Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Uran •âradlz aranaa kttay: SIMONE DE BEAUVOIR KADINLIGIMIN HIKAYESI îkind baskıst çıktı. ". • '.. Ofeet kapak, 208 «ayfa, 12,5 lira İ ST A N B U L . (Reklâmcüık: 1754) 5727 . • PAYEL TAüINEVt P.K. 889 AO yil. 49, vıl umhuri 179AR " " ° Yavrvmızvn E«d« Okul Ödevi Yaparken v* j*6üfüıı öğranim Hayatmda En Çok / <*&Y»nrUn»cıği Eur, RENKLİ KUL T o p u n Satıj Yerleri OCAK KİTAT DAĞI ı Babıâlı de ve BATES Kurucusu: rUNUS NÂDİ Telgraf Te mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Fosta Kutusu: tstanbul No. 248 *n A n ı ı e t n « l u u a w a Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 42 9 6 2 2 4 2 9 7 22 42 98 2 2 4 2 9 9 « a Yayımlayan: GUVEN BASIM ve YÂYINEVI . Istanbul Marmara ve Eminönü gemilerini batıranlar ile Kültür Sarayı yangını failleri yakalundı Ecevit: Aşırı sola açılmayı halk istemez CHP LİDERİ ÖZEL DEMECİNDE KENDİ İÇ SORUNLARI İLE, PARTİLERİN, REJİMİN GELECEĞİ VE SOSYAL KONULARDA GENIŞ AÇIKLAMALAR YAPTI "Sabotajlar yapan gıziı orgut ele geçirildi,. Sıkıyönetim Komutanlığı sanık adlarını daha sonra açıklayacah "Sorunlarda öncelik, reiimdedir,, Turhan ILGAZ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Baskanı Bulent Ecevıt, gazetemıze verdığı ozel demeçte, partısındeki gelışmeleri değerlendlrıp, muhahflerınden gelen elestirılen cevaplamış, CHP'nin ülke sorunlarına ilışkin göruş ve tutumu hakkında da bilgı vermıştır. Ecevıt. CHP'nin demokratik sol politıkasına karşı yürütülen «karalama hareketı» nin, 12 Mart 1971'den sonra «curetkârlığım arttırdığını» belirtırken, CHP'deki bu harekete karsı çıkmanın, halka karşı çıkma olduğunu sbylemiştir. Partismin yönetici kadrolan içinde yeni bır anlaşmazlığın başladığı yolundakı söylentılerı de yalanlayan Ecevit, bunları, «Gerçeğin değil, CHP dısına itilmiş niyetlerin ifadesi» olarak nıtelemıştir. *CHP Genel Baskanı ülke sorunlarına iuşkın goruşlerini açıklarken ıse, «tlle de bir so. runa, bugün için, Stehi her %orunun üstünde öncelik v'ermek' gerekirse, bence bu sorun, rejim sorunudur» şeklmde konuşmuştur. Hangi Rejim? on günlerde çesitli il ve ilçe 1 kongrelerine gönâerdiği rneJsajlarda A.P. Genel Başka'nı Suleyman Demirel, parlili »rfcadaslarına seslenirken, göze batıcı birtakım çelişküere düşer görünmektedir. Banlardan birikisine bnrada detinmek istiyoruz. Sajın Demirel'e göre «rejim bunalımı bugünkü baş meselemizdir». Pekiy, nediT bu rejim bunalımı? Gene A.P. Sayın Genel Başkanına göre «rejimin kaideleri içerisinde işleyememesinin adı rejim bnnalıraıdır». O halde izin verirlerse soralun: Rejimin kaideleri içerisinde (knralları içerisinde dese daha tutarlı olurdu) isle\ ememesinin kayna|ı nereden gelmektedir? Bilindiği gibi bir rejimin temel kuralları o rejimi yflrütmek fiıere hazırlanmıs olan Anayasada belirtilmiştir. Sayın Demirel de bizim 1961 Anayasamız hiikömleri jrereğince işbaştna relmis, rejimin kflf»ll«rı içerisinde fcletihnesl »ornmnn» yüklenmiştir. Bu sonımu vüklenmek istemeyen, daha do|ru bir deyimle rejimin kuralları içerisinde isfttilmesinden kaçman bir başkası, ya da başkaları olsaydı, bugün ona hak vermemek, onnn çeliskiye düstüğünu söylemek, elbette elimizden gelmezdi. Ne yazık ki, 1961 Anayasasının •agladığı olanaklarla iktidar yerine oturan Sayın Demirel, hem a Anayasa'ya tam uymak gereğini bir tfirlü yüreğine sindirememis, hem de ilk fırsatta onu defcistireceğini sık sık tekrarlamaktan çekinmemiştir. Böyle bir Hükümet Baskanı simdi kalkar da rejimin kuralları içerisinde isletilmemesini yaşadığımız bunalıma tek neden olarak gösterirse, en büyuk sornmu kendi sırtında tasıdıgını kabullenmis gayılmaz mı? Bir başka mesajında A.P. Genel Baskanı, «Komünizm, faşizm veya cumhuriyet dısı idare heveslilerinin ilk hedefleri istikTarsızlık ve güvensizlik yaratmaktır» diyor ve ekliyor: «Rejimin taraftarları yılgınlık, bıkkınlık, bezginlik ve kararsıılık içine girerlerse rejim düşmanlarının isi kolajlasır. Tiirk vatandaşı, devletine, kendisine ve rejime inanç içerisinde olduğu sürece, üstfine düsen nyanık oekçilik görevinı başarma güeünü haizdir. Bunun karsısında rejim düsmanları ve kötü emel sahipleri hüsrana ufcramava mahkümdur.» Komünizm ve fasızm heveslilerınin her türlü istikrarsızlık ve ginensizlikten yararlanmak ısti>eceklerı açık bir ıçerçektir. Aına bizdeki bunalımı asıl yaratanlar sadece >ukarıda adı geçen demokrasi düşmanları mıdır? Büyiik çogunluğu ıle 1961 Ana\asastna «evet» diyen Tiirk vatandası, son \ıllarda hep Anajasanın ı\i uj gulanmamasından dert vanar olmus degil miydi? tktidar yılları bovunca rejimi gercği gıbi isletmeye bır türlü gönlü varmavan, simdı de rejime inancla bağlı >atandasların «u>amk bekçılik görevlerini» basaracaklarına güvendiğini söjleyen Sayın Demirel, böylece çeİiskiler içinde bocalayıp dururken, eğer rahatsız etmezsek, biz de kendisine ' bir soru yöneltelim: Hangı rejimden söz ediyorsunuz Sa\ın Baskan? İSTANBUL HABER SERVİSİ Birincı Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı dun bır blldiri yaymlayarak, Kultur Sarayı yangını ıle «Marmara» yolcu gemısı ve «Emınönü» araba vapurunun batırılması ıçın sabotajlar düzenleyen yeraltı teşkılâtı mensuplarının yakalandığını açıklamıştır. 15 incı Kolordu Komutanı, Birıncı Ordu ve Sıkıyönetim Komutan Vekili Korgeneral Turgut Sunalp'ın imzasıyle yayınlanan bildirıde şoyle denümektedır: €İ Yurt dışı bır merkez tarafından teşkılâtlandırıhp idars edildığı, aydm ve ıdarecı geçınen bazı gafiller tarafından da fıkren manen ve yerine gore maddeten desteklendıği artık katiyetle tesbit edılmış bulunan Marksist Lenınist ve Maoist yeraltı eşkıya orgutlerınin sılâhlı pıjopaganda adını verdlklen ej'lemler cümlesınden olarak gıriştiklerı adam kaçırma, fıdye alma, banka soyma ve sıîâhlı ^gasp tesebbüs faajıyetlerının bır turünün de railli servetimıze ve tesıslerimize yoneltılen sabotaj faaliyetleri olduğu saygıdeğer vatandaşlarımıztn malumlandır. 2 Komutanhğımız sıkıyönetıra ıdaresının ilânından bu >ana, dığer anarsık eylemlere olduğu kadar sabotaj faaliyetleri uzerıne de buyük bır titızlıkle eğılmış ve sırasıyle 27 Kasım 1970'te Kultur Sarayı'nı yakan, 5 Mart 1972 gecesı turıstık Marmara gemlsını batıran ve 28 Haziran 1972 gecesı de «Eminonu» araba vapurunu. havuz kapağına sabotaj suretıyle, yan batık hale getiren bu orgutlere bağlı (Arkası Sa. 1, Sü. 6 da) 54 PHANTOM İÇİN ANLAŞMA YAPILDI AN"K.\RA, (Cumhuriyet Bürosu) Türk Hsva Kuvvetleri ıçın Amerika Birleşik Devletlerinden alınması kararlaşbnlan Phantom uçaklariyle ılgıli anlaşmanm bugün Genelkurmay Başkanlığında imzalanması beklenmaktedır. Bilindıği gibı, Amerika Birleşik Devletlerinden bir heyet Pâzar gunü Ankara'ya gelmis \e Pazartesi günunden itibaren Genelkurmay, Malıye ve Dışişleri Bakanhklan uzmanlannın katıldığı bir toplantı yapümıştı. Bu toplantıda, Amerika'dan satın ahnacak Phantom uçaklarınm taksit şartlan ve hangi yıl içinde ne miktar almabileeeği konulan üzerind« durulmuı ve Amerika'nın Türkiye'ye bu konuda kredı miktarı tesbit edilmiştir. vereceği Kredl vçrilecek Verilen bilgiye göre, Amerikan Hukumetinin temsılcileri, Turkiye'nin alacağı Phantom uçaklannın miktarını şimdüik sınırlandırmamış, alım gücü oranmda Phantom alabileceğıni ve istenilen kredinin de yeteri kadar verilebileceğini belirtmişlerdir. Bilindıği gibi Türkiye, 18>r uçaklık üç filo almak istemektedir. Bugün yapılacak imza töreni sırasında kamuoyuna. konu üe ilgıli bllgi verihnesi beklenmektedir. Sandık ciııayeti sanıklarından .. biri daha ' tutuklandı Bir süre önce Rumelihisarı'nda ki evde «DevGenç» üyesı Mehmet Âdil Ovalıoğlu'nun ceseiını bır sandığa Koyarak PaşaDahçe' de denıze atarken yakalanan Danu Ergıiderie ilgüi sandık oinayetı sanıklarından olduğu ıddıası ıle ,dün DevGenç üyesı Erdogan Ozgün Sıkıyönetim Mahkemesı tarafından tutuklanmıştır. Tutuklanan Erdofan Ozgün DevGenç uyesı olduğu ıçın Istanbul Sıkıyonetım Komutanlığı (2) Numaralı Mahkemesi tarafından 127 sanıklı dâvâda tutuksuz olarak yargılanıyordu. Sandık cınayeti ıle ilgüi sorusturma da Erdoğan özgün'un adı da olaya kanşmış ve Sıkıyönetim Ko mutanlığına geürılerek (3) Numaralı Mahkeme tarafından rutuKlanmıştır. Sandık cinayetı Ile îlgılı daha bazı kışilerin tutuklanması beklenmektedir «CHP, daha çok sola açılmadı» Ecevıt, 21. kurultayda, CHP nın soldakı yerını halkın saptayacağı ve bu solun sınınnı demokrasınin belirleyeceğı şeklindekı açık tanımına rağmen, muhalıflerının onun yönetiminde partinm' alabıldıgıne sola açıV dığı şeklındekı propagandalarını surdürmelerıni şöyle yorumlamaktadır: (Arkası Sa. 7, Sü. l'de) Manyetik f ırtına büyük bir hızla dünyayageliyor Guneştekı yenı patlamalardan oluşan «Manyetik Fırtına», dun saat 01.50'den itıbaren etkisı, altına aldığı dünyamıza büyük bır hızla yaklaşmaktadır. Bilim adamlanna göre, «Manyetik Fırtına», ozellikle dünyanın kuzey kesimlerini etklsi altına alacaktır. Guneşteki leke ve patlamalarla ilgıli olarak bir açıklama yapan Istanbul Kandılli Rasathanesi ilgüileri, «Manyetik Fırtına» dolayısıyla olayı izlemekte olan «Manyetofram Cihazlanm da süratli artış kaydedildiğinl, ancak elde edilen değerlerın, Türkıye'nin içinöTe bulunduğu manyetik alanda her zaman gö rülebilen nitelikte olduğunu söy lemışlerdir ' * dun Denız Harp Okulu ıle Hey belıada Sanatoryumunu ziyaret etmistir. Sunay. Deniz Harp Okulunda askeri torenle karşılanmış, daha sonra da Sanatoryuma geçmistir. Sunay, Sanatoryumd"a çorap atelyeleri ile erkek ve kadın hastalann bulunduğu bloklan gezmiş, hastaların hatırlarını sormuştur. Cumhurbaşkam öğle yemeğini Deniz Kuvvetlerine ait Şafak Sosyal Tesislerinde yemıstır. [Fotografta, Snnay, Sanatoryumda bilçi alırken.] ZİVaretlerİ Cumhurbaskam Cevdet Sunay, «Gümrükten giris çıkış yapan herkese kaçakçı ile gözü bakılamaz» Izmen, Ecevjt'in Phantom konusundaki demecini eleştirdi ANKARA Milli Savunma Bakaru Mehraet Izmen, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevıt'm Phantom uçaklan konusundaki de mecini cevaplandırmıştır. İzmen demecinde şunlan soylemiştir: «Türk Silâhlı Kuv\etlcriııin venidcn teşkilâtlanması. silâh. araç ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmed, Türkiye Cumhuri>etlnin millî savunma politikasının labii bir nericesidir Memleketimizin je opolitik ve silâhlı kuvvetlerimizin halihazır dunımu, harp konseptindeki büyük gelişmeler. savunma gücümüzün arttinlmasını zorunlu hale getirmiş ve bu ihtiyacın kar şılanması bir plâna bağlanmıstır. Bu plân, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de. üzerinde hassasiyetle durulmak suretiyle büvük bir tasvip görmü; ve plânın süratle gerçeklestirilehilmesi için Millî Savunma Bakanlıeına. gelecek vıllara eecici vüklemlere drişme yetkisi verilmistir. Kara, Deniz ve Hava Knvvptlerimizin ateş ve hareket kaabiliyetlerinin (ArkaKi Sa 7. Sü. 5 de) Neien'in liderlere gönderdiği meklubun melni açıklandı ANKABA, (Cumhuriyet Büroîai Başbakan Ferit Melen'in Seçim Kanununda yapılacak değişikliklerin ve Anayasa değişiklıklerini goruşen partiierarası komısyonca gerçâkleştırilmesi yolunda dört buyük partinin genel başkanlanna gönderdiği mektup metni dün açıklanmıştır. Melen, 7 ağustos tanhinde AP Genel Baskanı Suleyman Demirel, CHP Genel Başkam Bülent Ecevıt, DP Genel Baskanı Ferruh Bozbeyli ve MGP Genel Baskanı Turhan Feyzıoğlu'na gönderdiği mcktupta şöyle demektedir: «Azız milletimızın güven ve huzurunu sağlamak, parlaraenter de mokratik rejimimizi her türlü ters görüşten uzaklaştırıp MecADA.NA, (Cumhuriyet Bfiromı) lıslerın çalışmalarını daha yararAdana'da faalıyet gosteren (Arkası Sa. 7, J>ü. b da) Turktş'e bağlı 19 sendıkamn başkan ve temsılcılen, Türktş 4. Bölge Temsrlcisı Halil Yener'ın başkanhğmda toplanarak, Türktş Genel Sekreten Halil Tunç'u destekledıklennı bıldırmişler ve işçı haklarıntn kamuoyuna yansıtüması için bir açıkhava mitingi düzenlemeyi kararlastınnışlardır. Mıting müsaadesı ıçın Sıkıyönetim Komutanlığına ve vilâyete yapılacak muracaat dilekçesmde Turkls 4. Bolge Temsilcılığı, Tekgıdalş, Taranlş, (\rkası Sa. 7, Sö. 8 de) Tiirk İş Adana'da işçi hakları mitingi düzenliyor ANKARA Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp, gumrük kapılarındaki giriş çıkışlarda ra hatlık sağlandığmı belirtmiş ve •Gümrük kapılarından her giriş •\e çıkış yapana kaçakçı gözüyle bakmak ortadan kalkmıştır. demıştır. Bakan, özetle sunlan söylemiştir: «TeşUköy Gümrük Müdürlüğündcn giren yolcu adedi 373.844; çıkan yolcu adedi 392.205, Sirkeci yolcu salonundan giren yolcu adedi 52.219. çıkan yolcu adedi 72.855: Karaköy Yolcu Salonu güm rüğünden giren yolcu adedi 5723, çıkan >olcu adedi de 4799'a ulaşmıştır. Ayrıca Kapıkule Gümrüğünden giren yolcu adedi ise şöy • (Arkası Sa. 1, Sü. 5'te) 3. plân döneminde hayvancılık* sorunları çözümlenecek ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Yuksek Plânlama Kurulu, dun saat 15'te yenıden Başbakan Ferıt Melen'in başkanlığında toplanarak 3. 5 yıllık kalkınma plânı taslağı üzerindeki çalışmalarını surdürmüştür. Kurulun, dünku çalışmaları sı rasında önce su ürünleri ve hayvancılık konulan üzerinde durula rak tarım sektorunün gözden geçirihnesinin tamamlandığı, daha sonra da imalât sanayiinın uıcelen mesine başlandığı öğrenilmıştır. 3. plân döneminde su ürünleri üreümi yılda ortalama yüzde 8^ oranmda gelişecektır. Su ürünlerınin üretim, değerlendirme, uiaçım, bannak ve pazarlama ola naklannın düzenlenmesı ıçın ozel tesebbüs, balıkçı kooperatıflen ve birlikleriyle kamu kesimınin top luca 800 müyon Türk lırası tutarında yatırım yapacağı öngörulmektedir. Hayvancılık alanında da kamu iktisadi teşebbüslerinden bırınm besi yapmak, yaptırmak üzere ge rekli tesisleri ve ek sanayii kurup korumak, canlı stok ve destek leme alımları yapmak ıçuı görev lendirilmesı, etteki tavan fiyat uy gulamasınd son verilmesi. üretıci ve kooperatiflerin hayvan yetiştir me birlikleri halinde öreütlenmeleri, kasaplığa aynlan hayvanlann belirli projeler çerçevesinde besiye almması hedef ve ilkeleri üzerinde durulmuştur. Dünyaya varış Bılim adamları, «Manyetik Fırtına»nın dünyaya varış saatinin kesinlikle tespit edilemeyeceğini, bunun gı.neş rüzgârlannın süratine bağlı olduğunu soylemislerdır Kandılli Rasathanesi Guneş Fiziği Bölümü yetkilileri ise, ç e . şıtli jeofızik olaylara yolaçan patlamaların bugüne değin 3 mılyar kilometrekarelık bır ala nı kapladığını, son büyük patlama sırasında Türkıye'de gece <Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Sıddık Sami Onar vefat etti tstanbul Üniversıtesi Hukuk Fakültesı tdare Hukuku Kürsusü Ordınaryüs Profesorü Sıddık Samı Onar, dün saat 16J0da Küçukyalı'dakı yazlık evınde. kalp vetmezlığinden vefat etmistir. Ord. Prof. Onar, 75 >a^ındaydı. Onar'ın ölümü, Ünıversıte ve bılım çevrelertade üziintu yaratmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Yüksek Askerî Şura terfileri karara bağladı ANKAKA (Cumhuriyet Bürosu) Yüksek Askeri Şura toplantılarında terfı ve emeklılik ıslemlerı görüşülerek karara bağlanmıştır. Pazartesı gunundeD oen jaüşmalarını sürdüren Yüksek Askerî Sura'da bır üst rütbeve terü edecek amırai generallenn durumlan puvanlama suretıyle tesbit edılmışür Terfı ettirılecekler, Genelkurmay Başkanınm, bu puvanlan son bir deia daha uıceleyıp Cumhurbaşkarunın onayına sunmasından sonra kesınleşecektir Yüksek Askeri Suranın terfi ve emeklilikle ılgiU işlemleri sonuçlandırması jıedenlyle toplantınm daha erken bıtmesl beklenmektedir. Yuksek Asker! Şura toplantısmın bitiminden sonra terfi ve emeklilik konusunda alınan kararlar açıklanacaktır. di\elim. V ereceği cevabı ezbCre biliyoTUZ: Hürrı>etçı demokratik rejim ! di^ecektir. Ama bugüne dek açığa vurdugu snasal diisünctelerini derleyip toparlavıp ozetleyecek olursak biz onun kastettigi anlatnda hürriyetçı demokratik bir rejime ne Amerika'sı, ne tngiltere'si, ne Fransa'sı, dünvanın hiç bir gerçek demokrasisinde rastlanmadığı ce\abını vermekle yetineceğU. Sayın A.P. Genel Baskanının Szledigi demokrasiye, olsa olsa Demirel demokrasisi denebilir •anıyoruz. Bu gece kutsal Regaip Kandili Bu gece kutsal Regaip Kandilidir. Ramazan ayının müjdecisi sayılan Regaip Kandili dolayısiyle camilerde mevlidler okunacak, minarelerde kandiller yakılacaktır. Buyük camilerde de mahyalar kurulacaktır Dıyanet îşleri Başkan Vekili Lütfü Doğan dün yayınladığı bir mesajla Müslümanlaruı kandillerini kutlamiftır, Bir CÖPLER KAPLARDAN D A TASTI Istanbulun en modern geçitU semti ikeıı en Muammer Çavuşoğlu vefat etti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlanndan Izmir eski Milletvekilı Muammer Çavuşoğlu, evinde geçirdığı bır kalp krizı sonucu dün olmuştur. (Arkaaı Sa. 7, Su. g de) balıkçı, kızı ile boğuldu NADİR NADİ v ~ modern şekilde aydılatılacak semti nitelifini de kazanacağı açıklanan Aksaray'ın Abacımahmut Sokağında çekümiştir bu resim. Apartman ile manav ve kasabın çöpleri, kaplanndan taşmıs, yanına yerlestirüen lefen ile makarna ve yağ kutuları da artık yetersiz kalmıştır. Çe\Te safbğı ile kara ve sivrisineklerle mücadele konusunda sık sık açıidamalar yapan Belediye yetkilileri herhalde bir gün, bu dunımu önlemek gtrektiğini de hatırlayacaklardır... MARMARtS, (aa) Marmaris'te balık avlarken fırtınaya tutulan thsan Gumus (30) ıle kızı Hursun Gumuş (5) boğularak ölmüslerdır Ansızın çıkan fırtına nedeniyle sandal devrilmiş ve baba kız kur1 tulamamıştır. '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog