Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makale



Katalog


«
»

azız nesın Bİrkoltuk nasıl devrîlir Yüzlİrayabirdeli BJLGI VAYINEV! umhuriYe ü u r u c u s u : ifUNUS NADİ Agustos son okuran sevinçle fcaçmnak istemiyorsaı sJsinin ASustos savı: »an, ya da «Varlık Yaj caddesi İstanbul» adresindı teyin. ' (îlânolık: 8472> 49. yıl, sayı: 17238 Telgrâf ?e mektup adresl: Cumhuriyet IstanbuJ Post8 Kutusur îstantral No. 24G Telefonlar 22 42 90 2 2 4 2 3 8 2 2 4 2 8 7 2 2 4 2 98 23 42 09 1 Ağustos Salı 1972 BağKur'a prim ötieme, 1 Ekim'de başlıyor tZMİR, (Cumhuriyet Eje Börosu) Çalısma Bakanı Ali Rızs Uzuner, «BafKur sosyal jüTcnlikten yoksun gtniş bir topluluğa mutluluk sağlayacaktır» demıştîr. Bır îzmir gazetesine özel demeç veren Uzuner. esnaf ve sanatkârlarla birlikte dığer bağımsızların 1 Ekim tarihinden itibaren pnm ödemeye ve sigorta yardımlarından yararlanmaya başlayacaklarını açıklamış, «Bu yardımlann kanunda yazılı k o şullar içinde olacağmı» belirtmıştır. Ali Rıza Uzuner, yurt dışında çalışan işçilenn sosyal, ekonomık. kültürel sorunlannın çörumlenmesi için gerekli çalışmalar yapıldığını beürterek, sun lan söylemi'jtır: «Göreve başladığım günden bu(tünc değin, üzerinde önemle durduğum konulardan biri de yurt dışında çalışan işlerimizin sorunlan olmuştur. 1972 bütçesinde işçilerin sesyal ve kiiltürel gereksinimlerl için gerekli (Arkası Sa. T, Sfl. 4'te) Melen, bir sanayi bankası daha kurulacağını söyledi Keban'ı gezen Başbakan «Tek işveren, tek patron devlet olan bir r e j i m istemiyoruz» Hayvancılığımızı bugünkü haliyle bıraka* mayız. Aksi halde et ithâl zorunda kalırız» 6AĞUST0S Nadir Nadi yazılarına başlıyor Oktay Akbal Turhan Selçuk Mehmet Barlas Sadun Tanju Prot. Hıtzı Veldet Velidedeoğlu Raut Mutluay Proi. Ahmet Şükrü Esmer 4 Yatırımloro hızia devamo mecburuz. KEBAN (Elâzığ). (aa.) Elâzığ ve çevresınde bır geziye tıkan Başbakan Ferıt Melen, dun sabah Keban'a gelımş. burada vaptığı konuşmada, «Tek işveren, tek patron devlet olan bir rejim istemiyoruz» demıştir. Artan nüfusun, sanEyılesme yoluyla beslenebileceğıni belırten Melen, sansyileşme yolunda vatırımlara büyük bir bızla devam etrhe zorunluğu üzennde dunnuş > bu amaçia ikıncı bır Sanayi Kalkınma Bankağı' feurulması ıçın vera bır tasarınırı ele alındıfını aOklamısjır Başbakan Melen. navvâncılıgın geUştıfirtnesı konusunda da tedbırler ahnrtasmın «art olduğunu bıldirmı? ve «Ha>\ancılıjfrmızı bupönkö halivlc bırakamavız. Aksi haFde Tiirkiye 1980 Tilında et Hhal etmek mecburi\etinde taiaeaktır» şeklınde ko. nu'muştuT. ^ Başbakan* Melen, beraberınde Bakanlar oldugu halde dün sabah Keban'a gelmıs. baraj insaatında incelemeler,de buhınmuştur. Başbakan Ferıt Melen Keban'da bir konuşma vaparak, halkın bır araya gelerek Holdmgler kıtfmasını savunmuş. halka açık şırketlenn arkasında devletın veva devlete aıt bır kua 1. Sü 5 de) Yenî bir vazı dîvîsî BIR CUMHURIYET'in MACERASI SAMIM KOCAGÖZ'ün romanı IZMIR'IN İÇİNDE YILD1Z İNCESU'nun romanı DOKTOR CEMİL Bakırköy'de bir inşaatın iki katı çöktü Bakırköy Şirinevler'deki «Goksu Pavyonu»oun ek insaatı dfin saai 21 nrslsnnda çökmüs, 2 lşçi afır yaraluımıştır. Rahmi Aksu'ya ait pavyonuna «k olarak yapılan inşaatın üç ve dördüncu katlarında meydana gelen çökme sırasında enkaz altında kalarak yaralanan işçiler; Hasan AlUn (24) ve Rüstem Bulut (35)tur. İnşaatın çökme nedeni, henüz anlaşılamamıştır. Yaralı iki işçi hastaneye kaldınlarak tedavi alUna almmıştır. lnşaatta çalışan işçilerin işlerini bıraktıkları bir saate rastlaması nedeniyle çokme sırasında can kaybı olmamıştır. İnşaatın salıibi Rahmi Aksu, yakalanarak soruşturmaya başlanmıştır. Çoken ınşaatta bugun incelesıe yapılacağı bıldirilmiştir. § €€ Azot Sanayiı'nin = gübreyt bır spor kulübü DEVGENÇ Da\ası'nda Askeri Savcı, 60 sanıfca 8 15 yıl, 62 sanıga da 5 12 yıl arasında hapıs cezası verilmesini istemiştir. Sanıkların Öiger eylemleriyle beraber istenen cezalar ise, 36 yıla krfdar varmaktadır. Fotofrafta, sanıklardan bir kısmı, dünkü durnşms sırasında.. Toplum ve insan Samim Kocagöz «tzmir'in tçindey römanında politik ve sosyal yaşantıyı eleştiriyor Hikmet ÇETİNKAYA Koca koca apartmanlarda ödü kopar Samim Kocagözii Hani boncuk mavtslntn o dı yumsuz görünümti vardır y gün battmında. Hanl nar çiçel lennin san eüle uıadı vardır • tarifsiz tşte böyle bır tutktıy yürek gıbi Alır Kocag««"ü B fa gölünün reşiline gdtürür ' da o tek Katlı Saloz tıpı evın kitap dolu aydınlık odasına; c DI sıkıldığında odasıvla sarm dolaş bahçesıne.. O Sata2 apı evtnin tam öa ne, vanj Dahçesıne apsrtım dıkmelj ısterleı. Dıretır Koc gbz, Danıstaylara oaşvurur s sanır. ytoe mahJîemelıls oluı ledlye ile Simdılerde uâlâ s rer mahkeme. Yazar KIŞI SÜS dığı zaman kendıtıi toplamı rahatlamak tster. Bançesı v: Çiçelderi var Kocagöziın L ' burada btuur kendini Ya apt tunanl DüşünÜD bıı tez vedı c) fcatındasınız Bır vere tafc mış bafanız salem oynamıj ak Sâğıtta Napacaksın şıır yedincı katta' Barkona c'ksaı ba$mi2 döner asansöre btaî nız daha da çıldınrsınız Ha degı) mı Kocaefte'. M | aracılığiyle scttığı idöio edildi tZMİR, (Cumhuriyet Ege Biirosu) j g | = düş görmeyi severj Adalet Bakanı, basın ozgıriugu konosunda TGS'ya cevap vwdi ANKARA, (THA) Adalet Bal;anı Fehmı Alpa«lan. dun bır demeç vererek, Türkıye Gazi't^'.ler Sendfkası fstanoul Şube^inîn basm bzgurluğu konusUTida yavınladığı ikincı bıldırivı c?vaplanaırmıstiT. Aloaslan sunları so\ lemistir: «Rssın 6z;ürlü|ıi ile iİRİIi olarak Türkive GaıcJeciler Sendikası tstanbul Sub«?*inin vavınladıjı ikinci bildiri kar«;:..nda Turk kamuoruna bır kısıır; «er(Arkası Na ı "n I tr I SanMardan 75?inin İutııklıı, . 28?inin firarda olduğıı anlasıldı • , : ^. . 154 sanıklı DevGenç Davası başladı Saat lO.05'te sanıkların yoklâ'ma ve kimlik tesbitiyle duruşmaya başlanmış ve bu arada sanıklardan 75'inın tutuklu, 28'inin de firarda olduğu anlaşılmıgtır. Aynca 5 sanık da duruşmaya gelmemıştır. Firarda oldüfu bildırilen 29 uncu sanık Âdil Ovahoğlu'nun ise, «Hisar cinayeti»nde öldıirülen genç olduğu da dgrenilmiştir. (Arkası Sa. l.Su 1 de) Iî4 sanıklı «DEV GENÇ» câvasmm (tunışmasına, dün Davutpa;a Kşlasindakı tarıni .Hımkar Kasn'nda», istanbul 2 Numaralı Sıkı yonetım Mahkemp^i ıçın ozel clarak hazırlanmı? kubbeli salonda baslanmıştır. Topçu Albay Kumtaz Onay, Duruşma Yargıcı Bnb. Ferruh Şenerdem ve u»e yt,ıgı< Enb Hsmdi Öncüloğlu'ndan olusan Mahke rnede. ıddıa makamında ıs« Sıkıyönetim Askeri Savcılarından Yrb. Nacı Gur. Yrb. Doj,an Duigergü, Yzb. Metin Yurdabak ve Dz Yzb. Ülgen Sozen ycı alnaıştır Aydın CHP milletvekili M. Ke= mal Yümaz", hükümete bağh ktıru = luşların üreticinin Uitiyacı olan şş; bazı malzemelerin fiyatlarının arttı rılmasına âlet edıldığını cjne s ü r = müş, Kiitahya Azot Sanayii Mües = sesesi. suni gübreyi. Külahyaspor = aracıbğiyle satmıştır» demiştır. M. Kemal Yılmaz, yaptığı açıkla = mada, Ticaret' Bakanının «Tanm ^ iirünlerinin fiyatlarını arttırmak ^ yerine, girdilerin maliyetlerini d ü = ş u p n e k yolunda tedbir a k y o n ı z . = şeklindeki beyanını cevaplandıra rak şöyle konusmuştur: ^ ^ • Traktör Gyatlan kaşla göz ara= smda i bin lira arttırılmıştır. Ta= rım ilâçları hileli v e karaborsaya ;^ düşmüştür. B u y ı l zamanmda g ü b ^ = re bulnnmamış v e köylii ihtiyacı ^ S olan buğdayi yiiksek fiyatla satın almak zorunluğunda bırakılmıs ^ ^ tırji ' = (Arkası Sa. 7, Sü. S de) = SAMfc» KOCAGÖZ | Kocagöz'ün romancıhğı Rauf MUTLUAY Sanat anlayısını özetlerkcn Samim Kocafeöz, «löresel, lürk toplumuna adanmıs, insan sevgisine bağlı bir anlayışla otnz yıldır yazarım. Bu aniayışın ayrıntısı,'tekniğira, üslubumdun der (Tiirk Dili 206, Kasım 1968). «Yağmurdakı Kız» (1967) adlı kitabıyla Türk Dil Kurumn Hikâye ödülünü kazanması üzerine yaıdığı yazıdb kendini anlatırken, hikâye ile romanın türsel aynlıklarına da dokunur: «öyküde konunun snlatımına tümeelerde derin ve genij bir anlam vermek gerekir. Roman tfiründeyse, anlatıma, tflmcelerde aynntılann eelisnresi bir snlam ka. zandırır.» Gerçekten Samim Kocagöz'ün edebiyat hayafı, bizdeki bemen bütan erneklerin tersine, bikâyeyle değil romanla başlanJış, sonra iki tiirde de aynı verimlilikte sürmiistür. Gerçi yirmî iki yasin ürünü olan ikinci Dünya <1938), simdlkj gerçekçi tutomuna uyan bir başan baslanfıeı değildir; anta bemen ardından ge^len Tellı Kavak (1941) bikâyelerini okuyanlar, o yülarda kökünden yenileşme.Ve baslayan edtbiyatımızın güvenilir tanıklanndan birini vaktitıde bnlmakla «evinmişlerdir. Bu ilk nikâye kitabında göze çarpan özçünlük, yedi kusakhk köldü bir yerleşmenin, Söke dolaylanndan yazara kazamlırdığı yöresel gerçekçilikti. • tstanbul ve Lausanne'daki yiiksek öfrenim yıllan, Kocagöz'ün çerçekçiliğinl, yaşadığı toprakların coğrafya ve tsrih geçmisine uzanan kaderini atama velun»1 yöneltti. (Arkaaı Sa. 7, Sü 6 da) YUNANİSTAN'DA 47ÜYELİYENİ KABİNE KURULDU ATlNA, (a a) Yunan Hükumeti. dün sabah uzun süren hararetlı bir toplantıdan sonra Başbakan Yorgo Papadopnlos'a Kabinede ıstedıji gibi geniş değışiklikler yapma olağanını sağlamak uzere, topluca istifa etmiştir. Başbakan ve Kral Naıbi Papıdopulos, eğleye doğru. yenı kabinenin kurulduğunu ve ancKç tıgıni açıklamıstır. (Aıkan S*.7, Sft 7 de) PAUL HENRt SPAAK = Eski NATO | Genel Sekreteri j | Henri Spaak öldü ^ (DIŞ HABERLER SERVlSt) BRÜKSEL NATO' eski Genel Sekreterlerinden ve ayrıca Belçika Başbakanlığı yapmış olan Paul Henri Spaak geçirdiği böbrek rahatsızlığından kurtulamıyarak dun ölmüftiir. (Arkaaı Ss.7, Sü 7 de) = İZMİR'İN İÇİNDE «tzmır'ın tçmde» romanı n •konuşuyoruz Samim Kocatrto Bu yedincı rtMnaru vazann li yılmda razmaya başladıeı « mırin tçinde» dığer romanlar dan ayn WT özellik taşıyor K cagöz şlmdlve degln vazdıfı yapıtanda fcl bunlann vec öykü köy aerceSinJ vansıtm (Arkası Sa.), SB 7 < aynlaalar y«nl tuıü kuruyer. Basın TAZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog