Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

1 AğiHftos 1972 sCUMHÜRİYET: SATFAÜÇ DIŞ HABERLERDIŞ HABERLERDIŞ HABERLER Sedat, "Rusları Mısir'dan, ÂBD'yi memnun etmek için çıkarraadık,, dedi Ingiliz birlikleri Kuzey Irlanda'da yıldınm harekâtı yaptı i bölgeler ordu kontroluna geçti A.P. • a.a. T.H.A. nın «Sovyetler, Akdeniz'deki üslerinde kalacak» NEW YORK UPI a.a. Senatör Thomas Eaçleton r Ordu söz.cüsü, Ingiliz birliklerinin, İRA (Katoliklerden mey. dana gelen kanun dışı trlanda Cumhuriyetçi Ordnsu) mensup. larının eHerinde bulunan bütün kesimlerde kontrolün sağlandığını da sözlerine eklemiştir. Verilen bilgiye göre, harekâtsırasında Ingiliz birliklerine ateş açan . İRA militanlanndan beşi vurulmuştur. Bunlardan ikisinin aldıkları yaralar yüzünden öldükleri bildirilmlştir. Harekâta, Kuzey lrlantfa'da bulunan 21.000 Ingfflz askerinin hemen tamamının katılmış olduğu açıklanmıştır. Ingiliz ordu birlikleri, 3 yıldan beri yerlerinden sökülememiş olan barikatlan kaldırmak için «Saracen» tipi zırhh araçlar ve buldozer tipi tanklardan yararlanmışlardır. BELFAST Ingiliz birlikleri dün sabaha karş, Knzey lrlanda'nın Belfast ve Londonderry şehirleri ile İRA militanlanmn elinde bulunan diğer bölgelere karşı bir yıldınm narekâtına girişmişler e harekât; Ingiliz sözcüsünün belirttiğine göıe, s a bah 8,45'te «tam başan» ile sonuçlamnıştır. Huzura kavuşamayan bir ülke DIŞ HABERLER SERVİSİ 1« bin KmTye yakın yüzöiçiimü olan Kuzey İrlanda'nın nüfusD 1,5 milyondur. Nufusun 1 milyonu protestan yanm milyonu da katoliktir. Ülkede tüm ekonomik re siyasî imtiyazlar protestanlardadu JlBD'de zenciler kobay olarak kullanıldılar % Zenciler'den frengi hastalığını incelemek için yararlanıldı. TUSKEGEE (ALABAMA), (a a) Amerika'da Alabama'nın Tuskegee kentinde insanlann kobay olarak kullanıldıklan bir frengi araştırması yapıldığı yolundaki haberin tepkileri devam etmektedir. Kentte oturanlar aşağı yukan 40 yıldan beri Tuskegeeii 600 zen ci üzerinde bu çeşit bir araştırma yapıldığından habersizdiler. Hastalar da kendilerine konan teşhisten, haberdar değildi. Amerikan halk sağlığı servisi (UHS) ile Alabama eyaleti Sağlık Dairesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği Tuskegee projesi, tedavi görmeyen hastalarda frenginin seyriyle ilgilidir. Tuskegee projesi ilk kez açığa vurulduğunda Atlanta (Georgia) halk sağlığı hastalık kontrol merkezi, üzerinde araştırma yapılan frengili zencilerden 400 kadannın bir dereceye kadar tedavi edilmiş» olduğunu söylemişti. Yetkililer daha sonraki açıklamalannda hastalann hiç birinin tedavi gönnemiş, sadece incelenmis olduk ları görüşüne vanldığını bildirmişlerdir. Alabama başsavcısnun bu konudaki soruşturması devam etmektedir. 1972 yıhnda Alabama Eyalet Meclisince kabul edilmiş bir kanun uyannca frengili bütün . hastalann tedavi edilmesi gerekmektedir ve gerçekten Tuskegee projesi çerçevesinde 1932'den bu yana yüzlerce insan tedavi edilmeden gizüce incelenmişse de sözü geçen kanunun çiğnenmesi anlamına gelecektir. Hastalık kontrol merkezinden Dr. Don Printz'e göre Tuskegee projesi sırasında incelenen hastalardan en aşağı yedisinin frengi yüzünden can verdiği bilinmekte dir. Bn sayı daha da yüksek olabilir. Kuzey trlanda, Irlanda adasınm altıda birini' kaplar ve zaman zaman Ulster adıyla da anılır. 1920 yılmda tngiltere Parlâmentosu tarafından kabul edilen «trlanda Hükümeti Kanonu» ile statüsü tespit edilmiştir 1921 yüının ilkbahar aylarında yapılan seçimlerde ise çoğunluğu Union partisi almış ve 52 sandalyelik parlâmentoda 40 sandalyeyi ele geçirmiştir. Partinin lideri Sir James Craig de Başbakan olarak göreve baslamıştır. 1922 yılında adanın güneyinde Serbest îrlanda Cumhuriyeti kurulduğu zaman, Kuzey trlanlanda, Ingiltere'ye bağımlılığım devam ettirme karan almış, bunun üzerine Îrlanda Cumhuriyetinin Kuzey trlanda'daki yönetiEn uzun gece me karşı yıkıcı faaliyetleri de Adetâ muhasara altında bulubaşlamıştı. Ancak bu çabalar sonan Londonderry şehri önceki nuçlanmıyacak ve Kuzey Îrlanda gece en uzun gecesini yaşaaıış gunümüze kadar Îngiitere'ye ve Ingiliz birlikleri hemen bübağlı bir ünite olarak varlığmı tün gece süresince Bogside ve Creggam çe%Tesinde mevzilere ' muhafaza edecekti. yerleşraişlerdlr. * . 'Kuzey Irlanda'da Ingiliz asıllı Gerçek anlamıyla bir savaş ve havası lcinde bulunan London1 göçmenlerin torunlan olan tüm ekonomik ve siyasl lmtiderry y&mındaM Lough FovIe*ye de îngiliz çıkarma gemileI yazlan ellerinde tutan Protestanri ile çeşitli zırhlı araçlar ve a s ' lar, imtiyazlannı elden kaçırma korkusu ile, İrlanda'nın Ingilkerî birlikler çıkanlmıştır. tere'deh ayrılmasına her zamna Bütün gece boyunca hazırlakarşı çıkmışlardır. nan ve mevzilere yerleşen IngiUz birlikleri şafakla birlikt,e, | Bunun üzerine K. İrlanda'nın Londonderry'nin «serbest böl J Londra'dan ayrılmasnı isteyen ge» olarak bilinen kesünlerine militan Katolik örgütü (İRA) ; girmişlerdir. * tedhiş faaliyetlerine başlamıştır. Yeni bir idam Bugün kanşıklıklar içinde buluöte yandan» Kuzey Irlanda. nan Kuzey Irlanda'da faaliyet milisinde görevli 21 yaşında Rogosteren siyasî partiler arasınbert M'Comb, Belfast'ın ptotes | da muhafazakâr «Ünion Partisi», tan kesiminde bir barda, bir Serbest Îrlanda Cumhuriyetine kızla arkadaşlık kurmuş ve taz I katılma taraftarı Milliyetçi Parti la beraber bardan çıkmıştır. ve İşçi Partisi bulunmaktadır. Polis, birkaç 'saat sonra | m'Comb'un işkence edilerek öldürülmüş cesedini bulmuşlardır. Kendisi ile bardan çıkan kı zın kimliği tespit edilememiş ve «yem» olarak kullanıldığı anlaşılnuştır. Oemokrof Parti. Eaglelon'un cekiimesini isledi WASHtNGTON, (a.a. L'.P.I.) Amerikan Demokrat Parti Ulusal Komite liderleri. senatör McGovern'in yanmda, «Başkan îardımcılığı»na adaylığını koymuş olan • Missouri senatörü Thomas Eagleton'dan adaylığını geri almasını istemişlerdir. Komite liderlerinin bu isteği, Eagleton'un sağlığı bakımından endişe ettikleri için öne sürdük leri belirtilmektedir. Gerçebten öe senatör Eagleton şimdiye ka dar 3 şiddetli sinir krizi geçirmiş ve kendisine 2 defa elektro şok tatbik etme lüzumu hasıl ol muştur. , Aynı nedenle Amerikalılarm önemli bir kısmının, senatör Eagleton'un, Başkan Yardımcılığı görevini yürütebilecek niteliktelere sahip olmadığı kanısına sahip bulundukları kaydedilmektedir. Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, Newsweek dergisi müdürü Arnaud de Borchgrave'e verdiği özel demeçte, Amerika Birleşik Devletlerini, Orta Doğuda arabuluculuk rolüne girmeye zor lamak için, bu ülkenin Orta Doğudaki petrol menfaatlerini tehdit etmeyi bile göze alabilecegini söylenüştir. Sedat, Rusları Mısır'dan çıkar manın «Amerika'yı memnun etmek için yapılmadığını» sözlerine eklemiş, Sovyetlerin Akdeniz'deki üslerinde kalacaklannı bildirmiştir. «Nixon, gayet iyi bilir ki, bir ülkede askeri gözlemcilerin buInnmasiyle, stratejik üslerin kul lanılması arasında büyük fark vardır.» Sedat, bir petrol boykotunun yapılabileceğini, fakat bunun çok kanşık bir problem oldugunu söylemiştir. Sedat, «Ben şimdiye kadar Amerika menfaatlerine karşı bir boykota girişiunesini istemiş değilim, fakat elimizden alınan topraklan geri almak için, her çareye başvnrabiliriz» demiştir. Öte yandan yine «Newsweek» dergisi, Moskova ile Mısır arasındaki son anlaşmazlığa ve Sovyet askerlerinin Mısırdan çı kanlmalanna Mısır'ın Sovyetlere sormuş olduklan 7 soruya yeterince «açık şekilde» cevap alamamış olmalannın yol açtığmı öne sürmektedir. Dergiye göre, bu sorulardan biri Sovyetlerin Orta Doğu siyaseti ile ilgilidir ve Sovyetler bu soruyu Mısırlılann istedikleri kadar «açık şekilde» cevaplandırmaktan kaçınmışlardır. . dıs basında Eagleton olayı Senatör Thomas Eagleton ile ilgili olarak ortaya atılan söylen. t lerin acı tarafı, sadece senatörün sağlığı ile ilgili yönü değil, fakat aynı zamanda Demokrat Partinin Başkan adayı Senatör George Mc Govern'in k'ararlannda düştüğü hatalarla ilgili yönüdür. Senatör McGovern'in bir bakıma tâlihsizliğe de uğradığı iddia edilebilir. Buna karşılık Mc Govern genç yardımcüarına da fazla kanmış ve onlann yanılmazlığma fazla inanmıştır. Mc Govern diğer taraftan, gerek kendi, gerek yardımcısı hakkında çıkan söylentiler karşısmdaki tutumunu tespit edememiş, bir taraftan da arka arkaya siyasi potlar kırmağa devam etmiştir. Başkan Johnson ve Başkan Nijcon'ın yönetimleri, Amerikan kamu oyunun liderlere karşı inancmı sarsmış ve ülke içinde si\asî barış ortamının bozulmasına yol açmışü. Bu bakımdan, şimdi başlıyacak olan seçim kampanyasmın ülkeye her şeyden önce barn) havası getireceği tahmin ediliyor ve Amerika'nın nihayet özlediği barış ve huzura kavuşacağı ileri sürülüyordu. » tflc Govern'in hatasa Waldheim Pekin'e gidiyor RtRLEŞMtŞ MlLLETtER (New York), ( a a ) Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Ağustos ayı içinde Çin Halk Cum huriyeti'ni ziyaret edecektir. Waldheim'in Çin ziyaretinin kesin günü önümüzdeki hafta içinrfe açıklanacaktır. Genel Sekreter IValdheim göreve atanışınm ilk yılında ve Birleşmiş Milletler 27 nci Genel Kurulunun âçılacağı lff'Eylül giinünden önce Pekin dahü beş büyöklerin de başkentini ziyaret etmiş olacaktır. Mc Govern ise, California ön seçimlerini kazandığı günden beri izlediği politika ile bir taraftan kendi iddialarını çürütmekte v« uikenin moral lideri olduğu yolunda yaratuğı havayı bozmakta, îıir'taraftan .da kendi hakkında beslenen güveni sarsmağa devam etmektedir. Demokrat Parti Kurultayının tamamlanmasından hemen sonra Thomas Eagleton'ın başkan yardımcılığı adaylığına seçilmesl bdşlı başına bir hata idi. Senatör Mc Govern bu konuda biraz sabredebilir ve yardmıcı seçeceği şahsın kimliği hakkında daha etraflı bilgi toplamağa çalışabilirdi. Aslında Senatör Thomas Eagleton hakkında ortaya çıkan söylentiler, Başkan yardımcısı adavının siyasi hayatını lekeliyecek nitelikte söylentiler değildir. Ancak şimdi herkes Eagleton'm geçmişte üç defa sinir rahateızlığınd<m tedavi gördüğünü bilmekte, böyle bir sorumsuz seçim yaptığj için de Senatör George Mc Govern'ı suçlamaktadır. Başkan "Nixon kendine yarduna olarak Spiro Agnew'u seçtıği zaman da aynı yolu izlemişti. Nixon daha sonra radikal grupldra karşı Agnew'u kullanmağa başladığı zaman, bunun Amerikan kamu oyunu ikiye böleceğini de biliyordu. Nitekim bu ihtunâl daha sonra gerçekleşmiş ve Spiro Agnew'u radikal gruplara karşı kullandığı dil yüzühden Amerikan kamu oyu ikiye bölünmüştü. Simdi aynı şey tekrarlanmakta, Mc Govern ülkenin birliğe her Zdmandan daha fazla. ihtiyacı olduğunu söylediği bir sırada, kendine yardımcı olarak şeçtiği kişi yüzünden Amerikan kamu oyunu bölüntülere uğratmaktadır. Bunun büyük bir siyasi hata olduğu kabul edilmelidir. Feragat etmlj'ecek Öte yandan, senatör Thomas Eagleton, Başkan adayı George McGovern lste.se bıle', Başkaa Yardımcılıği adaylığından feragat etmiyeceğini açıklamıştır. Eagleton'un adaylığı, 1960 ils 1970 arasında üç kere psikiatrüc tedaviye tabi kaldığı için, büyiik tenkit ve dedikodu konusu olmuştur. ,. Hatada ısrar Devlin: «Direniş sürecek» Kuzey İrlanda'nın îngiitere Parlamentosundaki Milletvekili Bernadette Deylin. dün Loıidonderry'de yaptığı bir konuşmada «tngiliz ordu birlikleri, Bogside ve Cregganestate sokaklanndaki barikatları kaldırmakla bu semtlerde oturanların düşüncelerindeki barikatları güç lendirmekten başka bir şey yapmadılar, direniş sürecektir» demiştir. GRUnDlu Grundig, Dünya elektronik sanayiinin iki şaheserini takdım ediyor sjzlere. En ufak parçasına kadar Grundig kalitesi, Grundig tecrübesi ve Grundig garantisi ile imal edılen bu iki harika radyo sağlamlığı, r,et sesi, üstün çekiş gücü ile neşe kaynağınız olacaktır. MASMUDi: (TÜRK ARAP İSBİRLİGİ DAHA SOMUT F.ALE GELMELİDİR TUÎîUS, fa a) Türkiye'ye yap mış olduğu resmî ziyareti tamam ladıktan sonra dönüş yolunda Mısir'a da uğrayan Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Masmudi, önceki gece ülkesine dönmüstür. Masmudi, Mısır'da, Mısırlı yöneticelerle, Sov'yet danışmanlannın Mısır'dan çekilmeleri yolunda alınmış olan karardan sonraki durum hakkmda görüşmelerde bjülunmuştur. . "Gallup'a göre seçimlerin favorisi Nixon WASHÎNGTON (a.a.) Dün. yanın en büyük tahmin enstitülerinden olan Amerikan Gallup Enstitüsünün yapmış olduğu son kamuoyu nabız yoklamasma göre, önümüzdeki Amerikan Başkanhk seçimlerinin favorisi, halen Başkanhk koltuğurıu işgal etmekte olan Nixon' dur. Enstitü uzmanlannın fikirlerine başvurmuş oldukları kişilerin %56'sı NiJcon'un seçimleri kazanacağını söylemiş, i/o37'sj ise, Nixon'un rakibi Senaför George McGovem'a şans tanımışlardır. Halkın %7'sinin ise, bu konuda bir fikri yoktur. Amerikan Demokrat Partisirıin son kurultayınö*an sonra yapılan ve sonuçları dünkü «Washington Post» gazetesinde yayın lanan nabız yöklamasma göre, Başkan Nixon, ülkenin büyük kesiminde ve sosyal smıflar arasında, Demokrat rakibine nazaran daha fazla şansa sahip bulunmaktadır George Mc Govern ise bu hatayı kabul etmeraekte, Eagleton'ın hastahğı hakkında bilgi sahibi bulunsaydı bile kendisini yardımcılığa seçmekte tereddüt etmiyeceğini ifade etmektedir. Bu da Mc Govern'in tarafsız kararlar vermeğe çalışmaktan çok, duygulan ile hareket ettiğini ve bazı hesaplarla, kamu oyunu böhne tehlikeane rağmen, hatalı admılar atmakta israr ettiğini göstermekte. dir. . Demokrat Parti yöneücileri Kurultayı erken toplama karan alırlarken, bu sayede halka Nixon yönetiminin eksik taraflannj anlatma konusunda gerekli zamana sahip olabileceklerine inanı. yorlardı. Kısacası amaçları Kurultayı bir an önce tamamlıyarak Nixon yönetimine karşı harekete geçmek ve vurucu darbeleri arks arkaya indirmekti. Oysa şimdi beklenenin tamamen tersi olmuş v« Demokrat Parti liderleri kendi kendilerini savunma durumunds kalmışlardır. Eagleton hakkmda dolaşan söylentiler Demokratlanr durumunu daha da sarsmakta vc Nixon yönetimine hücuma hazırlanan Demokratlar, şimdi her yönden gelen saldın ve hücumlars karşı koymağa çalışmaktadırlar. Bu noktada Senatör Thomas Eagleton'a yapılacak çok şey düşraektedir. Mc Govern kendisini yardımcüığa partiye ve taraftarla.rını yaran olur düşüncesiyle getirmişti. Oysa. bu hesap tutmamu ve Eagle^oh'ı da yapılacak tek şey, Eagletoa'uı isrardan vazgeçerei •istifasını vermesidir. İnternational Herald Tribune Lynch: «İngiliz birliklerinin harekâtı çok vahimdir» DUBLİN, <a.a.)' ^ Güney Irlanda Başbakanı Jack Lynch, Ingiliz askeri birliklerinin, dün sabaha karşı Kuzey Irlanda'nın birçok kesimlerinde girişmiş o l . dukları harekâtı «çok endişe verici» olarak nitelendirmiştir. Lynch bu konudaki görüşlerini, bir seçim konuşması yapmak üzere gelmiş olduğu Millstreet' te açıklamıştır. PORTATIF RADYO Deniz Kuvvetleri Kcmutanı Eyiceoğlu Almanya'da BONN ( a a ) Federal Almanya Savunma Bakanlığmm davetlifi olarak Almanya'da bu. lunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celâl Eyiceoğlu dün Millî Savunma Bakanlığma gitmiş ve askert bir törenje karşılanmıştır. Parlamenter Devlet Sekreteri Singerhut'u ziyaret eden Oramiral Eyiceoğlu burada bir saat kajmıştır. Singerhut bu ziyaret sırasında «Tarihe dayanan Tiirk . Alman dostlnğnnu daha ileri sötürmek, Alman Hükümetinin gayesidir» dem'iştir. Oramiral Eyiceoğlu ile kendisine refakat eden Türk heyeti,ziyaret ve temaslanna yann da devam edecek, 2 Ağustos'ta Kiel'de, iki Türk denizaltısının omurgasınm kızağa konması mü nasebetiyle yapılacak törende de hazır buK'nacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanının Federal Almanya'yı ziyareti beş gün sürecektir. KAYlp Kimligünl kaybettlm. Hükümsüzâür. Envcr SELVtTOPD Cumhuriyet S519 • Dalga band.ları için fetrit anten • Surgülü komitatör •En modern alıcı cihazlar için Entegre Devre • Güçlü çıkış transistör çifti • Ustün seçicilik ve hassasiyet. Kolaylıkla pil değıştirme imkanı McGovern'i destekleyenler Nixon'un rakibi Demokrat Başkan adayı Senatör McGo . vern'i destekleyenlerin başınd3 yoksul halk ile zenciler ve yerliler gelmektedir. 18 29 yaş arasmdaki seçmenlerin oylannın ise 2 Başkan adayı arasında hemen hemen eşit şekilde bölüşüleceği anlaşılmaktadır (Vi47 Nixon, »/.49 McGovern). 30 yaşından yukan olan seçmenler ise gittikçe artan oran larda Nixon'a oy vermeğe mey. letmektedirler 92 Kazım Orbay cad. 89 Şif li •1:460640460641 (112sayfa, 20 lira) DtKKAT: Bu sayıda renkli ilâve 3 yapraktır. .sayı cıktı! Demokratlar Nixon'u istiyor Gallup Enstitüsünün yapmış olduğu nabız yoklamasınm bel. ki de en flginç sonucu, Demokratlarm da en az üçte blrinin Başkan Nixon'un yeniden seçilmesinden yaria blmalarıdır Bağımsızlann ise '.050'si Nixon'un yeniden Başkan olmasını arzula maktadırlar. KAYIP Î.E.T.T. Kartımı tcay bettim Hükümsü2dür Enver SELVtTOPU Cumhuriyet 5520 • KORE*NÎN BİRLEŞMESİ Kuzey Kore, iki Kore'nin birleşmesi karannın, Birleşmiş Milletler .Genel Kurulunun 27 nci toplantısmda acendaya alınmasını istemiştir. • BUZDAĞLAR1 Rand Sirketinin iki araştmnacısına göre, Güney California'daki nı kıtlığım gidermek için, bugün oldağiı gibi Kuzey California'dan pompa larla su göndennek yerine Antartika'dan gemilerin yedeğinde bnzdağlan alıp getirmek daha ik tisadî olabiliı. • TUPAMAROLAR Uruguay'daki Tupamaro gerüla örgütünün rakipleri olarak OPR33 rümu zu ile tatunan anarşist grubun eline düsen ve 36 saat sonra serbest bırakılan UP1 muhabiri Hector Menoni, yaşayıp yaşamıyacağını bilmediği saatlerde, kendisini kaçıran anarşistlerle kâğıt oynamış ve «Onlar benden çok daha iyi oy nuyorlardı» demiştir. SANAYİCİLERE YENİ ye CÂZİP İMKAN Mj I İ 1 T I S i ımnyMik tutucular, bisiklet dinamosu . eMttrik motori.n . hoparlör. kulaklık ve bmztri' maksatlar için „ DALGALI R A D Y O • Orta ve uzun dalgalar için ferrit anten • Kısa dalgalar için dahili çerçeve rnten •Döner komitatör • Modern silisyum transistorlar •Üstün seçicilik ve hassasiyet •Kolaylıkla pil değiştirme imkânı CİHAN KOM. ORT. Sultanhaoıam Katırcıoilu Han Kat 5 Istınbul Almanya'nın" FARBEIMFABRIKEN s»nn «eknik yardım ve malzemeai ile j ve bütün ihtiyaçlat>a cevap verecek I hizrnete girmiştir.Tamamlayıcı bilgi \ resle. temas edilmesi . * < . • • BAYER A.G. Leverkusen,, firmaBalkartlar ve Or«acioğuda ilk defa daimi mıknatıs imâl tesislerimiz ve siparişleriniz için aşağıdaki a d , (îlâncüık: 8449) 5528 Yenl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog