Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet OTKAYl YASASTOA KDKB. Sahibi: Cumhurlyet Matbaacılık ve (jaietecılık l'.A,!j adına NAZİME NADİ Sorumlu Yazı Işlert Müdüru: ORTAY KUKTBOKE Basan ve Vayan: CUMHl!Rl¥t/l MATBAAC1L1K ve GAZETECİLIK T.A.S. Cağaloğlu Halkevi Sk N 3941 sn R I I R n I A R> AOTÎARA: AtatOr* BııTvan Yen» *ot O V n ^ » l « n . venisehiı fel iaı9a> IO 229M4 T * IZMIR, Fevzıpasa GÜNfcî llXERt: T>l «ssn •msî Bulvarı Atsaroğlu Iştıanı PeJ 31230 • 2470» 31230 KuruköDrü U «okak No. 40 ADAN4 ABONE ve tLÂN ı 6 Aylık Avlık Zun lcı Van Oısı 2250 67 S0 135. 27(> »<U Port» Avlık 12 Aylık »5 ISS. 370 MO/ Ba*l.k (Maktu) A ve ı acl »ayf» ısantlml) 3 üncl •arts ıSantımiı 4 i 5 ocı «avta ıSantımiı Ntsan. Ntkâb BnennM Ooium Ni$*n Nlkih Cvlenme Ootum Ölüm Mevlld Teaekküı 2J OncO (S Sm.l 19» U ı » 81 1 8Î 75 100 100 19* • • • » • r t SAYIS1 75 RlIKtlŞ OI.AYI AKIN AUDIMMKİ ECEVi GERÇEK (Baştarafı 1. Sayfada) tirmekten bıkmamıs, yorulmamışlardır. «HSkimler Cmnhuriyeti» yeya «Danıştay Cumhuriyeti» gibi deyimleri ortaya attn ba çevrelere göre Türkiye'de Iktidar olmak ve hızh kalkınmak mümkiin değildir. Çünkü yurütme organının aldığı her karar Danıştay duvanna çarpmakta, yasamaııın çıfcardığı her kanun Anayasa Mahkemesince bozulmak tadır. Anarşinln kaynagını yaratan bn dunımdnr. Bu iddiaUr reçerli midlr? Anlayışlar çesltlidir. B a n çevrelere de baktığımızda yalnız Danıştay, Anayasa Mahkemesi gibi kurumlar değil, parlamento da yuriiimeyi engelleyen ve çok ağır işleyen bir mekanizmadır. Nitekim ikinci Erira Hükümeti zamanında parlamentonun yetkilerini yürütmeye Adalet ve Mülk bırakması bu jerekçeyle Istenmisti. Anarşinfn ve geri kalışimızın nedenJerini her siyasî çevre kendi eğilimlerine ve işine geldi£ince yorumlar. Ancak: 1) 19501960 arasında şimdi yeniden değiştirilmek is>tenen 27 Mayıs Anayasasının yargıya sağladığı teminat ve kurumlar voktu. Buna rağmen ülkeyi Ihtilâle götürecek patlamalar birbiri ardına sırabuunış, Uşak' tan tstanbula kadar mcmleketid her yanında bfiyük olaylar, büyük kargaşalar rneydana gelmiştir. 2) Herhalde TflrMye'y» l î Mart Mnhtırasının verilmesine sebep olacak ortama getiren Danıştay veya Anayasa Mahkemesi değildir. Targı kesinıinde sorumlu aramak boşunadır. Çünkü 12 Mart Mubtırasmda sorumluların kim oldujhı vaııhdır. 3) Yüksek yargı kurumlarının ve yargı teminatlarıhın ilrtisadî kalkınmayi ve yönetimi baltalavan bir fonksiyona sahip olduklan iddiası da ciddi ve geçerli sayılamaz. Zira yüksek vargı kurumlarına ve teminatlarına karşı olan çevreler «Türkiye'nin Son an yılda büyük bir hızla kalkındığını»" da iddia etmektedirler Bu iki iddia birbiriyle çelişkilidir. Görüldüğü Ribi olayların arkasındaki gerçek başkadır. Türkiye'de bir adalet refortnuna thtiyaç vardır, ama alınacak tedbirler, yargı organlannın alanlannı ve yetkilerinl kısıtlamak değil, daha iyi ve teminatlı işlemesini sağlamak amacına dönük olmalıdır. (Baştarafı 1. Sayfada) lerinden kuşku duymağa nasıl kimsenin hakkı yoksa. bunları inceleyenlerin ve eleştirenlcrin de iyiniyetinden ve yurtseverliyn • den kuşku duymağa kimsenin tıakkı olmamak gçrekir. Benim kaygım. şudur: Aralannda anlaş mazlık ve karsırtklı güvensizlik devam ettikçe, her iki müttefik ve komşu Ulke, gelişme olanaklarından kısarak aralarındaki si lâhlanma yarışını sürdürmek zorunda kalacaklardır. Bu yarış eı derek tırmanmaya dönüsrcektir.» KARMANYOLA (Bastaraö 1. Sayfada) dGriiıe'y! y e | bulmaktadırlar. Gazetenin Uk say fasına «Mustafa Kemal Paşa»nın eski bir resmini koymak yetiyor onlara. Saldirgailllk Bir başkası tO'nun yüceKğ! karşBinda bize düşfn görev, Atatürk'ü yalnız bir zumrenin, bir sınjfın malı yapmak değil, bütün dünyanın en • gözde insanı haline getirraektir. demiş. Büyük Türk Ulusunun başına geçip emperyalizmin sö• mürücü kapitalizmine karşı bayrak açarak Tür' kiyeyi tutsakhktan kurtaran ve dünyanın bütün öteki mazlum uluslarına da kurtuluş yolunu gösteren büyük adam, dünya tarihindeki yüce ye' rini çoktan almıştır. Onu bizlet mi ve hele yukarıki sözlerin sahibi mi «Dünyanuı en gözde insa..m» haline getirecek?! . Ata'auı bir ölüm yıldönümünde onun adından hiç söz etmeden her zamanki gibi bir dedikodu yazısı yazmış olan başka birisi de, güya CHP'yi hedef alarak, çok sinsi bir biçimde. doğrudan doğruya Ata'ya saldırmıştı: «îürk halkf kendisine uzak bulduğu tepeden inmeci devrim safsatacısı, jnanç, gelenek ve kültür yoksulu şeflcr partisini hiçbir seçimde tufmamıştın diyordu. Kavram sahtekârlığı '',/Atatürkçülük alanında bövleee yülardan berî bîr Vkarmanyolacdık» faaliyeti silrüp gidiyor; Bir kimseyi ıssız bir yerde çevirip zorla kimlik kartmı alarak onu kendisi kullanan karmanyolacı ve sahtekânn durumu ne ise. gerçek Atatürkçülere çamur jatarak kendileri Atatüriçü geçinen düşünce ve pblitika karmanyolaalarının durumu da odur. Atatürkçülüğü, Atatürkçü kıhğına girerck yok etmek isteyen bu kişiler, 1918 Mütareke devri hairüerinin lorunlarıdır. Ne yazık ki. Atatürkçü olduğunu sandığımız baa iktidar sabipleri Türkiyenin geleceği bakımından çok tehlikeli olan bu şosyal olaya seyirci kaldılar ve kendi şahıslan için hiçbir menfaat isteraeyen ve beklcmeyen gerçek Atatürkçüleri yalnız bıraktılar; hattâ hattâ onların karmanyotacılar tarafından boy hedeâ yapılmasına yeçil ışık yaktılar. Bundan cesaret alan saldırganlar, öyle zamanlar oldu ki, gerçek Atatürkçüleri de a?ıp doğrudan doğruya Atatürk'ün kişillğine dil uzatmak cüretini kendilerinde buldular: Vatanı kurtarıp özgür ve bağımsız yeni Türkiyeyi kuran adama, önce yavaştan ve üstü kapalı. sonraları açık açık hakaretlerde bulunmaktan çekinmediler. Gazete sütunlan da'yetmedi. Çirkin iftira ve hakaretlerle dolu kitaplar yayınüadılar. Rıza Nur admdaki ruh hastasmm sözümona <Hâtıra> niteliğini ta^ıyan yazılarıru, yermiş olduğu Britisb Mu^g;ym' da bularak Jdta kopya etmiş, Türkiyeyc Jfim petirmiş, burada kim basmış, klm dağıtmıştır ve.da, ğıtmaktadır? Ülkede ufan sineğin vızütısmı bile, haber alma örgütleri vasıtasiyle hemen tesbit edebilen bir hükümet, bunu bulamaz mıydı? Ve bulamaz tnı? • • ' \ Bunu bularnayan kimseler bir de kalkmışlar, Ata'nın ölüm yddönümlerinde bildiriler yayımlayarak, •milli irade>den •Atatürkçülük>ten, •Batı medeniyetinden ve milletin Atatürk'e bağhlığı.ndan söz ederler! Aklı bajında kiçi inanır mı bunlara? Kimdir bu şefler? Tabii Atatürk ve înöııü. Kimdir bu tepeden inmeci? Tabiî Türk Devrünini gerçekleştiren Büyük Ata. ' Kimdir bu devrim tafsatacısı? Tabii bütün inanmış Atatürkçüler. Yukarıki satırlarm yazan eskiden Atatürk'ün adını ağzına almazken, 12 Mart Muhtırasının ilk şaşkınlığı geçtikten sonra Atatürkçü kesilmiş, silâhlı yönetime ve Türk Ordusuna en büyük övgüleri dök^ürmüş, bu yönetimin baş destekleyicisi pozuna bürünmüştü. AtatüıiuCürkiyesj için o e hazin, ne baztn! ' BuyüK" görev Bütün devıimcilerin görevi Atatürk karmanyolacılarının' yüzlerindeki kara maskeyi çekip indtrmek, onların Mütareke artığı kara çehrelerinin ve kara ruhlannın gerçek görünümünü ortaya çıkarmak olmalıdır. Memleket bunlardan ve bunların ardındakilerden annmadıkça, •mtıasır medeniyet seviyesinin» değil üstüne çıkmak veya hizasına gelmek, biraz yakınma bile yaklaşmak, erisilmesi olanaksız bir hayal niteliğinden öteye geçemez. Bir şilebin (Baştarafı 1. Sayfada) da yapıhrken, şilebin tamiratı bitirilemeyince. Deniz Nakliyat tşletmesi, tersaneden işleri çabuklastırmasını istemiçtir. lşletme, taşıma ve liman işlerinin en kolay olduğu yaz aylarında gemiyi sefere koymak, dolayısiyle 80. milyorüuk bir servetin boşa yatmasmı önlemek. aynı zamanda yabancılar tarafından alınan navlunları toplamak istecnektedir. Uyarılar üzerine şilebin onarımı ancak 17 ayda bitirüebılmiş. bu kez de ttalyaya ısmarlanan ge mini» yangın söndürme donanımı gelmsdiğinden. şilep servise sokulamamıştır. Her şeyi hazır durumdaki şılep, İtalyadan gelecek olan yangın söndürme donanımını hpklemektedir. Yangın söndürme donammmui ancak yılbaşmdan sonra geleceği bildirilmektedir. Öte yandatt, jeneratör beklemekte olan 4 kosterin de yılı Haliç'te geçirecekleri ifade edilmektedir. İlgililerin belirttiklerine gö re. gemi inşa malzemeleri imalâtçı firmalara tek tek ısmarlanmakta bu da uzun süreyi kapsamaktadır. llgililer bundan böyle, ileri memleketlerdeki gibi ihtiyaçların Paket» tarzda toplu olarak sipariş edileceğini bildirmektedirler. Balkan Tüzme (Baştarafı Spor Sayfasında) KABIŞIK 1 Krjshka Peitcheva (Bulgar> 2.35.07 ERKEKLER 100 METRE K£LEBEK 1 Dimitriyos Kalidis , (Yunan» 59.(10.2, Vassil Dobrev (Bul garı 39.05 " .4 1.5M METRE ' • 1 Almer Eugen CRomanya) 17.11.01. 2 Krassimir Çntchev (Bulgar) 17.39.00 . '\ . ' 4X10« SERBEST ' 1 Romanya (3.45.04ı, 2 Bulgaristan (3.45.09> Yanşmalar, Cumartesi günü de sürecek, Pazar günü sona erecektir. Kosterler de yattyor 108 kılo baz moıfin <Ba?tarafı l. Sayfada) Diğer tanık Tanık Mazhar Torabul ise kendisine gönderüen arabanm sasece plaka muamelesini 5'aptırdığını. arabaya konulmuş olan 108 kilo bazmorfinle bir ilgtei bulunmadığmı söylemiştir. Daha sonra sanık Sami Birincioğlunun müdafii, tnahkemeye 8 sajfalık bir dilekçe vererek müvekkilinin tahliye istegine esas teşkil eden dilekçenin incelenerek bir sonraki oturumda karara .varılmasım talep etmiştir. Avukat ayrıca sanıklardan Haoı Akman hakkında bulunduğu tahliye • isteğini de tekrar etmiştir . Bu arada mahkeme başkanımn bir sorusu üzerine sanık Nuri Bostan şu cevabı vermiştir: «Ele çeçirilen 108 kilo bazmorfini ben yaptım. Yapılış şcklin; söyliyemem. Bu devlet sırn 1«dar önemlidir. Benimle çalrşanlar dahi bunu bilmezler. Fransa'da ele geçirilen bazmorfin ile ilgim yoktur. Kudret Baykam'ı da tanımam.» Duruşma öteki tanıkların ce!rji için başka güne bırakılmıştır. Bizde hal böyle iken, Deniz N'akliyat İsletmesi. Yugoslav tersaneleıine ısmarladığı 4 nehir sınıfı şilebin iki ay geç teslim edilmesi karşısmda 8.5 milyon lira tazminat almıştır. Yugoslavlar, tazminat talebi karşısında hiçbir itirazda bulunmamışlar, mukavele hükümlerini yerine getirerek ta^minatı ödemişlerdir. Öte yandan, Gemi Mühândisleri Odası. Parlamenterlerden. Tiirk denizciliğinin kalkınması için ilk önce bitip tükenmez i ş lemlerden kurtarılmasııu istemiştir. • • • * ' • Yugoslavlardan tazminat Balkan Ümitler Turnuvasmda bugün takımımızın maçı yok İZMİR 5. Balkan Üinitler Tumuvasındaki ilk maçlnda Arnavytluk'u 20 yeneri Üoıit Milli Takımımız bugünü dinlenrhe" ile geçirecektir. Ümit Millî Takımımız, pazar günü Roraanya ile karşılaşacaktır. Bugün ise Atatürk Stadmda saat 18.30 da Romanya Arnavutluk ve 20.15 de Yugoslavya Bulgaristan karşılaşacaklardır. Balkan Ümitler Turnuvasının programı şöyledir: • • 13 ağustos pazar: " *' x • 18.30: Yunanistan . Yugoslavya 20.15: Türkiye Romanya 15 ağustos salı: , • 18.30: Grup ikincileri 3. ve 4.'lük: için • 20.15: Final ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) . Köy Koop Genel Başkanı Ahmet Altun, dün düzenlediği basın toplantısında. kooperatifçilik bareketinin Türkiye'de bir «Üçüııcü scktör olarak geliştiğini NATO söylemiştir. oSayın Bakanın bu iddiası do£KooperBtiflerin. toprak ve taru ise. Türkiye ile Yunanistan rım reformunu başarıya ulaştırakadar NATO'yu ve özellikle BirKıbrıs cak başlıca araçlar olduğuna dePropaganda masraflan leşik Araerikayı da ilsilendiren ğinen Altun. Üçüncü 5 Yıllık Kal Pcevlt, 'gerek Yunan, gerekse ' Soru Kararname, eski ilâçkınma Plânı dönemir.de, ön&örüdünya basınının iki komşu ve' bir giivenlik ihtiyacı ile karşı kar ların propugandası için doktorşıya bulunuyoruz demektir. ' O len çeşitli teşvik tedbirleri ve üm.üttefilî ülke arasında bir anlaş lara eşantiyon veriunesini vatakdirde bu güven'lik ihtiyacınuı reticiîerin kendilerine düşen katmazlık ve silâhlanma yanşı olsaklamakta, yeni ilâçlar için ise karşilaomasında bütüa yük türkılarıyla birlikte, köy kalkınnut duğunu her vesile ile belirttikle' • 5 gibi bir sınır kovmaktadır. kiye ile Yunanistan'ın omuzUrıve diğer tarımsal araçlı köy koorinl de söylemiş, Kıbrıs sonınuİlâç sanayicileri bir Uâcın prona yflklenmemek, NATO taraftnperatiflerinin, 10 milyar lirayı aşna bir çözüm yolu bulunmadık pogandasında *• 5 eşantiyon dadan ortaklaşa karşılanmak çerekın köy sanayiine dönük yatırımı çS tki ülke arasındaki ilişkilerin ğıtımının çok az olacağını. eski kirdi. Birleşik Amerika Sovjetgerçekleştireceğini bildirmişür. normale dönüşmesinin bekleneilâçlarla ilgili yasağııt ise. eski ter Birliği ile anlaşırken, Doğu Altun, kooperatifçiliğin daha meyeceğinl belirtmiş, «llişkileriUâcın unutulması veya yeni Akdenizin ve Balkanlarla Ortahızlı ve verimli bir biçimde gemiz normale dönüşmedikçe dc doktora hiç tanıtılamaması gibi dofunun güvenliğini sağlama yü lişebilmesi için bir Kooperatifler bir «onuç doğuracagi görüşiinkünü Türkiye ile Yunanistan'ın Bankası kurulması, kooperatiflededirler. Bu görüşü paylaşır omuzlanna aktarmak istiyor olarin tek tipe icra ve tek kamu, örmısınız? bilir. gütüne muhatap kıhnmaları, oCevap llâçların eşantiyon kullarda kooperatifçilik dersleri Bu durumda, tartışmayı Phaııolarak dağıtılması sırurlandınlkonulması ve Kooperatifçilik Fatom uçaklarıyla ilgili bir pazarmıştır. Fakat (yeni hekimlcr külteleri açılması, ithal kolayUk lık konusunun da, Türk Yunan ilâcı tanımazlar veya unutulnr) ları tamnması. yatırımların devİlişkilerinin de sınırları dışıııa çı görüşü yanlıştır. Çünkü eşanlet katkısryla desteklenmesi gekarmak ve bütün bölge güvcnlitiyon olarak verilen 12 şis«, rektiğini söylemiştir. ği sorunlannı NATO çerçevesi doktorun ılâcın etkisi hakkında içinde Amerika ile yeniden ele bilgi sahibi olmasını sağlayaalmak, yükün ne kadannın mütmaz. Heklme ilâcı hatırlatmak tefiklerimiz tarafından karşılaııa ADANA, (Cumhuriyet Bürosu) için ilâç vermek şart değildir. cağını, ne kadannın henüz geKş Prospektüs verilebilir. EşantiBakırlı çiftliği sahiplerinin me halindeki iki NATO üyesi yon dağıtımı ise ilâcı denemek Mercin Suyunu minyatür bir Türkiye ile Yunanistana yfikiene içindir. Bu bakımdan her dokbarajla keserek çifUiklerine akıtceğini ayrıntüarıyla görüşiip sap tora 12 şişe verümesi yerine, maları ve bu sudan yararlanar. tanıak ve ülkemizin tutumunu eczahanelerde. kliniklerde, yal25 kadar köyün susuz kalması da buna göre belirlemek gereKapalıçarşı'da kujtımcu Mehnız bir hasta üzerinde değil, bir olayına Valilik el koymuş, Merkir.» met Özavar. kendisine albay süsü çok hasta üzerinde denenmesi cin Suyu iki günden beri normal veren bilinmeyen bir kişi tarafın en iyi tanıtma yoludur. Bugüne Ecevit'e cevap olarak yatağına verilmeye başdan dolandırılmıştır. kadar uygulanan sistem sadece lanmış, ürünler kurtarılmıştır. CHP'den istifa eden milletveDükkâna gelen bilinmeyen kişi, malıyeti büyük ölçüde arttırmak Vali vekili Mehmet Ali Ulusal, kilı ve senatörlerden Ali İhsan 13 bin lira tutarmda 11 adet bitadır. rapor üzerine ge'rekli işlemln lezik beğenmiş. *Ben. Albayım. Göğüs. Sezai Orkunt, Orhan Vilâyet olaraS yapıldığını belirtBeşiktaş Askerlik Şubesme kadar Kabibay, Ekreru' Özden ve SeyUcuzlama nedenleri gelin, parayı size orada vereyimmiştir. fi Sadi Pencap dün ıraptıklan Sonj İlâç sanayicileri, ilâç demiştir, Bunun üzerine Özavar, toplantıda. Bülent Ecevit'in fiyatlarının tespitinde, direkt ve sahte albayla bir laksiye binerek. •Phantom» uçakları kcnusundaindirekt masraflarla ilgili kararBeşiktaş Askerlik. Şubesine gitmiş ki demecini eleştirmişlerdir. name hükümlerinin çok ağır oltir. îçinde altın bulunan paketi Milletvekili ve Senatörler Eduğundan tanınan sınırların olalan kişi, özavar'a, «Siz. burada cevit'in «Büyük hataya» düştüması gerekenin altında kaidığın bekleyin, ben. parayı getireyim» ğünü ileri sürmüşlerdir. Bu kodan şikâyetçidirler. İlâçlarda fi• demiş, ara kapılardan birinden nuda Sezai Orkunt şunları söyleyat ucuzlamasına vol açan ve İçeri girmiştir. özavar, bir saate lemiştir: . ''• ' ' . tepki ile karşılanan başlıca deyakın altınlarıri parasmı beklemiş, . I ğişiklikler nelerdir? «Türk Süâhlı Kuvvetleri kengelen gidenin olmadığmı görünESKlŞEHtR, (THA) Eskidilerine tevdi edilmiş olan millî . ce de, şubiyi dolaşmağa ve kenCevap Bir kjsıra Uâcın paşehir'deki 17 sendika başkanı : ve ittifak görevlerini basan Ue halılanmasında, diğer büyük bir dini. albay olarak tanıtan kişiyi yaptıkları ortak toplanti sonun , yapabilmek için yakın bir gelekısmınm ucuzlaması ve bütün aramağa basiamıştır.. Subedeki il da yayımladıkiarı açıklamada, cçkte elinde naevcut silâhiarda ilâçlarda ortalama «i 20 oragililer, Özavar'ıa verdiği eşkale Halil Tunç'u desteklediklerini nında bir ucuzluk sağlanmasınsüratli bir yenileme zorunluğu benzer Rimâenin b,ulunmadığını belirterek «Halil Tunç, sanayida en önemü etken ham madile karşı karşıyadır. sövlemişlerdir. lesme çabasında olan ülkemizin de fiyatları olmuştur. Kodeinli Phantom uçakları, Yunanlılar Özavar'dan 13 bin Uralık altın tüm çerçeklerini ert'ays koymuş : ilâçların ham madde fiyatları bilezik alan kişinin, Beşiktaş Astur» demişlerdir. . ' j bu uçakları alma teşebbüsünde artmış, satış fiyatları da yükbulunduklan için sipariş edilkerlik Şubesine ön kapıdan girip selmiştir. Antibiyotikler ve viKontenjan Scnatörü vp Türk | memektedir Mesele iki komşu arka kapıdan çıktığı anlaşılrnaktaminler ise, aksine önemli mik Iş Genel Sekreteri Halil Tunç'J devlet arasında Kıbrıs anlaşmaz tadır. Polis, olaya el koymuştur. tarlarda ucuzlamıştır. Ham mad un son basın tpplantısında ele I lığından doğan gizli bir silâhlan"de fiyatlannda ithal edilenin en aldığı konulara cevaplar veren M. Aytür, OECD ma yarışı ile de ilgili değildir. ucuzunu esas kapul etmemiz . Es' Bir pa'rti lideri tarafınd«|i meskişehirdeki^Hfserf<irk»t>eşkan <iaimi temsilciliğine tabiidir. Çünkü bazı lirmalar netsiz olarak ortaya atılan ^ bu kendi ana fırmalatından, baııortak bir bftdtrt'fl« karçı. çıkiddialar iki devlet arasındaki lan ikinci, üçüncü elden. az veatandı . mıştır. '' müzakereleri dinamitlemekten ya büyük miktarlarda ham mad başka bir sonnç vermez.» ANKARA, (Cumhuriyet Bürode ithal etmektedirler. Bütün su) Devlet Plânlama Teşkilâbunlar ham madde fiyatlannm tı Müstesan Memduh Aytür, İkçok farklı gösterilebilmesi so(Baştarafı 1. Sayfada) tisadî tşbirliği ve Gelişme Teşnucunu doğurmaktadir. Bu da maliyeti büyük ölçüde artırabilkilâtl (OECD) nezdindekl Türtadır. Adresi: «Sirkeci, Orhaniye (Baştarafı 1. Sayfada) mektedir. Bütün firmalar mümCaddesi. No. 5,"J» dir. «Kadıköy kiye Daimi Temsilciliği görevine Belediyesinde ortaya çıkardığıkün olan en ucuzu alma yolunu Emlâk Vergi Dairesi» nin yetki atanmıştır. mız suiistimallerle ispat ettik. seçmelidirler. alanma, Kadıköy, Kartal ve AdaAytür'un, «Büyükelçi • daiml Bunlar, kamu hizmeti gören ku | lar ilçeleri girmektedir. Adresi, temsilci» ünvaniyle atanmasına Ucuzlamaya etki yapan bir rulnşlar olduklarına göre, diğer «Kadıköy Rıhtım Caddesi No. 96» ilişkin Bakanlar Kurulu karardiğer önemli faktör indirekt iş. yerlerindeki yolsnilukları siz dır. Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilnamesi dünkü Resmi Gazete'de masraflann indirilmiş olmasıaır. hesabed'n. Millî menfaatlerden çelerinde 'oturan vatanda.şlar ise, yaynnlanarak yürürlüğe girBiz imalâtçılann istediğı orantn hepimiz pay almak zornndayız. emlâk vergisi ile ilgili işlemleri, miştir. yarısından az °i> 35 oranında İnBazı sorumsnz kişiler, bu ka«Mecidiyeköy, Büyükdere Caddirekt masraf tanıdık. Onlar tıunla kötü bir yol açmışlardır. desi No. 278» de açılan .Mecidibu miktarın °o 6080'e kadar Bunların bir ktsmım yakaladık. yeköy Emlâk Vergi Dairesi» nde çıkanlmasj talebinde bulunduAma. hepsini ortadan kaldıryaptıracaklardır. Istanbul'daki lar. dıjımızı iddia etmek, mümkün I sonuncu Emlâk Vergi Dairesi, (Baştarafı 1. Sayfada) Ambalaj değil. Namusln vatandaslar ihÜsküdar ve Beykoz ilçelerini yct menfaatine değil, millet ve membarlarda bulunnvorlar.'ihbarlaki alanı içine alan «t sküdar EmUâcın fiyatında büyük etki leketin de menfaatinedir. Büyük nn yüzde İM'Ü dogru çıkıyor. lâk Vergi Dairesi» dir. Bu daiyapan ambalâj fiyatlannda Bajneselelerle küçük meseleleri renin adresi de, «Csküdar, DoBu tür uyfunsuzluklara karşı tı standartlanna uygun bir uybirbirlnden ayırdetmek bir idğancılar Caddesi No. 186» dir. alacağımız bazı tedbirlerin flzerak işidir. Arkadaşlanm, • dâvala gulama getirilerek, önemli biri rindeyiz..» ucuzlama sağlandı. Firelerin da1 Aynca, tüm bu Emlâk Vergi rını yitirip, kendilerini dâva haha düşük tutulması sağlandı | Dairelerinin önünde, dairelere «Zengin etmek değil» Une getirenlerle. dâvalanna saÖrneğin ampullerde »i 25 tanı j bağlı ilçelerin hangi semtleri kap hip olanlan ayırdetmeyi daima Bakan. «özel teşebbüsün, başnan fire hakkı ° o 20"ye tabletler j / sadığım belirten bütün listeler başarmışlardır. AP'nin değerll ka devletlerde emsali görülmede »» 7 olan fire hakkı tse V / » Esılmıstır. mensuplan, Kilisli mücadele aryen teşvik tedbirleriyle korunan 3'e Indirildi. kadaşlarımı sevgi ve 6aygı ile yatırnnlsrm yönelmek zorunda Flyata etki eden btr diğer selâmiar, kongrenize başanlar oldngunu» belirtmiş. ve «Bn teşfaktör, eksez dozlar dediğlmiz, dilerim.» bütün ilâçlarda, ilâcm zamanla vik tedbirlerinin amacı istihdam AP Genel Başkanı, yine dün etkisinl kaybetmesinl önlemek j sahası yaratmak, Türkiye'yi kal (Baştarafı 1. Sayfada) •yapılan AP Lalapaşa ve Tarabiçin belirtilen dozdan fazla ola11 kındırmaktır. Yoksa, birkaç kira. Veteriner hekimlerine 500800 ya, tstanbul ilçe kongrelerine rak kullamlan miktarlarda ın j şiyi zengin etmek için değillira, Sosyalizasyon ve İl Saghis dün birer mesaj göndermiştir. dirim yapılmasıdır. örneğin I dir» demiştir. Müdürlerine ayda 15001600 lira, iki müttefik ülkenin birbirlerine karşı silâhlanmaları da doğaldın demiştir CHP Genel Başkanı, Millî Savunma Bakanı Mehmet tzraenin dünkü demecinde belırttıği, «Türkiyenin hangi tehdit altında bulunduğu ve kime karşı silahlaııması gerektiği herkes t*. rafından açıkça biliıımektedir» cümlesini ele almış, şunları söylemiştir: «KOOPERATİFLER BAKKASI» KURULMASI İSTENİYOR İlâç sanayicileri (Baştarafı 1. Sayfada) rapor hazırlamışlardır. Kararname bu rapora göre düzenlenmiştir. Tepki olsa olsa vanlıs bir alışkanüğın sonucudur.» Kemal Demir, ilâç sanayicilerinden gelen şikâyetlen Bakanlığına bağlı bir komisyona inceletmekte olduğunu belirterek, yeni kararnamenin tar a konusu olan bazı önemli nıaddeleri ile ilgili iddialara cevap vermiş ve kararname ile getirilen esaslar hakkında genis açıklamada bulunmuştur. hormoniarda e/o lO.oramnda tahmoni . d mnan bu hak Vc 23'e indırümiştir. Ve en son olarak 'da. ucuzlamada etkılJ faktörler arasında imalâtçının kâr naddinın duşürülmesi sayılabiur. Eskiden "'• 25 olarak tanınan kâr haddı sanayıcilerle Bakanhk arasında varılan bir anlaşma sonucu daha düşük oranlarda uyguıanr • yordu. Ancs*. bu ilâçlar arasında farkhhk ve düzensızliR getirmişti. Kâı haddı bütün . ilâçlar için'aynı oranda *o 12^'a / düşürüldü. DevGenç (BaşUrafı l. Sayfada) da.tutuklu sanık sayısı, 80'e inmiştir. Duruşma, başka bir güne bırakılmıştır. İstanbul'dakl duruşma 127 sanıkh Fikir Kulüpleri Federasyonu ve DevGen» Davas«nın dünkü oturumunda, sanıklardan Kürşat Istanbullu, Mehnjet Ümit Devrim, Münir Danışman, Rafael AvMor, Demir Küçükaydııı ve Hamza Özkan'ın da sorguları tamamlanmıştır. Mercin Suyunun 25 köye verilmesi sağlandı; ürünler kurtarıldı BİR KUYUMCU I3BİNLİRA DOLANDIRILD! Sabahki oturum Sabahki oturumda sorgusu yapılan Kürşat İsUnbullu, Dev Genç'i savunmuş, iddianameyi bo» lukla dolu olarak nitelemi? v» DevGenç'in proleterya ihtilâlini gerçekleştirmek niyetind* olmadığını söylemiştir. îstanbullu, DevGenç ve Fikir Rulüpler» üye si olduğunu kabul etmiş, ancak kendisine isnat edilen suçları red detmiştir. Sanıklardan Mehnjet ÜmH De» rim. fikirlerinden dolayı yargılandığını iddia etmiş. Mtinir Dam<man ise, DevGenç'e üye olduğunu. ancak bu örgütün 141. maddeyi ihlâl eden bir hareketini görmediçini söjlemiştir. Eskişehir'de 17 sendika da Tunç'u destekliyor Öğleden sonra Öeleden sonraki oturumda sanık Necati Sağır'm avukatı, müvekkilinin diıruşrnaya neden getirilmediğinisormuştur. Mahk<>m9 de, Necati Sağır'ın, Çayan Davasından yargılanan ve cez^ıl "•! kesinlesen Mustafa Aydın ve Omer Erim Siierkan ile birlikte cezaları infaz edilmek üzere Cum huriyet Savcılığına teslim edildiğini açıklamıştır. Rafael Avidor ile Demir Küçiik«ydın ise, DevGenç Bölge Yürüt me Kuruluna kendi haberleri olmadan seçildiklerini belirterek, tahliyelerini istemişlerdir. Snn olarak sorgustt • yapilan Hantz*"Öz kaıı da. dört sayfa tutan yazifı sor gusundaki iddialan red ve tahliye sini talep etmiştir. Em'ak Vergisine SSK'deki Reddediliyor Sonuçta mahkeme, tahliyelerini isteyen sanıklar hakkında. askeri savcının «Ağır cezalık suçlarda sanıklann kaçma şüphesi altında sayıldıkları» görüşüne uyarak, tahliye taleplerinin reddine karar vermiş ve duruşmayı, sorgulara devam edilmek üzere, bugün 9.30'a bırakmıştır. Demitel a^öfö»«îaR \f, J DOGUM G8nü) ÖZGER ve üre»y Haml ÖZGER oğullari HAMt VOLKA.N ÖZGER'in doğumunu akraba ve dostlanna müjdelerler Maman Klinigi 10 Aeııstos I97i Yan ödeme Cumhuriyet 5778 doktorlara ise 2200 liraya kadar, Sosyalizasyon Sağlık personeline 1500 liraya kadar değisik oranlarda, Orman Muhalaza Memurları, depo ve gece bekçilgrine de 150200 lira arasında, iş güçlüğü, iş nskı ve teminindeki güçlül: zamlan odenecektir «Grev ve lökavt vardır» Uzuner, sendika yöneticileriyle de yaptığı toplantıda, Türk işçisinin içinde bulunduğn bu kritik dönemde bir namus ve fedakârlik örneğî verdiğini söyleyerek, şunları eklemiştir:' «Grev ve lokavt gibi haklar, demokratik bütün filkelerde var dır ve var olmava devam edecektir. Ancak, hakları yerinde ve zamanında kullanmak gerekir. Grev bir haktır, knllanılabilir. Ancak, su anda kullanılmalı mıdır? Buna karar vermek çok zordur..» fBaştarafı 1. Sayfada) Arap ülkelerini de Kıbrıs gibi haklı davalannda Türkiye'yi desteklemeye çağıran Masmudi, konuşmasını bitirirken, Tunusun Or ta Doğu'daki Arap ülkeleriyle Tür kiye arasında arabuluculuk rolü oynamaktan gurur duyduğunu ifade etmiştir. flraplar Öte yandan başta PTT olmak üzere bütün İktisadî Devlet Teşekküllerı ile sermayesinin yansından fazlası Devlete ait bulunan kuruluşlarda görevli teknik personele verilecek işgüçlüğü, iş rıskı ve teminindeki güçlük zamlan « î a n ödemeler» hazırlanacak «tktisadi Devlet Teşekkülleri Personel Kanunu» ile tesbit edilecektir. BÜYÜK KAYBIMIZ Merhum Dr, Feyzullah ve merhume Zehra Çavuşoğlu'nun oğullan, th«ar. Çavuşoğlu'nun sevgili eşi, Ömer Çavuşoğlu ile Nazlı Ihcak'ın sevgıli babaiarı, merhume Fitnat Çomu'nun kardeşi, merhum Yüksek Mühendis Nevzat Çavuşoğlu'. Nigâr Ozaksoy, Leman Yerdel ile Nihat Çavuşoğlu'nun ağabeyleri, Lâle %e Esra * Çavuçoğlu ile Mehmet Ati ve Hayriye Aslı Ilıcak'm büyükbabaları, Tolgay Çavuşoğlu, Ahmet Çavuşoğlu ile Zeynep Ça vuşoğlu'nun amealan Yeta Sılay Berın Çetiııtaş, Ergin Yerdel ve Fatoş Arcasoy'un dayılan. Zekiye KapanlVnın damadı Kemal Ilıcak ve Gülsen Çavuşoğlu'nun kayınpecîerleri. Turhan Kapanlı Nazan Kapanlı, Canan Tanık, Neclâ, Nilüfer ve Necip Sabit Kapanh'nın enişteieri, Munıbe Oz'un yeğeni, Mebrure Çavuşoğlu ve Nevzat Yerdel'in kayınbiraderleri Sadi, Muzaifer, Melâhat ve Mehmet Çavuşoğlu'nun amcazâdelerı Eiki Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlanndan, Demokrat Parti Izmır Milletvekiii, Yapı ve Kredi Bankası Teknik tşler Başmüşaviri ve Bayındırlık işleri A. Ş. ldare Meclisi Reisi Arar'ın açıklaması Dçvİet Bakanı ve kükümet" Sözcüsü îsmail Arar, Bakanlar Kurulunun, yan öcfentelerle iigili karar^ameye son şçklİRİ verdılini' bildirmiştir. Afar, yân ödemeye ilişkin karar'namenin de görüşüldüğü, Ba kanlar Kurulunun dünkü toplantısmda ele alınan konular hakkında şu açıklamayı yapmışt.r: VTopIantıda, 657 sayılı Devlet | Memurları Kanunu kapsamına f . ' giren kurumlarda iş güçlfiğü, is 1 riski ve teminindeki güçlük zam { larının ödenmesine ilişkin karar name üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve kararnameye, son şekli verilmiştir. Bakanlar Kurulu, genel olarak, reform tasanlan üzerindeki hazırlıklan da gözden g(jçirmistir. Bnnlardan özel bir kanunu gerektirenler için yapıl makta olan çalısmaların hızlan. dırılması kararlastınlmıştır... Toplantıda, dış ticaret konoları ve Türkiye'nin yabancı ülkelerle ticarî iliskilcr; üzerinde de durulmnştur..» Sıddık Sami Onar (Baştarafı 1. Sayfada) Onar'ın na'şı, saat 10'da Istanbul Üniversitesi merkez blnasma getirilecek ve burada yapılan törenden sonra Beyazıt Camisine taşınacaktır. öğle namazını müteakıp Onar, yine dinî törenle ebedi istirahatgâhına •verilecektir. Başbakan Ferit Melen, Onar' ın ailesine ve tstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Nazım Terzioğlu'na bir telgraf göndererek, duyduğu üzüntüyü belirtmiş, ilim çevrelerine başsağlığı dilemiştir. Av sohbetleri • . (Baştarafı Spor sayfasında) Avcıhğın. dığer sparlarda "olcfuğu gibi, antrenörü, hocası yoktur rEskı*avcılarla düşüp'fcalkmak suretiyle ve zamanla av yapa vapa avcılık ilerler. Fakat zamanımızda çok şükür kl, artık avcıhğın da yayınları. kitapları olmağa basiamıştır.. Bizim ava başladığlmız zamanla», yurt içlnde ava daır yazılar yoktu, bfezı dergilerde perakende yazılar çıkardı. O zamanlar bilhassa Ingiltere'de av konusunda eserler yazanlar olurdu, metot sahibi insanların yazdıklanndan kulağımıza gelenlerle iktifa ederdik. Şimdi. şahk verebileceğimiz eserler mevcuttur: ; . . 1 Av DergisJ, her ay jcıkgr. av Konusunda çok eenls btlEiler verirj'ehil ellerin yazılannı zevkle okumak mümkündür. Tuna Cad 30. Yeni?ehir • Ankara adresinden alınır 2 Avcılara Kolaylık, Reftızı Kl|abevı yayını Bilhassa ycni ava başlayanlara yararlıdır 3 Biz avcıların «pîr» 1 sayılan Sa'yın Selâhattin Salt Cihanoglu'nun «Avcılık Hâtıralarıx Şair Nef'i Sokak Ada Apt Nur 7 Mpda tstanbul. Her ışe bilerek başlamakta lsabet vardır. Avcılıkta lstjdadı ölanlar bir de okurlarsa elbette daha iyi sonuç alırlar. Rastgele avcı kardeşler.. T A K V İM 11 Ağustos Recep 1 Rumî: 1388. remmuz 29 Hicrî: 1392, Güneş 503 Ofle 12.19 Ikindi 16.11 19.14 Akşara Yatsı 20.58 Imsak 3.10 9.48 Çavuşoğlu'nun cenazesi Öte yandan veıat eden eski Bayındırhk ve Ulaştırma Bakanlarıntfan Muammer Çavuş. oğlu'nun cenazesi de bugün kal. dırılacaktır. Çavuşoğlu'nun cenazesi öğle namazında Şişli Camisine getirilecek ve burada yapılan dini töreni takiben ebedi istirahatgâhı olan Zincirlikuyu Mezarhğına götürülecek ve defn edilecektir. II. Muammer liiıihiıylıı Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Arız na'şı (bugün) 11 Ağustos Cuma .günü öğle namazını müteakıp ŞİŞLİ Camnnden kaldmlarak Zincirlikuyu Mezarhğındaki Aile Kabristamnda ebedivete tevdi edilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. Yüksek înşaat Mühendisi AILESI 5.04 8.56 12.00 1.44 7.54 (Oıunhudyct . fT7ff)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog