Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

ş sonra ICE BLUE AQUA VELVA, size nefsinize itimat sağlayan havayr verir, İKJ kornr, yüzinöze tazetik gefîrir. tçrodeki HUMECTIN cildiniii dUzeltir. JlCHJA VELVA kollanan erfcekt» bir « ihjs rânkr 6 m huc ,r t . '. ; "Kıinıcüsu: ,. 4 HALiKARNAS BALIKÇISI : ^ A V İ SÜRGÜN 10. TL. . •;• . ', EİNİZ GURBETÇİLERÎ'İÖ. TL/ BHJLUÇ REİS 10. TL. ; ÇOCUĞU 7.50 TL. AGANTA BURİNA 5. TL.. <£ « r . . REMZt KİTABEV1 IST^NBUL 49, yıl. sayı: 17251 Telferaf'vV mektup adreşi: ÇumhUriyet İstanbul r Postâ Kutustı: îstaribnT'K'o. 246 Telefonlar: 22 42 90 ' . 22 42/96 22 42 97 22 42 98 22 42 90 t .13 Pa?ar 1Q72 *• • « Fakir hastalara SAĞLIK BAKANI VALİLİKLERE GÖNDERDİĞİ GENELGEDE AYLIK NET GELİRİ 750 LÎRADAN AZ OLANLARIN TEDAVİLERİNİN MÜTLAK SÜRETTE ÜCRETSİZ YAPlLMASINl İSTEÖt VANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Kemal Demir, dün valiliklere bir genfelge göndererek, elinde fakirlik tıelgesi bulunan ve aylık net gejiri 750 liradan aşağı olan vatandaşlann tedavilerinin mutlaka ücretsiz yapılmayî" istemişlir. . ".".'' Sağhk Bakânınınv genelgesı özetle şöyledir: ' ğ% «•• «Muayene ve tedavi ücretleri(• AI^U|II ni ödeyemiyecek durumda olan VVİ VJJI basta vatandaşlara hulunduğu yer mubtarlıklannca Relisigüzel şekilde fakirlik ilmühaberleri verilmekte ve bazan da bu belgeler bastane baştabipliklerince muteber sayılmıyarak bastalar umhuriyet Halk Partisi müşkül durumda bırakılmaklaİGenel Başkanı tarafından dırlar. Phaııtom uçakları vesile Bundan böyle hastane ücretedilerek Türkiye ile Yulerini ödeme gücü hulunmavan nanistan arasındalci silâhlanma basta vatandaşlann hastanelerde yanşına değgin sözlerinin kimi ücretsiz tedavi görebilmeleri politika çevrelerimizde uyandırdıiçin muhtarlıklarca örneği ekli fı tepkiyi yadırgadık. Özellikle olarak günderilen belge verileMillî Savunma Bakanı Sayın İzcektir. men'in bu sözler üzerlne »erdiği Fakirlik belgesinde aylık net cevabı doğrusu pek kavrayamagelir 750 lira olarak esas tutuldık. Oysa bizim anladığımız kamuştur.» dar, o demecinde, Sayın Ece\it Türk kamuoyundan çok komşumuz kamuoyunu karşısma almaktadır. Daha doğrusu, Tnnanistan' da özgür bir kamuoyundan söz edilemeyeceğine göre, CHP Genel Başkanı açıktan açığa Albaylar cuntasına seslenmekte, cuntanuı tuturuunu Akdenlz bariîinı korumak bakırnından ileride tehlıkeli geUşmelere yol »çabllecek bir doğrultuda görmektedir. SANİKLARI İÇİN 75 YILA KADAR HAPİS İSTE1SDİ ANKAftü i •'A'nkark Sıkıyönetim Komutanlığının 3 numaralı Askeri Mahkemesinde TtP yöneticilerinin yargılanmasına dün de devam edilmiş, esas hakkındaki mütalaasını oku. yan Savcı İlhan Şenel. sanıklara 1 ile 15 yıl arasında değişen hapiş cezaları verilmesini istetnijtir. Duruşma başladığında sanıklardan Turgut Kazan söz isteyerek Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının 1.8.1972 tarihinde yaym ladığı bildirinin «Tavsiye ve telkinlcr ihtiva ettiğini ileri sürmüstür. Btfnun üzerine söz alan Savcı, Bildirinin, mahkemeleri ve yacgı organlarını tesir altında bırakamıyacağmı» söylemiş, duruşma Yargıcı Tahsin Öz de tutanaklara şu sözleri geçirmiştir: .Mahkcmemiz. Türk milleti adı. n yarfi yetkisini kullanmakta hiçbir nıakam ve şahsın lesiri altında kalmadan, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde tam bağımsız ve tamamen tarafsız olarak bu dâvayı rüyet etmektedir.» ıçın baskı ya Türkiye Sivil Havacılık Sendikası Başkanı Erdoğan Balcı, 4 adet DC lfl tipi jet uçağının alırunâsı ile ilgili kararın, başka şirketlenn baskısı sonupda durduruldugunu ileri sürmüştür DC10 tipi uçaklarla ilgili kararın alınmasından sonra, 10 A ğustosta ânkara'da; THY Genel Müdürü, Maliye ve Ulaştır ma Bakanları ile Dışişleri Ba kanlığı yetkililerinin değişik tipte uçak teküf eden Boeing firması temsilcileri ile bir top lantı yaptığını ve durdurma ka rannın toplanüdan sonra Genel Müdür İhsan Göksaran tarafından kendisine telefonla. «DCU THYna !* Resnelı ÇiftligL •J.».'.: < \.t. «DC 10 UÇAKLARINrN ALINMASINI ENGELLEMEK İÇİN ANKARA'DA YOĞUN BİR FAALİYETÇ GEÇİLMİŞTİR* tipi uçakların aljnma'sı karrannın bugün yapılan loplautıda durdurulduğunun» açıklaııdığını söyleyen Balcı, şöyle demiştir: «THY'na alınması öngörülen OC10 tipi modern uçaklar. ifletme trkrrik ve ticari uzman SİVİL HAVÂCIUK SENDİKASI ALIMIN DURDURULMASININ MİLLÎ ÇlKARLARA AYKIRI OLDUĞUNU HEBİSÜBOJÖİ..kendi havayollarına maledeblimek için satınalabilme yanşına girişmişlerken bulunduğumuz ay içerisinde. Türk Hava Yollarına raaledilecek olan DC10 uçaklarının alınmasını engelle(Arkaeı Sa. 7. Sü * dp> Ijakarıına söird I d u *# İFAR±RLlk KÂĞIDI ALAN" ÇİFTLİK SAHİBİ, MAHKEMEYE 4,4 MÎLYON LİRALIK HARÇ VE TEMÎNAT TUTARIN1 YATIR MAMIŞ... ki yılrür anlaşmazlığı sürea «Resneli Ç!ftiiği> tle ilgili olarak îstanbul Milletvekillerl Necdet Ugur ve Baiıir Ersoy, Adalet Bakanmm cevaplandırması istegl ile sözlü soru önergesi vermişlerdfr Önergede şövle denilmektedir: «tstanbul'da, Kayabaşı ve Şamlar köylerinin. Resneli Çiftligi sabipleri ile toprak anlaşmarlığı vardır. Biri 500 yıllık olan ba köylerin bütün tarta ve çavırlarına Resneli Çirtligi hak iddia etmektedir. Çiftlik sahiplerinin hak iddia ettiği arazınin çenistiği 40 bin dönümden fazladır. Koyüler ise çiftllgin 433 donümden, sınır yorumlan İle 40 bin dönüme çıkanlmak Istendiğini, oys» bu araziyi kuşaklar boyu kendilerinin işlediğini. verıisini verdiklerini, resmî belgeleri olduğunn iddia etmektedirler. Bu araziden Kayabaşı köylfilerinin bütün tarlalannı içine alan 10025 dönümlük kesiminin tapusunu roahkemeye ibraz eden çiftlik sahiplerinden biri. köy tüzel kisiliğinin müdahalesinin men'i için dâva açmış ve tedbir istemiştir. S lannın bir araya getirilmesiyle kurulan oüçak Satınalma Komisyonu» tarafından kapalı kapılar ardında değil. herkesin gözü önünde uzıın süren çahşmalarıyla seçilmiştir. Dünyada 25 devlet bu uçağı Güneşten püskürerı gazın ,:v., yü.kjse.kliği, dünya çevresfııîri 9,6 Güneşten önceki gfln püsküren gazlar. saai 14^7'de, en yüksek noktaya (348 bin kilometre) ulasmış, hıa da saniyede 300 kilometreyi bulmuştur. İlgililer, güneşte yeni patlamalarm beklendiğini, fakat bunlarm dünyaimza etkilemeyeceğini bildirmektedirler. ... ' t t «Rüşvet Boran'ın sorumluluğu Duruşma Yargıcı, daha sonra, Utekler konusunda bir karar almaya mahaj olraadığını bildirmiştir. Bundan sonra Savcı, esas hakkındaki mütalaasını okumus, sanıklann turukluluk hallertnin devamını ktemiştir. Savcı, münfe(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) • • i«>; . • « • Ulayı» için 120 kuyumcu ifade verdi Bu, her iki ülkenin olduğn kadar, Akdeniz banşının da yarann» uygun bir uyandır ve bizce yerindedir. Czülerek söyleyelim, bu nyarırun komşu ülkede olumlu yankılar uyaodırabileceğine ihtimal veremiyomz. Doğrusunu isterseniz, Yunanistan'da Türk aleyhtarlığı Albaylar cuntasının körüklediği bir gelişmeyle ilgiU değildir. Türk afişmanhğının geçen yüzyü başlangıcına dek uranan oldukça eski bir geçmişi vardır Yunanistan'da. Ne Osraanlı yönetiminin hoşgörüsü, ne de Atatürk döneminde harcanan, V'enizelos ve daha sonraki Metaksas hukümetlerinin de katıldığı iyi niyetli çabalar durumu öılenen biçimde değiştirememiş, Kilise, Yunan ordusu ve dışa bağlı Yunan sermaye çevrelerinin desteklediği Megalo Idea ateşinî söndürememiştir. Kimi zaman küllenir gibi olan, kinü ?aman parlajıp alevlenen bu ateş, yan sinsi, yarı açık günümüze değin sürüp pelmiş. Kıbrıs davasından bu yana ise arada bir tehlikeli aşamalara ulaşarak nercde ise patlama noktalanna varmıştır. Gerçekleri olduğu gibi görınekte yarar vardır. Biz bu sütunlarda Türk Yunan dostiuğunun Balkanlar ve Akdeniz banşı açısindan olduğu kadar iki ülke çıkarları açısından da ne denli büyük önem taşıdığı üzerine sayısız yazılar yazmışızdır. Ama komşu'arımızdan da gerekli desieği hiç bir zaman bulamamışızdır. Lausanne Andlaşması 12 Ada]an askersizleştirdiği haldc komşularımız buralara son yıllarda mükemmel hava alanları yaptırmışlardır. Soracak olursanız, «onlar turistik alanlar!» cevabiyle karşılaşıyorsunuz. Oysa, kıyılarımıza beş on kilometre uzaklıkta bulunan bu alanların bir kaç dakika içinde askeri hale gttirilebileceğini anJamak için havacılık ıızmanı olınaya hiç de gerek yoktur. Yoksa bunlan da NATO .ır tak savunma sistemi açısından mı değerlendireceğiî? Yunanistan'da basılmış Akdeniz ve çevresi haritalarında Aııadolu' nun adı Küçük Asya olarak gtçmektedir. O haritalarda Türkiye diye bir devletin varlığından söz edilmez. Bu çağdışı davranışın nedenleri üzerine bnrada eğilmek istemiyoruz. Bütün iyi niyetlerimiye raçmeıı Yunanistan tuttuğu »nantıksız yoldan ayrılmadığı, küçüklük duygusundan kendini kurtaramadıği sürece biz de elbet gerekli tedbirleri almakta duraksanıava kapılamayız. CHP Sayın Genel Başkamnın dediği fibi Amerika ile Sovyet Rusya silâhsızlanma konusunda beraberce bir anlaşma tabaıu ararken. ıkisi de NATO üyesi olan Türkiye ile Yunanistan, ulusal kalkınma çabalanndan büyük fedakârlıklar bahasma milyaflar harcayarak bir yarışa çirişirlerse bundan her iki tarafa da yarar deHl. daha çok zarar gelebilir. Ancak, yukarıda da belirttik, kusur bizim üzerimizde olmakian uzaktır. Biz, Sayın Ecevit'in sözlerini bu açıdatı değvrlendirmek eğilimindeyiz. Yeni patlamalar da (CTJMHURİYET HABER SERVİSİ) Açıkalın: «Millî petrol mücadelesinc devam edeceğim» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü görevinden alınan Ayhan Açıkalın, dün Ofiste düzenlenen bir toplantıyla çahşrna arkadaşlanna veda etmiştir. A ^ kalın Genel Müdürlüğün merkea ve taşra örgütüne de bir veda mesajı göndermiş ve «Milli petrol mücadelesinde görevimi bundan sonra da yapacağım» demiştir. • BAKAN ÖZALP: «2 M İ L Y O N LtRALIK ŞANTAJ VE GASP İDDİASI SORUŞTURULUYOR» DEDİ. Ankara'dan tstanbul'a gelen Gümrük ve Tekel Bakanı Hsydar özalp, son rüşvet iddiası ile ilgili olarak Yeşilköy Hava Limanmda kısa bir konusma yapmıştır. Olaym üzücü olduğunu söyleyen Bakan. «Soruşturma sürdürülmektedir Suçlu görülenler adti makamlara verileceklerdir. tstanhul Kapahçarşı esna/ının vaptıği ihbar üzerine olaya egilinmiştir İki miTyon liraya yakın bir paranın şantaj vc gasp yolu ile ahndığı iddia olunmaktadır. Soruşturma bu (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) ASKERÎ ŞVRA KARARLAR1 ÇARŞAMBA GÜ1SÜ AC1KLANACAK ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu; Yüksek Askerî Şura, 7 Ağustostan beri devam eden çalışmalarını dün tamamlamıştır. Genelkurmay Başkanlığı Halk la Münasebetler Dair6sınden ya pılan açıklamada, Şuranın çalışmaiarı sırasında bir üsı dereceye terfi edecek general ve amiraller ile, general ve amiral olacak albayiarın terfüerinin yapıldıgı, bu arada kadrosuzluic nedeniyle terfi edemeyenlerln emeklilik işletnlerinin karara bağlandığı bildirilmiştir. Yeni terfilerle ilgili olarak önürnüzdeki •Çarşamba günü bir açıklaraa yapılması beklenmel: tedir. Güneşteki patlamalar ve bunlan izleyen gaz püskürmelerinin dünya manyetik alanını etkilemeyeceği açıklanmıştır. Kandilli Gözlemevi Güneş Fiziği Bölümü uzmanlan, patlamayı meydana getiren lekenin dün güneşin arkasına geçtiğini bildirerek, «Yeni patlamaların olabileceğini, ancak bunların dünyayı etkilemeyeceğini» söylemişlerdir. Uzmpnlar tarafından j'akından izlenerek bütün yanlanyla fotoğrafları çekilen gaz püskürmesinin hızı, ilk yapılan hesaplara göre, saniyede 300 kilometre olmuştur. Püskürme, 384 kilometre uzaklığa ulaşmıştır. Bu uzaklık, dünya çevresinin 9,6 katına eşittir. Onbeş günden beri dünyanın merakJa izledigi güneşteki patlamalarla ilgili olarak, Kandilli Rasathanesi Güneş Fiziği Bölümü uzmanı Erden Soytürk, «Jeofizik ve güneş patlamalarına nedcn olan güneş aktivhe bölgesi, 11 Ağustos günü, güneşin dünyamısa çevrik olmayan yüzüne geçmiştir. 2426 Ağustos tarihleri arasında yeniden güneşin doğu kenarında doğması beklenmektedir. Tecrübelerimize göre, doğan leke, iki ay kadar yaşayabilecektir. Bu süre içinde aktivite bölgesinin yaşlanacafını gr önünde bulundurursak, artık patlamanın burada meydana gelmiyeceğini söyleyebiliriî» demiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Tedbir istenirken. tedbir istenilen malın değerinin en az vüzde onunun teminat olarak mahkemeye vatınlması, vaklaşık olarak yfizde birinin mahkeme har(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Mahkeme harcı Püskürme. saat 14.45'deki patlama ile birlikte' başlamlştır • 4 pah'gladefte / Polis; horsan t yşşmjiıgı ' kdzazeâelere aXeş açınca 200 kisi öldü Gazıar 5 dakika%onra ftızlanarak yükselmeye devam etmi$tir' Yan ödemelefin] y^ bu yılki tutarı 200 milyon lira ANTİARA Maliye Bakanı Zıya Müefeinoğlu, başlangiç tarihi 1 Ağusîos^l973 olaratotesbît edilen yan öd,eşıelf rin 1002,200 lira arasında degiştiğini v» ödftne lerin bu yılki tutannın* vak^aşık olarak 200 milyön lira fflacafııo söylemiştİR., *,' •* İzmir'de kalao çocuklanna kavuçuıak jçin NixoıTdan yardım istediler Amerika'da bir fabrikada çalışan 30 yaşında Türk uvruklu Şefik Odunkesenler ile eşi Lana; Türkivede kalan U aylık oğullarımn yanlarına getirtilmesi için otıırdukları ejal«tin Koagre temsilcisi ancılığıyla Başkan Niıoıı'ın yardımııiı istemişlerdir. Itaziran'd* Izmir^e 'gelen karı . koca; Amerika'y* donüşJerinde 11 aylık çocuktarı AaTon"u: pasaportu olmadığı gerefcçesiyle Türkiye'den oıkartamıyarak J/mirdeki bir ak. rabaiarına bırakmak zorıında kalraışjanlır. Çocuklanıu TitfkiyeUen çıkarabilmek için bir ikinci yolculuk yajıacak paralannm olmadığııu soyleyen Odunkesenler; oğnllanna kavu^abiİBKİeri için. ABD Paşkanı Nizon'ın kendJerine yardım etmetijli isteraislerdiı. (FotDirafta; Şefık Odunkesenler ile esi Lsma; x^ ».••'. tof"u»>> ıaı^..!, uınınle görülü.vor.) i'elel»<i; Ar jAlar 'Kııruİu lArarjnın • Cumhurfiâşkanmıh onayındao geçükten sçnA Hesml Gazete'ae " ^ " "^T^"" FâtlHtoa^e ya; büdırenBakau, . , V t t, , yan ödçmelerden «iaydalanacak » • ? .(Afkasî.Sa.^7, S ü . 7 de) I . ' püskürme süı>e^Ien> güne^rî ' difcyadarı « dönme dolayısıy'le değişrrrlştir.* «•.,....•. " ' *" DAKKA, (AP) i l Dakka yakın. larmdeki nehir üzerfnde bir yplcu gemisi ile yük gemisinin çarpışmasından 'sonra sulara düşen kazazedeferin çığlıkları üzerine, yolcu gemisine korsanların saldırdjğını sanan Bangladeş poüsinin atieş açması sonucu. 200 kişinin' öldüğü bildirilmektedir. Ölü sayısı resmeh açıklanmamakJa birlikte, yolcu' gemisinde 500'den fazla insan bulunduğu belirtilmiştir. Çarpışmadan sonra batmakta olan gemideki yolcular, bağnşaTak nehre atlamışlardır. O sıra• da, civardakı polis motorunda • bulunan görevliler.' nehirde kol ge'zen korsanlarln her zamanki gibî bir nehir gemisine saldırdı.'. ğını düşünerek, olay yerineyeHşmişlerdir. Çarpısan . gemi'eri ve nehirde bagıranlan gören Bangladeş polisi, derhal ateş açraıştır. • Bu ateş üzerine, kâza yerinden j "Viehir Jfiyısına giden yüzlerce kazazede, poiis kurşunlanyla ölraüş. ya da yaralannuştır. Deniz Lisesı, Deniz Assubay Ökulu, Deniz . AssUbay Sınıf Okulu V Ğ İ R İ Ş SINAVLARINI KAZANAN ADAYLARIN • ADLARI 6. SAYFAMIZDA YAZISIZ Üç Türk Yugoslavya'da trafik kazasında öldü BELGRAD, (a.a.) Eskişe hirli bir Türk ailenin üç ferdi Yugoslavya'nm Niş şehri yakınlannda bir trafik kazasında ölmüştür Tanjug Ajansına göre, ailenin ölen fertleri Selâhattin (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) 0 I e mm^Zm .Hazırlayan: Turhan ILGAZ ' BUGÜN 5. SAYFAMIZDA NADİR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog