Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 12 Ağustos 1972 Pir Cumhuriyetin macerası Stavisky rezaleti ve sonuç Derleyen: Mehmet BARLAS OÎNCARE yonetımi altında en mutlu 3nllannı yaşayan Üçuncü Cumhuriyet Fransa sııu, New York bprsasında patlayan 1929 ekonomik krizi nisbeten geç etkiledi. 1931 de Vıyanadaki Kreditanstalt Bankasının iflâsı ve Alman P ya'daki mali panik, İngiltere'nin altın standardını terkedıp sterlini yuzde 40 oranında devalue etmesi, sonunda Fransız ekonomisini de sarsacaktı. Ödemeler dengesi bozuldu, uretim duştu, işsizlık arttı ve fiyatlar yukseldi. Fransa, Bınnci Dunya Savaşmın jalip ordusumı, tkinci Dunya Savasında bulamajacak, yenilginın bedelini çok pahalı odevecektı. Fakat bunun tek sebebi Hıtler'ın ustunluğü değüdı. Fransa, buhranı daba fazla endustrilesmış Ingıltere, Almany» ve Amenka gıbı ulkelere oranla hafıf stlatabıldı Ancak Poıncareden sonra ıktıdara gelen hukümetlerın yenıden sureklı sıyasî buhranlarla karşılaştna sı ve Fransız Frangma 1936 ya kadar el uzatıp, ayarlama yapa cak cesarette polıtıkacının çıkmaması, malî krızı soşyal bır felaket halıne getırecekti Poıncare'nın ıtıbanndan yararlanarak 1928 seçimlerınde 'ktıdara gelen Muhafazakârların 1932 seçımlermde devrılmelen ne kadar ıkı başbakanlan var dır Tardıeu ve Laval Tardıeu hırslı bir muhafa»kâr olarak baslattığı siyasi naya tını, sağkanat haftalıgı «Gnngoıre» de vazdığı Cumhuriyet alejhtan yazılan ıle devam ett.r mıştır Pıerre Laval ıse ışe aşın sol bır polıtıkacı olarak başUmı>, 1920 de Fransa Sosvalıst Partı sı bolunurken de bağımsızlijjı seçıp, arkasından en aşın !»ağ kanata geçmıştır Fransız ısçı kesınü ıse, zaten 1920 de eskı sosyahst Mıllerand tarafından genel grev hareketı bastırıldığından b e n dağınıklık içındeydi Çalışma Konfederasjonu ( C G T l kanun dışı mn edılmış, ışçı kesımı topıu soz leşme pazarlığı yapma hakkını kaybettıgınden berı de, ekonomık gehşmeden payını alamamıştı Fransız Sosyahst Partısı ıse, 1920 dekı Tours kongresınde, Moskova taraftarı komü nıstlenn elıne geçtıkten sonra ıkıye bolünmüştü Partıde azınlıkta kalan sosyalıstler, onderlerı Leon Blum'un arkasından partiyi bırakacaklardı 1932 seçimleri solu venıden iktıdara getırdı Ama, ekononıık Büyük malî buhran Fransa'daki problemleri yüzeye çıkarıyor buhran ve siyasi buhran ülkeyı sarmıştı artık Ikı yılda altı kabıne devnldı Hernot'u Boncour, O'nu da Daladıer ızıeiı. Hıtler'ı Almanja'da ıküdara ge tıren dunyanırt olağanüstü ş>artları Fransız Üçüneu Cumnurıvetının de felaketını hazırlıyoıatı. Parlamento aleyhtarı grupların şekıllendırdığı e>lerncı or gütler ortalığı sannıştı Kralcı «Actlon Française» nın «Şoval yelerı» \olda adam dovüyor, Bı rınci Dunva Savaşındakı =>«kı muharıplerın kurdugu orgutler de darbeler tasarhvordu «Jeu nesses Patrıotes» (Genç vatanseverler) «Solıdarıte Française» (Fransız davanı«ması) ve benrer leri (Le Francısme, Croı\ de Feu). Fransa va Hıtler ve Mus solınl'yı örnek olarak sunu>or lardı. Bu evlemcı orgutlerın ekmeğ: ne vağ suren ve Cumhunvet re jımını tehllkeye sokan skandallar da eksık değıldı 1923 den berı artarak halkı gj vensızlığe ıtıyordu bu skandallar Içunou Cumhurivet, Maresal Petaın'in elınde Vidhv'de oldn. Fotofraf. Ikmci Dun} a Savaşı jıUarında Petaın'ı bır bombardıman sonucu hastaneve kaldırılan jaralıları ziyarcti sırasınd» gostenvor. Derken Oustnc olayı patlak verdı Bnand kabınelerinde Ma lıye Bakanlıgı yapan ve son'a bır ara başbakanhğa da ,ıen Baul Peret, Oustnc adında bır dolandıncm aesreklemı ve bu adamm hukuk muşavırlığını al mıştı Peret nın yardımı ıle bır bankayı da ele geçıren ve deger sız hisse senetlerı çıkartaraK pı vasaja suren Oustnc, 1930 da ıflâs edince, kıyamet koptu Baş bakan Tardıeu ıle, Adalet Bakam Peret de istıfa ettıler. Tıcaret Bakanı Pıerre Fian dın ın adının karıştığı «Aero postale» hava şırketı rsıaletı, bunu ızıeyen dığerlerı ışj kızı« tınrken, ünlü Stavisky oHvı ^ık tı ortaja Onun yen, yer altı dunvasıjdı Randevu evl işletti, uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptı, sılânlı soygunculuğa katıldı Kazan dığı paralarla ıse, tıyatroıar satın ahyor, gazetelere sermaye koyuyor ve onde gelen kış''er!e dostluk t e s ı s ı ^ çalışıyordu 1926 da, birkaç borsacının şı kâvetı uzenne haraç aldığı iddiası ile onsekız ay hapısta yattı Ama dâvâsı, nufuzlu dostlan tarafından askı>a alındı ve 1927 de bırakıldı Adalet Bakan hğındakı ahbaphkları sayes.nde, durusma gunü ondokuz defa ertelenecek 1934 e kadar yapılamıyacaktı Bu aıada polıs'n bnune Stavisky ıle ilgılı kırkbcş dosya gelmış, hepsi de hasır altı edılmışti Karşıhksız borç senetleri çıkarmaya, mahallî beledıyeleu rrıah oyunlarına yardım etme je muvaff?k olan Stavısjcj'vı, Bakanlar desteklıyoTdu Mes^la Sosyal Yardım Bakanı Dahrrıer, Stavisky'nin teşebbuslerıne yardım etmeleri içm sıgorta şır ketlerıne tavsıyede bulunn ustu Malıye Bakanı çok iyi dostuydu Stavisky"nın halkı 239 mıljon frank dolandırdığı ortaya çı kınca, artık tutuklanmasına kun se karM kovamadı Ama DU cefa da Stavisky ortada yoktu 8 Ocak 1934 de ıse, poliaın Stavısky'yl vıllasmda olu olarak bulduğu açıklandı. Do.andırıcı intihar etmışti Halbukı oir parlamento komıs>'onu olijra eğıldıkten sonra, Stavisky nın polis tarafmdan «mtıhjra zorlandığı» anUşılacaktı Polıtıka ve ıdare dun yasındaki genış ihşkılen açığa çıkmasın dıye, Stavisky stuturulmuştu «Actıon Française», vayın (rganları ıle olayın uzerıne gıdırtce de, Pansiıler ayaklandJar. Bu sırada Adalet Bakanı Riynaldy'nın adı dığer bır skandala, Sacazan Bankası rezatetina kanşınca ış daha kazıştı Sokak gostenleri sonunda, a j kumet <J>vrildı Cumhurbaşkanı Lebrun 'un aâ vetı uzenne partılerüstü mıdı bır kaoıne kuran Daladıer'cn ılk ışı, Stdvısky olayı haKkmaa soruşturma açmaktı. Bu soru? turmada, Stavisky ıle ılışkisı ba lunanlar açığa çıktı Fakat Daladitr, polıste de gorevlı olaıi bu kaşılerı azledeceğı yerde tnr fı ettırdı Sonra da meclıs bas'ks sı Uzenne, bazısını azletti.. Arrîa artık ış, vatandaşın gd» zunde çığınndan çıkmıştı. Skandallar 1928 başında Clemenceau'uun Adalet Bakanlığmı yapan ve Versay banş anlaşmasında ımza sı bulunan Louıs Lucıen ICc*?, karşıhksız çek ımzaladıgı ıç.n tutuklanmıştı Arkasından, çevırdığı dolapUr la pek çok küçıik sermayd sahıbını aldatan Martha Hanau" nun tevkıfı geldı Bu kadın, sahıp olduğu gazetelere Bnand, Herriot ve hatta Poıncare gibi kimselere makale yazdırmıştı. Büyük çatışma 6 Şubat 1934 de, hem sağ l~em de solun taraftarlan Concorde meydanına doküldüler. Tsbancalann da kanştığı meydan kavgasında 14 kışı oldü, 655 kişı yaralandı Pohsten de bir olU ve 1664 yaralı vardl. Ordu, Meclısl dafıtmaya g»len eylemcılere karşı mevzılenmışti . Fransa, geçen yüıyüdaki Boulanger olayının kaohsim yaşadı, Cumhunyet tehllkey» ytne atlattı Fakat atlatmamıştı. Artık ülke Hıtler'ın gelışen gücü ve kaynayan dunya ortamına karşı, butun eskı yaralan açılmış olarak, ıkıye bblunmüş sekılde gıdıyordu 193637 de, îspanya tç savatl bu bölunmeyi daha da artırdı. 1 Eylul 1939 günü Polonya*ya saldıran Alman ordularmın y ö nu 1940 bahannda Fransa'ya donduğü zaman ülktf yine buhran içındeydi. Kabınerun ıM üvesı Daladıer ve Reynaud arasındakı duşmanhğı, sınırlan tehdıt eden düşmamn varllğl da geçırememiştı Iktıdar kargası halâ devam edryordu. tfPf|M 0L0 II 1929 Poıncare 1931 1932 1933 1934 aynhvor Buvuk malî buhran Mavıs Doumıer Cum hurbaşkanı Mayıs Doumıer oldu ruldu Lebrun Cumhurbaskaru seçıhyor • Seçımle'rde sol kazanıyor • Herriot Başba kan Hıtler ıktidarda • Stavisky olayı Şubat Concorde çarpışmalan. 1936 îspanya ıç savası Frankın devaluasynnu Leon Blum Başbak&n 1938 Daladıer Başbakan 1939 3 Eylul Ing Itere ve Fransa, Almanjaya savaş ılân edıyorlar 1940 Reynaud Baspakan 14 Hazıran Almanlar Parıs te 16 Haziran Petaın Başbakan 11 Temmuz • Vıchy'de yenı anayasa kabul ediliyor. Stavisky 1933 yılı 30 Arahk gunu gaze telerde Sacha Stavisky n.n tu tuklanması ıçın karar ahndiğı nı okuvanlar, bu habere once fazla egılmemislerdı Ama olay bırden ıvıce açığa çıkınca, ulkeyı altüst etti Rus asıllı bır Yahudi olan Sta vtsky, ılk defa 22 yaşında 1912 de sahtekârlıktan mahkuın ola cak, sonra 26 sında yıne aynı suçtan hukum gıyecektı. Artık Çafıştığı garajdan aldığı otomobille yapan 'Garajından aldıîtları otomoöBle gezmcüe ÇIK.H Hasan Kalemoğlu (17) ve Cemal Buyuktaş (15), dun gece sabaha karjı fazla surat yuzunden Dolmabahçe'de bır ağaca çarpmışlardır. Kaza sırasınd», Ishak Azak'a aıt olduğu anlaçılan 34NK741 plâka sayüı araç parçalanmış, aracı kullanan Hasan Kalemoğlu hemen olmuj, Cemal ıse koma halınde Ilk Yardım Hastanesıne >aUrılmışür. * ..' ÖDUN DEPOLARININ ŞEHİR DIŞINA TAŞIKMASI KESİNLEŞTİ Odun depolarımn şehır dışına çıkarılması kesınleşmıştır Be>oglu semtındekı odun de. poları, 4 Levent Oto Sana>ı Sıtesı çevresındekı 9 bın met rekarelık bır sahaya, Istanbul yakajındakı odun depoları da Zej tınbumu'na nakledılecektır Sonuç Üçuncü Cumhunyetin oundan sonraki macerasını, daba doğrusu maeeranın sonunu her kes bıhr 14 Hazıran 1940 ta Almanlar P a n s e gırecek, hüktimet de Bordeaux'ya taşmacaktır 16 Haziran'da Reynaud nun yenne Petaın geçer ve 22 Hazıranda Almanya'ya teslım olunur Temmuz başında Vıchy'ya taşınan hükâmet ve Meolis ana yasayı değıştirerek Petaın'e büyuk yetkıler tanıyacaktır Artık joktur. Uçuncü Cumhunyet Birklm Magaralannm sağhk vonunu araştıraıı doktorlar 3. majarada topladıklan sarkıt \e dıkıt parçalarını incelıj urlar. CHP'den 150 kişi istita etti Verılen bllgıve gore gafaja bırakılan araç, avnı yerde çalışan Hasan Kalemoğlu tarafından alınmıştır. Beraberınde arkadaşı Cemal olduğu halde Boğaz'a gi. den Hasan, donuşte fazla surat yapmış ve dıreksıyon hâkımıvetını kaj betmıştır. Ağaca çakılan araç ıkiye katlanmış bır hale gelmlstır. s<)\ NOT: Bu derleme hazırlanırken, VVıIlıam Shırer'ın «The Collapse of the Thırd Republıc» kıtabı esas ajınmış, avrıca Alfred Cooban'ın «A History of Modern France» (II ve III. cıltleri) ve David Thomson un «Europe Smce N a poleon» kıtaplarından da jararlanılmıstır M. B. Onaylandı Beledıje Imar Plânlama Mu durlugunce hazırlanan planlar, Imar Bakanlığınca da onaylanmıstır Depolar, en geç bu vıl sonunda nakledümış olacaktır CHP tstanbuL örgutund"en 23'u ll Genel, 7 sı de Beledıye Meelısı ujesı olmak uzere 150 kısı dun Jstıfa etmlştır. İstıfa edenler arasında 26 da muhtar bulunmaktadır Bu munasebetle dun duzenleren toplantıda istıfa edenler adına ll Genel Meclısı Başkanı Lutfu Onur lıe ll Genel Mecllsı CHP Grup Başkanı Aydın Kazancı bır açıklama vapmışlardır. Açıklamada «gerçek CHP'Iılerın istıfa edenler olduju» ılen surulmuş ve CHP yonetıcılenne çatılmıştır. tstıfa edenler «SımdiUk hıç bır kurulusla ılışkilerı olmadı|ını» da behrtmıslerdır çocuğun ilâçlı meyve yedikleri sanılıyor Ajazağa köyü Cendere mevklırde zehırlenerek olen ıki çocuk ve hastaneje yatırılan 6 kısı ıle ilgıh soruşturma dun de surdjrulmuş, olajda bır kasıt olmadığı oğrenılmışttr 4 ya.şındakı Guler ıle 1 vaşındakı Gulnâz Çakır'ın yedıklerı mejva veya ba«ka blr vemekten zehlrlenerek olmus oldukları ihtımalı uzerıncfe duran llgılıler, «Snya zehir »tılması diye bir dnrum \oktnr. Sukrfi Çakır'ın hasmı oldafu ıdâıa edilen bir bahçna. nın kaynağa tehir attığı soylentilerı çıkmıstır. Olen iki çocnkla hastaneve kaldırılan 6 kisınin bundan 45 çun once ılâçlanan ağaçlardakı meyvalardan jedıklerı u j j bn ılâcın snya sızmıs olduğu dusunülebılir. Bunların vanısıra, sut, >o|urt kaplarının kalavsız olması nedenivle de ze. birlenme olabilir» cfemıslerdır. Zehırlenmenm kesm nedenlnın, olen ıkı çocuğun Morg'da japılacak otopsısi sonucu ortaya çikacağım da soyleyen ılgılıler, «Ola\la ilgili qlarak gözaltına alınan da yoktnr» demı^lerdır. Ayazağa'da öleıt iki Tarihî Birklin Mağafâları astımlılara iyi geliyor Mağaralar sağhk ve turizm yönünden büyük önem taşıyor DİYARBAKIR Bıngol yolu uzennde ve Dıyarbakır'a 100 km. mesafedekı tarihî Birklm mağaralannın sağhk yonunden ıncelenmesıne baslanmış ve vapüan ilk araştırmalarda buranın da Alanya'dakı Damlataş mağaralan gıbı nefes darlığı (astım \e anfizem; hastalıklarına çok faydalı olduğu anlaşılrmştır. Büyüleyıcı tabıi manzaraları ve jeolojik yapılan ile buyük bır turıstık değere saiııp mağaralardan ıkısınm gırışlerınde Asur kralları II. Tiflatpenin ile I. Tiglatpileser'e aıt olduklan sanılan, ancak, henuz cıddı bır şekılde mcelenmedığı ıçın kesın hüviyetlerı tespit edılemeyen ıkı stel kabartma resım ve bırkaç çıvı yazılı kıtabe bulunmakta, bu bakımdan buyük tarihî onem tasımaktadırlar. Ayrıca, mağaralann bırınden Dıcle'nın bır kolu olan Bırklın çayı akmakta, bu çayın ıçınde de buz gıbı kaynaklar fışkırmakiadır Çevrede çeşıtlı korkulu efsanelenyle de tanınan ünlü Bırklın mağaralar 1 ıle ilgıh olarak ılk defa geçen yıl gazetemizde tanıtıcı bır fotoğraflı haber yayınlanmış ve bu mağaralann gerek tarıh ve gerekse sağhk ve tunzm yonunden ıncelenmesı gerektıgı yolucda ılgılıler uyanlmıstı Mağaralan ıncelemeyl kararlaştıran Dıyarbakır Goğus Hastanesı Başhekımı Dr Selâhattın Yazıcıoğlu, Oiyarbakır Tıp Fakultesı Gogus Hastalıkları öğretım Uyesı Doç Dr. Kemal Balcj ıle Asıstan Dr Adnan Işık, bır hafta once mağaralara ıkışer kez gırış vapmış ve sarkıt ve dıkıtlerle dolu uçuncu mağaranın ozellıklere sahıp olduğunu tespit etmışlerdır Yaklasık olarak 100U me're uzunlugundakı bu mağaranın kımyasal yapısı itıbanyle nefes darlıgı hastalıklarına çok faydalı olduğunu saptayan doktorlar, buranın Damlataş mağaralarından daha buyük onem tasıdığım behrtmıslerdır. Yakında bu mağarada daha cıddı araştırmalar yaparalc hava ve su yapısını ıtmi metotlarla olçeceklennı, mağarar.m sahip olduğu bütun özelliklen bır raporla tespit edeceklenni soylejen doktorlar, şu açıklamayı japmışlardır «Mağaranın havası zemin ve duvarlan tozsuz, sennlık ve rutubet dikkati çekecek derecededir. Ayrıca, Kalsıyom Bıkarbonattan, Kalsiyum Karbonat meydana gelirken suyun çözumlenmfsı sırasmda ortaya çıkan gazlar ve mağaranın radyo aktıvıtesı solunuma iyi etki yapmaktadır. Vuzbinı aşkın yıldanberı oluşan bınlerce sarkıt \e dıkıtie dolu mağaranın tabiî yapısını meydana getıren kiınyasal özellikler ilk rausahadelerımize gore Astım ve Anfızemiılerin nefes darlıklarına ıvi gelecektir.» Doktorlar, son derece ılgınç bulduklan bu mağaralara gerek Tunzm ve gerekse Sağhk Bakanhklannın onem vermelerı gerektıgını, mağaralann >ol ve çevrelerının onarıma muhtaç olduğunu da bıldırmışlerdir ••. :•,•• Trafik hafifleyecek Oduncuların şehır dıina çık maları>le, ozellıkle Yenıkapı ve Kasımpaşa'da gorunen tıa fık tıkanıklıgı genış çapta ha flflıyecektır Bag Kur'un ilk bölge toplantısı 18 Ağustos'ta yapılacak ANKARA Esnaf ve Sanatkârlar ve dıger bağımsız çalışanlar Sosval Sıgortalar Kurumu «BağKur» un, meslek kuruluş ları ıle arasmdak) ışbırlıŞınj tar tışmak amacıvla tlk bolge toplantısı 18 Ağustos 1972 de Istan bul'da yapılacaktır BağKur Genel Muduru Orhan Ankan bu konuda şunlan soy lemıştır: «Toplantmın amacı Bağ Kur Kanununun ujgulamasmda Ku rum İle meslek kuruluşlan ara sında vapılacak isbırligının tar tışılması ve m j u a m a modelının meslek kuruluşlan temsilcılen ne oğretılmesıdır Istanbul'da düzenlenen ilk top lantıda, ben, yardımcım Servet Eyupgıller ve raportor Zekı Akın, uygulama modeli hakkmda konuşmalar vapacagız ve sorulan sorulan cpvaplandıracagız Toplantıya Esnat ve Sanatkârlar Demeklen, Tıcaret Oda ve Borsaian Sanayi Odalan, Tabıp Eczacı Mımar Mühendıs Odalan temsılcıleri katılacaklardır Genel Müdurlukçe çok önem atfedılen bu turlü toplantılar üende baîka fllerde de tekrarlanacaktır» fTHA) # İlk tıbbî inceleme AÇIKLAMA Çubuklu îlkokulu Ogretmcnı Nun Apan gazetemıze bu açıklama gondererek dıploma sah ekar hğt ıle bır îlgısı olmadığım sovlemıştıı Apan Çubuklu Ilkokulunda çalışan 11 ogretmenden bırı oldugunu ve dıploma tanzim ve tasdık edecek gorev yerınde bulunmadığını behrtmıştır İLAN tstınhtıl ^slive fcunrü lııaret Viahkrmpsı Ba«îka^iıf'ndan Sayı 1972274 Dâvacı Av^e S>erniın Erol namına veRıli Av ^tıllâ Er ten tnrsfından namııme vanlı cenVan I2(MX)0 uralılt hıss« senetlerlnin zıvaı <eoiunan senet çenpnıve iD'alı talPD oltınT nı««p enefiennrıpn 81I1H numaraaan tllhft numa rava KBflar olan r>pner< 500 n . N ımınaı neSprde ve oeş aaerti oır vprde neT mn oe>; ük oulunan 2JH10 TL lık 48 adet cem an I2iı ı««» n . nk MPncıiTOi Santraı T A 8 'ne spnptierını elme air ın mfi av rsrtmfla mi7P hrsn aksı takrlırdp mtallprtnp Karar VPP'ierp? nususu 'PMlfi ve rınp Kaım nimaı? özere ılân o'U'Ur 17 "5'9T2 U in Istanbul Defterdarlıgından Ihmızde Emlâk Vergisi tatbıkatının vunıtülmesı içm Kadıkoy EmınonU Bevoğlu Mecıdıvpknv B«kı,<ov Bavram pa«* ve Üskudar olmak uzere 7 adet Vers, Daıresı kurııımuş bulunmaktadır 2 5 1972 tarıhmden Vergı Dairesınden ıtıbaren faalıvete geçmış o'an öu 7 ARANAN MUTEMET İSTANBUL'DA YAKALANDI Eskışehır de mşaat muteahhitlıgı \apan Hasan Basn Karagoz'un vanında mutemet olarak çalısan Mustafa Kutlağ, muteahhıdm 74 bın lıralık banka çekını ve 74 bın lıra da nakıt parasını alarak kaçtığı ıddıasıyle Istanbul'da yakalanmıştır Sanık Kutlag, Pohs tarafından Eskışehır e gdnderılmıştır. İ D O& I O « Bırklın Mağara=ının içınde d'amla\an sular bınlerce sarkıt ' e dıkt mevdana getırdiği gıbl, mağaranın ıçınl Pamukkajeye, dondurmuştür. Bolmesi 9 Koklenecek ağacın cinsi Okalıptus ağacı Adedi 9117 Muham. Bed G. Teminatı Lira K. Lira K. 9295138 7000,00 1 Kadıkov Verg} Dairesının (Adres Kadıkov Rıhtım Cd 96 ve Mısakı Mıll! Sk No 1/3 Kadıkoy) Kadıkoy Kartal ve Ada'ar •llçelerı. 2 Eminönü Vergı Daıresının (Adres Cd No 5'7) Emmonıi ve Fatıh tlcpîeri Sııkecı Orhanıje Boğaz Köprüsü i çin gerekli tabiyelerden 24tü tamamlandı Istanbulda bulunan Bajındırlık Bakanı Mukadder Oztekın Kara>olları 17 Bolgesınde dun ılgılılerle haptıgı toplantıdan sonra Istanbul Bogaz Koprusunde kopru plâtformunu meydana getırecek olan tabıvelerın 15 Ekım den ıtıbaren jerlerıne monte edıleceğını ve bugune kadar kopıu ıçın gerekli olan 60 tabıyeden 24'unun yapımının tamamlandığını bıldınnıştır Oztekın, Uçuncü Haliç Koprusu ıçın yapılmakta olan kazık ça kımı ıslemının onumuzdekı hafta tamamlanacagını, şımdıve kadar surdurulen çalışmalarda 300 kazıgın çakılmış olacağını da sozlenne eklemıştır Ayrıca Üçuncu Halıç Koprusunun Ayvansaray jonundekı son kenar ayağınm beton dokumu de gelecek hafta ıçmde başlayacaktır Karabucak Münferit Orman Bölge Şefliğinden 1 Bolgemiz Güresin ormanı 9 numarah bolmesi dahiHnde dikdı vazıyette bulunan (9117) adet okahprus ağacı kokleme ışı yukarıda yazıh muhammen bedel uzerınden açık eksıltmeye konulmujtur Eksıltme 228.1972 Sah gunü saat 9 00 da Tarsus Beledıye binasmda toplanacak Komısvon huzurunda yapılacaktır 2 Eksütmeye iştırak etmek içm geçıcı temınatın ıhale saatınden yarım saat once Bolee veznesıne vatınlması şarttır. 3 Eksıltmeye aıt şartname ve koklenecek okalıptus ağaçlarırun çap gruplannj gostenr dosva Mersın Orman Başmudurlüğüude, Adana, Mersm Osmaniye ve Südke Devlet Orman Işletmelerı Mudurluklerıj le Tarsus Orman Bolge Şeflığınde goru•ebüir. (Basm: 19742/5782) 3 Beyoglu Vergl Dalresının (Adres Galatasarav ^ o ^ nacıbaşı Sk No 55 57) Bpyoglu ılçe<î1 4 Mecıdnekoy Ver?ı Daırevmn '(Adres Bmükdere Cd No 87 Polat Iş Hanı Mecıdıvekov) Şişli Besıktaş ve Sanyer ılçelen Sk 5 Bakırkoy Vergı Daıresinin (Adres Bakırkdv Halkçı No 30 Bakırkov) Bakırkoy Zevtınburnu tlçelen İ 1 TarıkZ. Kırbakan i ! IJpri Sac »• zahrrti Haat» ! j lıklan MStr hamnın Irtikllı ! • tao r*nn»kkap< N» « j ; İKU M I . a j 6 Bavrampaşa Vergı Daıresının (Adres ropkapı Maltepe Cd No: 37 Bavramnasa) Gaziosmanpasa Evüp Ilçelen 7 üskudar Vergl Daıresının (Adres Üskudar Ooğancı lar Cd N o : 186 Üskurtar) Üsküda: ve Bevkoz ilçeleri hudutlan içınde kalan bölgelerın Em'âk Vergisi tie lljnlı mu amelâtıru yurutmekte olduklan rimunılur (Basm S337/5791) ' (Basın: 19773/5790)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog