Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 10 Ağustos 1972 Dünyada Bugün Dış haberler Lin Piao'uun acıklı sonu!.. ta Piao'nun öldüğünü ilk duyan Batılı, belki de Fransız Dışişleri Bakanı Schumann'dır. Bu haberi kendisine bizzat Mao Çe Tung, Pekin'deki görüşmeleri sırasında vermişti. Sonra, geçenlerde yayınlanan resml bir bildiri ile olay bütün dünyaya duyuruldu. Olayın aynntıları bir yana bırakılırsa, Çın'ın eski Savunma Bakanı, «571» diye bılinen bir grup3a Mao'yu devirmeyi ve hatta öldürmeyi plânlamış. Başaramayınca da, taraftarlan ile Sovyetler Birliğine kaçmak isterken uçagı düşmüş ve ölmüş... Dünya politikası ile ilgilenenler ve özellikle basın mensuplan gibi her gün olaylan izlemek zorunda bulunanlar için, Lin Piao unutulacak kişılerden değildi... Çin kaynaklı bir haber ya da fotoğrafta, O'na rastlamamak imkânsızdı... Boynuna kadar düğmeli ceketiyle, daima Mao'nun bir adım arkasında görünür, çekik gözlerinin ucu ile tebessüm ederken çoğunlukla patronunun ünlü «Kırmızı Kitap» ını sallardı elinde. Zaten resml ünvanı da «Mao'nun silâh arkadaşı ve halefı>ı ydi... Simdi ise Mao'yu öldürmeğe kaiktığı ve Sovyetlere sığınmak i«terken bir kazaya kurban gittiği söyleniyor. Halbuki Mao'culara ezberletilen antiSovyet teorileri o kaleme '.almıştı... «Kültür Ihtilfili» uvgulamasını ortaya atan Mao'vu geride bırakmış, bu * sebeple Cinli subaylann çoğunu bir kenara iterek orduyu parti ile eş snlama sokmuştu. özelliği, Mao'dan farklı konuşması değildi. Mao'nun fikirlerini daha yüksek sesle ve daha etraflı bir şekilde tekrarlardı Lin Piao... İster istemez, «Lin Piao mu yoksa Mao mu değışti?» diye soruyoruz kendimize... Cevap ise, dünyanın değiştiği gerçeğidir. Bu değişen dünyada yeni denp» unsurlan arayan Mao Çe Tung, Başkan Nixon'ın Pekin'e yaptığı ziyarete dayanan bir dizi kararlan arkası arkasına almıştı. Çin'in dünyaya açılması diye bılinen bu yeni dönem, ayriı zamanda «Kültür Ihtilaliı» nin de sonunu Ifaretliyordu. Masa tenisi maçlan, Kissinger'io Pekin'e üeliîgküslert 'v.b.' Yeni politikanın uygulayıcısı, partî* örgütünp dayanan Başbakan Çu En Lay" di... Lin Piao ise, •Kültür Ibtilâli» nin yarattjğı «Eylem Komiteleri» ne dayanarak ipleri yeniden eline geçirmek istiyordu. Aslında Çin'in dünyaya karşı takmdıgı tavır yine aynıdır belirtilere göre. Karşılannda yine «Sovyet ve Amerikan emperyalizmi» vardır. Fakat Amerîka ile ilişkileri düzelterek, iki cephede birden mücadele etmenin zorluklannı yok etmeye karar vermişler ve AmerikanÇin ilişkilerinin düzelmesini Moskova"ya karşı bir koz olarak kullanmayı tasarlamış lardır. Bu ise, «ihtilâlci dış politika» dan ziyade, disipünU diplomasinin kurallan içinde uygulanabilecek zor bir oyundur. Işte l i n Piao, disiplinli diplomasinin yanmda gelen disiplinli parti ve idarl mekanizmaya ayak uvduramadı galîba... «Kültür Ihtilâli» nin kanşık ortamında parlayan yıldızı, yeni dönemde sönmeye başlıyordu... Muhalefet etmek istediği zaman da, Mao'nun « n hassas olduğu noktaya do• kundu... Amerikan dostluğunu hedef almaya çalışırken Sovyetler'e yakınlaşmak istiyormuş gibi göründü. Kısacası, Mao'nun virtüoziteslrte ayak uyduramadı... Yıllardır üzerlerinde teoriler hazırladığı t=»ktik ve stratejiyi, iktidar kav"ası yüzünden kanştırdı Lin Piao... Mao ile işbirliği edenlerin karieri budur... Hepsi ve mesela Liu fiao Şi de, Mao'nun ortaya attığı fıkirleri savunmuşlar; fakat yeni fikİTİer çılanca eskisini bırakamamışlardır. Belki de anlayamarnı ^lardır. Pek bilinen tekerlemeyi hatırlarsınız. Bir adamdan bahsederken söyle demişler: «O'nu dünvada bir kişi anladı. Ama o da vanhş anladı!.» Lin Piao ile Mao arasmdaki acıklı bıfen silâh arkadaslığının tarifi belki CIP budur Tokyo, Formoza ile ilişkilerini kesecek DIŞ HABERLER SERVİSİ PEKtN Japon hükümeti, Çin'e yaklaşma politıkasında yeni bir adım daha attnış ve Dışişleri Bakanı Masayoshi Ohira, Tokyo'nun Formoza rejimi ile siyası ve dıplomatik ilişkilerini keseceğini açıklamıştır. Dışişleri Bakanı bu açıklamasına ek olarak Başbakan Tanaka'nın ' Çin Halk Cumhuriyetini ziyaret için ÇuEnLay tarafından yapılan dâveti kabul ettiğini de bildirmiştir. ı Bilindiği gibi yeni Japon Başbakanı Kakuei Tanaka iktidara geldikten sonra Çin'e yaklaşma siyasetini Japon dış politikasımn önemli hedeflerinden biri baline j ROMA, (aa) ttalyan «Alitagetirmiş Ve Formoza'nın Çin'in bir ı lia» havayolu şırketinde çalışan parçası olduğurru kabul ettiğini' pilotların aniden greve gıtmeleri be*lirtınişti. • üzerine, .İtalya'da dün iç hat Japonya Dışişleri Bakanı, Foruçak seferleri yapılamamıştır. moza ile diplomatik Uişkilerin keBu grev, ttalyan Pflotlar Birsıleceğini açıklarken bu rejim liği'nin, önceden haber vermeden ile gayrıresmi ilişkilerin devam başlatacağı serjgrevlerin ilkıni edeceğini bildirmiştir. teşkil etmektedir. Yabancı turistlerin ttalya'ya en çok akın ettikleri bir dönem e rastlayan grev, çok sayıda yerli ve yabancı turistin Italya'nın belli başlı havaalanlannda hareketsiz ve öfke içinde kalmalarına sebep olmuşhlr. Çek aydınlarına ağır hapis cezaları verildi PKAG, (aa) Aleksandr Dubçek'in «Insancü Sosyalizm» parolası altında başlatüğı reform hareketinin önderlerinden yedi kişi daha sah günü bir Brno mahkemesi tarafından ağır hapis cezalarına çarpünlmıştır. «ÇTK haber ajansmın bildirdiğine göre, özel bir mahkeme, Moravya'nın Brno şehri eski Komünist Partisi şefi Dr. Jaroslav Sabata'yı, devletin güvenliğine kasdetmeye teşebbüs ve yıkıcı faaliyetleri düzenlemeye çalışma suçundan 6,5 yü ağır hapis cezasına çarptırmıştır. Dubçek'in yakın mesai arkadaşlaraıdan biri olan Çekoslovakya Komunist Partisi eski Merkez Komitesi üyesi Alfred Cemy de, aynı suçtan dolayı üç yıla hüküm giymiştir. Mahkeme, Dr. Sabata ve Cerny ile birlikte yargılanan öteki beş kişiye de 5 yıla kadar değişen hapis cezalan vermiştir. Dış basmdan Uganda ve Asyalılar II bu yal AsII*"anda Devlet Başkanı tdi Amin'in, Ingiliz uyruklu bütün karsı I yalıları ülkeden çıkaracağmı haber vermesi, Asyahlara göstermiştir. " hiı ülkede başlatılan kampanyanın zirve noktasına ulaştığını Asyalı uluslardan olup, çok uzun yıllar önce Uganda'ya gelip yerleşmiş bulunan suçsuz insanlara karşı yürütülen bu kampanya dokuz ay önce başlamış ve kampanyanın her geçen gün biraz daha şiddetlenerek devam etmesi için Uganda Devlet Başkanı Idi Amin elinden gelen her şeyi yapmıştı. Idi Amin tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede bulunan Asyalüarla birlikte îngüiz pasaportu taşıyan kişiler de dışan çıkarılacak, bunlann işgal ettîkleri mevkilere Ugandalılar getirilecektir. Bu arada uyrukları tartışraa konusu olanlann kaderi de fazla parlak görünmemektedir. Gözlemciler yakm bir gelecekte bunların da, diğer iki gruptakilerle birlikte Uganda'dan çıkartılacaklarına inanmaktadırlar. • I I Italya'da pilotlar grev yapınea iç seferler durdu Olumsuz etkiler Yeni Baskan > vern ın yeni Baskan Yardımeısı Sargent Schrirer. gazetecilerle yaptığı bir konuşmada Nixon a acıdığını söyleyerek, «Bula bula Spiro Agnew°ii buldu» demiştir. Reslmde Schriver göriHüyor. Yardımcısı Scna tor McGo , : Amin: "Uganda, Ugandalılarındır KAMPAIA, «J.P.I.) Uganda Cumhuîbaşkanı İdı Amin, ülkesinin ekonomisini Yahudilerin ve Asyalı Ingilizlerın «Sabotajlarmdan» kurtarmak için, hayatını bile feda etmeye hazır oldugunu söylemiştir. Cumhurbaşkanı bu gibi kişilerin ayıklanması ve yurt dışma çıkarılması için, olağanüstü gayret sarfeden Bakan ve memurlara özel madalyalar verileceğini de ilân etmiştir. Sudan'ın TJganda'ya atanan yeru büyükelçisi ile konuşan İdı Amin, «Bu ugurda canırndan da olabilirim, fakat bu kurtuluş savaşımudır. onun için buna da razıyım» demiştir. îdı Amin, Uganda ekonomisinin tam manasıyle Ugaqdalıların elinde olması geregi üzerinde israç etmiştir. Bu arada Uganda Kabinesi, ülkede çalıştnakta olan tngıliz pasaporthı 50 bin Hintünin yurt dışuıa çıkarılması konusunu goruşmeye devam etmektedir. Fakat sevgili Aleı, siz de RosUn sınırdift etmistiniz ya. '. tTganda, bundan birkaç ay önce tsrail ile diplomatik ılıskılerinl kesmiş ve Uganda'da bulunan bütün tsraillileri yurt dışına çıkarmıştır. 38 kişi • ÇTK» haber ajansı, bu fahısların 1970 yılında, devlet aleyhtarı bir grup kurduklarmı ve gayri meşru faaliyetlerini 1972 yılı ocak ayına kadar sürdürdüklerîni iddia etmiştir. ' Çekoslovakyada, 'temmua ayı başlannda liberal unsurlara karşı açdan şiddetli kampanya sırasında, şimdiye dek 38 kişi çeşitli hapis cezalarma çarptınlmıştır Mah kemeler, tek bir sanık'hakklnda bile beraat kararı vermemiştir. Uganda'da bulunan ve çeşitli sektörlerde önemli görevleri bulunan insanlann kovulmaları üzerine meydana gelecek boşluğun doldurulması ise kolay olmıyacak, kısa bir süre sonra bunun ülke ekonomisi ve yönetimi üzerindeki olumsuz etkileri ortaya çıkmağa başlıyacaktır. Bu arada Uganda dışına sermaye kaçışı hızlanacak ve ne kadar tedbir almırsa ahnsın btmün önüne geçilemiyecektir. Başkan Idi Amin, daha önce de böyle aceleci kararlar almıştı. Bu bakımdan bazı çevreler kendisinin son açıklamasını ciddiye almamakta, bir süre sonra bu kararın değişebileceğini söylemektedirler. Bu çevreler, geçen mart ayında Uganda'daki tsraiüilerin âni bir kararla yurt dışına çıkanldıklannı, kovulduklarını unutmaktadırlar. Bu bakımdan îdi Amin'in yaptığı açıklamayı ciddiye almamağa olanak yokrur. Ancak bu noktada. geçen mart ayında kovulan tsraillilerle, Uganda'da uzun süredir yaşamakta olan 40 bin Britanya uyruklu As>alı arasmda önemli bir fark buhmduğunu belirtmek de yerinde olur. Uganda'da yaşıyan tsrailli teknisyenlerin sayısı 700 kadardı. Oysa daha önce de açıklandıjjı gibi, Uganda'daki Britanya uyruklu Asyalüann sayısı 40 bindir. Öte yandan Israilliler yabancı bir ülkede teknfeyen veya yarduncı olarak bulunuyorlardı Bunlann görevleri bittikten sonra tekrar tsrail'e gidecekleri ise belliydi. Oysa Uganda'da oturan Britanya uyruklu Asyalılar, bu ülkeyi kendilerine anavatan seçmişler VP 'ilkedp cpsitli fförevlere yerleşmişlerdi. «Alitalia» şirketi tarafmdan ya pılan açıklamada, dış hatlarda çalışan pilotların greve katılmamalan nedeniyle dış hat seferlerinin normal olarak yapıldığı kaydedilmistir. Pilotlar. ba/ı istekleri gerçekleşmediği içın greve gitmişlerdir. Libya sahnede Başkan îdi Amin'in, İsraillileri kovma kararının nedenleri de belliydi. Kendisi bu karara, çeşitli Arap ülkelerinin liderleri ile arka arkaya yaptığ) görüşmeler sonunda varmıştı. Amacı «Afrika Birliği Örtriitü» içinde destek saflamak, bu arada petrol zengini bazı Arap ülkelerinden ve bu arada tabiî Libya'dan ekonomik yardım almaktı. Başkan Îdi Amin'in, tam şu sıralarda îngiltere'yî gücendirecek bu karara neden vardığı kesin olarak bilinmemektedir. Bazı gözIemcüerin kanısına göre. Başkan tdi Amin, Uganda'nm lngiltere ile ilişküerini gevşetmeğe çahşmakta. bunun için. de Britanya uyruklu Asyalüarı kovma kararma varmış bulunmaktadır. Diğer bir grup gözlemeınin kanısına göre ise. Başkan tdi Amin'in amacı Uganda ile lngiltere arasındaki ilişkileri gevşetmek. yahut koparmak değildir tdi Amin çeşitli iç sorunlarla karşı karşıya bulunmakta, özellikle ekonomik baskılann altında ezilmektedir. Şimdiye kadar ülkenin karşı karşıya bulunduğu iktisadl sorunlara bir çözüm yolu getiremiyen Îdi Amin, halkın dikkatini başka yönlere çekmek için bu yola başvurmuş ve böylece zaman kazanmak istemiştip. Bu görüşte çerçek pavınuı bulunduğumı belirtmek de yerinde olur Nitekim Ugands'da bir süre önce mini etekler vasaklanmış, Başkan 163 Amin bu konuda radyoda uzun uzun açıkiamalar yapmıştı. Harp gemilerinde kadınlara görev verilmesi istendi WASHİNGTON, (»J».) Ameııkan Hava Kuvvetlerinden sonra. Deniz Kuvvetlerinde de kadınlara esit muamele yapılması ve kadınlara savaş gemilerinde gorev verilmesi istenmiştir. Bu konuda basına açıklamada bulunan ABD Deniz Kuvvetleri Harekât Başkanı Amiral Elmo Zumj*alt, kadınlara erkeklerle esıt hakla* sağlayan yasanın, gerekli asgarî çoğunluk olan 37 eyalet tarafından onaylanmasmdan sonra, kadınlara da savaş gemilerinde görev verilmemesi veya kadınlann savaş püotu olmamalan îçuı ortada sebep bulunmadığını söylemiştir. Zumwalt bununl* birlikte, bu konudaki uygulamaya şimdiden başlandığını ve bir kısım kadm personelin, hastane gemilerinde görevlendirilmiş olduğuna dıkkati çekmiştir. Amiral, kadınlann eskiden de gemilerde hizmet gördüklerini hatırîatmış, ancak kadınlara savaş gemilerinde görev verilmesinin ferferal yasalar tarafından yasaklanmış olduğunu söylemişrir. Çin K. Vietnam arasmda ikinci petrol hattı bitti [DIŞ HABERLER SEBVİSt) WASHINGTON Ameftkan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Kuzey Vietnamlüar Çin'den Hanoi'nin 50. kilometre kuzeydoğusunda bulunan Kep şehrine yzanan ikinci petrol borusu hattının doşenmesini tamamlamışlardır. Birinci petrol borusu hattı ise geçen temmuz aymın sonunda tamamlanmış bulunuyordu. Şimdi ikinci ı petrol borusu hattınm da tamam'. lanmasıyla, Çin'den Kuzey Viet; nam'a gönderilen petrol miktan 1000 ton artmış olacaktır. Kuzey Vıetnam'ın, Çin'den gelecek petrolle yakıt ihtiyacınuı önemli bir kısmını karşılaması, Ku •zey Vietnam ordusımun Güney Vietnamda yürütmekte olduğu askerî harekâta hız kazandıracaktır. Ancak Amerikal) yetkililer, Kuzey Vietnamm hiçbir zaman birkaç ay önceki saldırı gücüne kavuşamıyacağı görüşündedirler. Amerikalı yetkilileri bu şekilde düşünmeğe sevkeden neden, Kuzey Vietnamlıların son birkaç aylık saldırı • sırasmda 70 bin 61 ü vermiş, ohnalandır. 1972 model Foıd Sratioolar hataJt •' : . Bloksuzlar konferansı açıldı GEORGETOWN", (aa.) Hıçbir bloka bağlı olmayan ülkeler Dışişleri Bakanları Konferansı, Güyan Başbakanı Forbes Burnham'ın açılış konüşmasından sonra, öncekı gün çalışmalarına başlarruştır. Ordu disiplinsiz Uganda'nın bir darbe ile iktidara el koyan lideri îdi Amin'in or. du içindeki muhalefeti de •ıstısturamadığı ve bundan büyük endişe duyduğu bilinmektedir. Ordu içinde disiplin de sağlanamamıştır. Yabancı basın mensuplannın bildirdiklerine gdre, Uganda'da askerlerle siviller arasmda sık sık çatışmalar çıkmakta, askerlerin saldırısma uğrayan Ugandalı siviller kendilerini koruyabilecek durumda olmadıklan için, sonunda zararlı çıkmaktadırlar. Îdi Amin şimdi 40 bin kişinin yurt dışma atüması görevini orduya vermek suretiyle, içinden çıktığı ordu içinde bir ölçüde de olsa kontrolü sağlamağa çaJışıyor olabilir. Britanya uyruklu Asyalüarm kovulması. Başkan îdi Amin'« halk içinde bir ölçüde destek de sağlıyahilir. Uganda'daki Asyalılar, yukanda da belirtildiği gibi ülke ekonoraisini kontrolleri altında bulundurmakta, bu nedenle de zencî çoğunluğun hasedini çekmektedirler Şimdi bunların kovulması halk içinde memnunluk yaratacak, boşajan yerlere Ugandah zenciler yerleşeceklerdir Bu arada çok daha tehlikeli bir gelişmeye de yol açüabilir gelecekte. Uganda'nın verdiği ömek, pek çok Asyalının yaşamakta olduğu diğer Afrika ülkeleri tarafından da izlenebilir. Bugün Kenya'da 140 bin, Tanzanya'da 105 bin Asyalı yaşamaktadır. Aynı düşmanlık duygulan bu ülkelerde de zenci çoğunluk tarafından Asyalılara beslenmektedir. Simdı Uganda'nın verdiği örnek, Kenya ve Tanzanya'da da bu yöndeki baskıları arttıracakbr. Bütün bu şartlar altında, Afrika ülkelerinde yaşamakta olan Asyalılar için gelecek olmadığı düşünülebilir. Aynı düşünceler Asyalı azmlık tarafından da paylaşılmakta ve bu azınlık içindeki güvensizlik ve huzursuzluk her geçen gün biraz daha artmaktadır. DETROtT, (a.a) Dünya çaGizli oturum halinde vapılan pında ünlü Ford otomobillerinin toplantılann dört gün sürmesi yapımcısı «Ford Motorco» onbeklenmektedir. Dışişleri Baceki gün bir açıkiama yaparak, kanları, toplantı başladıktan 1972 model Station Wagon ara, sonra, önce üç saat süreyle usul balannın hepsinde bir imalât ha üzerinde durmuşlardır. lyi haber tası bulundugunun tespit edildialan bir kaynaktan öğrenildiğine • ğinl ve bu otomobillerden almış göre, görOşOlen sorunlar arasınolan herkesin acele olaıak arada: bir mutabakata vanlması bâlannı kontrol içın fabrikaya mümkün olamıyan Güney Vietiade etmelerini istemiştir. nam'ın konferansa kabulü soruArabalann bazı parçalannın nu bulunmaktadır değiştirümesi gerektiği belirtilen Konferansın 7 Başkan YardımFord Şirketinin ilâmnda, gerekcılıgı, bir raportörlüğü bir sek" li tamirat yapılmadıgı takdirde reterliği, bir koordinasyon büarabayı kullanmanın tehükelı orosu bulunmaktadır. Başkan yarlabileceği de kaydedilmektedir. dımcılıklarına. Lâtin Amerika'Şırket tarafından verilen bilgi dan Jamaika, Avrupa'dan Yugosye göre söz konusu ânzah Station Wagonlardan şimdiye kadar lavya, Asya'dan, Irak ve Malav157.467 tanft satılmıstır. Bu oto sıya, Afrika'dan da Sierra Lemobillerden 361 tanesinin denızone, Mısır ve Kenya seçilmiştir. aşırı ulkelere gönderildiğı tesAfganistan raportörlüğe atanbıt edilmişür. MEVLİT . 12.8.1971 günü elîm , btr trafık kazasında aramızp<ın ebediyyen ayrılan bınclk t a >bamız ÖMER EJDER'in btrincı scnet devrtvesıne rast layan 10 8.1972 Perşembe günll Usktidaı Çukut c»mı:nde yatsı aamnzını tnUtaaklp okunacak Mevlidi Şerıf'e dost, akraba ve din kardeşlerimizin teşrifini dileriz. Esi Farma Ejder ve çocuklan KENT dOYUNCULARI UMUMİ ARZU ÜZERİNE mıştır. Cumhuriyet 5744 The Guardian KİM, KİMİ, KİMLE JLE 16 AGUSTOSÂ KADAR RUMELİHİSAR INOA Reklâmcıkk (1771) 5743 İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞINDAN Bakanlığımıza sınavla 13. ve 15. Derecelerden (Lise ve dengi, Ortaokul ve dengi) Dakülograf alınacaktır. İstekUlerin 15 Ağustos tarihine kadar özlük Işleri Dairesi Başkanlıgma müracaaüan duyurulur ı'^i' (Basın: A. 12701 • 19708/573Ö) TCDD İşletmesi İstanbul Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden Muhtelit Hurda Malzeme Satılacaktır 1 Aşağıda yazılı hurdalar hizalarında gösterilen gun ve saatlerde Sirkeci'deki Komisyonumuzda kapah zarf usulü ile satılacaktır. 2 Teküflerin arttırma saatinden yanm saat evvel Komisyona verilmiş veya gelnüş olması şartür. 3 Muvakkat teminab, teklif edilen bedel tutarınm yüzde befidir. 4 Şartnameler Komisyonumuzdan bedelsiz alınabilir. 5 TCDD satışı yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. Arttırma Günü Saati Sıra No: CtNSİ 1 4000 adet boya ve yag 15. 1.9.1972 tenekesi 2 5200 kg. Rus üpi grayder, 3800 kg. damperli Skoda kamyon ve 961 kg. matkap M. kollu zımpara 15. 5.9.1972 tezgâhı 15. 8.9.1972 3 10 ton Fersude kâğıdı 15.12.9.1972 4 22,5 ton cam kırığı 5 24 kalem muhtelif hurda 15.18 9.1972 . malzeme (Basın 19685) 5Î32 Beymetı indirimi ve kendine özgü yonlerı 1. Beymen indiriminde fiyatlar gerçekten iner. Kostümler: 650 TL 670 TL. 700 TL. 800 TL. Ceketler: 375 TL. « 0 TL. Pantolonlar: 150 TL. 2. Beymen'de indirim sırasında yalnız fiyatlar iner... 3. Osmanbey Beymen Mağazasında gün boyu (saat 9.0019.30 arası) şatışa devam edilir. Öğleyin ara verilmez. 4. Kol boyu ve pantolon ayarlamaları üç gün içinde gerçekleştirilir. Beymen indirimli satışlan devam ediyor. Kendine özgü bütün yönleriyle. Bir an önce yararlanın. "Seçkinlerın giyimi" Mehmet BARLAS Beymen'in indirimli fiyatlarla satışa sunulduğı diğer mağazalar: Kiğılı Mağazası • Beyoğiu Yeni Karamürsel Mağazaları İstanbul'da: Sultanhamam Kadıköy Osmanbey Ankara'da: Kızılay Ulus Meydanı Adapazan Pakistan'da yeni tutuklamalar K\RAÇİ, (aa) Pakistan'ın Sınd eyaletinde bir süredenberi devam etmekte olan sıddet hareketlerine son vermek amacıyla Başkan Zülfikâr Ali Butto'nun emri ıle 6 siyası ?ahıs tutuklanmıstır. Ancak gayri resmi kaynaklar tutuklananların sayısının altınır. çok uzennde olduğunu bıldirmektedirler. Ankara Jandarma Satın Alma Kom, Bşk.lığından Aşağıd? cins, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı (bir) kalem (yiyecek maddesi) kapah zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapdacakür. Evsaf ve şartnamesi Ankara İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonlannda görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde tanzim edecekleri teklif mektupları ve belgelerini ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşıhğı Komisyon Bşk. lığma vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edihnez. Miktan M. Bedeli G. Teminatı . î HAL E Ciıısi Ton Lira Llra Günü Saati Konsantre domates salçası 120 78OJ0OO 35.000 28 Ağustos 1972 Pazartesi 11.00 (Basın: A . 12686 19660) 5729 Uğurlu Mağazası İzmir (20 Agustos'tan ıtibaren) ' IS'ot: İndirimli satışlar boyunca Beymen Osmanbey Mağazası saat 9.0019.30 arası sürekli olarak açık kalacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog