Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Yavrunuzun Evde Okul Ödevi Yaparken ve Butün Öğretim Hayatında En Çok Yararlanacağı Eser, RENKLİ ÜLKÜ OKUL ANSİKLOPEDİSİ'dir Taksitle de Satılır. Toptan Sarttş Yerleri" Istanbul'da Babıâli'd* OCAK KITAP DAĞ1TIM ŞTİ. ve BATEŞ Vayımlsyan: GÛVEN BASIM v« YAYINEVİ Istanbul Cilt Halinde Çıkm/jt/r. umhuriye Eurucusu: ittJNUS NADİ AO ...l ....... i v / ı n ı 48. yil, Sayi: 1 7 0 9 4 Telgraf ve mektup adrfesı: Telefonlar: 22 42 90 Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No. 246 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 n ve SOZLUKLERj TEUFFUZLU RESİMLİ SİZIÜK , 50 «retlel 20.TL TL. • FfRJtSİZCAIİKIISU iTİHMCE tftSİIi, (AKCİT) 750 i . . •ALMANCATÜRKOE TELÂF (DILMAN) 40.000keliroe, sena.432 sayfa, nefis bez c ı l t O KİTM>C1UR8AN «A'lltlZ.fiDEHEU I " ' • SİPARİS M E R K E Z İ : .^.ANKARA CAD. No. 622 SlrtaciİSTANBUL. •«*. n . . . . l . j , 9 M a r t Perşeitlbe ÖĞRETİM YAYINEVİ intihar sebebi araştırılıyor Yüksel Menderes'in naaşı otopsi içln evden çıkankrken. Ön plânda Sadettin Bllgiç görülüyor. (Telefoto: A.A.) Kıbrıs'ta Makarios ve Grivasçılar ı aıasmda çıkan ! çatışmada yaıaiaoanlar oldu I Sait Arif TERZİOĞLU bMdiriyor LEFKOŞE Ada'nın çeşllli bölgelerinde dün sabah nümayişler yapümıştır. Limasoldaki nümayisler sırasında Makarioscularla Grivas'cılar arasında çaüşma çıkmış polis yaralananlan hastaneye gotürmedıği için yaralılar uzun süre sokaklarda kalmı&Iardır. Lefkoşe'de Metaksas meydanında toplanan nümaylşçilerin otomatık silâblı emniyet kuvvetleri tarafından rauhafaza altına alınan Yıman Buyükelçilıği önünde gosteri yapmasına müsaade edilmemıştir. Başkonsolosumuz, Senatör ile görüştürülmedi PARİS BÜYÜKELÇİMİZ BEYAZ ZEHİR KAÇAKÇILARINI KORUDUGUMUZ İ D D İ A S I N I «NEFRETLE» REDDETTİ FRANSIZ POLISI SENATÖR BAYHAN HAKKINDA 3 KONUDA ACELE BİLGİ TALEP ETTİ DP Genel Baskan Veküi olan Yüksel Menderes, havagazı Xuksel Menderes 1965 yılında bir kongred*' ile intihar etti I Yüksel Menderes evinde 5lü bulundu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bayhan için Türk avukat istendi ! ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ANADOL'UN SAHİBİ MEHMET ÇELİK İSTANBUL'DA YAKALANDI I I Çek silâhlan Makarios'un, Çekoslovakya'dan ithal ettıği sılâMardan uir kısmının sivıl şahıslara dahi dağıttığını bazı gazeteler iddıa et Fransa'nın Nıs şehnnde nalen gözaltmda bulunan MHP Niğde . Senatbrii Kudret Bayhan'a avukat tutulmasının yararlı olacağı ko I nusunda Paris Eüyükelçılıtinden gelen tavsiye, dün Dısısleri Bakan | lığı urafınian Cunıburıyet Senatosu Baskanhgı aracılığı ile Bayhan (Arkası Sa. 7, Sü. 2 d e ) | aüesıne ıletümiştir. ö t e yandan. I A Kudret Bayhan ile konuştnakl ıçm dün Nıs'e giden Marsilya. Başkonsolosumuz ile MHPIi I Senatör temas etüriimemiştir ' Kanunun Uk sorusturma sıra1 (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) I I NlPCİC bugün yargıç Fransada, yarım mılyar lira değerındeki 146 kılo baz morim ile ele geçırılen 34 hK 936 plâkalı «Anadol» marka otomobiiin sahibi olan ve şofor lbrahim Ikıer* e yurt dışına çıkma iznini Noter aracıhğı ile veren Çelıker Kollektif Şirketi sahiplerinden Mehmet Çelık, ün Istanbul'da. Nar kotik Büro elemanlannca yakalanmıstır. Yetkılılerden a'man bılgıye gore, polls tarafından yakalanan Mehmet Çelik hakkın daki soruşturma büyük bir gızlllık icinde surdürülmektedır. ölümü konusunda çeşitli görüşler öne sürüyor Demokrâtık Parti Genel Başkanvekıli ve Âydın Milletve'kıh Yüksel Menderes. oturmakta oîduğu Kivaklıdere Güney Apartmntınıır teras katındakı daıresınde tfım ssbsh ohi olaTSk butnnmustur. Eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in oğlu olan Yuksel Menderes'in gece mutfaktaki havagazı musluklanm açarak holdeki sedıre uzandığı ve kendısini zehirlemek suretıyle intı. har ettiği tesbit edilmiştır. Başucunda babası Adnan Men deres'in resmi asılı bulunan Yuksel Menderes'in intihar ettığı sedırde bir de mektup bulunmuştur. öğrenildigıne göre bu mektubun bır paragrafı şoy. ledir: «Haystta kaderin bntfin kötü cilveleri beni buldu. Kötj hâdiseler karsısmda daha faıla tahammül gösteremiyeceğinı Artık yasama göcnmü kaybettim.» m ERİM VE PARTt LtDERLEKİ Ola\a Ankara Savcılığı ve OLAYDAN DÜYDUKLARI Emniyet Mudurluğü Cınayot UZÜNTÜYÜ BILDIRDILER Masası detektiflerl el koymuş olum şekli ve sebepleri hakkmda genış soruşturmaya başlamıs ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) lardır. Dün evinde olu olarak bulu. onune çıkarılı/or NtCE MHP Nığd'e Senatorj Kudret Bayhan, bugun oğleden sonra Nice'de «UTBçtnmcu mad delere ili?kin kannnUn çiğneme iddiasıyle» yargıç onune çıkarılacaktır. Gerek Senatör Bayhan, gerekse otomobiiin şofdrü tbrahım Ikier, suçlamayı reddetmekte ve otomobılde uyuşturucu madde bulunduğundan haberleri olmadıgını ileri surmektedlrler. ö t e yandan, baz morfınin ele geçırıldiğı otomobiiin şoforu tbrahim Ikier, ılk ıfadesinde otomobilinde tstanbul'dan binmış ıkı yolcu daha bulunduğumı ve bunlann Torıno'da indiklerını soylemisse de bu husus Italyan pohsince doğrulanmamıştır. Fransız polis kaynaklarına gö (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Yakın çalışma arkadaşlan, Menderes'in nan Aydın Mılletvekılı Yüksel Menderes içın DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeylı, «Kıymetli bir arkadasımm kaybetlik. Üzüntümüz bü}üktür» d e . mıjtır. A\nı konuda konuşan Yuksel Menderes'm yakm çalışma arkadasları, Menderes'ın hayata yakından ve sıkı sıkıya bağlı bırı kıçi olduğunu, intihar, etmesi için aılevi. sıyasi, maddi ya da manevi hıçbır sebebın bulun. madığını, bir gece once kendısıyle telefonla konuştukiarını, ifitihar edebilecek bir havası bulunmadığını soyleraişlerdır. ' DP Konya Mılletvekıli ve Yuksel Menderes'in yakın arka. daşlanndan Necati Kalaycıoğlu, (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) • Ceset sabah bulundu Babasının Başbakanlıgı zamanında yaptırdıgı şınıdikı Şılı meydanmda bulunan ve halen Endonezja sefaretı olarak kullanılan koşkun hemen 200 metre yakınındaki Güney apartmanınm 10 numaralı teras katında uzun (Arkası Sa. 7, Sö. I de) Berrin Menderes; ölum haberini ağlıyor ve yüıünü saklıyordu. duyduktau sonra îüksel Menderes'in katına çıkarken (Telefoto: THA) Toprak kaymasından iki çocuk ö/c/ü, beş yaralı var GazLosrnanpaşa'da dün öğle üzeri meydana gelen toprak kayması, ıki çocuğun olumüne. beş çocuğun da yaralanmasma yolaçmıştır. Çukurçeşme Caddesı Bağlar Sokakta Hakkı ve Faık Özay'a ait arsada yapılan hafriyatta kümelenen topraklardan bir kısmı kay mış, toprak kümesinin önünde oynamakta olan çocuklardan Mus | tafa Akyüz (11), Hilmiye Ateş ] '6ı toprak altında kalarak ölmuşlerdir. Aynı yerde oynamakta olan îrfan Hçin, SerpU Elçin, Hasan Özbil. Halim Toplu ve Ercan Ser best de yaralanarak hastaneye kal dlnlmışlardır. Olayla ilgili olarak soruşturmaya başlanmış ve hafrıyat sırasmda gereklı tedbiri almadıkları ileri sürülen arsa sahipleri Hakkı ve Faik Özay hakkmda kovuşturmaya başlanmıçhr. Sosyal konutlar için Emlâk Alım Vergisi % 3.5'a indirildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Vergi tasanlannı goruşen v3eçıci Komisyonda dün emlâk aum vergisi tasansmda bir değışıklık japılarak sosyal konut edmmelennde vergı oranınm binde yetmısbeş yerine binde otuzbeş olması kabul edılmıştir. Geçici Komisyon, verginin mesken alımlannm belediye sınırları içinde veya dışmda oluşuna göre muafivetlere uğraması hakkındaki hükmü de kaldırmiftır. Bunun ye rine 100 metrekare ve alım değeri yüzbin liranın üstünde olmayan konutların sosyal mesken sayılma (Arkası Sa. 7, Sü. i de) Edebiyatımız bir roman daha kazandı Bu romanda çağ daş aşk kavramının basit, fakat yapıcı göriinümleri ortaya konuyor YAGMUR İNCEDEN Yazan: Afşar TİMVÇİJS Bugün 4. Sayfamızda MENDERES KİMDİR? ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yuksel Menderes 1930 yıiında Ankara'da doğmuşhır. HukuK Fakültesım bitirdıkten sonra Cenevre'de Seiences ?olitıques yapmış, daha sonra Dışişleri Bakanlığında görev alarak, Belgrat Büyükelçüigi Başkâtipüğmde bulun muştur. 19«5 yılında Aydın'dan AP Mılletveklli seçilen Menderes, ıki devre üstüste railletvekilliği yiprtuş, daha sonra bir grup .ırkadaşıyla AP'den aynlarak DP'nin kuruouları arasmda yer almıştır. Dul ve 2 çocuk babası olan Yuk sel Menderes intihar ettigi sırada, yanı düne kadar, DP'nin Genel Başkanvekıli ve Aydın Milletvekıli olarak görev yapmaktaydı. Bakir ihtiyacmı gosteren grafik Etibankhn üretimi düşerken, bakır ihtiyacı her yıl artıyor CUMHURÎYET HABER SERVÎSİ Türkiye'de bakır üretimi her yıl biraz daha gerilerken, bakır ihtiyacı sanayileşmeye yönelmenin sonucunda büyük ölçüde art maktadır. Devlet Planlanıa Teşkılatı, Sanayi Bakanlıgı ve ilgili meslek kuruluşlannın yaptıklan tacelemelere göre Türkiye"nln 1972 jnlında her ay 1700 ton bakıra İhtiyacı olacaktır. Bu da yılda yaklaşık olarak 20 bln ton eder. Etibank, 1972 yılının mart ayından itibaren her ay lç pıyasaya 1500 ton bakır vermeyi taahhüt etmiştir. Bir an içın bunun gerçekleşeceğini düsünsek blle, Etibank'ın 1972 vılının 10 ayında, lç piyasaya verpcegi 15 bın ton ba(Arkası Sa. 7, Sü 1 de) «Basın» Dördüncü kuvvetin siyasî anatomisi 5. Sayfamızda «Gecekondu önleme» inşaatında milyonluk yolsuzluk tesbit edildi ANKARA, ( M . ) Cumhurivet Senatosu Ara?tırma Komisvonu, Gülnar İlçesındeki «gecekondu önleme» ınsaatında yapılan milyonluk bir volsuzluğu ortaya çıkarmıştır tçel CHP Senatonı Dr l.iı»fı Kılsen'ın n(Arkasi Sa 7, Sü. 3 de) • 1 NUMAIHL1 SIKIYÖNETtM MAHKEMESİ SAVCISI, İRFAN SOLMAZER, ERKAN DİRİK, SARP KCRAÎ, RÜHÎ KOÇ, 1BRAHÎM ALTUG, HASAN ÇETİN, AHMET ÇOKER. SELİM IALÇINER VE ŞtNASÎ »IAKTAV HAKKINDA İDAM CEZASI t S TEMİŞTİR . [FOTOÛRAFTA, SANIKLARDAN BİR KISMI DURUŞMA SIRASINDA GÖRÜLÜYOR...] 84 sanıktan 9'u için idam istendi A. BİLGİ Anavasal düzeni zorla değıştirmek amacıyla Rizli örgüt ve eyleme geçmek suçundan sanık 84 kişinin dan, tstanbul 1 Nıı maralı Sıkıvönet:nı Mahken.esınde yapılan duruşmasında, 233 sayfalık idcLananıesinln son beiümünO okuyao Askeri Savcı 9 fcişlnin idamını Isteraiştir Askerl Sava Yb. Selâhattin Fırat tarafından olüm cezBsına çarptınlması fstenenier şunlardır: Eskl MBK üyesi trfan Solmazer Em. Dz. Tğm. Sarp Kuray. ür Tğm Erkan Oirik, DevGenç fisk) G«JP' Srkreterı Ruhi Koç Em L)z Tğm Ahmet •' . . "' . (Arkası Sa 7. Sü » de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog