Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

1 Ağustos 1972 tCUMHURlYE'I: SAYFA BEŞ Yoz sonu tenzüâtlı sotışlorı bugün başlıyor Almanya'dan izinli gelmislerdi Kamyonun altına giren otomobilde 7 kişi öldü Düzene koydular Aydın Belediyesinin fki genç bayan zabıta tnemunı Melâhat Oflas (18;, Serpil Akay (19) ?ehirde kaçak inşaat, saflık, temizlik, fiyat kontrolfi, ıjcceknndıv sonınlaruıı, amanstz bir mücadeledea sonra tamamen gidcrmişlerdir. Belediyenin yeni memureleri sayesinde Türkiye' de 67 ilinde yalnız Aydın'da kaçak inşaat ve gecekondu kalmamıştır. özellikle pazar gflnleri ympılan etiket ve tiyat kontrolltri sayesinde asırı fi.rat artışlan da önlenmiştir. Resimde, Zabıta Memuresi Melâhat Oflas, pazar yerinde etiket ve fijat kontrolü yaparken göriiliiyor. (Remzi Cengiz Aydın) Belediye cezoları 25 ve lira oldu İSTANBUL HABER SERVİSİ Yaz sonu resmî tenzilâth satışları bu sabahtan itibaren 45 YURT HABERLERt SERVİSİ gün süreyle devam edecektir. Tenzilâth" satışlara Istanbul Tiearet Odasıça kayıth 25 firma katılacaktır, Tenzilâth satışa katılan her firma bu tiirdeki sa BOLU Geyve yakınlarında dün meydana gelen trafik katışım azarai iki hafta devam et. zasında, 7 kişi ölmuştür. Kazaya; Almanya'da işçl olarak çahşan tirebilecektirve Turkiyeye izinli gelen Halil Ibrahim Keleş yönetimindeki Yaz sonu ucuz satışına katıla «NN W 445» plâtkah özel otonün, yol kenarına parkedilmis kamcak mağazaların vitrinlerinde yona çarpması yol açmışhr.. . dünden itibaren değişikiikler özel otonun kamyonun altına görülmüş, bu aratfa ahin satıra büyük ölçüde düşmüştür. girdiği kazada: Halil tbrahim Öte yandan tenzilâth satışların Keleş, Asiye Keleş, Hatice KeM. Eğitim Bakanı, bu. yıl geçen yıllara oranla erteş, Lokman Keleş, Cevdet ötkene ahnması gerek satıcıları, kan il'e kimlikleri tesbit edile«Üniversite giriş STerekse ahcılan raemnun etmişmeyen 3 yaşındakl erH'k çocutir. Satıcılar likidite ihtiyaçlan. gtı ile 7 yaşındaki bir kız çocuğu sınavlarının ni öncelikle karsılayacaklarınölmüştiir. dan, ahcılar ise daha mevsim kaldırılacağına '.'.. 2 plü sona ermeden giyimlerini.ucuza karşılayabüecekleri için tarihin ANKARA ^ Iskıtler Caddedair bir çalısma erkene ahnmasına memnun olsinde. yolun karşı tarafına geçmuşlardır. mek isteyen Nermin Çetfn ve yok» dedi kızı Arzu Çetin, plâkası ve'şoİKİ AMERİKAN .ANKARA, fTHA) Milli förü belirsiz bir taksi tarafından Eğitim Bakanı Sabahattin öz ezilerek can vermişlerdir. OtoSAVAŞ GEMİSİ bek, dün vaptığı açıklamadjı mobilin aranmasına başlanmışüniversitelere giriş sınavlannın İSTANBUL'DA kaldınlması konusunda BakaaAmerika Birlesik Devletleri hkça herhanjçi bir çalısma yapıl 1 ölü donanmasına bağh • «DE1947» madığını bildirmiş. «Konu. esaborda sayıh «USSV»ge» ve KUYTJCAK Aydın'dan Ansen Bakanlığımızla Hcili dejil«DD890» borda sayıh t'SS Mekara'ya dönmekte olan Dr. Aldir» demistir. redith» adlı savaş gemileri üç Bağımsız ,tçel milletvekili Ce bay Çelebiçan, yönetimindeki Eunlük rutin bir ziyarette. bu lâl Kargıh, dünkü gazeteterde 06 PA 897 plakalı özel otomobilunmak üzere düh tstanbul'a Iiyle* Burhaniye bucagnun Köpçıkan bir haberle Ugill olaras gelmişlerdir. . Millî Egitim Bakaruna çektiğı riibaşı mevkiihde Vell Ülgene Amerikan savaş gemilerinin telgrafta. üse mezunlannın üni çar'parak. ötümüne sebep olmuşsubay, assubay ve erleri, Istan. versitelere. giriş sınaVından ga tur. Kazadan sonra Dr. Albay" bul'da bulunduklan süre içinde; çirilmeksizin ajmabileceği yo Çelebican Kuyucak Savcıufına tarihi ve turistik yerferi geze. lundaki bu haberler nakkmda gitmis, sorgusu yapıldıktan sonbir açıklama yapmasını istemiç ra serbest bırakılmışjır. cek: her iki gemi 3 Ağustos satir. bahı tstanbul'dan aynlacak,tır. İstanbul'da Belediye yasaklarına uymayanlarâ verilecek para cezaları yeniden ayarlanmıştır. Yeni ceza tarifesi, bu sabahtan itibaren uygulamaya girecebtir. Şimdiye dek 510 ve 15 lira olan para cezaları "bundan böyle 25 ve 50 lira olacaktır. Yeni tarifeye göre, örnesin kümes hay\"'nlanni başaşağı taşıyanlar 25 lira, kapı. pencere ve saçaklara hesır, bez. çuval tente asanlar 50 lira ceza ödeyeceklerdir. İstanbul Belediyesi tarafından ilân edilen ve bugünden ltibaren yürürlüğe girecek olan yeni ceza tarifesi şöyledir: Oda ve Borsalar TC.) rumuzunü kullanamayacak 25 liralık cezalar istanbul'da seriolemek için denize ••».«. ;i girenlerden 4 kişi boğuldu Bir imaıp, öğrencisine tecavüz ederken yakalandı İZMİR, (Cumhnriyet E%e Bürosn) Aydın'da Şerafettin Bilgin adlı bir Imam, 12 yaşındaki Kurtn kursu öğrencisine tecavüz etmek isterken yakalanmıştır. • Evli ve beş çocuk babası olan'j Şerafettin Bilgin, Aydm tfai^e CapBîinde, öğrenoisi M^.yı <iiğeY" 6|rtticner kursu terkettlkten sonra alıkoyarak caminin bir köşes'ine çekmiştir. îmamın davranışlanndan şiiphelenerek durumu ieleyen ttfsrfye âmiri AU"Erol, çavuş îsmall Avcı ve pplis memurlan Veli Bal ile Abdi Karatay. 12 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüze yeltendiği sırada imam Şerafettin Bilsin'i suçtlstü yakalamışlârdır. îlk sorgıısundan sonra tutuklanan imam tutukevine somılmuştur. Sıcaktan cinnet getiren birbaba, oğlunu boğdu MARDtN, (THA) Bölgede hüküm süren şiddetli sıcaklar, ha yatı lelce utratrruştır. Bu arada Midyat ilçesine baglı Celilkaya köyünde önceki gün sıcaktan cinnet getiren 29 yaşlarında Hüseyin Duran, 4 yaşındaki oğlu Zehir Duran'ı köy meydanında elleriyle boğmuştur. Oğlunun cesedini su kuyusuna atan Hüseyin Duran, jandarma taraiından yakalanrhıştır. • ANKARA (CnmhnriyetBürosa) Ticaret Bakanhğı, OdalarBirlijini bir yazı ile uyarmış ve bazı Oda ve Borsaların resmi mühürlerincfe kuüandıkları «T. C.» rümuîunun kaldınlmasını ıstemiştir. Odalar Birhği, Bakanhğın uyarısını, kendisine bağh tum Oda ve Borsalara duyurmuştur. Odalar Birliği'nin duyurusunda, Oda ve Borsalann faaliyet alan. larının sınırh dlduğu, bu nedenle Türkiye çapında birer kııruluş olmadıkları hatırîatılmakta, <T.C.» rümuzunu^ kulİBnılmaçı. nın yersiz olduğu ifad^ ectilmektedir. Umuma mahsııs yerieri kirletenler. tükürenler ve tiksindirici hareketlerde bulunanlar, madeni çöp kabı kullanmayanlar, çöplerini sokağa dökenler, kirll iş elbiseleriyle çevreyi rahatsız edenler, taşıtlarda kanepelere ayak koyanlar, umuml yerlerda bilet alırken itişip kakışan. sıraya riayet etmeyerek etrafı rahatsız edenler. kümes ve ahır hayvanlarını sokağa bırakanlar, parklarda bahçeierde çimlere va çiçeklere zarar verenler, umuma mahsus çeşme ve havuz başlannda hayvan ve öteberi yıkavanlar, yasak yerlerde sigara içenler, etrafı sürültU yaparak rahatsız edenler, sokaklarda hayvan oynatan, döğüstüren ve kümes hay vanlannı başasagı taşıyanlar, cadde ve meydanlarda fıçı tekerlek ve çemberler yuvarlayanlar. yol ve meydanlarda çesitli top oyunlan ovnayanlar. uçurtma uçuranlar. dolmuş araclanna gidecekleri vönü ve tarifedeki ücreti belirten lp\'halan koymavanlar. ^n'mu'lara digpr volcuları rahatsız edici eşva ile hinen ler ve dolmuşlarda sigara icenler 25 lira rpza ödeyeceklerdir. 50 liralık cezalar Hâyvancılığın önem kazandığı Doğn Anadoliı'da hayvanların en önerali yiyeceği olan ot fiyatları da yüksektir". Tortnni ve çevresinde, bir merkep yükü ot 100 liradan satılmak'tadır. Doğa illerindeki hayvan yetiştiricileri, besin maddelerinin yüksek fîyatla satılmasının önlenmemesi halinde. canlı bayvan fiyatlarının düşrnesine imkân olmadığını söylemektedirler. BİR MERKEP YÜKÜ OT 100 LİRA Samsun'da sel büyük zarar yaptı [YURT HABERLERt SERVİSİ1 âamsun'da dün saat 9.30'de başlayan şiddetli yağış. şehri su altında bırakmış. 1 kişi sele kapılarak ölmuştür. Özellikle şehrin alçak semtlerindeki evierin zemin katlannı su basmış, bu arada THY'nın 9.35 tstanbul • Ankara • Samsun seferini yapan yolcu uçağı, alana inemeden Ankara ya dönmüştür. Kirazh'da Hasan Aras, atıyla birlikte sel sularına kapılarak boğulmuştur. Sel suları, Samsun un sayfiye yeri Matasyon'da da hasara yol açmış, 1 ev yıkılmış, bir karnyon ve otomobü de şarampola yuvarlanmıştır. Yağışlar, Kavak ilçesinde de hasar yapmış, toplu ürünler sel sulan tarafından sürüklenmiştir İstanbul'da bo&ulanlar îstanbul'da son 24 saat içinde .4 kişi denizde. boğularak ölmüştür. Beykoz'da yüzme bilmediği halde arkadaşlarına özenip denize gi ren II yaşındaki Hamdi Mutlu boğulmaktan kurtularnamıçtur. Yine yüzme bilmediği halde Sanyerde denize giren Ahmet Mutlu adlı bir şahıs çevreden yetişenle rin uğraşısına rağmen kurtarılamı yarak boğulmuştur. Öte yandan dün Eyüp Kemerburgaz'da denize giren Sedat Ayar adlı bir gencin bir süre sonra cesedi bulunmuştur. Ayrıca aynı yerden bir saat kadar sonra deni ıe giren Zekeriya Eryurt da aynı felâkete uğramıştır. Dosya No: 969/5752 Kadıköy Suarfiye Mahallesi Halimağa Sokakta kâin 118 pafta, 532 ada 21 parsel sayıh ana gâyrimenkulün irtifaklanmış 20/760 arsa payh 3 No.'lu dükkân. 25/760 arsa payh, 4 No.' lu dükRân, 25/760 hisseye tefrikli 6 No'lu daire ile 25/760 ar. sa payh 7 No.'lu daire ipotekli olduklarından satılacaklardır. îmar durumu: lst. Belediyesi îmar Müdürlüğünün 19/6/972 gün ve 354 sayıh imar durumunda: îskân şahasınd'a 1/1000 mikyash Bostancı . Erenköy meri imar plânı dahilinde bina yüksekliği 12.50 metre, bina derinliği en çok 20 metre, ön bahçe mesafesi 5 yan ve arka bahçe mesafeleri 4'er metre bırakılmak sureüyle ayrık inşaat nizamında ve "Î'o30 nispetinde çatı katı yapılamaz kaydiyle imar durumu verildiği bildirHmiştir. Evsah: Mezkur gayrimenkul Kadıköy Suadiye Mahaüesinde Haîimağa Sokakta içind'e apartman inşaatı bulunan genişçe bahçeli gayrimenkul olup şeklen kareye yakm 937.25 M2 miktarhdır. Zemin Jcatta 6n bahçede dükkânlar arkada daireler Birinci katta 5 daire ve diğer normal katlarda ise keza 5'er daire olarak inşaatı yapılmaktadır. Halen apartmanın kaba inşaatı ikmal edilmiş, kaba ve ince sıvalar yapılmış. birer kat astar badanalan vurulmuş, kapı kasalan monte edilmiş, pencere camları takılmış vaziyettedir. Taklp mevzuuna dükkân ve dairelerden diikkâr.lann tuğla hölümleri yapılmış, kaba, ince sıvalar ikmal edilmiş. birer kat badanaları vurulmuş, ahşap vitrin doğramalan takılmış vaziyettedir. Daireler bir antre, bir salon. iki oda, mutfak ve banyo mahallerini ihtiva eder. Sıhh! tesisler monte edilmemiştir Civar meskun Şaşkmbakkal mevkiine yakındır Kıymetleri: 3 No.'lu depolu dükkâna 60.000, Zemin katta 4 No.'lu depolu dükkâna 60.000. 6 No.'lu daireî'e 76.000, 7 No.' lu daireye 76.000 lira kıymet takdir etfilmiştir. Satış sartları: Satış 13/9/1972 Çarşamba günü saat 10'dan 10.30'a kadar 3 No.'lu dükkân, aynı gün saat 10.31'den ll'e kadar 4 No.'lu dükkân, aynı gün saat llOl'den 11.30'a kadar 6 No.'lu daire ve aynı gün saat 11.31'den 12'ye kadar 7 No.'lu daîre Kadıköy tcra TDairesinde açik arttırma suretiylc yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetlerinin s.o75'ini ve rüçhanlı alacakhlarm alacağı mecmuunu ve SErtış masraflannı geçmesi şartiyle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok srttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 23/9/1972 Cumarteşi günü saat 10'dan 10.30'a kadar S No.'lu dükkân. aynı gün saat 10.31'den ll'e kao*ar 4 Nb.'lu dükkân, aynı gün saat 11.01'den 1130'a kadar 6 No.'lu daire, ve aynı gün saat 11.31'den 12'ye kadar 7 No.'lu daire ikinci açık arttırmaya çıkarılacaklardıf. Bu arttırmada rüçhanlı alacakhlann alacağını ve satıs masraflarmı geçmesi şartiyle en çok arttırana ihale olunur. 2 Arttırmaya iş'tirak edeceklerin tahmin edilen kıymetc lerinin ol0'u nispetinde pey akçesi veya mil^i bir bankanın teminat mektubunu vermeleri şarttır. Satış p^şin para ile olup »hçıya istedisinrle 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir Tellâliye'ile ihale pulu bedeli, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir Binkmis vergiler ^atıs bedelinden ödenir. 3 tpotek sahibi alacaklılarla sair İİRİHlerin bu. gayrimenkuller üzenndeki haklannı hususile faiz ve masrafa dair olan iddiâlannı davanagı belgelerle 15 gün içinde Dairemize bildirmeleri lâzımdır Aksi halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç tutulurlar. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mehll içinde 6denmezse ihsle feshetfilir fki ihale arasındaki farktan ve */olO faizden ahcı ve kefilleri mesul tutularak ayrıca hükme hacet kalmadan kenriilerinrien tahsil edilir 5 Sartname ilân tarihinrien itibaren herkesin görebilmesi için Dairede acık olup masrafı verildiği «akdirde alıcıya bir rirneŞi cönderiür 6 Satısa tstirak edenlerin şartnsmeyi görmüs ve mün^erecatın) kabul etmis şayılacaklan bajka bilgi almak istevenlerin 9fi.Q/5752 dosva No 'siyle Memurlugumuza basvurmaIsn ilân olunur (Basın! 5149/5523) Gayrimenkul Satıs İlânı Kadıköy İcra Memurluğundan 2. Kooperatifler Şenliği 3 Ağustos'ta başlıyor SİLÎFKE. <THA) Türkiye 2. KooperatifJer Şenligı. 36 Agustos tarihleri arasında Taşucu'nda parlak törenlerle kutlanacaktır Festivalde, yüzme ve yelken yanşları düzenlenecek, aynca çeşitli sergiler açılarak folklor gösterileri yapılacaktır. Mitolojiye göre Tannlar.Tan rısı Zeus'ün kızı Artemisie balıkçı sevgilisi tdasın TaşucıTndaki ask vuvalannm bulunduğu verler misafirlere çezdirilecektir.' Festivalln tyi geçnsesl için çalışmalar tam^r'ıi^^ıcnr Elîm Bir Ölüm Mesrure Minas ve GiorgioMinas'ın oğulları: Piergiorgio Minas ve Silvia Minas'ın kardesleri: Hasan Akev'in yejenit Nuri Akev ve Mesrure Akev'in halazadelerl; Akev «Ueslnin ferdi "Sinan Ipek'i kaçırmadık; o arzusuyla bize geldi..., TRABZON, (THA) Rize'nin tanınmış zenginlerinden Osman tpek'in oğlunu kaçıran ve önceki gün güvenlik kuvvetleri ile yapılan silâhb çatışmada vuruîarak ölen Kemal Uzun çetesınin kaçmayı başaran a a n elemanı Karayılan namı Ue marut Mehmet Burhan, dün Trabzon Kaldırımlan temiz hıtmayaı» lar. kapı ve pencerelere. saçaklara hazır. bez. çuval. tente gibi çirkin sevler asanlar. ftbideleri> hevkelleri. rami avlııİBrınrta saticıhk yapanlar, açıkta zıda maddflsi satanlar. saîhk muavene cüzdanı bıılundurinayan seyyar satıcılar. araç ve sokaklarda seyyar çalgıcıhk yapanlar. gürültü çıkararak öteberi satanlar klâkson çalanlar. kırbaç şaklatac arabacılar; hoparlörle satış yaKÜTAHYA SERGİSİ BUGÜN AÇILIYOR panlar, spnr ve koşu spor ve ko $•' sahalannda halkı varatıvacak Beşinci Kütahya Serfisi, bngün açılacaktır. Bir fuar niteliğini şekilde btpneri atanlar. şişe su taşıyacak olan serside, «En Güzel Pavyon Yarışması> yapılacak tir. Fotoğrafta; yarışmada iddialı olan ve tamamen ağaç kütüklanna bandrol kovmavanlar lerinden hazırlanan «Orman Müdnrlüğü Pavyonn». görfilttyorvava volları. sokaklan izinsiz iş ' .'. , (Fotoğraf: THA . Kütahya) gal ecipnler. ücret tarifelerinı Uvnmn, belli edümis hatlan gitmek istemeyen kötü havı şartlannda eörevlilerin göstere cekleri hatlara çalışmak isteme ven ve taksimetre açmayan şc förler, 50 lira nera cezasına çarj * tıfılacaklardır. TtTO MİNAS Genova sehrinde pek genç yagta aniden vefat etmiştir. Keder. 11 aılesine bassağlıiı dileriz. tadar Reklanı: K5/5Ş30 geleneksel tenzilath satışlara OSMANBEY KADIKÖY NİŞANTAŞI ve GALATASARAY Emniyet MüSürü Kemal Serhai lı'ya teslim olmuştur. öte yandan, çetenin yaralana rak ele geçirilen sanıklarından Kemal Uzun, dün verdiği ifadede, Sinan Ipek'in kendi isteğiyle yanlanna geldiğini öne sürmüştür. Sanık Uzun, şu iddialarda bulunmuştur: «Sinan bize, ameasının; 1 mil7 yaşındaki üç yon 375 bin liralarını alıp kaçitıfını söyledi. Biz de, amcasını Bakırköy Akıl Hastanesinc böbrekli kız bulmak için Sürmene'ye gittik tedavi edilmekte olan 30 yaşı Bnrada bizden 5 bin lira alan çocuğunun ameliyat Sinan, (Ben de sizinle beraber daki Emel Pakdemir, hastan> geleyim; o zaman amcam size den kaçarak gittiği evinde dü fidye verir) dedi ve biıimle edilmesi gerekli kendini asmıştır. Tavana ası jeldij. bulunan Pakdemirin intihar n StNOP. (THA) Sinopiu 7 Sinan îpek ise kaçırıldığını yaşındaki Hürriyet Şahinin Uç ve dövüldüğünü soylemiş, iddeni, henüz öğrenilememiştir. bobreği bulunmakta ve böbrek dialan reddetmiştir. sancılan çekmektedir. Kuyuda boğuldular Böbrek sancılan yüzünden Öte yandan, dün İstanbul < ' 1 lânıstos C. Ahır 21 derslerine çahsamaymca ilkiki kişi kuyuya düşerek, iki 1 okulu bırakan HUrriyet'iıı ş' de yanlışhkla tuttuklan ele sancılardan kurtulabilmesi ttriğe bağlı telden ölmüşlerdi çin, ameliyat edilmesi geSilivri'de arkadaşlanyla oyı rekmektedir. Ancak doktorlar, oynarken ayağı takılarak kuy üçüncü böbregin ameliyatla ahnV. 4 . 5 4 Î 2 . 2 0 16 ) S 1 9 Jb 2 1 . 1 5 i.55 ya düşen 12 yaşındaki Kerir ması için 3 bin lira istemişler. Koyuneu kurtarılamamıştır. ı annesi Zekiye ise. «Eşira gerr* B. 9.2? 4 53 H 4 R '?'*• saray Lfinsa'da evinin bahç satıcıhk raparak ancak geciml sindeki kuyudan su çekerk mizi sağlıyor. Birkaç ay Snce düşen Şevket Çahşkan da t başlayan sancilar icin eStürdöğularak ölmuştür. Çalışkan cümÜ7 doktnrlar. röntcen filmi alkoiifi nirlıı»i] tesoit eriilmişt »Idılar ve Hfirriyet'in üç b5breti hulundunınn bir tanesinin Alev Tan Elektrik akımından câriimeve basladırını sövlediler (Kahvecioğlu) Amejiyat edilmediei takdirde di ! İle öldüler eer böbreklerin dp cürüvebiiece | Naim Kahvecioğlo firri sfivtpverek öc bin lira iste i Aynca, Çeliktepe'de Zakir A Evlendiler. diler. Bizim bo kadar paramn kan, Çatalca'da, Erdoğan C olmadıtı için. Hfirriyetin hayagüneş de yanlışhkla tuttukla 17.7.1972 Yeniköv t>m knrtaracak bir vardımseveT cereyana bağh tellerden can v hekleraekten ba$kıt cıkar yolnmuz vok» demektedir. miştir. Bir akıl hastası kendini asfı î *' ,5 mağazâlannda bugün başladı Erzıncon Oevlet Hostonesi Baslabibliğıntfen C ta• l Kemlkll dana eu . «iktan eouu 1OUO0 kg. Muh. Bed. IJr* Kr. 120J»aO0 180.000.00 G. remlnatı Un Kr. thalenin sekll ve tarthl Kapaiı zan ziü.ısnı t^eanesı Kapaiı zan z 1.8.1 »72 fazartes) saat ll.uo'de saat IO.UU'ÖB Kemlkll tcoyuo eti tır. 1 Yukards cins ve mlktan vaab kovun ve flana eö kspab tarl usuJü ıie satın alıracak (Karlar KtKiam: 957/5510) 2 ŞartnameiaT neı güu mesaı saatlen OahlUnae nastanemizde aOrUieoiUr 3 TaMpinertn «1.84973 tarthinfle ihale »aatindeB oiı saat ence eeçiffl cemtnatiar ile WrUkte teklif mektuplanro Deviet Hastanesi Komlsyon BaşSanlıgms vermelen ofwtB(i8 ra« e«eikmelerin kabul edllmiyecegi duvTUlur. > (Basm: 18940/5517)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog