Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 12 Ağustos 1972 MflUl HAı/A f Bofiiy I t 4B£ME I « HMA^. VOtlf KARAMFİL HOU, 'KÛÜREİDtVRri'feİMi f & K t t l i m M MKtfittfltİltf i MAUJMİLE MlLLCTİNE VEp.lP.ViM «ÛCAMIN BULMACA 12345 îzmir'in içinde Yağmur bıraz durur gıbl olmuştu. Bır sure sessızlık oldu Oturduğumuz jerden, pencereden, sısli, bulanık körfezm uzaklan gorünuvord" Şündı sorsam, dıve geçırdım içimden, Bay Koryu rek, gençlıği.ıde kaçırdığı fırsatlar olarak bana bır takım aşk masalları uyduracaktı; sadece Gulseren vr se\ ındirmek ıçın Bıldığımden, ben de bu konuja değınmek istemlyordum. GUlseren de pek Konuşmu>or, durmadan gozünün ucujlt benl taceliyordu. Çayı b'tmışti ama hâla fıncanı dızlerinin üstünds duruyordu Yeşıl yeşıl bana bakıyordu tçlmdff bu lşi bır an oncs bıtırmem gerektığını şeytan durmadan fısıldıyordu. Bıtırmek1 Nasıl' Büyıii fırsatı ıtmeV, çığnemek GUlseren'l kırmak geçır mek mı 9 Bu dusunce beynıml ^aktı Ne yalan sbyleyeyım; Gülseren'e karşı ıçımde bellı belirsız, ama olumluvmuş gıbl gelen bana, bır g?np hıs ' ardı Belkı de çok üsrtıme düştüğu içln on dan uzaklaşmak ıstıyordum Bir de janımda oldukça memnun gıbu dım Bav Hıdayet Koryurek, yemıs içmış, şimdi de naneli bır Amerıkan cgarası tellendırmeye nazırlanıyordu Bana da uzattı «Cıgıra} ı pek seyrek ıçenm » «Sporculuk bojle olur Ama arasıra, alışmadıktan sonra, tıryakıhk sajnlmaz r> Karşılığını verdı Cıgaramı, susuns gozumun takılıp kaldığı çakmağı ıle >aktı Kendıml alamadım, bırdenblre soruverdltn «Gençlığınlzde kaçınp da sonradan üzülduğünüı fırsatlann en onemlısını çok merak ettım'» Güiseren, sorumu duyunca, alı alma moru moruna pek hevecanlandı Amca1:!, koltuga m c e ka^kılarak, cıgarasının dumanla n arasmdan bana bır sure baktı, sonra gulumsemeye başladı O\sa verdığı karşılık hıç de bızım bekledığımız bır karşılık de ğıldı Kcryu'ek, gozlerını benden ocaktaki ateşe çevirdl Biraz dalgınca mınldandı «Oooo Oldu mu ^^a dehkanlı Sana hayatımın sırnnı hemen SAMİM KOCAGÖZ'ÜN ROMANI • 7 4 0 yıl önce Cumhuriyet SOLDAN SAGA: 1 Herkesın beceremejeceğı el ustalığı 2 Gelır kaynağı Yugoslavya da bır nehır. 3 Yurdumuzun sıcak kısmında yetışen yaprağı kabuğu değerlı taneleri eksılık versın dıye yemeklere katılan tanenli bır bıtkı Oymak veya kuçuk devlet baskanı. 4 Tanhte bır takım kuçük Musluman prenslıkler beylıkler Kimyada baryumun sungesı 5 Bır çeşıt mermer. 6 Bır fıkre, kanaata, davranışa karşı çıkmak, aksını ılen>e surmek TERSt vılâ>et. 7 Bır nota TERSl bır ke lımenın yazümasında kabul edıl mış olan harf sırası ve sayısı 8 Fazlaca saf ve anlayışsız TERSt uzun ve yuksek sesle bağırmak 9 TERSt yaprağını ıpek boceği yıyen bır meyva ağacı Bır cıns pamuk YUKARDAN AŞAGlYA: 1 Harcanan paralar 2 TERSt el sıkışmak îlkel kavımlerde kullarulması yasak o lan şeyler 3 Yığıthğe savaş kahramanlığına aıt tarzda manasına Safra. 4 Fıtne fucurdan hoşlanan, fesatçı kımse 5 Olganluk, eksıksızlık veya > en yuksek deger mânâsına 6 Bır besın maddesi Uzunlamasına ıkl parçaya ayırmaK 7 TERSt bır parazıt bocek TERSt dılı Hınd Avrupa dıl aılesınden olan ırk 8 Allah rızası içın kutsal gunlerde Muslumanlann dağıttığı ıçecek su Kimyada alumınyumun sınv gesı. 9 Ayakkabınm tabandan yukanya olan derı kısmı Inandırmak kanaat sahıbı etmek DtNKÜ BULMACANIN ÇÖZtiAIÜ SOLDAN SAĞA: 1 Palavra 2 Asan Asla 3 Lıbak Tat 4 Atavak, Ta. 5 Dahıli 6 ütarıt. Na, 7 Te, Anak 8 Lok, Baro 9 Rad, Cevaz YLKARDAN AŞAGIYV 1 Palamut 2 Asıt Tela 3 Labada Öd 4 AnavaraK 5 Kahın 6 Ra, Kıtabe 7 Ast, Kav 8 Latın, Ra 9 Hata, Akoz nasıl açiit.ayablllnm''» «Ozur dilenm. tçtenlığıme verin Sorumdan vaz geçtım.» Gıilseren, sdze karışü. «Ben çok merak ettinv bana da açıklamaz mısın amcacığım''» Koryurek gozlerinı bır an yumdu. Pembe yüzü, saranr gıbJ oldu. Gozlerinl ateşten ayırmadan konuştu: «Bırakıa çocuklar» Sandıgınız gibi size, hayatımda kaçırdı ğım en bnemli fırsat diye, bır aşk hıkâyesl anlatacak degıHm Yalnızca dlyebUirim ki, 1920 yılııun ilkbahanm hiçbir vakit unu tamam; unutamıyorum. Paris'de öğrenciydlm...» Birden gözlertni açtı Gulumsemeye çalışarak bir bana, bir de Gülseren'e baktı, «Ya . Paris'de dğrencivdim tktısat okumuştum Aslına bakarsa nız, fakulteyı bıtırmıştim. Ama ben, doktora yapacağım dıye Pa ns'de oturmayi uzatıyordum. Gerçi işin içinde bir kız yok değıl dı Ne var kı bu loz. bence pek onemli de degıldl Pans'de o yjl, bahar çok guzeldı .» * • Sozünü kestım «Baharlar her yıl. her ülkede güzeldır » «Doğru, baharlar her yıl blrbirine benzer, güzeldir. Gelgor ki insan, kendınce bu baharlardan birinl seçiyor, bir tek bahara bağlanıvenyor. 1920 yılının baharını seçmek, bağlanmak, beru ^ a nılttı Dıyebılınm kı bu yanılmayı, bu kaçırdığım fırsatı, >ıllar sonra anlayabildim » «Her sabah gazetelerl kapıvor; parklara, kahvelere koşuvordunuz okumak içın . Turkıve'den haberler anyordunuz'» Sözüntı bövlece kesince, Bay Hıdayet, hızla ddnup bana baktı «Çok zekısın delıkanlı Hem de bilgılı Doğru soyluyorsun Evet her sabah gazeteleri kapıp Turkıye'den haberler bekb jordurjı » Güiseren btraz «;aşkın söze karı«;tı «Neler soylUvorsunuz1' Anlayamadım» f^rkası var) 8 ERLÎN 11 (a.a.; Bugun Harıcıye Nezaretınde TurkAlman anlaşması ımzalanmıştır Fransa dan sonra Almanya ile de aktolunan bu muahedeler ticaret âlemımızde büvuk: yararlar sağlayacaktır. Almanya ıle bugun lmzalanan muahede ıhracatımızın yüzde otuzunu altın dövlzl olarak Reıchbank nezdınde Merkez Bankası emnne amade bulunmasının temm edılmıs olmasıdır Merkez Bankası bu dovulen Almanya içinde diledıği gıbi kullanma vetkısıne sahıptir ALMANYA İLE TİCARET MUAHEDEŞİ lş adamlan nezdlnde va tican çevrelerde yapılan sondajlar sonucu bu anlaşmanın çok olumlu karşıiandığı ve («yasi' da ferahlığa doğru bır nevı ılk adım sayıldıgı tespıt edılmlşür. >llr •' ' • MARMARİSTE gunden gune çoğalan eşek arılan U» mücadele baslamıstır. • MUSULTJA dünyanın en zengtn petrol tıazınesı «!•»• mir borularla sahıle akıtılmaktadır. Bu durum karşısında Rus ve Rumen petrol sanayii muşkül vazıyet» düşmektedır. • OKYANLSU ilk geçen meşhur tayyarect Lindberg'ıa oldugü bildırılmektedır B BEîAZrTTA ünıversıte bahçesındekl eskı Bekıraga bolügü binası yenıden onanlarak Tıp Fakültesme bağb tesrıhhane haline getırılecektlr. MALKOCOĞLU yazan veçızen:Ayhan BAŞOGLU ÇELİK HANÇER Doktor Cemil Saat dordü beş geçıyordu. tMılietvekılı olmalc hıçbır işe yaramıyan, ya., ı btr dokto* olmaktan ıyıdır1» düşuncesıyle güçlendl sonunda Kuruntuların, kuşkulann ^tesme geçtı. Kararlı bır şekılde mıkrofonu yakaladı, ajakl^Ml» SGkrofon eskıiı kad«r sofuk değılu* Alkışlardan kendı seaafe duyamadı once. Se« oaa ait değildı sankl.. Yavüıp gıtmıştı *~ «Aziz vatandaşlarım........... «Kasabalılanm! Çocuklnğumtui, gençlığimın tatlı, acı çünlerı!... En se\ diklerımi gomdnğum, suvuna hasret, ruzgârına hasret olduğnm yer'.... Seni nntıtmadım, seni özledım!... Partınin bana lutfettiği vatana hızmet etme fırsatını, bu ilçenln temsiicısı olarak değerlendırmek beni sonsnz derecede mutlu \apacak'.....» Zehra hoparlorün kulaklarmda jankılanan sesı ile kendi ken dine gülmeğe başladı• «Tam gorur gbrmez düşündUgUm gıbı Cemıl Bey aday olmuş' Bundan komık bır şey insanın duşune büe giremez'..» diye yüksek sesle mınldandı Lise'nın duvarına jaslanmış Altın Hanımın e\ıne doğru geçecek bır yol aramakten vazgeçmıştı. Cemıl'ı Partıhler arasında gorur gormez onun bura\a nıçın geldığını, içgudü ıle sezmışti ve yanılmadığı da işte ortadajdı. Konyadan bura>a jalnız Cemıl ın konuşmasını dınle mek ve onu seyretmek içm bıle gelınırdj doğrusu' . «Arkadaşlarım. ben ınanıyorum kı, \atanunız. bin cik Türkive'mız ancak elele \erdigimiz an kalkınacaktır!... Yalnız, herkesın bu ışe goniıl rermesi aarttır; zor şeyler yürek gücüyle başarthr » Zehra bıraz şa«kınlığından, daha çok îstanbul'da, büroda Cemıl Bey ın bu yenl seruvenımn nasıl eğlence konusu olac&ğını duşunmekten, seçım konuşmasını gereğı gıbı dınlnemıjordu öte % andan, çok yakımndakı bır akasya ağacına oturtulmuş ses büyıi YıLDıZ INCESU'NUN ROMANı 7 V tucunun yaptığı cızırtılar da insanın dıkkatını dağıtıyordu. Bu er kek kalabalığını jarıp on sıralara geçmek yapılacak şey degıldi kuşkusuz «Cemil Be> de neler bılırmış ? » dı>erek yıne kulai fannı kaTjajrlö sonra ' . ^ «ttemser^erım bıandığım bu partiNn amacına nlaş*" mîsı demeV cennet gıbı, huzur içinde, aydın insanlarm vasadığT bır Türkive'nin dofman demektır™ Hepimız insan olarak daha jruzeli daha nıvi... » «Saçmalıyorsun Cemıl Bey ağım» dıjerek sıkıntı ıle iç çekti Zehra. Bu adamın hıç aklı yok muydu da bu yaştan sonra bu 15lere kalkmıştı? İşin eglencesı bır yana bıraküacak olursa Zehra, Cemıl'ın aday olmasını, Cemıl'ı oldukça iyı tanıdığmdan, çok jadırgamıştı Önceden duymamıştı bunu jazıhaneden de kımse bılmı>ordu, bılejdıler soylerlerdı Zehra'ya Zıya Bey bı le soylerdı saklıyacak değildı va"1 Zehra, Îstanbul'da bır dava dolavısı ile tanımıştı Cemıl'i O unlu kamulSstırma davalarından bırıjdı bu Cemıl anneannesinın ahşap evıne el konması sonucu epev bır para almıstı. Fakat sonra az bulmus, avukatlık burosunun sahıbi olan Zi>a Bey'ı, Yargıtaya basvurmak ıçm kandırmıştı Daha doğrusu Zıya Be>, hıç bır turlu daha fazla para alabıleceklerıne ınanmamakla bırlıkte Cemıl'ın çok yakın dostu olduğundan kanmış gorunmuştu Yargı tay mahkeme karannı ujgun bulunca Cemıl hakkına rıza goster mıstı ya bu yenılgıyı kabul etmek oldukça zor gelmıştı ona Zeh ra, bu dava uzerınde çok çalışmıstı Hanl bu uğraşmanın \ansı ılk hevesten gelıvorduysa yarı«ı da Cemıl'i hoşnut etmek içlndı Çunku juz \uze tanışmaları >enı olsa bıle Zehra Cemll'i dnceden bılıjordu az çok Erol, Cemıl adlı bır doktordan sık sık sozeder dı zıra O sıralarda Erol'la jenı danlmış olduğu ıçın bu ortak tanıdtklanndan Cemıl'e söz açmayı içi ıstememışti Sonra da gereksız bulmuştu bunu.. (Arkası var) DİSİ BOND PLÂMI su TTPSEM OARA MI 1 yr XV BU AKŞAIVTKİ PROGRAM 19 19 19 19 23 Açılı; ve progıam 30 Kısa haberler 33 Heklamlar 35 Koje (Orman yangınlarından koruıuna konunında bır fılm) 20 00 Çocukların TV'sı Gelın yalrı»alım <B\T yarışma programıl Yapım . Yönetim* Erol Akjoy Reklamlar Haberler Reklamlar Hava durumu Sunan: Orhan OJu» 2105 Ozel eğlence programi (Buyuk studyodan) Bu programa katılan satıatçılar 1 Şen»y, 2 Can Etlll, 3 Avten Alpmaıv 4 Medıha 5en 21 45 Reklamlar 2150 TV'de linem» «Besparmak» Ovnayanlar, Maxmill!an Schell Rosalınd Russel Yonetmen Danıel Mage 23 00 Son haberler 23 10 Kapanış 25 30 50 55 SggJ SAÇtMI HAVIP VE ceuB OfLEBlM.SOMBA KONIUSUBUZ TİFFANY JONES 20 20 20 20 RADYO 05.55 Açılıj ve program M 00 Gunavdın 0*00 Koye haberler 07 05 Turkuler ve ojun bavaları 07 30 Haberler ve ha\a durumu 07 45 Bu sabahın melodılerı 08 00 îstanbul da bugun 08 05 Reklam spotları 08 10 Solistler geçldi 08 30 Pıyano soloları 08 45 Gulcan Sevım Bilgln den turkuler 09 00 Ev ıçın 09 20 Sevım De. ran ve Nusret Ersozden şarkılar 09 40 Arkası \arın 10 00 Haberler 10 05 Emın Gunduz*den jarkılar * 10 20 Hafıf Batı muzıgı 1045 Alı Gurlu'den turkuler 11 00 Konserlerımizden seçmeler 1145 Serap Mutlu dan şarkılar 12 00 Haberler 1210 Turkçe sozlu halıf Batı müzığl 12 30 Beraber ve solo «arkılar 13 00 Haberler Resml Gazete 1315 Saz eserleri 13 30 Reklam programları 15 00 Haberler 15 05 Solirtler geçıdı 15 30 Cumartesi konseri H 0 0 Bedıa Akar turk den turkuler 16İS Armonı mızıkası 18 30 Oyun havaları ^ 16 45 Hafıf Batı muzıgı 17 00 Haberler 17 05 Bır Turk yorumcusu 17 20 Yurttan »esler 17 50 Reklam prograraları 19 00 Haberler ve hava durumu 19 30 Reklam spotları ve hafıf muzık 19 45 Orhan Avşar orkestrası 20 00 Deyışler ve ezgıler 20 25 Teknıge açılan kapılar 20 40 Tatıl akşamı ıçın muzık 2055 Bir varmıs bır yokmuş 2100 24 (aatın olavları 2110 Beraber ve solo garkılar 21 30 Bestecıler ve yajan tılan 22>00 Reklam programları 22 45 Haber ler 23 00 Hafıf Batı muzıgı 23 45 Gece muzığı 2345 Gunun bnemli haberlerı 24 00 Kapanı; ISTANBUL Küçük konser 18 00 Gençlere muzık 18 30 Sene fonık muzık 19 00 Hafıf Batı muzıgı 20 \kçam konseri 21 00 Sızm ıçm 22 00 Barok muzık 22 30 Hafıf Batı muzıgı 23 00 Caz muzıgı 23 30 Gece ve muzık 00 30 Hafıf Batı muzığl 01 00 Program ve kapanış ANKARA 05 55 Açılış ve program 07 00 Kove haberler 07 05 Turkuler ve ovun havaları 07.30 Haberler va hava durumu 07 45 Sabah rauzığı 08 00 Ankara da bugun 08 00 Sabah şarkıları 0838 ÇeSttll muzlk 09 00 Ev ıçın 09 20 Sabah fconserı 09 40 Arkası yarın 10 00 Habeıieı 10 05 Nevzat Güver'den şarkılar 10 25 Cesıtl) md. zık 10 55 Mukerrem Kemertas tan turkuler U 10 Gonül Akın'dan sarkılaı 1130 Konser saatl 12 00 Haberler 12 05 Aynur Curkan dan turkuler 12 25 Reklam spotlan 12 30 Kadınlar toplulu*un< dan şarkılar 13 00 Haberler Resm) Gazete 13 15 Haflf muzık 13 30 Reklam prosramları 15 00 Haberler ve reklam spotları 15 05 Neşet Ertasdan turkuler 15 20 Dilek kutusu 16.05 Co. cufc bahçesl 16 20 Mustafa Erses'den sarkılaı 16 40 Haberler 16 50 Cocuk saatı 17 50 Reklam programları 19 00 Haberler ve Hava durumu 19 30 Reklam spotları 19 35 Hafıf muzık 19 50 Turk rmlziğ) dlnleyıcı ısteklen 20 20 Selâhattin Erorhan'dan turkuler 20 35 ttalva'dan müzlfc 20 55 Bır varmıs bır vokmus 2100 24 saatin olavları 21 10 Kadınlar toplulueundan türkuler 21JO DıskoteEimizden seçmeler 21 50 Gül Batu. dan şarkılar 22 10 Cagdaş Turk tnüzıgı 22 30 Mehmet Ozbek'den turkuler 22 45 Haberler 23 00 Muzık dolabı 23 55 Gunün onemli haberleri 24 00 Kapanış AKVİ M 12 Ağustos Recep 2 Humî" 1388, Temmuz 30 fflcrî 1392 505 9 53 Guneş 1219 506 Ögle 1610 8 57 Ikındı 19 11 12 00 Aksam 20 54 143 Yatsı 3 14 7 59 Imsak ALTIN Cumhurıjet Reşat Hamıt AzlZ Napoljon 24 iyax 208 382 236 205 170 31 • 207 385• 238 210 175 31 23 ISTANBUL İL 1155 Açılış ve program 12 00 Dıskotegimızde ı 12 30 Karışık sololar 13 00 Buddy M,les 13 30 Konçertolar 14 00 Mamas ve Papas toplulugu 14 30 Oda muzıgı 15 00 Tatıl gunu için muzık 16 00 Cumartesi konseri 17 00 Çay saatl 17 30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog