Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASOİ AHLAK YASASINA Sahıbı: Cumhunjet Matbaacıhk ve Gazetecılık T.A Ş adına NAZİME NADİ Sorumlu Yazı îsleri Mudurü: OKTAÎ KCRTBÖKE BasanveYavan: CüMHiniîTET MATBAACILIK ve GAZETECİLİK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk.N.3941 * * U KU LA .Ysm5ehll ra] Atatürk Bulvan Tener Apt '20920 ABONE ve İLÂN 1 3 « 12 Aylık. Aylık Ayhk Aylık î a r t tct Vnrt D151 A<ö Post» 22 50 « «7.50 135. 135 »70 270 540. ÎZMÎR, Fevzıpaşa BuHarı Afşaroglu tsranı Tel İİİ30 S470S GCNEY tLLKRl: Kurukkprü U tok«i No. «0 ADÂKA Tl: 4550 3934 fldv .x 'MaJctu> 2 \e ) acı sa>fa (Santıml) 3 ııncu sayfa (Santımi) 4 5 8 ncı sayfa (Santımı) Nısan Nıkah Evlenme Dojum Öium. Mevlıd Te»ekkur (5 Cm) Ölıira, Mevlid Tesekkür 13 üncu fS Sm ) 350 Lira 80 > 85 » 75 a 100 > 100 » 150 • SAYISI 75 KURUŞ OLAYLARIN AKMNDAKİ DEMİRYOLU (BasUrmfı l. Saytada) GERÇEK DoğuBatı ilişkileri dental Petroleom Conpany firması ve jandaşları, ?ovyetler Birliğinde pctrol. tabii gaz, sunî gubre, kimva, maden. otelcılik konulannda faalivet gösterecek, devlet kurumlanvla yakın işbİTİiğine gıreceklerdir. Hiç kuşknsuz bu ekonomik yakınlaşma, sıvasi alanda ve silâh dengesi uzerinde kaçınılmaz etkilerini eösterecektir. ABD Tıcaret Bakanı daha istekli bir sörusle iki buyük devlet arasında 800 milvon dolarlık bir alışverişi 5n£onnektedir Bülün bu gelişmeler iki dev arasındaki ilişkileri askeri gerginlıklerden uzaklaştırtp iktiuda kaytbrmaktadır. Avnıpanın buna temelde bir itirazı yoktur. Tersine, Ortak Pazar, savaştan uzak ve istikrarlı bir Avrupaya muhtaçtır. Ancak bazı NATO çevreleri DoğuBatt çerginliği ve güvensizliği ustüne kurulmuş Kuzev Atlmtik Antlaşmasımn bu hızlı sbirliji politikasında bnrmini kavbedeceği kaygisını taştmaktadır. Bu kayçı içiıı vakit erken olsa bile ıkı de\' in silâh yarışı yerine rkono mik yanşı yakıa geleceğin proçramı olarak ssptadıklan gârülınektedir. *•* (Baştarafi 1. Sayfada) çilmiştir Anadoln Ajansımn verdiği bir habere gore ABD nin bn yıl Sovjetlere ihracmtı 350 milyon dolara >uksclecektir. Birteşik Amerika Ticaret Bakanlığı, Sovyetlere ve Doğu Avnıpa ulkelerine ABD'nih yıllık ihracatının 600 milyon doları bulabıleceğini soylemektedir. Ayrıca Sovyetler Amerikadan 750 milyon dolarlık buğday sahn alacaklardır. Bunlara kar sılık Sovvetlerın hangi iırunleri Amerika'ya satabilerekleri ticaret kurullannın aktuel tartışma konustıdur. Birleşik Devletlerin Occi •TSnetid kadnı geUştirileıı olay' Iıım kökeninde yatan gerçekleri duyup, hissetmemiştir. Bn arada Anayasamızın da bngördüğu sosyal ve ekonomik haklarut, ulkemizin olanaklan olçüsünde i>i niyetle ve tam olarak nygnlanmaması on yargılarla şartlanmış olanlar tarafından lyiden ijiye istismar edilerek, vukubulan sokağa dokulme olavlan giderek annrşik olaylara donuşmüs ve bilinen gelişmelerden sonra 12 Mart •Muhtırasınm vcrilmesi «orunluluğu ortaya çıkmıştır.» Sıkıyönetim Yelpaze rBasmakaJeden devam] 12si raödör (Baştarafı 1. Savfada) nıh Savver Bılecik, Naım Erdem Gumüşhane Emnıvet Mudurluklerine, Kadrı Başokur Bolu Trafık Mudurluğııne, Polis Mufettışi Muhıttın Yukseloğlu Ankara. Yusuf Kahraman Polis Okulu Mudur luğune, Iğdır Kaymakamı Muharrem Bartın ile îslâhiye Kaymakamı Coşkun Akmerıç Ankara n Emnivet Sube Mudurluklerıne, Çankırı Emnıvet Muduriı Sukru Nalcıoğlu Edırne, Eskışehır Emnıvet Mudur Muavini Ferda Ur Urfa. İzmır tl Emniyet Şube Muduru Ahmet Necati Akdenız E«Vışehır Emnivet Müdur Muavinlığıne terfıan atanmışlardır Ayrıca, Urfa Emniyet Mudur Muavıni Murat Naıboğlu Afyon Manısa Emnıyet Müdur Muavını Turan Berik Muğla Emniyet Müdur Muavınlıklerine, Eskişehır Emniyet Mudurluğü Trafık Sube Muduru trfan Durgun Sıvas. Eskışehır ll Emnivet Sube Mudurü Yusuf Dorder Edıme, Konva tl Emniyet Toplum Zabıtası Muduru Canan Tamer Samsun Toplum Zabıtası Mudurluğune, Kocaelı tl Emniyet Sube Miıdüru M. Rauf Soğanoğlu Samsun, Bursa Emnivet Sube Muduru Necıp Bılgm Kocaelı Emnivet Şube Mudurluğune, Bolu Bolge Trafık Subesı Muduru Nurı Cerrahoğlu tstanbul, Kemalettın Eroğe Pohs Okulu Oğretmen Emniyet Müdurluğune naklen atanmıjlardır. Danıştay Bu itibarla, Anavasa'nın 114 maddesınde veniden bir değisıklik yapılmasına kesinlikle karsıMZ. Ancak elimızde yapılacak değişikliğe ait bir metin bulunMemurlar madığı için, bu hıısusta kesin bir konuşma vapgnak imkânına «Bu teklifin memurlarla Ugili malık olamadık kısmı vönünden Ana\asa'mn Deçisiklik teklifinı çorüşecek 114. maddesinın yeniden tâdılipartılerarası komisyonca bövle ne asla ihtiyaç yoktuc Bu. mebir değişikliğin kabul edilmevemur rejimiyle ilgili bir tneseledir ceçine emin bulunmoruz. 22 Ev%e arzulanan maksat ne ise, o lul 1972 tarihindc vapılan \e dahusus kanunla düzenlenebilir. ha bir yılını doldurmavan deSırf bu nedenle, 114 maddeve ğişiklik esaslan dahilinde Dayargı yetkisini kısıtlavicı veya bu nıstay tçtihatları teşekkül etyönden kaldırıcı ı.itelikte bir hiımnt başlamıştır. Bu nedenle küm getirilmesi, demokratik veni uvgulama kanunlarına ait hukuk devleti ilkesivle ve Anatasarılarda Anavasa metni alınyasamızın baslangıç kısmı ve imıstır. Bu kanun tasarıları da kınci maddesijle asla bağdaşahalen Senatoda bulunmaktadır.» maz. .. " (Bastarafı 1. Sayfada) Oygiilsma maddesi üzennde genış açıklamalarda bulunmus ve bu munasebe'le. «114. maddenin tekrar değiştirilmesine» ihtıyaç gosteren hükumet teklifi üzerınde durarak ozetle şunlan soylemıştır: lar doğuracak geri bir sistem jaratılmış olur. SPOR Bakanlık ve Yapı Kredi Bankası yelken yarışları bugün yapılıyor Gençlık ve Spor Bakanlığı Kupası dragon yarışması değısen bir çok kararlardan sonra bugun Suadıje Yat Kulubu onunde saat 14 30 da yapılacak «Kesinlikle karşıyız» 12 Mart muhtırasının SıkıyönePartiier, her verde detişen toptim ıle birhkte anarşmın ortadan Inm koşnllarına nygvn alarak kaldırılmasına jonelık hedefle kendilerinı venilemek gorevi ile rınde başarıya ulaştığını, ancak karsı karsıyadırlar. Elverir ki, örgorulen reformlardan hiçbirının temel ilkelenne «rt çevirip jegerçekleştırilmedığını ıfade eden rıye dönmesinler. Adı Ataturk Akova Anava«a değısıkhklerıni tarafından konan ve Büyük ö n d» sovle eleştirmıştır der'in a|zından «halkçı» lıfını Ne hazin bir tecellidir k), dev iılkü olarak ilân eden C.H.P. de rın iktidan Anavasa değisikliğine partiler velpazesinin özel çıkardonuk teklifte bulunsa. buna gelar üzerıne sımsıkı kapandıfı bir rek olmadıeı ;argı«ıvla karşı dldönemde bn velpazevi sola dofrenenler bile. zamanında Anavasa ru kavdırtnak ısterse elbette yedeğişiklieini istevenlerden de i lerir.de ve partinin kurolns amacri giderek. ittifak halinde iki kez Anavasa değişikligini gerçekleştir lanna nvgun bir davranısta bnmişler ve bir ücıincu değişiklik lunmns olur. Demokrasinin ve vnrdnmnzda için de calışmalarını surdurmekte. özjrür düşüncenin dirler Bahse konu bu çalışmalar kök salması ıcin hu tirisim bada Anavasa değişiklieini amacla sarıyla vbrıitülmelidir. jan maddelerde kendisini iljrilenNADİR NADI dirmeven \nayasal kuruluşların. iee donuk tutumu ve müteakip değişiklik soylentilerinde ise dejisıklığin kendisini ilsılendirir yönunun bulundueunu sezinlediği zaman sesini vükseltip direnise gececeğinin sbvlenmesi cidden ilgi çekici ve içtensizlik omeği olarak kamuovunu rahatsız etmiştir Gittikce vogunlaştırılarak ülkemİ7deki tum olum«uzluklann tek nedeni ve suçlusu olarak \navasanın ele alınışı vadırganaeak bir davranıştır • 49 yılda 1600 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti ANKARA, (Cumhuiryet Burosu) tçışlerı Bakanı Fent Kubat'ın, Bağımsız îçel Mületsekılı Celâl Kargılı'nın soru onergesıne'verdıgı cevaptan anlaşıldıgına gore Cumhurıvetın Uk yıllarından bugune dek toplam 1600 Emniyet mensubu ve jandarma, gorev sırasında hayatlarını ka> betmışlerdır. Kubat, Kargılının Cumlıunyetten bu yana gorev sırasında olen ve yaralanan Emnıjet men subu ve Jandarma sayısının ne olduğu yolundakı soru onergesıne gonderdıgı cevapta, 19241972 tarihlerı arasında, 3 Eranıyet Mudurü, 3 Emniyet Amıri, 2 Başkomıser, 5 Kormser, 16 Komı ser Muavini ve 152 Polıs memurunun görev sırasında olduğunu açıklamaktadır 19671972 yılıarı nı kapsayan bır ıstatıstık de, bu süre ıçinde 17 Emnıvet Mudjru, 8 Emniyet Âmırı, 7 Başkomıser, 1 Komıser, 28 Komıser Muavını ve 491 Pohs memurunun gorev yaparken yaralandıkhrını ortaya koymaktadır Kubat m açıklamasına gore 19291972 yıllan arasında, Jandarma örgütünde, 49 subay, 34 assubay, 36 uzman çavuş ıle 1300 erbaş ve er gorev sırasında olmuş, 12 subay, 112 assubay, 63 uzman çavuş ve 1431 de er ve erbas yaralanmıstır İzmir'de Spor Yüksek Okulu açılacak TürkRomen ekonomisi için yenı olanaklar bulundu ANK4RA Turkıye Roman>a Karaı» Ekonomık Komısyonunun çalışmaları dun sona ermıj ve Ticaret Bakanı Naım Talu ıle Romanya Madenler. Petrol ve Enerjı Bakanı Bujor Almaşan bır protokor ımzalamışlardır. Dısışleri Bakanlığında düzenlenen torende bır konuşma yapan Ticaret Bakanı Talu. Elde edilen «onuçların Turk Romcn ilıs kilerini ve bu iki ulke arasmdaki isbiriicini daha ivi safhalara ulas tıracagı inancındavım. Bundan sonraki toplantılarda da bu anlayıs sdrerse, daha ivi sonuçlara ulaşılacakiır. demlstır. Konuk Bakan Almaşan da «Ivi bir iş vaptıgımıza emlnim. Geleccğe ısık tutacak bazı onemli nok talar tespit ettik» jeklınde konus muştur fır. «Yargı»nm zedelenmesi Bovle bir değişiklik, devletin 3. kuvveti olan «Yargi* nın zedelenmesine yol açar. «fiç lnıvvet> dençesi bozulur. Ve Ueride «kevfi idare» sistemine irnkân veriimiş olur. 1leri sürulen vesilevle \argı \et kisinin kısıllanmasına veya kaldırılmasına muntehi nlacak bir değisiklık demokratik hukuk devleti ilkesini zedelevici, kuv\etler aynlığı prensibine göre bağımsız Yüksek tdare Mahkemesi OUD « Turk milleti adına vargr vetkisini kuUanan Danıştav ile kuroiacak tdare mahkemelcrine verilecek '»areı eörevinı temelinden kısıtlavıcı bir nitrlık kazanabilir. Bo\le bir değışikhği haklı gösterecek hiçbir sebep voktur. Gerek busünkü ortamda. gerekse özellikle ilerisi için, Turkive Cumhuri>etinın (hukuka bağlı devlet) olma vasfını büyuk ölçüde rahnedar edecek ve binnetice buyük mahzur ftP Kongresi (Baştararı 1. Savfada) 'ma karar verıldığı de bildırilmektedır CHP yetki^i kurullarında görüşecek CHP, seçım kanununun Anayasa değışıklığını goruşen partılerustu komıs>onda ele alınması konusunu yetkıli kurullarmda goruştukten sonra karara bağlajacaktır Yetkıli kurullar. seçım kanununun şimdikı kadrosuyla. ya da genışletılmış biçııntyle Anayasa deği îtküjın! goruşea partılerarası komısvorida ineelenıp mcelenmemesı konusunda karar verirlerken, Başbakanın önerisınin uygun bulunması hahnde, komısyonun CHP li üyelerince ortaya konacak parti goru«oınu de saptavacaklardır. Yelken Federasyonu bu yarışmanın seçme ıle Izmır acn aort, Istanbuldan sekız teknenm katılabılecegını ve Cuma günü (dun) balayacağını oeş yanş üzerinden yapılacağını bıldirmiştir. Istanbullu dragoncular buna ıtırazda bulunmHİarına ragmen 'İpgıştırılmeyınce Gençlık ve Spor Bakanhgı Kupasan boykot etmışler ve dün parkura gıtmemışlerciır Bunun uzerlne Federasyon karar do gıştırerek yarışmayı tek yarı* olarak bugüne almiştır Ote yandan Yapı ve Kreu. Bankası Kupası yelken yariflannm ılkı bugün yatlar arasında yapılacaktır. 32 mıl uzennden düzenlenen yat yanşı IYK önünden saat 10 00 da başıayacaktır Dığer sınıfların >arışları ise yarın Kalamış koyunda japılacaktır DEVGENÇ (Baştarafı 1. Sayfada) suçlanan tutuklu sanıklardan Savaşkan Boral, Abdulgani Yağcı, Summanı Can, Turhan Gurcan, Zulfıkar Dicleli ve Hılmı Baş topçu orgutle olan üışkılennı kabul etmışlerdır. Ancak DevGenç" m ıddıa edıldığı gıbı kanundışı bır orgut olmadığını ve 141. mad deyı ıhlâl eden bır fııllerlnin bulunmadığını belırten sanıklar tahlıye ve duruşmalardan vareste kalınmalannı talep etmışlerdîr. " ' • *T " Sorgıilan yapılan tutüksuz tanıklar Bulent Arman, Ibrahım Şara, Tumer Onder ve Selrnı Ergınalp İse Dev Genç ıle flgılerının çok kısa sureu olduğunu soylemışler ve duruşmalardan vareste ^ılınmalannı ıstemışler dır. Bu arada Necati Sagır'ın avukatı soz ısteyerek mahksmeden ba^ka bır suçtan mahkuımyetı kesınleştığı ıçın C. Savcılığına teslım edılen muvekkılımn hangı cezaevınde oldugunun sorulmasını ıstemıştır. Avukatın bu ıstegı davayla ılgılı gorulmedığınden reddedılmıştır. Mahkeme, tahlıje taJeplerını reddederek tutüksuz sanıklardan Bulent Arman, Ibrahüi) Şa ra, Tümer önder ve Selun Ergınalp'ın duruşmalardan vareste kılınmalarına karar vermış tır. . İZMIR Ege Üniversıtesi Rrktoru Prof Dr. Yusuf Vardar. uni Serafettın Akova, bıldirisinde, versıte bunyesinde açılmasına çafilkejı huzursuzluğa sokan havat hşılan Spor Yüksek Okulu kopahalılığının nedenlennı de şoy nusunHa Devlet Plânlama Teşktlâle ortava koymaktadır tı ıle prensıp olarak mutabakata | • Gerek iç kavnnklann ve ge varıldığını açıklamıştır. rekse dış kaynaklann yetersizliRektor Prof. Dr. Vardar, Ankağine rağmen harcamalsnn kıtitra'da Basbakan Ferıt Melenle vap lanamamış olması. tığı temaslar hakkında açıklamalarda bulunurken 150 milyon lı• 1970 vılında japılmış olan ra\a çıkan Tıp Fakultesı Hastanevuzde 66 nısbetındekı devaluasyosının 1406 kadrosunun da serbest nu hazırlajan unsurların uzun bırakılmasının sa*landığını bildirmuddet baskı altında tutularak miştır geeıkmelı olarak ve büyük bır nisbette uvgulanmış olması 0 Talep artışlarmı kar;ıta>abi Lisans üstü fakülteler lecek iıretim artışının sağlannıaEge Unıversıtesı Rektorü Prof mış olması. Dr Vardar bu arada 5 yıllık do9 Uvgulanagelmekte olan \onem ıçerisınde unıversıte bunyenetım şeklmın bır sonucu olarak sinde açılmasına çalısılan lisans kamu ıktısadi teşebbuslennde 1?ustu yüksek okullar taslağının letme malıvetlerınm >uksek oluDPT'de olumlu karşılandığmı soylemiştır 0 Özellikle işvcren çevrelerinin Rektdrun açıkladığına gore, lifazla kar sağlama duşunceleri sans ustu vuksek okullar sunlarDYFtj Genel Başkanı yayınladığı bıldırının son bolumunde. dır: Hahl Tunç'un basın toplantısında Spor Yüksek Okulu, Sosval Bıortaya koydugu goruşlere tamalimler Fakultesı, Gıda Teknolojımen katıldıklannı aoıklamakta, sı Yüksek Okulu Eczacıhk Fahuzursuzluktan kurtulmak için kultesi. Gazetecılık Yüksek Okuen ıvı hal çaıesının Demokrasinin lu, Guzel Sanatlar Fakültesi. Egereğiain isleverek mlllct iradekonomi ve tşletme Yüksek Okulu slnln tecelli edeccfi serbest <seçimlere mdilmesi» olduğunu soylemektedır. Pahalılık YÜKSEK ASKERÎ ŞÛRA TOPLANTISI BUGÜN SONA ERİYOR AVKAR\, (a.a) E terfi ve atarna ışlerını gorusen Yüksek Askerî Şura'nın çalış malan bu sabab yapılacak toplantıdan son/3 tamamlanacak ür Yuksek Askerî Şura dun de saat 9 00'da Genelkunnay Baska nı Orgeneral Menıdun Tagmaç m başkanlığında topiararak çalışmalannı surdürmaştu.Yuksek Askeri Şüra'nın bu >nl kı çalışmaları, beş gun devam etmiştır Bildiri Turk Romen Karma Komısvo nunun çahşmalarından sonra ya» yımlanan bıldıride, çalışmalar sırasında tarafların, ülkelerınin ulusal ekonomılerjndekı gehsrnelerin. karsılıklı çıkarlara uvgun olarak ticari mubadelelenn arttırılması hususunda venı imkânlar sağlavacağını müşahade ettiklerı, ekonomik sınaî ve teknik ışblrlığı konusunda vapılan teatılennın, bu alanlarda karsılıklı çıkar s»t lavacak veni ol?naklar bjlunduâu nu ortaya koyduğu belırtilmektedir. Karma Komıs>on, gelecek topIantısmı. 1973 yılında Bukreş, t« yapacaktır. G. Saray'a gelirken 50 bin lira vergi ödedi Galatasaray futbol takırruna Kutahya'dan gelen Korhan, belkı de şımdıye kadar hıçbır sporcunun odemedığı bır trans fer vergısını Maliyeye odeyecektır 150 bin Mraya Sarı Kırmızılı kulübe transfer olan Korhan'a 50 bin lıra vergı gelmıştır 3 taksıtte bu vergıyı odeyecek olan Korhan, şımdı uzun uzun duşunmekte ve «Şanslı bır transfer yaptık ama onun yarısını da Mslıye aldı» demeK tedır I. Inönü denizalhsı donanmaya katılıyor ANKARA (Cumhurnet Burosu) Turk Denıı Kuvvetlen Içın Amerıka'dan alınan «1 Inonu» denızaltısı 18 Ağustos Cuma gu. nu Izmır'de yapılacak torenle devrahnacaktır. «1. tnonu» denızaltısı su yuzunde 18 mıl, dalmış olarak 15 mıl surat yapabılmektedır. Görevden alınan Petro! Ofisi Genel Miidürü Açıkalın açıklamalarda bulunacak DP de katılacak Ote yandan DP, Başbakann onerısmı goruşmek Ü2ere henuz yetkili kurullannı toplamamışsa da. bu onerıyı olumlu karşılamıştır Alınan bılgıye gore, E n m hukumetlen zamanında seçım sıstemmın yeniden düzenlenrnesı ko(Baştarafı 1. Savfadal nusunda partılerden gorüş ıstenler. ortalama olarak 500 Kilomet mesı uzerıne, DP yetkıli kurulre sanivede hızla püskurerek çülarınca hazırlanıp onaylanan ranesten 100 bin kilometre uzaklaporun, bu kez de DP'nın Seçım ra ulaşabılirler O>sa. bugün Kanununun değıştınlmesı konu(dun) Kandilli'de çozlenen ola\ sunda savunacağı goruşlere esas >apılan ilk hesaplara göre. guolacaktır Bu raporda, DP'nın npsten 380 bin kilometre uzağa «vatandasın tercıhlerıne daha kadar ulaştnıştır. Demek ki bu fazla lmkân verecek surette on değer, normal bir püskürmenin seçım sisteminm değlştinlmesını» istedığı bihnmektedır dort kah ka»ardır. Ol»y, 14.15'e kadar si'rdu Bır partı yetkilısı. Başbakanın mektubuna verilecek cevapla ılGüneşe dönüş gıli olarak bılgı venrken, Amya sa değişikliklerınl görüşen koBu sure zarfında 500'den fazla misyonun da halen tatıl ysptı foto?rafi alındı ve püskürmenin ortalama hızının sanivede 20 ki gını hatırlatmış, «Bu bakımdan konunun bır mustacelıyetı oldulometre charında olduğu anlasıl ğunu sanmıyoruz. Ancak, yetkıd' Püskürmenin bovu hakkmda li kurullanmız da toplandığında, mukaieseli bir örnek vermek Başbakanın teklıfine olumlu ce gerekirse, efer mı püskürme dün vap verılecegini samyorum» de•*ada olsa^di, püskürmenin ucu mıştır. A^'a ulaşacaktı.» Uzman Soytılrk. sorj olayımn ' e karakteristik özellığı olarak ^uzava fı«kıran gazın buyuk bir boltimUnün hemen hemen püs(Baştaran 1. Sayfada) kurdukleri vo'u ızle\erek tekkan Vekili Prof. Ilhan Akın'dan rar güneşe dondüğünü sojlemışsonra Prof. Lütfu Duran, Onar'tır. ın klsiliginl ve eserlerlnı anlatmıştır. Merkez Bmadan eller ü zerıne alınan bavrağa sarılı ta| Dofum vapan, kmn but Beyazıt Camilne gdtürühırS neden anneve. Tavrosnn» *c ken bayrağın yırtık olduğu go• vnvasına kavnstnan içın rulmüş ve değiştırılmlstlr. ÜnıS k*n bsjhslayınıt. versıtede ve camıde yapüan to renlere Onar'ın yakınları, Devlet Bakanı tlhan öztrak mlılkî ve askerl tenısicüerle öğretim u veleri ve öğrencilerl katılmıştır. Torene 100'e vakm çelenk gonderılmıştır ? Giineşte Asistan Momcu AVKARA Petrol Ofisf Genel Mudürü Ayhan Açıkalm'm gdrevınden alınması ıle ılgıli karamarne dünkü Resmt Gazetede yayınlanmıstır Karartıamede, Genel Müdürtuge Genel Müdür Muavini Bulent Iğmen1 in vekâlet edeceSt de belırtllmıştir Ajhan Açıkalın, gorevınder alınması ile ilgili olarak bugun Ankara'da bir basın toplantıs' duzenleyeceğmi ve bazı açıklamalarda bulunacağını bildırmtştır. Romanya Madanler, Petrol \e Enerfl Bakanı Bujor Almaşan Osman Nnrî eaTfmrrf^başkanlığlndakı hevet, dun" aksam uçakla Ankara'dan Istanoğlu, Sosyal Sıgortalar hastanesi vapılması kavdıvla, 250 bin li bul'a gelraıştır He>et, Paza'* tesı gunu Bukreş e donecektır. ralık arsasmı devlete bağıslamıştır. Ar a, tzmır Manısa karayolu üzerındedır. 65 yasmdaki Camuroğlu. bundan once de 100 bin liralık arsası nı, dıspanser yapımı için Yeşılav'a bağıslamıstı. 250 bin liralık arsasını bağışladı İstanbul'da 1 milyonluk Tasarruf Bonosu bağışlandı İZMİR, (aa) TAC Sanayi ve Ticaret Anonım Ortaklığı, 1 müvon 322 bin liralık tasarruf bonosunu, butun hak ve vecibeleııyle Donanma Cemiyetıne hıbe etmışlerdır Tarlaya düşen jet, bir çocuğu yaraladı, pilot kurtuldu 1. Asya Masa Tenisi Şampiyonası için Pekin'e davet edildik... ANKARA (Cumhuriyet Burosu) 213 Eylul 1972 tarıhlerı arasında Çın Halk Cumhurıyetının baskentı Pekın'de 36 devletin katılması ıle 1. Asya masa tenısı turnuvası duzenlenecektır. Bu yarışmaya memleketımızden 4 sparcu ve 2 ıdarecının davet edıldığı ogrenılmıştır. Mu sabakaya katılan devletlerın yol ve ıkamet masrafları ev sa hıbı ülke devlet taralından kar şılanacaktır. Onar Yüzmede 800 metre Avrupa rekoru kırıldı WURTZBOÜRG, (Alman\a), (a.a ) Batı Almanjalı yuzucu Dusan Grozaj. yuzme yarışlarında 800 m Avrupa rekorunu kırmıştır Serbest stıldeki Jarışta Grozaj 800 metreyı 8 35 5 de geçrnış tır Grozaj'ın dereeesı eskı rekordan 2 '6 daha ıyıdır Eskı rekor 8"38"1 ıle yıne Batı Almanyah Werner Lempe'ye aıtti İLÂN Baf a Devlet Kastanesi Baştabipliğinden Onar'ın nâsi daha sonra Zincırlıkuvu'da toprağa venlmıştir. Çavuşoğlu da defnedildi Eskl DP Bakanlarından ve Yapı ve Kredl Bankası Teknık Muşavırı ^luammer Çavnsoflu'nun cenazesl de, dun Ştsli Camlinden kaldınlarak Zıncirlıkuyu'da toprağa verllmıştır. Cenaze törenınde; eskı Cumhurbaşkanlanndan Bavar, AP Genel Başkanı Demırel, e<;ki BaşbakanJardan Ürguplu, AP Mılletvekili Çağlayangıl, merhumun kabıne arkadaşlan ıle Valı Poyraz ve Beledıye Başkanı Atabey de bulunmustur. Kutlu Demirören cereyana kapılıp öldü Bursa Beden Terblyesi Bolge Mudürü Clhat Demırören'ın oğlu, TUrkıye kayak şampiyonlanndan Kutlu Demirören, on cekı gun Gemllkte cereyana kapılarak ölmuştur. 1 Hastanemizm Plulıps marka doner anotlu 200 mA. hk rontgen cıhazı ıçın 1 Ad. rontgen tupu ıle 1 Ad bukılj masa kapalı zarf usulu eksıltme suretı ıle satın alınacaktır 2 TıJp ve masanm tahminl bedeli 30 900 llra, geç:ci temmatı 2317.50 TL. dır. 3 Ihale 4 91972 gunü saat 1100 de Bafra Devlet Hastanesinde vapılacaktır. 4 Sartnamesı Hastanemızde mesal saatlerlnde gdrUlebiür 5 Tahplerın şartnamenın 4 üncıl maddesınde lstenen belgplerle teklif mektuplannı en geç ihale günü saat 10'a kadar Hastane ldareslne vermeleri tlân olunur (Basın: 19790 5788) ' (Bajtarafı 1 Savfada) tahlıye ısteğı nedenıvle yaptığı konuşmada, hiçbir zaman, «Tiirk halklan» dıye bır devım kullanmadığını, yalniz «Türk halkı»ndan sozettığıni söylemış, «Kürt meselesinln altında neler vattıtını çok ivi bilirim. Bunun için 14 Ağustos Pazartesi günü | bu devimleri kullanmam mümsaat 9 30 da devam edilecek du j kiın değıldir. Çünkü ben, bövle ruîmanın sabah oturumunda U j bir meseleve kokünden karşınıversıtenın ışgall dosyası mcelenecek, öğleden sonra dığer sa | yım» demıştir. Mumcu, arandı|ı zaman yanm nıkların sorgularına geçllecek | tır. saat içınde kendıhğınden teslım olduğu için, kaçmasının soz fconusu olamaya.cagını blldarerek, «Ben ne Mifrırdıç Sellefvgn'ım, ne de Şevket Eygi'yim. Mahkflm (Baştarafı 1. Sayfada) ols»m bile kaçmam. Çünkü vatanımı severim» şeklınde konuşsemtte oturan bır ğrup Hollandalı mustur. arasında kavgava donuşmuştur Arbede sırasında Mehmet GonulMahkeme, tahHye lsternlennln taş, kımlığı tesbit edılemeyen bır gelecek celsede karara baglanHollandalıvı bıçakla yaralamıştır masını kararlaştırmıs ve duruşDaha sonra da Turk ışçılerıyle bamajı baska güne bırakmıştır. zı Hollandalılar Rotterdam soTHKO DAVASI kaklarmda kı\asıya vuruşmuş bovlece her ıkı gruptaki yaralı sa «THKU Oavası» sanıklarının MSI artmıştır. sorgularına dun de, aynı mahkemede devam edilmişhr. SanıkPolısın guçlukle durdurabıldığı lardan Türkân Sabuncu, Markarbede sonucu. yuzlerce kışınm sıst • Leninlst olduğunu soyleçeşıth jerlerınden yaralandığı an mıs, Gülay Cazgır ise, «Evimde laşılmış, varalı Mehmet Gonultaş kalanların anarşist olduğunu bilıle Asım Karataş ın da bulunduğu miyordum. Fakat bilsevdim, yine 10'a yakın Tuık ışçısı, gozaltına ihbar etmezdim» demiştir. uualınmıştır ruşma baska güne bırakılmıştır. Bır ara lınç edılmek tehlıkesıyle kaışı karşıva kaldıkları bıldırı TECİL EDİLDİ len Turk ışçılerı. oturdukları semt Ruhsatsız sılâh taşımak suçunleri terkederek, Rotterdam Başkon dan 6 av hapıs cezasına çarptırısolosluğumuzdan yardım ıstemışlan, ancak bu cezası «Soruşturlerdır. Hollanda Polısı ise, olaylama nokaanlığı» nedeniyle Askeri rın daha da buvumemesı ıçın THY Yargıtayca bozulan SBF öğrenci Burosu ıle Turk ışçılerının yerBırüğı eski başkanlarından Uluç lesme merkezlermde tedbir alGdrkan dün Ankara Sıkıyönetim mıştır. 3 Numaralı Mahkemesinde yeniden 6 ay hapıs cezasına çarptınlmıstır. Mahkeme, Gürkan hakkında verdıği bu cezayl, tecıl etmiştır. (Baştarafı Spor Sayfasmda) Görevden alındı Turkıye Halk Bankası GeneJ Mudur Yardımcısı S. Oktay Emed gorevınden alıntnıştıt Bu konudakı karamame dunku Eesmi Gazetede yayınlanmış t ır. AET Daimi Temsilciliğine Saraçoğlu atandı ANKARA (Cnmhnriyet Bürosn) Dısışleri Bakanlığı Ekonomik ve Sosyal Işler Genel Muduru Buvukelçı Tevfık Saraçoğlu, Avrupa Ekonomik Topluluğu nezdındekı daımi dclegelığe atanmıştır. ADANA Dün sabah saat 10 00 sıralannda eğıtım uçusuna çıkan încırlık hava ussune bağlı 7092 numaralı askeri ıet uçağı, motorunda mevdana gelen teknık ârıza nedenıvle havada ınfılâk etmış ve merkeze bağlı Yalmanh koyu cıvannd.'kı bir pamuk tarlasına duşmüştür. F84 uçağının pılotu Teğmen îsmet Akjoltaş, mfılâkten once paraşütle atlayarak kurtulmuştur Uçağın parçalan 15 ddnumluk pamuk ve bıber tarlasına va yılmıştır Olayda 10 yaşırvbkı Orhan Atan çeşıtll yerlerınden yaralanmıstır AjTica, uç donurnluk bıber tarlası üe bır kısım pamuk tarlası da vanmıştır Hollanda'da Özel Ege Kolejinin muadeleti kaldırıldı İZMİR tzmlr Vallsl Namık Kemal Şenturk, lzmir'de ügretım yapan özel Ege Kolejımn muadeletirun kaldınldıgınj açıklamıştır Mülı Eğıtım Bakanlığı mufeftıslen, Izmır'deki özel okul lan denetlemesi sırasında bazı okullann eğitim için gerekll noksanlan tamamlamadıklarınj tespit etmiştir. Bu arada özel Ege kolejinin de noksanlan tamamlamamakta direndigl görülmüş, bunun üzerine muadeletının kaldınlması istenmiştir ÖLÜM Bu'lclk anneannemız Hüsniye Bukan 10.8 1972 aramızdan goçtu A. Fotofraf Stüdvosu Erain ALOK Şışli Camıi. öğle namazı 12 8 1972 Cıımnurıyet 5795 Olimpiyada KAY1P Değerli çalışkan. iyi insan Münih'te (Baştarafı Spor saytasında) met Sn\ar'dan da aynı sonuç beklenebilir. Osman Mert 90 kıloda sadece Turkıje rekoru kırabilirj» . Federasyon Başkanı Arıf Nusret Say ve antrenor Cafer Eser de haltercılerden çok umıtlı olduklannı sovlemışler Ve «HaltercUerimizın oradaki lonnçları havaya baglıdır. Avrupa l a m . piyonalarında daima dlz kıran ve bn vüzden basarılı olamıvan haltcrcilerimiıin Olimplyatlarda Avrnpaî stili iyl tatbik e d e . blldikleri takdirde basarılı olacaklarına inanıyenınu demiftır. Bir öğrencide (Baştarafı 1. Savfada) da Yeşılkoy Hava llmanına gelmıştır Uçağın pılotu, Alman Pohsının kendısıne yaptığı ıhbarı gumruk memuılarına ıletmıştır Arama sonucunda bavullarda 2498 bin adet kol saatı bulunmus saatlerle ılgılı evrak da oğrencının uzennden çıkmıştır Sahık, gozaltına alınraı^tır. I gu ve Ohmpıyat çalışraaları na 1972 Şubatının 28 Şub.ıt gununden ıtıbaren saat 7' den l l ' e kadar (5) atin yumuşatılarak bmıcılerımıan altına venlmesı ve karşılıJtsız ınsanustu bır enerjı sarfeden Federasyon temsılcısını o sahadan uzaklastırrr.nla rı bu yenı sahada Tuıkiye şampıyoniuklannın yapılmasına bızı mecbur etmiştır. Bı zım atlama Perforsnıanlanmızla Ohmpıyat olçulen aıa sında buyük farklar varöır. Balkanîardakı yukseklıfımız dık engellerde 1.40 ve genlslik 1 70 lken, Olırr.pıvatlarda yükseklik 150 1 60 1 70, genış engeLerın gemshği İse 2 00 • 2 20 metredır. Sıkıyönetim (Baştarafı 1 inci sayfada) verine sabotaj yapmava çalısan i kişi ile 3324 Haziran 1972 Urihlerindeki Ankara • Izmir yolu üzerinde bulunan benzin istasvonunu soymaya teşebbüs ederek benzinciyi yaralayan 4 ki«iniıı kimlikleri çimdiye kadar vapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde tespit edilerek yaka* Unan bu şahıslar gorevli ve yetkili mercilere tesllm edilmialerdir. BahU konusu olavların sanık* lırı hakkında gerckli kanunl işlemler yapılmı.kta olup, »onuç alındıkça durum mnbterem ka> muoyuna artedlleeektlr.» OPERATÖR DR. Orhan Bedi Erekul tutulduğu hastahktan kurrulamayarak 11. Ağustos. 1972 Cuma günü vefat etmiştir Cenazesı 12 Ağustos 1J72 Cumartesi (bugun) Hisar Camıınde oğle namazı kılındıktan sonra Balcova Meza'rlı. gında toprağa verilecektır. AİLESİ Cumhuriyet: 5Î99
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog