Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Traş olanların başına gelen Sakalınıı smrf rey» en tatlı olay yumufak btçağınız WiHiöm» KrMNrahataüktmml v«yıı«qaktr«f njpır. Erttek yfizün* cazibt tMizüknrir. j u vcya bu marira o'sun, Williams yomufakve rthaf İraf sağlar. vvilliams umhuriyef' Kurucusu: TUNI7S NADİ vıl «9vı< 17950 yıı. »ayı. l ( » u Telgtaf r e mektup adresi: Cumnuriyet îstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 89 Annetne Pnmartneî I 3 J ' «9U51O5 OUIHeirieaı 1Q72 Danıştay Başkan ı, Anayasa ^ değişikliğini eleştirdi •» • ' • . * . . 1 2'si tnüdür ı 27 Emniyet | mensubu CUMHURBAŞKANI KARARNAMEYİ ONAYLADI AP VE DP, SEÇİM KANUNUNUN PARTİLERARASI KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLMESİNİ KABUL ETTİ «ÂNÂYÂSANIN114.MADDESİNEVÂR Gl YETKİSİNİ KALDIRAN NİTELİKTE BİR HÜKÜM GETİRİLMEMELİDİR» •<f> f ÜLGEN:DEĞİŞİKLİK (YARGI)NINZEDE LENMESİNE YOL AÇAR VE İLERDE KEYFİ IDARE SİSTEMİNE İMKÂN VERİR» nakledildi I I "Yargı yetkisi kısıtlanmamalı ANKARA, (a.a.) Danıştay Başkanı lsmaıl Hakkı Ülgen, Anayasa'nın 114. maddesınde yenıden bır değişıklik yapılmasına Iüznm olmadığını soylemış, «Yargı yetkisinin kısıtlanmasına veya taüdırılmauna yol açacak fair değişiklik, ileride, (keyfi idare) sistemine imkan vermiş olur» demıştır. Danıştay Başkanı Ülgen, Tttrkıve Barolar Birlığince «tdare Mahkemeleri Kannnu Tasarısı» konusunda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, tasarıyı «Adlî reformun esas kanunlanndan biri» ve «Hukukun vatandatapon yelpazesinden defil, r>apon yelpazesınaen aegu, ş I n ayağına götürülmesi» diye tusbz etj I politik >elpazeden söz ettelemıs, ıdari mahkemelenn kuJj mek isiiyoruz. Çeyrek yuzmek yuzrulmasının Danıstavın vukünü vılhk çok n ,rtiii vüuntımı^ ...ıı.t ™ t partili yaşantımıhafıfletecefını ve bu savede dal a söyle bir gözatacak olursak vaların suratle netıceleneceğını, bizde kurulan siyasal partilerin bunun da ıdarede istikran sağ savısı sasılacak kadar çoktur. lavacağını belirtmıştır. Parti bakımından yerjüzünde Ülgen daha sonra, Anavasa'nın, bövlesine dogurgan bır tophım «Yargı yetkisinin ne surette kul daha bnlunabileeegini sanmıyolanılacağı» konusundaki 114 mad ruz. Kimisi bayata gözlerini açıp âesuıde yapılan değışıklığe daır bir süre sonra yok olan, kimisi (Arkası S s . 7. Sü. Vde) kör topal emeklemeye çalışan, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)| 27 Emniyet mensubunun yer deIğıştirUraesüıi ongoren kararnamel Cumhurbaşkanmm onayından geç mıştır. NakJedilenlerden 12'sı I Emniyet Mudürudur. Yenj karamameye gore çeşitli lllerin Emniyet Mudurlerınden. J S e l a h a t t i n Eralp Van, Yaşar DaI nacıoğlu Mardin, Mehmet Timuıl Kastamonu, Muzaffer Tunçbilek. I K ü t a h y a , Giyasettın Gürkaya OrI du, Mıızaffer Ergül Çankırı, S u ' leyman Yılmazer Artvin, Mazhar Korkraaz Elâzığ, M. Ali Akyüzlü Hatay, Sami Alkan Kayseri, Fer • (\rkasi Sa. 7, Sn. 4 rie)| I AP Büyük Kongresi 20 Ekim'de ANKARA, (Cumhuri>et Burosu) AP Genel tdare Kurulunurı oncekı gun yaptığı toplantıda, Buyuk Kongrenın. 20 Ekım de yapılması kararlaştırılmış, Seçım Kanununun hazırlanması içın Başbakan tarafından önerilen partilerarası komısyona katılma kararı da alınmıştır. Genel tdare Kurulu toplantısı ıle ılgılı olarak. dun AP Genel Merkezinden yapılan açıklaraada, bu konuda, «Sa>ın Başbakan tarafından seçim kanunu hazırhkları ıçın teşkılı teklif olunan komısyona iştırak edilmesine, bu komısyonda seçim mevzuatına üaveten partiler kanununda yapUacak değişıklıklen. tesbıtınde de fayda bulunduğuna» karar verüdıeı açıklanmaktadır Öte yandan DP'nın de a\nı konuyu olumlu karşıladığı bıldırılmıştır. Hatırlanacağı gibi, Başbakan Ferıt Melen, bundan kısa bir süre dnce dört büyük partının genel başkanlanna birer mektup göndererek, seçim kanununun, halen Ana\asa değişikliklerir4 göriışen partilerarası komisyonda ele alınmasını, gerekirse bu komtsyonun kadrosunun daha da geniştetilmesıni bnermiş, bu konuda gene) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) b?«kja'»rdan görus istemişti Turklş yoneticıleri ıle Alman îsçı Sendıkalan Bırlığı yonetıcıAP Büyük Kongresi lerınden meydana gelen ortak koAP Genel Merkezınden yapılan misyon, 5 gun süren çalışmalannı açıklaraada. Genel tdare Kurutamamlamış ve bir bildirı yaymlunda aynca, orgüt sorunları üzelanmıştır. Yurt dışuıdaki işçilerınde de durulduğu. altıncı bdrimizin sorunlan ile genel çalışyuk kongrenin, 2021 ve 22 Ekim ma sorunlarmın ele alındığı topgunlerınde Ankara'da toplanma(Arkası Sa. 7, Su. 2 de) lantıdan sonra yayınlanan bıldırıde, dzellıkle kaçak çahştırılan işçıler üzermde durulmuş, «Insan Ticareti» olara.k nitelenen bu duruma son verılmesi için uluslararası tedbır alınması istenmiştır. TtırkAlman işçi Sendikaları Konfederasyonu ortak komisyonunda, Almanys'da kaçak olarak çahştırılan Türk işçılerin kanunî bır statüye alınmaları ıçın çaba gdsterilmesi kabul edilmış, kaçak işçi çalıştıran işverenlere ağır para cezaları verilmesi öaenlmiştır. Türk işçilerinın Alman işçilerle tam bir dayanışma içinde bulunmalan ve Turklerin kendi ışkollarında kurulu sendikalara üye M AKOVA. TITNÇ%UN GÖolmalarının sağlanması konularıRÜSLEKINE KATILD1ĞInm da ele alındığı komisyon topNI AÇIrCLADI lantısında, Türk işçılerınin mesleki ve genel eğitimleri için alın ANKARA, (Cumhuriyet Bıirosu) ması gerekli tedbırler de goruşulTurkıye Demiryollan İşçi Senmüstur. dıkaları Federasyonu (DYF tş) Genel Başkanı Serafetün Akova, dün bır bıldirı yayınlayarak, TurkIş Genel Sekreteri Halıl Tunç'un 1 Ağustos 1972 tarihli basın toplantısında öne sürdüğu goruşlere aynen katildıklarını açık lamış. Tunç'a karşı işveren çevrelerınce yoneltılen suçlamalan eleştirmiştir. Güneşte dün çok şiddetli bir gaz püskürmesi oldu Guneşteki patlamalar sürerken, bu patlamalara eşlik eden bir gaz puskurmesı obnuş tur Kandillı Gozlemevi, dun saat 13 3S'de meydana gelen, gaz püskürmesının şımdiye kadarkılerin en sıddetlisi olduğunu tespıt etmış ve bunun dunyadaki manyetik etkısinin, busrun anlaşılacağını bıldirmıştır Kandillı Rasathanesi Günes Fizıği Uzmanı Erden>So>türk, dijn 1 saat 18'deki fozlemlere dayanas rak, " hıleıvı vcrmistır I Yelpaze Türk Alman sendikacıları kaçak işçi calıstıranlara ceza verümesini önerdiler Önce sakindi.. «2St remmuz çünü euneşin Doğu kenarından dnğan ve alanı takrıben 3 mılvar kılometrevı bu lar güneş lekesi. çünes patlamalanna ve jcofizik olaylara neden olduktan sonra. hutün (dun), gıincsin batı kenarına ıılastı. Saat 13.35'e kadar adı geçen bolçe sakindi. 13.35de bir eüneş patlaması ve ona eslık eden bir gaz puskürmesi oldu. Bunun hilimsel adı fSorjldur Bu kadar uzaklara kadar fışkırabilen bir sdrj. şımdiye kadar Kandilli Rasathanesince gözlenmemisti Sörj (Arkası Sa. 7. Sd 1 de) kimisi de ayakta tntonamayaoağını görünce bir başkasiyle birIrsivaren bu partiler. toplnmsal düzenimizin temel direkleri «aTi'lmaktadır. Onlanız edemeveeegimizî Anayasâmız a;ıkca saptamısdr. Ne var ki, si>asal partilerimitin meydana getirdigi düşün avrımları kapalı bir yelpaıenin dilimlerini andırmaktadır. Ufak tefek farklarla birbirinin eşi gibidir bizim partiler. Hepsi özel sektörden yanadır, hepsi özgür girisime bel bağlamıştır, hepsi bu amacı gerçeklestirmek Bğrnna devlet gemisine kaptan olmak sevdasındadır. tçlerinde en güçlüsü bilinen A.P.'nin Genel Başkanı Demirel bir gün açıkca: Memleketimizde 35 milyon hür tescbbüs erbabı var ! di\e yüksek sesle katnuo>n önünde gümbür giimbür batırmamıs rn>^dı? Sayın Genel Baskana göre tarlada çalısan ırgat da, fabrikada emeğini satan işçi de, devlet dairelerinde dirsek çürüten memnr da öifür girisimin birer övesi idiler. Onlar da sanayicıler, büyök toprak sahipleri, tıiccarlar, aracılar, tefeciler gibi nlnsal gelirden paylanna düşeni •lıyorlardı. Paylannı arttırmak Istiyorlarsa bodri meydan, isterini nydnrsiınlar, daha fazla kacanmanın yolntın arayıp bnlsonlardı. Onlara engel olan mı vardı ortada? Böyle bir toplum düzenini benims'edikten sonra halk dediğimiT büvük ço*unluğun çıkannı diisünecek. onu devletin kornyucu kanatları altına alıp sömürnlmrkten knrtarmava çalısacak defeisik amaçb partilere ne gerek vardı? Süleyman Demirel'in çunahuıa girmeÇelim; o, kendi çücıinıi bildiği ve giıcünün ka.Miağına da gıivendifi icin ses cıkarmı>or ama, partiler velpazesini sola doğrn biraz açmak n|rnna son jıllarda dikkate deter bir çaba harcayan, çağımız koşnllan açısından jenilesip kendine çeki düzen vermek istiven C.H.P. hep bn saplantının etkisi altında saldırılara n^ramakta. hattâ bo saldtrılnra çor çnr partilerle h»>raber bir kısım kocamıs C.H.P.'üler de katılmaktadır. C.H.P. sola kavıvormus, C.H.P. komünist olnvormus, Ecevit, Atatürk yolnndan avnlıjormuş, yazık ediliyormus parthe ! Bn çürültnyü koparanlann topu birden kapalı yelpaze düzenine çıkarlariyle bağlı, yurdumazda halk \ararına en ofak bır fikir rüzgârı esmesinden rahatları kaçan tntucalar çevresinin temsilcilendir. Onlara gSre partîler yelpazesi daıma kapalı kalmalı, yürürlükteki düzen hiç değismemeli ve böylece sürebildiği kadar sürüp gitmelidir. C.H.P.*nin ne ölçüde sola acılabileeeğini, bn açılısta ne z a . man ve ne dereceje kadar basarılı olabileceğini simdiden kestirmenin olanağı elbette yoktnr. Ancak komünist hattâ sosyalist bir C.H.P 'den <si»z etmenin de guldürü edebiyatı yapmaktan Steye bir anlam taşımayacağı meydandadır. Personel Kanunu uyguiamasi dolayısiyle Danıştay'da 20 bin dava açıldı ANKARA, (a.a.) Personel kanunu uyguiamasi dolayısiyle Danıştay'da 20 bın dava açılmıştır Danıştay Başkanı lsmaıl Hakkı Ülgen, Turkıye Barolar Bırlığuun duzenledığı panelde yaptığı konuşmada. «Danıstay'ın yoğun bir jük altında bolunduğunu» beürtmış, «Sadece personel kanunu uyguiamasi dolayısiyle Danıştay'a 20 bın dava birden gebniştir» demıştır. Danıştay Başkanı ülgen ın verdıgı bügıye gore, 1971 yüında Danıştay'da 70 bın civannda dava açılmış, yıl lçınde bunlardan 50 bın kadan sonuçlandırılmıştır. Demiryolu işçileri Federasyona reforaıların çıkarılmamasını eleştirdi Dünya Bankası'nın başkan yardımcılıklarından birine Türk uzman g e t i r i I d i WASHtNGTON, (aa) Ulus.ararası Imar ve Kalkmm» Bankasının Başkanı Robert McKamara, bankâda yeni bir ör^ütlenmeye gıdılerek yedı başkan yardımcılığı kurulduğunu bıldırmiş, ban kanın Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrıka Bölgesel Burosu ydneticıliğine Türk uzman Munir Pncenk'ın getirildiğıni açıklamıştıf. Dığer büroların yöneticilerinden uçu Amerikalı, ıkisi Fransız, biri Ingilizdir. Bugune kadar Dünya Bankasınm tek başkan yardımcısı olan Amerikalı Burke Knapp ise, bölgesel büroların çalısmasını duzenlemekle gbrevli birincı başkan yardımcısı olmuştur. Onar, toprağa verildi. îstanbul Ünıversıtesi tdare Hukuku Ord, naryus Profesoru, değerli hukuk ve bılım adamı Sıddık Samı Onar'ın cenazesı dun torenle topraga verılmıstır. Onar'ın tabutu, saat 10,30'da ünıversıte Merkez Bınasında hazırlanan katafalka konduktan sonra bır dakıkalık saygı duru^u yapılmış, daha sonra Rektör Prof. Nazım Terzıoğlu konusmuştur Kdnuşmasında; «Onar'm özerk üniversilenin ilk rektörii olduğunu» da belırten Terzıoğlu »ozlerını «Her başınuz sıkıştığı zaman kendisine miiracaat ederdik. Cniversitemiz savuı Onar'a minnettardır. Nur içinde \atsın» dıyerek bıtırmıştır. Hukuk Fakultesı De(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK DoğuBatı ilişkileri lerinden bazılan pskiM gibi huzurlu değiUerdır HuzursuzluğU'i sebcbı nedir? ABUnın NATOyu asarak Sovyetlerle sıkı ili^kilere geçmesı bazı eevrelerde rahatsızlık jaratmışlu Gerçekten Sovyetlerle Bırlesik Detletler arasında tlle tutulur bir yakınlaşma geıijmektedir. Başkan Nixon'ın Mayıs ayında Moskova\a yaptığı ziyaretin sonaçları kı.sa sürede belirgın tıale gelını>tir. Gerçi Nixonın ,<>nuşmaları yalnız Amerika besabına gibi görünmekte idi. Ne var ki bu görüşmelcrden çıkan sonuçlar tüm Avrupayı ilgilendirmektedir. Boylece Avrupa Güvenlik ve Işbırliği Konferansıyla karşüıkjı silâh indirimi görüşmeleri artık başhyacaktır. Stratejik silâhların sırurlandırılnıası (SALT) konusunda ise iki büyuk de\let Nixon'ın Ma\ıs zharetinde bir anlaşma imzalamışlardı. Gene Mavıs zijaretinde Amerikan Sovvet ticaretinin geliştırihnesi konusunda alırran prensip kararından uygulamaya je Bir öğrencide 2 bin 498 adet kaçak saat ele geçirildi Almanya"dan getırdığı ıki bavul ıçındekı 70 kılo îsvıçre mah kol saatını yurda sokmak isteyen bır oğrencı, dun ak;ara, Yeşılkoy Hava hmanında yakalanarak gozaltma alınmıştır. Aslen Mardın'lı olduğu ve 1966 >ılında oğrenım yapmak ıçın Alm^n\a'\a gıttifî bıldirılen 24 yaşındakı Mehmet Solhan. saat 18.30 <Arkası Sa 7, Sü. 2 de) nümüzdeki Pazartesi tünü NATO Kuzey «lantik'te bü>iik çapta nıanevralara başhyacaktır. 64 bin asker, 308 savaş gemisi ve 700 savaş uçağının katılacağı bu tatbikata «>ıron; Express» adı verilmiştir. Kuzey A\rupa'daki NAI'U birliklerinin savunma güciınu denemek için yapılan bu manevranın üyeleri, Amerika, tngiltere, Kanada. Danimarka, Italya, Lüksemburg, Holanda, Norveç. Batı Almanya ve Portekiz dir. Son günlerde bu NATO üye O Akova, Turkiye'yi 12 Marf a getiren ortama da değindiği bildırisınde, 12 Mart'tan sonraki gelişmeler uzerinde durmuş. «Milletçe beklenen reformlardan bemen hiç biri gerçekleşmemiştir» deraiştir. DYTlş Genel Başkanı, Clkedeki olumsuz gıdişm baş sorumlusu olarak Anavasa'nın görülmesine de karşı çıkmıştır. Akova, bildırısinde, ülkevi 12 Mart'a getiren ortamı değerlendirırken şoyle demektedir: (Arkası Sa. 7. Su. 4 de) 701er Türkivesi I ••• (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) HOLLANDA'DA İŞÇİLERİMİZ LİNÇ TEHLİKESİ GEÇİRDİ ROTTERDAM (Hollanda) Izmıtlı bır Turk işçısinın satın aldığı evde oturan Hollandalı kiracının evden çıkmayı geciktirme si yuzünden ışçilerimızle bazı Hollandalılar arasında büyük mey dan kavgası olmuştur. Bu arada, işçilerunız, Unç tehlıkesı geçırmıştır. Mehmet Gonültaş, bir süre önce satın aldığı evi terketmekte gecıken 3 çocuk anası Hollandalı kadını, zorla dışan çıkarmak istemıştir. Tartışma, kısa zamanda buyuyerek, Türk işçıleriyle aynı (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) 7 Sıkıyönetim, Ankara'da 21 kişinin yakalandığını açıkladı ANKARA Ankara Sıkı>onetım Komutanlığı, dun bır bıldıri >ajımlayarak, Ankara'da çeşitlı so>gun, sabotaj ve bomba patlatma olaylarıyla ılgılı olarak 21 kışının yakalandığını açıklamışür. Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Semih Sancar imzalı bıldırı ozetle şoyledır: t Guneşteld pttiamalar devam edıyor. Basın NADİR NADİ (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) GÜNEŞ BU SICAKTAN PATLAMAYIM DA NE TAPAYIM DÜÎ.YA KARDEŞ ?. «THKO ısimli gizli örgütün sarsılan prestijini iade etmek, mensuplarına yakınlaşma ve davanışmalannı veniden sağlamak amacıyla icra ettikleri Nisan 1971'de Ankara Toplum Polisi Müdürlüğünün Sanayi Çarştsma ait kısmma bakan binası cibeANKAR4 Prot. L'ğur Alacakaptan, Prof. Mukbil Özyörük, tindekj bomba patlafılması olayi Asistan Uğur Mumcu ve o zaman failleri olarak 3 kişi, 20 Nisan ki diğer yonetici ve oğrencı! enn 1971 taribindeki Ankara • Kavak sanık olarak bulundukları Hulıdere Osmanlı Bankası Şubesi kuk Pakültesı Olaylan Davasısoygunonıı düzenleyen 5 kişi, Ha nın dunışmasma, dür Sıkıyöneziran 1973 tarihinde Ankara • tım Komutanlığı 1 Numarah AsKırıklcale volu üzerindeld Shell keri Mahkemesındt devam edıl benzin istac: ";nu soyguıranu yamiştır pan 5 kişi. 1316 Haziran 1972 Savunma tanıklannın dtnientarihinde Ankara Emek Mahalmesinden sonra Uğur Mumcu, les1. nihayetindeki Amerikan iş (Arkası >T : Su 5 dr) (Arkası Sa. 7, Sü. 5'te) Asistan Mumcu, «Mahkiiın olsam bile kaçmam» de.di Dev • Genç sanıklarından dördü daha duruşmadan vareste tutuldu îstanbul (2) Numaraü Sıkıyönetim Mahkemesinde duruşmasına devam edılen 127 sanıklı Fıkir Kulüpleri Federasyonu ve Dev Genç davasmda dun 10 sanığın daha sorgulan tamamlanmış ve bv arada 4 tutuksuz sanığın duruşmalardan vareste kılınmasına karar verilmiştir. Onceleri «Fikir Knlfipleri Federasyonu» daha sonra «DevGenç» adı altında faalıyette bulunan örgütte çeşıtll zamanlarda yöneticilik görevi yapmakla (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Resmî rakamlarla ekonomimiz 1970'lerde tarım ve tanma bağlı olanlar Ekonomi dışında kalan göriintüler Eğitim bakımından ne durumdayız? Sağlık konusunda nereve seldik? Konut meselesi ve toplumsal sorunlar Hazırlayan: Turhan ILGAZ YARIN BAŞUYORUZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog