Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Kültür Yayınları MSzuttl . ( b Dojruyu Sevmek için Hak Terazui) • Yazan: Kitip'çelebi Hanrlayan: O. Şaik Gokyay Bu fatap Kâtip Çelebi'nta 16S8 yıhnda yazdığı en son esendir. Yayınevlenmizde 6 50 lira fiyatl» ntı. şa arzfdüen tıu eseri kıtap yılj dolaymyle •/o20 indirimli olarak alabiUrsinız. Devlet Kttaplan Müdürlüiö Sult«n«hmet tstanbnl Satı» Tel: 22 31 03 umhuri Kurucusu: TUNUS NADÎ jULES VERNE DiZiSi Çeviren: RİT NAMIK HANSOY (65 kitap yayunlanmjştırj SOD neşredilenler: LtVONYATJA BİB FACİA 1 cild KÜRKLER MEMLEKETt 2 eild BOUNTY AÎLESt 1 cild ANTİLLERE SEYAHAT 2 cild ABLUKADAN GEÇİS 1 cdd GÜNEY'E KARS1 KUZEY 2 cild tNKILÂP ve *«r \ KIT\BEVLERt sayı: 17249 Telgraf ve mektup adresi: Oumhuriyet Istanbu) Po$ta Kutustr tsttnbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 11 Ağustos Cuma 1972 Enilâk Vergisine bakmak için İstanbul'da yedi vergi dairesi kuruldu ANKARA, (Cumhariyet Bürosu) Istanbul, Izmir ve Ankara'da Emlâk Vergisıne bakacak daıreler bclli olmuştur. Istanbul'da, Emlâk Vergısı uygulamasıyla ılgılerunek uzere, Malıye Bakanlığınca yedi tane Emlâk Vergısı Daıresı kurulmuştur Bakırkoy ve Zeytmburnu ilçelerıni yetkı alanı ıçıne alan «Bakırkoy Emlâk Vergi Dairesi* nın adresr Bakırkoy, Halkçı Sokak, 5«o. 30 dur. Gazıosmanpaşa ve Eyup ılçelenni kapsamına alan «Bayrampaşa Emlâk Vergi Dairesi» «Topkapı, Maltepe Caddesi No. 37/1» de vatandaşlann hızmetındedır «Galatasaray, Turnacıhaşı Sokak No. 53/57 adresınde açılan «Beyoğlu Emlâk Vergi Daıresı», yalnızca Beyoğlu ilçesındeki uygulama ıle ilgilenmektedır. «Eminönü Emlâk Vergisi Dairesi», Emınonu ve Fatıh üçelerını yetki alanı ıçıne almak (Arkası Sa. 7, Sü. 4'te) Demir: «.tlâçta ucuzluk rV 15 Ağustos'ta başlayacak» Uygulama: 1 Ağustos 1972 Eğitimciler: 100 600 Orman personeli: 150 200 Mühendisler: 500 800 Hekimlere 2200 liraya kadar Teknisyenler: 300 600 ödeme yapılacak.. Hükümet, Sağlık personeli: 15001600 kararnameye son şekli verdî İlâç sanayicileri iptalini istedi İSTANBUL HABER SERVİSİ İlâç sanayicileri, .ilâçlarda fıyat tespiU sıstemini değıştiren ve ortalama '» 20 oranında bır ucuzluk getıren yenı kararnamemn, ilâç sanayııne büyuk olçude zarar vereceğı gerekçesj ıle. bazı madaelennın ıptak ıçın Hukumete baş vurmuşlardır Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. KemaJ Demır, konu ıle ilgılı olarak gazetemize verdiği özel demeçte, •Yeni kararname, ilâç sanajiimizde özellikle fiyat tespiti konu sunda objektif kurallar getirmiştir. Bu kararnamenin bir ölçüde olsun ucuzluk sağlarken, sanayiimizi çalışamaz ve gelişemez duruma getirdiği kanaatinde dcğilim. demış, kararnamenin kesın olarak zamanında uygulanacatını, yenı bır sure tanımının soz konusu olmadığım belırtmıştır. Kararnamenin İlâç ımalâtçılatrı içın 15 Temmuz. depolar ıçın 1 Ağustos tarıhınde yürürluğe gırdığını ve 15 Agustostan ANKAR*, (Cumhurhet Biiroıtıbaren eczahanelerm de yew su) AP Genel Başkanı Suleyfıyatla ilâç satacaklarım hatır man Demırel, partısının Kılıs latan Bakan, şunlan söylemışılçe kongresıne gonderdığı metır: sajda, ıCumhunyetimızın duş«Kararnamenin uygulanmama manlanna karsı savunulması, sı dije birşey olamaz. TabiL ki, mılletımızın refah ve saadete ka bu kararnamenin uvgulanmaMiı vuşturulması ve bütun bunların da aksaklıkJar Rörüldüeundc, hurrıyet nizamı ıçınde yapılmaineelenerek düzeltilecek ve uy sı partımîzın vazgeçılmez hedegulama geliştirilecektir. İlâç kafıdır» demıştir. rarnamesi uzun çabsmalardan Demırel, mesajında devamla sonra hazırlanraıştır Universıteierden ve malijeden bu konu şunlan soylemektedır «Bu he | ile ilgili uzmanlar, Turkije'de defe ulaşmada başarı, ancalc azım ı ilâç sanayünin durumu ve ilâç ve kiıdretın sayesınde mümkün j fiyat lan üzerinde uzun sfire in dür. Partımîzın degerll men. celeme ve çalışma yapmışlar, supları rrfillet ve memleket uğ , runa yaptıklan hizmetın kı>me(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) tını çok ıyı bılmektedırler. Partimizın tesanüt ve beraberlık ıçınde olması, yalnız partinnzın Mrkası Sa. 7, Sü. S da) İstanbul'dakiler Demir el: «Hürriyet nizamı içinde refaha kavusnıa hedefimizdiry> YAN ODEME MİKTARLARI BELLt OLDU ANKARA, (THA) Bakanlar Kurulunda d\.n son şeklini alan yan odeme kararnamesıne gore, verilecek yan ödemelerin mıktarlan bellı olmuştur. Bırkaç gun içinde yayımlanacak olan bu konudakı kararnameye gore, eğıtımcılere ayda 100600 lira. muhendislere 500800 lira, teknısyenlere 300600 hra, doktorlara 2200 liraya kadar, sağlık personelıne 15001600 lira ve orman me mur ve bekçılenne de 150200 lira ışguçlüğu, is rıskı ve temi* nındekı guçluk zamlan odenecektır Yan bdemeler 1 Ağustos 1972 tarihi ıtibarıvle ödeneceJttir. Hukümet Sozcusu Ismail Ar»r, dun yaptığı açıklamada, Bakan. lar Kurulunun kararnameye son şeklini verdiğını bıldırmıştır: 40 Phantom için anlaşma imza edildi UÇAK SAYISINDA, ALIM İÇİN BİR SINIRLAMA YOK; TAKSİTLERLE 200 MILYON DOLAR ÖDE NECEK. 1 MİLYON DOLAR D A TENZİLÂT Y A P I L D I ANKARA, (Cumburiyet Bürosu) Amenka Bırlesık Devletlerinden alacağımız 18'er artetlik ikı filo Phantom uçaklanle tlgıli anlasma dün sabah saat 11 OO'de Hava Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Muhsin Batur ile ABD yetkılısı Dıck Vıniette arasında imzalanmıştır Bilındiği gıbi geçen Pazar ^fe günü Ankara'va gelen ABD vetkılisi Dıck Vlolette baskanhğındakı hej'et Genel Kurmav Lojistık Baskanlığı vetkilileri ve Malive. Dışislen Bakanh$ı uzmanlan İle biTİıkte alınması düşünülen Phantom uçaklannm maliyeti ve taksıt durumunu ıncelemislerdi Ecevit, Phantom Izmene Teslim, 1976'da tamamlanacak Bu toplantı sonunda varılan anlaşma gereğince şimdihk ıki filoluk 36 adet Phantora uçağının alınması kararlaştınlmıştır. Bu uçaklara Uâveten Türk vetkilileri 4 adet de yedek uçak alınmasını kararlaştırmışlardır. Böylece yedekleri ile birUkte 40 uçak alınacak ve bu uçaklann Türkfye'ye tesliml 1976 yılında tamamlartacalrtır Bır yetkflinin yaptıgı açıklamaya göre, Amerika Ue yapılan Bdeme görüşmeleri sırasında açafc alımı içın miktar bakımından bir tahdit konulmamıştır. Ancak, Türkive ödeme durumunu da dikkate alarak $imdilik 4'ü yedek olmak üzere 40 adet uçak almavı kararlastırmıştır Dçaklann alımı lçm Amerika'va Uksitlerle 200 milyon dolar ödenecektır. Bu miktara. egitim, ver hi2meti ve vedek parçalar da dahil bulunmaktadır Gönişmeler sırasında Amerikalılar uçaklann toplam bedeli tizerinden 1 milyon dolarlık bır tenzilât yapmayı kabul etmişlerdir konusunda Sağır ve Süerkan'ın Çayan Davasmdan mahkumiyeti kesinleşti «DevGenç» davası tutuklu sanıklanndan Necati Sagır ıle Omer Enm Süerkan'ın, Mahır Çayan hücresi dâvâsmdaki 15er yıl lık mahkumıyetlen kesınleştığınden har ıkı sanık «DevGenç» dâvâsından alrnarak Askerî Cezaevıne gondenlmişlerdır. (2) Numaralı Askerî Mahkeme nın iki saniğın dosyalannın tefrıki içın bır karar alması beklenmektedır. • cevap verdi CHP Genel Başkanı Bdlent Ecevıt, Millî Savunma BdKanı Mehmet Izmen'ın «Phantom» uçaklan konusundakı demecıne cevap vermlş, «Mesele, Phantom uçaklan meselesi değildır, mesele, Türkiyenin güvenlik ihtivacırla ekonomik geiişme ihtiyacım en sağlıklı biçimde bağdaştırma ve müttefikleriyle ilişkileriru buna göre düzenleme meselesidir» demıstlf Yazılı demecinde, «Bu konulara değinilir değinilmez, Iremen, «Memleket hayrına dcğil» gibi «Memleket menfaatleruıe avkın» gibi sloganlarla karşı çıkılması dogru degıldir» dıyen Ecevıt, ctaha sonra şunlan söylemlşt.ır: «Ekonomik geiişme yolunda büyük güçlüklerle karşı karşıya bulunan Türk ulusunun. mıllî sa vunma dahil ber alanda yapılan le yapılacak oUn harcamalar üzerinde titizlikle durması dofal bir haktır. Bövle harcamalan kararlaştıranlann ve yapanların iyiniyetlerinden ve yurtseverlik(Arkası Sa. 7, Sü. 4 Ue) Kimler ne alacak? İSMAİL ARAR (Kararnameye son şeklın \enldığını açıklatTı .) Kararname ıle venlecek yan ödemelenn meslek gruplanna gore dağılışı şoyledır: tlk ojcul mudurlenne «O okuldalri öğretmen sayısına çöre» avda 100200 lira, yuksek okul müdür ve yardımcılanna ayda 200600 lira, yatılı okul müdurlerıne ayda 125400 lira, Karayulla nnda çalışan muhendislere ayda 800 lira, dıger butün teknısyen lere ayda 300600 lira, Orman ve Zıraat Mühendislerme 500800 iı (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Araplar, Türkiye'nin deste^ini istiyor OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK ürkiye'de okumu; veya okul görmemiş ber \atandaşm bellediği bir söz vardır: «Adalet mülkun temelidir.» Bu ilkeyi, yaralavacak her davranış devlet için olumsuz, bu ilkeyi sağlamlaştıracak ber davranış devlet için olumludur. özel olsun, genel olsun, yargının her kesiminde bâkimlere sağlanacak bağunsızlık ve teminat, anarşiyi değil. devlet duzenini belirler. Bu gerçekler insanlık tarihinin karaniıklarından kopup gelen acı \e ağır deney Adalet ve Mülk Irrle kazanılmıştır. Ne var kı, Barolar Birliği Başkanı Sayın Prof. Faruk brem'ın ikınci sa.vfamızda va>ınlanan makalesinde belirttiği gıbi bugün Türknc'de bazı çevreler, «yargıv a karşı koalisyon» hafindedirler. Bu koalieyon ncreden doğmaktadır? Sorunun kökeni 27 Mayıs 1960 önoesine uzanır. O devrin siyasî iktidarının sorumsuz ve denetsiz tutum ve davranışı karşı tepkıler doğurmuş; shası ıktidarlara karsı demol^rası ve kişi özgiırluklcrini korumak vnlunda birtakım tedbırlrr alınması düşunulmuştu Ku nedenierle 1961 Anavasasında vargı' atanı tahkıtn edılmiş, \enı kurumlar \e tenıinatlar getirilmiştı. Ancak, adaletin temellerının sağlamlaştırılması siyasi alanda «deditim dedık olsun* diyen bazı çevrelerın hoşuna gitmemiştir. 1961'den 1971e kadar tam on yıl bu çevreler, bağımsız mahkeme \e varcı kui'vetini eleş.(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) TUNUS. (aa> Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Masmudı, Or ta Doğudakı Arap ulkelennin Arapların FUistm gibi, haklı davaiarını desteklemesı için Tunus'tan Turkiye nezdinde teşebbuste bulunmasını ıstedıkleruıı açıklamıştır. Tunus'un 200 kılometre guneyindeki Mehdıye'de konuşan Mas mudi. Turkiye'nm Araplara ve Muslümanlara, ilgisız kalamıyacağını sozlerine eklemiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Kavgı Bir ekip gidecek Uçaklaruı vurda en kısa slirede getunlmesı içın, Hava Kuvvetierinden bir ekıp vakında Amerıka"ya gidecek ve eğıtıme başlayacaklardır. DEV GENÇ DAVASINDA İKİ KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLDİ Î ANKARA DevGenç Davası sa nıklannın 1 Numaralı Süayonetım Askeri Mahkemesindeki yargı lanmalarına dün devam olunmuş ve sanıklardan ikisı tahliye edilmiştir. Dınlenen S tanık arasında bulunan, Turk Iş Teşkılâtlandırma Sekreterı Etem Ezgu, Yapıîş Sen dıkasmın eski başkanı Snat Şukriı Kundakçı ve arkadaşlarının, ODTÜ'lı DevGenç üyelerıne sen dıkanın bir otomobilini tahsıs ettıklermi ve Münir Ramazan Aktolga ıle Yusuf Küpeli adına sendıka>ı borçlandıran 335 lira tuta rmda bonolar verdıklerini ileri surmuşlerdır Sanıklar, bu iddıaları kabul etmemışlerdır. Daha sonra Suat Sukru Kundakçı ıle Zıraat Fakultesi oğrencılerınden Çetin Erinç tahlıve edılmıştir. Boylece, DevGenç Davasın(%rkası Sa. 7, S>u. 8 a<) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yuksek Plânlama Kurulu, dun Başbakan Melen'in başkanhğında 108 kllo bazmorfini toplanarak, Uçüncü 5 Yıllık Kalkınma Plânı Taslağının ımalât sa imâl ettiğini nayune ılışkin kısımlarmı incelemeve başlamıştır. açıklayan Nuri Başbakanlık Basm Merkezınden verılen bılgıye gore Üçiincü Plân Bostan, «Yapılış donemınde imalât sanayıine 87.7 şeklini söylemem; mılyar lıralık yatırım yapılacaktır Bu mıktarın yuzde 16,6'sı tuyüzde devlet sırrı kadar ketım. yuzde 61.4'ü ara, sanayile 22si de yatırım malları rıne ayrılacaktır Bu donemde, önemlidir» dedi ımalât sanayfi üretımmın yılda yuzde 11,8 hızla artması ongorulBazmorfın kaçakçılığından «amektedir. nık Nun Bostan ıle Samı BırınYatırım mah sariayilerindcn oto cıoğlu ve 6 arkadasının vargılanmalanna 1. Ağır Ceza Mahke motıv sanayıi içın dızel motorla rı yapımı, Pendık Tersanesı ve mesınde devam edılmıştir denız dızel motorları yapımı, dışNuri Bostan dünkü duruşli kutusu, aktarma organları ile mada \ar?ıcın bır sorusu uzedığer ağır sanayi' teçhizatı prorıne ele geçırılen bazmorfini jelen. bu plân dönemınin onemli kendısının yaptığını, ancak yayatırım projelerinı teşkıl edecekpılıs şeklını soyhyemıyeceğıni, tır bunun devlet sırn kadar onemlı olduğunu ıfade etmıştır. Tanık otomobıl tamırcısi Mah met Ah Gulşen, Sami Bırıncıoğlu'nun komşusu bulunduğunu, kaçakçılık olayında adı geçen Mercedes 280 marka aratıanın plâka muameiesmı yaptırmak uzere kendısine gonderıldığını ve Şıslı'de vınc otomobıl alım satımı vapan Mazhar TomOlumu buvuk iızuntu uvandıbul'a bu ışı yaptırarak arabayı ran Istanbul UnıvĞrsite'sl Hukuk Fakultesi Idare Hukuku Kursutekrar Samı Bınncıoğlu'na gonsu Ord Prof Sıdtfık Sami Onar' derdığıni ifade etmiş ve olayla ın CT""*esı hugun kaldırılacakbaska bır ılgısı bulunmadığını tır. ilerı surmuştur. (Arkası Sa. 7, Sn. 5 de) (Arkası Sa. 7, Sü. l'de) SSK'deki borçlandırma yolsuzlukları için tedbir alınıyor SAMSUN, (THA) Çalışma Bakanı Ah Rıza Uzüner, Samsun Ticare't ve Sanayi Odasınd'a işverenlerle yapOBı toplantıda, 506 savıh Sosyal Sigortalar Kanununu değistivn 1186 Savılı Kanununun suüstimallere yolaçtığını ve bunun belgelerle ıspst edıldığini belirterek. «Biı. bu Vanonn suüstimallere volaçsın diye çıkarmadık. 1186 Savılı Ka nunun sniistimallere imkân vfrrn maddelerini alacaiımız tedbirlerle Bnleyeceğiz» demistır. Uzuner, kanunun eski yıllar içın borçlanma sistemı getıren maddelerinin «Büyiik Wr SBÜStimal yarısına yolaçtığını» bildırmis ve sunları söylemistir: «Bnnn, tstanbnl Ticaret ve Sa navi Odasında ele geçirdiğimiz satısa hazır 80 belçe ve tstanbni (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Tüketim malianna yatınm yapılacak 70 ler Türkivesi / r Istanbul Ticaret Odası'nın kuruluşunun 90. yıldönumu, dün Hilton Otelinde düzenlenen toplantıda kutlanmış, bu arada, 1971 vılıııın başanlı ihracatçılaruıa madalya ve takdir beratları vcrilmiştir. [Bu konudaki haberimizı, 5. Sayfada bulacaksmız.] (Fotoğraf: İbrahım KÖSEOĞLU) 90. KURULUŞ YILDONUMU BAROLAR BİRLİĞİ: «TÜRKİŞ, SOSYAL SİGORTALAR ANLAMINDA HATAYA DÜŞÜYOR» ANKARA Turkiye Barolar Bırlığı tarafındîn duzenlensn Baro Baskanları toplantısında, «Avnkatlann sosysl güvenliği» sorunu gorusulmus ve Turklş in bu konudakı karşı tutumu elestirilmiştir. Goruşmelerde, «Avnkatlann Sosyal Sigortalar kapsamına almtnasına» karşı çıkan bazı çev releri cevaplayan Turkiye Barolar Birliği raporu, Baro Başkanlarınca da olumlu karşılanmıştır. Turkiye Barolar Birliği tarafından görüşmelerden sonra yapılan açıklamada, «Türkls yetkililerinin Sosyal Sigortalar anlamında hataya düştükleri» one surulmus ve «Salt bu yanlıs deferlendirmenin sonncu bir takım tvtarsız ve çağ dısı ;örüslerle sosyal gtivenlik ilkesinin tahribe kaikısıldığı» ıfade edilmiştir. Bir şilebin geç onarımı 60 milyon Jira zarara yol açtı Bundan bır sure önce Italya'nın Trieste limanmda yanan cAmiral Sadüc Altıncan Şilebi>nin onanmı 17 ayda bittrilebiLmiş, bu kez de geminin yangın söndürme donanımı gelmediği için servise konulamamışür. Geminin 17 aydır sefere çıkmaması yaklaşık olarak 60 milyon lira zarara yol açmışbr. Trieste limanmda yandıktan sonra kendi olanaklan ile boş olarak İstanbula gelen gemi, Cami. altı tersanesınde onanma alınmıştır. Geminin onanm işi bu arada uzamış, yabancı tersanelerde yeni bir geminin inşası birkaç ay(Arkası Sa. 7, Sü. l'de) KARMANYOLA ORD. PROF. DR. H. V. VELİDEDEOĞLU ıllardan beri ortalığı 5yle bir «Atatürkçülük» furyası kapladı, öylesine bir kavram kargaşalığı bürüdü ki, bu durumu yaratanların asıJ niyetini gorüp sezmeyenler, gerçek Atatürkçıilerle sahte Atatürkçüleri birbirınden kolayca ayırd edemezler. Zaten amaç da budur: Bütün yurtta Ataturk'ü yalnız bır asker, Türk Ulusunun Kurtuluş Savaşma önderlık etmi; bir «Başkomutan» olarak tanıtmak, halka ve yeni kuşaklara: «Ataturk işte bu büyük adamdır» demekle yetinmek. boylece onu bu aşamada bırakarak, onun devrimcıhğınin izlerini yavaş yavaş yok etmek Her yıl kasım ayuım onuncu günü hemen bütun gazetelerde büyüklü kuçüklü resımler, ya Sıddık Sami Onar bugün toprağa venliyor Resmî rakamlarla ekonomimiz 1970'lerde tarım ve tanma bağlı olanlar Ekonomi dışında kalan görüntüler Eğitim bakımmdan ne durumdayız? Sağhlç konusunda nereye geldik? Konut meselesi ve toplumsal sorunlar Hazırlayan: Turhan ILGAZ PAZAR GÜNÜ BAŞLJYORUZ Y kınmalar, övmeler ve oğunmeler, Ata'dan öyküler, anılar, ozdeyişler yayımlanıyor ve radyoda onun sesi venliyor. Bunların çoğu, Ataturk'ü gerçekten seven, onun Türkiye'deki ve insanlık tarıhindeki yerini ve değerini bilen, kısacası, onu anlayan kişüere teselli verecek verde, yüreklerine üzüntu oluyor. Türkiyede irtica akunmı en sinsi ve en usta yürüten kimi gazetelerin 10 kasım sayılarına bakmanızı tavsiye ederım: Başka konularda arslan veya dâhi kesilen «kose» imzaları, o giın, her nedense, ya ortada sSrünmemeyi. ya da o günün Atatürk'ün ölüm günü oldugunu unutarak her zamanki dedikodu karaiamalannı sür(Arkası Sa 7. Sü l'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog