Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

NOTLAR' Münîh'e gitmek için yatak yerine tabutta yatıyor £ Hostesler kapalı yaka kullanacak # 1000 keçiden 600 boks eldiveni yapılacak # Olimpiyatlardan en kârlı çıkacak olanlar TV satıcılan. • Olimpiyat Oyunlannın harekete geçirdiği en ilginç çekişmelerin basında süphesiz Ka nadalı Elzear Duquette'inkı gelmektedır. Bacaklanna güvenerek 175 bin küometre katetmiş olduğumı iddi» eden bu 60 yaşlanndaki adfem, çeşitli yaeılarla donatılmıs ve kendisine göre, Diojen'in fıçısınm yerini alan bir tabut yüklü garip bir dort tekerlekli bisikletle 40 yıldır dünyayı dolaşmaktadır. Bununla birlikte, Duquett« bl raz yorgunluk hissettigini itiraf etmiştir. Ve oyunlardan sonra Ekim ayındaki bira bayramma kadar Münihte kalacak, sonra da Kanadaya dönerek kendisini emeklıye ayıracaktır. • Olimpiyatlar sırasında Münih Turizm Bürosunda görev alacak 42 hostes Sle 1650 *Oyunlar Hostesi»nin geleneksel Bav yera köylerinin beyaz önlükiü kıyafetlerini giyecekleri açriclanmıştır. Münih Turizm Bürosu hostes leri siyah, tarmızı ye san eteklerinin. üzerine açık yakalı blua lar giyecekler, mavi eteklik giyecek olan oyunlar hosteslerinin ise yakalan boyuna kadar sı kı süuya düfmeli olacaktır. Oyunlar hostesleri Olimpiyat Oyunlan sirasır.da hava sıcak olursa çok terleyeceklerinl belırt mişlerdir. • Bir istatistikçi, Olimpiyat Boks Turnuvasının fahminen 1000 keçinin hayatmâ mal olacağını hesaplamıstır. Nitekim. bpks eldiyenleri keçi derisinden y&pılmaktadır ve Organizasyon Komitesine gerekli 600 çift boks eldiveninin yapımı için bine yakın keçi gereklidir. Federal Almanya'daki keçi sayısı azalmış okhıgundan, boks eldiveni yapan firmalar Ispanya, Norveç, Afrika, Güney Amerika ve hattâ Endonezyadan keçi derisi ithâl etmek zorunda kalmışîardır. • 1964 Tokyb Olimpiyat a yunlannı filrne alan Japon yapımcı Kon îşikava 10 dakikada Dünyanın en uzun 100 metreyıni filme alacaktır. tşikava 100 metre yanşlannın bütün saflan m ve yanşçılann tam çaba durumundaki en ufak kas hareketlerini filme alabilmek için 35 kameradan yararlanacaktır. • Olimpiyat Oyunlan, Tele SUres fedeınsyonu BİR ikıye bölundü : RÖNTGENCİ YÜZÜNDEN • Katowiçe'de Hasan Kahraman'a teşhis koyamıyan röntgen mütehassası, Melih Sezer'in yine kafileye almışı tenkid ediliyor. ANKARA Münih Olimpiyat kafilesine Güreş Federasyonu Başkanı Cihat Uskan tarafından tâyin edilen Doktor Melih Sezer, FederasyondaH diğer üyeler üe başkanın arasının açılmasına yol açmıştrr. Federasyon uyeleri, •Kafilenin tesbiti Içhı bir toplantı yapılmasım beklerken tepeden inme bir karar he»imUi şaşırttı» demektedirler. Bu arada isminin açıklanmasını îstemiyen bir Federasyon üyesi. «Bajkan Cihat Uskan diledigi gtbi hareket etmekte ve Federasyonn diledifi gibi yönetmektedir. Bire düsen iş şu anda istifa etmektlr. Fakat Olimpiyatlardan önce bir İstifa güreşe kötülükten baska bhr sey eetirmez. Yalnız şunu söyleyeyim ki Katowiçe'ye de götürülen 'bn doktor, Hasan Kahraman'ı gürestireceğira drre inat etmis ve onnn nzun süre minderden nzak .Afrika'nın günevinde 250 kalmasına «ebebiyet vermiş ve bin Km2 dolaylarında yüzöltam teşhis koyamamıştir. Üstelik çumune sahip olan Rodezya' Katowice'de güreşcilerden daima nın nüfusu 4,5 milyondur. ucak dormnş. kendi başma gezBu nüfusun 250 bfaıi beyaz, miş ve ilçi göstermediği gibi Ogeri kalan büyük çoğunluğu iimpiyat kampına da bugüne dek ise siyah Afrikalıdlr. Buna yalnız bir defa gitmiştir. Bnnun rağmen ülkede tüm iktisad! dışında ne dahiliye ne haririye ve ve sosyal ayrıcahklar bene de ortopedi i!e hiçbir ilglsi yazların ellerinde toplanmış olmayan doktor bey sadece rönt olup, zenci çoğunluk ikinci gen miitehassısıdır. Federasyonsınıf vatandas muamelesi daki arkadaslardan Özktıl Sanan, gorur. Bodezya'da uygulaMazaffer Işık, Nuri Boytorun, nan bu ırk ayırımı politikaFethi Günoytrak, Halit Akfinal sı dünyada genis tepkiler ve Kâmil Yalman da bn doktoyapmış ve Birleşmiş Milletrun kafileye almmasma karjıdırler örgütü, bu Clkeye iktilar. Ve hicbir arkadaş da Müsadi müeyyide uygulanmanihte olması muhtemel bir olaysına karar vermiştir. Fakat dan sornmlu değillerdir» demişRodezya, Afrika'da ırk ayıtir. nmı politikası uygulayan diğer ülke olan Güney Afrika'nın yardımı sayesinde B.M.'nin iktisadî müeyyidesinden büyük zarar görmeBasfcette Amerikâ^nm den şimdiye değin yaşantısını sürdürebilmiştir. üstünlüğü bitiyor mu? GALATASARAYTN ÎKİNCt GOLÜ San Knmızıhlar tam devrenin bitiminde Uğur'un ayagından ikinci gollerini kazanddar. Fotoğrafta, Uğnr'un golü görülmektedir. (Fotoğrai; THA) HASAN KAHRAMAN vızyon yapımcılığını kârlı bir iş kolu halıne getirdi. TeleVizypn alıcx cihazlannın satışınâa başdöndürücü bir yük selme görülüyor. Bu konuyla ilglll olarak hazirlanan bir pazarlama raporuna göre bzellikle renkli televizyon ahcılanna karşı talep artmış va zıyette: TV cihazı yapımında ar tış ','a 50*yi bulmuş durumda. TV ahçı cüıazı imâl eden iki ünlü Alman fırmasında her 15 saniyede \>ir TV'nin montajı tamamlanıyor. Yöneticiler bunun bu sanayide ulaşılamıyacak bir rekor oldugunu söylüyorlar. 250 bin beyazın 4 mrlyon zenciye hâkim olduğu ülke: ROOEZYA Galatasaray Eskişehirspor'u 21 yendi DÜNYA REKORTMENİ SEAGREN "Münih'te 5.79 geçilecektir NEW YORK, (THA) Bu yıl 1 Mayıs tarihinde tfunya sırıkla atlama rekoru Isveçli atlet Kjell îsakssondaydı. Bu rekor, 554 metreydl. Bugun tsaksson ve onun rekorunu kıran Amerıkalı Bob Seagrenin bu derecesiyle Münih Olimpiyatlarında bir bront madalya bile alamıyacağı belirtilmiştir. Blr ara sakatlandığı için spordan elini ayağlnı çeken Bob Seagren, bu yıl yeniden atlamayabaşlamış ve 5.63 metreye kadar çıkarak yeni bjr dünya rekoruna sahip olmuştur. Seagran, «Münih'te büyük şeyler basarabilectfimi nmnyomm» demektedir. Fakat Seagren'e göre bu yılki Olimpiyatlarda birçok atlet bu dereceyi aşabileceklerdir. Halen rekortmen olan Seagren'e gore, lsaksson, Doğu Aîmânyah Wolfgang Nordwig, ttalyan Rinato Dionesi bu fekoru koiaylıkla asabilecek kudrettedirler. Bununla beraber Seagren, Olimpiyatlard'a sırıkla atlama derecesinin 5.79 metreye kadar yükseleceğıni ümit ettigini gizlememektedir. İSAKSSON Münih'te sınkla.atlamanrn en bii yük favorileri arasinda yer alacak olan 5.60 m.'Iik derece sahibi îsveçli atlet bir atlayısinda.. STAD: Ali Sand Yen, HAKEMLER: Rahmi Haliloila (6) Yalçın Dancı (6) Ençin Kesim (6), GALATASARAY: Yasin (1) . Ekrem (6), Muıaffer (7), Tank (S). Aydın (6) Bülend (7), (Olcay 6). Ayhan (5), (Savaş 7). Ahmet (C) . Metin (7), (Cengiz 5), Gökmen (6), t'fnr (7), (Korhan 5), ESKtŞEHlRSPOR: Mümin (6), (Doğan 5) tlhan (5), (Necmi 6). Bilil (5), Mustafa (7), Abdnrrataman (6), Kâmuran (7) K. Bnrban (6), Vahap (6), B. »urhan («>. Nibat (5), (Ahmet.7). Halil (5). • " • TUNCER BENOKAN da. Hele ilk 20 dakika rakibîne top bile sürdürmemişti. Hep kendi oynuyordu. Galatasaray sadece «zone defans» takdiği ile ceza sahasına indırmiyordu Kırmızı . Şimşekleri. Tek şut atan bile yoktu Eskişehir'de. Fakat Galatasaray 3.ileri adamı Uğur, Gokmen ve Metin vasıtaMyla zaman zaman bir rüzgâr gibi esiyordu rakıp kalede. Eskısehir'm 25 dakikad'an sonra hızmı kesen Galatasaray. Savaş'ın ve Bülend'in orta sahada ilenye iyi toplar götürmeleri ile hızlandılar. Ve 43. dakikada belki de bu yarının bozuk adamı diyebileceğımız Ahmet, Galatasaray'ı galıp getıriverdi. Metın'in ortaslnı iyi takip etti, asırtma bır şutla Mumln'i 43. dakikada avlayıverdı. ^ .Tam 45. dakikada ise Uğur, sezonun ilk şahane golünü atıyordu. 5 dakikada 2 gol atan San Kırmızılılar, ikin ci yarıya rahat çıktılar. Rahat oynadılar. Rakiplerini çok da boş bıraktılar ama Hataylı Ahmet, Eskişehirspor'u rahatlatan futbolcu oldu. 70. dakikada anıden fırlayan bu futbolcu, Aydın'm ara sından takıma tek golü kazandırdı.. Oyunun sonrası karşıhkh akmlarla denk bir raücadele şeklınde geçti. Eskişehirspor beraberlik golünü çıkartamadı ama orta saha futbolunu en iyi düzenlıyen bir ekip olarak gözüktü. Galatasaray Abant'ta kondüsyon kazandığmı, kolay aşılmaz bir defansa sahip oldugunu gosterdi ama, Aydm, Uğur. Ayhan. •Biz bir sene daha bu işi götürüriiz>; Metin ve Gökmen de »Bir son vuruşumuz olsa hiç bir kaleei bize dayanamaz» dıyorlardır herhalde ..• Geçen yıl Rodezya kriket takımının Ingiltere'de ' bir dizi maç yapması da ülkede geniş tepkiiere sebep olmus, özellikle tngiliz gençleri, Rodezva takımını siddetle protesto etmislerdi. I ••••••••«••! , Basketbolda altın madalya için her zaman en büyük favori olan Amerikanın bu defa hegeraonyasının son bulacağı ifade edilmektedir. Amerikayı zorlayacağı, hattâ ondan birinciliği mutlaka alacagı iddia edilen ekipler Yugoslavya ve Sovyetler Birliğidir. Ne guzel goldu Uğur'un attıgı. Ne guzel bir jesttı Ingıliz antrenoru Bnan Birch'ın yaptığı. Devrenin ılk yarısı bitmek uzere idı. Metin sağdan kaymış ve Mümin'ın koruduğu kaleye nefıs bir orta yapmıstı. Topa Goknlen ile Uğur aynı anda çıkmışlardı. Ve bir vole patladı, tam penaltı noktasmın üzerinden. Uğur, Gokmen'den once davranmıs ve domivole ile topu filelere mıhlamıstı. Emektar Uğur'un bu domivole golu en çok antrenor Brian Bırch'i sevindırmışti. Ingiliz antrenor hejnen Uğur'a koşmuş, ve kollarını havaya kaldırarak tribünlere bu mütevazi futbolcuyu alkışlavm şeklind'e isaretler yapmıştı. Güzel maçın, guzel golun, guzel jestı. Eskişehir ezilmemıştı Galatasaray karşısın Rodezya, Olimpiyata alınırsa, Satrançta 11: oyuır • berabere ? ANKARA, (Vural SAYGILJ bildiriyor) Türkiya Televizyonunun 26 Ağustosta başlayacak olan Münih OUmpjyatlannın yayın programı kesin şekli ni aünıştır. Buna göre Tlirk TVsi Olimpi yatları aşağıdaki program gereğince yayınlayacaktır. 36 Ağustos Cumartesi: 15.50 18.00 Açılış törenl 27 Ağustos Pazar: 19.30 20.30 Boks ve atıs •, 24.00 01.30 Genel 28 Ağustos Pazartesü 16.30 18.25 Boks 18.25 20.00 Yüzme 24.00 01.30 Genel 29 Ağustos Salı: 14.55 18.00 Kürek ve boks 18.00 18.25 Voleybol, hokey, sutopu, bisiklet 18.25 20.00 Yüzme 24.00 01.30 Genel 30 13.55 Ağustos Çarsamba 18.15 Kano (Vido bandkayıt) 18.15 20.00 Yüzme 20.00 21.00 Jimnastik 24.00 02.00 Genel 31 Ağustos Persembe 18.25 Atletizm 19.45 Yüzme 20.15 Boks 24.00 JudO 01.30 Genel Münih 72'nin TV Programı 1 Eylül Cuma 15.00 • 18.58 Atletizm 18.58 • 20.20 Yüzme 24.00 • 01.30 Genel 2 Eylül Cumartesi 15 55 18.55 20.30 21.00 18.55 Atletizm 20.30 Yüzme 21.00 Boks 21.30 Basketbol, voleybol, atıcılık 24.00 01.30 Genel 3 Eylül Pazar 15.25 19.15 19.15 Atletizm. 20.30 Yüzme 34.00 01.30 Genel 4 .Eylül Pazartesi 15.55 18.55 Atletizm 18.55 20.30 Yüzme ' 20.30 21.00 Boks 24.00 01.30 Genel 5 Eylül Salı: ' * 15.00 19.00 BiniciUk, boks 19.00 20.00 Basketbol. voleybol, eltopu 24.00 01.00 Genel S Eylül Çarsamba: ' 15.55 20.00 Atletizm 21.00 24.00 Boks, basketbol, voleybol 24.00 01.20 Genel 7 Eylül Persembe: 15.00 16.55 Boks, voleybol, h o key 16.55 2030 Atletizm, voleybpl, basketbol, boks 20.30 23.00 Boks S Eylül Cuma: 15.25 19.20 Atletizm 21.00 02.00 Judo, basketbol, voleybol, güreş, eskrim 9 Eylül Cumartesi 15.55 19.55 23.00 23.55 01.15 9.00 18.45 Atletizm 23.00 Boks 23.55 Futbol 01.50 El topu 01.25 Güres ' , Afrika UlKeleri boyhoi yapocak MÜNİH Olimpiyat Komitesi, Batı Alman Hükümetinın baskısına boyun eğerek Rodezya Olimpiyat kafilesi mensuplanna kimlık kart: vermekten vazgeçmıştır. Bu Afrikalı' ları bir ölçuye kadar memnun ederken Uluslararası Olimpiyat Komitesı (tOC) Başkanı Avery Brundage'in son derece sert tepkısine yol açmıştır. Brundage, Komıte Başkanı WUIi Daume'ye «lOC>nın bu konuda aldıgı karann kesın olduğuau, Rodezya'nın oyunlara katılacağını bildirmiştır ALMANLAR BU 1$TE YETKİSÎZ. Uluslararası Olimpiyat Kobir açıklama yaparak, t mıtesı, Rodezya kafilesine kımiikkartlart verihnesının mecburi ol, duğunu, düzenleme komitesının bu meselede, tOC'nın müsaadesı olmaksız^n tek başma hareket etm'e yetkısı bulunmadıgını büdirmiştın «ÎOC»mn eeçen yıl aldığı karara göre, 'Rodezyalı atletler Olimpıyatlara Inğilız bayrağı Ancak, Rodezya, bugune kadar, bu şartlan yenne getırıp getırmiyeceğinı belırtmekten kaçıomış, bazılanna gore, istediğı gıbl biroyalama sıyasetı yürütmüştür. AFRKALILARİM TEHDUJ1 Afrika ülkelerıne bir genelge altında katılabılecek ve madalya kazanırlsrsa Ingılız Milli Marşını dinliyeceklerdır Öte yandan, Lagos'ta Afrika Yüksek Spor Şurası, bütUo gondererek, Rodezya sorunu bir çdzüme bağlanıncaya kadar kafılelerın Münih'e hareketlnin geciktırılmesıni istemistir. Spor Şurası, ayrıca, iki klşilık bır heyetı, Rodezya'nın oyunlara katılmksı sorununu görüşmek üzere Münih'e göndermiştiı. Spor Şurası, Rodezya'nın ken di bayrağı altında oyunlara katılması haknde Afrika ülkelennın Münih OHmpivatlannı kesmlikle boykot etmesine t a raftardır RUDEZYAL1 SPORCULAR ALMANÎAT)A Ancak, bu arada. Rodezyalı dört yelkencının bafta ba?ında Danimarka'dan Kiel'e geçtiklen ve kimlik kartı alarak OKmpiyat köyüne yerleştikleri oğrenilmiştir. REYJAVtK Dunyâ Satranç Şampıyonasının en uzun oyunu sonunda Sovyet ve Ame rikan Şampiyonlarf beraberlik konusunda aolaşmışlafdır. Hızlı başlayan oyun dakîkalar ilerledikçe. yavaşlamış ve sıkıcı bir durum almıştır. Bu arada seyircrler aralarında konuşmaya baslayınca Amerıkan Şaropiyonu Bobby Fischer, iskemlesınden fırlayarak hakeme gitmiş ve seyircılenn gürültüspnden şifcâyetçi olduğunq soylemiştir. Bu sırada, oyunun 50. hamlesıni yapmakta olan Boris Spassky, kafasını bi le kaldırmadan iamlesini yapmiftır. Oyunun 55. hamlesine gelindiğinde Spâssky, kendisın den iki puan önde buhınan Amerikahya beraberhk için teklifte bulunmuş ve gürültuden çok sinirlenmis olan Fisc'har de bunu kabul etmiştir. İ2. oyunıs»nunda Bobby Fisc her 75 bnde bulunmaktadır. Dünya Satranç Şampiyonasında 11. oyunu kazapan Rus Boris Spassky, aşağıda gçlişimini izleyeceğıniz Sicilya (Najdorf devam , yolu) ile Amerikalı Fischer ile aradaki farkı 2'ye (6,5 1^) indirmiştir. Sicilya (Najdorf' devamyolu) 1 e4 e5 Af3 dS 3 d4 cd 4 A:d4 AfS 5 Ac3 aC C FgS eS 7 fi VbS 8 V.d2 V:b2 9 Ab3 VaJ 10 TJS gt 11 Fe2 h5 12 oo AcS 13 Şhı Fd7 14 Abı Vb4 15 Ve3 d5 M ed Ae7 17 c4 Af5 18 Vd3 h4 19 Fg4 Ad6 20 Abıd2, f3 21 a3 VbS 22 c5 Vb5 23 Vc3 fg 24 a4 h3 25 ab h g + 26 Ş:g2 Kh3 27 VfS AfS 28 c6 Fc8 29 de fe 30 Kfe Fe7 31 K:eC, Terk. , Zi/a bugün basıh toplantısı yapacak Disipliasiz hareket ettiği nedeni ile antrenor Didi'nin kadro dışı bıraktığı Fenerbahçeli fut bolcu Zıya Şengül, bugün saat 11.00'de Unkapanı Manifaturacılar Çarşısı Ersen Nakliyat Şirke tınde bır basın toplantısı yapacaktır. Fenerbahçenin as futbolcusu, basın toplantısında Didi ile ihtilâfının nedenlerini anlatacak ve bundan sonra izleyeceği yolu be lirtecektir. , Şaban Selâhattin Masa tenisinde Suat Hazar kupasını 8. Selâhattin kazandı Kocaeli Sanayi Fuan Müdürlüğünün masa tenisinin unutulmaz simalarmdan Suat Hazar adma düzenlediği kupa müsabakaları tzmit Spor Salonunda yapümıştır * Tüfkiyenin birçok bölgesinden gelen masa tenisçiler güzel bir mücadele örneği vermişler ve bu kupada tstanbul bölgesinden Saban Selâhattin birinci olmuştur. Bayanlarda ise Beyoğlusporlu Semra Fırçacıoğlu, gençlerde ise Zeki Ergin birinci olmuşlardır. AT YARIŞLARI 11. OYUN • 15 55 18.25 19.45 23.00 24.00 10 Eylül Pazar: 15.00 Bınıcılik (Vido band kayıt) 15.30 19.30 Binicilik 20.30 21.30 Kapanış. Bisikletçilerimiz Münih'e Konya'da hazarlanıyor KONYA Münih Olimpiyatlaruıa katılacak Bisiklet Milü Takunımızın Konya'daki hanrlık kampı devam etmektedir. Kampta halen Ali Hüryılmaz, Rifat Çahşkan, Mevlut Bora, Haluk Günözgen ve Seyit Kırmızı bulunmaktadır. Erol Küçükbakma için birüğinden izin alınamamtştır. Kamp müdürlüğünü Seyfi Sonakın, antrenörlüğünü de Nezir Sonakın yapmaktadır. Kamp hareket tarihi olan V^ağustos'a kadar sürecektir. * 1. Koşu: Favori: Güllüşah. Plâse: Üçlüçiftnal 2. Koşu: Favori: Neşeli. Plâse: Sahra 46 3. Koşu: Favori: Balgümeci. Plft se: Toujours 4. Koşu: Favori: Hazine. Plâseler: Dikmenkızı . Volkan 2. Sürpriz: Taşrjmar 5. Koşu: Favori: Sevan. Plâse: El mas 13 6. Koşu: Favori: Belkıs 22. Plâseler: Harputgülü Çapkınemine. Sürpriz: Karatay 7. Koşu: Favori: Wuthering Heigts. Plâseler: Tunç Vauban. Surpriz: Torun 8. Koşu: Favori: Gürani. Plâseler: Boğaçhan Medet Sürpriz: Kerimhan Yüksel ERÜÇ HUSEYIN AKIAS, MUNIHIE 2.17.00 YAPAR Osman COŞGÜL (Atletizm Federasyonu antrenörü) 31. Balkan Oyunlannın basarılı maratoncusu Hüseyın Aktaş için «Münih'te ne yapar?» konusunu cevaplandırmaya çalışacağım. Bılındiği gibi 11 yıllık atletizm mazisi olan Hüseyın Aktas kısa bir zaman içinde idman yapamayıp form düşüklüğü göstermişti. Balkan Kros Takımına da bu yüzden girememişti. Böylece Aktaş'ın çalıştınlması bana verildi. 4 Nisan 1972'den itibaren Hüseyin Aktaş ile iki ıdman yaparak 19 Mayıs Maratonu çalışmalarına başladık. Çalıjmalarımız memnunluk verici bir tempo içinde ilerliyordu. Her geçen gun de kronometre Hüseyin Aktaş'ın lehine ça lışıyordu. Bu kısa süre içinde 30 ve 25 kilomet relik denemeler yapnk. Her iki deneme de bizim için tatminkârdı. Ancak Aktaş, 30 kilomet reye kadar haardı. BUindiği gibi maraton yanşı 42.195 metredir. Ve esas mücadele de 35. kilometreden sonra başlar. Hüseyin Aktaş, bu noksanlığını 25 kilometrede Türkiyenin en iyi derecesinı 1 saat 17 dakika koşmanın verdiği moralle çahşıyordu. Oysa tam mânasiyle hazır değıldt Nıtekım 19 Mayıs Maratonunda 2 281ik derecesiyle Ismail Akçay'm arkasından 2. oldu. Fakat bizim hedefimiz Balkan Şampıjonası ve Münih Olimpiyatı idi. Bu yanşmalara da Bayern München yine yenildi AMSTERDAM, Bayern München takjmı ikinci hazırlık maçını yine Ajax ile yaptı ve 21 yenildi. Maçın gollerini 56. dakikada Muller, 71. dakikada Cruffy, 74. dakikada da Hulshoff atmışlardır. Maçın gollerini 56. dakikada Muller, 71. dakikada Cruyff, 74. dakikada da Hulshoff atmıslardır. Umitler, Arnavutluğu 20 mağlup etti » IZMtR, (Günay Şimşek bildiriyor) Ümit Milli Takımımız 5. Balkan Tummjasındakı ük ra kibi Arnavutluğu 20 mağlup etti. Ümitlerimiz net bir skorla galip gehnesine rağmen pek ümit verici değillerdi. Kontraataklarla neticeye gitmeye çalışan rakıp takım düz bir hat şeklinde dizılen müdafaamızda 'daima gedık buldu. Son hareketi yapacak ve gole gidecek adam olmaması, Arnavutluğun neticeye gitmesini en gelledi. Ümitlerimiz uzun süre bir arada olraalarına rağmen iki devrede de kollektu' bir futbol oynıyamadı. Şahsî gayretler ve U sadüfi pozısyonlar ile 2 gol oldu. Bu goller de yenmiyecek kadar kolay gollerdi. Bir noktada Türk takımına galibiyeti hazırlayan Arnavutluk kah?cisi oldu. Forum 2JS ay vardı. Gerektiği gibi hazırlanabilirdik. Haziıan ayı bizim için dinlenme idmanlariyle geçti. Balkan Oyunlan ve Münih Olimpiyatı içın 3 Temmuz'da Abant'ta kampa girdik. O tarıhten itibaren de yorucu idmanlanmız başlamış oldu. Abant kampmda Aktaş, sabah 18. akşam ise 24 kilometre koşuyordu. Yani gunde 45 kilometre koşuyordu. Uyguladığımız Macar sistemiydi ve bağlantıh idmanlardı. Bu çalışmamızın sonucunu Balkan Oyunlarında aldığımız derece ile süslemiş olduk. Balkan Oyunları bitti ve şimdi ikinci hedefimiz Münih Olimpiyatı. Bu hazırlığımız için tam bir ay vpr T ' "nalarımızı sürdürüyoruz. Uzun ve dinlendirici olarak. Münih'in yüksekliği 850 metredir. Abant ise 1450 metre. Hatta etraftaki ormanlara çıktığımız zaman bu yukseklik 1800 metreyi bulmaktadır. Bu da bizim için büyük bir avantajdır. Hüseyin Aktaş'ın denemelerinde 5 kilometreyi 15.54; 10 kilometreyi 31^2; 15 kilometreyi 47 23; 20 kilometreyi 1.20.1; 30 kilometreyi 1.37.7 ve 35 kilometreyi 1.54.18'de geçtiği için Münih'te 2.17lik bir derece koşacağı açıkça gârülmektedir. Olimpiyat meşalesi Bulgar atletlerine teslim edildi KAPIKÜLE, (Rıza Ataktürk bildiriyor) Olimpiyat Meşalesi, dtin saat 19'da japılan bir törenle Kapıkulede Bulgar atletlerine teslim edilmiştir. Tbrende Edirne Valisi Mustafa Karaer ile Tümgeneral Kemal Ar da bulunmuşlardır. Meşalenin teslimi sırasında Turkiye Olimpiyat Komitesi tkinci Başkanı Turgut Atakol bir ko . nuşma yaparak bu meşalenin Türk sporunun selâmcısı olarak Münih'e doğru gitmesini dilemiştir. Türk atletinden meşaleyi 1946 Berlin olimpiyatlarmda maratonda 23. olan Boris Harolambiyef almıştır. Alman Olimpiyat Delegasyonu Başkanı Von Der Planitz Türkiyedeki organizasyondan çok memnun olduklannı büdirmiştir. El MÜNİH 1936 Berlin Olimpiyatlanndan beri i l i kez Olimpiyat programına alman eltopunda favori, dünya şampiyonu Roman ya olmakla beraber, kendi seyircisi önünde oynayacak Bab Almanya ile Romanyayı birçok keı >enmiş olan Yugoslavya da, altın madalya için disedis bir mü cadele vereceklerdir. tppunda Romanya favori • Stad: (Atatürk), Hakemler: Alexander Sterv fBulgar) (6), Nikola Mladenoviç (Ydgoslav) (6). Didirios Protanotarios (Ynnanistan) (6). TÜRK ÜMtT MİLLÎ: Mustafa (S) Ahmet (5). Timucin (7) Özer 18). Tuncay (8). Aii (6) K. Mustafa (7). Mehmet (7). Mus tafa f5). Raşit (6). Sevld (7) ARNAVUTLUK ÜMİT MtLLİ: Mahmut (6) Osman <5>. Petrik (6) Dimiter (5), Rıfat (S), MİIto (5) Vasilak (7). Lonidha (7), Tlir (6), Agron (5). Uran <•). GOLLER: 29 dakikada Timuçin, 51 dakikada Şevki Olimpiyatlarda hakemler Münih Olimpiyat Oyunlan, oyunlara katılacak sporcular kadar, bu ojoınlarda görev alacak hakemleri de zorlu bir çahşmaya sevketmiş durumda. Bu zorluklan bütünüyle hissedenlerin başında jimnastik hakemleri geliyor. 70 kadar hakem şimdi 300 sayfalık koca bir kitabı dolduran direktifleri ezberlemekle meşgul. Bulgaristan Ümitleri Yunanistan'a galip: 20 ÜMİTLERİMİZ GALİP Amavutlukla yapılan maçta Ümitlerimiz 20 galip gelmesinl bildiler. Fotoğrafta, maçtan bir an görülüyor. (Telefoto: THA) Ümi{ler Tumuvasının ilk ma çıoda Bulgaristan. rahat bır oyundan sonra Yunanistanı net bir skorla yendi: 20.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog