Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Yavrunuzun Evde Okul Ödevl Yaparken ve Butun Oğretım Hayatında En Çok Yararlanacağı Eser, RENKÜ Tenses ÜLKÜ OKUL ANSİKLOPEDİSİ'dir Taksitle de Satılır. Toptan S« ş Yerlerı istanbul da BabıSlı d« OCAK KITAP DAĞITIM ŞTİ. ve BATEŞ Yayımlayan GUVEN BASIM vsYAYINEVIIsttnbtl IThdfc Usage ni; za ornek ve bu kıtaçıktı. 330 Sayfa 20 Lıra SANDER ÎAYINLARI tstanbul tlândllk 6552/1576 Cilt Halinde Çıkmiftır. Kurucusu: YUNUS NADİ 4ö. y:l, Sayi: 17093 Telgraf ve mektup adresı: Cumnuriyet tstanbuJ Posta Kutusır tstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 8 Maft 197/J Komisyon, Taşıt Gider Vergisinde indirim yaptı Büyük baz morfin kaçakçılığı Ppiüng House Squa«, Lond«ı.EC4P 4DLTdephon«.0! 2362000 Posaport harçları zammı da 7 . 100den 7.50'ye indirildi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Vergı tasarüanm gorusen G«çıcı Komisyon dun de Fınansman Kanununda ongorulen değışıklık]en goruşmeje devam etmıştır Dunku çalışmalar sırasında taşıt gıder vergısı eşıt hale getırılmış, pasaport harçlarmda yuzde 50'ye \aran bır artış kabul edılmısUr Bu arada turızm kuruluş ve ışletme belgelerı ıçın de yenı harçlar ongören değışıklılder berumsenmısür Dun saat 10'da çalışmalarına başlaj an Geçıcı Komisyon, taşıt gıder vergısını yenı esaslara bağlayan maddede yaptığı bır değışıklıkle vergıyı yuzde 20'den yüzde 15'e ındırmıştır Yapılan degışıklığe go (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) Şoför t ki e r , otomobili Münih'te garaja için e m i r aldığını teslim söyledi patronu Çelih?ten Senatör Bayhan, «Oto» mobilde uyuşturucn madde olduğunu bilmiyordum. lf için geldim» dedi Senatör Kudret Bayhan Nis'te tutuklandı KUDRET BAYHAN mensupları gibi düşünmediğini gösterdi DIŞ HABERLER SERVİSİ Turkıye'mn gosterdığı sert tepkı uzerıne Ingıhz basını agız değıştırırken, bırçok İngiliz, gazetelere yazdıkları mektuplarla Tımothy Ddvey'e verılen cezayı savunmağa başlamışlardır Aşağıda Ingıltere'nıa muteber gazetesı «The Timesa gonderılen mektuplardao bazı ömekler bulacaksmız. Sayın Yaıı îşleri Mfidnrü, ^ Bu çocuk aynı suçu slzin ülkenizde lşlemlş olsaydı, enunim kendlsine hiçbir ceza verilmezdı. Buna karşılık sızin toplumunuzu aşın mUsamahakâr bır toplum olarak gordü&Umuzu de belırtmek tsterrm BajTağınızi toz bezı olarak kullanabıllr bayrağıniî dan kesekâğıdı lm&l edebiltrsınız Marijuana lçılmesl konusunda tartışmalar duzenlıvebılırsınız Bunlar sızin ülkenizde yapıANKARA, (Cumhunvet Burosu) lagelmektedır Basbakan Nlhat Erim'tn Am» Yülardan beri konsoloslanna rika'ya gıderken tngiüz Ha\a bu konuda gerekli ihtarları va Yollan (BEA) uçagı İle gltmeyı (Arkası Sa. 1, Su. 4 de) duşundüğü ancak sonradan bundan vazgeçtığı bğrenılmiştir Program taslagında İngiliz İşçi Partili Mann Hava Yollarına aıt bır uçakla ve Muhafazakâr Londraya gıderek orada W g» r ongDrtilmüşken Trew, üzüntülerini ce kalınması Ue llgllı g«U»ıueTımothy olayı ler dolayısıvle Londra'dakl kob i Idi rd i Ie r naklama programdan çıkanlmışLONDRA, (AP) tngıhz Par tır lâmento tfyelen, Muhafazakâr Enm 18 Mart Cumartesı frtlPartıden Peter Trew ıle Işçi Par nu THY uçagıyle Frankfurta gıtısınden Bruce Douglas Mann, decek buradan da Pan Ame(Arkası Sa. 7, s>u. 8 oe) rıkan'la Arnenka'ya geçecektır. INGILIZ okurlarının aönderdıgı mektuplar İngiliz halkı, İngiliz basını CUMHURİYET HABER SERVİSİ Fransa ile İtalya sınınndakı Menton Hudut Karakolunda Fransız gumrukçülerı tarafından ıçınde bulunduklan arabada yapılan arama sonunda yarım mılvar Turk Lırası değennde 146 küo baz morfınle jakalanan 2 kışıaen «Dıplomatık pasaportlu» olanının Mıllî Hareket Partısı Senatorü Kudret Bayhan olduğu anlaşıhnıştır Tutukıanan dığer Turk ıse dun de bıldırdığımız gıbı, 34/LK/936 plakalı «Anadol» marka otomobıhn şoforu Ibrahim tkier'dır Haben doğrulayan Içışleri Ba Erim, Amerika'ya gilmekten de vazgeçti İngiliz uçağı ile • «Anadol» un sahibi oto parçacısı Mehmet Oelik bulunamıyor # İlgililer, «Bu olayda Mafia'nın parmağı var» diyor kanı Ferıt Kubat bır soru uzenne, MHP'lı Senatorün ototnobıl» «musteri olarak» bındiğını ve kendısı öibı müşterı olan dığer 2 kışının de Italya'da ındıklermi, olayla hlçoır ılgısi olmadı gını soj ledığının oğrenaldığınl bıldırmıştır 59 >a?ındakı Senatör Bavhan, Inebolu'da doğmuş, Uukuk Fa(%rkası Sa. 1, Su. 1 ue) Bayhan'm kimliği ŞEFİK ERENSÜ OD7U Rektörü Etensü istifa etti ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Orta Doğu Teknık Unıversıtesi Rektoru Şefık Erensu gorevınden ıstıfa etmıştır. Erensu istlfasını geçen Cumartesı guna Mutevellı Hevete gondermıştır. Istıfanın kabui edılıp edılmejeceğı henuz bılınmemektedır Rektor Erensu, Mutevellı Hejete gonderdığı istıfa mektubund'a, unıversıtevı rektorsuz ve başsız bırakmamak içm yenısı seçılınce>e kadar gorevme devam edebıleceğını de kaydetmıştır. öğrenıldığıne gore, Mutevelli Hejet ve bır kısım çevreler, Erensu'nun istıfasını gerı aldırmava çalışmaktadırlar Bu konuda başvurduğumuz Bektor Erensu, istıfasını ne valanlamış, ne de doğrulamış «Bu konuda bir acıklama yapmay». cagım» demıştir ı ı tretim ve genlşleyen iç taleble orâabb olarak bakır Ihracatı da çunden gbne vto buyuk bir hızla du^mektedlr. Dunyanın »ayılı bakır üreticisi ulkelerinden blrl olan TrirJdye'de bakır üretiml artması grreklrken azalmaktadır. Nis'te, bıri Senatör 2 Turk'un adlannın karıştığı baz morfın • kaçakçılığıjla " ılgılı olarak A I menka'nın Fransa'da bulunan detektıflerı, Turkıve Narkotık 1 Birosundan bılgı ıstemışlerdır I Turk ılgılılen buyuk kaçakçı. lık olavında «Mafia'nın parmağı I oldn^u» kanısmdadırlar | Otomobil.. • Olajda kullanılan 34/LK'936 I plakalı otomobıhn son sahıbı Mehmet Çelık, dun, aramalara I rağmen, bulunamamıstır. I Re«mı kaMtlara gore, ilk sah)bı banka Muduru Abd\ılkad>r I (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) | Baz morfın, aiyon sakızının buyuk kazanla uzun sure kaynatıl masıyle elde edılır. Bu kaynatma sırasında afyonun parçalanması ıçın belırlı olçude Jcıreç konuiur. Bu ışlem sonunda ozel torbalarla kaynatılan afyon sUzülür v e başka kaplara aktarüır. Su halıne getınlen ham afyonun krıstalıze ha!e getınlmesi ıçın ıtancl kez nısadır konuiur. Knstalize hale gelmekte olan sulu afyon bayvan komürunden (Şarbon Animal) geçmlerek yıkacır ve cBaz morfin» elde edılır. Bu, «Eroin»ın ham maddesl olur. Eroının ham maddesı «Baz morfin» ıse, yenıden lâboratuvarlarda ışlenerek, «Eroin» yapılır. BAZ MORFIN NEDİR? thtiyacın üçte biri karşılanabüiyor Bakır üretimi büyük bir hızla düşüyor Etibank ayda 1700 ton olan ihtiyacın ancak 500 TIMOTHY OLAYI Prof. Dr. Ydmaz ALTUĞ 14 yagındald Tünothy adlı tngiliz çocuğo istikbalde herhalde Türk tngiliz üıskilerini nasıl olnp da hiç bır düsntanın yapamıyacağı kadar bozduguna taayret edecektır. Ailesınln parası olmadışı için, çok fakir olduklan için haşhaş sattıgını mahkemeye bildiren ve bu snçn »ebebiyle • jıl fiç aya mahkfim edJIen Tımothy sorumsuz tnıriliz ba sınında sebebsız ve haksn yere Türkıve aleyhıne hıı kampanya açılmasına sebep obnnstnr Daily Express pbı ban ağırbaşlı eazeteler ger çeğj yazarlarken çofnnluk «san gazeteler» sırt yaygara ile sururn yapmak için nr barbarlığımızı. ne gaddarlıgı S mızı bırakmışlardır Demok i (Arkası Sa. 7. s a 3 de) f tonunu veriyor CUMHURİYET HABER SERVİSİ Aylardır TflrkiTe'de bir bakır sorunu var. Bakır isleyen fabrt kalar ham maddesızükten sıkıntı içinde tavraaır, hatti zaman sa> man kapanma tehlıkesi geçirirler. Bu ışjerlennde çalışan binler? ce ışçı her an ışsız kalma korkusu ıçınde yaşar Ülkenın genel uretımı yavaşlar Sanayı malları ıhracatı genlemeye yıiz tutar Ve butün bunlar nedendır biknmez. Oysa ki butün bunlann bır nedenı vardır, her şeyın bır ne deru olduğu gıbı. Bu neden de, şımdıye kadar ıleri sunıldüğu şekılde bakır ışletmelenmızden ANKARA Devletçe ışletılebırrnde meydana gelen çokme cek madenler uzenndekı haklave vıkılma degıldır. Turkıyede bakjr üretımlni te rın gerı alınması ve hak sahıplenre odenecek tazınınat hakkeünde tutan Etıbank'm bakır kındakl kanun tasansı Bakanlar uretımıni her yıl bıraz daha Kurulunda son sekhnı aldıktan azaltması ve 1971 yılında elındekı 1900 ton bakın ıhraç ederek, sonra dun Parlamento'ya sev1972 yılı başında en buyük ışlet kedılmıştır mesı Murgul'dakı Bakır FırınıTasarı ıle ılgılı olarak Devlet nı revız\ona sokmasıdır Bakanı ve Hukumet Sozcusu Alı Turkıye'de bakır lşlejen ve th«an Goğus, japtığı açıklamakuUanan sanayıcüerin ajlık ba da, «Kendine özgü bir isiem teskil eden maden haklannın gerı kır ıhtıyaçlan 1700 toadur t a bank ıse bu 1700 tona karşılık, alınmastnda, maden hakkı sa1971 yılından başlayarak Kısıtlahibinin mal varlıjhnda hasıl o . dığı dağıtımı 1972 yılının ılk ay lan eksilme kadar tazminat 6larında hemen hemen ihtiyacın denmesı, hukuk de\Ieti ilkesine l'3'ının altma indırerek 1Q pıya ve devletin malî imkâniarına sava ayda 500 ton bakır verebıl nvgnn goıülmustün demıs, mamektedır. dencının mal varlığında ha«ıl (Arkası S ınci saytada) olan eksılmenın madendekı tasınır ve taşınmaz mallar ıle tesısatm devir gunündeki rayıç uzennden hesap edıleceğini bildırmıştır (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) I Temmuzdan itibaren eş ve çocuklar da SSK sağlık Maden Tasorısı MecHs'te Nisan ve Ekım'de alınacak Yd. Subaylar belli oldu ANKARA 1971'e kadar ışlemlerınl yaptırmış olan yedeksubay adaylarının Nısan ve Eklro 1972 de sılâh altına alınacaklan açıklanmıştır Mıllî Savunma Bakanlığı Ger.el Sekreterliğı bu adaylardan hangilennm Nisan da hangıleruıın Ekım'de askere sevkedıleceklerıne daır bır bıldıri yayınlamıştır. Bılaırı şudur: «(î) Yuksek öğrenlml bitinmş olan gençler, askerlık şubelenne basvurduklannda, askerlık iş!em len ve sağlık kurul tnuayeneleri yaptınlarak, mezunıyet ve ışlem leri sonuçlandırma tarihlertne go re gruplandırılmaktadırlar Bu gruplandırma aşagıdaki sıraya go re yapılmıştır 30 Hazıran 1971 tanhıne fadar lşlemlertnı vaptırmış olanlar 8 grup olarak gruplandınlrnış, bunlardan l'nci, 2'ncı 3 ncu 4 un cü, 6'ncı ve 8'ncı gnıptakıleı 1971 yılında sılâh altına alınmış'ardır. (Arkası Sa. 7, Sü 1 de) hizmetınden fa/dalanacak İstanbui'da bulunan Sosval Sl. gortalıların eş ve çocuklan, 1 Temmuz 1972'den itibaren Kuru mun saglık hızmetlennden j ararlanabıleceklerdır. Ancak, bu ned^nle Istanbm aa kavıtlı Mgortahlar ıle ısverenlerın ode. jeceklerı hastalık prımlerı \uzde 2 den yuzde 4 e vukselecektır Prım artışı, bekârlar ıçın de uv gulanacaktır Bu arada akM bır hukum bulunmadıgındar ev. lı eslerın her ıkısı de, 1 Ternmuz'dan itibaren artan prım urermden odeme vapacaklardır Halen İstanbul'da, toplam 361 bın 503 sıgortah bulunmaktachr Sosv al Sıgortalar Kurumu Ge. nel Muduru Cıhat Ovul, \aptiğı açıklamada 600 vataklı Goztepe Ha^tanesının Nisan sonun. da 6 dıspar>=enn Temmuz'dan once hızmete gıreceğını soylemıştır Goztepe Hastanesıne avrı ca, 250 vataklı doğumevı, 250 vataklı çocuk hastanesı ve rehabıhta>;von merkezı eklenecektır Pasabahçe ve Kartal Has tanelerıne de 550 vatak ıla\e e . dılecektır Bu arada, İstanbul Hastanesıne 150 Eiup Hastane. »ıne 100 yatak eklenmıştır. ESRAR İÇERKEN YAKALANDILAR îenı evlı bir çift ve iki arkadaşı Taşlık'ta otomobil İçinde e ı . rar ıçerken yakalanmıstır. îapılan sorusturma sonucnnda, esrar ıçerken vakaianan sahısların Sabahattın Knrnltav ıle yedi gtınlak evli bnlandağn eşı Gonul Kurnltav ve arkadaşlan Nihat örerel, Sevım Gultnran oldukları anlaşılmıstır. Edebiyatımız bir roman daha kazandı Bu romanda çağ daş aşk kavrayışının basit, fakat yapıcı görunümleri ortaya konuyor YAGMUR İNCEDEH «Maımara> çelik halatlaria tekrar sahile bağlandı 27 ANARŞİST YAKALANDI SİVEREK. (a.a.) GuvenliK Kuvvetlennce son 10 gun jçınde japılan 2 operaev onda gızh orgut kurarak halkı sılahlı ısyana teşvık etmejı planladıklan ıddıa edılen 27 anarşıst elegeçırılmıstır •Törkne tsçi . Kovlu Knrtnlus Federasyonu» adı altında gızlı orgut kurdukları bıldinlen anarşıstler, karargah olarak Sıverek ı seçmıs ve son gunlerde çeşıtlı kımlıklere burunerek faahyetlerıne hız \ermışlerdı ,Grivas'cılar, Makarios aleyhinde gösteri yaptı S. A. TERZİOĞLU bildiriyor LEFKOŞE Grıvas cı oğrenel Yunan sefareti önünde de topler Lefkoşede Metaksas Ueyda lanan Grîvas'çı oğrenciler sefarenında Makarios aleyhinde bir mi ting yapnuşlardır Bu sırada po te bır tnuhüra vermişlercür Başlısle oğrencıler çatışmış, öğrenci pıskoposluk önüne doğru ytlrüter polise ateş açmıştır Nüınayiş yuse geçen Rum gençlenne poîls ler sırasında solcu «Haravgi» ga karşı çjjnjıs mukaveiıetlş karşızetesı taşlanmıstır Grivas'cılaHılton Otelinın arkann mltingi sırasında Mıllî Muha^sındaft tuBarhape tepesmcje genç fız Ordusuna mensup leepıer •j'ıleTle polıs çatışmıştır NumayisGrlvasın büyuk boydaki resımle ,1er geç'*akte kâdar devam etrıni tasırnıslardır. ..ıniştir. . ' jf Halıç Tersanesınde >anarak batan Marmara. gemısı dun sahıle çelık halatlaria yenıden bağlanarak, gemının kayması onlenmıştır Dalgıçlar ve uzmanlar tarafından yapılan ıncelemelerde, gemınm sancak bordası dışındakı kısımlannın tum dıbe oturduğu bolgenın ıse çamurlu olduğu anlaşümıştır Gemuıın juzdurulöo vuzdurulemeyecegj, henuz bellı degıldır. 3 ÖLÜM CEZASI ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK ANKARA, (Cumhunvet Burosu) Denız Gezmıs, Yusuf Aslan ve Husejm Inan'ın olum cezalarını onaylaj^ın Adalet KomısvonununUfebı'arı, Meclıs gundemıne ahnmıştır Komisyon karar;vMeclıs'te oncelık ve ivedılıkle goruşulecektır Öte yandan MGP Grubu, olum cezalannın kaldırılmasi teklıflerıne karşı çıkmaja karar vermıştır. Yazan: Afsar TİMVÇİ1S Yarın Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog