•• NEW YORK, (a.aj «New York Times» gazetesımn bır makalesınde, «Amerika, komünistlerin de görev alacağı bir koalis\on hukümeti kurulmasım kabul etmeyen Başkan Ti>o rejimıni desteklediği surece Paris'te Vietnam çatışmasına bir çozum buluuması nmudu yoktur» denümektedır «Vıetnam mucızesı» bashklı makale şo>le devam etmektedır: «Nizon'un Vıetnamlılastırma prograımnın uygnlanmava baslanmasmdan bu \ana üç yıl geçtiği balde, Tıjo rejimının kendi sa\aşım yurutmekteki aczine rağmen, Guney Vıetnam Başkanı, Vietnam'da komünistlerin de gorev alacağı bır koalisyon hukümeti kurulması tekliflerint yemden reddetmıştır. Amerika, Başkan Tîyo'nun bu Bijasetini desteklediği sfirece Vietnam çatışmasının Paris'te çozumlenmesi umudu yoktur. Başkan Nizon'm Guney Vietnam'daki Amerikan birliklertni çekme vaadınin yerine getirilme si bir mucize gerektirmektedır. Guney Vietnam'daki Amerikan kuvvetleri mevcudonun yal nız 39.000 danışman, teknisyen ve ncucu personel üyesi kalmışsa da, Tayland ve Gnam'daki Amerikan hava uslerinde ve 7. Fılo gemilerinde 100 binden fat la denizci ve deniz piyadcsi çar pışmaiara devam için seferber edılmiştir.» Pilot ROMA Italyan pilotlan dört gunden ieri onceden haber vermeüen grev yaparak Alıtalia'ıufı dış seferlennl aksatmaktadırlar. Turızm mevsımlnjn en hararetlı zamanında grev yapan pılotlar bazan Ahtalıa'nın, bazan ıse daha küçük çaptakı ıki havavolunun (Ati ve Şam) seferlerım aksatmaktadır. » ,,» w ' Çu En Lay davet etti DemQkrat Partının Başkan âdayı Senatbr George Mo Oovern Israü Klâhlı Kuvvetleri •Radyosuna telefonla bır demeç varmıştîr. Mc Goverri demecınde, Israü'ın. Ortedoğu çatışmasındaki temel tutumunu destekledığını 7e İsraıl'e guvehlığı Karaciğer nakledüdi ıçm gerekH butun sılâhlarm, öfeellıkle uçaklarm sağlanm^sıru^ %v JOHANNESBUKG "' Guney luzumlu eordüğünu bellrtmıştır. Afnka'da oncekı gece ılk kez Mc Govern ifiıode Isltod'dâat' başanlı bır karacığer naklı ame yapöğı. konusmada, tsrarfe sı lı>atı yapılmış ve Belçıkalı bır lâh sağlanmasının banş şansını goçmen olan 27 yaşındakı Bugo artıracağı ve Arapların saldırıVan Der Yver'ın karacığeri de> ya geçmesını önlıyeceğı goruğıştınlmıştır şunde olduğunu sozlerme ekleVan Der Yver'm sağlık durumu mıştır. hakkında hastaneden muntazam Mc Govern ayrıca Sovyet daolarak sağlık bultenlerı yayınlanacaktır. nışmanlannın Mısır'dan çıkanlmasmı memnunlukla karşıladı ,Nixon'a mikast « ğını da b«lırtmıştır Mc Govero, deniecme şoyie (Jevarn etmıştır. hazırlayan «Ortadoğu'da So\ yetlerin . asbiri tutuklandı WASHtNGTON, (a.a.) rew Toppıng adında 27 yaşında bır New Yprklu, Başkan Nıxon u oldurmek amacıyla homplo hazrr lamaktan sanık olarak New York* ta tutuklanmıştır. , » Savcı Yardınıcısı Wıllıaın, Gray, Bloksuz ülkfcler Toppıng*ın geçen Perşembe gu, nu kendısıru krralık katıl clarak tanıtan bır gızlı haber alma ser. İsraill kınâdı vısleri ajanıyla goruştuğunu ve t!E<»GETOWN, (OA.) . Blok sozde kıralık katile Başkan Nısuz ulkeler dısışlen bakanları, xon'u oldurmek ıçın istedığı 1000 dolan venrken Central Park't a Georgetown'dald konleransın dun ustu yakalandığını açıklaku toplantısında, 5urıye ve Lüb suç nanlı subaylann, çeçen 21 Ha mıştiT. zıran'da, Israülfler tarafından Savcı yardımcısımn belırtt'ğıyapılan baskın sonunda kaçırıl ne göre, Toppıng bır hafta once masını kınayan bır bıldınyı ka Başkan Nnton'dan Beyaz Saray* bul etmışlerdır da bır rande\u ıstemıştlr. KALORİFER CİHAZLARIÖNCÜSÜ Chappee tıpi V > %• • .' » • • v'/ .,'• '•' * • * : ' Kuang *Tri'de bir Güney Vietnam bölüğü yokedi'di, 6 Phaotom uçağı düşürüldü S4YGON, (THA • a.a.) As keri kaynakların bıldırdıklerıne gore, Kuzey Vıetnam kuvvetlerı Kuang Tri yakınlarında bulunan bır Güney Vıetnam paraşutçu bırhgının çoğunu oldurmuşler, bır kısmını da yaramışlardır Öte yandan Kuzey Vıetnam Haber Ajansı 10 ve 11 Ağustos gunlen Kuang Trı şehrı yakınında 6 Phantom «F4» uçağının duşurüldüğunü 1leri sürmüştur. ihtiyacınıza uygun olanı gönül rahatlığı ile seçiniz HUden iipi «6 Phantom düşürüldü» CP 200 Âksryakıt kızını 2D.OÜİ. 7V.UOU kcallh Akaryaktt kazanı 60,UW 19i.(*J(l kcallh OP :«»ı Akaryakıt ve kiimür k.izam o :*» İŞTE DDNYANIN EN KAÜTELİ, EN VtÛN ÜMORLL* K AZANLARI Kazan yapınunda daima reform yaratan Türk Demir Dokum Fabrikaları her türlü yakıta elverişli, muhtelif kapasiteli ve zengın çeşitli dokum kalorifer kazanlanm istıfadenize sunuyor. Şunu asla unutmayınız iyi ısınan blnalarda mutlaka döküm kalorifer kazanı vardır. Demir Döküm kalorifer kazanlarının ısı randımanları yuksektir. Yapılan kanşık ve teîerruath degıldir. Dokum dilimlerinden mevdana geldiği icin en kuçuk yere dahi sıgar. Son derece saglamdır. Derhal teslim edilir. 30 yıl garanti ile satılın TEŞEKKÖR ! Ailemızın kıymctlı buyuğu, • Istüclâl Harbı Gazilerınden Ş Emekli Topçu Albay Ş KÂMİL TÜRKÖZÜ'nünj Haydarpaşa Numune Hastaha i nesmde yattığı kısa surede ; alaka ve hunmetlenm sonuna kadar esırgemeyen butun muhterem hekım arkadaşlarıma, hemşırelere ve dıjer personele, vefatı dolayısıyle cenaze torenıne bızzat ıştırak eden akrabadost ve arkadaslarıma, Kahraman Ordumuzun mera sım Bırlığı subay ve erlerrne, bızzat evımtze gelen; telgraf, telefon ve mektupla buyuJc acımızı paylaşanlara mınnet ve teşekkurlenmızı sunarız. Aıle adına Cildıye MuteVıaçsı«;i Dr. OKTAY TUBKOZÜ Cumhurıyet 581 NnmııııııııuıımiMiiMMiUHi DÖKÜM FABRİKALARI A.S. Sdâhtarîstanbul, Tel: 23.â2bO İŞTE DÜNYANIN EN KALİTELt, EN UZUN UMÜRLÜ RADYATÖRLERİ Kaliteli radyatör imalâtının gerektirdiği geniş ihtisas ve teknik imkân yalmz Türk Demir Döküm Fabrikalarında mevcuttur. İnşaatınızda Demir Doküm radyatorlerl varsa bir daha radyatör masraiı yapmayacak&ınız demektır. Dünyanm tercıh ettiği Chappee v e HUden tipi doküm radyatörler ısıyı uzun zaman korur. Yuksek verimlidır. Zariftir. Her ihtiyaca uygun tam 15 çeşıdi mevcuttur. 30 yıl garanti ile satılır. Yenl Ajans 2389/5804 Suyun sertliğini gRteren Persîl acısert bütün sularda Bulunduğunuz her >«rde; İstaribulda, Ankarada, îzmirde, Adana veya Erzurumda,sular kireçlıdir. Fakat şimdi yine her yerde buna karşı bir çareniz var: Persil'in suyun kirecinisertliğini gideren üstünlüğü. Turyağ çamaşırlarınız yağmur suyunda yıkanmış gibi beyaz ve yumuşak oisun fuimar: 564/Ş806
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog