Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 10 Ağustos 1972 |>EIC MuHİMcE P ffriLDîOtVtİYA ÇELEÖi. MELÂKİK KOİAYUĞI VA«)iŞ.. HEHDE MASMFl VOKTUC. PEVRt E1TÎM.. PtMEKKi HtM «E Butfic NASİ BULMACA 123456789 Izmir'in içinde Gülseren, pastayı, çayları getirmi?, koltuklann yaıundaki ktiçük masalara koyuyordu. Bir yandan da bize kulak veriyor, anladığuna göre, benim amcasına ne karşılık verecefimi sabırsızlıkla bekliyordu. Bunu halinden, susmasmdan, görünün ucuyla durup durup bana bakmasından anladım. Benl ille bugtin amcasına getirmek Istemesinin nedeni; şu açılan konuşmanın, Bay Koryürekin sorulanran, söylemek istedıklerinin içiadeydi. Birden canım sıkıhverdi. Gülseren'in gözlerinin içine baka baka amcasına karşılık verdim: . «Gösterdiğiniz yakınlığa tesekkiir ederim.' Bugüne d«k hep halimden memnundura. Geleceğimi hiç dufünmedim; aklıma gelmedi!» Gülseren, benden gözlerini kaçırdı; çayını çabuk çabuk kanstırmaya koyuldu. Bay Koryürek, «Ah gehçlik ah!» dıye gültimsedi; hafifçe. arkama okşar gıbi vurdu. Pasta tabagına uzanırken ekledi: «Comme le temps passe! Göz açıp kapamadan gelip geçiyor yıllar... Bilmem dünya gençlik çağını değerlcndirebilen kişi var mıdır? Benim şu son yıllarım, gençliğimde kaçırdığım fırsatlara yanmakla geçiyor. Hep toyluğumdan Her genç gıbi. Hep bencilliğimden Biraz da çocuklugumda şımartıldığımdan olacak, karşıma her fırsat çıkısında, dana iyisini, daha güzelini, daha büyüğünü bekliyor, umut ediyordum.» Lolcnasını çifneyip j'Utmak için sözüne ara verdi. Bu adam. bana öğüt verraeye kalkışıyor diye düşündüm. Kızmadan, ne de olsa Gülseren'in hatınna, onu sabırla dinlemeye karar verdim. Zaten öteden beri merak ediyordum: Milyoner dedigin adam nasıl olur? Hani hasfl kazandıklannı şirketlerinde momur olduğum için blliyorduıin da, bir milyoneri y^akından tanımak istlyordum. Sessizliği Gülseren bozdu: «Bir çay daha ister mısînEmre?»«Teşekkür ederim, Içerim.» . •Fincanıma çay koyar'ken sordu: , SAMİM KACAGÖZ'ÜN ROMANI5 4 0 yıl önce Cumhuriyet * . t SOLDAN SAGA: 1 Çofc kullamlmaktan yırtılraıs, bozulmuş üstbaş TER St bir « a nidası. 2 Denizctlikte sevk ve idare dışında deniz, fırtına gibi hallerle geminin ve yüküntin ugradığı zarar ziyan Sanat. 3 Tekird a f d a ilçe. 4 Şen güzel genç modayı takip eden kadın mânâsına TERSÎ elbisede takım. 5 TERSt bir göz rengi S a yağı sıc&klıkta gaz balinde olan bofucu bir kjmyerl eisim. 6 Bir peygamber .Kimyada alüminyumun simgesi. 7 Hane Namluda bulurrar Kimyada molıbdenin simgesi. 8 Ha yat anlamına Afrika'da bir nehir. 9 Tropikal bir tneyva TERSt klmyads osmiyumun simgesi. YUKARIDAN AŞAGITA: 1 taindistanda halkuı aynlmış bulunduğu biribirine kapalı sınrtlann dışııvda kalan sınrf Ödemek anlamına. 2 Şikâr Rengi teytin yagı renginde de#erli bir silikat olan ta?.. 3 Eski Mısır firavunlann«lan Kimyada radyum. 4 TERSÎ Wr ay adı Dinl tören. 5 İssiz guçsüz Dolayısiy1« »nTatma. $ TERSt madenleri, halrtalanndan erime derecelerinden yararlanarak ayırmak iflemi Kraterden çıkar. 7 Su yüzüne kadar jrulsselmiş mercan adacıklan.. 8 Büyük çuval Henüs «vlenme mis tngiliz tazı. 9 Alaturka musikide bir makam MüzUc te tek çalgı için tek ses için yaalmı» eaer veya tek kiçinin çalıp aoylemesı deyiml. DÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ: SOLDAN SAGA: 1 MasaJ Fer. 2 Ameliyat. 3 Nakil Mat. 4 It. Meşin. 5 Kbk Te. 6 Ürün Raca. 1 Tanen. 8 Zürafa. 9 Makine. Ek. YUKARDAN AŞAGIYA: 1 Manikür. 2 Amatör, Za. 3 Sek Kütük. 4 Alım. Nari. 5 JUet, Nan. 6 Şerefe. 7 Sami, Ana, 8 Etan, 9 Nacak. «Amcamıı» yaşı fcaç dersin?» . Elimde olmaj'arak şbyle bir alıcı" gözle baktım Bay Hidavet n.oryürek'e: Etli canlıydı, elli beşinde gibime geldl. Büyük bir sevinçle kahkahayı b.astı Kidayet Bey,. «Yanılduı delîkanlı!» dedi, «Taşım tam altını? ilört.» «Ger'çekten hiç .göstermiyorsunuz,» «Sağlığjma, yemerne içmeme çok dikkat ederim. Biliyorsnn, hâla tenis oynamaktayım. Neden mi? Biraz 6nce anlatıyordum; bencilliğimden. Aklımca çok yasayacağım... Babamız, bizim gibl tüccarmış ama dedemizin bir Osmanlı paşası olması canırru sıkıyor....» «Neler söyleroeK lstediğini pekiyi anlayamadım amca? Dedenizin paşalığ olmus bitmis bir sorun.» «Dogrusu öyle ya... Benim canımı sıkıyor işte. Bir yerde okudum. Zaten bütün gelmiş geçmiş yazarlar nep aynı konuya değinmislerdir. Ben de çok düsündüm: İnsan çocukluğunda herşeyi, her .istediğini kolayca elde etmek olanagına kavuşursa, ömrünce bazı gerçeklerin, fırsatlann farkına vanomyor. Gençlığinde kolay yasama, kişiyi mutlu kılıyor. Arkanı pasalara, zenginlige dayıyorsun, bir dediSn iki olmuyor Her istediğirie kavuşuyorsun, bencilleşiyorsun. Üstelik bu hai, insanda bir huy haline peiivor. Dörtbir vakam toz pembe görmeye alışıyorsun. îşln kötüsü, içine ^üştüğün bosluğun farkına varamıyorsun. Gelisecek, hamurunda olan kişiligini de yitiriyorsun bövlece. Hiç farkına varmadan bu düsüsür. dünya vüzünde kendini mutlu yaşamış sayarak çekip fidebilsen, iyi... Var böyleleri de. Ama benim gibl okumayı seven birisi, hanyayı konvayı anladıkça hapi vuttu de< »nektir. Kevifle yüz kilometre hızla sürdü^ün arabanm birdenbira uçuruma yuvarlandığını görürsün. Bu bir karabasana benzer: uva.na.vim dersin. uyanamazsm, bagırayım der«in. bagıra(Arkası var) N aarif VekâleU telif ve tercüme heyetine almacak yeni üyeleri tesbit etmişür. Dün yapılan açıklamaya göre heyete girecek yirmi kişiden şimdiye kadar almanlar şunlardırt Hukuk Fakültesinden Memduh. Münir; Fen Fakültesinden Malik, Ligor, Ali Vehbi; Edebiyat Fakültesinden Serif, Ali Ekrem; Tıp Fakültesinden de Besün Ömer Paşa. Haber aldığunıza göre yeni kurulan Üniversitede öğleye kadar ders sistemi kaldınlmıjtır. Tedrisata sabahtan akşama kadar olmak üzere bütün gün devam olu TELİF VE TERCÜME HEYETI nacafctır. Böylece öğretim üyele tihanlar sırasında eskiye kıyasl» rinin daha randımanlı, öğrenci çok daha başardı olacağı ifade lerin de ders yılı sonundaki im edilmektedir. • ESKt Fransız Başvekili ve Radikal Sosyalist Fırkası lideri Herript dün sabah Emeriti vapuru ile sehrimize gelmiştir. • TÜRKİYE'DE senede 7000 vagon şeker sarf olunmaktadır. Bu yüzden yerli mahsul ihtiyaca kâfi gelmediğindea şeker ithal etmek gcrekiyordu. Yapılan hesaplara gör» ı lon sekiz senede dışarıya 78 milyon lira şeker parası ödemişiz. tlgililer, «Eğer şeker sanayilmiz şimdikl darumda olsaydı bu para memfekctte kalacaktı» demektedirler. • DÜN ^ehrimize gelen Ziraat Vekili Muhlis Bey. «Önümfizdeki senelerde Anadoluda dokuma fabrikalarmın çoğalmasına çalıjılacağını» söylemi^tir. MALKOÇOĞLU yazan veçizerrAyhan BAŞOGLU ÇELİK HANÇER İ (XZ&Z}\N(\Z5: Gt&A Doktor Cemil Anne sen' beni ne s^niyorsun? ^erdeyse ben de kaynana oluyorum, hala geveze çocuk gibi davranıyorsun bana. Oysa ben Emire abla'nın Cemil'i sevdiğini yıllarca sana söylemedim... • Oooh, sen yeni öğrendin bu işi.'Rasim enişteninhastalığırda... Sea «yle bil, Gülistan, seh öyle bil!... Gözüta kör değil benim. Ben ber şeyi iyi .görurüm* Şen gozünün önündeki'Ajfer'i bile göremiyorsun... Bir de kalkmış" bana söz dokunduruyorsun. Nesi var Ayfer'in7 ' . İki gtine kalmadan kokusu çıkacak. Bekle!.... Anne, ne var? Söylesene... Yeter yeter, uzatma!... Aç gözünjl gör! tki güne kadar görmezsen gel bana sor!... Hep sırlar, bir takım gizli kapaklı işler vardır anne sende.. lliâkj adamı meraklandıracaksmh... Emire abla'mın isini de bir haitadır gizliyorsun benden... Çok konuştun, hadi hoşçakaU.. Çocuklan erkenden yolla.. Sen de Cemil'le Ragıp'ı dediğim gibi topla, gel!.. Cemil çok heyecanlıydı. Açık havada hem de böyle bir kalabalılc karşısında ilk kez konusacaktı. Merkez adayı idi ve şimdiye değin Parti örgütünde hiç çalışmamıştı. Her şeyden habersızdi açıkça... Yakın akrabalarmdan biri sözü geçer bir kimseydi Partide. Bır gün durup dururken, «Yahu, Cemil ağabey be, gel seoi aday yapahm!» demişti. Hoşuna. gitmişti bu Cemil'in. «Olur» deyivermişti. Sonra nasıl olmuş, nasıl bitmiş anlamıyordu ya, işte merkezden doğruca aday göstermışlerdi Cemil'i... Yirmi iki yıl önce ayrılmıs oldugu bu tlçe'ye aynldıktan sonra bir daha hiç gelmemişti. Yıllardır uğramadığı bir yerden milletvekıli adayı olmaktan çok utanmıştı önceleri. Sonra alışmıştı. «Benden iyisini mi bulacaklardı, canım» cümlesi diline ve usuna yerleşmişti: bunun sonucu olacak ki şu anda duyduğu şey utançtan çok heyecandı. Korkuydu. Doğduğu, çocuklugunun, gençliğînin YILDIZ İNCESU'NUN ROMANI5 geçtiği bu sapa yerde bulunmak içini Urpertlyordu. « İbo, 1ın gel buraya. Buradan görünüyor! , Yok be, boşver. En öne gidelim! ' ir? Tüh Allah, her tarat bacak orman gibi... * atnfa, t^te*S5ı*"'g8re, sankim'orman'ney gör'ıîürî? ' ' ^^ içte™'tfiratijBl. rnu, geçen yaz halamgile , Bolu'ya gıtmedjm mi? Orası hep orman, gÛneş görünmüyor! He lan, bu da bacak insan ormanı desene.... Konuşmayı bırak da kamyon görUndü mü onu söyle sen? Tamam geliyor, gel, g e ü N a h şurası iyt. Değil mi, ha? üyy, uyy... Bayraklara bak. Aporlerler • de nasıl bağırtıyor öyle? t Onları Recep abım taktı ki, ne? Var mı eşi ha, soyıe? Los, rutubetli parti merkezinden, jjafti ileri plenleri ile birlikte dısarı çıktıgında parlak, lekesiz gök Cemil'in gözünü kamaştırdı. Bozkınn sansı göğe.vurmuştu da, mavi sarımtırak bir renk almıştı sankı!.. Parti İlçe Örgütündekiler kendjsine, ilçelerınde doğmuş biri olarak yakın ilgi gösteriyorlarsa da tepeden inme adaylığina tçerlerlerken az konuşuyorlar, Cemil e parti islerinden çok ailesi ve tstanbulla ilgui sofular soruyorlardı. Cemil kesik e. dalgm karşılıklar ve»iyor, çevreye, göğe. bınalara bakıyordu. İnce minaresi ile cami ve Askerlik Şubesı görünmüştü. Sonra üzerinde bir masa bulunan bayraklarla donanmış kamyonun izinden onlar da blana doğru ilerlediler, ilerlemeğe çalıstılar. Cemil' i. k.Jağına «İhtiyar doktor öldü mü?» «Merke* adayı» gibi sö/ler peliyordu. Ve alkışlar.... Alkışlar İbo, tbo lan, bak, geliyor! Alkışlıyalım be... ' v. Ulan biz dönek miyiz? Bu bizim partinin adamı mı? N olacak sankim. Hemşerimız... Kızdınyorsun sen beni ama. bak ha? (Aıkaaı. var) DİSİ BOND PE VA 3Ai SANS "rAMlSAYOtKI. / rvıSNi . TV BU AKŞAMKİ P^OGBAM 19.28 19.30 19.33 Açılış ve profram Kısa haberler ' • / Reklâmlar •• SEKit «SÖNDE pl'fit ve 19 35 Çocukların tclcvizyontl (Pilli bebek Bucurle mırnav Sevimli hay»let> 20.00 Caz dunyası (Klâsik devîr caz sanatı) Yapım Kaynak Oültekın 20.25 2030 20.4S 20.50 21 02 Reklâmlar Habcrler Reklâmlar Hava durumu Reklâmlar Bir »ollst (Safiye Fıliz> II Semti dildare bu cemler. 2 Dus ben gıbi bir açka. 3 Seni herkesten kıskanıyon«n. 4 Gelnrs değil böyle peri. 5 Gu!e sorma o bilmez askı: sevdayı: ne*eyi) • Televizyond» tiyatro Kâtip Çtkmazı Yazan: Dinçer Sumer Sahneye koyan: Adnan Sa. yılgan Dekor Kostum: Erkan Kırtunç TV. yapım: H. Onlüoğlu TV. yönetim: G. Müftuoğlu TİFFANY JONES <INTI1I BfE LEY HA... NEftE 'I OEVSE 8E& OtACAC. ELEC BE." Y(M S U O S FA 2105 RADYO İSTANBUL 05 55 Açılıs; program 07.00 Köy« habcrler 07 05 Turkuler ve oyun havaları' Q730 Hıberlcr ve hava durumu 07.45 Bu »abahın melodileri 08 00 İstanbul'da bugun 08.05 Reklâm spotları 0810 Beraber ve solo şarkılaı 08.30 Viyolonsel soloları 08.45 Neriman Altmdag Tüiekçi'den türküler 0900 Ev için 09.20 feabite T«r Gulerman ve Üstun'den şarkılar 0940 Arkası yarın 1000 Haberler 10.05 Sevim Deran'dan şarkılar 1020 Hafıf Batı müziği 10 45 Muharrem Akkus'dan tttrküler 11 00 Sabah konserl 11.35 3arkılar ve oyun havaları 12.00 Haberier ve reklâm spotları 12.10 Can Etili'den turVuler 1225 Radyo hafli müök crkestrasi 12.40 Gülseren Güvenlj'dcn «arkılu 13 00 Haberier 13.15 Saz eserleri 13 30 Reklâm programları 14 00 Hafif Batı müziği 14.15 Aylâ Buytikataman'dan şarkılar 14.30 Hafif Batı müzigı 14.45 Divan Bağlam» . Cura 1500 Habcrlcr 15 05 Solistler geçidi 15.30 Senfonik müzık 16 00 Çocuk bahçes! 10.15 Perihan Mesudiden turkuler 16.30 Hafif Batı müziği 16.45 Burhan Dikencik d«n sarkılar 17«0 Haberier 17^5 Köv odast 17 25 Karma faslı 17.50 Reklim oroeramlan 19.00 Haberier 19.30 Reklâm spotları ve hafif müzık 19.^5 Dinl sohbet 2000 Resaip Kandill dolayısıyla Mevlid vayını 21.30 24 saatin olaylan 2145 Seha Okus'dan ttlrküler 22 00 Reklim oroe ramlart 22.45 Hkberler 2300 Operalar »rvaiarve Hedler 23 45 G*ce müziji 23.55 G»nün önemlı haberleri 24 00 Kapanıs. 19 30 Cesiül.müzik 2015 Akşam konMri 2100 Bestecjler; eserler yorumcular 21 a Kdiı^m ssrkılar 32.15 Tılrk yorumeu.arı 23 00 Gece ve müzik 34.00 Barok müzik f0 30 Kafii 8atı muz'tf 01 00 Program ve kapanıs. * CSOÜA BUCOKTA 21 30 Reklâmlar 21.34 ANKARA 05 00 Açıhş ve program 0700 K8ye haberler 07415 Turkuler ve ovun havalarr ffl 30 Haberler 07.45 Sabah muzıgı (18.011 Ankara'da buguri 0808 Sanatcılartmızdan birer sarkı 08.38 Cesitll müzik BO Ev icin 0920 Salih Uyjfun'dan turküleı .O 0940 Arkası varın 10.00 Haberler ve reklim «pot. lan 10 05 Gonul Soyler'den sarkılar 10.25 Celitll muzik 1(155 Fatms TurkinMan ttırküleı 1110 Rscep Bırgrt'ten sarkılat 11.30 Konter natl 12 00 Haberler v« reklâm ıpotlan 12 M Osman Turen'den türküler 12.25 Reklâm spolları 12.30 Serap Mutlu ve Ant Sami Toker'den sarkılaı 1300 Haberler: Resml Gazete 13 15 Hafif müzik 13.30 Reklâm öroeramları 14 00 Ögle konserl 1415 Vukıel Bozbaj v . Hülya Ssteerden sarkılaı 14 35 Plikiar ı n s ı n d ı t5.nn Haberler ve reklim tpotlan 15 05 Zekl Oguz'dan türkdleı I5 2fl Hafif müzik 15.45 Solmaz TeSmen'der sarkıla» 16 05 Cocuk bahçesi 16.20 Nureddin Dadaloeiu'dan türküler 16.40 AlbUmlerden «ecmeleı 17 (10 Haberleı ve reklâm tpotlan 17.05 tncesa? 17 30 Köy oda17.50 Reklâm Dmsramlar< 19(10 Haberler 19.30 Reklâm fpotlar. 19.35 rurkuler seçid) 19 55 Resaip Kandilı dnlayısivlt Mevlid vavını ^l 25 24 saatin olavlan 21 30 KIAfik TOrk müzif) tuplulutu 22 05 Türkıve Buvuk Millet Meclls) saaü 22.45 Haberlet 23 00 Barok muzik Î3.45 Gece müzıJJ 23.S9 Günün oneml) naberlert 24.00 Kaı>ani«. Î2 25 Olayların içinden (Radyo ve televizyonda vatırımlar ve Münih Olimpı vatlarının naklen vayını) Sunan: Zekl Sozer 23 00 Reklâmlar 23.03 Haberier 23.13 Profram ve kapanıs ALTIN »CfN SEMI LPÜPFC <5fM YOCSA ŞEREFSt OLUBJUM Cumhuri}fft Resat Hamit Azız Napolyon 24 ayaı 206.382.236.205. • . 2(18.385«8.21(1.ım 175.31JO • 3] 40 ÎSTANBUL tL I«55 Açıhs ve program 17 00 D1skoU?iııizden 17 30 Küçuk kenser 18 (XI Gen<ı#re >nüzik 18 30 Senfoelk ınuzik 1900 Hafif melotfttar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog