Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 12 Ağustos 1972 Dünyada Bugün Dış haberler Tartjşılan "Phantom, uçaklan BD.'den Türk Hava KuvTetleri için satın alınan Phantom uçakları etrafında, hararetli bir siyasl tartışma doğmustur. Alman hükümeti., gazetecilerin rüşvetle devlet sırlarını ele geçirdiğini ileri sürdü « Q U I C K » dergisine yapılan polis baskını olay ı büyüyor â Bu konnda görüşünü açıklayan C.HP. Genel Başkanı Sayın Ecevıt, meselenin Türkiye ve Yunanıstan arasındaki sâlâhlanma yarıjı açısından ele alınması gerektiğini ileri sürmüştür. Milll Savunma Bakanı Sayın Izmen de Ecevife verdiği cevapta, uçaklann TürkYunan rekabeti yüzünden değil, Türkiye'nin jeopolitik konumu içindeki genel stratejik hedefleri çerçevesinde sılahlı kuvvetleri güçlendirmek amacıyla almdığını belirtmiştir. Sayın Ecevit, Bakanm demecine verdiği cevapta ise, meselenın Phantom uçaklannda değil, Türlriye'nin güvenlik ihtiyacı ile ekonomik gelişme Jhtiyacının en sağlıklt şekilde bağdaşünlmasında olduğunu söylemiştir. Bir gözlemci olarak izlediğimiz bu tartışmadaki bazı noktalara dikkati çekmek herhalde yararlıdır. Genel olarak sflâhlar ve özellikle hava sılahlan, savaş Ilminin en teknik ve en karmaşık dallanndan birinl kaplar. Bu bakımdan, Türk Hava Kuvvetleri için «Phantom uçakları tnı yoksa Mîrage uçakları nu d&ha yararlıdır veya yeni uçak lâzım degıl midir?» gibi sonu tercihe dayanacak karşılaştımraları, ancak uzmanlar yapabilir. Bu tercih yapılmış ve Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacının karşılıgı olarak «Phantom» lar seçilmiştir. Artık bu teknik konu tartısmanın dışındadır. Meseleyl bu safhada almak bizce etkin sonuçlardan ziyade, tepkıler doğurmaya yol açacaktı. Ni•tekim Milll Savunma Bakanı, bu tepkilerin seslendiricisi oldu. TUrk Hava Kuvvetlerini güçlen dirmek ve çağdaş şartlara uygun hale getirmek için satın alındığı kesin olan «Phantom» lara ilişkin ortam, yıllardır teşekkül etmektedir. Ecevit'in bir TürkYunan rekabetinin sonucu şeklinde sunduğu uçak alımı meselesi, aslında son iki yıldır gazete manşetlerini kaplayan konularda yatmaktaydı. Yunanlüann Pransa'dan «Mirage» almak için çahştıklan, hatta bir fabrika kurulması için temaslarda bulunduklan da defalarca yaalmıştı. Buna karşı Amerika'nın Atina'ya yaptığı askerl yardımı artırdıgını da, defalarca duyduk, okuduk. Ardı ardına patlak veren Kıbrıs buhranlan üzerine, Türk kamuoyu da, yegâne güvenlik kaynağımız olan Silâhlı Kuvvetlerimizin daha da guçlendirilmesl arzusunu içtenlik le istemiştir. Gerçekten halka inen yardım kampanyalan, donanmaya, hava kuvvetlerine, Türk milletinin hef ferdinin katkıda bulunabilmesi imkânmı doğurmuştur; doğunnaya devam etmektedir. tşte Sayın Ecevit, endişesini açıkiadığı bu konuda, bizce biraz geç kalmıştır. Eğer gerçekten Türkiye ve Yunanıstan'ın ekonomik kalkınma tercihlerirü silâhlanma yüzünden ikinci plâna ittıkleri endişesine sahipse, bunu 1960'larm başından beri kamuoyunu uyarmak için açıklaması gerekirdi. Ama iş nihai safhaya gelmiş ve uzmanlar Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacını tesbit etmisler, Phantom uçaklannın siparişi verilmiştir. Bu işlem, bir hafta içindeki düşüncenin mahsulü değıldir... Artık konuyu tartışma içine sokmak hem faydasızdır, hem de milll savunma gerekleri bakımındsn tutarsız olabilir. Fakat konunun her alanda olduğu gibi tartışılabileceğini söylemekte Ecevit haklıdır. Bir siyasî partinin lideri ve tüm bütçe harcamalanna onay veren parlâmento grubunun başkanı olarak, bütün ekonomik tercihlerde mutlaka bir görüşü vardır Bu Förüslerinı açıkiamadığı takdirde, demokratik muesseselerin var'.ık sebebine zıt aüşer Bugün Amerikayı eğer bir demokrasi olarak alırsak. kamuoyunu ve Başkanlık seçirra kampanyasını işgal eder baş konunun, Vietnam'daki askeri harcam?lar ile Avrupa'daki Amerıkan birlıklerinin masrafları olduğunu görürüz. Baskan Nixon da. hiçbir zaman «Bu konuya dokunmaym» diyemez .. Cünkü partılerin ana fonksivonlanndan birı, vergi mükellenerinin hesabına, bütçe harcamalanru kontrol etmek ve elestirmektır. Bu bakımdan Ecevıt, nihai safhaya gelmıs teknik bir konuyu tartışmaya sokmakla hata etmiştir. Ancak her konunun tartışılabileceği ülkemızde, Ecevifin konuşmasıni dostadüşmana fearşı demokratik rejimin müesseseleştiginin örneği olarak gösterebiliriz. Bu da önemlı değıl mıdir? tresi âşık olduğu mahkum ile evlendi BOSfN, (a.a.) Almanya'nm en çok satan haftalık dergilerinden «Qniek» in Perşembe günü iki kez pohs baskınına uğramasından sonra Almanya'da ikinci bir.«Der Spiegel» skandalı patiak NAtROBt, (AP) Kenya Devvermiştir. * ' let Başkanı Jomo Kenyatta dün Ellerinda mahkertıeden alınkaçınlmak istenmiştir. İyi haber mış arama emri buîunan çok alan kaynaklann büdirdiğine gösayıda polis, Maliye müfettişi re, Kenya Devlet Başkaru kaçıve Hazine avukatı, Quick ö*ergısinın idarehanesinde, saatler rılma teşebbüsünü Güvenlik Örsüren bir arama yaparak «gizli gütünün çabası sayesinde atlatyollardan elde edildiği» iddia mıştır. edilen bazı belgelere el koymus ve derginin muhasebe defterleKenyattâ başkent Nairobi'nın rini dıdık dicfik etmişlerdir. 150 kilometre kuzeyindeki bir taWilly Brandt hükümeti ise, rım okulunu ziyareti sırasında 15 bazı gazetecilerin. devlet sırlakaçınlmak istenmiştir. rını elde edebilmek için devlet TEL AVÎV, (ala.) Başbakan memurlanna rusvet verdikleriGolda Meir, Orta Doğu'da savaş nin ortaya çıktığını ve polis bas ortamının ortadan kaldınlamadıkınınm da mahkeme kararıyla, ğını ve Israil'in gelecekteki çartamamen kanunlara uygun bir pışmalara hazırlıklı olması gerek•şekilde cereyan ettiğini bildırtiğini söylemiştir. mistir. îşçi Partisinde bir konuşma yapan Meir. bu konuda şunlan söyHedef: Bir gazeteci lemiştir: «Ne yar>k ki sava; orBonn Savcısı Dr. Dieter Irstamından çıkamadığımızı ve ufukfeld, Quick dergisinin Bonn mu. ta herhansi bir barış bclirtisi göhabîri Paul Limbach hakkında TEM DELHİ, (a.aj Başremedünmizi acıklamak zorunda«Devlet memurlanna rüsvet bakan Bayan Indıra Gandı, ASyım. Savaşın bittiğini ve banşa vermek, vergi kaçakçılığı yapyalüarı aralarındakı kavgalaıa girdiğimizi diişünmek tehlikeli famak ve gizlilik derecesini haiz son verip birleşmış bir «Yenı kat aynı zamanda da tatlı bir devlet belçelerini kannnsuz yol Dunya» kurmaya çağırmıştır. lardan ele geçirmeye çalışmak» düş görmekten başka şey değilBayan Gandı, Huıdıstan'a lü suçlarından takibata geçildiğini dir. Keşke gcrçek böyle olabilgünlük resmi zıyarette bulunan büdirmiştir. s«ydi.» Yemen Başbakanı Muhsın Ahmed El Ayni onuruııa verilen ye Meir, Sovyet danışmanlarmın İki fatura mekte yaptığı konuşmada ozelMısır'dan ayrılmalarına memnun lıkle bu çağrıya yer vermiştir îddialara göre, derginin Bonn olduğunu belirtmiş, ancak danışbürosunda, biri 2000 ve cUJeri manların Mısır'ı terk etmelerinin, de 1200 markhk iki masraf faturası bulunmuştur. Isim hanesi banş anlamına gelmeyeceğina işaboş bjrakılmıs bu faturalara ret ederek, şöyle demiştir: •Rus« muhbirlerin isimleri güven lann gidişiyle içim biraz rahatladı. lik nedenlerinden dolayı açıklan Ama ba ileride savas olmayacafi Yakarıda görülen Güııey Vietmaz ..» şeklinde bir kayıt düşül. anlamına gelemez.» Meir, iki yılnamlı iki çocuk, ABD nçakları. düğü görülmüştür. lık ateş kes anlaşmasının da ba nm >aıılıs!ıkla attıkları napalm bombalarının karbanlarıdır. Uznn Bonn Savcılığına göre, bu parış yerine geçemiyeceğini sözlerı ledaviden sonra hayatları kurtarılan ba çocuklar, napalm izlerini ralar, Schiller'in istifa mektuömürleri boyunca taşıyacaklardır. ne eklemiştir. bunu Quick dergisine veren KARAÇİ, (a.a.) Pakistan Emuhbire, rusvet olarak ödenğıtım ve Koordınasyon Bakanı tniştir. ," ; f • HASANEYN HEYKEL AÇIKLADI : Abdülhafız Pırzade, Lahor'da Bonn hükümeti sSzcüsü Con>aptıgı bir konu$mada, ulkede rad Ahlers, polis baskınlannda Komünist Partinin faalıyet goshukümetin hiç bir rolü buluntermekte serbest olduğunu söylemiştir. ma(Jığmı söylerken, Bonn SavKomünist Partınm kanunlara cısı da. baskınların doğrudan uygun olup olmadığı hususudoğruya kendi emriyle yapıldınun geçen hafta yapüan eyalet ğını ve hükümetten hiç bir şeKAHÎRE, (THA) Yan resmi El Ahram gazetesinin başyazarı valiieri toplantısmda ıncelendıkilde telkin görmemiş oltfuğunu Muhammet Hassaneyn Heykel'e göre, Mısır'da bulunan Sovyet pılot ğini ve halen Pakistan'da hiç ları, hiç bir zaman İsrailli pilotların gücüne erişememişler ve îshft partinin yasaklanmış olmaJleri surmüştür. railliler karşısmda ağır yenilgilere uğramışlardır. dığını belirten bakan, askert rejim ta^afuıdan faaliyettçn meHaftalık sütunundaki yazısm^ înedilen aşırı sağcı dini t i r partl da Heykel, ilk defa Rus pilotlaW | olan, «Ceraaatül İslâm»ın da faannm İsrailliler karşısında ağır liyetine izın verılmesinden sonyenilgilere uğradıklarını resmen ra artık ülkede yasaklanmış bir bildirmiştir. Ve Mısır uçaklarıparti kalmadığuıı ilâve etmiştir. nın zaman zaman Ruslar tarafınCEZATtR, (IHA) Cezayir dan kullanıldığını açıklamıştır. • Kara Panterlerc • merkezinin önHeykel, hava savaşmın 1970rin ceki gün polis baskınına ugraHaziran ayında meydana geldimasuıdan sonra, Cezayir hüküme ROMA, (a.a.) Yönettiği ceza ğini ve îsrail pilotlarıyla karşılatı ola6r hakkmda susmayı terşan Sovyetlerin bir anda neye evinde bulunan tutuklulardan bicih etmektedir. ve VVASHINGTON, (a.a.) Ortak rıyle ilişki kurmaktan zanlı bayan uğradıklarını şaşırdıklarını bir dakika gibi kısa bir zaman bir kongre komısyonu, Israıl'e bu cezaevi yöneticisi. sevgilisi ile dün Cezayir hükümeti, bir zamaniçinde beş Sovyet uçağımn içinyıl içinde 300 milyon dolarlık as lar «Devrimci yoldaşlar» olarak cezaevinde evlendi. deki pilotlarla birlikte ortadan keri yardımda bulunulmasını ön kabul edip bağrına bastığı Kara Roma'daki erkekler cezaevinin yok olduklannı bildirmiştir. goren bir teklifi kabul etmiştir. eski yöneticisi, 30 yaşındaki bayan Panterler Lideri Amerikalı EldRAVALPİNDt, (a.a.) PakisGiulia Meogrossi, dün, karısını Yazıya göre, devrin Devlet tan Devlet Başkanı Zülfıkar Ali Senato ve temsilcüer meclisin ridge Cleaver ve taraftarlannın öldürmekten hükümlü Mario VulBaşkanı Nâsır, olaydan hemen tutuklanıp tutuklanmadıklan koButto, Bangladeş'in hiç bir zade, farklı şekillerde kabul edil nusunda da herhangı bir açıklacano ile medeni nikâhla evlen sonra Heykel'e telefon etmış ve man Birleşmiş Milletler'e giremediği için ortak bir komisyonda ele mada bulunmamıştır. miştir. «Garip bir seyler oldu. Beş uçak yeceğini söylemiştir. alınan askeri silâhlar satmalma Bayan Meogrossi, geçtiğimiz Niiçindeki pilotlarıyla birlikte dü Ravalpindi'de bir basın toplansan aymda, görevini özel aşk makanunu tasarısı iki organm göşürüldü. Arada bir bizim pilotla Görgü tanıkları Parti Merkezi tısı düzenleyen Butto, Bangladeş cerasını sürdürmek için kötüye rüşlerini uzlaştıracak bir jekilde olarak kullanılan villâdan hiç ra haksızlık ettiğimi ve savaşma Birleşmiş Milletler'e üyelik için kullandığmı ileri süren savcının yeteneklerini küçük gördfiğümü tadil edilmiştir. baş vurduğu takdirde Çin'in oykimsenin dışan çıkanldıgını göraçtığı soruşturma üzerine cezaevi düşünürdüm. Gerçekten de haklama sırasında veto hakkını kulİsrail, Amerika'dan alacağı bu mediklerini söylemişlerse de po lanacağını bildirmiştir. yöneticiliğinden aynlmıştı. lıymışun. Simdi ne kadar güç kredinin bir kısmı ile F4 Phan lis akşam saatlerinde de evde durumda olduklannı anlıyorum» demiştir. sorguva HPVC»^» ptmî^tir tom iet uçakları satın alacaktır. Kenya Devlet Başkanı Jomo Kenyattâ kaçmlmak istendi Dış başından Batı Almanya ve seçımleri atı Almanya'da genel seçımlere dört aylık bir süre var. Buna karşıuk, seçim heyecanı şımdiden ülkeyı etlası altına almış durumda. Bunda, politıkacılann tutumunun da rulü büiük. Seçimlere uzun bir zaman olmasına rağmen, politikacılar seçim kampanyasına fiilen başlamış bulunuyorlar. Seçim vaadleri ise birbirlerine benzerlikleri ile dikkati çekiyor. Iktidar için mücadele etmekte olan Hristiyan Demokrat Partı ile Sosyal Demokrat Parti, Batı Alman siyaset sahnesınin merkez grubunu meydana getirıyorlar. Daha şimdiden, ıktidarın bu iki partiden biri tarafmdan kazanüacağına muhakkak nazan ile bakılıyor. Bir koahsyona gidılmesi de muhtemel ama, hangi partiyle koalisyon hükümeti kurulursa kurulsuıı, ağırhk Hristiyan Demokratlarla Sosyal Demokratlardan birıne ait olacak. Bu nedenle de, özellıkle Batı Almanyalı aydır.lar, sonucun değışmeyeceğini, seçimlerin sadece bir formaüteden ibaret kalacağmı ^>elirtiyorlar. B Meir, İsrail savaşa hazır olmalıdır Değişiklik beklenmiyor IndıraGandi: "Yeni bir dünya,, için çağrıda bulundu Batı Almanyalı aydınlann bu inancının kısmen doğru olduğunu belirtmek yerinde olur. Gerçekten de, iki büyuk partiden hıçbiri, bugün izlenmekte olan politıkadan racükal şekılda ayrılacak değiüer. tki büyuk partiden hiçbirinin, Batı Aunanya'nın derhal çözıim bekleyen sorunıanna mucize niteliğir.de çözüm yolları getırmeyeceklen de büıniyor. Hristiyan DenıoKrat Partinin, hâlen izlenmekte olan «OstPolitik»e hiç değilse başlangıçta karşı çıkacağı bir gerçek Buna karşılık Hristiyan Demokrat Partinin. sonunda ıster istemez Sosyal Demokrat Parti tarafından izlenmekte olan politikaya benzer bir politika üzerinde anlaşmaya varması olağan bir şey. Hristiyan Demofcrat Partinin ileri gelenlen, Willy Brandt Hükümetinin izlemekte olduğu politikayı terketmenin, Baü Almanya'ya bir şey kazandırmayacağını, üsteiik boyle bir tutumun Batı Doğu ilışkılerinı bozacağını bilmekte, hattâ bu gerçeğı ıtiraf etmektedırler Iç politika alanında seçımlen kazanacak olan partinin en önemli problemı, hâlen Batı Avrupa'yı etkısı altına almış bulunan enflâsyoocu baskılann Batı Almanya'ya da bulaşmasını önlemek olacak Batı Almanyalı yetkıliler, bir taraftan enflâsyoncu baskıların bulaşmasını önlemeye çalışmakta bir taraftan da Batı Avrupa ülkelerinin. enflâsyonun kontrol altına alınabılmesini sağlamak amacıyla kendi aralarında sıkı bır ışbırliğıne gıtmeleri gerektiğı görüşünü savunmaktadırlar üort ay sonra genel seçim ler vapılıp iktidara Hnstıyan Demokratlar veja Sosyal Demokratlardan bırı geçtiğı zaman iktidara geçen pattınin ilk işi bu konuda kesuı bır sonuca ulaşıimasını sağlamak olacak. Hâlen Sosyal Demokrat politikacılar seçırh karnpanyasmda, bundan önceki dört yılda yaptıklarını sayıp dokmekte ve kendilerine bır dört yıl ıçın daha şans tanınmasını ıstemeKted'.rler. Sosyal Demokratlara göre kendi ıktıdarlan •OstPolitik» sayesmde Doğu Batı gerginlığının' azalmasinı sağlamış, Unğu Almanya ile bır diyalogun başlamasına yolaçmıs »e ülke Içın çok gereklı reform programının uygulamasına başidmıştır s«>syal Demokratlar özellikle reform konusunu tştemekt1» ve yenı yenl uygulanmay3 başlamış olan reform programının ramarnlanabilmesi için bır dört yıllık süre için daha iktıdarda bırakılmalan gerektitinı soylemektedırler Bütün bunlar, dörr ay sonra vapılacatt seçımıenn KISSIK anlamda bıf seçim havasında olacağını gostermeKtedır Buna KATşılık Batı Almanya genel seçımlerine değısıklık kazandıracoiî bazı noktalann buiunduğunu belirtmek de gereklıdır rannı çok yenı olan Batı Almanya'da ilk defa genel seçımler erken bır tarıhte yapılmakta ve Sosval Demokratlar gene ilk defa olarak, iktidarda geçırdikleri dört yılın blânçosunu kamuoyunun gözleri önüne sererek bır kampanya vürutmektedırler Oysa bundan önce. iktidara hiçbir zaman geçememış olan Sosyal Demokratlar bazı vaadlerle seçmenleri kazanmaya çalışırlaraı. Sımdi ük kez Batı Almanya'da Sosyal Demokratlar bundan önce yaptıklannın blânçosunu ortaya koymakta ve halkın buna göre oy vermesını istemektedirler. Enflâsyon soruııu Reformlar Napalm kurbanları Pakistan'da Komünist Partinin faaliyeline izin verSldi "Mısır ucaklarını Sovyet pilotlan kııllamyordu,, fstail Phantom uçağı almağa devam edecek Cezayir Kara Panterler Merkezi baskına uğradı Aşırı uçlar Bır aralık büyük bır hızla gehşme kaydeden aşın sağcı Ulusal Demokrat Parti ise, seçimlere bütün gücünü yitirnuş bir şekilde girmeye hazırlanmaktadır. Patfa sadece. geçmenlerın gözünde itibannı kaybetmekle kalmamış, kendi ıçmde de çeşitli kliklere bölünmüştur. Son seçimlerde, bazı eyaletlerde onemli mıktarda oy alan ve eski Nazilenn toplandıklan Ulusal Demokrat Partı, bu gücünü çok çabuk yitirmiş ve ıç mücadeleler yüzünden parçalanmaya başlamıştır. Ayni durum Batı Almanya'nın aşın solcu gruplan arasmda da görülmektedır. Bir kısmı Sosyal Demokrat Partinin İçine sızmış bulunan aşırı solcular arasmda da parçalanma vardır ve bunlar güçlerini her geçen gün biraz daha kaybetmektedirler. Aşın uçlarrn, hiçbir baskı olmadan, kendi aralanndakı mücadeleler yüzünden ortadan kalkmaya, yahut hiç degilsa güçlerinl kaybetmeğe başlamış olmalan Batı Almanya'nın yaranna bir gelismedır. Batı Almanya'da aşm hiçbir akımın olmayacağını söylemek tabiî ki, mümkun değildir. Ancak bunlann etkili olamamalan yeterli sayılmalıdır. Siyaset sahnesinın kudretli partilerl olan Hristiyan Demokratlarla Sosyal DemuKratlar, bu durumdan yararlanıp halka daha çok şey verebüirler. Bu iki büyuk partinin yetkililerinin bu anlayış havasına ulaşrnaları, Batı Almanya'da demokrasinin geleceği yönünden en büyük garantiyi sağlayacaktır. Dört ay sonra yapıiacak seçimler ise, halkın demokrasiye olan inancını ortaya koyacak, iki büyük parti için kılavuz rolü oynayacaktır. Butto, Bangladeş'in BM'e giremeyeceğini söyledi The Times Üç bin yıl önce işlenen bir cinavet ortaya çıktı Çağımızın tecrit Maddesi Sudan'ın sosyalist blokla arası açılıyor ROMA, (a.a.) Ancona'nm yüz kilometre kadar güneyınde Aviva Picena'daki bir toprak kay ması, 3 bin yıl önce işlenmiş bir cinayeti ortaya çıkarmıstır. Toprak kayması sonunda, yüzeyde 2 metre 10 santim boyunda kafatasuıın sağ tarafına bronzdan bir ok saplanmış bir erkek iskeleti görülmüştür. tskeletin ne mezarı, ne yanıbaşında ölülerin birlikte gömüldükleri hiçbir kıymetli eşya bulunmaması, bunun sâvaşta ölen bir kimse olmayıp çabucak ve gizlice gömülen bir kimse olduğu kanısına yol açmıstır. Ayrıca, kafatasınm sağ tarafma sapü duran ok temreni, yabancıların değil, Etrüsklerin kullandıklan okların temrenlerine benzemektedır. Bölgedeki bir arkeoloğ'a göre, bu «hesaplaşma» Romahlardan çok önceki bir devrede, belki de HintAvrupa ırkından toplulukların İtalya yanmadasuıa yerleş mek üzere Orta Avrupa'dan geldikleri zamanda işlenmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Türk Sanayiinin Hizmetinde Hızla gelişen ve dış pazarlara yönelen Türk Sana/ii, her feçen gün daha çok verım ve daha. üstün bir kahce sağlayan yeni maddelerden daha büyuk bir oranda yararlanıyor. izolasyon konusundaki teknik aşamaların en son ürünii olan Poliüretan. böylesi maddelerden biridir ve bugün ileri ülkeler soğutma sanayiinde yayg'n bir şekilde ve en genij ölçüde kullanılmakcadır. •¥• Poliüretan çok ustün ısr tecridi sağfar. •¥• Hem çofe hafii hem çok. sağlam ve dayanıkiıdır. •¥• Kolay uygulanır, kalıplamaya da çok elverişlidir. •¥• Su buharıno direnci çok yüksektir. HARTUM, (THA) Sudan Devlet Başkanı Cafer Nimeyri, Amerika ile diplomatik ilişki kurmalanna karşı çıkan bazı ülkeleri yermiştir. Gözlemciler Nimeyri'nin Sosyalist ülkeleri kastettiğini belirtmişlerdir. Bir mitingde konuşan Nimeyri, «Halkun ba kaıorunı destekliyor. Ancak bazı ülkeler işlerimize kanşmakta kendUerlnde hak görüyorlar» demiştir. PEKİN, (a^.) BM Gene! Bir çok Doğu Avrupa ülkesi, Sekreteri Kurt Waldheim, Genel 1967 savaşından sonra Amerika ile Sekreter seçıldıkten sonra ilk kopan üişkilerini son zamanlarda defa olarak dün BM'nin en yeyenilemek yolunda atüğı adımlar ni üyesi Çin Halk Cumhuriyeiçin Sudan'ı yermişti. Nimeyri, tinin başkenti Pekin'e gelmiştir. bu konuda özetle şunlan söyleGenel Sekreter Waldheim'ın miştir: Çin'e yapacağı resml ziyaret «Ekonomik yardıma ihtiyaç doy 5 gün sürecektir. dnğumnz dönemlerde, kendilerine Waldheim'ı Pekin Havaalanm da Çın Dışişleri Bakanı Chi sosyalizmin öncüleri adinı takan. Peng Fei ile yardımcısı Chiao lann dışmda bütün ülkeler bize Kuang Hua karşılamışlardır. yardnn etmişlerdi. Biz kendi çıGenel Sekreter Waldheim'a bu NEWTORK, (a.a.) Amerika' nın Rocky dağları bölgesi ile Ka kanmız için çalışıyoruz. Sudan gezisi sırasında, eşı, iki sekrenada'nın güney kesimlerinde, hiç bir zaman kimsenin peşinden j teri ve muhafızı eşlik etmektePerşembe gecesi çok sayıda gök çitmemiştir, gitmeyecektir de.» dir. taşı görülmüstür. BM Genel Sekreteri Waldheım Pekin'de 4 6 0 ve Kanada üzerinde çok sayıda göktaşı görüldü En az altı eyalette, yüzlerce heyecanlı vatandaş polise telefon ederek gökte görülen cisimler ile güneşteki son patlamalar arasmda bir bağlanb bulunup bulunmadığını sormuştur. Washington eyalet üniversitesi profesörlerinden astronom Sydney Hacher, gök taşlannuı, Perseus takun yıldızrndan kopmuş parçacıklar olabileceğini söyleyerek demiştir ki: •Uzun bir süredir. Perseus takım yıldızmm Kuzey Yarım Küresinden görülebileceğini ve bazı meteor parçalarının dünyamza kadar lneceğjni tahmin ediyordak.Olaylara tanık olanlar, gök taşlannm turuncu, brmızı veya mavi renkte oldufunu ve arkasmda parlak bir ışık bırakarak ufukta kaybolduğunu sSylemişlerdir. OOKTOR Sucht dringend BASF Alitalia grevi devam ediyor ROMA, (a.a.) Alitalia pilotlannın grevı, üçüncü gününe gırmiştir. öte yandan havayollan şirketinin yetkilileri, kıt'alararası uçuşları düzene sokmaya çalısmaktadırlar. Alitalia'nm vayınladığı bir bildiriye göre kıt'alararası seferler Jıunbo letler ve Dc8 tipi uçaklarla yapılacaktır Bu arada gene dış seferlerde. DCj81er kullanılacaktır. KAYIP Çankın Orto kazası Gokçeoren köyunden aldığım t'kokul diplomami kavbettim Hükumsuzdur Hamza SAVDAL Cumhuriyet 5794 ¥• Tecrit işlerini en dar bo/ut/ar içinde ve en verımfî şekilde gerçekleştirir tasarruf sağlar. » • Kimyevi maddeler sanayiinde bütün dünyad* başta gelen İCF. yüksek kalıtell poliüretan imalinde de başta gelmekte ve tecric sahastnrja .polıüretan'ın çeşıtli şekillerde kuilamlması husujunda, büyuk bir ihtısas sahıbi bulunmaktadır. Tecrit problemieriniz ijin bıze danışınız» SEKRETÂRIN Für diese uichtige Posiüon \\lrd rerlangf .Sehr gute Deutschkenntnisse, deutsche Stenographie gute Schreibmaschinenkenntnisse. Geboten vird: Gute Bezahlung, angenehmes Arbeitsklima. Bitte vıenden Sie sich an: Imperial ChBmİcai îndustrîes I t d . Organics Division Manchester England Imperiaî CTıemîcaT înıîusfrİes (Turkey) Ltd. P. K.44 Tophane İstanbul BASF TOrk l E Mustafa ÖZDİLER | MBtebasn» Meslhpasa Caddesl NO. ıı lel: n 8» U Boya ve Kimya Ltd. Şti. Meclisi Mebusan Cad. 103. Fındıklı istanbul Telefon: 49 64 46 / Herrn Fackler Mehmet BARLAS tlâaallk: 85915733 : : «•••••!•••••••••» Manajans: 2523 5Î98
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog