Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA ALTI sCUMHUEİYET 1 Ağustos 1972 Şif alı sular ve tarihî yapıtlar beldesi Horozları ile de ünlü bir meıkez 40 D Y/t ÖNCE En çok değişiklik tıp, fen v« hukufc fakültelerinden olmuştur. Tıp Fakültesinde 26, fende 4, hukukta 11, edebiyatta 6, disçide 5, eczacıda bir zat kalmıştır. Îlâhiyat Pakültesi yenne İslâm Enstitüsü teşkil edilecektır. Dün Üniversite kapısı üstündeki DarülfUnün levhası çıkarümış, yerüıe «îstanbul Ünlvetsitesi» yazısı konmuştur. güreşçnerimi» 1 Ağustos 1933 tarihli Cumhuriyel Yeni üniversife kadrosu Denizli Orhan M. SEZGİN ENtZLt, ilk defa, bugün ku şehrm altı kilometre doğusunda, Eski Hisar köyü yakınındaki Gümüşçay ile Ellez d e . releri arasında kurulmujtur. Önceleri Diospolis, sonralan Rhoas adını alan şehir, M.S. HL yuzyılda Seleukos Kralı II. Antiokhus tarafrndan yeniden inşa edilmiş ve şehre kralın winm ismi olan Laodikale adı verümistir. M. Ö. L yüzyüda Komalılanri t N DARt5lFÜNÜN üga edilerek yeni üniversitenin açılıs töreni yapümıştır. Darülrünunun 151 öğretim liyesi varken bunlardan yalnız 59'u üniversiteye alınmış, diğer 92'si Maarif Vekili Reşit Galip Beyin matbu birer mektubunu alarak kadro dışı kalmıştır. Çıkanlanlardan 30*u Tıp Pakültesi, 17'si fen, 5'i îlâhiyat, 151 hukuk, 13'ü edebiyat ve 7'si eczacı, 5'i dişçi mektepleri öğretim üyeleridir. • MOSKOVA'da yapılan müsabakalarda . üç galibiyet daha kazanmışlardır. YUNAN • BÜLGAR hududunda Bulgar komitecüeri tarafından Yunanlılara tecavüz edilmek suretile mühim bir soygunculuk yapıldığı haber alınmıştır. Dördiincâ Ynnan Kolordasu çetecileri takip etmektedir. • MAARİF VEKÎLt Reşit Galip Bey liselerde de b a a ıslâhat yapUacağını söylemiş v e bu amaçl» kendl başkanlığında bir de komite kurulmuştur. D eline geeen Laodikale, Hıristiyanlığın ılk yayılma devirlerinde, onemli bir merkez haline gelmiştir. ' 1094 yüında Selçuklular tarafından zapt edılen şehir, 1119 yılında Bizans împaratoru Juannis tarafından işgal edilmistir. 1430 yüında Yıldınm Beyazıt tarafından feth edilen Denizli, Aydın ilinin sancağı olmus ve 1923 yüında il haline getirilmiştir. ' TURlSTtK BAKIMDAN SÜRATLE GELIŞEN raz ve nar bahçeleriyle güzel bir dınlenme yeridir. Avcılüc ve dağcılık sporlan için elverişlidir. • KAFUCALARI: Denizli, şifah kaplıcalar yonunden de zengindir. Başhca kaplıcaları şunlardır: Karahıyıt kaplıcası, Golemezlı çamur kaplıcası, Çiznıeli kaphcası, Kavakbaşı ve Tekkç ılı cası. Bu yerlerde konaklama tesisleri vardır. Ayrıca, Kızildere, înatlı, Ortakçı ve Babacık'ta şifa lı sular var îse da yeterli konaklama tesisi yoktur. Denizli ilinde dağlar, Ege Denizıne karşı dik uzandığmdan U ara zısi daha ziyade batıdan gelen rüzgârlara açık bulunur. Bu nedenle, kışları üüc ve yazlan serince geçer. Yağmurlar daha ziyade sonbahar aylarında yağar. DENlZLt'DEN GENEL BİR GÖRÜNÜŞ» ' TARİHİ ESERLERİ • AKHAN: Denizli'nin 9 kilometre doğusunda, Selçuklu kumandanlanndan Karasungur bey tarafından yaptırümiî bir kervansaraydır. Doğu yüzii ak mermerlerle kaplı olduğundan Akhan adı verîlmiştir. Kervansaray'ın içinde aynı devre ait bir •cami vardır. • ÇİVRİL . BEYCE SULTAN: Çivril üçesinin Menteşe köyü ya kmında, tarih öncesi bir yerleşme yeridir. Buranın Hıtit İmpara torluğu devrinde Arzava Kralhğının merkezi olduğu'sanümaktadır. Yapılan kazüarda Beyce Sultan Höyüğünün mühim bir ticar$t merkezi olduğu anlaşılmışhr. Iki tepeden ibaret höyük üzerin. 1 de M. Ö. XVHL yüzyü ortalarında yangınla harab olmuş çok guzel bir saraym kalıntılan meydana .çıkanlmıştır. • TRİPOLİS: Denizliye 45 kilometre uzaklıkta Buldan yakınmda Yenice köyündedir. Şehrin Romalılardan önce kurulduğu sanılmaktadır. Bizanslılar devrinde ' Türk Bizans savaşlanna sahne olmuştur. Bugün tamamiyle yıkılmış şehrin başhca eserleri tiyatro, şehir suları ve çesitli mimari kalıntılardır. TJ TP I? IT H \ l\ EJ J\ ü U OTELLER • • • (Tel: Otel îzmir (Tel: Otel Koru Otel Sarıkaya (Tel: 16 231 25 48) 17 60) Tek Yatak 25. TL. 40. 50. TL. 35. 40. TL. E K A ÇiftTatak 40 65. 60. f j IVfP Lıl IV I IC ÖZELLÎĞÎ . ' . tSTANBUL 05.55 06.00 07.00 07.05 07 25 Açıhş ve • program Giınaydın Köye haberler Türkuler, oyun havalan Reklâm programı Haberler Bu sabahın melpdileri Istanbulda bugün Reklâmlar Ber»her ve solo şarküar Gıtar sololan Türkuler geçıdi Ev ıçuı , ' Şarküar Arkası yarın Haberler Şarkılar Hafıf Batı müziği Türküler Sabah konseri Şarküar ve oyun havaiiıı Haberler Türküler Darvaş ve arkadaşlarl Şarkılar Haberler Saz eserleri Reklâmlar * . • Hafıf Batı müziği Şarküar N. •Koyutürk orkestrası Dört ses dört saz Haberler Üsktidar Musöd CemiyeU Radyo Senfoni Orkestrası Çocuk bahçesi G. S. Bilginden türkuler Hafif Batı müziği G. Erselden şarküar . 17.00 17.05 17.25 17.50 19 00 19.30 19 45 20.00 20.30 20.55 21.00 21.10 21 45 22.00 22.45 23.00 23.45 23.55 24.00 Haberler Koy odası Yurttan sesler Reklâmlar Habcrler Reklâmlar Şarîolar Sonat saatl Türküler Bir varmış bir yokmuj 24 saatin olayları Şarküar geçitil Hukuk sorunlan Reklâmlar Haberler. Melodiden melodiya Gece müziği Onenüi haberler Kapanış TANRI TAMAMINA ERDİRSİN 50 TL. TL. TL. Turistık belgeli, restoranlı otel. Turisük belgeli oteL Turistüt belgeh' otel. NEREDE NE YENİR? ENIZLI'nın ozel yemekleri çok meşhurdur. Örneğin, Denızli Kebabf, yalnız öğle y e meklerinde yenebilen Tandır Kebabı, Gıiveç, Üzum Koftesi, Dürum, Fekmez Bulaması, Kayraak. Şaraph Tathsı tavsiye edebüece ğimiz meşhur yemekleridir. Konı restoran, Majesük, tzmir 6 alaU nhtımına yanaşan yolcu gemüeri arasmda, geceyi Istanbnl'da geçirenler ax değil.. Bu gemilerin yolcnlan, I s . tanbul deyince, câmilerden, müzelerden, trafik kargajalığından, Kapalıçarsı'dan çok, gabaha kadar aralıksız dcvam eden, uyumak şoyle dursun dinlenmeyi bile imkânsız fcılan bir korknnç güriiltuyâ akln getirecekler herbalde Yolcu salonu karşısında yapılacak olan otopark blnası in şaatı Için. beton zeminl Inrmak amacıyla sürdürülen çalışmanm, dayanüması güç g ö rtiltüsü... Otopark, civann traflği lçta Vuşkusuz gerekli.. Çalışmalann geceleyin sfirdürülmesi de, bir an önee bltmesi açısından gerekli, olnmlu... Ama s n gelin de bunu, sabahleyin karsınızda bulduğnnuz, geceleyin gözünii yummamış. yüzü bir kanj tntiste anlatm! Ne diyelim, Allah bir an Sn ce tamamına erdirsin de, başta geml turisti, herkes rahatlasm... D GEZt • ÇAMLk Çam kokulu havası, yemyeşü görünümü ile DenizUV nin en güzel yerlerinden biridır.'' • İNCİLİ FINAR: Denizliye t kilometre uzaklıktadır. Doğal bir parka benzer. Guzel bir 'çamlığı, yazlan açık olan bir gazinosu ve havuzu vardır. • BAŞKIRCI KÖYÜ: Denizliye S kilometre uzaklıktadır. Karlı dağı, çam, kestane ormanlan, ki Pamukkale BURADAKİ KUTSAL ŞEHİR HİERAPOLİS ÇEVRENİN TURİSTIK ÖNEMİNİ BİR KAÇ MİSLİ ARTTIRIYOR ENİZLl'YE 17, Izmir'e 270 küometre uzaklığında, denızden 360 metre yuksekllğinde Hıerapolis örenlen yanındadlr. Pamukkale'nin her koşesınden kaynayan şifalı sular burasını su ile tedavı merkezi haline getirmiştir. Pamukkale'de 15 Nisan'dan Ekim ortasına kadar yüzme ınevsimı devam eder. Termal suların sıcaklığı 35 dereceyi bulur. Topraktan fıskıran ve bir göl meydana getıren karbondioksit gazı bol, sıcak kireçli su, derin kanallar içınden akarak katlar halinde travertenler (teraslar) meydana getirir. Uzaktan bakmca pamuk yığmlarını andırdığı için bu guzel bölgeye Pamukkale adı verilmiştir. Kaphcanm suyu kalp ve damar sertliklerine, sinir haslahklarına çok iyi gelmektedir. Pamukkale turistik yönden süratli bir gelışme içerisindedir. Travertenlerin üzerindekı «Kutsal Şehir» Hierapolis, buranın önemini bir ka* daha arttırmaktad'ır Her mevsimde beyaz ve şaşıftıcı li'den dostlannıza gStürebüeceğınjz en güzel hediyelerdir. Bunlann yanında, Pamukkale suyu Ue beyazlatümıs hiblolar, hah ve seccadeler, en orijınal hedivelik eşyalardır. ' • NASIL GtDİLİR Otbbiîs• HEDtYELtK EŞYALARI: le: Denizliye gidecekleria îzmir Denizlmin dokumaları meşhuruzerinden gehneleri tavsiye oludur. Yatak çarşaüan, masa örtünur. îzmir Denizli arası 249 kileri ve takımları, Buldan'ın hav. • lometre olup yol tamamen asfaltlulan ve süslü heybeleri, Deniztır. Otobüs ücreti 1520 liradır. Ankara Denizli arası, 447 kilometredirt Yol tamamen asfalttır. Otobüs ücreti 3540 liradır. İstanbul Denizli arası 665 ki lometredır. Istanbul'dan Denizliye gidecekler, Îzmir uzerinden gıdebılecekleri gıbi, Adapazan, Büecık, Eskişehir, Kütahya, Afyon yoluyla da Dınar uzerinden Denizliye ulaşabüirleç. îstanbul Denizli otobüs ücreti 5060 liradır. tstanbul'dan Pamukkale turizm ve Koseoğlu turizm'in her gün üç soferi, Ankara'dan Pamukkale turizm, Değirmenci turizm ve Dönmez turizmin sabah aksam otobüs seferleri, Izmirden ise aynı şirket lerin yirmiden fazla seferr vardır. Trenle: îstanbul Ankara ve îzmlrden her gün posta treni v« mototren ile Denizliye gitmek mümkündür. j restoran, Incirlipınar, Çamlıköşk birinci sınıf lokantalardır. Yukandaki lokantalarda çorbaları 100150, etli'yemekleri 500, ızgaralan 700>*kuruşa yiyebilirsiniz. 07 30 07.45 08 00 08.05 08.10 08 30 08 45 09.00 09.20 09.40 10 05 1050 10.45 11.00 11.35 12.00 12.10 12.25 12.40 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14 30 14.45 15.00 15.05 15.30 16.00 16.15 16.30 1645 ıo.qo İSTANBUL tL 15.55 17.00 17^0 18.00 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 21.30 23.00 24 00 00^0 01.00 Açılış ve program Diskoteğimizden Küçük konser Gençlere müzik Senfonlk mÜzüc Hafif Batı müziği Plâklar arasmda Akşam konseri Nino de Murcia Gece konseri Gece ve müzik Barok müzik Hafıf Batı müziği Kaparuş ANKARA 05 55 06.05 07.00 07.05 07.24 07.30 07.45 08.00 08.08 08.38 09.00 09.20 09.40 10.00 10 05 10.25 10.55 11.10 11.30 12.00 12.05 1220 1255 12.40 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 Açüıs ve program . • 14.35 Plâklar arasmda Günaydın 15.00 Haberler Köye haberler 15.05 Türküler Türküler, (Oyun havalan 1550 Hafif müzik Reklâm programı 15.43 Şarküar Haberler . 16.05 Çocuk bahçesi Sabah müziği 16.20 Türküler geçidi Ankarada bugün 16.40 Albümlerden seçmeler Her telden 17.00 Haberler Çeşıtli müzik 17.05 Incesaz Ev için ', 1730 Köy odası Türlriüer .'" 17.50 Reklâmlar Arkası yann '. 19.00 Haberler Haberler ' 1930 Reklâmlar Şarküar . 19.35 Türküler Çeşıtli müzik 1950 Şarküar Türküler . * 2050 Yeni plâklar Şarküar . 20.40 Türkuler , Balete çağn ' 20.55 Bır varmış bir yokmuş Haberler ." 21.00 24 saatin olaylan Kıbnsta bir hafta . 21.10 Mikrofonda bir konuk Reklâmlar 2155 Caz müziği Türküler . . . . . . • 21.45 Şarküar Şarküar '.•• • •*;'•>••• 22.05 TBMM saaü Haberler ' 22.45 Haberler Hafif m ü z ü 23.00 Her hafta bir yorumcu Reklâmlar 23.45 Gece müziği Öğle konseri 2355 Önemli baberler Şarküar 24.00 Kapamj Sorun söyleyelim • AYTAÇ BEKSAN En az on kişüik gruplar halınde trenle seyahat eden tunstlere gıdiş büetleii fıyatlannda yuzde 20, gıdiş dönuş bılet fıyatlannda yüzde 30 ındirun uygulanmaktadır. Gnıp dışı gıdiş dönüş büetleri fiyatlarında yüzde 20, en az dtirt kışılık aüelere yuzde 30, öğrencılere ise yüzde 10 indirim yapılmaktadır. Sekiz yaşından küçuk çocuklardan yer işgal etmedıkçe ücret almmaz. • ZERRtN DÎNÇER BrükseL Köln' ve Mıinih'ten (Europabus) ve Milano' datı (.AutostradaJe) otobüs seferleri vardır. Gerekii bügileri asağıdaid adreslerden öğrenebilirsiniz: Münih: Tonrinbfiro Staraberger Bahnhof Tel: 593297 Milano: AutostradaJe, Piazza Castello 1, Tel: 867331 tstanbul: Bosfor Turizm Mete Caddesi, Taksim, Tel: 485151 • MENGUÇ ILBEY îstanbul, Ankara ve îzmir'de araba kıralama lşıyle uğraşan uluslararası acentalar vardır. Bunlara yerli acentalan da üâve edebüinz. Kirahk arabalann fıyatlan gunde 5 üe 12 dolar (60 80 11ra) aıasmdadır. Kilometre başına ise 7 12 cent (1.00 • 150 TL.) alınır. Turızm Sorunları TÜRKİYETV Açılıs; program Kısa haberler Reklâmlaı Köyle Ugül tomular. Kadın ve ev fPratik yaz düd$leri> 20.23 Reklâmlaı 20^0 Haberler 2130 Reklâmlar 19.28 19.30 19.33 19.35 20^)5 Hava durumu Reklâmlaı Altındag Dojum Evlnd«yis Televizyonda ttnema ttalyao usulO evlenme Sofia Loreo • MarcaDo Mastoıiannl 23.28 Son hflberler 23.38 Kapanıs 21.35 21.40 21.44 22.00 Once hedef, sonraD metodlu çalışma m MACA ULASABİLMEK ıçin takip edilen en kısa yola metod fldenir. Her büımın kendıne has metodlan vardır. Başanya Hulaşmanın birincı şartı metodlu çalışmadır. Medenî milletler, oaşanlaruıı bu tür çalışma borçludur. Herhangi bir konuda başan sağlamamn ilk şartı, önce hede'i tespıt etmek ve scnra da bu hedefe ulaşabUmek için takip ediecek metodu seçmektir. Turizm konusunda da durum aynıdır. îtalya, Ispanya ve I s riçre gibi turizrode ıteri gitmiş ülkeler önce hedeflerini tâyin e t nişler, sonra da bu hedefe ulaşacak temel »metodlan uygulama•a. başlamışlardır Orneğın, otel personeiı yetiştırme metodu, oteller ıçin tek luıen muhasebe sistemi, yiyecek ve ıçecek maliyet kontrolu, reervasyon Eistemi modern otel yönetimi v.s gıbi. Turizm konuunda başan sağlayan bu ülkeler, turizm politikalanna uygun netodlan araştırarak bulmuşlar ve bu metodlan, sabırla uygula•arak bugünkü müspet sonuca ulaşmışlardır. Orneğın; A.B. Devletlerinde, Amerikan Otelciler Birhğinin, 925 yüında uygulamaya başlattığı «IJnifonn System of Accounts or Hotels» (Oteller için üniform hesap sistemi) bugün hâlâ kulımlmakta, Hılton, Shereton gıbi dünyânın en büyük otelcüik kuukışlan, otellenndr aynı muhasebe metodunu kullanmaktadır 900 Top Ozalit Kopya Kağıdı Satın Alınacaktır 1 Başmüdürlüğümtiz yılhk thtiyaa olan 900 top ozalit kapya kâğıdı kapalı zarfla teklif alma suretiyle satın »h™. caktır. 2 Bu ışe aıt şartname ve nümune Malzeme Servisimizds ^örillebUir. Veya bedeli mukabiünde satmalınabilir. 3 Geçici temlnat teklif edilece bedel uzerinden sartnamede yazılı nisbetlere göre verilecektir 4 İstekli olanlann kapalı teklif mektuplannı 17.8.1972 Perşembe günü saat 15.00'e kadar Gayrettepe binasindaki Malzeme Servisimize tevdi. etmeleri ilân olunur. • TEMEL KURALLAR « ERHANGİ BİR metodu uygulamaya başladıktan sonra, bundan vazgeçerek diğer bir metodun denemesine girişmek, metodsuz çaîışmak kadar tehlikelidir. Metotta asü amaç devamlıktır Ülkemize gebnce: Efcmomik kaikınmamızâa büyük bir yert e önemı olan turizm konusunua çeşıtli branşlannda maalesef berli bir metodun uygulanmasına henüz geçilememiş, efitim, öğrem, pazarlama. mııhasebe, gibi temel komüarda birlik ve beraerlige varüamaraıstır. Turizm, egitim ve öğreöminin plânın gereklerine göre yürüilmesıni saglayacak bir örgütte karara bağlanması ve çeşitli öratlerin eğitim ve ögretim çabalannın koordinesı amacıyla 1968 ılında kurulan TEGÖMİM (Turizm Eğitim öğretim Milli Merezi) çeşltli nedenlerle maalespf otelcilüc ve tunzm eğıtimi konuortdî uygulamaya geçemetnıştır Turizrj konusundakl büçi ve tecrübelerimize dayanarak diyoiz ki, tıjrizmde başarı sağlamak istiyorsak her şeyden önce, telel konularda birlok ve beraberhğe varalım. Belırli Isonularda, slirli metodlan uygulayaüm. Kısacası metodlu çalışahm. Zıra, HİERAPOLİS Uünyar.ın sayılı tahiat harikalarından biri de Pamukkale 'dir. Buraya gelen turistler, güzel ve efsanevî bir rüya görmüşçesine etkilenmekte, hayretler içinde kalmaktatiırlar. Resünde, Pamukkale'nin dillere destan travertenlericden bir bölöm görüyorsunuz. (Fotoğraflar, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Arşivınden temin edilmiştir.) kılmış ve M ö 1900 yılında Ber. gama Kralı Eumenes tarafından yeniden kurulmuştur Mısya Kralı Telefos'un karısı H i e . ra'nın adına atfen Hierapolis ısminı almıstır NASIL GlDİLtR Pamukkale, Denizli'ye 17 kilometre umnluğunda astalt bir yolla bağ. lıdır Pamukkale'ye gitmek için once, Denizli'ye gelmek ve buradan Pamukkale'ye gitmek gereklidir. Denızlı'den, Pamukkale'ye g ü . nun her saatınde vasıta bulmak mümkündür. Faydalı bilgiler I EFEKTtP VE DOVIZ KURLAKI KO^fUSU^^DA HAZIR BİR BILGÎYE SAHIP OLMAK ÎSTEYENLER BD LÎSTEYÎ KESİP CÜZDANLAHINDA SAKLAYABIUR 14.00 TL. 1 Dentsch Mark TL. 1 Swiss Pranc 3.64 TL 1 Frencb Franc 2.13 TL. 1 Englisb Pound W.4? TL. 1 Austrian Schilling 0 5 0 TL 0 ttaliao Lıret 2.40 TU 1 Belgian Franc ü ^ l TL 1 Danish Krone 2.80 TL 1 Norvegian Kronr 2.10 TL 1 Swedish Krone 2.90 TL 1 Caoadian Dollar 13.97 TU 1 Ü.SJV. Dollar İSTANBUL TELfeFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ VARLIĞINI KORUMA VE İDAMI D ENİZLl'NtN 22 kılometre kuzeyinde, Pamukkale travertenlerinin üstünde ve Çürüksu Ovasmdan 100 metre kadar yükseklikteki düz bir sahada kurulmuştur. Acft «Kntsal Şehir» anlamma gelen Hıerapohs, depremde y ı A KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRMEKL MUMKUNOUR. Nerede kalınır O T E L L E R TUSAN MOTEL. Tel: 1 PAMUKKALE MOTELt Tek Yatak 82, 65, Çift Yatak 114, 100, ÖZE L L 1G 1 Yuzme havuzlu, restoranlı, Turistik motel. Turistik motel. HEOEF : DEV BİR DENİZGÜCÜ TÜRK DONANMA VAKFINA YAPACAĞINIZ YARDIMLARLA BU HEDEFE ' ULAŞABİLİRİ2. ırızm metodiar manzumesidır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog