Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SATFA fef sCüMHÜRtTElt 1 Afustos 1972 Cumhuriyete mektuplar üneydoğu'nun tarihi bir kentlnde yıllarea doğ» ile, çevre ile bir yaşam kavg&sı veriyorsanuz. Dinsel baskılar» rağmen kız çocuğunuza fedakârca okntup yine çevre. nin çocuklarına Türkçeyi, Türk'ii, Atatürk'a Sğretecek, basanlı genç bir öğretmen olarak yetistiriyorsunuz. Ve bn genç öğretmeni bir jün, ameliyat masasında ean kurtarma pa. zarlığı yapılamadıfı için Gaziantep yollarında öliime terkediyorsnnnz. Haftalar önce çoğn gazeteler, 1. sayfalarında bu habcri verdiler. tnsan insanlığından, doktor doktorlufundan utanarak oknda bn haberleri: «Urfa'da âcıl ameliyatı gerekli genç bir öğretmene çağrılan doğum doktoru, en tabiî hakkı olan para peşin ödenmediği içın ameliyat etmedi. Gaziantep Doğumevine kaldınlan hasta, bebeği ile birlikte yolda oldu.» Aslında olay, her gfin, her kentimirde, köyfimüzde oynanan dramlardan biridir. Daha nice nice bastalar, bebekler, genç anneler bu pazarlıklarda bayatlannı yitirmektedirler. Personel Kanununun getirdiği G CAN PAIARUGI Dr. Fahri BİLGİÇ flaviye çalısmakta, refah düıeylerini yükseltmeye uğraşmaktadırlar. And ir doktor, < yıllık fakBHeyi bitirip «Türkiye'nin her tarafında hekimlik yapma» diplomasını alırken şn yemini eder: «Hekimlik mesleği uyeleri «rasmı katıldığım şu anda, hayatıraı insanhk hiz. metine vakfedeceğimi alenen ve resmen ' taahhüt ediyorum. Hocalarıma karsı lâyık oldukları hürmet ve rninnettarlığı muhafaza edeceğım Sanatımı vicdanım dairesinde vc velcarla ifa edeceğim. Hastamın sağhğını baş kaygım olarak telâkki edeceğim. Kendini bana tevdi eden kimsenin sırrmt muhafaza edeceğim. Hekimlik mesleğinin şerefini ve necip an'anelerini ictame edeceğim. Meslektaslarım kardeslerim olacaktır Din, milliyet, ırk, parti veya içtimaî sınif kaygılarımn vazifemle hastam arasına girmesirıe müsaade etmiyeceğim. tnsan hayatına, ana karnına düştüğü andan itibaren mutlak bir suretle hürmet edeceğim. Tehdit altında bıle olsa, tıp bilgılerimi B insanhk kanunlan aleyhinde kullanmayı ' kabul etmiyeceğim. Bunları resmen ve alenen, serbestçe ve 'namusum üzerine yapmağa andiçiyorum.» Simdi düşönün, yalnız Urfa'da değil, Tfirkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde çalısan kaç doktor, ettiği bn güzel ve yfice andını hatırhyarak görev yapar?!.. Kaç doktor hastasının sajhfını baş kaygısı olarak telâkki eder? Meslektasını kardes olarak kabHİ eden kaç doktora rastladınız? tnsan hayatına, ana karnına düstüğü andan itibaren motlak bir suretle hürmet eden kaç doktor tanıyorsnnnz? doktomn hasta Içln «okak ortaıında ynmruk yumruğa kavgalarına şahit olmadınız mı? Bu muayenehane yüzünden değil midir ki, doktor, kardesi olan diğer meslektaşına atmadık çamitru bırakmamıstır. Dikkat ediniz, nerede kiimelenmiş 510 doktor tabelfisi varsa orada mutlaka aklınızın alnnyacafi dolaplar dönmektedir. Dahilijeci, hastayı röntgen mütehassısına gönderir '•10 alır; radyolog. ortopedist'e gönderir • 2 •0 alır. Olmadık tahliller, filmler. oimadık fivatlar istenir. Ve doktorluŞun ticarete döküldiiğünü gözlerîni7İe görürsünüz. Bu arada zavallı hasta derdine çare bulabilmek icin bn afda çırpınır durur ve her seyini yitirir. haksızlık İstanbuJ posta dağıtıcılığımdan 2.9.1970 günü emekli oldura. Verı Dersonel kanunu da J.3 1970 günü geçerli olmaü uzere menvete gırdı o fcanun nükümlerınce eski maaşla emekh olacağlra. Soma 13 1971 giınünde ıntıbakım yapılmış hem maaş nena de ıkramıve farklarım ödenmis olacaktı Fakat gelin görün ta evdekı nesap çarşıya uymamış, nem bir turlü Bakanlar Kurulu kararı çıkmadı Hükümetier d» yeni Personel Kanunu hem 1101 Sayılı .Emekh Kanunu üze ğiştı Yepyenı sayın Ferit Melen nnde büyük kıyametler kopmuş Hükümetı ışbaşına geldı. (Başdolayısıyle bızım alacağımız Orfk bakan dahıl 25 bakana) derdımı anlatan dilekçe yazdım Bitmek lar da suya düsmüş oluyordu Büyük patırtılardan sonra ve üzereyız, bize aayın, bir an evnı Emekli Kanunu çıktı 1.3 1970 vel Bakanlar Kuruiunun ıtsraile 1.12.1970 arasında emekli o rını çıkarın bızl biraz olsun felanlar 3 ay ıçınde lntıbaklan >a rahlatın dedım gene kımse alpılıp maaş ve tkramıye fartla dırmadı (yalnız sayın Mılli Efırınl alırlar dendl Bekledik, ae tun Bakanı rtariç) Sayın bale gele mınık maaş farkımız kan mali nedenlerle 8.7.1971 tageldi ve ikramıye farklarımızm rih ve 1425 sayılı kanunun geBakanlar Kurulu karanna ıtal çıcı 1 maddeslnden bahıs Ptdığı bildirıldı Gene bekledik, mısler sağ olsunlar Çok üzüldüm Malî nedenler hep fakır fukaraya mı racl Ka nunlar hep bizirn gıbi icızlere mı tstbik edilir 1 2 ay evvel sayın parlamenterlenmız kendi maaşlarını arttıran «anunu i\edilikle çıkardılar Gene çok acele olarak geçmiş maaş farklannı geçen gün 59 biner lira olarak aldılar .BUtün gazetelerde okuduk. Nerede kaldı Niçin Istanbulumuzn temh Anayasa eşitliği onbinlerle aıle tutahm» diye bir çatnda bulunu birkaç kuruşunu dört gÖz!e yorlar* Niçin radyod» sabsb sk beklerken, bizlerl ovalamak nisam deterjan reklâmlanna par» ye döküyorlar? Ksbilse rusuz çamaOrtada bir haksızlık vardır ?ır yıkama reklSmlnnnı vgvımla Sonuc nayenehane hekimli£i mutlaka kaldınlarak ticarete. can pazarlıf^na son verilmelidir. Hasta ile doktor arasına para girmemelidir. Iflâs eden sosyaliıısyon tatbikatından da artık ya vazgecilmeli veva çok koklü ve yeterli tedbirler alınmalıdır. Genel sajlık sieortası mutlaka kurulmalıdır. Doktor. maddi manevi her yönden mutlaka ileri nluslar düıeyine rristirilmelidir. Doktomn Dofcu'va zorunlu hizmet veva yasa zoru ile değil. kendi istegivle sritmesi sağlanmalıdır. Bu arada hastasını tedavide kumrn, ihmali, yeteneksizligi tesbit edilen her doktorun da diplomaaı elinden alınıp meslefc dı*ı hır» kılmalıdır. Belki • 'zaman inıım • •• «iduc.B ieiı • sever, insan hayatına hi" • ' ' T meslegimizi yüceltmi» •luruı M Sosyalisasyon ¥ 1 rfa. saglık yönfinden sosyalize bir böl. *' gedir. Eski, bakımsız bir Devlet Hastanesi, hemen yanında yeni yapılmıs bir doğumevi vardır. Sosyalizasyondan önce Devlet Hastanesi'nde 4 5 mütchassıs doktor varken, üosyalizasyondan sonra bir tek mütehassıs doktor tâyin edilebilraistir. N'üfns artısı bakımından l'rfa. ilk sırayı almasına rağmen doğumevi, yıllardanberi tamamlanarak, doktornyla, genis yetenekleriyle kamu yararına açılamamıstır. Bnnlann yanında Urfa'da serbest çalısan birçok mütehassıs ve pratisyen doktor vardır. Hepsi de muavenehaneierinde hasta ve yakınlarıyle pazarlık suretiyle hastalarım t e . Muayenehane doktorluğu astanelerimizin yatak sayılarının yetersizliği bir yönde, doktorları, muayenehane doktorluğnna ister istemez itmektedir. 50 M hasta arasında iyi muayene edilemiyecefine inanan hasta, doktomn mnayenehanesini sormaktadır. Bonnn yanında, hastaneye yatmak için mutlaka doktora tnuayenehanede muayene olmanın sart oldngn da artık inkâr edilmez bir gerçektir. Bugiin muayenehane açıp namnsu ve vicdanî duygnlar içinde hastalanna yararlı olan kaç doktor gösterilebilir? Simsarlık denen aracilar türemistir ki, hastayı daha otobüste, daha trcndeyken doktoru adına tutup fötür. mektedir. Bitisik muayenehaneleri olan iki H UNDEN UNF Zağar yarışması Snn zamanların aktüel konulardan biri scçim ve partiler kanunudur. Her ikisi de demokratik düzenimlzle çok yakından İlgili vc yaptığınuz tecrüheler de göstermiştir kl, memleket çıkarlaıı ve Devleti korııma Uıtiyacı karşısıhda, seçim kamr.ıu tl:ı partiler kanunu da iflâs etraişlerdir. Buna rağmen bugünkıi parti jöneticilerı, ne seçim kanununda, ne de parti|pr kanununda esaslı islahat yapmak fikrini, kendi varlıklan ve mevkiierini korumak endişesiyle sa\unmuyorlar. Seciro kanununda önseçim, rejimı yozlaştırıyor, partiler kanununda da bu kanuıı partilere sağlam bir iskeiet ve dürüst bir amaç veremediği için partiler mrmlekete bir türlü yararb olanuyorBugün bir Kcre daha partiler kanunu üzerinde durmak istiyoruz. Me\cut partiler kanununun yarattığı parti duzeninde partilcrimiz memleket ihtiyaçlannı araştıran, kendi görüşlerine göre memleket problemlerine cevap hazırlayan meka , nizniAİar dcğillerdir, hiçbir partinin büyfik kongresinde cidtf | memlekot meselelerinin Lonuşulduğunu gördünüz mü? tlçe ve il kongrclermi lıiı dalavereli seçim mekanizması halinden niye kurtaramadjğımızı hiç düşündünüz mü? Hiçbir partide Devlet sektörlerine paralel ve işi o sektörü daha iyi yönctmek için çalısan gruplasmalara, çalışmalara rast gelcliniz mi'.' Türk partileri vatandaşa hiçbir şey öğretmiyor, ortaya hiç biı fıNir salmıyor, «bunu yapmak çok güçtür!» demek ve bizi eleşttrmek pek mümkündür, fakat güç olan bir meseleye el. attnamak niye? Özellikle partinin esas görevi bu olursa> Alımet. beyaz diyorsa, Mehmet, bu beyaz sözünden mem , nun olmayacak kitleyi düşünerek hemen siyah diyecek!. Bir \ parti (evet) dfrse, diğeri otomatik olarak (hayırj diyecek,. Tiirkiyenin kalkınmasını Uüstekleyen, Türkiye'ye rahat ve huzur vemıejcn. objektif çalışmalan baltalayan bn rnteaç bozukluğv bu snzde kurnazlık değil midir? Türkiye'deki partilerde akıl hâkira değildir. boruyu kurnazlık öttürmektedir. Bir parti elbet iktidara geçmek ister, fakat bu iktidara geçme ar7usu, prensiplerini; incelemelerle vardığı ve halka kabul ettirdiği bir takım meseleleri tatbik edebilmek içindir. Oysa bte de bir kere iktidara geçelim, sonra. ne olunsa olsun, zihniyetl çok yıkııı olmakta, bundan memleket ziyan etmektedir. tdare i mekanizması sarsılmakta neticede ortaya sayılması giiç birçok kararlar çıkmaktadır. örneğin Tiirkiyenin dış politikası ile hiçbir parti ilgili değildir. llgilenildiği zaman ise bu yalnız iktidar partisine zorluk çıkarmak, onu zor duruma düsftrmek içindir. Hiçbir parti, kalkınma davasında gerçek rakamlan aramaz, partiler aramadıği için hükümetlcr de el yojrdanuyla tf görür, madenler meselesînde olduğu giM *••' •' ' . ' Oııun irin biz diyoruz ki, yeni hazırlanacak partiler kanununda paıtileri inceiemeye, bu incelemeleri U ve genel kongrelerinde açıklamaya, parti mensuplarının hiç değüse bir kısmını haldır haldır oy toplamak için demagoji yapmaktan kurtarıp, Devlet işlen ile mecburi meşgul etmeye, yöneltebiliraek memlekete bizmet etmiş olunız. Böylece belki her partide n > nıanla devlet adamı niteliğinde bir çckirdek gelişebüir Çekir» deii kongrelerdeki demagojinin çıtır çıtır yemesini önleyeeek tedbirler de altnak lâzımdır ve herhalde kuvvet gösterisi «ek> linde toplanan ve fikir bakımından hiç faydası olmayan şa 1500 kişilik yuhaiı, yumruklu. dalavereli toplantılara da bir too vermrk lâzımdır. Tani parti hayatında beyecanı geri itip, faydılı olına alışkanlığı yaratmak gerekir.. Biz sonu millî amaç* larU hiçbir ilgisi olmayan heyecanlı zağa^ sarışmas) yapmadı» ğınuzı, Devleti ve haUa yüceltmek için hizmet çalışmalan yap tığımızı bilmeli ve partileri ona göre teşkilâtlandırmalıyız. Sayın Ruhl Turfan'ın aynı başhğı taşıyan yazılannı okuyunca bir öğretmen olarak yaralanm kanadı ve şunlan düşündüm. Yazann yazılanndakl oolümlere sadıK kalarak dUşüncelerimi belirtmek isterün: Zaman zaman çeşitli eâıtimciler öğretmenlık mesleğini konu edinen yazılar yayınhyorlar. Oku nuyor hiç kuşkusıus bu yanlar ilgıliler tarafmdan ve gene hiç kuşkusuz dudak bükülüp geçiliyor. «Adaam sende», «Bana ıiokunmayan yılan bin yaşasm» zih niyetiyle bir kenara itilmektedır. Büyük önder Atatürk'ün 1 mart 1923 tarihınde. T B. M. Meclısinin 1. dönern 4. toplantı yılını açarken soyleâikleri bllınctiği halde tutum degişmemektedjr gerçekçi öğretmenleri uzen tek husus da budur. Cumhuriyet kurulaü 50 yü oiuyor kl Ata'nın bu değerll sözlerl 50 yılmı doldurmuş bulunuyor. Ne yapılmıştır bugüne değin. Göele görülür bir çaba var mıdır? YanıtımiB olumsus olaoaktır bu soruya. Aksine yeni yeni sorunlar drtaya çıkmış ve ber biri bir kenara itile itile son kerteye gelmlstir. Sistemsız bir efıtımde parsayı toplayanlar çağ anlayışından yoksun bir kıstm eğitici geçinen yöneticilerdir. Eğitimlrnlzta aksayan yönlerini görmeS istemeyenlerdir. Bunlar gerçekçi öğretmenlerle düzenli metoda day»lı ve bUimsel açılara yön»len sevimli ve saygıh âh'engl kuramamışlar, kurmak istemenüşlerdir. Gerçekçi öğretmenlerin tedirginliğinin nedeni buour. Cıunhuriyetimizin ilk . turuluş yıiiannda değerlendlrilen, çtlıstığı ybrede korunan ve saygı duyulan ögretmenHk gitgide deŞrri. ni yitirmiştir, yıtirmektedir. Sayılamıyacak kadar çoktur fğitimimizde ters düşen davranışlar. Bunların başlıcalan «unlardır: 1 Öğretmenlerin maddeten yoksun oluşları, refah seviyelerinin düştik oluşu, 2 öğretmpnlerin tâyin ve nakil dunımlan, 3 Öğretmenlik mesleğinin pün . geçtikçe değerini yitinşı, sevilmeyişi, hor görülüşü, 4 Yöneticilerin öğretmenleri anlamamalan. ' Tüm bunlan olumlu yönde ger. çekleçtirmek Millî Eğitlmde yapüocak reformlara baghdır. Mad Eğitim örgütünde yönetici sorunları dî sıkıntı ıçınde olan öğretmen huzurlu bir şekilde görev yap'amaz. Yülarca eşinden ayn kalan öğretmen (eşi de öğretmen olanlar) lstenilen randımanı veremez. Yöneticiler öğretmene tepeden bakarlar, onu ezmeye çalışırlarsa öğretmen gönül rahatlığıyla, çalışamaa Yerinden olmamak ıçın suya sabuna dokunmayan nice yöneticiler vardır. Işleıi güçleri günlUk politik akımlan izlemek ve davramşlannı bu akımlara göre ayarlamaktır. Öysa yapılacak bir yıgın 1$ vardır. 1 «Millî eğitimimizde gerçek çi bir reforma ihtiyaç duyuldugu kaçımlmaz zorunluluktur.» 2 Öğretmen tâyin ve nakilleri düzenlenmeü ve belli esaslara baglanmalıdır. 3 Öğretmenlerin maddî yön leririe kesinlikle çare bulunmalıdır. 4 Oğretmenler (MUlî Eğitim Mensuplan) Yardırtılaşma Kurumu lrurulmalıdır. 5 Çalışanla çahsmayan aynlmalı, çalışana hakkı verilmehdir. Kısacasl büyük önder Atatürk' Un 1 mart 1923 tarihinde söyledikleri emir kabullenilmeli ve bu emirler yerine getirilmelidir. Nedim ORTA iarla uyculanması salık venı mektedir. Fîkirler v» teklıfle; yadırganacak durumda değildir Kutlama amacının, yurdumu zu, ulusumuzu dış ülke ulusları na tanıtma olduğunu ılerı süren lerın ise, 50. yıl ıçinde «Yurdumuzun, ulusumuıua uygarlık a lanında hangi düzeyde olduğumuzu gösterelim» iddiasında olduklannı seziyoru/. Fakat milletimizir» »' 80 iniıi köylerde bı, « linçsiz olarak ve bir çok mahrumiyetler içinde savaşıp yasamını sürdürme rorunluğunu da hesaba katmalıyız. Bir kısım gazetelerin verdikleri haberlere göre, bugüne kadar hazrrhksız girişüen bu tören . harcamalan için yüz mılyon lira aynlmıs. Acaba yeterll midir? Halkımızın °» 50'si müsbet bilinçten yoksundur. Cumhunyetin faziletlerini, nimetlerinl henüz tadarnamış olduğu içindir ki. Atatürkçülüğü, Millîyetçiliği, Lftikliği ve Atatürk'ün halkçılık, devrimcilik, özgürlük ve egemenlik felsefesinl ciddiyetle kavratma olanağını sağlamalıyız. Bu bakımdan kutlama törenlerınin ağırlık merkezlerini Anadolu yüzeyıne yaymak yerinde olur kamsındayız. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkımızın °o 70 inin okuyupyazma bümemesi, hatta Türkçe bile konuşamaması. bir kısmının mağaralarda yaşaması nedeniyle Atatürk'ün kim ve ne olduğunu, neler yaptığım bilmedjğı gıbı, Curohuriyet ve demokrasiden de habersiz yaşadığını gozönünde tutmalıvız. Garıp ve gerçektir kl, devletimizin başın «Evimize bir haffadır su gelmiyor / TARTISMA ü& aâıa Padışanın varlığına lnanan, köylerimiz ve köylülerimiz vardır. Cumhurtyetimızin 50. yıl törenleri en ücra köylerimizde yaşayan halkımızın cumhuriyete devrimlere ve Atatürk'e karsı inançlannda, düşünce ve dtrygu larında, eylemlerinde genis zıhni biı inkılâp. büyük bir' değl şıklık etkısı ıapabilmesl içter gelen dilegimızdır Cumhuriyetimizm 50. yıl tö renleri nedeniyle dış ülkelerdeı çağnlacak olan divejlilere kar çok İyi hazırlıklı olmadığımı: takdirde, geri kataiışlığımızı tek rar il&n etmeleri muhtemeldir. Buna meydan vermemeliyiz. Bu bakımdan: sınlar Belki favdalanınz. Istanbulu değil kendimizi nasıl D»klı valım"1 Niçin gazetelerde «Su lcmeden öldiiler» diye tefrikalar vayınlanı yor? Suya hasret. Gazeteler, telefonlar su için sorulan ve alınan cevaplar bir çözüm getirmiyor bizlere. Bir haftadır evine tek ' damls su gelmiyen bir kimse ola. rak buna lan komsulanmıı idın» da bu sstırlan yazdım Derdimize çare bulunma^mı i'tiyoruz Ümit TURTÇU 2 nci Orta Sok Hnzur Apt K 3. D. « A • Blok Erenköy M. Nusret Oğunç Kâtip Muslihittin Mh Köro£lu Mevhanesi Sk No: 12. Kat: 3 Fener tstanbol Saçjlık Bakanlığına acık mektup Maddı durunjum ço* «ayıl Bir tane erkek çocuguro var Sag oacaği feJç Cocuk topaU> vor 1^ vaşınds tken relc oldu Samsuns çocult mütehassısm» grtrürdüm Bana iğne tlâç rer düer Çocuk belkı o tlaçlardan belki de kendiHeinOeB topalla v a r a k vürüveblldl Slmdl 5 va* l n 8 ?eldi 7ın« de topalhvor ^u^arda da bellrttHlm zibi maridi durumum rayif oldugundan çocu»umu daha llenve eötüremlvorum. Burıun bana 8 J C va mll 'olabDecek Türklye'nin hiç bir verfnrte tedavlsi müm kün değiLıai?^ < • Alâattin* Çelebi ~^enyurt fcövü CNYE ORDÜ ŞONUÇ Sayın G«zetenizin 11/7/1972 t«rihli ssyısınd» yayınlanan Oskü. darlılarm köpeklerden sikâveti hakkındaki yazı incelenmlş. üskü. dar Belediye Sube Mü<Mrlü5ü n n sünlerde çevrede başıbos dolasan 147 Vopeçin yolr*ediHisin) bildir. miştir Bu konudaki faslivete aratıkiız devam.e^ilaıektediF. <• ' Durumun bu.?ekilde acıklaBnasını rica ederim. SaVfnlnrımftl %*• BeTedlyesi ' Belediyenin açıklaması SONUÇ 1. Tören için maddl ve manevi güç kaynaklarını hazırlamalı, 2. Yurt ve ulusunu seven aydmlarımız, zengin ve varlıklı halkımız. özellikle Kacı adaylarımızm bu şerefli günümüz için katkıda bulunmalan milU bir ıstektir. Yüzbinlerce şehidimizın kanlanyla yoğrulup kurulan Cumhuriyetimize layık olduğumuzu isbat etmek İçin maddl ve manevi fedakârlığınuzı milletçe gdstenneliyiz ömer TALÇIN (Esentepe • İzmir) TESEKKÜR : m m Cerrahpaşa T. F. Ürolojl KUniginde oğlumuz Levent'in | hastalığını teshis ederek basanlı bir ameüyatla İyi eden, munrtaz insan ve usta hekim. Sayın Gunıburiyetiınizîn 50. yılı sorunu « B i z e göre aydın. bildi"*ğinl iyi hilen. bildijhne inanan, Inandıfını savunan ve asla satın alınmayan insandır» fikrini ortaya atan gerçek aydınlara şiddetle ihtiyacımız vardır. TUrk ulusu ancak bu tutum ve fiklrde olan vatandaşlarla kaltanma olanağına kavusabilir. CumhuYiyet paeteslnın «Cum. huriyetimlzin 50. yılını nasıl kutlayalım?» AnkeMUJportajına, tanınmıs tbşilerin ve parti başkanlannın verdiklert ceraplan okuyanlann kendilerine göre birer hükme vardıklanna kuşku yoktur. Verilen cevaplarda hep'sinln 1leri sürdüklert program taslaklan, hemen hemen birbirini tamamlamaktadır. Fikir ve düşüncelert yaklasıktır. Odak noktasmın Ankara olmak üzere kutlama törenlertnin özellikle büvük sehirlerde eenis prosram \ değerll Prof. Dr. Mıızaffer Akkılıc'o* : | • İ Başaslstanı Dr Vnral Solok'a, Müt Narkozitör Dr Yakselen Ongören'e. As. Dr. Halim Hattafa. llgllerini esirgemeyen Klinigin diğer heklmlerıne. Bashemsıre Sfieda »omra'ya. Hemsire Gülaen Usal'a candan tesekkürlerımızı sunarız Nurten BASIlfîLD Ayhan BAŞOGLD ••••••«>««•««••••••••«••••• (Cumhunyet . 5529) Bilimve Teknlk'inİ 57. Ağustos Sayısı Çıktı. Bütün Bayüerde bulunur. TBTAK (Basın: A. 12108 • 19070/5511) Ozğurlnsan ğ\ m%% ¥ aylılcdergi İLÂN • bir sanavicinin goruşu , BÜLENT ECEVİT İN BAŞYAZI5I: • demokraside bunalım • osmanlı 1 1 1 cagında'ov Ankara Sağırlar Okulu Mudürlüğünden 1 Ankara Sağırlar Ofcuiunun eıeKriH sır.hl tesısat »e onanm İşi 2490 sayılı itanunun 31. madrtes) hükümiertne jöre eksiltmeye çıktnlmıstır. 2 tşin feeşif bedeli 30^95.61 Uraaıı. 3 Eksiltme Ankara'da Sağırlar Olrulu bınasmda 11.8.1973 Cuma sünü saat 1030 da vaoılacaktır 4 Bu tşe ait eksiltme dosyası ner gün mesal saatlen içinde Okulda »e Bavındırlık Müdürliifünde a:örülebllır. 5 Eksiltmeye Iştırak için ısteklllertn: a) .972 yıü Ticaret Odası vesikalanm • h) 2.284.70 lirahfc ceçic) temınatını c) BB IIID benzeri ve fcesıt berte» kadar Dir tşi vaptı^ma dair 1s bitırme beleestm d) Taliplerin teminat akçeienm Ankara Okullar Savmanlığı veznesme vatırmaian LUzumlu belgelertnl dilekcelertne ekllverek tattl günlert harlç İhale gününden üç srün önce Ankare Val1!t»lne müracaatla Bayındırlık MUrKlrlügtl lcavıtlanna ıntikal etttrerek. alacaklan veterlik belselerinl teklı mektuplan ile birlikte usulüne »Sre hazırlıvacakları kapalı zarfı ihale «aatinden bir saat önce makbuz mukabilinde ETksiltme Komisyonuna vermeleri lâzımdır. 6 Telgrafla müracaatlar ve oostadakı eecıkmelM kahul edilmez. Keyfiyet Uan Olunur. (Basın: 18883 A. 11Ö4Ü/5518) Iznık Kavmakamhğından 1 îlçemız surları, muzesı (Nilüfer..Hayın îmarrtı) onanmı, idare binası ve WC. inşaatı işi 2490 Şuyılı kanun hükumlerı dabilinde kapalı zarf usulü ile 1.8.I9?2 tKrihlnden itibaren yirmi gün müddetle eksiltmeye konmuştur.. 2 İşin birınci keşif bedeli (200.000) lira olup geçicl temınatı (11.250) liradır. 3 İhale 24.8.1972 Perşembe günü saat 15 de tlçtîmiz Mü ' zesi Onanm İhale Komisyonu tarafmdan yapılacaKtır. 4 Bu işe ait sartnameler sözleşme projesi ve eklerl İlçeırız Muze Müdürlütü ile Kültür Müsteşartığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünde gdrülebilır. 5 İsteklilerin Resml Gazetenm 24.3.1972 gün ve 14138 sayılı nüshasmda intişar etmiş olan eksiltmelere istirak yönetmeliğırnn 3. maddesinde belirtilen A İnşaat belgesini (Aslı) 1 Belge bir kalemde (200.000) lırahk benzeri bir eski eser onanmı işini muvaffaklyetle başanp kabulünü yaptırdıkJannı veya idare ve denetledikleri ifade edecekttr. 2 Veyahut istekli Yüksek Mühendis Yüksek Mimar, Mutıendis Mimar veya Mimar alacaktır B Yapı araçları bildirlsini (Örnek: 1) C Sermaye ve kredi olanaklannı açıklayan mali dururo bildırisi (Örnek: 2 ve 2 a) D Teknik personel bildırısıru (Örnek: 3) E Dılekçemn verıliş tarihinde elinde bulunan tşlerl bildirir taahhüt bildirisini (Örnek: 4) dflekçesine ekliyerek, resmî tatil günleri ile ihale tarihi ve son müraeaat günü harıç en geç alü gün evvel Mill! Eğitim Bakanhğı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne müraeaat ederek ye, terlik belgesi almaları şarttır. Dilekçelere belgeler ve beyannameler eklenmesi mectruriyeti sebeplen ile telgrafta yeterlik belgesl kabul edUıcez. 6 tstekliler teklif mektuplanna yeterlik belgest, Ticaret Odası vesikası ve teminat mektuplarını ekliyerek eksiltme saatınden bir saat evvel Onanm İhale Komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır Postada • vukubulaeak eecikmeler kabul edilmez 7 Bu işe ait şartname îznik Müze Mudürlüğünden 9 lira karşılıftında satın alınabilir. (Basın: 18949/5514) ^sas? " " "" Cumhunyet 5523 . ÇELİK KONSTRUKSİYON İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR Etibank Genel Müdürlüğünden Bankamızca Antalyada Yapürüacak olan Marangozhane binası, Mdl?eme Anbarı ve Stok Sahası Salaşı Inşaatı sabit birim fiat esası üzermden eksiltmeye çıkarümıştır. 1 Eksiltme 28 Ağustos 1972 Pazartesi günü saat (15.00)de Etibank Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 2 Işin Uhmini keşif tulan (1.525.000. TL.) olup, geçici teminaü (69J00. TL.) dır. AOANA BÖLGE PAMUK ARAŞTIRMA ENSmÜSÜ MUDÜRLÜĞÜNDEN Enstıtümüz lhayacı bulunan TJ& onsluk fcanaviçeden 150.000 metre, ayrrca kalınhğı 1, senişlifl 20 mm. ve 1 metre uzunluğu 140150 gr. gelecek prese çembertnden 100.000 teg kapalı zarf usulü ile satın alınaeaktır. 1 Kanaviçenin bir metresinin muhammen bedeli 430 kurus olup geçicl teminatı 29550. TL. çemberin muhammen bedeli 470 kurus ve geçicl teminatı 22550. Uradır Teminatlar İhale saatinden önce müessese vezneslne veya Adana Zlraat Ban'iasındaki 295 savılı he«ba vatınlabilecegi sribi banka teminat nektubu da rerilebllir. 2 Her fkl İhaleye de girebilmek için 1972 nlı Ticaret Odası TCSikası Ue birlikte çember için avnca standartlara uygunluk beleesl Ibrazı şarttır 3 İhaleler kanaviçe 10.8.1972 Persembe günü saat 9 da çember ise avnı gün saat 11.30 da EnstitUrnüzün Adana Karasoku ma>iallesj 102 Sok No: 10/A dakl bürosunda vapılacakör. 4 Mevzuata uygun oiartR ?e ajm ayn düzetıleneeek teklif mektuplan ve ilişik belgelerl havl zarflann 3. cü maddede toplanacak komisyon», thsle saatlnden Bnce tevdr) vey» Bölge Pamuk Araştırma EnsöttisU P.K. 45 Adan» •dresinöe bulundurulması pereklidir Her ne «ebeple olursa olsun. belll saatlerde Komlsvona revrll edilmemls tekliflerle gostada vâki çecikmeler nazara alınmaz 5 Bu İse ait sartnameleT mUdürlükte 3 cü maödede belirtilen adrestekl şehir büromuzds re Hacıali tsletmesi Çırçır Fabrikası dahilive memurlufumîs mesal saatlerl dahlünde eörülebilir 6 Müessese 2490 savılı kanuna tabi olmsriıgınrlan thaleyı yapıp yapmamakta serbesttlr (Basın: Ç. 957 • 18950/5515) 3 Eksütmeye girmek için ijtirak belgesi alınması şart olup isteklilerin, a) B gurubundan en az C . O . O . TL.) lık müteahhitlik 20 00 O karnesi. b) Bir defa da benzeri bir işi ikmâl etüklerine dair belge c) Eksiltrne şartnamesinln 8. maddesinde belirtilen vesikaiar. ile birlikte ihaleye iştirak belgesi alrnak üzere 8 Ağustos 1972 Salı günü saat U7.00>ye kadar Genel Müdürlüğümüze müraeaat etmeleri lâzımdır. Bu Urihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmiyeceği gibi, noksan vesika ve telgrafla yapılan müracaatlar da dikkate alınmaz, 4 İhaleye istirak belgeleri 24 Ağustos 1972 Perşembe gününden itibaren Sıhhiye Hanımeli Sokak Ko: 49'da Etibank tnşaat Dairesi Başkanhğından alınabilir." 5 Tek'iflerin eksütme günü saat <14.00)'e kadar Bankamız Umumi Muhaberat Servisine verilmi» veya gonderılmij bulunznası lâzımdır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 6 Eksiltme dosyaları Ankarada Bankamız İnşaat Dairesinde v» Antalyada Ferro Krom Tesisleri Müdürlüğünde görülebilir. 7 İhaleye işfırak için ihale dosyası satın slınması şart olup, do* yalar eksiltme ğttnü saat (12.00)ye kadar Banhamız inşaal Dairesinden (200. TL.) mukabilinde satın alınabilir. 8 Bankamız 2490 sayılı kanuna tâbl değildir. (Baan: A. 12202 19173) 5511 SPOR, TOTO Teskilât Mudürlüğünden 1 Teşkılâtvnu 4141V buuesı ıçın Kupah iaıfld lekiif alraa u^ulü ile proje esaslarına göre çelik raf yaptınlacaktır 2 Sartnameler hel .gün mesaı sastlen dahılınde Spoı • Poto Teşkilâtı Levazım Sube Müdürlüğu ile tstsnbu) ve Izmiı Sube Müdürlüğürıden temin edüebilir 3 thale 14.8.1972 günu saat 1600'da An kar» Yenışehıı Mıthatpaşa Cad No: S8*deld Spor Toto Teskilâb Satın Alms Komisyonu Başkanhâmds vsDilncaktır 4 thale konusu ışm muhammen bedeli «MJUUO. (Ddrtyürbuı) TL sı olup geçici teminat] 16.600. (Onaltlbinl TL sjdır 5 thaleye tstirsk edeceklerin Ticareı veys Sansyı Odasınn ka. yıtb olduklarına daiı bir belgenin ibrszı ve bo beltzenin 197? »ız«sine havi ölması şarttır 6 Usulüne göre hazırlanmış teklil zarflan ihale saatınden bu saat önce Teskilî» Satın Alma Komisyonu BaskflDİıema verilmes) sarttır Postadaki gecikmelerderi Teskilst sonımlıı degildir 7 Teskilât 2490 sayüı kanun hükömlerine târıi olmavıp ıhaleyt vspıp vapmatnskta veva en uvsrun feklifi tâvinrle «erb«>«trir (Basın: 19115 • A. 12167/5516)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog