Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

1 Cumhuriyet BASTN ÜYMAY1 AHLAK JASAS1SA EOER TAAHBÜT Sahıbı: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecılık T.A.Ş adına NAZİME NADİ Sorumlu Yazı Işlerı Müdüru: OKTAY KURTBÖKE Basan ve Vayan: CLMHURİVK1 MATBAAC1L1R ve GAZETECtLtK T.A.S. Cağaloğlu Halkevi Sk N1 3941 B * * * fi n f\ I 1 O. »VI? »H».! Atarrtr* Bıılvan 1 yelllSemı r e J : 121)9211 • 129544 ABONE ve tLÂN . 1 Aylılt * S Aylık Adl P<Mta Inrt t C taıt Dıjı 2^.50 45 67.50 135. 135. 270. Mfl IZMIR. fevzıpaşa Bulvarı Afsarojlu Ishanı Tel: 31230 24709 GUNKY ILLERİ: Kurukooru 34 »okak No 40 ADAN* Tel: 4îî6 3634 .' « Aylık 12 Avlik Baslık (Maktu) l n I ncl «ayt» (Santlml) 3 Oncü sayfa (Santlmlı 4. S. 6 ncı «ayf» (SanUml) Nlşan. Ntkâh Evlenme Dogum Nisan Nikâh Evlenme Dojunı ölüm Mevlid Tesekküı 2S QncO C Sm.) S 1M u l n «Hı (si 75. 100 100 1S0 SAYIS1 75 RUKUŞ Ecevit: Aşırı sola açılmayı halk istemez (Baştarafı 1. Sayfada) «Aslında CHP'nin son zımanlarda daha çok sola açılması.jibi bir dnrum yoktur. CHP'de bdyle bir efiltm de yoktnr. Zaten CHP'nin demokratik sol politikasına kendi içinden muhalefet edenlerin önderleri, daha 1970' teki 30. Knraltay'dan önce bu tutumu karalamaya başlamışlardı, kamuoyunda CHP'nin yeni tutumuna karşı kuskular uyandırma çabasına girmislerdi. Bu kimselerin yakın zamana kadar CHP içinde bazen örtülü, bazen açık olarak yürütmeye çalıştıklan muhalefet, temelde, CHPyi kurmak üzere aynlanlann muhalefetinden Tarklı değUdir. Nitekim bir gazetede bir kaç gün önce çıkan söslerinde, CHP'den >e ıri aynlan flyelerden biri, MGP 11e tam bir gBrüş birliği içinde olduklannı açıkça belirtmiştir.» 12 Mart'ın etkisi Ecevit, CHP'nin demokratik sol polıtikasma yönelen muhalefet ve suçlamalarm güçlenmesin de 12 Mart'ın rolünü de şöyle değerlendirmiştir: «CHP'nin. demokratik sol politikasına karşı karalama hareke* tini yürütenlerin cöretkârhğı 12 Mart 1971'den sonra artmışür. 12 Mart sonrası ortamda, ber türlü sol düşünce ve akım baskı altına alırunak istenmiştir. Bu arada CHP'nin temsil ettiji demokratik sol hareket de sindirilip yokedilmek istenmiştir. Bu türlü çabalar gerçek bir demokrasi anlayışı ile bağdaşamaz. CHP' nin benimsediği kadar ılımlı ve demokratik bir sol dflnya förüşüne ve tutumuna büe yer veril mek istenmeyen bir rejimi, yeryft zünde hiç kimse demokratik rejim olarak kabul etmez. Kaldi ki demokrasinin ve belli bir ölçüde demokratik özgürlüklerin işlrdifi her ülkede halk, daha adaletli bir toplum dfizeni içint Rflir dağılımının daha dengeü ol ması, emejjin daha iyi değerlendirilmesi için demokratik baskı gücünü kullanmaya başlar. Halk' tan gelen bu baskı demokratik rejimlerde mutlaka sola açılısı sağlar. Fakat sağduyulu bir halk, belirli bir sınınn ötesinde sola gidildiği takdirde, kendisine ftniş özsürlük getiren ve hak ara ma yollan açan demokrasinin tehlikeye düşeccKİni de bilir. Onun için demokratik rejimlerde asırı sola karşı en etkili fren de jene demokrasinin kendi içinde ve halkın bilinclndedir.» Ecevit, bu bilinçlenmenıh CHP'de nasıl yansıdığı, 21. Kurultay'daki görünümünün bilinçlenmeye bir delil mi sayılmak gerektiği, yoksa partinin aktif k'adrplannın kararhlığı olarak mı yorumtenabileceğine iliskin sorumuzu da söyle cevap lamıştır: «Son CHP Knrultaylannda belirtisi açıkça görülen bn bilinç*' lenrae, aktif CHP kadrolanyla sınırlı degildir. CHP'deki yeni aktif kadrolann bir özelliai, halkla. hele eskisine oranla büyük" Slçüde, bütünlesnıiş olmaİarıdır. Bo kadrolardaki bilinçlenme. bizdeki siyasal deyimle, tabandaki bilinçlenmeyi oldn$u Sfibi yansıtır. Kaldı ki, 1968 mahalli leçtmleriyle 19«9 «nilletvekill seçimkrinin sonuçlan dikkatle incelenirse, sözünü ettiîim gelismenin halk ara'sında hızla yaygınlasmakta oldnğu görülür. Bn secimlerden kısa bir süre önce CHP büyük bir bolünme srtçirmiş, Srçutünün ve seçrnenlerinin büvfik bir bölümünü yitirmisti. Ona rağmen ovlannda herntn hemen dSsme olmamıstır. Bnnnn nedeni, giden oylar yerine CHP've yeni oylar felmis oimasıdır. B B veni ovlar özellikle hızlı relisme sürecindrki bBljftlerde CHP've vönelmistir. örneğin Fee Böleesinde CHP ovları IKS'te vüzde 37.76 iken, lKS'da vüzde 30.75'e yükselmiştir. Secime katılanların sayısındakl S« bin 720 kisilik azalmava rafcmen. ovlannda mutlak savı elarak da 11 bin »53 artıs rörölmuntür. Bn bölrenin en etkin merkezi olan tzmir'de, CHP oy. larındaki artıs daha da belireindir. 19«5'te vfizde 29.8 iken IMfl' da yiizde 35^3'e çıkmıstır. CHP' nin tstanbnl'daki ovlannda da buna paraiel bir artıs eörülmüs tür. 1965'te vüzde 29.7 olan CHP ovlan, 1969'da vüzde 33,85'e vük. selmi'tir. Zonruldak, Samsun tibi hızla sanavilesen böleelerde de CHP avları hızla artmıstır. Bu ve benzeri böltele'rde CHP ovlarındaki hızlı yükselise karsılık, AP oylannda da büyük düşüsler olmnstnr.» Bilinçlenmenin CHP'ye yansıması' dan' kurtulmns ve nispeten hızlı gelişnıe sü/ecine ginniş bölgelerde, halkın siyasal bilinçlenmesi ve etkinli£i gözle görühın bir hızla' artmaktadır ve artacaktır.» nün fistünde güçlendinneye, hele iktidara getirmeye yetmez, çünkü bu oyların ortanın sağındaki en b.üyük partiye yük olmaya başlaması, genel olarak halkU artan ve yaygınlaşan bilinçlenişin ve ilericiliğin sonucudur. .* Geçmişte CHP'nin, daha çok kendî içinden gelen engeller ne; deniyle, inandırıcı ve açık bir halkçı politikayla ortaya çıkamamıs olması, üstplik bir ölçüde kendi aleyhinde din istismanna olanak veren davranışlar göster, niiş bulunması, geniş kitlelerin sağcı partilere yönelmesine yolaçmıştır. Fakat CHP. artık tutarlı inandıncı ve açık bir haH»çı politika izlemesini' güçlendiren iç engellerden de, tutum ve davranışlardan da arınmıstır. Her konuda, her zamankinden ve her partiden daha çok halkla bütünleşmefe baslamıstır. Partideki son gelişmeler, bütünleşmevi daha da hıclandırıcı nitelikte olmustur.» Erevit. halkın belli bir sivasal partiye yönelisinde, deraeç ve yazıh belgelerde yeralan görüşlerden çok. politi.kacının davranı?ı. tutumu, kendi?iyle kurduEU dialqg biçımi gibi somut kıs. taslar arayıp aramadıgı, yolundaki sorumuza karsılık ise, şunları "söylemistir: «Hiç knskusuz her demokratik ülkede oldnjhı çibi, Türkiye'de de bövle ölcüler secerlidir ve gecerli olması da do*aldır. Bu bakımlardan da CHP. halk sözünde daha inandırıcılık kazan. maktadır. övle sanıyorum ki, son yıllarda bütün partilerden daha çok halkla dialog kurmayı basarmıstır. Simdi. iç vapısında kazanmıs oldu^n tutarlılık. halkla daha şıkı ve etkii dialoç kofma olanatım da CHP' ye kazandırmıs olmaktadır. Kal. dı ki, cevrek v9rvılhk demokrasi deneyindrn sonra halk, halkcı davranısların aldatıcı ve kendine lararlı oianian ile ic. ten ve kendine vararlı olanlarım cok daha ivi avırdedebilecck fakat hu sorunlarm halk irade, siyle ve halk yararına çözülebümesi için başta gelen koşul, demokrasinin tam olarak i$lemesidir.» Nilli piyongo tiün çekilti Millî Piyangonun 9 Ağustos 1972 çekilişi dün Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır. İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz: 0822.B2 Numara 1.000.000 Ura 195422 Nureara 400.000 Ura . 109987 Numara İ OÜ O lira O .O 200237 Numara 100.000 lira 727922 Numara 100 000 Ura 40.M0 Lira Kazananlar: 092938 178802 185486 238890 247013 2Ö7971 270017 285261 298037 356405 367464 380298 20.000 Lira Kazananlar: O024İ4 017651 021757 025157 05942U 060082 0745& 101682 128822 161064 179974 180250 212360 £17639 220636 222033 230832 246207 246237 251276 253650 254374 2S2789 291746 301601 318948 33910? 367904 376202 377976 10.004 Lira Kazananlar: 002835 007066 007388" 011841 026784 030800 038664 .044863 048610 051383 053294 054928 058080 064991 065743' OÎ2.628 077883 078903081765 J00136 101757 103833 106865 111685 119584 120674 123821 130306 137154 138551 148388 153502 157807 158424 158650 159039 176938 183996 184722 185147 187014 188773' 192738 198483 203345 207550 209473 217578 223042 228340 242954 243481 251873 255167 ' 257163 262237 265549 268011 27*9186 279267 291507 292646 2937Ş9 295781 305013 307004 318278 321013 335926' 34591L 353331 355239 366288 372945 374875 374994 377365 377376 380987 «56SO . 1.000 Lira K a z a n a n l a r : 024610 045845 055985 077505 100979 1156.;i İ3O«82 153039 165408 U6447 '9!? c j '! 2: ,8 "M9B72 263760 2S3143 *>95nfl 332.117 36Î804 tı' 395669 Snbotaj (Baştarafı 1. Savfada) sabotaj ekiplerini bütün delilleriyle birlikte meydana çıkarmış ve faillerini yakalıyarak gözsitına almıştır. 3 Yapılan ilk sorgulamalarda suçlannı itiraf eden bu vatan hainlerinin bazı sendikacılarla, kandırılmış işçi ve öğrencilerden meydana geldi|i ve devrimcl şiddet hareketi dedıklerj ideoloiik mücadelelerl yanısıra msddi menfaatlerini de gözeteıek deferleri vüz milyonları aşan milli servetimlzl yok etmek gibt menfuı sabotajlan yapmak için büyük paralar aldıklan ve daha başka plânlan da bulundufu tesbit edilmiş ve bu hususta gereken tertip ve tedbirler alınmıştır. 4 Komutanlığımız kamuoyunun ik1 yıldahberi bilhassa Kültür Sarayının vakılmasın'dan duyduğu üzüntüvü ve olavın açıga kavu'tunılmasi volunriaki hassasivetinı bilmekte oldugundan bu iizüntüleri en erken zamanda kısrnen dahı olsa t»hfir edebilmelc maicadivle bu bildirivi vavınlamaktadır. Devam ettirilmekte olân tahkikatın sellmeti bakımından blmliklerl şirndili> gizli tutuhın bu sabotai ekiplerine mensuu elemanlann hazırladıklan sabotaj plânlan hareket tarzları ve almış bulunduklan büvük paralarla b.u paralann tevzi ^şekli bütün avnntılariyle basTiiımıza ve kamuovuna mahkeme safahoti .sırasında açıklanacalttır • 5 Her fırsatta beltrtildîği üzere Somutanlıgımız bundan sonra da bSlgemizde cereyanı tasarlanan ve vatanrlaslarfmıw knr ku ve heyecari ıçersinde bulunduracak nitelikte olan bu gibı olayların faillerini amansız bır şeküde takip ve kontrol altında bulundurup yakalamaya devam edecek ve hak ettıkleri cezalara çarptırılmak üzere rürk adaletlnin pençestne teslim edecektir. F'.ı vesile ile milletımızın sinesmde derin yaralar açan ve büyük rilçi o ıstırap duyulmasina s& bep olan bu elim olaviann meydana çıkartlması ve faillerinin yakalanması için uzun zamandır gecell. sündüzlü çalısan Mîllî İs tüıbarat Teşkilatı elpmanlanna (tüvenlik nuvvpflerımize ve öu olavlar üzerinde uvanık ve has sas bulunan feadırçınas ve vurtsever*vatandaşlarımızH taltdır ve tebriklerimizı bıldinnm. Turgut Sunalp Korgerieral 15. Kolordu Korhutam Birinci OrdJ ve Sıkıyftnetim Komntan Vekih» Petkim ile Aliağa Rafineri işçileri sözlesmesi sonuçlandı ANKARA (Cnmhurivet Burosn) Aliağa rafinerisinde çalışan is çıler adına Pektimîş Ue işveren a.asında sürdürülen toplu İş sözlesmesi sonuçlanmıştır. Yapılan sttaleşme uyarırca, 1.6.1972 tarıhinden ttibaren baslamak üzere lsçilerin çıplak ücretlerine 1 vıl için zünlük 12 lira aylık 160 lira 2. yıl için günlük 11 tıra. aylık 330 Ura, olmak üzere 23 TL. günlük 690 \ira aylık ücret zammı yapılmıstıBu arada, ^ardiya zammı, fltramlye, remettü. yemek vardımı, ail'î yardımı, çocuk zammı, elbiselik kumaş. vılda iki çilt «yakkabıdan başka. çocuklan <çin tahsit. yardımı .vertlmesl kararlaştmlmıstir. rahsıl yardımı vılda bir defa olmak Uzere ilkokula sriden her çocuk fcin 150 TL. orta. lise ve muadiH okula Kiden her çocuk için 20f> üra, üniversiteye glden her çoculc için 700 lira olacaktır. Parlâmento çalışmaları «CHP'nin parlâmento çalısmalarında bir süredir görülen tutukluğun iki nedeni vardır: 1 Kendi iç bunalımı, normal parlâmento çalısmalan yapabîlmesini önleyecek ölçüye varmıstır. 2 CHP normal demokratik rejime bir an önce do. nüşü kolaylaştırmak için, sert muhalefetten ve mücadeleden sakınıyordu. ' Birinci etken simdi ortadan kalkmıstır. Ikinci etken ise hâlâ geçerlidir. önümüzdeki top. lantı yılında CHP. normal demokratik rejime dönüşü üüçlestirici davranışlardan dikkatle kacımnak şartiyie daha aktit parlâmento cîlışmaları yapabjlecek bir duruma gelmistir.» Somut ölçüler Anayasa de»isikliği ve CHP Sıddık Satni Ooar (Baştarafı 1. Sayfada) «Halka karşı çıkmak olur» Türlc halkının aşırı sola açılmayı istemediğinl lfade eden Ecevit, partisinin benimsediği sol anlayışın halkın eğilim ve ihtiyaçlanna cevap venüğini bıldirmiş ve şöyle demJSlirf «Özellikle .özjürlüğüne ve inganlık onurun* çok baflı olan. bürokratik devlet baskısından haklı olarak ürken Türk halkı, devlete olağanüstü ağırlık kazandıracak Blçüde sola kayılmanını asl« istemez. Bu nedenledir ki Türkive'de demokrasinin «aeladısı sola açıhjın bejirli bir sınırda kendilljinden duracağına kesinlikle inanıvorum. O mttır ötesindeki düsünceler mahdut kimseler tarafından benimsenebilir, fakat halka maloiamaz. CHP'nin benimsedi«i demokratik sol düsünce ve protram, Türk halkında özellikle son yıllarda beliren eğilim ve Ihtiyaçlan yansıtmaktadır. Onun iein bir takım sindirroe te korkutma ririsimleriyle CHP'deki bu harekete karsı çıkmak, doerudan doğruya halka karsı cıkmak olur va ülkemizde şimdive Vadar eörüldütünden çok daha ağır bir rejim bunalımına yolaçar.» DP ve AP deneyleri Ecevit, bu verileri yorumlarken DP ve AP'nin durumlan üeerinda durmuş ve şunları söyIemisür: «Türkiye'nin çok partili rejbn tarihi gözden geçirilecek olursa Rörülör ki, gelişen bölselerde jrüclerten partiler. cok seçmeden bütün Türkiye'de güçlenip iktidara geltnektedirler. Kaldı ki, geçmiste, DP ve AP halkta aldatıcı olarak refah ve sosyal adalet umutları uyandıran politikalarla ve daha çok duygu fetisman ile bu böljrelerde rüçlenebilmişlerdi. Yeni politikası ile CHP ise halkı sömüren ve ezen güçleri açıkça karşısına almaktan çekinmeyen, duygulara değil akla hitap eden bir parti olarak kendini halka benimsetmektedir. Halkta ilerici, devrim ci eğilimler o kadar ileri ölçüye varmıstır ki. artık AP de eskiden DP'nin ve ilk yıliannda kendisinin sağa verdiği tavizleri bir ölçünün üstünde veremez duruma gelmistir. O nedenle kendi içinden aşırı sağcı unsurların ayrılıp başka nartilerde toplanmalarına ister istemez gözyumına zorunluğunu ' duymaktadır. Eğer demokrasimiz bir ölçüde kesintiye uğramış olmasaydı, AP, halktan gelen bu ilerici baskılan daha çok üzerinde duyacak ve daha çok saçdan ortaya kayacaktı. Nitekim kaymaktaydı. 12 Mart sonrası ortam, AP've de bir ölçüde yeniden sağa yönelme fırsatını vermiştir. Fakat seçimlerde .AP bunun bedelini belki de şimdiden tahmin edemediği ölçüde ödeyecektirjt Halk kesimlerinin siyasal ağırlığı Ecevit, bu açıklama'.annın ışı| ı altında, Türkiye'deki Çeşitli halk kesimlerinin siyasal ağırlıklarını da sorumüz üzerine scyle değerlendirmiştir: «Demokrasi zaman içinde dar AP'deki güçlenme belirtilerıve orta gelirli halk topluluklannin aldatıcı olduğunu öne süren nın siyasetteki, devlet yönetiEcevit, şöyle devam etmiştir: mindeki etkinliğini arttınr. An«AP'deki güçlenme görüntüsö, oak bu geniş halk topluluklan, aldatıcı ve geçicidir. 12 Mart büyük ve eüçlü 8rs«tlerde topsonrası hükümetlerin hemen lanmadıkça. ağırlıklannı bir 61her tutumu ve davranışı AP'yi çttniin fistünde duyuramaılar. güçlendirmeğe yanunıştır. NorTürkiye'de bugiin etkin olabilemal siyasal koşullara donüldücek biçimde Sreütlenmiş tek ğünde. AP'nin güçlenmekte olhalk kesinti işçi kesimidir. Faduğu görüntüsü sfîratle dağılakat çoju keı yanlış yorumlanan ' caktır. Böyle bir sonuçtan AP ve uvsulanan bir partilerüstü kendisini, ancak toplumda biripolitika anlayışı ile isçi örrttleri ken fakat bu günlük bir ölçünün de olabilecekleri kadar etkın oüstünde afıruğını duyuramayan eğilim ve isteklere boynn eğlamamışlardır. Ancak son zaman mekle kurtarabilir. Fakat şimlarda işçiler arasında acırhklarıdUik AP'de böyle bir eğilim çönı daha çok duvurma ihtîyacı ve rülmüyor, tersine. 12 Mart sonbilinci kendini RÖstermektedir. rasının kendisine sağladığı aldaEn genis halk topluluçunu meytıcı ve geçici kolaylıklara kendana jetiren köylüler ise henüı dini fazlasıyla kaptırmış görünii örgütlenmemişlerdir Dajınık >or.» durumdadırlar. O nedenle siyasetteki agırlıklarını ancak bır ölçüde ve daha çok seçimden • ; • CHP'nin TOIÜ CHP Genel Başkanı, sorumuz secime du>Tirabilnwktedirler. Doüzerine, DP ve AP gibi büyük layisiyle meydan daha çok. çısafcı partilerin güçlenme nedenkarlarını Türkive'nin ça«;dısı elerini değerlendirirken, CHP'nin konomik ve sosval düzenıne ba«bu güçlenmede oynadığı rol ile 1, Kören varlıklı çevrelere, builgili görüslerini de açıklamış, Tük is çevrelerivle büvuk toprak şöyle konuşmuştur: sahiplerine kalmaktadır. «DP'nin veya o doğrultudakı «Normal demokratik rejım orpartilerin yeni Türk toplumun. tamından ve kurallanndan uzak da ancak bir ölçüye kadar güçlaMİdıkça, yönetimde halkın alenme olanakları vardır. Yeni iırlı|ı daha d* az duyulmakta Türk toplumunda, ortamn sağınve varlıklı çevrelerin etkinlisi daki en büyük parti, bir sınırın . artmaktadır. Bu nedenledir ki, ötesinde sağa kayacak veya tâhalk yararına radikal reformviz verecek olursa. halk kesisın> i l e r i s ü r e n 1 2 lar yapılm» minde oranı hızla artan ilerici Mart Muhtırasına rağmen, buolayları bfitün bütün yitirme dugünkü ortamda b5yle reformlar nımuyla karşılaşır. Bn duruma îapıhyor ? apılamamaktadır. düşmemek için, ortanın sağında«ibi görünenler de genellikle ki büyük parti, kendisi bakımınyozlastırılmaktadır. Eçer Türkidan gitgide ağırlık haline gelen ye'nin demokratik gelismesi seasırı sağcı olaylarda'n feragat cimlerden «onra kesintisiı deetmek zorunluğunu duyar. Yani vam edebilirse. avnı zamanda AP'nin vitireceği aşın sağcı oydemokratik özgürlükler de olar, bu partiye vük olmaya ba«nemli kısıntılar olmaksızın delayan oyiardır. Ortanın sağında vara edebilirse, halkın atırlısıki en büvük partiye vük olmaya nın gitgide artacaSını eSsteren başlayan o.vlar ise. Hiç bir raman belirtiler vardır. özellikle açık veya örtülü feodal kalıntılar daha sağcı bir partiyi, bir ölçü Ecevit. CHP parlâmento grup. lannın yeni yasama yılında nasıl bir tutum izleyeeeklerini de yine sorumuz üzerine söyle anlatmıştır: «Her seyden önce demokrasinin kolunun kanadının kırpılmasına ve yoılastırılmasına kesinlikle karsı cıkaradz. Bn sonucn verebilecek nitelik ve 51cüde Anayasa detisikliklerini ön lemeye u*rasaca|ız. Türkiye'de devleti yönetenlerin basarısızlık lannın. sorumlulugunu ve hedelini Anavasa ve rejime yükle•rne etilimlerinin karsısındayız. Son beş rakamı. (00261 0088Î Terörist hareketlerle demokra01539 02836 04086 06194 07567 11 t ; k özîürlftMfr arasında ha*lan14623 15087 19035 21246 23699 28194 tı kuran eörüs. bizce son dere30371 31331 33678 34599 34772 36639 cede dar ve vanlıs bir «örüstür. 38235 39321 40220 40269 41957 4197' Razı en kovu dikia re.iimlerin43066 43484 44893 45528 47898 48614 d<>, terörizmin en siddetlileri 48958 49150 49546 50321 51963 52595 olmaktadır. 53157 53831 55Î25 56283 57811 58707 Her drmoKratik ütkenin Ana. 61467 62876 63(130 64639 64822 68223 yasasında bazı hak ve özcürlük68744 69603 70692 71430 71672 72972 lere bir ölcü jcinde bazı sınırla. 75435 75932 7B604 77418 77°64 8005ü malareetîrilrnis olahilir. Palan806T8 '81467 86418 86824 88711 89446 ca demokıatik ülkenin Anavasa. 89491 90001 93434 93471 93577 95881 sında «n hak hövl» sınırlanm»stır. fil?n <*»m«kraiik nlkenin A. 400 Lira Kazananlar: navBeae'nda rta hü«ka b''r ha'5 Çeşitli Son dört rakanıı. (0049 0 «n t"riii eınırlanmıstır taktiSi önemi 2415 2455 2999 4190 4785 5037 5383 IIP. ber P'kenin Anavasasındaki 5559 6103 7513 7881 8323 9673). Halkla bütünlesmede çeşitli smırlamalar derlenin tonlanıp 200 Lira Kazananlar: orgütlerin önemi üzerirde de TOrkive Cnmhıırivetinin .\navaSon üç rakamı, (053 270 463 duran Ecevit. sunları söylemişsa^ina snknlmak istenine detir: 5«î 963 992) rnokra«=iden eser kalmaz. Kaldı 80 Lya Kazananlar: «Toplum hayatının ve ekonnki. Anavasalardakf barı sınırSon ıki rakamı. (29 58). mik faalivetlerin gitgide farkUlamalar örnek dive cösterilmek lastıfı plüralist. yani çoğnlcu 40 Lira Kaıananlar: istenen ileri demokrasi ülkeletoplum yapısına eeçis dönemleSon rakamı. (4 9). rind'e, demokrasi ve öztürlük rinde, yalnız ortanın sohı politi. grleneti bVlesine köklesmis ve İKRAMtYE NERELERE kasını dejil, bütün politikaları bnnlan koruvan kurumlar öyCTKTI: k'amnovnnun elestirmesinin vollesine çüçlenmistir ki. bize örBu çekıliste 1000.000 lira büları ve araçları çiteide deŞisir. nek «!ive şösterilmek istenen o yük ikramive kazanan bilet AnFarktılasma/ım henüz veteri ka. sınırlfltpalardan çnŞ;u kâsıt üzekara ve tstanbul'da 400.000 lira dar olnstnadıjı hfr toplorada. rinde kalır. ^ÜrneSih Fransa'da. ikrâmive~k"a7âYian bttet tsranGüvenlîk Mahkemelerine yer bul'cfa.'lTOTıOOnirâ Ileramtye ka«a! evlem vohı ?1e kamnovu e t . veren hükümler. o ülkede dezanan biletlerin iki tanesi Is, kilenebifirdi. Oysa busün varmokratik hak ve özrürlükleri tanbul, diŞerleri Ankara ve lz J dıfımıtf farklılasma düzevinde, hemen hio zeıtelcmemistir. Famir^de, kırkbin lira ıkramiye partilerdısı örçütlerin etkisi ve kat avnı hükümler Türkive si • lcazanan biletlerin altı tanesi tî aSırlı&ı citçlde artıvör. Türkive' bi henüz demokrasîsi veterince taubul' dört tanesi Jzmir. dinin busünkü düzevinde artık, ' köklesmemis bir ülkave nveugerleri Ankara ve t*ki!ip. Mutyalnız partîcilik voln ile ve parlanırsa. b«. demokrasinip. hatki. Gölecik, Susurluk ve Yoztiler aracılığı ile politika oluştâ hakıık devictinin sonu olur. gat'ta satılmıştır. turulamaz, yapılamaz ve yavı.Bir vanrtan devîet vönetimini lamaz! ' Önun için, Türkiye'nin ieknokratlara ve azmanlara tesbDTÜnkü ortamın.da. partilerdılim etmek çibi asırılıklara kaçıp. sı, öreütleri politik'adan uzaklasbir vanrlan teknnkrat ve uzmantırma çabalan, tbpinmdaki saSlartn kavna*i olan üniversltele(Baştarafı 1. Savfada) lıklı Kelismenin tabiatına avkıri kurutmaea. hatta serhostçe dahayuksek bir diizeye cıkarılmarıdır Ve asla eeçerli olamıyacak. tan nktırna olanaihnı kaldirmata sı. Türkiye Büvük Millet Meclisin. tır.» • • " «t ; kalkısmak ise açık hir tutarsı^ re kabul edilen bu yctkl kanunu «Avni şevlerî ' .. lık ve celismedir CHP *anılmak çerçevesinde sağlanacaktır. "i^lenen fnava=n detisik'ikleri sövlüvoruz» Gerçekler açık iizerindr hıı bakıs arısından tiSöz konusu Phantom ucaklanEcevit, CHP'nin demokratik sol tizlikle ı)i"a<ş»rtır Öte vandan nııı satın alınması, bir yıldan bepol'itıkasmı halkâ anlatış biçVpene imrlâmentö calismalannda. ri hazırlaııan bir reor?anizasyon minde, 12 Mart'tan sonra. 12 Mart CHP. bir vandan halk varanna planının bir bölümünün uygulanöncesine göre bir değiijiklik^olup vasaiar cıkarılmasına var eücüv masıodan ibarettir. olmadığı yolundaki sorumura kar 1P c>lısarak. fakat bir vandan Türkiye'nin hanjri tehdit altında şılık su cevabı vermiştir: da aldntiıi bir reformculnk , eöbulunduğu ve kitnc karsı sUâhlan .12 Marttan öhce neler söyüırünti'sii altında da reform kavması gerektiği herkes tarafından yorduysak, 12 Marttan sonra da ramının voz'nstırılmasına karsı acıkça bilinmektcdir. Türkiye'nin onları söylüyoruz. t'zerimizdeki cıkacaktır. Ynzlaşmış ve halka Yunanistan ile bir şilâhlanma >açeşitli baskılara raemen. dü$ünvararsız reformları. çıkartmıs rı^ına eirismesi asla. bahls konusu düklerimizde ve soylediklerimizenrünüp halkta' haval kınklıgı değilcHr. Gerçekler bu kadar. ade hichir gerileme olmadı. ancak w umutsuzluk uvandırmaktançık iken Phantom uçaklan satın 12 !>fart öncesinde sövlediklcıimisa. bazı reformlann bir snre gealınması konusunun. komşumuzla »in bazı linsurlan daha cok dikcikmesi tercih edilir. CHP. sıraşilâhlanma yanşı sekllnde göstekati çckerdi. şinıdi. baska bazı sı reldlrinde. n refnrmlann halk rilmesi. mımleket hayrına'olmadı unsurları daha çok dikkati çekirariesine davanılarak en mükem ğı gibi. dıs politikamızın gerçekmtçc basladı. Ömeğin, ekonomMe mel hirimde vanılahileceğine lerine tamamen aykırıdır. Böydevletin, halkın ve özel girisimin inanmaktadır CHP bu hakımle bir. görüsü açıkça reddetmek" bize ?öre oynaması stereken rol, dan. kendisine de. halka da güisterim. ' ler hakkmda 12 Marttan önce ve venmektedir.» sonra söylediklerimiz farklı deCHP Genel Başkanının bahis ko ğildir. Fak«t 12 Mart sonrası ornusu beyanatmı. memleket kamu tamda. ekonomik alandaki . çer | . . Secim sistemi oyunun gereği gibi değerlendireçek niyet ve diişSneelerlmlz. büCIİP • Genel Başkanı Bülent ceünaen emin bulunmaktayım. tün karalama çabalanna rağmen Silâhli Kuvvetlerimizin' reorgaEcevit, gazetemize verdiği özel bfrar daha iyi anlasılmaya başn.izasyo(n ve modernizasyonu, uderr^çte son olarak Seçim Kanu lamış. belki biz de, giderek daha zun döncnıli kalkm'nıa plyıımızın nunffa vapılmak istenen değisikiyi anlatma olanağını ve üslubunu stratejisinde kalkınmamızın ön likler üzerindeki görüslerini abulmoşıızdur. kosnllanndan biri olarak kabul çıklamıstır Hilkümetçe ta=arlafdilmiîtir. Bu bakımdan memlenan değisiklikler kesin olarak «CHP'de yeni bir ketin savunması. kalkınmaıı kabeürmedigi için aynntılara girdar önemlidir. ihtilâf voktur» me olanağının olmadıSmı belirten Ecevit. seçim sistemi i'e ilSon günlerde CHP yönetici kad Plânın ana ilkesi gili düsüncelerini eenel olarak rolannın içinde yeni ihtilâflar oBurada bir hususu daha belirtşöyle ifade etmiştir • luşmaya başladığına dair yayılmekte yarar vardır. Silâhh Kuvnıak istenen söylentiter tamamen vetlerin modemizasyon ve reorga«Bence Türkive'nin seçim sishayal ürünüdür Gerceğin değil. nizasyonun gerektirdigi finanstemindeki hoznktnklar biraz mükendi dışımızdaki veya kendi dıman kaynakları, bütçe kanunların balâğa edilmektedir. Elbette şınıjza itilmiş bazı niyetlerin ifad a gösterilen devletin eenel kay* Türkive daha bir sflre kendisi dcsidir.» naklarıdır. icin en uveun secim sistemini aravacaktır. Yalnız bu aravıs şıDiğer taraftan Siiâhlı Kuvvet«Demokrasi tam rasinda su temel gerçek gözden lerimizin daha da güçlendirilmeişlemeli» uzak tutulmamalıdır Cok 'partili <si icin öncelikle mevcut milli Ülke sorunlarına ilişkin görüsdemokratik reiimde kisiler deharp sanayii tcsislerlnden yararlerini de açıklayan Ecevit, «Türlanmak. yeterli olmayan hallerde ğil partiler secilir. Dünva eökiyenin bugün öncelikle çözümbunları geliştirraek ve yeniden rfîsleri birbirivle uvuşmayan en lenmesi gereken başhca sorunu kurmak. plânın ana ilkesi olarak değerli kisiipri parlâmentova sehângisidir?» şeklindeki sorumukabul edilmiştir. thtiyaçların yurt çersiniz. hiç hir iş vapamazlar. za karsılık, tüm sorunlarm birbiiçinden sağlanamaması halinde Gerekli olan helli dünva görüsrine eş veya yakın ağırlıkta olduyurt dısmdan süratle tedariki, asleri etrarmda tutarlı olarak ğunu, ancak iUe de birine öncelik kerî bir zorunluluktnr. tnplanan partilerden birini iktiverilmek gerekirse, bu sonmun dara eetirmektir. Bu türlü beyanlann memleket rejim sorunu olduğunu ifade etmiştir. Ancak, Ecevit, AP Genel varanna olmayıp, millî menfaatKötü sistem. hiç sistemsizlikBaşkanı gibi rejim sorununa önlerimize aykırı olduğunn lfade et celik tamrken. ondan farklı ola' ten daha 'az sakmcalıdır. Belli mek isterim.» parti ler de toplanmamıs değerli rak demokratik rejimin yalnız insanlar ise, hiç bir sistem üze•bütün kuralları» ile değil, «bütün rinde birleşemeyecekleri ' için özgürlükleri» ile işlemeğe baslatoplum snrunianna çSzfim getiması gerektiğine işaret etmiştir. remezler.» CHP Genel Başkanının bu konu(Baştarafı 1. Sarfada) da söyledikleri iz şöyledir: ledir: Giren 234.115, çıkan 158.650. •Gerçek demokratik r«jim bıı10 Ağustos C. Ahır 30 Böylecc gümrük kapılarında gi tün kuralları ve öısürlükleriyl' ri; çıkıslarda bir rahatlık teyeniden işlemeğe baslamadıkc» halk, toplum sorunlarının kendimin edildiğini memnnnlyetle tes sine en vararlı hir vöııdc ele alı! bit ettikten sonra, siimrük kanıp ço7Ülmesi için yctcrincc ağırV 5(15 1219 1 6 1 1 19 15 20.59 399 ' pılanndan da her giris ve . çıkıs lısını koyamıyacnktır Daha Ö7'<ı yapana kaçakcı qozü ile bakmak söylemek gerekirse, Türkiyeııin D 16 5.03 8.55 12 011 \ 44 T.51 E. sorunlan çoktur ve karmaşıktır. da ortadan kalkmıs olmaktadır^ Hayat hikâyesi 1897'de îstanbul'da doğmoş olan Onar, Vefa Lisesinde orta öğrenimıni bıtirdikten sonra lstanbul ve Paris Hukuk Fakültelerinde yüksek öğrenıminı tamam lamıştır. 1924'te hâkimliğe başlayan Onar, daha sonrn Mülkive Mektebi ile Yüksek tktisat ve Tıcaret Okulunda öğretmenlik yapmıs. 1933'te tstanbu! Ünlversitesi kuruİusunda Hukuk Fakül tesi tdare Hukuku Profesörlüğüne atanmıştır. 19»î'te avnı fakültenin Dekanlıgma seçilen Onar çeşitli• kere Dekanlık ve' tstanbul Üniversıtesi Bektörlüğü yapmıstır. 200 işçi şirket kurdu KARABÜK Yenıce nahh». si ve kövlerinden olup halep Almanya'da çalısmakt» olan 200 işçi tasarruflannı birlestir«rekf bir sirket kurmuslardır. «ElEmek Sanavl ve Tiçaret T.A.S.» adı verilen sirketm sermavesi 1.5 milvon liradır Şirketin, orman böleesi olan Yeniee'de kereste sunta ve formika fabrikalan kurarak orman Urünlerini degerlenriirecefti bildirilmektedlr Bu arada avnca çivi, clvata. tuğla kiremit, etermit ve tozkireç Eibı ınsaat larda" kullanılan hazı malzern» de imal edilecektir. İztn en 27 Mayıs devrimf öncesinde ve sonrasında •îstanbul Üniversitesl < Baştarafı L Rektörü bulunan Onar, Mlllî Bir h olma olanağın» kavuşturmak lik Komitesl tarafından îstanbul ve devleümizi iç ve dıs tshlikeda yeni Anayasavı hazırlamakla lere karşı güçlendirmek amacıyla gfirevlendirilen «Bilim KnmisyoAnayasamızda değişiklik yapılnu» nun Baskanlığına s^tirilmls masına dair dileğimiz, sayın Cum ve hazırhldaröa ftüvük emef hurbaşkanımızm da lutufkâr ügigecmiştir. leriyle toplanan siyasal. partilerimizin sayın başkanları tarafınOrd. Prof. Onar, büyük bir dan anlayışla karşılanmış' ve sunkısmı ders kıtabı olarak okutuduğumuz not. Meclislerimizin salan çok sayıda bilimsel eserleym başkanlarının yakın alâkası rlyle dünya ılım âieminde de ile teşekkül ederi'partilerarasi'ko yer almış, geçen vıl İtalya Cummisyona tevdi edilmis bulunmakhuıbaskanı tarafından dünyanın tadır. sayılı .bilim adamlanna verilen «Yaşanüan sartlar bakımından liyakat .madalyası ile taltil edilmillet ve devlet ihtiyaçlanna ted. miştir. .• •'. bir aramak zorunluğu ile getir,• Eserleri diğimiz değişiklik teklifleri üzerinde, değerli komisyonca olumOnar'm önemli eserlerinden lu çalışmaların sürdürüldügü bibir kısmı şunlardır: linmektedir. ldare Hukuku, Icra ve İflâsıh •Yüce Meclislerin güvenine maz L'rnumi Esaslatı. Devletler Huhar olan hükümetler programla ' susî Hukuku. Medeni Hukuk rında seçim kanunlarında düzeltBorçlar Hukuku. Türk. tdare Hu pıe vaad ve taahhiidünün mevkukumın'Tekâmür S&fhahirı, De^ cudiyeti yüksek bilgilerindedir letcilik ve tdarç Huknku. Mü •Seçim kanunlanndaki düzeltessese Nazari>esi, Amme Huku me konusurid^i da başarıh eserkunda Hukukî Tasarruflar vı leri ile belli partüerarası, komisKazai Murakabe. tktisadi Devie yonun bir çalışma yaparak Ana« Teşekküllerl, Amme Emlâk yasa meseleleri feadaf önem tftsiTeerisi. • , " yan bu konuya da bır açıkîık geGazetemlzde de çeşitli samantimnesi ve 'yön vermesini'n müiBlarda makaleleri yayımlanmrş kün ve ziyadesiyle fayHâlı otocaolan Ord. Prof. Onar tn cenazesi ğını düşünmekteyiz. ' • . > • muhtemelen yaxm îstanbul Üni•Uygun görüldüğü takdirde, ayversitesinde yapılacak ' törenden nen veya kadrosunda ilâye sttresonra toprağa verilecelttir. tiyle değişiklik yaparak takviye edilecek değerli partilerarası komisyonca seçim kanunu üzerinde düzeltme çalışmalarının da yapümasına' lutufkâr ilgi ve yardınu(Baştarafı 1. Sayfada) nızı arz ve istirham ediyoruz. olması nedenlyle olayın rasatha «Sayın komisyonun bu konuda. neden fotoğraflarla tespit ecSki çalışmasında da Adalet Bakalemediğıni ifade etmijlerdir. nı ve uzman arkaâaşlan ve gereYeni «Manyetik Fırtına»nm kirse diğer bakanler hizmetjerini bu sabahın erken saatlerinde arza âmade olacaklardır. düny.ayı etkilemesl bekienmek•Yüksek takdir w tasviplerine tedir. saygı Ue arz ederim » Melen M. Çavoşoflo Baştar«fı 1. Sayfada) 31 Mart 1903'de Kuşadaîi'nd» dojan Muammer Çavu«oSlu, Mühendıslik mekteblnden în?a* at Mühendisi olarak meüin olduktan sonra, sırasıvla Baymriırlık MüdürlüŞü. YoHar v« Köprüler Müflürlüğü Bsvındır. lık Bakanlığı Müsteşarlıği yapmıştır. 1954'de Demokrat Pırtiden tzmlr Milletvekili seçilen Muammer Çavusoglu. daha son ra Uiastırma ve Baymdırlık 3a kanhğı görevlerine tir, KaTad'eriiz Bakır îşletmesi Y5netim Kurulu üyesl. Yapı ve Kredi Bankssı TeKnılc MÖMvirl. Bayındırlfk tsieri A.5 YSnetim Kurulu Başkanı olan Muamm?r CavuKoBlu evli ve iki çocuk baba«> idl Fransızea. îneilizce ve Almanc* dillerini bllen Ç»vuşoğlu'nun cenazesi 11 Ağustos Cuma ırünii Ö61e namazindan sonra Şişli Camiinden kaldırılacaktır. Töıkts (Baştarafı 1. Savfada) Genelîş, Oleyis, Testş, Te«Büroλ. Madents, Çimseîs. Gestş. Tekslf. Tümtis, Tanm îsçileri Sendikası. YSEtş, Metalîş. Harbîş, Seyhan Demıryo lu Işçileri Sendikası İle Tekstf Karşıyaka Şubesi başkanlannın . tmzalan bulunacaktır. Manyetik fırtına TURK HAVA YOLLARI A.O. PERSONELI . SOSYAL YARDIM VAKFININ 31.12.1971 TARİHİ İTİBARİYLE BİLÂNÇOSU A K T t F HESAP tSİMLERİ BANKALAR AVANS HESABI DEMtRBAŞ HESABI BOXO HESABI GAYRİMENKUL HESABI GENEL GÎDERLER X e k u n „.. LtRA KRŞ. 10.944 268,63 2.22,68 5.105.00 2.330.00 15.045.550.00 2 655.877,38 28.655.353.69 HESAP tStMLERÎ GELİR HESABI Muvakkat Alacaklılar ödenecek Vergıler > Bono Bedeilerı Pul Hesabı X e k u n .: LtRA KKS 2O413.S3S,ia 8 2O0.lHX).OO r As ıp 37S330O 3X)1O.(IO 875.50 TÜRK HAVA CULLARI A.O. SOSYAL IARU1M VAKF1 VÖNETtM KURULU (Cumhurivet • 5741) TURK HAVA YOLLARI A.O. PERSONELI " SÖSYAL YARDIM VAKFININ 31.12.1970 TARİHİ İTİBARİYLE BİLÂNÇOSU AKTİF HESAP tSÎMLERl LtRA KRŞ. 1. tŞ BANKASI CARÎ HESABI 11.841.035 28 2 AVANS HESABI 6.022,33 S. DEMtRBAŞ HESABI 1.040 00 670.00 4. BONO HESABI 5. GENEL GIDERLER HESABI 1 637 219.20 X s k u n 13.485.H86.81 HESAP tstMLERİ 1 GELİR HKSARI 2. ÖDENKCJiK VtRGİ HESABI P A S IP LİRA KRŞ. 4SU.UU T e b u n XÜKK HAVA YOLLAK1 A o ı ı . ı i » SOSfAL TARU1M VAKF1 YONETtM KI'RI'I T (Cumhurivet . S740) İ LA N Dalaman Devlet Üretme Çiftliği Müdürlü^ünden Çiftliğimlz 1972 yılı lstihsali aşağıda çeşıt. miktar ve muhammen bedelı ve geçicl temınatı yazıh Limon va Greyfurt rpahsulü tofuru 23/8/1972 Çarşamba günü açık arttırma »uretiyle »atılacaktır. Ç • f i 4 1 Limon (înterdonata v e Y e d i v e r e n çesldl) Greyfurt Mnkammen M i k t a n K«. 220.000 350.000 Muhammen Kilo bedeli 100 Krs. 60 Mnbammen Tntarı 220.000, 210000, 210.000, ihale Görariibten Temlnatı 15.5U0, 15 7SO, 15 7SO, Saati 14.30 16 00 16 00 1 r 'I I Şartnamesı Ankara Oevlet O r e t m e Çiftliklert Genel Müdürlüğü Kkunnmi S u b e s l n d e Uörtyol T u r u n ç g i l l e r tşletmeaıncTe, tzmir, tstanbul, Adana, Mersin. Aydın, Aıttalva. Mugl* Hal M ü d ü r l ü k l e r i n d e ve çiftlikte görülebilir. {Basın: 19679/5733)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog