Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 11 Ağustos 1972 Bir F Cumhuriyetin macerasg RANSIZ Üçüncti Cumhuriyetinin hayatındaki en büyük raaceralarâan birinin başlangıç tarihi 31 Mart 1905 tîr. O gün Alman İmparatoru Wilhelm II, Tanca'ya gelmiş ve yap. hğı konuşmarda Fas'yı bağımsız kalması gerektiğirii sifylemişti. Almanya, Fransa'flın Fas'a hâkim olmasına asla razı değildi!.. Şgyaş yılları ve olaylar Derleyen: Mehmet BARLAS Savaştan ürken Başbakan Rouvıer, Alman tehlıkesine karşı hazırlasiığı ıttifaklar İle un yapan Dışışleri Bakanı Delcasse'ı feda edecek ve ertes! yıl îspanya'nın Algeciras şehrinde bir uluslararası konferans toplanmasına razı olacaktı. Ama tehlike ve buhfan uzun vadeliydi. Nitekim 1911 yılında »asilerle çarpışan Fas Sultanı, nuı yardımına Fransız birlikleri gıtrruş ve başkenti işgal etmı$lerdi ki, arkasından, 1 Temmuzda Alman zırhlısı «Panther» Agadir limanına gelip bir çeşit ihtarda bulundu. Fakat Inğiltere bu defa ise müdahale edecek ve AlmanFransız çatışmasmda, Pars'i yalnız bırakmayacağını açıklayacaktL Almanlar bu ihtar üzerine geri çekildiler. 1911'in Kasım ayında Fransa ıle imzaladıklan bir anlaşma\a gore de, Fransız Kongosunun bir kısmmı alıp, Fas'takı Fransız hakımivetını kabullendıler. Fakat artık, Almanya'nın istikbalde kurmayı tasarladığı buyuk sömürge imparatorluğu yolunda, her işe başvuracağı anlasılmıstı ve Paris bundan ürkuyordu Agadir limanında «Panther» in demır attığı sırada Paris'te Başbakanlığa gelen Caillaux, Al manlarla mall ve ticari yoldan anlaşabılecegine inanıvordu. 1911 yılımn Kasım ayında, Par.s ıle Berlin arasında gizlı mü zakereleri başlattı ve sonunda Almanya'ya bütün kolonilerde serbest ticaret yapma hakkı da tanındı. Bu müzafcerelerden 8timi değü ama, Fransız Kongosunun bir kısmını Almanlar'a peşkeş çekmesi yüzünden Meclls Cafllauyyu devirecek ve yenne 1912 de Poincare gelecek Savas nruında bile poUtih skandallar açıja çıkı.Tor. FRANSA'DA KARGAŞALIKLARA YOL AÇÂN ÜÇ SUİKAST HADİSESİNİN ERTESİNDE SAVAŞ DA BAŞLIYOR Lorraine'li Poincare'nin temej (feelliğı, Almanlar'a tâviz vermekle banşın sağlanacağına inanmamasıdır. Bu yüzden de rakipleri O'ndan «Poincare savaş demektir» diye soz ederlerdi. Poincare, 1913 ocağında, Cumhurbaşkanlığına seçildi.t 1913 Ağustosunda, askerlik süresi üç yıla çıkartıldı. Çünki tır «ure evvel Almanya silâh altındaki askerlerinin sayısını artırmıstı Buna karşı 1914 baharındaki seç:m!ere «tki yıl askerlik» sloganı ıle gıren Radıka! ve Sosyalıst Partılerın kurduğu * para »lan milletvekilIerinİD varlıçı öğreniliyor bu yüzden de havadakı gerginlik «Sol Blok» çoğunjuğu kazanın' hergün ca, barıs ümitlerı artacaktı. Bu " *' biraz sırada, bir tanesıni butun dün.* daha \anın pek iyi bıldığı üç suıkast artıvordu. geldı çattı ..' Üc suikast Bir suikastta, SosyaUst lider Jaures bir sağ fanatık tarafından Paris'teki bir kahvede vurulacaktı. Böylece Fransız Parlâmentosuna hâkim olan banş taraftan iki partiden birincısi baş^ız bırakılmıstı . Dığer suikastta ıse, ikıncı banşçı partı olan Radıkaüerın Uderı Caıllauz polıtık sahneden çekıldı. Yeni hükümetin Mahye Bakanı olan CaiHaux'ün kansı, «Le Fıgaro» gazetesı ba?yazan Calmette'i vuracaktı. Muhafazakâr «Le Flpıro», 1914 başında Caıllaux'yu yıkmak Içın bir yajına başlamıştı. Çünktl Caillaux, gelir vergisini Fransa'ya sokmakla kalmamış, Almanlar'le flbrtü de adet halıre getirmıştı. Fıgaro'nun başyazarı hakaret dolu saldınlannda daha da ılerı gıttı. Caillaus'nun bırıncı e\lılığı sırasında, sonradan aynlıp kendisi ile evleneeefi venı kansına \azdığı aşk mektuplannı da ya \inladi. t'in kötu >anı, bu raek tuplar yazüırken, kadının da taşka bir adamla evh olmasıydi. Madame Caillaıne bunun üzenne 16 Mart 1914 sabahı «Le Fıgaro» ya gıttı: başvazan, odasmda altı korşuri sıkatak ölöurdıa. Tabu kocası da Bakanlıktan istıfa ettı'. Temmuz'da ' başlayan cinayet dâvasında, Madame Cailllaux'nun avukatı, «Tabancanın kendi kendine altı el ateş cttiğini» savunmuşta. Dreyfus dâvasında pek sert olan Fransız hâkımlen, bu aşk kurbanı kadına merhamet gösterdiler ve beraat ettirdiler Ama aynı merhameti ilende kocasma karşı göstermeyip hapse mahkum edeceklerdi. Üçüncü en UnlU stukastı hepimiz biliriz. 28 Haziran'da, Saraybosna'da, Arşiduk Ferdinand ıle kansı, bir Sırplı tarafından vurularak" öldurulmuştu. dığı ve savunmasıni tankım ettığı bu taarruz, sürekli yagmur dan çamurlaşmış bir arazide 16 Nısan'da başladı. Mayınlaumıs, kuvtılan zehırlenmıs topraklardan geçen askerler, tiindenburg hattı denilen Alman me»* zılennın önüne gelince de, id*ta katliama tabi tutulduiar. Savaş Bakanı Peinleve, yenlk general Nivelle'yı uziilaştırmak istedı. Ama katolık kilisesinin en amansız düşmanlanndan olan îçişlerı Bakanı Malvy, protestan olduğu ıçın Kivelle'i tutuyordu. Fakac Fransıa oıdusunun zayiatı devarn ed'.nce, 15 Mayıs'ta Nivelle uzaklaştınldı ve yenne Verdun kahranıanı Petaın getiriloı A?..ı sırada, orduda ayaklanmalcir başlarmştı. Bu ayaklanmalan, i.ıkerin hajat sartuıı düzolten ve orduya ıçtenlikle eğilen Petaın basüracaktır. Sıvil kesimin kaynayrrîasınm durduğu da pek fcoylenemezdi. Bu arı>ua «Le Bcünet Kouge» (Kızıl Şapka) olayı patlak verdı A mereyda isınY.t bir macera pcrfctin çıkardığı solcu «1« Bonnet Rouee» dergisı, Cumhur bsşkaııı na ve Ingıllere ile ittifa ka karşı yayın yapıyordu. Asjnaa, savaş baş!arH.an Malvy, Almereyia'ya para veraıiş ve so la z jarlı olma^j başlayan yayınını susturmuştu Fakat bu defa da Alman ajanlan savaş aleyhtan yayma devam etmesi içla Almereyda'ya gı.îliM yardıma de\ram etmişler'li. 1S17 Temmuzunda Clemenceau, bu fırsattan istıfade edip Mecliste Malvy yl istıfaya zorladı Tutuklanan Almereyda ise, hürrcsınde infıhar etmıştı. Sonra bir milletvekilinin Almanlar'dan parn aldığı, ıvrıca Bolo isminde bir adamın Alman parasi aagtttığı ortaya çık *ı. Mata Hari olayını. trrtık" yogunlasan bir «jndışe havas> ızle dı. Eski Bakan Malvy'nın casus olduğu Mecliste ıddı.ı edıîiyor, savaşın kolü yonetıldığını soyleyen Clemenceau'nun yıldızı ıse iyice parlayarak başbakanlığa getirilıyordu. Clemenceau ıktidara gelince ıse, Dreyfus olajindakıne benzer bir tutumla, banş taraftan Caıl]aux'u ve Malvy'yi casusluk ısnadı ıle iki şer yıl hapse mahkuvn etırmışti. Sa\aş yıllan bu şekilde geçti ıçeride... 11 Kasım 1918 de, Mareşa! Foch'un Rethondes'deki vagonunda Almanlar sllâh oırakışması anlaşmasuıa imza atnılar ken, bu, Fransız Üçuncü Cumhuriyetinin bütün o'ihranlan gerisınde bırakarak pırlayışının ıfadesı sayılıyordu. Sav<iMiı petırdığı birlik, aynlıklin unutturmus, ortaya ğüçlü O'J üevlet çıkartrnıştj. Fransa artık askeri bir ktıvvetti. Işıklar ıçindeki Pans, yeniden dünya dUşüıJcesinin ve saııatının merkezl olmustu. 1925 te tm zalanan Locarno Paktı Ise, Almanya"yı Batı Devletieri arasına sokuyor, banş ebediymiş gıbi görünüyordu. KRONOLOJİ 1904 ' îngiliz Fransız paktı ımzalandı. 1905 Wılhelm II Tanca'da Hazıran: Delcasse, Dışışleri Bakanlığından ıstıfa edıyor 1906 Algeciras konferansı Clemenceau Başbakan 1911 Caillau* Başbakan. «Panther» zırhlısı Agadır'de. 1912 Caillaux istıla edıyor Poincare Başbakan. Fransa' nın Fas'a hâkımıyetı kabul edılıyor 1913 Poincare, Cumhurbaşkanı. Ağustos: Üç yıl askerlik mecburiyeti. 1914 Nısan: Seçımlerde solun zaferi. Haziran: Arşiduk Ferdınand qlduruldu Temmuz: Jaures dlduruldu. Poıncare'nin Rusya'yı zıyaretı. 23 Temmuzda savaşm başlaması. 1 Ağustos; Fransa'da SBferberlik. 3 Agustos: Fransa da savaşta. Eylul: Hükümet, Parisi terkediyor. Mar1 ne muharebesı. Aralık Hükumet, Paris'e dönüvor. 1915 Brıand Başbakan 1916 Şubat: Verdun muharebesi. TemmuzEylul Sommes muharebelen. 1917 Mart: Briand'ın ıstıfası. Rıbot Başbakan. Mayıs : Orduda ayaklanmalar. Foch ve Petain'ın tayinleri. Kasım: Clemenceau Başbakan. 1918 Kasım: Banş. 1919 Haziran: Versay barıs antlaşmaları. Savaş Olaylar hızlr gelıştı Avusturya • Macarıstan Sırbıstan a, Rus ya da Avusturya • Macaristan a savas ılân ettıler. Arkasından Almanya Rusya'ya savaş ılân ettı. Berlın, Fransa'nın tarafsız kalmasıilı ve Toul ıle Verdun'ü Almanya'ya vermesıni ısteyince de, 3 Ağustos'ta Almanya ııe Fransa savaş halıne gırdııer. Tarafsızlığı Ingıltere tarafından teminat altına alınan Belçıka' nın ışgali ıle de, 4 Ağustos'ra Londra, Berluı'e savaş ilân ettı. Bunun adı dünya savaşıydı 1564 gün sürecek olan, yeryüzü nün gördüğu en kanlı savaştı bu.. Fransız Uçüncü Curnhunyeti bu savaşa birlik içinde girdi. BaştakJ yenilgilere ve top sesle ri Paris'te duyulurken hükumetm Bordeaux'ya goçmesine rağmen savaşı zaferle bıtirdı. Ama toplumun aldığı yaraları da r = >raberınde tasıyarak geçirdı savaş yıllannı... Yeni yaralar da eklendı. 1940 ta olacagı gibi, 1914 te de Alman saldırısı en beklenmedık yönden gelecekti. İngiltere Kralı Yedinci Edvard ile Fransız Cumhurbii>kanı Loubet'nin (resimde görülüyorlar) imzaladıklan •ntlasma, o zamsmn Avrupa'sındaki bloklardan birini iyice şekillendinnişti. Sıcaklardan akıl hastalığı artıyor ,".Bu yıl yurdumuzda hissedilen sıcak havaların akıl hastalıklarmı arttırdığı konusundaki iddialar ilım 'adamlan tarafından da doğrulanmıştır. Bakırköy Akıl Hastanesi Ilgililerl «Halk arasında (patlıcan zamanı) diye bilinen bu mevsimde akıl hastalıklan artar. Bu yıl sıoakların fazlalığı ile orantılı olarak akıl hastalannın r < sayısıçda da Jıissedilir bir. n « | t •"*" ım^ * "*** olnu/şhlTR^demlşlerdir.î *rremTi>CT"fer; Savaş plânı İzmir Tüccar ve Sanayicileri Kıbrıs'a gitti lzmir tüccar ve sanayıcüerınden 74 kışıhk bir grup 4 gunluk bir inceleme gezisl için Kıbns'a gitrruştır. Hejet mensupları ayrıca Ktbrıs'taki soydaşlarımızın çeşıth sorunlarına da eğüeceklerdir. Heyette bulunanlar Yejilkoy Havaalanında.. Almanların Fransa Uzerirıcl6 çabuk zafer kazanmalannı bngoren plânı 1891 den 1906 ya ka dar Alman Ordusunun Genel Kurmay Başkanlığını yapan Kont Von Schlieffen hazırlamış tı. Buna gore bütün guç sağ ka nada verilecek ve Llege Namur geçışinden Belçika'ya girilecekti. Kanala doğru batı bastınlchk tan sonra da, keskin bir dönüş le güneye, Paris'in Güneydoğusuna kadar sarkılacaktı. Bu saretle Alsas ve Lorraine'deki Fransız ordulan da kuşatllmış oluyordu. Von Schlieffen'ın halefi Von Moltke (1870 deki Prusya komutanı Moltke'nin yeğenı), plânı uyguladı. Fakat Alsas ve Lor raine'deki Fransız ordulan ıle karşı karşıya mevzilenen sol kanadı da, sağ kanattan aldığl kuvvetlerle takvıye etmişil Ama boylece sağ kanat, Schlieffen'ın tasarladığı gıbi karşısmdakı Fransız birliklerinden yedi defa değıl üç defa guçlü olmuştu. Alman ordusu plânlandığı ttzere altı haftada Paris'in güneyıne ındi. Fakat 613 Eylüide Marne'da cereyan eden muhare belerd», bir mucize olacak ve Fransıa îngiliz ortak kuvvetleri Almanlan yenerek önce dur maya sonrs da geri çekılmeye zorlayacaktır. Fransız ordusunun başındakl Joffre'nın zafen, 14 Eylül'ds Von Moltke'nin azledilmesı ile sonuçlanmıştı Ve Fransa'nın Umidı burada doğrmıştur Savaş daha dort uzun yıl sUr du. 4 milyon Fransız kayboldu.. Sonlara doğru başbakan olan Clemenceau, banş taraftarlanna ve baş kaldıran herkese karşı en sert tedbırleri alacak, hat tâ eski Başbakan Caillaus'u ve Içişleri Bakanı Malvy'yi bıle hapse attıracaktı keresteciler ve ambarcılariD şehir dışına tajinması bir vıl daba gecikiyor Bakırköy Akıl Hastanesi Ba? fZTVÎtR, (Cumhürlyef Ege Bürosu) Kuşadası Selçuk arasında onhel^ırrf Muavini Aydın Uluyazman sıcaklarm akıl hastalıkJan üze ceki gece meydana gelen zincırleme trafık kazasında 5 kişi olrındeki etkısıni su şekilde açık3 kişi de yaralanmıstır. lamıştır: «Aramızda gayet norraal insanlar clarak yaşayan bir çok kimse aslında ruhl bozukluğa istidatlı kimselerdir. Bunlar huzur ıçınde yaşadıkları sürece akıl hastalığı ortava çıkmaz. Yam hastalık adeta küllenmiştır. Ancak bazı huzursuzluklar doğduğu takdirde vücuttakr denge bozulur ve hastalığa eğılimi olan kimse akıl hastalığına tutulur. İşte sıcak, vücuttaki bu nörovejetatif dengeyl bozan en kuvvetli unsurlardan biridir. Hararet vücuttaki mevcut fakat küllenmis hastalığı agrandize ederek ortaya çıkanr. Bu dünyanm her yerinde böyledir. Sıcaklar arttıkça akıl hastalannın çoğaldığı yapılan binlerce istatistiğin doğruladığı bir gerçektir. Ve şimdı İstanbul'da da durum bu| dur.» Romorkuna bindirdiği 8 kişiyle Kuşadasından Selçuk'a gitmekte olan Süleyman Bilgin'in kullandığı 35 DS 800 plâkah traktör, karşıdan gelen Muammer Uzun yönetimindeki 35 AE 872 plâkah otomobüle çarpışTnıştır. Bu sırada, Uzun'un kullandığı otomobili izlemekte olan Süleyman Konuk idaresindeki 35 DE 279 plâkah otomobil de, çarpışan taşıtlara bindirmiştir. Kazada, traktbr sürücüsü Süley man Bılgin ile Römorktakilerden Huscyin Arığ, Mehmet Yaltuğ, Nalân Şekerci, Keroal Şekerci ölmüşlerdir. SiHeyman Konuk, Necaü Şekerci ve Kenan Şekerci de ağır yarah olaraR Selçuk Devlst Hastanesine kaldınlmıştır. İstanbul Ticaret Odası'nın 90. yıldönümü kutlandı • BAŞARILI İHRACATÇILARA MADALYA VERİLDİ \enmfk, teşvik etmek meselelerini süratle çözmek bnsusunda daha çok fayret sarfetmeliyiî» demiştir. Osmanağaoğlu 1971'de başarıh ihracat yapan 39 kuruluşun yonetıcılerıne teşekkürlerını bıldırerek. yeni mamuller ihraç etmelennı dilemiş ve fdzlerıne devâmla, şunlan söylemiştir: «Memleketimizde ozun yıllardanberi ilk defa tedive muvazenesinin lehte olduğu görülmektedir, Mnvazenenin lehte olmasında. ynrt dışındaki değcrli ve muhterem Isçilerimizin çalısmasının büyük rolü \ardır. tlı> racatımızın artmasının da tesirli olduğu muhakkaktır. Tediye mnvazeneti •aflanraasında esas faktor, ihracat olmalıdır. Ticaret muvazenesindrn do£sn bir tediye muvnenesi saiUm bir tcmele dayanmıs olur. Ferl basına dnşen ihracat rakamlanna bakarssk, Türkiye'nin birçok memleketlerden geri oldnğu görülür. Bu sebeple, bilhass* sa nayi mamnllerinin ihracatının tes^ik \e gelistirilmesi çabalanna büyük hız vermeliviz. Bu bakımdan, ssnayi mamulleri ihracatımızın jeliştirilmesinde, ih racat kredileri ve ihracat kredi sigortaları imkânlarının bir an evvel sağlanmasmı temennl ede .rira.» Ticaret Odası Başkanı. «Wold Trade Center» (Dfinya Ticaret Merkezi)'ın ihracatta onemli rol ovnavan müesseseler halıne gel. • dığıni belirtmis ve Turkiye'nin de bunlar içinde ver almasını istemiştır. İstanbul Ticaret Odası'nın kuruluşunun 90. yıldönumu, dun kutlanümış, 1971 yüında basarılı ihracat yapan firmalara madalya ve beratları verihniştir. Kutlamada; Ticaret Bakanı Taım Talu da bulunmuştur Demirciler. keresteciler ve ambarcılaVm şehır dışına çıkmaları bir yıl daha gecikmiştir. Şehır tra fığinin buyük olçüde hafıflemesıni sağlayacak nakil işınin gecıkmesine, arsaların üzerınde bulunan gecekondular rreden gösterilmektedır. Üç kuruluşun yonetim kurulları Vali ve Beledıye Başkanı ile görüşerek. gecekondularm başka ye re naklini istemişlerdır. Demırcıler. bütün hazırlıkîarını tamam ladıklan halde, arsanın tam yapım yerinde bulunan 21 gecekondunun yıkımını gerçekleştiremedıkleri içm temeli atamamaktadır lar. Demır Tüccarları Çarşı Kooperatifi Baskanı AH Bayraktaroğlu, «Bir çok gecekondu sahibini anlaşarak razı etmiş bulunuyoruz. Arsamızm üzeride bulunan gecekondular. Gecekondu Kanunu nun şumulu içinde bile değiller. Fuznli olarak jerimizi işgal etmis durumdalar. Elimizde yıkim kararları bulundugu halde, bir türiü bu işlem gerçekleşememektedir. Dolayısivle de. inşaatın yapımı gecikmektedir. Nitekim, bir >ıla yakın zamanımız, gecekondu lan temizlemekle geçmiştir. Hâlâ da gecmektedir. llgililerden >ardım beklijoruz» demişür. Demirciler ve ambarcılar, Londra Asfaltı üzerinde Merter Sitesinin karşısma duşen 800 bın metrekaıelık alan uzenne taşınacaktır. 29 yaralı •;• .' GELIBOLU Izmır plâkah bir otobüsun bir kamyonla çarpışması sonucu; îa'i <ağır, 29 kışı >aralanmıştır. Kaza, fazla hızdan meydana Osmanağaoğlu'nun konuşması Hılton Oteli'nde düzenleneT toplantıda. Yonetim Kurulu Baskanı Behçet Osmanağaoğlu, >aptığı konusmada, tediye mu\azenesının sağlanmasında esa? faktorun ihracat olauğunu belırtmış. «Ihracatımıza cok önera \ermek. ihracatpılarımıza çii Öğütler .. Hava sıcaklığının artması üzerine ilim adamlan akıl hastalığına karşı şu öğütlerde bul unmuslardır: • • >m Fazla çalışmayın. Giüıeş altında fazla kalma Kara bulutlar Frank değerinin düşmesi, bir yüda yedı hükümetin devrilmesi gibi kara bulutlar vardı ufuk to ama, Cumhurbaşkanlığîndan sonra 65 yaşında (1926) başbakanlığa gelen Poincare yeniden güvenl ve ekonomik istikrarı sağlayacaktı. 14 tincü Louis'den beri Fransa'nın geçirdiği en mut lu yıllardı bunlar. Fakat bir de derinde yatan ve yenileri eklenen problemler vardı. Bütün bunlan büyük dünya krizı C1929") ve Fransa'yı etkıllyen yanlan açığa çıkardı. • Baharlı, bıberlı ve yağlı >emekler yemeyın. Bol bol su içın • Gunde bir kaç defa dus yapın. • «Bana birşeyler oluyor» diye telâşa kapılmayın. Vfadalya ve takdirname alan firmalar Madaha ve takdirname a'.an fırmaların adlan şoyledır•Akçimento Ticaret A.Ş., Austro Turk Tutün A Ş , Baran, " Nazım Baran. Benk İhracat v« San., cBoynerler» Osman Boyner ve Oğulları Ştı.. Ved'at Dulusel. Ece Gıda Sanavıı ve Ticaret A.Ş., Katre Bağırsak, Sab ri Gungor, Mehmet Gurel, Hav. rettin fe<Karaca ve Kardeslerı Koll. Ştı., Magnesıt Anonım Ştı. Mensucat Sartral T A.S.. Mithat Giyim Müessesesi Narin Mensucat Fabrikası A S Havim Pinhas, Ram Dış Ticaret A.Ş., Tamsan Tomruk Ve Ağaç Mamulleri Sanayii A.Ş , Tansever Ticaret A.Ş.. Tat Konserve Sanayii A.Ş., Tekstüre Iplik Sa. r.ayii A.Ş., Türk Boraks Maden<:ılik A.Ş., Türk Maadin Sti., Turkiye Sise ve Cam Fabrikası A S., Ünal Koll Stı . Koçtu» Denizcilik ve Tıc. A Ş.. Urallar Ticaret ve Naklivat, Kontuar Tunzm Enternasvonal Seyahat Tunzm ve Naklivat Acentesi, Setnr Servis Turistik A.$.. Bev. H Kebapçıhk ve Ticaret, Konvalı Lokanta Nurettin Doğanbey, Faruk, Cemalettin ve Avkut Şengor Kardesler Koll Sti. l'tanbul Halı Galeri=i Bırgi Sanavi A S . Continent Ticaret Yu TAKŞİM'DEKİ OLİMPİTAT MEŞALESİ Olımpıyat Meşalesl, Atına'dan Munıh'e atletler tara<uf ParmaksızoSlu. Demırd fından 1 tasınırken Istanbul'a da getırilmıştır Aygas Şirketının paslanmaz çelıkten yaptırdığı buyuk Konservecılik A.5.. Gokvigit meşale , Olimpiyat Meşal&smin* at?şıyle tutuşturulır, uş, sabaha kadar Taksım Alanında yakılmıştır. Ticaret ve Sanayı Koll Şti.. Resımde, Taksım Alanında Aygaz Sanayı tüpleri ıle beslenerek yanan ve Şirket tarafından TürkıKarm»n Deri ^anavi vp thrafaye Mıllî Olimpiyat Komitesıne armağan edüen P.eşh Meşaic gorulmektedır. Meşale 20 Ağustos 2ü rı A Ş. Yaşar Unal ve Ort., OniEylul Urihlerı arasında, Izmft" Fuarındakı Aygaz Pavyonu onund» surekli olarak yanacaktır. varsal E\port Rıfat llya Benmuaras ve Ort. Adi Kom. Şti. (Manajans: 2511) 5763 TEŞEKKÜR Merhum emekll Albay AH Rıza Qam eşı; aziz varlıâımız; sevgıli annemiz Merhum Salih ve methume Muhsine kızı merhurn Suleyman esr. Nedırae Muhsine Kocamemiojtlu ve Muzaffeı Erzımn bırıcık anneleri; Cela) Hulus! Kocamemioğlu ve Yuk Muhendıs Lütfu Erzinin kaym vahdeleri: All Can Erzinin buyukannesi; bulunmaz insan Vefat ve Tesekkür Bir skandal daha Clemenceau'dan öncekı B a bakan Rıbot, Batı Cephesının komutanı Geneı Kurmay Başkanı General Nivelle'in plânına uy gun bir taarruz ıçın onay vermiştı. 1917 Nısanındakı bu olay, savaş öncesi yıllarını andıro1 bir buhranla sonuçlandı. Aunan komutanı General Luddendroffun daha önceden bilBolmesi 9 Kdklenccek ağacın cinsi Okalıptus ağacı TARIN: Son yıllar AYŞE SAMİHA ÇAM'ın •melıyat ve hastalıkları boyunca alaka ve ıhtımamlarını esırgemeven Etımesjaıt Hava Kuvvetlert ve Ankara Hastahanelerı başhekım: hekım ve personelıne: merhumemn butun iy) ve fena eunlerinde; özelbkle amehvat ve hastalıklarında çok vakın ve musfık alaka: Isabetli mudahaleleriyle unutulmayacak vardımlarda bulunan vefalı dost: buyük lnsan Dr. Yarbav Cebbar DenRiz'e cenaze mersimlne katılan; yardım eden bızzat veya telefonia; telerafla; mektuola acımm pavlasan: cetenk gonderen Malive Bakanlı£ımn muhterem erkân ve mensııptarına; eski ve veni meslek ve mesal arkadaslanma' anr^ba; arkadas ve dostlar.ımza «ul«ranlarımızı arzeder.z M. ORHAN ÇA.M 13041 5772 •••••• ••••• HATtCE GÜREL 8 8.1972 günü vefat etml; olup: 9.81972 Eunü oele oamazın. dan sonra Buleurlu Camıinden alınarak Cakaldajı mezarlı. ğında tuprağa verilmistir Mevla rahmet evleve. Hastalığı sırasmda ctuygusu ve enzin bilgılerl tle büyük yardım ve »lakalşrını esircemeyen: Prof. Dr. HITZ1 ÖZCAN ve esl Dr. NEVtN ÖZCAN'a: hastalığında yardıma kosan; 61ümünde acımızı paylasan akraba: komsu ve dostlara en derin sukran ve minnetlerlmld sunariz. AttESİ Cumhuriyet S777 K\YIP Diplomamı kaybettlm Hukumsuzdur Nursel G Ö Z L C K L O Adedi Muham. Bed. G. Teminatı Lira K. Lira K. 9117 92951.88 7000,00 Karabucak Münferit Orman Bölge Şefliğinden 1 Bdlgemiz Guresin ormanı 9 numaralı bolmesi dahilinde dikıli vaziyette bulunan (9117) adet okaliptüs ağacı kökleme i?i yukarıdo yazılı muhammen bedel üzerindeı» açık eksiltmeye konulmujtur. Eksiltme 22.8.1972 Salı günu saat 9.00 da Tarsus Belediye binasmda toplanat3k Komisyon huzurunda yapılacaktır 2 Eksiltmeye iştırak etmek ıçın geçici teminatın ihale saatinden yanm saat once Bolge veznesine yatırılması şarttır. 3 Eksiltmeje aıt şartname %e köklenecek okaliptüs ağaçlarmm çap gruplannı gösterir dosya Mersin Orman Başnr'dürlüğünde, Adana, Mersin, Osmaniye ve Sılifke Devlet Orman tşletmeleri Müdürlukleriyle Tarsus Orman Bölge Sefli|inde görülebilir (Basın 19742> 5754 Cumhuriyet 3765
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog