Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 11 Ağustos 1972 Dünyada Bugün Dış haberler tngiliz hiikümeti dokgrevine karşı hava kuvvetleri uçaklarını harekete geçirdi LONDRA, (AP) Ingiliz Hükümeti, 14 gündür süren liman işçileri grevi nedeniyle yiyecek sıkıntısı başgösteren îskoçya adalarma gereken mad'deleıin yollanabümesi için hava kuvvetleri uçaklarınm yiyecek taşımasını emretmiştir. Ağır nakliye uçakları «Hercnles» 1er Orkeny ve Shetland ada larına bir seferde 180 ton yiyecek maddesi taş^yabilecek yetenektedirler. 42 bin liman işçisinin sürdürduğu greve karşılık, Edvvard Heath Hiikümeti, İngiltere'de olağanüstü durum ilân etmiş, fakat bugüne kadar ordu araçlarma yükleme boşaltma işleri için başvurmamıştı. Ülkede olağanüstü durum ilânından bu yana hükümetin ilk kez başvurduğu hava kuvvetlerinin bir sözcüsü, hava kuvvetleri uçaklarının yapacağı yiyecek maddeleri taşımasının bu sabahtan itibaren başlayacağım sçıklamıştır. McGovern kazanmasa bile... merikan Demokratlannın minikurultayı sayılan Parti MU11 Komitesinin onaylaması ile, Robert Sargent. Shrivertn Başkanyardımcısı adaylığı kesinleşmiştir. Böylece Demokrat Parti, Eaglet<m olayı üzerine içine düştüğü buhranı bir dereceye kadar atlatmış ve demokratik eistemlerin tek hedefiymiş gibi görülen seçime hızla hazırlanmaya başlamıştır. Gerçekten de çoğu kimse ve özellikle bazı politikacılar Için, seçim kazanmak yegâne gaye gibi görünür. Halbuki hera önümüzdeki Amerikan Başkanlık seçitnine uzanan gelişmeler, hem de geçmişteki pek çok olay, oy sandığının demokratik sistemde bir araç olmaktan ileri gitmedigini isbatlıyor. Nücon'ın karşısına Demokratlan temsilen seçmenin önüne çıkacak olan Mc Govern'in şansı, şımdüik fazla değildir. Efer işler böyle gider ve Nixon büyük bir iç ya da dış fiyaskonun miman durumuna düşmezse, dört yıl için daha Başkanlık hakkını elde edecektir. Fakat Mc Govern'in Amerikan siyaset platformuna getirdiği yeni fikirleri, savundtığu 1leri görüşleri bir seçimdeki yenilgl üzerine unutmaya ünkân yoktur. Nitekim geride kalan Amerikan Başkanlık seçimlerinin yenik adaylan da, kampanya sırasında sunduklan programlarınm unutulmak bir yana, Başkanlığa geçen politikacılar tarafından uygulandığjna az mı şahit olmuslardır?... Eisenhover karşısında 1952 ve 1956 da iki kez ağır yenilgiye uğrayan Adlai Stevenson, Amerikan demokrasisinin, sandık demokrasisi olmaktan ötej'e bir anlam taşıdığını isbatlayan en iyl örneklerdendir. Stevenson soğuk savaş .yıllanran ürünü olan Mc Carthy'ciliğe karşı bayrağı açan liderdi... Hemen her konuşmasında, Ameriksn aydınlannı baskı altında tutan «Kara liste» cUiği eleştirdi. Sonunda seçilemedi ama, ülkesinin seçilmis yöneticilerini etkiledi. Aynı şekilde, sosyal adaletsi» lifce, siyahbeyaz ayınmına karşı Cikması, dış politikada «Muz Cumhuriyetleri» yaratılmasını yer mesi de etkili oldu. Başkan Kennedy'nin nÜkümetinde Birleşmiş Milletler temsilcisi olduğu zaman, bütün dünva O'nu sıradan bir diplomat değil, Amerikan politikasına yön veren bir devlet adamı olarak karşılamıştı. Şimdi Mc Govern de aynı durumda... Zenginleri vergüendirip, fakirlere devlet vardımı yapacagını söylüyor. Vietnam'dan ve Avrupa'dan çekileceğini, Amerikanın dış askerî ilişkilerini aseariye indirecegini vaad ediyor. Eğer secilirse, Yunanistan, Portekiz, Rodezya ve Giiney Afrika gibi cağ dışı rejimlerin hâkim olduğu ülkelere karşı baskı yapaeak!.. Mc Govern seçilmese bile ne farkeder? Günümüz dünyasmın gerçeklerine en doğru bakış açısını getirmiştir ülkesine... Nhton yine seçilse de, artık bu sesin kulağını dolduran gürültüsüne uvmak zorundadır. Eğer o uymaz sa, daha sonra gelecek olan Ba°kan dinleyecektir bu sesi... Ve doğru ile yanlışın çatıştıgı sesler devam ederek yükseldikçe, demokTasl kurunı haline getaekte. zararlan faydalan karşısında iyice azalmaktadır. Bazı az gelişmis politikacılar, demokrasiyi futbol maçına döndürürler. «Gol atan takım galiptir» gibi. «Seçim alan parti karanmışhr» derler. Bu anlayışın roğunluğa eectiği ülkelerde. her «çimde demokrasi ve memleket kaybeder. Sonunda da denge rr"tlaka bozulur. BüHin aVsaklıklara rağmen Amerikan demokrasisi sanslıdır. rünki bu sistemin içinden dün Stevenson, bueün de Mc Govern cıkabiliyor... Kurumlasan demok rs«ideki nolitikaeılar da. iktidara nek ender eecebilen bu devlet ad«m'«rını diniemek zorunda kalıyorlar. Esat: "Sovyet uzmanları Su.riye'yi terketmeyecek,, BEYRUT, ( A P ) .Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esat Lübnan'da çıkan sol eğilimli «Al Anwar» gazetesine verdiği demeçte, Sovyet askerî uzmanlannın. Suriye'yi terketmeyeceklerini s3y" lemiştir. Esat şöyle demiştir: «Rus uzmanlannın Suriye'yi terketmelerini istemeyeceğim, çünkü Rus' lar nlkemizde bizim iyiliğimiz için bulunmaktadırlar.» Bilindiği gibi Enver Sedat'a Suriye'de Nâsir'cı grup tarafından Sovyet uzmanlanm ülkeden çıkartması için bir süredenberi baskı yapıbnakta idi. Buna karşüık Komünist Partlsi ise, Sovyet uzmanlannın çıkartıldığı tak dirde, koalisyon hükümetinden üyelerini çekecegi tehdidini savur muştu. Enver Sedat, «El Anwar» gazetesine verdiği demeçte geçen ay Moskova'ya yaptığı ziyaret sonunda Sovyetler ile, Suriye'nin 110 bin kişilik ordusunu donatmak için gelişmis silâhlar alınmasını kapsayan bir antlaşma imzaladığını ifade etmiştir. Güney Afrika? y a silâh satiyor» LONDRA, (THA) Londra'da yayımlanan Soviet Weekly dergisi, İsrail'i Güney Afrikaya modern askerî malzeme satmak ve bu şekilde Afrikadaki millî kurtâluş örgütlerinin hareketlerini bastırmaya çalışmakla suçlamıştır. Dergi, Israil ve Güney Afrika'nın çıkarlarmın aynı olduğunu id dia edip, Afrika'da ortak siyaset izlediklerini bildirerek şöyle demektedir: «Bu korkunç birliğin Pentapon tarafından desteklendiğini görmek de hic bir zaman insanı şaşırtmamaktadır.» Dergiye göre, Güney Afrika, lsrail'e işlenmemiş elmas satmaktadır ve tsrail buna karşılık. G. Afrika'ya modern silâhlar vermektedir. PÖtiTiKADA^ÖRÜNJAR ERGUN BUCI Politika denen oyun vrupa Guvenlik Konferansı ve karşıhklı kuvvet Indirimi sorunlannın günün konusu oltfuğu şu sıralarda, Senator McGovern'ın Amerika Başkanlık seçiminı kazanmasından en çok kuşku duyan ülkelerden biri hangisidir bilir misiniz? Çin Halk Cumhuriyeti. Ne garip bir rastlantıdır ki, tepelerine ABD uçaklan tarafından her saniye 52 kilo bomba yağdınlan ve yavaş yavaş dünya haritasından silinmek tehlikesiyle karşı karşıya gelen Kuzey Vietnam halkınm vöneticileri için, Çin Hindinden derhal çekilmeyi vaat eden Senatörün Baskan seçilmesı büyük bir umut kaynağı iken, aynı ihtimal Pekin hükümeti tarafından sınırsız tehlikelerle dolu bir kâbus tföneminın başlangıcı olarak görülmektedir. Çünkü McGovern. Baskan seçildiği takdirde, Çin Hindinden çekilmeye ek olarak, Avrupa'daki Amerikan birliklerinde D de ,o5O'nin üzerinde bir indirim yapacağını açıklamıştır Böy'B bir gelisim ise Avrupa'da boş kalan Sovyet tümenlerinin doğuya kaydınlmasına ve Çin sınırındaki asker! dengenin Pekin aleyhine, düzeltilmesi çok güç biçimde, bozulmasına yol açabilecektir 6 Ağustos tarihli «International Herald Tribnne» gazete. sinde çıkan bİT haber. bu bakımdan gayet ilginçtir Habere göre, Paris'teki • Çin Elçiliğinln ileri gelen bir yetkilisı, 6 ay Avrupa başkentlerini gezerek, kuvvet indınmi konusunda Ruslara güvenilemiyeceğine ve Washington'un tüm hızı ile nükleer silâh yapımına devam etmesi gerektiğine dair sürekli uyarılarda bulunmuştur. A A Çin tngiltere'den altı jet yolcu uçağı alıyor (Basından) MAO'YA TAPANLAR (Ingüiz karikatürü) Sedat'ın ABD'den yardım istediği sövleniyor BEYRUT, (UPI) Beyrut ta yayınlanan bir çok gazete. Kabıre ve Washington araima» iyi niyet mesajlan teali eoıid:£inî U'ldirirken «Le Soir» gazetesinin muhabiri de Mıs.i Devlet Başk^nı Enver Sedaj'm Atr,f rika'dan yardım Istedlgini haber vermiştir. Baçkan Nixon Kahire'ye Mısır devriminin yirminci yıldönümü münasebetiyle bir mesaj gön dermiş ve Mısır halkına refah ve mutluluklar dilemiştir. Buna karşılık Sedat da Nixon'a oır teşekkür telgrafı çekmiştir. Beyrut basmı Sedat'ın şimdiye kadar Amerikaya yaptığı saldırıları göz Önllne alarak mesajm met ninin içtenlikle yazılınış olması na işaret etmiş ve bunun iki ül ke arasındaki ilişkilerde meydana gelen bir gelişme olduğunu belirtmiştir. BM Genel Sekreteri Pekin'e gidiyor "Kıbrıs'ta taratlar artık bir çözütn yolu bulmalıdır,, Kosta DAPONTE bildiriyor PARİS' Pekin'e gümekte olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Orly Havaalanında kendisiyle yaptığımız özel göruşmöde, «Kıbns sorununun artık çözülmesinin elzem olduğunu» söylemiştir. Güney Vietnam Devrim Hükümeti ve Pıens Sihanuk "Bloksoz Ülkeler Konferansı,,na üye kabnl edildi [DIŞ HABERLER SERVİSÎ] GEORGETOM Güney Vietnam Geçıcı Devrim Hükümeti ve şimdi sürgünde olan Kamboç'un eski Başkam Prens Sihanuk'un Hükümeti, Georgetown'da toplanan «Bloksuz Ülkeler Konferansına» üye olarak kabul edilrriiştir. Bu konuda yapılan genel görüşmeden sonra üyelerin büyük bir çoğunluğu olumlu oy kullanmışlardır. Öte taraftan, Paris Barıs Görüşmelerine katılan Güney Vietnam Heyeti, Güney Vietnam Geçici Devrim Hukümetinin «Bloksuz ülkeler Konferansına» uye olarak kabul edilmesini sert bir şekilde protesto etmiştir. Büyük kumar Aslında MaoÇeTung ile Başbakan ÇuEnLay, Nixon\ı Pekin'e davet etmekle siyasî yaşantılarının en büvük kumarlarmdan birini oynadıklan öne sürülebilir .Yakın geçmişte dunya basmına aynntılan ile açıklanan Lin Piao olayı, bu kumann boyutları hakkında fikir verebilir Geçen yıl Başkan Mao'ya karsı başansız bir suikast tesebbüsünden sonra ölen eski Savunma Bakanı, Pekin'in Nixon'a vaklaşma politikasımn şiddetle aleyhinde idi. McGovern'ın Baskan seçilip Avrupa'dan Amerikan birliklerini çekmesi ve bu olusumu izleyen dönerede Çin sınınndaki Sovyet tehdidinin büvümesi ise. ÇuEnLay'in Washington'a açılma politikasımn (ki. en büvük sebebi Sovyet çemberinden kurtulmalcrır) hiç bir ise varamadıgını gösterecek, ülkede muhaliflerin kıpırrfamalan yeniden başlayacaktır. Böylece Pekin'in Washington'a açılma politikası. ilk büvük sınavını Asya'da degil fakat Avrupa'da eeçireeektir ve bu sınavdan başarı ile çıkabilmesi için de Nixon'un iktidarda kalması şarttır. Sonuç olarak komünist dünyanın en kalabalık süper devletinin yöneticileri baska blr komünist ülkevi imha etmekte olan kapitalist dünyanın bir rfumaralı süper devletinin Cumhurbaşkanıile kader birliği yapmak durumuncTa kalmışlardır. Nitekim Johnson'un bomhârdımanları sırasında hasara uğrayan volları tamir için Vietnam'a binlerce gönüllü isçi eönderen Pekin'in bu kez böyle bir eirisimde bulunmaması dikkatleri rekmistir öte yandan çeçen yıl Hindistan'la yaptıSı antlaşma ile Çin'i güneyinden saran. Pakistan'ın bölünmesinden sonra da bu çemberi saelamlaştıran Sovyetler BirliSi ise Vietnam'a yar. dıma cPevam etmekle birlikte. yukanda sözü edilen acavip kader birliğini gCçlendirme kuşkusu ile sesini pek yuksekten çıkarmamaya dikkat etmektedir Nixon vönetimi 11e 45 milvar lirahk iktisadî ve teknik isbirliği antlasması imzalayan Moskova, Senatör McGovern'e karşı da ihtivatlı tutumu elden bırakmamaktadır Bövlece Pekin, McGovern'ın Avrupa'dakl Amerikan birliklerini çekme karanndan ürken İngiltere. Fransa ve ttalya gibi Batılı devletler safında Senatöre karsı cephe almakta: Sovvetler Birliği Çin Hindinden derhal çekilmevl taahhüt eden Giiney Dakota'lıya karsı ihtivatlı tutumu elden bırakmamakta. Vietnam'da hasara uSravan Amerikan savaş araçlannın tamlrinden milyonlarca dolar kâr eden Japonya, tarihin en amanslz bombardımanlanna karşı bir tepki göstermemektedir. • " „.,,, . ,, u , Ya,*giderek dünya haritasmdan silinme •yolimu 'iutsn VietBu bir yan sorundur; ikinci dereced'e önemlidir. Devlerin çıkarlarının söz konusu olduğu zamanlar küçük bir ülkenin ya da bu ülkede yaşayan birkaç milyon insanın feda edilmesinin ne önemi vardır ki?! Kuzey İrlanda'da referandum olursa Libya, IRA'ya yaptığı yardımı kesecek BEYRUT Libya Dışişleri Bakanlıgı tarafından yayınlanan bir bildiride, İngiltere Kuzey İrlanda'da referanduma gıttiği takdirde, bu ülkedeki ihülâlcüere (İRA) yapılan yardımın kesilecegi belirtilmiştir.. libya Dışişleri Bakanlığının bildirisine göre, şimdiye kadar Kuzey İrlanda'da bagımsızlık için mücadele eden örgutlere muntazam şekilde para ve silâh sardımı yapılmıştır. Ancak İngiltere, Kuzey İrlanda balkının duygularına saygı gösterıp referandum yaptığı takdirde, Xib ya Kuzey İrlanda'daki ihtilâlcılere ve bunların bağlı bulundukları örgüUere yardımıkeseceic ,ve referRndnmun sonuçlanna .saygıll olacaktır; ı ^ı' .. Eski Majiye . • " • • * * BaUanı Demokrat ConnüUy ]\ixoti!'u destekliyor WASHİNGTON, (A.F.P.) Texas'ın eski Demokrat valısi ve Nixon kabinesinin eski Maliye Bakanı John ConnaUy, «Nixon'ı destekleyen Demokratlar« hareketinın yönetiminı eline aldığını, hareketin hedefınin şımdiki başkanın yeniden seçiîmesi için Demokratlann mümkün olduğu kadar fazla sayıda oy vermelerinin sağlanması olduğunu açıklamıştır Büyük bir faaliyet içınde bulunan hareket, muhalefet partısine geçmiş olan birçok eski Cumhuriyetçı Partili tarafmrtan da desteklenmektedir. Bunlar arasında örneğin Kamyoncular Sendikası Başkam Frank Fıtzsimmons. Johnson vönetımi sırasında resrnî 'U.S.Î.A. Haber Ajansınm Müdürlüğünü yapmış olan Leonard Manc ve Flonda eski valisi Farris Bryant bulun maktadır. Connally'nin, düzenlenen basın toplantısında behrttiğine gö re, bir süre önce yapılan bir na bız yoklaması, 20 milyon Demok rat seçmenin George McGowern'e oy vermektense Nixon'ı desteklemeğe karar verdiğinı or taya koymuştur. ABD daha güçlü nükleer silâhlar yapmaya çalışıyor merika Savunma Bairnnlıgi, ftr merika'nın kıtalararası balistik füzelerde halen kullanılmakta olan nükleer başhklardan daha güçlü ve hedefe daha büyük isabetle ulaşabilecek nitelikte nükleer başhklar yapımı konusunu incelemekte olduğunu doğrulamış tır. Savunma Bakanlıgı sözcüsü Friedheim, Amerika ve Sovyetler Birliği arasında imzalan&n BEYRUT, (CPİ) Beyrut'ta «Salt» anlaşmalan uyarmca Ayayınlanan «EI Bayrak. gazetesimerikanın Sovyetler Birliğıne ne göre, Libya, 19J2 He üçüncü karşı nükleer silâh sayısı bakıdünya ülkeleri, devrimci örgütler mından üstünlüğe sahip olamave Amerikalı zencilere bir buçuk yacağını, bu nedenle de teknolomnyar dolarlık (22.5 milyar TL.) jik üstünlüğe sahıp olmaya çayardım yapacaktır. lışacağını belirtmiştir. Gazeteye göre, Libya lideri MuFriedheim'ın sözünü ettığı ammer Kaddafi, saatte petrolden! yend nükleer başlıklara geçioı 330 bin dolar (4J3 milyon TL.) ka i olarak «MK19. adı verilmiştir. zanmakta ve 10 demir çelik fab j Bu nükleer başlıkların takviyerikası, 12 modern üniversite ve li sığmaklarda buhman komuta büyük ve modern bir şehir yaptı mevzüerini ve stratejik sılâhlaracak kadar nakit parası bulun n bile tahrib edebilecek güçte maktadır. oldukları sanılmaktadır. Libya, uçuncu dünyaya, 22 milyar yardım yapacak Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili sorularımızı da cevaplandıran Genel Sekıeter, bu konuda şunları eklerniştir: •Görüşmelcr bildiğiniz gibi yeniden başlamıştır. Birleşmiş MilIetlerin adadaki temsilcisi de bunları yakından izlemektedir. Ancak. biitiın temenni ve omudumuz ilgililer arasındaki temaslann bu kez kesin bir sonuna varmasıdır.» Kıbrıs görüşmelerinin Vietnam görüşmelerinden de fazla sürdüSAYGON (UPI) Güney Viğünü kendisine hatırlattığımız Ge nel Sekreter Waldheim, bunun etnam takviye kuvvetleri, Kuzey •üzerine «Evet ama tarafların ar Vietnam'lılann yapacaklan mulı temel bir saldınyı karşılamak tık bir çözüm yolu bulması şartiçin, Hue'ye üslenmeye başlamtştır ve lüznmludur. Birleşmiş Millardır. letler sonsuz bir şekilde adada ka Öte yandân Kuang Tri de ise lamaz» dedikten sonra Adadaki Barış Gucünft.'asker veren Btrle§ | Güney Vietnam kurvetleri • şeftmiş Milletler' üyesî' ülkelerine jrin Güneydoğu kesiminde Kuzey bir çözurri yolüna varılması için' Vietnam'hlarla bir topçu düeilo' baskı yapmaya başladıklarını da su yaprmşlardır. Askerî kaynakimâ etmiştir. larm bildirdiklerine göre, çarpış • Resmi davetli olarak Pekin'i zi malarda 61 Kuzey Vietnam askeri ölmüş, buna karşılık Güney yaret edecek ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olan Wald Vietnam Kuvvetleri beş ölü ve 39 heim, Pekin yörieticileri ile dün yaralı vermişlerdir. ya sorunlarını görüşeceğini, Baş kan Mao ile karşılaşıp karşilaşma yacağını henüz bilmediğini sözlerine eklemiştir. LONDRA, (aa) Aile plânlaması sorunlarını görüşmekte olan bir İngiliz Parlamento Komisyonu, hükümetten, ülkede parasız doIRAN'DA ABD ğum kontrolü yapacak tesislerin kurulmasını sağlamasuıı istemeye DOSTLUK karar vermiştir. Hue şehrine Kuzey Vietnam saldırısı bekleniyor Parasız doğum kontrolü yapacak tesisler isteniyor İstanbol Üniversitesi Rektörlüğünden Hukuk Fakültemizin değerli öğretim üyelerinden ORD. PROF. DR. DERNEĞİ'NDE BOMBA PATLADI Kömürde enzim bulundu VARŞOVA, (A.F.P.) Polonyalı iki araştırmacı, Yukan Sılezj'a bolgesinde bulunan Rybnik yakmmdaki Salovıçe madenındeki bir kömür yatagında tesadüien bir enzim (bjyolojüc bakımaün faal protein) bulmuşlardır. , * Polonya resmî ajansı «Papa» ya göre, bu beklenmedik olduğu kadar inamlmaz keşif, yeryü zündeki hayatın kaynağıyla ilgili yeni bilgiler edinilmesinde önem li bir adıro sayıknaktadır. Pulway Tanm Iktroblyolojisi Enstitüsü üyelerinden Doktor Joseg Kolbus ve Varsova Tarım Okulu Mikrobiyoloji Ensötüsünden Doktor Stefan Russel, bazı topraklann verimliliklerini arttırmak için kömür madenlerinde bulunan illit adındaki bir madensiden yararlamlması olanaklarını araştınrlarken, bu ma denside önemli miktarda enzim bulunduğunu farketmişlerdir. Ta mamen steril bir çevrede başka örnekler üzerinde yapılan birçofe deneme bu keşfi doğrulamış ve kömür örneklerinde de fazla miktarda protein bulunduğunu göstenniştir. Doktor .Russel, buluşun Darwin'in gelişim kuramına yeni kavramlar getirebileceğini belirt miştir. TAHRAN, (a.a) Iran'ın Güneyindeki Şiraz şehrinde, Amerikan Iran Dostluk Derneğinde Çarşamba gecesi şiddetli bir pat lama olmuştur. İran hükümetine yalîm kaynaklar, binaya saat li bir bomba yerleştirilmiş olduğunu söylemişlerdır Bina peK hasara uğramadığı gibi ölen ve yaralanan da olmamıştır. İran hükümeti, bu olaya da, solcu tedhişçilerin yol açtığını ileri sürmüştür. Ancak, cinsel sorunlan ve doğum kontrolü gibi meselelerı •öze] hayata» ait raeseleler sayan İngüizlerın temsilcisi olan yüksek tirajlı «London Evening Standard» gazetesi, bu konuda yapılan teklifi alaycı bir dille manşete çıkarmış ve okuyucularına, «Doğum kontrolü sizi ml yoksa devleti mi ilgilendiriyor?» sorusunu sormuştur. Fakat, Parlamento Bilim ve Teknoloji Komisyonunun, aile plânlaması sorununun devleti geniş ölçüde ilgilendirdiği görüşuade olduğu anlasılmaktadır. Gerçekten de komisyon, hükümete sunmuş olduğu teklifinde, aile plânlamasmın ve doğum kontrolünün ulusal sağlık servislerinin yetkileri içine alınmasmda ısrar etmiştir. Komisyonun raporunda İngiltere Sağlık Bakanı Keith Joseph «nüfus patlamasma» ve aile plânlaması sorunlarma karşj kayıtstz kalmakla itham edilmektedir. Ancak Bakan, kısa süre önce bu konuda yapbğı açıklamada, kendisinin komisyon üyeleriyle aynı görüşleri paylaşmadığmı ve parasız doğum kontrol tesislerinin, serbest cinsel temaslan alabildiğine arttoacağı kanısında olduğunu söylemiştir. Sıddık Sami ONAR vefat etmiştir. 11 Ağustos 1972 Cuma günü saat 10.30 da Üniversite Merke? binasında yapılacak törenden sonra öğleyin Beyazıt Camiinde cenaze namazı kıunarak Zincirliknyu'daki aile mezarlığina defnedilecektir. Üniversite mensuplan adına ailesine, yakınlanna ve öğrencilerine başsağlığı. merhuma mağfiret dilerim. , tstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. NAZDI TEBZİOGLU (Basın 19774) 5764 Mehmet BARLAS BİLGİ 0ER5UANE5İ Cumnurıyet: o762 U A9U5tosta başlaııacok AKAD£MIL£R£ 5IRI5 3. D£VR£ KUR5U *, NMİ PİYANGO 19 Ağustos'ta Yüzlerce bilet sahibini zengin edecektir 19 Ağusffosfa bir milyonu; yıizbinleri, onbinleri kazananlar, yine büef alanlar ; olacakfır. Talih kapınızı bir bilelle açık tufunuz Toplam ikramive: I*' »s»e« | Dtıtnrn vspsn kan fc»TŞ beden «nnrvr vavrusnn» ve •ovasına Kavosmam lcin kan batıslavınıı G. KONSEYİ BANGLADEŞ SORUNUNU İNCELİYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, (aa) Birleşmiş Milletler Guvenlik Konseyi Bangladeş'in Birleşmiş f Milletlere adaylığı konusunu görüşmek üzere dün akşam Türkiye saatiyle 22.15 de toplannuştır. Konseyin bu dönem başkam. Belçika temsilcisi Edouard Longerstaey"in dünkü istişareleri, Çin' in vetosunu kullanması tehlikesine karşı, Bangladeş'in örgüte üye olma isteğinin adaylıklan inceleme komisyonuna gönderilmesi gerektiğini ortaya kovmuştur. Konseyin 15 üyesinden meydana gelen adayhldan inceleme komisyonu daha sonra Konseye Bangladeş'in adaylığı konusunda bir rapor sunacaktır. Çin, Guvenlik Konseyi kararmdaki şartlan, özellikle Pakistanlı esirlerin serbest bırakılması sartını yerine getirmediği sürece Bangladeş'in örgüte «lınmasın» karşı çıkmaktadu*. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumundan: Kurumumuzun Şeref üyesi ve uzun yıllar Yönetım Kurulu üyeliğinde bulunan değerli bilgin Ord. Prof. Dr. 1STANBUL HUKUK FAKÜLTESI DEKANLIĞINDAN FAKÜLTEMİZ ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN, HOCAMIZ Sıddık Sami Onar vefat etmiştîr. Üyelerimize üzüntüyle. duyurur başsağlığı dileriz. (Cumhuriyet: 5771) Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami ONAR Vefat etmiştir. Cenazesi 11 Ağustos 1972 Cuma günü saat 10,30'da Üniversite Merkez Blna1 da yapılacak merasimden sonra Beyazıt Camıınde kılınacak öğle namazım müteakip Zincirlikuyu mezarbğına defnedilecektir. Değerli hocamızı kaybetmenin derin teessürü lçinde bulunan Fakültemiz kendisine Tann'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler (Baauı: 19771) 676» |8 milyon 784 bin lira! Büyük ikramiye: OZGÜRI.UK OÖKLERDEDİR L 1 milyon lira
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog