Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Ziya,Didi ile arasında anlaşmazlık olmadığını açıkladı :< fr>f. NO TLA R • Gelecek kusaklara kendilerinin 1972 Olimpıyat Oyunlarında bulunduklannı duyurmak isteyen amatörler de düşunülmüş. Bunlar, Olimpıyat Muzesine yapılacak kuçük bir bağış karşıhğında, 4 metre çapındaki bır kureye adlannı yazdırabilecekler. Toplam 250 000 imza atılacak kadar yüzeyı bulunan kure, televızyon kulesi yanında amatörleri bekliyor. ' # Meraklılar; Oberwiesenfeld tesislenni 10 25 Ağustos arası ziyaret edebilecekler. Ancak bu zıyaretler «dışanda^ yapılacak, zira stadlar ve salonlar Oyunlar açılmcaya kadar ziyaretçilere kapah olacak ve buralara sadece ozel izınle girılebilecek # Çarsamba aksamı beklenen 110 sporcu ve yönetıciden olusan Güney Kore kafilesini bugun Kenya, Ugaoda ve (Uluslararası Komıtenın onayını alırlarsa) Rodezyahlann lzlemesi beklenmekte, Avustralyalı yuzücülerle Etıopya kafılesinm ise yann gelecekleri sanılıyor. 100 kısilik Yeni Zelanda kafilesi ise Pazar sabahı gelecek. • Oyunlar içın Münıh'e gelecekler arasmda 31 yıldır Almanya'ya adîmını atmamış olan Charlie Chaplin (Şarlo) da var. «Altına H u . cum» ama, bu kez Olimpiyat madalyalarınınkıne hucum var. Münib"te Oyunlar sırasında boy gosterecek yıldızlar arasmda Elızabeth Taylor Richard Burton çifti, Polonyah yapımcı Roman Polanski, Kırk Douglas, Peter Sellers, Michael Caine ile dunya otomobll şampıyonu Jacky Stewart da yer alıyor Rodezyalı sporcular kartlarını aldılar • TANZANYA İSE, DÜN MÜNÎH OYUNLAR1NDAN ÇEKİLDİ MpNtH Münih Olimpiyatlarına katılıp katılmaraaları bıi. yuk bir inesele haline gelmiş olan Rodezyalı sporcufann kart. larınm kenchlerine gönderilmış olduğu, Olimpiyat Düzenleme Komitesi sozcüsü tarafından Munih'te açıkhmmıstır. Rodezyah sporcuların bîr kısmı daha şimdiden Almanya'ya gelmıs ve Olimpiyat Köyüne yerleşmişlerdir Kartlan gönderilen ötekl Rodezyalı sporcuların da önümüzdeki gunlerde Almanva'ya gelmeleri beklenmektedır. OLATLARIN NEDENİ ' Bilındıği üzere. Rodezya'tfa uvgulanmakta olan ırk ayınmı siyaseti, bırçok ulkeyi. Rodezya'nın sıyasetinı protesto amacıyla bu ülke sporculannm Olimpıvatlara alınmaması yolunda harekete geçirmistir KOMİTE SÖZCCSÜNÜN AÇIKLAMASI DoicB'ya alındı • San Lâcivertliler Pazar günü Eraurum^porla oynuyor... Roraanya'dan donen Fenerbahçe Genel Sekreten Emın Cankurtaran, Datçu'ya Romen Futbol Federasyonundan ızın ahndığını soylemıştır, Datçu'nun Fenerbahçe'de oyrayabılmes» ıçın Romen Spor Bakanlığınm da iznı gerekmektedır. Bu ıznin şu gunlerde gelmesi beklenmektedır. Emın Cankurtaran. ayrıca Sasu'nun takıml ile tstanbul'da bır maç yapmak için de anla«tıklannı belırtmıştir Cankurtaran, bu maç tarihinl kendılerının tesbit edeceğinı, fakat ma çın kesinhkle Eylül ayı içmde ovnanacağını da sözlerine eklemistir «BtZCE DtStPLtN ÖNEMLtDİR» Fenerbahçe'nın lkı ası Fuat ve Zıya'nın, antrenor Dıdı tarafından kadro dışı bırakılmasi San Lâcıverth yönetıciler arasında fazla muhimsenmemıs tır. Kulup Ybnetım Kurulu üveleri «Bizce disıplin önemlidir Bunda da Didı tara yetkilidir» şeklınde konuşmaktadırlar. Futbolcunun klası ne olursa olsun .takımı kurmada Didi soz «ahibi olduğu için karar vermedeki serbestliğine kansmadıklarmı söyleyen San Lâcivertli Kulübün tkınei Başkanı Eşref Aydin, «Bu konu üzerinde fazla durmuvoruz Gelecek hafta Didi ile bır görüşme yapar, Fuat ve Ziya hakkırdaki dusüncelerinı öğreniriz» seklinde konusmustur. «RlCACl OLMAYIZ» ' tkinci Başkan Aydm ayrıca , Fuat ve Ziya'nın affı için Didı' ve ricada bulunmavacaklannı bunun prensiplere karşı olduğunu söylemiştir. Esref Avdın, «Boyle bir seye tevessu! etmek. geçmiş yıllarda olcnığu gıbi yöneticinin antrenöre kanşması olur. Biz bunun 12 BtN SPORSEVER ER*URCM Paı»r günü E r . zunlmspor'un Fenerbahçe ile yapacaSı ha7irlık maçı Içîn. sımdiden çpvre il ve ilçelerden 12 bin sporsever Erzurum'a gelmıştir. Olimpiyat 6 n c Volaybol Tumuvaı Polonya, Fomonyayı 30 moğlup ettı • Hollanda ise Fransa yı zorlu bir mücadeleden sonra 32 yendi MONTPELLÎER, (Fransa) Fransa'mn Montpellier şehrinde başlayan Olimpiyat Voleybol Turnuvası eleme maçlarında Polonya, sürprız sayılan bir sonuçla Romanya'yı üç sette 15 13, 15 3. 15 9 yenmiştır. Bir başka maçta ise Hollanda Fransayı zorlu bır mücadeleden sonra beş sette 615, 1511. 1614, 1315, 159 mağlup etmeye muvaffak olmuştur. Fenerbahçeli Zija dünkü basın toplantısında . (Fotoğraf: İbrahüıa Kdseoğlu) • DÜN BİR BASIN TOPLANTISI YAPAN MİLLÎ FUTBOLCU.» «OLAYLAR TAMAMEN DİDİ' NİN HARİCİNDEKİ KİŞİLER TARAFINDAN DÜŞÜNÜLÜP UYGULANMIŞTIR» DİYOR "Bundan sonra F. Bahçe'yi tribünden takip edeceğim,, GUVERCİN VB BALON PROVASI 26 Afustos'ta başlayacak 1972 Münih Olimpiyatlannın açılış töreninde uçurulacak güvercin ve balonlara ait prova bile yapılmıstır. Fotografta, törenden bir göriinüs . # Batı Alman sineraa sanayıı örgütü, stad ilahlarının dınlenmesi için Olimpiyat Koyü ıçınde bır «Sınema Koyu» kumlmasında önayak olraustur. Olimpiyat sinema salonu 238 koltukludur. Buracîa 10 Eylül günune kadar gosterilmek üzere 64 uzun metrajlı kalıtelı fılra seçılmis, ayrıca ellisi sporla ilgili ödul almıs nitelikte olan 78 de kısa metrajlı belgesel fılm ayrılmıştır # «Siemens» fırması tarafından Mümh'te kurulan enformasyon servisi, insanı saskınlığa duşurecek bir konu. Bu hizmetlerden sorumlu Martin Wolters de durumu Sah gunku basın toplantısında açıkça belirtti. Bu servısteki ordmatorlerö*e 600.000 bilgi kayıtlı. Bu tesıs, dünyanın en önemli enformasyon programı .. Ve modern oyunlann başlangıcından bu yana her sporcunun ne yaptığı konusundaki tum bılgiler meraklı gazetecilerin sorulanna cevap olarak hazır beMtyor. 0 Münih'e gelecek her yabsncı ziyaretçinin 78 yansrnaya girecek bilete sahip olduğu esasından hareket eden Organizasyon Komıtesi, 120.000 biletin satıldığı Amerika Birlesık Devletlerinden 18.000 ziyaretçi geleceği duşüncesinde, bu esastan hareket edilirse, sadece 14 biletin satıldığı Zaire'den de 2 kisınin gelraesi gerek. Aynı esas üzerinden hesaplara gore 45.000 biletin satıldığı Fra&sa'dan 67 bin kişinin geleceğî beklenmekte. Bunlardan sonra ise 37.000.biletle Isvıçre, 2000 ziyaretçinin geleceği açıklanan ve 22.000 biletin satıldığı Doğu Almanya, 18 000 biletle Rusya ve Brezilya. 15.000 biletle tspanya, Çekoslovakya ve ttalya, 13 000 biletle Hollanda, Belçıka, tsveç ve Danimarka yer almakta. Birleşik Amerika ile Fransa arasındaki ikincı ve uçuncu sıralar ise 52 000 biletin satıldığı Ingıltere ile 47.000 biletin satıldığı Yugoslavya' ya ait. Batı Almanya Dışısleri Baka. nı Walter Scheel'in dahi Rodezyalı sporculara «Olimpiyat kart ları* nın gonderilmesine karşı çıkmasına rağmen, kartların gonderilis nedenlerini açıklayan .Olimpiyat Düzenleme Komitesrnin sözcüsü, Komitenin, Uluslararası Olımpivat Komite«i'nin de karannı gözönüne alarak, katılmak isteyen ülkeler arasında bir avınm yapma yetkisi bulunmadıgı noktasındsn hareket ettiğini ve Rodezyalı «Dorculara kartlarını gonderdiğini 'övlemi^tir. Olimpiyatlarla ilgili belgesel . bir film yapılması teklif edidi Fenerbahçede kadro dışı bırakılan Zıya, bundaıJ' boyle takımının maçlarını trıbunden ızleyeceğıni soylemıştir. Dün bir basın toplantısı yaparak ^adro dışı bırakıhşı hakkında açıklama yapan Zıya, Didi ile bir anlaşmazlığı olmadığını belirterek, «Olaylar' tamamen Didı'nın haricındekı kişiler tarafından duşunülup uygulanmıştır» demıştır Milli futbolcu, bundan boyle Fenerbahçe câmiası ıçın yaşayacağını, Fenerbahçe için tribünde bir seyırci ohn'înın da şeref taşıyaca^ını söylemiş ve olaylarm gelışimini şu şekilde anlatmıştır: «Geçen sezon Sabri Kiraz ile yapılan anlaşmadan sonra başkan tarafından benim ve Fuat'ın o'y HOIXYWOOD Birçok belgesel fıhmın ya pımcısı olan Hollywood1u Davıd Volper, çeşıtli ülkelerdeki bıiyuk rejisörlere, bırlikte Münih Olimpıyatlanna ait belgesel bir fılım yapmaları teklifinde bulunmuş ve rejisörlere istediklen konuyu işlemeleri çağnsmda bulunmuştur. David Volper'ın bırlikte bir belgesel film yapma teklifınde bulundugu rejısörler, Amerıkalı Arthur Penn, Ingiliz John Schlesınger, Çekoslovak Miloş Ferman, Italyan Franco Zefırelll, Japon Kon Işıkava, Rus Yun özerov, Fransız Claude Llelouch, Isveçli Mai Zetterhng, Federal Almanyalı Michael Pfegar ve Senegalh Osman Sembene'dir. Tasanmn Davıd Volper ile ortak yapımcısı Stanley Margulies bütün • rejısörlenn TANZANYA ÇEKtLDİ 'teklıfi seve seve kabul ettiklerıni belırtmıştir. Olimpiyat Komitesi adına koPompidou Münih'e gidiyor nuşan bir sdzcu, Tanzanya Ulusal PARIS Fransa Devlet Başkanı Georges Olımpıyat Komitesınm oyunlarPompıdou'nun, 20 ncı Olimpiyat Oyunlannı izledakı ekıbinı, Rodezyal'ıların kamek.üzere 9 Eylul'de Münih'e geleceği Elysee Sa"tılması nedeniyle oyunlardan çekrayından resmen acıklanmıştır. me kararı aldığını bıldirmiştır. İyi haber alan kaynakların belirttıklenne goTanzanya, oyıinlara 12 atlet ve re ise, Başkan Pompidou, Olimpiyatlann en he8 kurekçı ile katılacaktı. Öte yan yecanlı kısmı olan fınallen seyrettikten sonra, dan, Tanzanya örneğinın ZamBatı Almanya Şansölyesi Wılly Brandt ile de çe bıya ve Nijeıya tarafından da ız şitli sıyasl konuları gorüsecsk, ülkesin« onâan lenmesınden çekinilmektedır. sonra dönecektır. natümaması tavsiye edilmiştir. Fenerbahçe Ferençvaroş maçı öncesı ve Başkan llgaz'ın Didi Ue yaptığı seyahatte verdiği beyanatlar, hatalan bızleıw yükler mahiyetteydi. Didi, dünya çapmda bır isımdır. benim kendisiyle hıçbir ihtilâfım yoktur. Saygım sonsuzdur. Beykoz maçı öncesı soyunmamam olayı, şekü olarak benı hatalı kılmakta ise de olay tamamen psikolojiktir ve Yalova kampınds Zıya ve Fuat konusundakı niyetler türlü şekıllerde uygulanmıştır. Ben hakiki Fenerbahçeliyim» Bu sıfatı benden kimse alamaz. Geçmişteki spor hayatımda bana bir tek disıplin dışı hareketim göcterılsın bu olaydaki bütün sorumluluğu üzerime alayımBu olayın bütün mesuliyeti psikoloji bilgisındea yoksun birkaç idareciye aittir.» • % ' ••," Çekiıdekten peîişipot ^^ BALKANYÜZME YARIŞMAURI DÜN BAŞLADI : POLONYA FRANSA YARIŞLARINDA SOFYA. (aa) Dördüncü Balkan Oyunlan yuzme yanşmalan Turkıye, Yugoslavya, Yunanistan, Romanya ve Bulganstan mıllî takımlannın katılmasıyla • Spartak» yuzme tesislerinde baş lamıştır. Münih Oyunlan öncesinde yer alması nedeniyle büyük ilgi çeken yanşmalann ilk gününde alman sonuçlar, şöyledir: BAYANLAR KULE ATLAMA 1 Molanie Decusearea (Romanya) 127,83 puan 100 METRE KELEBEK 1 Anka Grosa (Romanya) 1 08 05, Jeannette Slavtcheva (Bul gar> 108.09 806 METRE 1 Evgenya Crıstescu (Romanya) 10.19 02, Eleni Avlonitu (Yunan) 10^309 (Devamı 7. Sayfada) • İLK GÜREŞ KAFtLEMtZ 19 AĞUSTOS'TA GÎDİYOR ANKARA Münih Olimpiyatları içinde bulunan serbest ve grekoromen güreş millî takımlarımız, PTT Eğitim Merkezinde çahşmalarım aralıksız sürdür mektedirler. 38 kişiden kurulu kamp kadrosun Ş da, güreşçiler antrenörleri Muharrem Atik ve Necdet Uçar'ı pür dikkat din.lemekte, gösterilen oyun ve taktikleri harfiyen uygulamaktadırlar. Her iki hoca da güreşçilerhnizden çok memnun olduklarım ifade etmişlerdir. 27 ağustos günü baslayacak serbest güreşler için serbestçilerimiz 19 ağustos tarihinde yurdumuzdan ayrüacaklardır. 5 eylül tarihinde baslayacak grekoromenler için de grekoromencilerimiz 1 eylülde Münih'e uçacaklardır. Öte yandan, Ismaıl Gungor, Olimpiyatlara gidecek güreş kafılesine alınan Rontgen Mütehassısı Melih Sezer'in birçok yanşmaya katıldhğını ve sporcuları yakından tanıdığını, bu nedenle kafıleye faydalı olacağını soylemıstir. Ahmet Nakkaş îlk girdiği yarışta , Baba Nakkas, 10 jaşındaki oğlnnnn havuzdan çıkmasına yardım ediyor(Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) oldu • MUKEMMEL dereceler yapıldı VARŞOVA Polonya ile Fransa arasında Varşova'da yapılmakta olan milli atletizm temasının Uk gününde, ikı ulke atletleri baa dallarda mükemmel dereceler yapmışlardır. Polonya'nm Olimpiyatlardaki en büyük ümitlerinden biri olan Joachinowski, üç adımı 16 70 metre ile kazamrfccn, Fransız Dufresne de 1500 metrede 3 dakika 38.8 saniye ile mevsimin en iyi derecelerinden birini yaparak birinci gelmiştir. Polonya bayrak ekibi, 4x100 metreyi 38.8 saniye ile kazanmışür. 110 metre engellı finalinde ise, Fransız Guy Drut 13.5 saniye ile birinci olmuştur. *••••••*•••••••••••••! • Unlü maratoncumuz Nejat Nafckaş'ın ' 10 yaşındakl oğlu 1 yülık yüzücu Erhan GÜRER «Çekirdekten yetişme» ye en guzel orneği yıltann yüzücüsü Nejat Nakkaş'ın küçük oğlu Ahmet venyor. Kurt yüzücü Nejat N^kkaş, 10 yaşındakl oğ. lunu bır yıl içinde yüzücü yaptı ve ilk gırdiğı kulüplerarası yarısmada da bınncl oldu Baba Nakkaş, devrinl kapadı ama, bu soyadı devam edecek. Işte, Ahmet de bu araaç ıçın suya gırıyor. «Babam gıbi kulaç atıp daıma onde gıdeceğım» dıyor. Sözünü de, daha yüzme hayatının ilk yılında ilk kez girdiği kulüplerarası yarısmada 66 m.'yi 1 12 4 de geçerek bırıncı olmasıyla tuttuğunu gösterdi Bu birıncilığin karşılığı ise bir çıkolata ıdl Onu da aldı ve heraen afivetle vedı 4 " * "" MünUı'le yer ayırtmayanlara da yatak var Olimpiyat Organizasyon Komitesi, atletleri «Gorup, alkışlamak» üzere Münih'e gelirken yer ayırtmayı ihmal edenleri de düşünüp onlan da Bursa, Bulgar Volov takımına 31 mağlup oldu SOFYA Özel maçlar yapmak üzere Bulgaristana gıden Buraaspor futbol takımı, Bulganstan' daki ilk maçını dün Sumnu şehrinde Volov takımı ile yapmıj ve müsabakayı 31 kaybetmiştır. Müsabakanm gollerini 20 ve 62. dakıkalarda Vladov, 35. dakikada Zangov ve 88. dakikada Güvenç atmışlardır. Bursaspor Bulgaristandaki ikin ci maçmı yann Burgaz şehrinde Ceklomortets takımı ile yapacak tır. Avcılıkta yetişme, gelişme M Aziz BOLEL lrçok avcı kardeşlerden aldığım mektuplarda genelhkle yenı ava merak saranların, iyi bır avcı olabılmek için ne yapmaljyız? şeklınde soruları olmaktadır. Yenı av sezonuna gırerken, daha çok ilgi uyandıran, uzunca bır beklemeden sonra ava başlamanın verdiği zevk ve heyecanı dıle getıren bu mektuplan eevaplandınnağı kencTıme gorev saydım Cevabımın da, mektup sahıpleriyle birlikte tüm yurt avcılarına olmasını duşündüm. Hangı spor dalı olursa olsun, hangı alet ve makınayı kuU lanmakta olursa olsun elbettekı incelıkler vardır Bılhassa şo• forlükte olduğu gıbi «meleke» dedığımi2 alışma, plşlrme, tecrube sahıbl olma esas ise de, bazılannın da bir «Alfabe» si vardır. Bunları bıhnce ınsan ise kısa yoldan gırışır. başarıva çabuk ulaşır. (Devamı 7. Sayfada) yataksız bırakmamak İçin hatl bulacagı yatak 1 1 M için akşam vaktı kentten ba14 tedbirler almış Tabiatıyla, Munih'te olamıyacak ve yer a k e z 1 0 0 kjiometreve kadar oyunlan izlemek ıçın güneş ayırtmayı ihmal etmış olanaltında geçecek bir günden, !ar, spor uğruna, istırahat e uzaklaşmak zorunda kalacaksonra kişinin hakettiği istira decekleri yataklara ulaşmak lar. B Türkiye Jünyorlar Tenis Birinciliğinde yan • finalistler belli oldu Turkıye Jünyorlar Tenis Şam pı>onasında kız ve erkeklerde yan fınale kalanlar bellı olmustur. Taşlık'taki kortlarda Pazartesi gununden berı suren Şampıyonada kızlarda Simin Öz (Ankara), Nurten Özturkler (Ankara), Bahar Acar (tzmir) ve Şeyda Necıpoğlu (tstanbul), erkeklerde ise Mehmet Tınaz, Selim Var. Sedat Bırol ve Tahsın Bensel yan fınale yukselmislerdır Sampıyona. yann sona erecektir. 9gün süren EsM BisiMet Federasyonu Başkanı Tuncalp diyor ki Sakatlar Olimpiyadı sona erdi Gücü, knvveti yerinde sporenlann yanısıra. sakatlar da artık kendi olimpiyatlannı düzenlemeye baslamışlsrdır. 1948 yılından beri süregelen Sakatlar Olimpiyatı, önceleri İngiltere'de yapılırken, 1960'tan sonra Olimpiyat Oynnlarının yapıldıgı filkede yapılmaya başİBnmıştır. Tekerlekli iskeml elerine bağlı kalmaya mahkum sakatlar buna aldırmadan Oynnlarda disk atmadan okçnlnğa, yüzmeden haltere kadar her sporu başanyla vaptnaktadırlar. Bn yılki turnnva dokuz gfin sünnüş ve Bstı Almanya'nın Heidelberg şehrinde yapılmıstır. Spor çevreleri bn yılki Sakatlar Olimpiyatının her yıldan daha fazla ilgi gördüğünü söylemektedirler. Resimde, Kana. dalı Reitner, mızrak atıyor. (Foto . THA) "Deparda kayboluruz,, Bıs clet Federasyonunun eskı Baskanla. rından falât Tuncalp, Münih'e gidecek bısıkletçılerimız hakkında gorüslerını açıklarken, «Daha deparda kavbolnrnz» demıştır Olimpıyata katılacak güçlü pedalların hızına dayanabılecek bısıkletçımızm olmadığını söyleyen Tuncalp, hiç bir derece alamıyacağımızı Ileri »ürmüştur Talât Tuncalp, her şeye rağmen Olimpıyata katılmanın büyük fayda sağlayacağım, ttiir.ya bisikletçilennı tanıma fırsatı doğacağını da sözlerine eklemiştir. Eski Başkan, yanşmalann çok hızlı bır tempoda koşulacağını. buna karşılık bısikletçılenmizin çalısma ve form durumlanndaki yeterslzlıkten binncı gruba gıremiyecekleri gibı, yarışmayı terk dahi edebıleceklennl söylemiştir. Hazırlık maçı Beşiktaş, Karagümrük'ü 20 yendi Besıktaş futbol takımı. dun saat 17 15'de Şeref Stadı'nda Karagumrukle yaptığı hazırlık riıaçını, 20 kazanmıstır BEStKTAS: Hikmet . Oguz. Kaan Yalçın. Bulent, Eraın Muharrem. Ahmet (Gaffur), Bılgın, Alp KARAGÜMRÜK: Mahmut Yıldıray, Recep Yasar Nıko, Selâhattın Şerafettın. tsmaıl Demır, Şukru. GoJler: Dk. 8, Ahmet, Dk. 82 Gaffur. İstanbulspor sezonu açtı Bu yıl tkinci Ligde mücadele edecek olan tstanbulspor futbol takımı, dün sabah saat 10 00 da Eyüp Stadında yapılan tdrenle yeni sezonu açmıştır. tstanbulspor vonetım kurulu tüm üyelerinin de katıldığı açıIış torenine kurban kesilmcs? ile başlanmış, daha sonra 1 saat kadar süren sezonun ilk antrenmanı yapılmıstır. BEŞİKTAŞ K. GİIMBL'K HAZ1RLIK MAÇINDAN BtR GOBÜNUŞ..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog