Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎTET 11 Ağustos 1972 UÎNPE EVtît» İ ÂlETC YAKlA5nC*J>A B'ıR. ÂÛiUlLTU W?W BÜLMACA 23456789 Izmir'in içinde Sonunda kazaya boyun eğmekten baska çare kalmaz, ysda bastan k*ra edersm.... Onçlığinde her istediğini gerçekleştırdim san n» an. bır kendı kendıni aldatms olarak karsına. dıkilır. Bir de bakarsın günıin binnde, hayatraı değeriendirebilecek isteklerinin biç birisi gerçekleşınertüş. Hepsi sende, liktr halinde, umut halinde kalmı? ve seninle birlikte yaşantımıı t ^ ^ " 1 lamış.» Gulseren, gözlertni aça aça amcasım dinliyordn. BenM boyleslne uzun, tutarh konoştnasına şaşmışttm. Bay Hidayet, bir ona, bir de bana baktı, «Şaşmayın söylediklerime.» diye ekledJ, «sizi boyle ktışlar gıbi cıvıl cıvü mutltüuk lçlnde gördüm de gençhgımi ansıdım...» Bu kez Gulseren, bağırırcasına karşılık verdi: «Av! amc*! bız, şımdi mutlu mtıyuz?t Bay Hidayet Koryürek, bir süre onun yuzüne, bir süre de betum yüzüme baktı: «Mutlusuntız kızun.... Mutlusunuz! Ne yazık H, her genç gibi muthıluğumızun farkında değilsinlz.» «Hayret doğrusu?» «Yok, bund sasılacak bir şey yok. Sizln şu sırada kendiniri mutlu hissetmemeniz, vermeniz gereken bir karann, güçlülclerinden. sıkmtılanndan üerl geliyor. G«çicidir, aldatıcıdır. Karar Teneıneıııenin sıkıntısı, Uzuntüsü, insanm mutliıluk duygulannı jrölgeler: Önümde bir fırsat va.r dersinra; bu fırsatı kaçınnak, iyi mi olur, yoksa benim için kötü mli?» •.','". ' ' Gulseren, taşı gediğine koymaktaa sevüıçll, / ' " «Ama ameacıgım,» dedi, «in«an bir karar Terebilmeli, vermeli... Biraz önce siz değil miydinız, biitün ^îmrüm gençliğımde kaçırdıfını fırsatlara yanmakla geçti diyen?» . Korviirelc, gözlerinl ocağa dıktı: •' «Dofru. Ne var ki insan olayların içinde yaşarken . hemen kaçırdığı fırsatlanft farkına \aramaz... Bunu söyledim. Zamanla SAMİM KOCAGÖZ'ÜN ROMANI 6 4 0 yıİ önce Cumhuriyet IMUMİ harp başlar başlaI maz sılâha sarılarak aleyhimize isyan «den Asuril'er, Ingılır işgalinden gonra da lngiltere'ye iltihak etmişlerdır. Gayet iyi ddvüçen bu adamlardan Ingilizler faydalan mıslar ve muntazam ordular teşkıl etmişlerdi. Irak'tan çekıldikten sonra da lngılızler uçak karargâhlannı ve askeri uslerinm korunraasını Asurilere bırakmışlardî. Irak hukümetı Asurîleri uygun yerlere yerlcştirmek istemişlerse de silâhlarınr bırak SOLDAN SAÛA: 1 > Yukaekten atılarak sbylenen asılsız ve uydurma mubalagalı »ozler. 2 Kolay (Eski dıl) Kartiyen, imkânsu mânâsına. 3 TERSI Aiganıstan' ın başfcenti Düımızın aldıgı hıs. 4 TERSÎ hiç kızarnuyan cıns bir domaies turu Kın> yada tantalın simgesi. 5 Bır şeyın hudutlan içında olan kısımlar. 6 Bir gezegen Kım yada. sodyumun sungesi. 7 TERSt meyvada, kabuk ıle çekırdek arası TERSI bir çıçek. 8 Bır cıns erkek deve Bır şehir avukailarının bağlı bulun duğu btrlık. 9 TEBSI ev (Eski dil) Kanun ve törenin verdıği müsaade. YVKARDAN AŞAĞIYA: 1 Bir bahk. 2 Kımyada bır (feellık Terri malztmesınden. 3 Yapnudan aeb» olarak kullanılan bir bitla Safra. 4 TERSİ orduda erlenn içine çokça yemek akbklan büyük kap veya yemek aamanı. 5 Gelecek hakkında bir takun işaretlerde, sozlerde, bildınlerde bulunan kımseLere verılen bır sıfat. 6 TEESI utanma. hıssı Bir hatırayı uzun süre yaşatsın diye bir yere kazınan yazı. 7 Bırinin emrl alündaki kimse madun Çaljuk tutuşucu bazı yerde kıbrit yerino kullanılan çakmak taşı ile ateşlenen mantar kurusu. 8 Bir ırk Kımyada radyumun simgesi. 9 Yanlışlık kugur TERSI büyuk bahklan yakalamafc için kiıçtik balık btçiminde bir ucu iğneli kurşun. DCNKÜ BULMACANIN ÇÛZUMti SOLD\N SAGA: 1 Partal, Ha. 2 Avarya, Ar. 3 Malkara. 4 Yosma Tak. 5 Ale. Klor. 8 lsa, Al 7 Ev, Yıv, Mo. 8 Dirun, WıL 9 Ananas. So. YUKARDAN AŞAGIYA: 1 parya, Eda. 2 Av, OUvın. 3 Ramses, Ra. 4 Tratn Âyin. 5 Aylak, İma. 6 Lak, Lav. 7 Atol. 8 Harar, Mıs. » Arak. Solo. olaylan degerlendırince kaçan fırsatlara yanar, döğünür. Zeki Idşi, akllh kişi, olayların içinde yaşarken yolunu, yöntemıni bulabilen klşidır....» Ortalıkta bır kaçınla.; fırsatlar sozüdür ddniiyordu. Bu ko nuda, kendısını, gençliğinl de ortaya koyan Bay Hidayet Koryürek, çok güzel konuşuyordu. Anlamıyor degildim: Şimdihk Gülseren'le aramda tehUkell saydığım Ugiye, dolaylı olarak değinmek istivordu. Uzun bir süredir, hep düşünüyordum: Gerçekten Gulseren'in sevgısi, benim için bir fırsat nuydı? Onu sevdigimı. ya da sevebileceğimi, bir türlü kendi kendime söyleyemiyordum. Bir bakırfla Gulseren, bemra için bir fırsat sayılırdı: Geleceğimi değerlendirecek bir fırsat.. Mılyonlann içinde boğul mak, köle olmak eğer bır fırsat savıhrsa Bunu kaçırmak eibette benim için ivi olmazdı. Hep babam aklıma geliyordu Onun bir sözü, her işimde, her tutacağım yolda dilime, aklıma dolanıvor du: «Oflum,» demişti bir gün, «bir maçı, nasıl koparm kopara: gücünü, zekânı, bilgini kullanarak kazanryorsan, geleceğini de bylece kazanmalısın! Yasanacak bir ömür, Uç setlik bir tenis maçının sürcceğl zamandan daha kısadır; daha da ustahk, çekişme daha büyuk güç istcr...» Ben, olayların içinde aklımı kullanmaya çahşıyordum ne de olsa, bir kaç yüdır, askerliğiml yaptığımdan beri, kendiml çıkı? noktasındaki bir atlet gıbi biliyordum. Olaylara, olayların gelişmesine bakarak karar vermeyi geciktirivordum: o kadar... Gulseren'in aracasına kızacak bir durum yoktu ortada. Haklıydı da ne de olsa Gerçekten zeki kişi, akılli kisl, olayların içinde yolunu, yönteminl bulabilen kişiydi. Acaba Hidayet Bey, ticarette bunt» başarıdan sonra, kendısini mutlu savmıyor muydu7 Ömrünü de£er!endirdiğini savunamaz mıydı' Yolunu, vönünıi bıüaraamış mıydı? Gençliginde kaçınp da sonradan yandığı fır satlaı ne ola? Kendisine böyle bir «oruvu sormak istedim, ama düsündüm kaldun. (Arkası rar) ,S ; u IRAK SINIRINDA KANLI OLAYLAR maları fartı konunca Asuriler hukümetı de sılâhlannı bırakbunu kıbul etmemışlerdır. Iş' malannı tekhf etmtstır Buna te şjmdı bırkaç gündenberı da yan,aşmadıklan için Asuri13.000 kişihk sılâhlı bir kuv ier bu defa Irak kuvvetleri ıl« vet Suriye cıhetme geçmek is çarpışmaga başlamıslardır Bır temişse de Fransızlar kabul kaç gündenberi Irak »ınınnd» etmemişlerdlr. Tekrar trak'a kanlı olaylar cereyan etmekddnmek isteven Asurtlere, trak tedir DÜN MAARtF Vekilı Reşit Galip Beye, Ünıversit» Rektörü Neşet Ömer ve Edebiyat Fakültesi Dekam Kdprülüzade Fuat beyler ısüfalarını takdım etmışlerdır. tstifalann sebebı oğrenilememiştır. YERLİ MALLAR, sergısindeki dekorasyon ve vıtrla yanşmasında bınnciliji Sümerbank kazanmıştır. MALKOCOĞLU yazanaveçizen:Ayhan BAŞOGLU ÇELİK HANÇER Doktor Cemil • • i " '. .'•"': \ Boşver kızmayı muzmayı da, söyTe bakajun o dişlediğia ayvayı nerden kaldırdın? En esaslı ayralar nerde? Sen bil, ben iki dişleteyim! Altm Karıdan! Dıroi, ha? GördUyse ray anana, vay avradma... . « . j^ Bilcjın. dogrusun! Kan görmedi amma bMİT. İ U is»v, helâl olsun! Cok sulu lan, bunlar.... • ' ,V'!*. Hişt, hişt... Bak! Bak' Ordalar, geliyorlar be!..".«' «San Askerlik Şubesi, eski Kaymakamlık, tas mektep, arkada tek penceresi gorülen ortaokul: ajnı yirmi üd yü bncesi gibi... Hiç esldmemişler sankl. Caminin arkasında sarılı kınnızılı tepeler. Bağlar.^ Bu degişmez kuşkusuz bir elli yıl daha değısmeyecek göruntü...» Cemıl kamyonun yanına geldığinde bunları düşünüyor, kalabalığı tek tek insanlar olarak degil de yere yapısmış ko>u renk bir buluı tabakası gibi gbrüyordu. « Gdrdün mü be?... Şu üstündekilere bak herifin. Kral gibi, artis gibi... Ne sandın enayi? Adam bir doktor; babam fukara değil ya! Gel jshu, biz de doktor olalım! Hele bir ortayı bitirelim de sonra konujuruı. Daha lisesi var bu işın. Kolay mı doktor olmak, ha? Kısa yoldan mebus olacan öyleysem. Ne rahat bir ış değü mi?.... Mühendis, doktor daha yuksek! înmesi binmesi yok, seçildin seçılmedin dert değil!.... «Ontaıcu yıl marşı» diye iç geçirdi Cemil. Marşın mel> disi • on yılda on beş mılyon genç yarattık her yastan kısrnına gelınce ae on yılın binalan, ağaçları, tepleri filan neden bu kadar az, insanlan bu kadar çok yıprattığı gibi yabancı bir düşünce yerleşti usuna. tlçe Baskanırun kolundan çekmesi ile irkildı; an YILDIZ İNCESU'NUN ROMANI 6 ladı ki kamyonun üstüne çıkma zamanı gelmış!... Lan, eğer bunu Ankara'dan yollamasaymışlar Vjeli'nin ba>bası çıkıyordu şimdi kamyonun tepesine. ' Sen €.ör Veli'deki kurumu o saat. Htyl lan, t a s mendilini nasıl katlayıp kopuyser, kaıöyor/bir de... Gor «ğl«ın, gbr de ogren!.... • Coğrafyacı gibi başlartın, sen de!.. Sabah sabah kafamızı Utuledi zatim «görgiu diye diye... Okulu aklıma koma şımdı! Sana bır çey diyeyım mi? Çocuklar çayırda, top oynuyorlar! Lan .ıe duruyoruz öyleyse burda? Nasılsa gördük herıfi... Partimizden olsa vazdierniz dınleyip, alkışlamak. Gel abi, gel, gidelim biz, bir İki kıvırtırız»..» Cemil birden kendini bayraklar arasında buldu: «Koyu renk kalabalık... Duru mavi gök, marş, sesler, uğultular... tlçe Parti Başk&nının tanıtma konusması. Kalabalık. Bayraklar. Sesim ya az gelirse? Ne heyecan bu? Olağan bir şey oysa. Konusacağım bitecek. Bıraz dayanmak gerek yalnız. Bitecek nasılsa. Mikrofon niye bu kadar soguk? Bu adam nıye hâlâ aygıtı kuramadı?... Bir kez güçlü olamıyaca'c mıyım? Boğuluyorum sanki....» Ceketınin yakas'nı' düzeltti. Partılilerden birinin uzattığı san rarfı aldı. Açtı. Zarftan çıkan ağıtlan özenle masaya yaydı. Birden ne kadar geç başlasa o denlı iyi olacakmış gibi bir duyguya kapılnuştı. Yine hemen heraen aynı anda Bebek'de akşamcılık ettiğı köşeyj anımsadı.... «ıŞimdi şu kamyonun tepesinde durmaktansa içıp ıçip sarhoş olmak, yalnızhktan kudurmak daha iyi değil miydı? Meclis, Senato, Parti ne yapabilırdi insana... Bu işlere nrj'e kalkıştığını hıç duşUnmüş müydü? Ne gereği vardı bütün bu çabaların?... öksürerek kiğltlan düzeltmenin, alkışlara el sallayarak karşılık vermenın, karanlık kütleye seslenmenın ne önemi vardı gcçekten? ...» (Arkası var) DİSİ BOND TELEVİZYON KORKUSU • LAVOİSİER, ne demlş vakayle?.. «Kâinatta hiçbir sey var olmaz, hiçbir sey de yok olmaz» dezniş. Ya da buna ben zer daha bilımsel lâflarla kesın bir gerçeği ifade etnuş Ünlü fılozoflardan bınnın de bır ıddiası var: «Hiçbir yeni. hiçbir eskiyi imha edemez» diyor. Bu da ayn bır gerçeğin iladesı. Vaktiyle, sınema ilkel ve amatörcesine bir buluştu. Fakat süratle gelişmeye başlayınca bütün sanat çevrelennde kı yametler kopacaktı: «Tiyatronun sonu eeldl artık» diyorlardı.. Sahne sanatçılan koyu bir mateme gömülmüşlerdi. En kes tirme yoldan kurtulu; çaresı anyorlardı. Fakat sinema, tiyatroyu iflâsa süruklemedi.. Radyo, çalgılı gazinoları, gece lokallerinı zerrece etkilemedi. Şımdi televlzyondan kcrrkanlar da yakında yanüdıklaruıı anlayacaklar... TV, tiyatrolanmız, smemalanmız, eğlence yerlerimız için as la bır tehlıke çam olmayacaktır. llk günlerin merak ve heyecanı geçtikten sonra TV de en azından radyo kadar norrr.al bır ıhtıyaç balıne alacak, dığer eğlence, sanat ve eğıtim çeşıtlerının tümü de uısanlaı yaşadıkça sürüp gidecek kuşkusuz. • • • • TV KONUSUNDA bır mesele daha var: Komşuların sureklı akımndan usanan televızyon sahıplen, antenleri soktürup portatif televizyonu terr cıh, etmeğe başhyor ya\ aş yavaş. Bu tıp televızyonlar hem izdıhamı önlemek hem de kullanılış bakımından çok daha pratik çünkü.. VABI5IM0N TE o.aueecs rİFFANY JONES { TÛU V| ^ //SffABAUlM \LAK kllejfİİNİA Bl RADYO : İSTANBUL • • l' 1 ı NE Mİ . * ... » PAUA CECTt, 4PIMI 8>\e Sı Û • A (C(KJ TÛMÖMEÛ BÜCADA f 9 ^ 3 ESjJTınuıijjjV SEUİ SEBBEST ^ S£rsll S[P AT 1 fl JYAP\ ı£( y<3BS(JM ' t.J. ALTIN Curohuriye» Resat Hamıt 05 55 Açıhş; ' program 06 00 Kur'ını Kerim; TVırkçe açıkJaması ve ybrıımu 06 30 Gunajdın 07 00 Koi e haberler 07 05 Turkuler ve nyun ha. vaları 07 20 Bır ozel tanıtıcı reklâm programı 0" 30 Habeıleı 07 45 Bu sabah ın melodlleri 08 00 Irtanbu''da bugun 08 05 Reklâm su«darı , 08.10 Beraber (arkılar 06 30 Kartsık soiolar 08 45 Nıhat Mercanh'dan turkuler 09 00 Ev ıçın 09 20 Recep Bırgıt'den sarkılar 09 40 Arkası yarın 10.00 Haberler 10.05 Nazarj Balkır Tan'dan turkuler 10.20 Hafif B«tı müzJği 10 45 Oyun havaları 1 1 0 0 Sabah konlert U J 5 Şarkıiar ve saz eserlerı 12 00 Haberler ve reklaitı spotları 12.10 Beraber ve solo turkuler 12 25 Kuçufc orkestra 12.40 Mediha Şen'den şarkılar ' 13.00 Haberler 13İS Dans muziğl 13.30 ReMârn programlan 1400 Hafif Batı müzıği 14 15 Sad' Hoşses'den şarkılar 14.30 Hafif Batı muzığı 11 43 Âşık Dairaı'den turkuler 1500 Haberler 15 05 Beraber ve solo şarkılar 15.30 Cağdaş rnuzik 16 00 Çocuk bahçesı 16.15 Ulkü Besgul'den tur. küler 16 30 Haftf Batı muziği 16 45 YurdaguJ Eroğlu'dan şarkılar 17X0 Haberler 17.05 Koy odası 17 25 Kadırdar f«slı 1T.50 Reklâm prog raraları 10 00 Haberler 19 30 Reklâm spotları vı hafif muzık 19 45 Dınî sohbet 2000 Solıstler geçidi 20 25 Ülkemız ve denız 20.40 Turkuler 20 55 Bir varran Bır yokmuş 21 00 24 saatin olaylan ve reklâm spotları 21.10 tnci Çayırlı'dan sar kılar 2130 Radyo yayh çalgılar toplulugu 21.4f Baglama takınu 22 00 Rekltm programUrı 22 4. Haberler 23 00 Gece konsen 23 45 Gpce muziğı 23 55 Gunün oı»emlı haberleri 24 00 Kapanıs 18 30 Senfonik muzık 19 00 Hafif Batı muzıjK lftâO Muzık: muzık. muzık 2015 Aksara kouseri 21.00 5«n soloları 21 30 Paul Maurıat orKebtrası 22 00 Turk bestecılen 22 30 Haiıf Batj muzığı 23 00 Caz muzığı 23 30 Gece ve muzık 00 30 Hafif Batı muzığı 0100 Program ve kapanıe ANKARA 05.55 Aîılış; program 0600 Kur'anı Kerım; lürkçe açıklaması ve yorumu 06 30 Gur.aydın 07 00 Koye haberler 07 05 Oyun havaları 07.19 Bir 8zel tanıtıcı reklâm orogramı 07 30 Haberler 0745 Sabah muzığı 08.00 Ankara'da DugUD 08.08 Her telden 08 38 Cesitll ınüzık 09 0(1 Ev ıçın 0920 Muazzez Turune'den turküleı 09 40 Arkası yarın 100(1 Haberler ve reklâm spotlan 10 05 Tugrul Mumcu ve tclâl tncula'dan sarhılar 10.25 ÇesitU muzık 10 55 Toygun DıkmerTdeo turkuler 11.10 Dundaı Balkan'dan şarkılar U 30 Konser saatı 12 00 Haberier ve reklâm spotları 12 05 Alıye Akkılıç'tan turkuler 12 25 Reklâm •potları 12 30 Berabeı ve solo şarkılar 13.00 Haberler 13 15 Hafif muzık 13.30 Reklâra prog. ramları 144)0 Öğle konsen 14.15 Gonul Jpek'den «arkılar 14 35 Plâklar arasında 15 00 Haberler 15 05 Mevlut Dededen turkuler 15 20 Hafif mü;ık 15 45 Orhan Sener'den sarkılar 16 05 Cocuk oahçesi 16 20 Turhan Özek'den sarkılar 16 40 Aluümlerden seçmeler 17 00 Haberler ve re :lâm spotları 17 05 Yurttan «eslcı 17 30 Kov odası 17 50 Reklâm programları 19 00 Haberler 19 30 Reklâm spotlan 19 35 Saî eserlen 19 M) TsteJslerınız mıkrnfonda 20 İS Semra Ersnvlu'dap sarkılar 20 30 A11 Can'dan turkuler 20 45 rrafik 2 55 Bu varmıs Bır vokmu; 21 00 24 saatin olarları 2110 Turk müzıg) ozel Dmeramı 21 40 Caz muzigl 32.05 TBMM saatı 22 45 Haberleı 23 00 H«ft»nın t>esteci!İ 2^43 Gece müzi£i 23 55 Gunun onemll haberleri 24 00 Kapanıs. Azu Napolyon 24 ay»r kulçe 202 382 235. 205 17030.40 204. 385. 238 [STANBÜL tL den 16 55 Acılıs ve program 17 00 Di^kotegimiz 17.30 Kuçuk konser 18.00 Gençiere muauk no 17530.50
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog