Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 10 Ağustos 1972 ALTIN KALEM KJJlSİK ROMANLAB KIASIK ROMANLAR • • « • • • *0 • • • • • « • « • 9 • • BASKAN VAV1MLARI Ali Kıza Baskan GUZEL SANATLAB MATBAAS1 A. Ş.'tUD yayını olan IdeaJ Kitspiıb sensının 23 kıtabı Yayın hayatı İNSANLIK 6 armagan kazanan Polevoy' un 25 ülkede 47 baskı yapan dev romanı 25.00 HAFTASONÜ... Merle'in Goncourt ödülünü kazanan romanı 15.00 İSYAN... 25 milyonluk dev satış sınınnı aşan Traven'in en önemli romanı 15.00 ALTINA HÜCÜM... Traven 15.00 ALLAHIN FUKARASI Bütün Türkiye'de büyük ilgı uyandıran Kazancakis'in romanı 20 00 YENtDEN ÇARMIHA Ayın btabını sunar: EUGENİE GRANDET (Balzac) OL Basto UGULTULÜ TEFELEB (Emily Bronte) IV. Baskı THEBESE RAQUIN (Zola) a Baskı JANK ETRE. (Cbarlottt Bronte) m Baskı SAPHO (Daodet) WEBTHEB (Goethe) BABALAR VE OGULLAB (Turgenyev) U Baskı RffiMIZl ZAMBAK Anatole Francet U baskı OLTVER TWÎST (Dickens) 11. B^asla BIR AŞK HIKİTESI (Zola) m . baskı ÜAVt» COPPERFIKLD (Dickens) II Basto TILSEVILJ DERt (Balzac) VÜZBAŞININ KIZ1 (Puskin) 0 . Basta TOPRAK TEŞERtNCB (Knut Ramsun) O Baskı SEFtLLER (Victor Hujo) (2 Cüt) a Basto ASİ KALPLER (Thomas Hardy) n Baskı PARMA MANASTIRI (Stendhal) KIZ KARDEŞtM CAJtRtt (T Dreiser) NOTRE DAMB DB PARtS (Victor Hugo) ANTtKAa OORKANI HABORA KITABEVI GERlLtŞ .. Kazancakis 25.00 tDAM MAHKÜMUNUN SON GÜNtî... Victor Hugo 10.00 MANON LESKO ., Dunyamn en güzel aşk hikâyesı... Prevost'un unutulmaz romanı 15.00 KADINLAR DCNYASI... Taylor • 10.00 ı KADINLAR BARAKASI... Torres 10.00 AŞK YOLU... 10.00 Garrison VURGUN... Tnnıan 10.00 HEYECAN FIRTTNAS1... Santos 10.00 SÜLEYMANIN AGAÇLARI . Fransız Polisiye Roman Armağanını kazanan A. Fernandez'ın romanı 12^0 ASLANLAR ŞİRKETİ .. Fall 20.00 SEVDA GELİN... Karaslavof 15.00 İNTtKAM SAATİ de çıkü • • • • • • • • • • • • • • IdeaJ Krtapük Serisinden çıkmış olan diğer kitaplar: OLUM SEFERI KAYIP ALBAV DOSTLUK ÇKMBER1 Ş1ŞEDEKI MESAJ CASCSLAR1 VAL1NAN PLANLAR ARTIK ÖLDURMEYECEKSİN EN CZÜN GÜNtİN SIRRI TOM AMCATVIN KULÜBESİ LANGELOT CASUSLARA KARSI MILVONLtK CANTA ESRARENGİZ ODliNCULAR DENIZDE BASKLN AKDENtZDE BAREKET VAR GKM1DEKI BUMBA r E Ş a ÇADIRIN ESRARJ PARüLA 3335 LZAY GEMtSlNDE CASLS VAR VAGONDAKI KIZ KIRMIZ1 GÜl KAT1R RALLIS! • KAÇIRILAN LÇAK HER AY BIR KITAh • GeneJ Dağıtım: BATEŞ KARAtB DENtZt TÜHAF BIB KADIN... Leylâ ErbU 10.00 ÇIPLAE AYAKLAR... Starlcıı 25.00 ZAMAN MAKlNESt... Wells ' 40.00 DÖRT ROMAN... Hernadl, Polevoy ve Kalinin' den 4 roman bır arada 20.00 İKt KIZ... Panova ' 10.00 ÇOCüK... .* Panova 10.00 GİZLIL1K... Sartre 15.00 HABORA KÎTABEVİ P.K. 6 BEYAZIT İSTANBÜL Armağan Çocuk Klâsikleri UKJCKIARA OKUMAYI ' ' . SEVDtREN KİTAMJUi * \ KORKUSUZ KAPTANLAB' ' GULİVER'İN GEZtLERt > V KAÇUULAN ÇOCUK BtR ÇOCUGUN HtRAYESİ (II. Baskı) . KOBLNSON CRUSUE (II. Baskı) POLJLYANNA (II. Baskı) E^RAKENUIZ AD.% BtR ESEGtN HATIRALARI AYDIN KİTABEVİ SUNAR. SOSYAL BILIMLER DEBNBGININ YENİ YAYDîLARI: ORGUTLEŞEMEYEN KENT (Izımr'de iş hayatının yapısı ve yerleşme diizeni) • Mübeccel Kıray 1250 Lira. • . IZMIR'DE KITLE HABERLEŞMESt (Izmir basınının ta^ihî gelismesı): Oğm An 8 . Lira. INSAN VE KÜLTUR (Antropolojiye giriş): Bozkurt Güvenç Lüks baskı, 448 sayla, resimli. 35. Lira. SOSYAL ÇALIŞMAYA GÎRÎŞ: Dr. Emre Konjar. însanlarla çahşma ve onlara yardun etme teknikleri. 2 5 . Lira. Genel satış ve ödemeli ısteme yeri: , AYDIN KITABEVI Kocabeyoğlu Pasajı Tenisehir ANKARA Not: Izmlr'li okurlar Kemeraltı'nda Yavuz Kitabevi' nde bulabilirler m • • • • • • • • ÜEFtNK ADAS1 • HEİDİ Kitaplar Roman Amerikası RAUF MUTLUAY nu edinen bazı büyük eserlerin yanında ne kadar cılız kahyordu; örneğin İlya Ehrenburg'un Paris Düserken, Fırtına gibi dev eserleri yamnda (Sosyal Yaymlar); Konstantin Simonov'un Yaşayanlar ve Ölüler, İnsan Asker Dogmaz, Silah arkadajlan (£ Yaymevi) karşısında. «Zengin ve Yuksul>u okurken, <Genç Aslanlar»ı da yeniden kanştırdım. Aynı tekniğin iki ayn uygulanısını kullanıyor yazar. İlk romanda değişik ülkelerin değişik kesimlerinden yetisen kisilerin savas alanmda birbirine kader olan karşılasmalannı denemişti. «Zengin ve Yoksul»da tek kaynaktan yola çıkan üç kardeşin birbirinden girtikçe ayrüarak uzaklasan yaşantılannın genis yelpazesini gösteriyor. Yalnızca iki kuşaklık Amerikalı olan rastgele bir evlilikten yetisen üç kardes: Zenginliğe göz dikmis Rudolph, mutluluğu arayan Gretchen, özgürlüğe özlem duyan Thomas.. neler kazanabileceklerdir yaşadıkları toplumda? Unutmayalım ki masaüardaki «Dilek yüzüğü» istenen tek şeyi gerçekleştirebüir ancak. Böylece kalıtını ve eğitim ögelerinin değişik orandaki etkilerini belirten yazar, evlilik dışı bir anayla delimsek bir babanın uygunsuz birleşmesinden doğan üç kardeşin, din inancından, ahlâk baskısmdan, aile bağmdan. ülkü coskusundan. uzak kopuk kisiliklerinin Amerikan toplumundakl talihlerini kovalar. Sinemanm bîza tanıttığı bir Amerika vardtr; onlar gösterdiler, biz tanıdık kovboy ve gangster kavgalarını. kızılderilj savaşlannı, piyoniye çatısmalaruu, esrar alkol s«x sapıklıklarını... Tıpkı bunun'gibi bir de roman Amerikası var. H. Melville'in dev eseri Moby Dick'i, (Yakında Cem Yayınevi yeniden yayımlayacak Beyaz Balina'yı), Steinbeck'in, J. Dos Pasos'un, T. Dreiser'in, W. Faulkner'ın, E. Cal*wel'in edebiyat ürünleriyle tanıdlğımız». Şimdi de daha geri plândaki piyasa yazarlannın sürümlü örnekleriyle aynntüarına indlğimiz bir roman Amerikası. «Capra Formülü»m1 kullandığı belirtilen, öhemli sorunlan' işlermiş gibi görünürken kendi toplumlannın ihtiyaçlarına cevap vererek romanfilm dünyasmın üstün ücretlerini kazanan, edebiyatı yozlaştırarak kullanan yazarların eserleri. İrwin Shav'm eseri, bu türün seçkmce ömeklerinden biri; hiç olmazsa içtenliği, doğruluğu var; bir de sinema tekniğine uygun hızlı temposu. Ama romanlann Amerika'smı sevebileceğinizi, orada yaşamaktan haz duymayı düşünebileceğinizi sanmayın. Değişik ve çirkin bir dünya; sevgisiz, kin dolu, ilgisiz, kopuk, haksız, kanştk. sürekli kavgayla dolu, namussuz bir dünya romandaki. Okurken azıcık düşünürseniz... • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • . (ZENGİN VE YOKSUL, tKWİN SHAVdaıı çevirpn Erdal Karan, Altın Kitap> la* Yayınevi, İstanbul, IVIayıs 1972, 664 şayfa, 25 lira). , : >' • . • S • • • (PJC 274 Bakanlıklar ANKARA) • 1 ALDATAN PUT R. Crossman'dao çeviren: • Kmine Gedik Fiyatı: 15 TL. (Arthur Koestler, Andre Bir film yaparken sonradan seyirci parasıyla karşüanacak bü« ' Gide, LouıS Fisher Ignazıo yük masraflan göze alan sermaye dünyasmın isteklerine uymak Silone, Stephan Spender ne kadar gerekliyse, basımı yüklü para isteyen her kitap için de ve Richard Wnght gıbi dev okur yığınlannın hosuna gidecek yollara yönelmek o kadar zo• yazarlarjn itirafları.) runluktur. Bu yüzden sinema sanatında da, roman türünde de •sanatcının özgurlüğünden söz edilemez. özelliÜe hem roman, • 2 ÜNIVERSlTE VE , hem film senaryosu olabilen kitaplara hep kuşkuyla bakmışundır ÖZERKLtK '. * • bu yüzden. Gerçi usta bir yazarla öncü bir yönetmenin elbirliği • Yazan: Prof. D r ettiği eserler yok değüdir (J. Steinbeck: Gazap Üzümleri): ama Turlıan Yüce Fiyatı: 5 TL. «Azmlık haklı olabilir; çoğunluk her zaman haksızdır» (H. tbsen). • ALT1N GAZLti KIZ 3 MÎNERVA VEYA trwin Shav"ın «Zengin ve Yoksul» adlı kalın romanını yanı(Balzac) BlLGELtK ' •' ma aljrken yorgunluksuz bir okumanın hiç olmazsa yalnızlık gi• IKI ŞEHKtN Ht&AYKSl . Alain'den çeviren: • , derici yarannı düşünmüştüra. Biliyordum ki ilk romanı cGenç As(Dickens) AJda Yöriikân Fiyatı: 15 TL ' lanlar»' (1948) ünlü oyuncuların rolleriyle filme alınmış, yurdu• KREUTZER SONAT1 4 TURKIYE'NtN da oynatümıştı. Şimdi tükenmis o kitap. Altın Kitaplar (Tolstoy) GELECEGt ı Vnuzda Yayıneyinin deposundan bir tane buldurdu Doğan Hızlan arkada• CARMEN Yazan: MetuneÜ Turgut şım (Çeviren: Esin Bilbaşar, 1959) Bana güven vermeyen bir ki(Me'rimee) Fiyatı: 20 TL, taptı o; çevirinin kısaltıimıs, özetlenmiş olduğunu düşündüren at• İLK AŞK (Turgenyev) 5 ÇALKANT1 lamalar da, vardı. Yazarınm bir er olarak katıldığı, kisisel izleN E S R İ İ A 1 A. 9 . •Jules RomBlns'den çeviren: nimlerini kullandığı «Genç Aslanlar», Ikinci Dünya Savaşım koGenel Dafiıtun: BATES Nimet Arzık Fiyatı: 20 T L 6 ÜÇ BEYLER1 Yazan: Nimet Arzık FVREN YAYINLARI Fiyaü: 10.TL. « ÜNİVERStTE ADAYLARINA (Vehbl Koç, Zekl Müren S O N F I R S A T MÜJDE Gündüz Kıhç, Hacı ömer 1972'nin ^itap Yüı Uân edilme• Puanlannızı ve girebileceğiAğa ve Oğıüları, Süreyya ..si dolayısiyle Varlık Yaymevinın niz fakülteleri ggsteren .kiAgaoğlu, Babuş, Ahmet yalnız Haziran, Temmuz ve Ağustap; . Ayık ve dığerleri..) tos aylarmda geçerli olmak üzeVARLIK ÇIKTİ • 1972 test sorulannın çözüm 7 HÜRRIYETTEN KAÇ1Ş re düzenlediği görülmemiş ucuz '40 yüdan beri hep Atatürkçülük tert ilâvesiyle çıktı. , Erjch Frbmm'dan çeviren: , kitap kampanyası Ağustos sonun• Odemeli, indirimH fiyatı 15 yolunda ve hep en başta yurda Dr. Ayda Yörükân dâ bitmektedir. Pek çok okuruo lıra. Fiyatı! 15 TL. sevinç'le yararlandığı bu fırsab ka hizmet görevini basan Ue sür. • Acele isteme PK. 11 Fatih/1» 8 ANDAÜ KOPRÜSO çırmak'istemiyorsanız Varlık der düren Varlık dergisinin Ağustos tanbul gisinin Ağustos sayısında şartları . (MÂCAR tHTTLALI) sayısı en seçkin imzalann en gü Diğer yayınlanmız: . • ' • • \ James A. Michener'den okuyun ya da «Varhk Yayınevi. zel şiir, hikâye ve yazılariyle çık • Öğretmen Kitap. • . • ' •% .çevtren: Emine Gedik ' Ankara Caddesi, tstanbul> aiae•• ' • Üniversitenln Yolu. '•! sinden bijgi ısteyin. . '• • Fiyatı: 15 TL. tı. Günümüzün Türk ve dünya e (Dickens) MADAME BOVABT (Flaubert) DİRtLtŞ (Tolstoy) . .' VADtDEKt ZAMBAK (Balzac) AGNES GRET (A Bronte) DENIZ tSÇlLERİ (Victor Hugo) AVNA KARENtNA (Tolstoy) GÜNEŞ GENE UOGAB (Hemingw«y) ARMANCE (Sten<îhal) DORİAN GBATTN PORTRESt (Oscar W0de) TUR YAYINLARI ımm plâj kumlarında, öğle uykularuıın gevşeklik başlangıcın•da, yaz gecelerinin yorgun saatlerinde hangi kitaplar aranır? Okumanın en kolay eğlence sayüdığı, zaman öldünnek . vakit geçirmek için kullanıldığı, en küçük çağnyla vazgeçilecek hafıf kitaplar seçrne biçimine dönüştüğü nankör bir mevsirhdir yaz. Elden ele gecen, bitirilince bir benzeriyle değiştokuş etmek üzere ahbaplara salık verilen en rahat kitaplar Bile; denizin, güneşin, uykunıın, tatü sorumsuzluğunun hazlanna dayanamaz. Niye yalnız kent olânâklarmdan, gezi ve tatil insanlarından söz ©diyorum? Ne'hannan yerlerinde, ne iş dükkânlannda, ne metnur masalannda. ne fabrika tezgâhında, ne smav hazırlıklannda akla gelir kitap. Yayın dünyasmın «ölü mevsiın» dediği, en ciddî okurun bile masa başından uzaklaştığı, kâğıtsız kalemsiz, notsuz dikkatsiz "başıboş okumaların öne geçtiği bir rahaUık düskünlüğü yürürlükte iken.« hangi escrlerden söz açmalı? • Jd'MIN KAPTAN GKANT*IN ÇOCOKLARI UÜNYAÜAN M M SAVVYER RtMSEStZ lt)M A C A RULCBESt (iOKTEN tNEN MELEK KÜÇÜK KAUINLAR KARA ELMAS !Yt HAN1MLAR SEKSEN GÜNUE OÜNTl GEZtSİ SOPHİE'NtN BAŞ1NA GELENLER KÜÇÜK EK&EKLER ALtCE rÜHAnJKLAR ÜLKEStNUfc BAMBt MEKCAN AUAS1 KÖTÜN tRtZLEKl MUTLl) PRKNS 8.İMSKSİZ KİZ İSVICRKI.1 KCIBtNSON Hayat CEP 0 ROMANLARI GIDENE GOZYAŞLAR1 Ünlü Fransız yazan Andrft Demaison'un bütün dünyada satış rekorlan kırmış romanı Vahdet Gültekin'in kalemlyle dllimize d e çevrildi. Bütün Mtapçılardan ısrarla arayın. 5 Lira. Bu dizide çıkan romanlar: D Ö R T ARKAOAŞ INESjRlYAl A Ç > Geneı OaSıtus • BATE9 Tirkiyctft ilk defı TAM METİN HİUER adolf r,... « T l 720 «ATF» |.,r.,İV."n" »UTOM «iTArçgAHPA x r o l * °°*"*"" YAGMUR VAYINEVI ImaınOT. BIB ZAMAN LAB VtYANADA (Vlckl Baum) # BİR GECE TOLCUSU (Cronln) # NtCE YILLARDAN SONKA (W Oeeplng) NEŞRIYAt A. Ş. Genel Dafıtun: BATEŞ # BİLGt \AYlNEVi 'nin bu ay çıkan Idtaplan AZIZNESIN birkoltuk nasıl devriliı yüzlirayabirdeli füruzan PARAJ^Z YATILI HORACE McCOV OİlİmU iki Kitap b<rar*dı ENTATLIYAZ 197i'd« «ncok satan ranan 1972'nin unutuknaz fiimi 1972'daOSCAR kuanMt mâdc raman HTK* TÜRKfYE'Dt herman raucher; KAHVEMİ, CAYjffl.YOKSA BENI MI ? iki hostcsin 5 mı(yoo *«Un •nılan 2basım JOSEPH VVAMBAUGH PULİTZERÖOÜLÜ VARLIK YAYINLARI debıvat ve fıkır hareketlerini ancak Varlıkta izleyebilirsiniz. Adçes: Ankara Cad tstanbuL . OÜNYA KLÂStKLERl En ünlü dünya klâsiklerinin en güçlü eserlerini en iyi çevirüeri ve en ucuz fiyatlarla ancak Varlık Yayınevinde bulabilirsiniz. Horrieros, Tkubert, Balzac, Gide, Gogol, Dostoyevski, Toktoy, Çehov, Jack London, Hemingway, Steinbeck, Faulkner, Zweig, Remanjue, Nietzsche, Camus ve daha pek çok ünlü yazsrm kitaplarından pek ucuza bir kitaplık kurmak imkâmnı yalnız Varlık Yayınevi sağlas size. Varlık Yayınevi tstanbul adresînden liste ve bilgi isteyin. '••<• 1972 SATT1*BC AHMAĞANt 3 etçcinin • mavisavaşçı KENT İOYUNCULARI UMUMİ ARZJ UZERİNE KİM, KİMİ, KİMLE J E L 16 AĞUSTOS KADAR RUMELİHİSARINDA ' Reklâmcıkk (1771) 5742 V E F A tBankamız Müşaviri, eski çok değerli arkadaşımız Ulaştırma ve Bayındırlık ;'....« Bakanı Yüksek Mühendis, Sayın.' ' ... VEFAT «< İdare Meclisi Başkanımız Eski Bakanlardan ! DUYURU 14.8.1972 tarihinden itibaren İTC.TURİZMBANKASIA.Ş. ! GENEL MÜDURLUGÜ ANKARA'da Baü Atatürk Bulvan N o : 151 Han (Tarım Bakanlığı yanı) Kat 7, 8, 9, 10 da 9. Ağustos 1972 tarihinde ani olarak ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 11 Ağustos Cuma günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinden kaldırılarak Zincirliküyu Asrî Mezarlığma defnedilecektir. Bankamıza 10 yıla yaklaşan bir süre bilgi Ve tecrübesiyle büyük hizmetler ifa etmiş olan kıymetli arkadaşımızın vefatmdan dolayı bütün' Banka camiasmın duyduğu acı derin ve büyüktür. Merhumun ailesi efradma, yakınlanna. ve mesai ârkadaşlarına taziyetler sunarız. ':•'.• ' ' % MUAMMER ÇAVUŞOfflU Yüksek Mühendis, Sayın MUAMNER ÇAVUŞOttU'nu kaybetinenin büyük acısını içimizde duyarak ve dostlarına başsağlığı dileriz. merhumun ailesine • ı * . YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. . . UMUM MÜDÜRLÜCÜ (Moran: 1£24) 5746 BAYINDIRLIK İŞLERİ A.Ş. M EN S U PLARI Hizmetine devam edecektir ANKARA Tel: 12 13 79 '«••••••••nniBi (Moran: 1625) . 5748 Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünden Müfettiş MuavİDİigi giriş sınavı Bankamız Teftis Kurulu'na yeterince Müfettiş Muavini almması için 222324. Kasım. 1972 günlerinde Ankara. tstanbul ve Izmir'de yazılı smav açılacaktır. Sınava katılabilmek için: a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48. maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak, b) Smav tarihi olan 22.11.1972'de 35 yaşını doldurmamıs bulunmak, c) Hukuk, Iktisat, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, îktisadî ve Ticari timler Akademileri (Yüksek tktisat ve Ticaret Okulu) Ortadoğu Teknik Üniversitesi îdarî tlimler Fakülteleri Ue bunlara eşitliği Milli Eğitim Bakanlığınca onanmış, yurt içinde veya yabana memleketlerde bulunan fakülte veya yüksek okuHarın birini bitirmiş olmak, gerekir. Isteklilerin, sınava girmek için gerekli diğer şartlar Ue belgelen gosteren ve sınav konulan Qe sair hususlar hakkında lüzumlu bUgüeri veren broşürü Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan. taşrada ise Şubelerimizden temin etmeleri. En geç 6 Kasım 1972 gfinü aksamına kadar bir dilekçe ve gerekli belgelerle Ankara'da Genel Müdürlük (Teftis Kurulu Baskanlığı'na) başvurmalan Uân olunur. VEFAT J. îdare Meclisi Reisimiz ve çok kıymetli mesai arkadaşımız, eski bakanlardan YÜKSEK MÜHENBİS Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkan Vekili B ÜYÜ K t N SAN MUAMMER ÇAVUŞ061U.U ani olarak kaybetmenin derin elem ve ızdırabı içinde merhumun ailesine, yakınlanna, Bakanlığının ifa ve her kademesinde hizmet ettiği Bayındırlık Bakanhğı camiasına ve Yapı ve Kredi Bankası mensuplanna başsağlığı dileriz. • N O T : Merhumun cenazesi 11.8.1972 Cuma günü öğle namazını müteakip, Şişli Camiinden kaldırılacaktır. " •.'..•; Yüksek Mühendis, Sayın MUAMMER ÇAVUŞOGIU 9 Ağustos 1972 tarihinde arii olarak ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 11 Ağustos Cuma günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinden kaldınlarak Zincirliküyu Asrî Mezarlığma defnedilecektir. Merhumun ailesi efradma, yakınlarına ve mesai arkadaşlanna taziyetler sunanz. BAYINDIRLIK İŞLERİ A.Ş. İDARE MECLİSİ (Moran: 1625) 5747 .'• YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vâkfı (Moran: 1644) • 5749
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog