Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BAON AHLAJİ TASASINA 0TUAY1 TAAHHCT KOEH. Sahlbi: Cumhuriyet Matbaaeılık T« Gaıetecilik T.A.Ş. •dı'na ......... ........™.~.~««»«. NAZtME NADİ Sorumlu Yazı Işleri Müdürü; OKTAT KCRTBÖKK Basan ve Yayan: CUMHTJKfXKX MATBAAC3LIK •• GAZETECtllK T.A.Ş. CağaloğluHalke»i Sk.N.3941 B f'l U D Ck I" A D . ANKAKA: AtatOrk Bnlvan Yenat Apt n \J b « n . yenisehiı Tel: 120930 • 12954* ABONE ve tLÂN S Aylık İZMİB, fevzlpasa Bulvan Al|aro£lu tshanı Tel: 31230 • 24709 GÜKET ILLERtı Kurukoorü M Mkak N*. «0 AOANA Tel: 4S50 3934 1 Aylık Adl Iart Içı r m Di}i 22.50 «S ısi 27O#67SO 134^. e Ayiık 12 Aylık rro. Bajlık (Uaktu) »se U n i. n I nd nyfa (Santtml) 80 3 ünee «ayl* (SanUmi ı 89 79 4. 5. 6 oeı «ayfa ıSaotlml) 1» Nikab. Evlenm» Doâum 100 Nlkah erlenora. Dofum Cliim. Mevlld Tejekkuj 13 OneS (• Sm.» ISO SAYLS1 75 KURUŞ 154 saniklı ömer' Giiven, Selâhattin Czunismail, Derair Küçükaydın, Neşet Eyüp Tıldınm, Tüksel Gürsel, Erkan Şimşek, Tank Almaç, Abdiilgani Tağcı, Bülent Arman, . Yalçın l'alçın, Mustaf» Arşılayan,. Hüseyin Karanlık, Aydojan Şahin, Turhan Ğürc^n, Nail Satlı^an, Ezel tnanç, Siimmani Can, Fahri Aral. Mustafa Lüöü Kıyıcı, N. Kernal Boya Gökalp Eren, ömer Erim Sfirrkan, Rafael Avidor. Tümer Önder, Mehmet Erkan Mete, Taner Kutlay, Işıtan Günönz, Tnocay Altuğ. Cavit lyifün, thrahim özdernir, Salman Kaya Necati Sağır, Hiisnü Akkaya Adera Ercan, Esat Korkmaz Avni Deniz, M. Umit Uevrim Arif Uzer, tbrahim Şara, Savaş Tuncaboylu, Hilmi' Baştopçu, Mustafa Aynur, Salim Er^ünalp, Melih Uzel, Ziilfikâr Dicleli, Bünyamin Gürler, Mehmet öztürk, Hamza ÖrRan, Kürşat İstanbutlu, Miinir Damşman, Savaskan Oral, Ahmet Aykan, Metin Eşrefoğlu, Nihat Fındıklı, B. Masis KürkçÜRİl, Taner Mer sin, Ertufful Tiğlay, Hasan Talj «.•ın, Mehmet Altun ve Rahmi Aydın"dır. Ayni kanıuıun 5. maddesi jjya r;nda hakjarında S yıldan 12 yıla kadar ağır hapis cezası istenen sanıklar ise şunlardır: Celâl Dosan, Mehroet MeTıdl Başpınar, tbrahim ifusuf Baha Oürcan. ödal Okay, Cemal Sarıyer, Mustafa Bozkıran, Metin Karavelioğlu, Harun Karadeniz, Çetin L'ygur, Süleyman Balkan, Mehmet Ulusoy, Ali üıun, Ali Kırmızıçiçek, Beysafa Tarhan, Miinir Coskun, Bozkurt Nuhoğlu, AtiUİ Ooşkun, Ural Yıldırımoğlu, Halit Feridun Sakar, Yusuf Kayabaşj, Bora Berzenç, Ersin Kaya, Kâzım Kolcuo&lu, M. Cavit Karak, Mehmet Süriicii, Meclâ Özgiir, Yiicel Gürsel, Şükrü Muşlu, Kâşif Knsiıiyurt, Ihsan Çaralan, Cihat Sar, Şafak Morgül, Kemal Bingöllu, Ös' man Saffet Arolat. Atilli özdemiroğlu, Serdar Yıldırıra, Yüksel Bastürk, Hakkr" Karadeniz, Kenan Rıfkı Ertuğrul, Salih Alev Er, Süleyman Arslan, Bahadır Eryjiksel, Cahit Tan, Tahir Kaymak, Ali Rira GBrener, Hasan îglvın, llker Hekimoğlu, Ibrahim Cihaıi Şeriöîuı, Ali Os man Altıfı, Yahşi Karamollaoçlu, Zeki Erginbay, Süleyman Asaf Taneri, Garbis Altıaoğlu, l a ş a r Yılmaz, Sağkal Ozbrk, Ahmet Turhan Celâyir, Hasan Faruk Kurtoflu ve NihjU Behraraoğlu'dur. . • v .' .' • • '• • " Iddianamede, dah'a' ponra, lıer sanık ayrı ayn ele ahnarak, eylemlerine uygun kanun maddeleri gösterilmiş ve cazalan<iırılmaları istenmiştir. İddianaraede, haklarmda tutuklama karan verilroiş olmasına ragmen henüz yaicaianamayan Haşmet Atalyın, Selâhattin Okur, MusUfa Zülkadiroğlu, V'a vuz Hakyemez, Zeki Tekes, Barış Tfak, Hüseyin Üstün, Kayhan Edip Sakarya, Kemal Sarısözen; Bekir S'ıtkı Coskun, Gü ray Tekinöz, Nabi l'ağcı, Ahmet Mete Sönmez, Mustafa tlker Gürkan, Rasim özkan, Meh met Bekir, Necmettin Büyükkaya, ömer özsökmenler, Targan ülbeyli, Ismet Oran, Tücel özbek, Mehmet Güneş Şahiner, Akın ÇiUkoğlu, Erkut Selçuk, Ahmet özdemir, Ayhan özer, Fatma Genç ve Zeki Bastürk'ün dosyalarınm şimdilik bu davadan çıkarıldığı ifade edilmiştir. (Baştarafı 1. Sayfada) îki saat »üren kimlik tesbitinden sonra, düruşmaya ara verilmiştir. Saat 12.30'dan sonra duruşmaya devam çdilmiş ve bu arada iddianameyi okumaya kaşlıyan Askerî Savcı Yfb. Naci Gür, «DEV GENÇ» tstahbul bölgesi eylemlerini yönetmekten sanık 60 kişiye •TCK'nun 141/1. Maddesi nyarinca 8 vı|dan 15 yıla kadar hapis» bu örgüte faal üye durıımunda olan 62 sanıea da, yine aynı kanu nun 5. maddesi uyarınca «5 yıl<lan 12 yıla kadar ağır hapis» cezatının verilmesini istemiştir. Ancak, Askeri Savcınm her sanık için çeşitli eylemlerinden ötü rü uygulamasını istemiş olduğu di ğer kanun maddelerindeki cezalar da eklenecek olursa, talep edîlen hapis süresi 5 yıldan 3S yıla kadar varrnaktadır. 136 sayfahk iddianamenin başlan Ificmda DEVGENÇ örgütü, Sos yal bif sınıfm diğer sosyal sınıflar üzermde tahakkümunü tesis etmfv ye veya sosyal bir suııfı ortadan kaldınnaya veya memleket içiııde müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini devir meyc mâtuf cemiyet» olarak riite. lendirilmis. ve sanıklann bir kısmı, bu .cemiyetin yöneticisi, diser leri de üyeleri olarak gösterilrniştir. Askeri Savcı, DEVGgNC'in başlangıçta, yasal bir örgüt olarak kurulduğunu, ancak tahrik ve tertip ettiği anarçik eylemler . ve hasın yayın faaliyetlerinin niteli Ji ve amacı itibariyle •legraliteai» kalkan ve paravan yapan bir kuruluj hâline geldiğini iddia etmiştir. İddianamenin diğer bölümünde, FKF'nin olağanüstü kurultayında tüzük değişikliğihe gi, dilerek adını ve amacını deŞistirdiği ve kısaça DfcVGENÇ adını aldığı anlatılmakta. tüzükten örnekler verilmejttedir. DEVGENÇ kurultaylannın çalişmalan, alman kararlar ile ör. gütlerme ve strateji konuların«fs çıkan' ihtilâfların anlatılriıfiı Jddianamede. FKP ve DEV GENÇ'in gerçek yi5neticisinin Mihri Belli olduğu iddia edibniş tir. ' ' • Askert Savcı. bu örsütün faaHyetlerirJ özetle şu dört grupta toplamaktadır: «ÜniVfrsiteye vönelen f»a4iyet ler», «tşrfye yBnelen faaliyetler*, «Kiylüye yönelen faaliyetler> ve «EJitira ve propaganda (alısmalans dır. DEVGEN'C'in egitim. ve propaganda çalısraaları anlatıUr1ten. kuruluşundan bu yana yâyınlanrnış olân dergiler ve daJıtılan broşürîerd'en atnaçların; belirten pasajların yânısıra duvarlara aîilan aflşler, ye bu ö'rjsütün »lojtnlarıyr» raifşraa. da geniş yer verilmiştıri ' Âyrıca, b»7i yönetlcilerin ElFetih'te eJitim gördükleri de bu arada •çıklanmistır. Türkiye Deyrimci Gençlik Federasyonu Olaylar ve sanıklar îddianamenin bu bölümünde ije, sanıklann dahil olduğu 51 olay açıklanroaktâdır. B\j olaylardan başhcaları sunlardır: «... 12 Hsziran 19S8'de cereyan eden çeşltli fakültelerin işgal OI»TI, 1571968 «arihinde Amerikan 6. Filosunnn protesto olayı; 17 Ocak 1969 tarihinde Maçks Teknik Okulanda Amerikan bayrajinın yakılması olayı; 1? Mırt 1969 tarihinde üç öjrencinin yaralanmasıyla sonuçlanın tstanbnl üniversitesindcki silâhlı öğrenrt çatışması olayı; 9 Haztran 1969 tarihinde Hürriyet Meydanında güvenlik kuvvetlerine t»r«vüz ve mnkavemet o . layı; 23 Ocak 19T0 tarihinde Hukak Fakültesinde Prof, ö ı c e lik'e karşı yapılan tecavöz olayı; 6 Nisan 1970 çününde Çapa öfretmen Oknlnnda cereyan eden silihlı saldırı olayr; aynı yıl I Haıiran tarihinde Edebiyat Fakültesinde Tusnf ImamoSlo adlı Bgrencinin öldnriilınesi olayı; 17 Kasım 1970'te bir polis ve iki öğrencinin yaralanmasi ile «onnclanan tstanbol Cniversitesindeki silâhlı saldın elajı; 5 Aralık 1970 tarihinaeki Çapa O* rftmen Okulnnda Hüseyin Aslantaş adlı öğrencinin ölümü. bir öfrencinin de yaralanmasıyla sonnçlanan silahlı catısma.olayı; 22 Şubat 1971 tiinü E0irnekapı ÖJrenci Tnrdn önündeki görevli polislerin. arabadan atılan knrsunlarla varalanmaları slayı: 25 Mart 1971 tarihindp Vezneciler'de cereyan rden ve Hüseyin Tfimn» adındaki «ahsın ölürnü ve bir polisin varalanma«i ile sonnçlanan silâhlı saldın olayı...» Olaylar bölümünde, ayrıca DEVGEXÇ ve diğer Cîrend örgütlerince yayınlanan bildiriler ve guç nitelikleri ile sanıkIarı ^a aeıklanrmstır Bugüne kaldı Öğleden sonra, iddianamenin 70. saylasına gelindiğinde, duruş ma, vaktin geç olması nedeniyle, bugün saat 9.30'a bırakıimıştır. Feyza Perincek ve Sunay Ege dün tuiukandı ANKARA lllegal bir, örgüt kurduğu iddiasıyla yakalanan Doğu Perincek'in kız kardeşi Feyza Perincek ile Devlet Plânlama Teşkilâtı uzman yardımcılarından Sunay Ege, dün 3 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesince tutuklanmıştır. Doğu Perincek'in eşi Sırma Perincek ise, ifadesi alındıktan sonra, ser'oest birakılrnıştır. Feyza Perincek ile Sunay Ege, TCK'nun 141. Maddesi uyarınca yarsılanacaklardır. 26 sanığın yargılanmasına başlandı SBF'de 31 Mart 1972 günü mey dana gelen boykot olayınm 2S sanığının •j'argılanmalarına dün, 3 Numaralı Sıkıyönetim Matıkem°ajnde başlanmıstır. Asker! Savcı, Idıüanamesini okumuş: sanıklann komünizm propagandası yaptıklarfnı. arkadaşlarînı suç işîemeye tahrik ve tesvik ettiSlerini, Sıkıyönetim yasaklannı ihlâl ettiklerini ileri sürmü.şttir. Daha sonra sa jklardan 23"ünün sorgusu yapılmıs, duruşma başka »üne bırakıimıştır. İdeolojik cinayet Iddianamede. «şiş» le işlenen İdeolojik bir cinayet de âçıklanmıştır. Askeri Savcı, 28 Nisan 1971 Urihinde cereyan eden bu olayı, şöyle anlatmıştır: <Do|u Devrim Kühür Ocaklan Genel Başkanı Necmettln Büyfikkaya ve bu firçüt üyelerinden ömer özsakmanlar, 8abaman Oteli sahiplerinden ölen DEVGENÇIilerin ailelerine . Beraat ettiler yardun için para Istemişlerdir. Verilme7?Dce oteli taşlamışlarBir sınıfı diğer bir sımfa kardiT. Ancak bnnnnla da vetinmişı kışkırtmaktan sanık Erkek yen sanıklar, daha sonra otelin Teknik Yüksek Öğretmen Okukahvesi önünde otnrtnakta olan lu öğret.nenlerinden Mehmet otel sahiplerinden Aziz Kuran'ı Emin Zorkun ile öğrencisi kebapçıdan aldıklan sişlerie otÂdem Vluhan, yargılanmakta dürmüşler, ye|enl Fethi Nebafı oldukları Sıkıyönetim 2 Numa da ağır aarette yaralamışlardır ralı Mahkemesinde dün beraat Her iki sanık da firarda oldnk. etmişlerdir. lanndan, bu dâva dosvasına da. bil edilmemişlerdir.» Yusuf Aslan yakalandı îddianarnenin son bölümünde «sonuç ve istekler» açıklanırken DEVGENC eylemlerini idare ve yönetmekten sanık olarak TCK'nun 141/1. maddes) uyarın,ca haklannda S nldan İS yıla kadar afır hapis cezası istenen sanıklar sunlarcür: Suç ve cezalar ELÂZIĞ Diyarbakır • Siirt •Sıkıyönetim KomutanlıŞınca ar ranmakta olan Elâzığ Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi öğrencisi Yusuf Aslan, önceki gece Dankent bucağı yakınlarındaki bir dağda ele geçirilmiştlr. Aslan, Diyarbakıra sevkedilmiştir. • . (Baştsrafı 1. Sayfada) rek. ahkâm çıkarmaya insafımızın mâni olması leabeder. çekleri snnmak görevimdir: # Türkiye'de basın özgürdür. Basın aleyhine Basının, Anayasamıza göre, hangi hallerde sınırlanacağına değişiklik yok.. birlikte bakalım: Q Basın dâvalannda uyguiaBasın; nacak usul hiikümlerinde. haa) Insan hak ve hfirriyetleri. sın aleyhine bir defisiklik dü ni çiğneyip yokedecek bir görüş. şünülmemektcdir. Ordu menten uzak kalacaktır. suplanna karşı veya onlarla birLEFKOŞE GenişletUmiş şekliy b) Türk Devletinin ülkesi ve likte suç işleyen kişilerin asle baslatılan toplumlararası gömilletiyle bölünmez bütünlüğükeri mahkemrlprde varçılanarüşmelerin yedi seanslık ilk sai nü bozmaya kalkışmayaeaktır. caklanna dair kanun hökmü. hasının sona ermesinden sonra suç işleme hevesinde olmayan c) Dil, sınıf, ırk, din ve mezAda'da son derece sinirli bir ha kimseleri korkutmaz Dâva oehep ayrımına dayanarak, niteva estirilmeye başlanmıstır. Nirede görülürse görülsün. kanun likleri Anayasa'da belirtMen .tekim bu konuda bilgisine bas işleyeeek ve hnkukun başta eumhuriveti ortadan kaldırma^a \iirdugumuz bir Türk toplumu len ilkelerinden biri olan sayönelemiyecektir. yöneticisi Makarios'un Atina'da vunma hakkı tam olarak kullad) Millî güvenlige, kamu dii. yayınlanan Te Nea adlı gazetenılaraktir Mahkempleri. birbi zenine ve genel ablâka aykırı ye Enosis konusunda demeç rindpn ayn çözle görmek ıçın davranışta bulunamıyacaktır. vermesini yermiş ve «Makarios, sebep voktur her zamanki tutumunu sürdüre) Kisilrrin haysiyet, şcref O Anayasamızda .geçen yıl mektedir. Dısa karşı bagımsızve haklarına' tecavüz edemiyeyapılan değişiklik vasfında ça lık taraflan ve iyi niyetlı bir licekfir. lışan foasınımu için' bir ağırlık der rolünfl oynarken, radyt) ve f) Başkalarını suç işlemeye kıs 'getirmemiştir Gaz«te ve • dergi gazetelere vermekte olduğu dekırtamıyacaktır. . ler. 7in? <le eskiden olduğu ei meçlerde hakiki gayesini ortava bi kanunun ensterdiği suçla Millî şuur ve yüksek insanl vakoymaktan ve'görüşmeleri sabo nn islenmrsi hılinde hâkim ka sıflar ile vatandas hukukunun gete etmekten çekinmemektedir» ran ile toplatılır' reği olan bu Hkeler uğruna gctiri demiştir. lrn kayıtlamalara, sade vatandas Bu arada, toplumlararası siAncak fppen defa da tsaret tan daha çok, Türk basınının rfanirli hava her geçen gün biraz ettiğimiz çibi tariht coğraf»ası yet etmesi lüzumu âşikârdır ve daha artarken yabancı gözlemve diinya <îfva«pti itiharivle son cUer, Ekim Aralık aylan ara ' basınımız büyük çoğunluğu ile bu derece ha.s.sas hir mevkide İHilu anlayışı göstermektedir. sında Rumların (Grivasçıların) nan mpmlpbptimi7ric »97Ptp vp olay çıkartacakları karusında ol. O Bjldiride. son bir yılda süJutı üuklarmı, çünkü, Rum rniüi mu" larını kaybeden gazetcci ve yazar hafızlarının askerî hazırlıMlarıni 4arla çeşitli süreler özgürlüklerini hızlandırdıklarını , ileri sürmekyitiren basın mensuplan olnuş(Bastarafı 1. Savfsda) tedirler. tur, deniyor. rulusun bulunması gerektigini Türk toplumu lideri, bir yöndergiler, devletin ülkesi ve milbildırmi?tir. Üniversitelert, * külden Makarios'u genişletilmiş beş leti ile bütünlüğünün, millî gü tür merkezlertni birkaç büyük li müzakereleri sabote etmekle venliğin, kamu düzeninin veya yerde toplamanın hatalı bir posuçlarken bir yandan da Türk genel ahlâkın korunması bakılitika olduğıuıa dikkati çeken toplumunun bu dunım karşısın mından gecikmede sakınca buBaşbakan, Kebanda yaptığr kodaki tutumu şöyle açıklamıştır: lunan hallerde, kanunun açıkça nuşrrada şunlan sövlemiştir «Türk toplumu, Makarios önvetkili kıldığı merci tarafından derliğindeki Rumlarla BÖrüşme «Köylerden şehirlere büyfik toplatılabilmektedir. Bu tarzdaki masasında anlasmanın imkânsız bir akın vardır. Bu olaeaktır. bir toplatma karşısında meseolduğu yargısını muhafaza etÇünkü çoğalan nüfusu köylerdc le cn geç 24 saat içinde hâkime mekte ve nugünİHİ fiili durunıu barındırmaya, beslemeye imkân götörülür. bozacak, Türk yönetiminin var> voktur. $ehirlere. %kan nüfrı'sa Vatansever Türk basınının vük lığmı tesçil etmeyen bir anlasiş burmak problemi de vardır. sek milli menfaatlec uğruna mk'nın kabul «dilemeyeceğini sa Bunun da tek çaresi sanayileştanınan bu hakkı, basının özvunmaktadır.» • mektir. Ancak artan nüfusu sagürlüğune yönelmiş nitelikte Makarios'un tutumu ve Enonayilesmrk voluvla besleyebiliriz. yorumlanmıyacağını nmarutı. sis lehindeki beyanları üzerine Türkive'nin Pkonomik gelişmeZira, basınımızı böylesine t ağır Ejrenköy Mücahitleri Cemiyeti sinin • vanında. hayvancılık da suç islemenin namzedi teiâkki bir bildiri yayınlayarak: biİTÜk bir ver işeal eder. Menıetmiyörum. «Sadist ve maceracı olan Maleketimizde btıyük bir vatandas karios'un Kıbrıs siyaset sahırtkitlesl, hayvancılıkla geçinrheksinde aktif rol almakta devam Basın üzerinde t#dir. Bir taraftan sanay1le.«meetmesi bu şirin Adaya barış ve ye çiderken, öteki vandan. havekonomik baskı sükunon jelmesini daima önlevanolık konusuna da eğilmeyç miş ve Kıbnt'a kin ve hutumeti ve hayvancılığımızın gelistirilmeO Basın üzerinde ekonomik (etirmistir» demiş ve netice ne si için cerekli tedbirirıi almaya baskı konusuna gelince: tnanıolursa olsun Rumların lamimıyorum ki. bu husnsta astl komecbunıı. Hayvancılığımızı buyetine güvenilmediği şöyle açık nuşma hakkı sade vatandaşın irünkii haliyle hırakamayız. Bu lanmıştır: kendisindedir. haliyle hıraktığımız takdirde • «Bu nedenlerle Rumların saGazetelerimizden yalnız bir) Türkiye 19S0 vılında et ithal etmiralyetine (üvenmiyoruz. Btr ^in, millî müessesemiz SEKV mek mecburiyetinde kalacaktır. anlaşma yapılsa bile Rumların nuı tetnin cttlgi eazete kâgldınEt ihraç ptmekten çıkacağız. et Enosis dâvasını devam ettiredan. fakir millet bütçesine intiithal edecefciz. cpklerlne ve fırsat bulduklarr kal eden zararın 150 milynııu anda( toplumnmnzun haklarına, bulduğunu soylersftn ekonomik Sanayileşme ve yatırım canına ve malına, kısaca Kıbrıs' baskının nereden ve kiıpin hetaki tüm varlıfına kasdetmek. sabına olduğunu takdırd» isa. devlet eliyle ten çekinmiyeceklerine inanıvobetli bir noktava gelinmi$ olur. ruz. Çünkü, Rum satnimiyetini olmamalıdır O B^sınımızdan ne kalmış denemek toplnm ^olarak bizlere Yatırımlara da büyük' bir hızla ölduğunu da milletçt birlikte ÇOk pahalıy» malolmuştur. devara etmeye mecburuz. Türkiye gözden geçirebiliriz. E . ^ r ! K l o r ı s ' t a hakiki barifin gelişen bir memlekettir. Gelişme Basınımız, muhtaç oldufumııı fetirilmesi istenivorsa. Kıbrıs doğnı ve ciddi haber vertne. bilim ise çe«itli yatırımlarla otur. Mese Türk toplumunun Kıbrıs'taki lâ Keban Hbîttiğî zaman ikinci bir sel araştırma yapma. doğruları «« varhfı, Adanın her karış topra. Kebanın. titmelini atmaya mecbur tne ve yanlıslın yerme olanaeına ğırtdaki hakkı, karşı tarafça Rakslacağıı. thtiyaçlarunız her gün sahiptir. Bu olanak icinde gerçek t n l edilmeli ve rasbedilen Iıakçıg fribi büvümektedir. Ancak saten büyük hizmet eören basınımı larımız eksiksiz olarak iade edil nayileşme ve yatinm sadece devza karşı milletçe minnet ve jiıkmelidir. önemle ve kesinlikle let eliyle olmamalıdır. Tek işveran duygulan ile dolu buluADiak açıklıvoruz ki, Kıbns'ta eofrafi ren, tek patron devlet olan. memtayız. aynlık esasına dayanmayan; sileketin rcjimini düşünün. Biz böyYukarıda dnkunduîum trhlikdi yasal, ekonomik, idarî ve her le bir rejim istemiyoruz. Devlete sonuclar vcrccpk konularda sÖ7Ü haliyle bağımsız kendi toplumudüşen işler vardır. Ancak özel teşeb edllebllerpk kavıtlar. ölcü<iir heye nun kaderini kendisinin çizdişi büse ait yapılması gereken işler canları frenliyor ve basınımızı tcr« Kıbrıs Türk yönetiminin varlıde vardır. Alt yapısı çok büyük diişccck mak^allann uzaiında tu Jını tescil etmeyen herhangi bir yatırımlar isteyen yatırımlar dev tuyorsa. bunu. viice millelimire antlasmayı kabul etmiyecek, \6t eliyle yapılmalı. 'bunun djşın.lâyık olmarıın geregi sayıyoruz. mücadelemize sotıuna dek dedakiler ise özel sektör eliyle gerBu husu^ta bckrenilen anlayıs* soj vam edecegiz,» çekleştirilmelidir. ~ teren dejterll basınımıza milletr* Türkiye'de özel sektörün çalışma duyulan saygi ve muhıhhel ile sı için çok boş sahalar vardır. Özel sükranlarımızı «unuvoruz.. teşebbüs bu sahalarda ne iş istese Gerçckçi insanlann bu gibl vayapabilir. Ancak gelir dağıltmının kıaları inkâr etmesi sÖ7 konustt âdil olarak daâılması. âdil ölçülpr olamaz. Aksine. kamuoyu önüniçinde tutulabilmesi için vatandnş de bu gerçeğin gözler önüne serilarımızın bir a ray a gelerek, hollerek nedenlerini arastırmakta bii dingler teşkil etmeleri, halka açık MANİLA, (a.a.) Filipinleri yiik yafar vardır. »nonim sirketler kurmak suretiyiki haftadanberi kasıp kavuran le, küçük tasarruflsrı bir araya Üzerinde durulan son bir vıl tayfunlar ve Muson yağmuulatoplayarak. büyük işler görmesi süphcsiz geçmi$ yılların bir deva rının sebep öldyğu seller yüzün. de mümkün olabiür. Bu konu, mıdır. • den şimdiye, Kad'ar .300 kişinin TUrkiyemiz için yenidir. Vatan12 Mart kurtancı hareketi vakn ölmüş oldoğu bildirilmektedir. daşı bunlera Rlıstîrmak ve itibulmasaydı. milletçe hakkımn o . Kızılhaç yetkilileri tarafından mat teessüs edebilmek için, bülan ozeiırliijün öiesinde hür de. verilen bilgiye göre, Rizal eya\ük teşebbüslerin şimdilik devmokratik anayasal düzenimiz yıletinde bulunan Bay Gölü çevlet elijle teşviki gerekmektedir. kılmış ve devlel ururumun dibin* resindeki Angono şehrinde biYani halka açık anonim şirketyuvarlanmıs olacaktı ralann çatılarından başka bir Içr arkasında devletin veya devBöylesine ağır ve tehlikeli bir şey görülmemektedirı lete ait bir müessesenin bulundurumun doğup eelismesindeki et ması lâzımdır. Bunu yapacak kenleri tam bir vicdan muhn'pbe. teşekkül ise Sanayi Kalkır.ma sine tâhi lutarsak u^duyu «ahibl Bankasıdır. Halen bir tek Saaziz millftimİT karsunnrl». kimin nayi Kalkınma" Bankası rnevcpt(Bastaratı I Sayfada) kimden sikâvelçi olarniını dnha tur. tkincisinin kurulması için ye isahetle dpŞprlendirehiliriz ni bir tasarıyı ele almış bulunuyo Satılan gübreler Bu Itiharla. mahdut sayıdnki kl ruz. Aydın mUtotvskiU açıklamasısilerln kendi fiillrrlnin mnhsnüi nm bundan sonraki bölümünde ol«n durumu. nmumn te^mll e«!e •' Öte yandan, yüksek öğrenimi de Kütahya Azot Sanaylinde kilosü Türkive saihına yaymaya mecbu58 kuruş olan gübrenin köylüye ruz. Üniver?itelerimizi. kültür mer 100125 kuruştan intikal ettirildikezlerimizi birkaç büyük yerd» ğini söylemiş «Batı «rocılara tahtoplamak hstalı bir politiksdır. Ya «Kastararı ı Savrada) sisler yapılmıştır. Bu arada ticaret ni sanayi, bilim, teknik beraber Bdcnek aynlmıştır. tşçilerimizin le hiç ilgisi olmaması gereken. Küvürümeli bütün yurt ssthın» yayı yurt dısındaki eğltimlerine de tahyaspor'a gübre tahsis edilmis. larak GeliştirUmelidir.. önem verdik. Münih anlaşma. Aydın ve Nazilli'de bazı tüccarlar siyla işçflerimizden gerekli ni. gübreyl Kütahyaspor'dan alıtıtslar . Son harcı döktü tellkleri taşıyanlar Almanya'da dır.» demiştir. Başbakan Melen, dün Keban 9 aylık Türkiye'ye dönüşlerin da M. Kemal Yılmaz, bazı hallerde bara.jındaki son oeton direğin 3 aylık bir gelişme ve işletme e. Kütahyaspor'un birinci derecede harcını «Hayırlı ve uğurlu olğitimine alınmaktadır. Yurt dı. aracı rolü oynadığını, Azot Sanaması» dileğiyle dökmüştür. sındaki işçilerimizin sorunlarınt yiinden aldığı gübreyi KütabyaBaraj inşaat sahasmdaki türlı tüccara sattığını bildirmiş. özet •ve dış örgütlerimizin çalışmalabinlerin bulunduğu yer ve tüle şunları eklemıştic: nnı koorriine edecek bir müneller gezildikten sonra. idari •Fabrikadan doğrudan docruya şavirliği Federal Almanya'da binalarda Başbakan Melen ve gübre satuı almak mümkün olma kııracaji7. İçerde Bakanlıkların Bakanlara bir brifing düzenlenmaktadır. Büyük tahsisler kopa miştir. ve kuruluşlarm delegelerindenj ran aracılar. otel odalarına kurul kurulu bir koordinasyon kurulıı. Brifing • makta ve oturdukları yerde kilo | su olaeaktır. Vergi iadesi işlenv su 5j kuruş olan gübreyi 70 ku j lerinden işçilerimizin çektikleri Devlet Su îşleri Genel Müdüruştan bajkasına devretmektedir. ; rü Hazım Tütüncloğlu, düzenKütahyaspor ise kendisine Uhsis •. sıkıntı giderilmiştir. 50 kadar lenen brifingde çalısmaları uzun edilen 500 ton gübreyi arttırmaya j sözleşmeli personcl bu işle sö. uzadıya anlatmış ve «Büyük ölçıkararak kilosunu 75 kuruştan sat i revlendirilmiştir.» çüde jeolojik şartların zorlamaTânm tş Kanunu ile ilgiü olamı;tir.> : sı sonucu meydana gelen proje degişikliği ve iş miktarındaki Aydın mUletvekili .Yılmaz, iddia . rak da bilgi veren' Çalışma Bakanı Uzuner, yeni Tanmİş Ka» artışiar, projenin ikmalini taklarmı bir yazılı soru önergesi ha J riben üç yıl' geciktirmistir. Bu line getirerek Meclise sunduğunu , nun tasansının kısa zamanda bu kanunla duruma ve en son plânlamaya da bildirmiş ve «ilgililerden. epor i kanunlaşacagını, göre, tünel kapaklan Cumhurikıılüplerine ne kadar gübre tahsis ! nüfusumuzıın büyük bir kısmını kapsayan tanm alarundakı vurtyet'in 50. yıldönümü olan 29 E"dildiğini ve bu yohm devam edip taşlanmızın yasal korunmalankim 1973'te kapatılarak Keban '•meyeceğini sordura demijtir. nın sağlanacağını. sosyal sigor* ırölünün teşckkülü haslayacak. talarımızın tanm kesfmlnl dn Hazlran ve Temmuz 1971'te enerKan batışlamak size nıç. kapsamasının hukuken olanak İi üretimine fpçilmiş olaeaktır» nır seye mslalmat. Sadeer dahiline gireceğini anlatmıştır. demiştir. bir kac dakika vaktinizı Uzuner bu arada Sosyal SiBaşbakan Ferit Melen ve bealır Fakat matıakkak bir gortalar Kurumunun malî dengeraberindeki Bakanlar, dün saat "v»f kartarımnıı. sinin düzeltilmesi için çalışma18.15'de özel bir uçakla Elâzığ ! lar yapıldıfmı da söylemiştir. dan Ankara'ya dönmüşlerdir. Beşli görüşmelerin arasında . Makarios'un takındığı tavır tenkit ediliyor ADALET BAKANI AKBANK Memleket kültürüne armağanı Al^İkTİSAT ANSİKLOPEDİSİ 3.fasiMlüçıktı İlk iki fasikülü büyük bir îakdirve rağbetle karşılanan, iktisat literatürünün bütün konularını en özlü şekliyle açıklayan bu eser iki ciittir. Her ay bir fâsikül yayınlanacak ve 15 fasikülde tamamlanacaktır. Tatırım ata Yazı Kurulu Başkanı•:' Prof. Dr. FERİDUN ERGİN Yazı Kurulu Üyeleri : Ord. Prof. Ömer Celâl Sarc Prof. Dr, Memduh Yaşa, Prof. Dr. Sabri Ujgener, Prof. Dr. Mehmet Oluç, Prof. Dr. Yöksel Ülken, Prof. Dr. Metin Kutal, Prof. Dr. Feridun Özgör, Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Prof. Dr. Nasuhi Bursal, Hamit Belii, Dündar Zaim, Doç. Dr. Erdoğan Alkin, Doç. Dr. Ali özgüven, Doç. Dr. Mustafa Aysan. Doc Dr, Akın İlkin, Doç. Dr. Baki Işıkara. FASİKÜL FİATI 20 Liradır. Abonelere büyük tenzilât yapılrnaktadır. Abonelere cilt kapaklan hariç, beher cilt 100 liradır. Abone bedeli bütün Akbank şubeierine yatırılabilir. Cilt kapaklan arzu edilirse, abonelere maliyet fiatına verilecektir. Fasiküller, abonelerin adreslerine posta ile taahhütlü olarak yollanır. (llâncUık: 843Î) Jö2T Kocagöz'ün (Bastaratı l. Sayfada) Bir Şehrin İki Kapısı (1948). kendi kuşağı içinde en erken •roman başarısına erişmiş bir çalışkanlıfın işaretidir; kasabasındaki iki karşıt cephenin, ilerici gerici çevrelerin çekişmesini. bu catışnıanın nedenlerini, Kurtuluş Savaşı yıllanna uza< nan bir merakla anlatıyordu. Bu bakımdan' Sığınak ,(19461, Sanv: Arpca (195i) adlı kıtajManndaki hika'yelerfde, yasadığı bölgefiin insan ve topjrak, iş ve ücret, emek ve sömürü sorunlarını ibir. bütünlüğe baglı parçalar halinde işleyen, şimdiki roman^ gerifliğine yol açan çalışmalardı. Bunları izleyen Tılan Hikâyesi (1954), hak arayan köylülerle tekel zorbalığını elîerinde tutanlann arasındaki derin çejclşmer.in, parti ve seçim alanrnda da yüze çıkan karşıilarını konu edinen hir roman old'u. Onblnlerin Dönüşü (1957) ise, sanuım birçok Türk yazarının yazmak istediği, baz'.Iarının denediîi (Sabahattin Ali: îçimizdeki Şeytan, Halide Edip Adıvar: Tatarcık..".). aydın^ar yetişmesin. deki ayrılıklarla ce,pheler bölüDüşünü işlfven bir şehir romanı. Bu arada Kocagöz'ün en seçkin hik.aye ' kjtabı Cihan Şoförü (1954) de yayımlanmıştı. Toplum sorunları içinde tek tek Insanla. rın derinlikleritfe önemlidir. artık. Ahmedin Kuzuları (1958) hikâye kitabından sonra Kocagöz. uzunca bir süre roman boyutlarına yönelerek hikâyeye ara verecelrtir. Kalpaklı'lar (1962) ve Doludizgin (1963), Kurtuluş Savaşımızı kor.u alan romanlar dizisi içinde yer alır; gerçek anı ve belgelere dayanarak, Izmir'in işgilinden 9 Eylül kurtuluşuna kadar süren savaş yıllannı işler; coşkulu, inançlı Atatürk sevgisiyle, olayların geçtiği zamanın duyguhı havasma bağlı kalır. Tolun Üstfindeki Kaya (1964) hikâyeleriyle yeniden Söke dolaylanna dönen Samim Kocagöz Bir Kans Toprak (1964) romaruyla ovada yerleşik hayata geçen göçebe Yörük oymakîarının dengesiz hayatlarını. yeni koşullara uyma zorluklarını başarıyla anlatır. Geleneksel yaşantılarından ayrılan Yörüklerin çiftçilikteki kırılışları. küçük toprakların büyüye büyüye tek ellerde birikimi, yazar» yaşadıgı bölgenin önemH sorunlanndan biri olarak göründüSü için işlenmiştir Bir Çift rtküz (1S70). tutunduğu yerde güçlenen yeni aganın. bir kuşak sonraki bilinçli kişüer karşısmdaki yenilgisini grtîtererek sondçta bir lyimserliŞj vansıtır Samim Kocagöz'ün simdl otuz beş yıllık toplama erişen yazarlik hayatı. ilk gençlik eserinin pismanlığı bir yana. aynı yönde gittikçe yükseîen uzun bir ej»riye benzetllebilir Çevresindekl gerçeklerin gözlenmesiyle baş, layan blr edebiyat merakı, heo daha derine ve daha uzaia d'oe' ru yönelerek. bir bölgenin bütün toplum sorunlarını kucafclıyacak şekilde gentşler. Ufukları eittikçe açıian bu gerçekçiÜk, adının yarattığı bir çağrışımın tahminiyle. kökleri kasaba olanaklarına dayanan bir ticaret şehrinin biitün toplumsal dokusunu gösteren son romanınd» gerekli bileşimlerin büfünlü*üne vönelmiş olmalıdir Toplum ve insan karaborsadan milyonları cebe (Bastarafı I. Sayfada) indirenleri, naylon fatura düzen tır. Sadece «Onbinlerln dönüleyenleri...» şü» adlı romtnı 1940 Almanya' sında façistler ile ilericl gençlePARİSTE BAHAR rin çatışmasını ele alır. «lzmir' Romanın kahramanlarından in içinde» ise belgesel bir roBay Hidayet KoiTürek ihracatmandır yazara göre. tlk önceç> iki kardeşten birısl. Okumuş büytlk bir araştırma vapmış ve yazmış, üstelik Avrupa'da. Aş,k 1964'te j'azmaya başlamıştır. şehri Paris'te görmüş öğrenı«tzmir'in içindeyi ya?maya mini. 15 Mavıs 1919'da Konak zorlayan nedfenler var" mıydı?» alamnda Gazeteci Hasan Tah«1960 öncesinin sivasal oraylasin Yunan'a ilk kurşunu »ıkarrı oldukça 'etkilemişt4r bem. ken, 19 Mayıs îgi^d» Mustafa 195060 yıllan arası Siireklı IzKemal Samsuna ayak basarken, mirde oturdum. Biliyorsun IzBay Hidayet Koryürek Paris îe mir'in ekonomik alanda önembulunuyorlarmış. 1960'larda en U bir yeri . vmrdır. Bir kez en büyük tasası, Kurtuluş Savaşıbüyük ihracat limanımızdır. tşmıza katılamayışıynuş... te bu deVre içinde iş çevreleri«Neden katılmamış Sayın Konin döndördüğii dolaplan vacagöz?..» kından görme fırsatıru buldura. «Pariste bahar çok (üzel olBir de Kurtulus Savaşı ni ve duğu için . » Atatürk döneminin yasantısıaı Birlikte gülüyoruz... Samim yakından bildiğim için 195060 Kocajöa bir ara gözlerini kapıarasını karsüastırdım. Belgesel yor. Çocukluk yıllanna doğnı görünümleri serpiştirdim.» • uzanıyor. O siyah önlüklü. aK «Yani 10 vıllık Demokrat Par yakalamak ıstıti iktidarınm, geriye dönüşler ' yakalı günlen yor... Ama biliyor yakalanmayaparak ete?tirisinj sumiunuz oyacağmı, martıların rnaviye okuyuculara?» lan tutkunlugu kadar biliyor «Evet!.. 1960' ihtilâlinin C ay «Cumhuriyet'in ilânında ycöncesinden başlar öykümüz. 27 di vaşındaydım. tlkokul ve Hse Mayıs ak devriminin olusum çagında Ata'nın devrimlrrini nedenlerini, kısaca 37 Mayısa çok vakından izledtm En giizrl değin olavlann siyasai eleştirisiamlarımdan biri Cumhuriyet'in ni yaptun. Dönüsİerde çesitli'bö 10. vılında Ankara'da yapılan lümler var. Celâl Barar (komibüyük törenlerde Atanın önüntacı) olduğunu söylemişti. Deden izci olarak geçisim. O'nun mokrat Partinin tutumu ile ttm. vıl nutkuno kendi sesinden tihat ve Terakk) Partisinin tutu dinledim. Üniversite sıralannda munu eleştirdim. İzmir'in içinAta'mızı vitlrdik Ismet Paşanın de dönen ticaret dolaplarını. Millî Şeflik dönemini yaşadım. Menderes devrinde öğrenimimi bitirmiş, askerliğini bitirmts adı veterince duyulraus bir vazardım. Menderes bir yakınımın (Baştararı 1. Sayfada) aracılığı ile milletvektllitf teklıfinde bulundu. Klbet ne yazdı47 Bakan ğımı bilmeden, beni okumadan bu teklifi vapmıştı. (îülerek kar 47 üyeden oluşan yeni hüküşıladım ve sınıf arkadaşım Dr. mette 22 Bakan, ilk kez kabineBaki Oktem benim verime milde görev almaktadır. Hükümetletvekili otdu. Işte bu bütün teki sandalye sahibi 47 üyeden vasantımın eörgümün yr dency 7'si, 7 büyük ilin yönetimınden lerimin sonucu olarak «izmir'in sorumlu Devlet Bakanlarıdır. ;îçinde» romanı ortaya çıktı.» Başbakan Papadopulos. yeni hükümette de Dışişleri, SavunYAZARIN GÖREVİ ma ve Plân Bakanhklarını uh«Slzın İçin hern toprak sahibi, desinde tutmakta, bu arada, iki he'm de tODrafea karsı derler... Başbakan Yardımcı^ı eski GeneToplumcu bu vazar olarak bu ral Stilyanos Pattakos ve eski Albay Nikolas Makarezos, görey eieştirileri nasıl Karşııarsınızy» «Size su cerçeği sövleyevim: lerinde kalmaktad'ır. Ben ne merhum Urhan Kemal Yenî atamalar arasında, eski arkadaşım. ne Aziz \esin arkaSpor Genel Sekreteri Albay daşım gibi hızb calısan vazar Konstantin Aslanidis ile Turizm> değilim. Babamdan kalma nQ0 Genel Sekreteri Albay palopudöniim toprağım var Söke'de. los da aynı makamlara Bakan Bu bana destek oluyor ve desgetirilmis bulunmaktadırlar. • tek oldu Hem cnprah sahihi. bem toprak reformundan vana Eski 2 Merkezci fazılar vazarsın bn senin için * Yeni i.ıanaa bakanlar aras:nçelişme dpğil mi divorlar? da, 1967'deki askeri darbe soHaydi bt> ortam içinde topranunda feshedilen Meclis üyfsi çımdan vazceçtijtimi düsünelim. 2 eski merkezci milletvekili, Sadaka ile bir toolumun kalkıoamayacajı bir gerçrktir Brni Başbakanlık nezdinde Devlet kalemimle geçındireceh bir orBakanı Spiridon Katsotas ve tam olsa. hemen vazgeçerim. Ke Ulusal Ekonomi Işieri Devlet nira toprağım reform kapsarruBakanı Kleantis Damianos da na eirerse hemen veririm...» vardır. «Sizce vazarın görevi nedir?» * Yunanistan'daki son kabır.e «Bir ker toplum toplumun degişikliği. 26 Ağustos 1971'de ıçindekı insan içinde bulunduyapılmıştı. ğu andan hiçbir zaman mrmnun değildir Uvurken çördüğü dtişlerden çoh eözü açıh düşler çörür Vazar. toplumnn ve kisinin, (Baştarah L Sayrada) sözü açık göriip de anlatamadıAçık konuşan bir politikacı olaîı düslerini anlatabilme vetenerak ün yapan Henri Spaak, Avruti olan kişidir. Bir bask* devişpa Birliği fikrinin en atesli savule toplumun ve tnplumun irinnucuları arasında idi. , deki. birevlerin snzcüsüdür l ' s NATO'yu güçlendirmek için yap j ta bir vazann eörevi bo sfizcütığı çabaların karşılığı olarak 1957 I lüğe vön verehilmpsidir > vılında bu örgütün Genel Sekre [ üazet«ye dofcru vürürken »çım ter'liğine getirilmiştir. 3e Ou mutluluk vardı Üç balıkEski İngiltere Başbakanlanni> teknesi Bostanlı'vs cekümiş, dan Winston ChurchiH'in büvük i'orgun balıkcılaı ağlarmı örübir hayraru olan Henri Spaak ayvorlaraı (slıkla bir türkf rutr m zamantla Birleşik Amerika üe urdum . de dostluk* fikrini «avunmus ve İzmir'in içinde vnrdular '»eni Belçika'nın dış politikasını bu il %l kanlar içine knrdulaı beni keye uygun olarak ayarlamıstı. Varin çevresine sardılaı beni. Filipin'lerde sellerden 300 kişi öldü Yunanistan'da Azot Sanayii'nin BağKaı'a Eski NflTO Resat Hamit Aziz Napolyon 24 âyar külfe Cumhuriyet 203.382.236. 200.170 31.50 • • 205.3R5.238.205. 175. 31.'5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog