Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

LectricShave Sıcak havalarda cilt t*rl«n«ai «Mctrıkll traa makınaaı kutlanmayı zoriaatınr. LECTRIC SHAVE bu •ng*lı yok adarak «lıktrıklı traa makinanln çaJıamaamı kolaylaat^r v* randiRMnını tkt mıtltna çıkarır. Yaşar Keı Kurucusu: YUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresı Cumnuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No. 246 Teiefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ORTADiREKİ Üçüncü Basfcı En güze) romanı , 7 Mart Salı 1972 Cumhuriyet 1560 Gezmiş, Aslan Isviçre Şellefyan'ın ve Inan'ın iltica isteğini idam ceıaları reddetti Koıtıisyonda onaylandı Hükümet, Şellefyan ve Eygi alacak Yümaz GÜMÜŞBAŞ «Daily Telegraph», Erim haklı,, diyor fldalet Bafeanı Bilge, İngiliz meslektaşı ' Timothy., için konuşnrsa cevap verecek 66 için tedbir ANKARA, Adı çeşitli yolsuzluklara kanştığı, hakkında taJdbat yapıldığı sırada yurt dışına kaçan iş adamı Mıgırdıç Şellefyan, tsviçre Hukumetinden Utıca hakkı ıstemi}, ancak Isviçre Hukurneti Şel. leıyan'm bu isteğini reddetmiştir. » Başta meşhur «teneke yolınzluğu» elmak uzere çeşıtli ithalât ve ınsaat yolsuzluklarına adı kanştığı ıçın hakkında çeçıtli sorusturmalar açılan ve 12 Mart'ı muteakip, tutuklanacağını anlavınca yurt dışına kaçan Mıgırdiç Şellefyan. bir suredır ıkamet ettığı bilinen Isviç. re'de, Hukümetten iltica hakkı is temiştir. Isviçre Hukumeti, ülke içinde sık sık yer değıştirdiği için kesin adresi de bilinmeyen Mı(Arkası Sa. 7, Su. 3 de) İdamın kaldırılmasını öngören 2 kanun teklifi ise reddedildi ANKAR\, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi Adalet Komisyonu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan haklarındaki ölüm cezalarının yerıne getirilmesine Uişkin Başbakanlık tezkeresini dün kabul etmiştir. Yapılan oylamaya ka tılan 14 üyeden yalnız CHP'h Mevlut Ocakcıoğlu, karara karşı oy vermiştır. Majestelerinin basını Vah, Timothy, vah!. 2 kanun teklifi Adalet Komisyonu, dün saat 14.30'da toplanmıstır. Basına kapah geçen gorüşmelerde, once CHP Mılletvekılı merhum Selâhattin Hakkı Esatoğlu ile Bağımsız Celâl Kargılı'nm ölum cezalarının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifleri gorüşülmüştür. Komisyon Başkanı Tekinel'in açıklamasma gore. Esatoğlu'nun teklifi Anayasa değışıklığı ongordüğü gerekçesiyle, Kargıh'nın ise, esastan reddedılmiştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) yol konusunu deneyelim,, ANKARA, (Cnmhvriyct Bürosu) Karayollan B6lge Mudürleri toplıntuı dun DSİ konferîns salonunda başlamış, burada konuşan Karayollan Genel Müdüru Atalay Coşkiır.oğlu, halen 572 ılçemızden l l l n e , 887 bucaÎAKIT DEPOLARININ DUBUMVNU VE İÇINE ÇAMVR DOLUP DOLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN ğımızdan 197'sine kıs aylarınd"a DALAN DALGIÇ IYt HABERLE DÖNMEDİ.. (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) gıtmenın mümkün olmadığını, 24 bucağın ıse hiç yolu olmadığını açıklamıstır. Başbakan Nihat Erim de toplantıda yaptığı konuşmada, «Türkiye'nin bngün iftihar edilecek bir karayol şebekesine sahip olduğunu, ancak bunun da yetersiz kaldığını» söylemış, «Karayollan memleketin kan damarıdır, millî bir meselemizdir» demiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. Z de) Erim: "Pflfolı Bakan Bayulken. "Yakışıksız yayın.» dedi CUMHURÎYET HABER SERVİSİ Earareı tırgilrz çocuğun, bağım»ıı Türk Mahkemeaince y r p nahkum edılmesi.üzerine İngiliz basınının ve bazı resmi İngiliz şalısıyetlerinin Türk karauoyunu rencid» eden seviyesız davranışlarmın ^^ yarattığı infial bütün yurtta de^P vam ederken konu, gündem dışı konuşmalarla dun Millet Meclisınde de konu olmuştur. Soz alan milletvekılleri, İngiliz basınmın bu dâva dolayısiyle TürANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) kiye aleyhinde giriştiği kampanCHP Ordu Mılletveklli Mem yayı sert bir dille eleştirmişlerduh Ekşi, Başbakan veya Dışişle dir. Dıs.işleri Bakanı Haluk Bayülken de yapbğı konuşmada, ri Bakanı tarafından cevaplandıİngiliz basınının yayımını, «ölrılmasını istedıği bir önergesin(Arkast Sa. 7, Sü. 1 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) E¥ÜP. Iddianameri dinliyor «ÎMİPRAMİNE AYUSTfiALYA'DA SİDNEY, (THA) Avustralyalı Doktor William McBnde' nin, ana maddesı «Imiprmminea olan ve çeşıtli adlar altında butun dunyada satılan sınır ılâcının, gebeliğin erken safhalarında hücrelerin gelişmesine engel olarak, çocuklann el, ayak gibi bazı organlannın eksik doğmasına yol açtığım ilerı sürmesi üzerine, Avustralya'da tmipramıne'in yasaklanmasına başlanmıştır. Dün Avustralya'daki 18 bln doktora birer teigraf çek<!n Commonwealth Sağlık Müdürü Sır Willıam O'Shaugye, ımıpramine'lı ilâçların çocuk rfünyaya getırebilecek vaşlardaki kadınlara venimemesıni tstemiştir. 4< Marmara..nın mazotu tehlike yaratıyor '99 YANGININ SEBEBI TESBİT EDİLEMİYOR Soru önergesi fr". Toksikomani «Timothy Olayı» münasebetiyle\ Savcı, Rus casusunvn idamını istedi A. BtLGt Ruslar besabına casusluk yaparken istanbul'da MİT tarafından suçüstü yakalanan Surıye uyruklu Şerafettın Eyüp'ün yargilanmasına dün, başlanmıştır. 1. Ordu Askeri Mahkemesinde yapılan doruşmada 10 sayfalık iddıanamesini otnryan Askeri Savcı Yb Sırrı Akbay, sanığın idam cezasına çarptırümasını ıstemıştır. öte yandan Bulgarisıan besabına casusluk yapmak suçundan, bir süre bnce 15'er yıl ağıt hapse mahkum edilen Musevi asıllı milyoner iş adamı tbrahim Gariplerden ıle çoban Alı t!kgün hakkında 1. Ordu Askeri Mahkemesince venlen karar da, (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ve adalet; Başbakan, Feyzioğlu ıle goruştu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Nıhat Erim, dün MGP Genel Başkanı Feyzioğlu ile, TBMM'deki Başbakanhk makammda 2 saat suren bir goruşme yapmıştır. Feyzioğlu ıle beraber, MGP Genel Başkan Yardımcısı Emin Paksut ve Genel Sekreter Orhan Oztrak'ın da katıldığı gorüşme, saat 16.00'da başlamıştır. Goruşmeden sonra Feyzioğlu, junları soylemiştır: •Gorüşme talebi, bizden gelmiştir. Bugun, biıtün memlekeü ilgilendiren belli başlı konuları sırayla gözden gecirdiğinüzi ifade edebilirim Hemen TBMM'de incelenmekte olan veya TBMM'ye gelmesi muhtemel olan kanun ta. sarıları uıerinde görüş birliğinde rulunduk. Söyleyeceğim bundatı ibaıettir.» Prof. Dr. Sabahattin KERİMOĞLU Halıç Tersanesınde dncekl gece sabaha karşı henüz meydana çıkarüamayan bir nedenle yanan ve daha sonra da çamurlu sulara gömuJen luks Marmara gemı sınden dokülerek yayılan mazot bolgede tehlike yaratmağa başlamıştır. Bu tehiıkeyi engellemek ve ortadan kaldırmak için de batık gemının çevresi kalaslarla kuşatılrruş, rıhtıma bir motopomp konularak yayılan mazotun çekilmesıne başlanmıştır. Buna rağmen rnazotun gıttıkçe yayılmakta olduğu görülmuş ve başka tedbirlenn alınma sı ıçin çalışmalara geçilmiştir. Son günlerde 14 yaşındakı esrarkeş bir İngiliz çocuğunun < 26 kilo esrar satarken yakalanması ve mahkum olması mü { nasebetiyle bazı ingiliz gazetelerımn, Başvekiün Turk Sefırını ziyaretine kadar ışl büyütmeleri nedenıyle toksikomani, suçları ve cezaları üzerinde bu yazıyı yazmaya lüzuro gördük (Arkası Sa. 7, Sö. 4 de)( Fransızlar, 2 Türfc'ü Büyük tehlike Marmara gemısmde çıkan yangının gerçekten büyuk bir tehlıke olduğuna ışaret eden ılgıliler, «Gemi batırılmamış olsaydı tersaneye sıçrayabilecek yangın rnil yarlarca liralık zarara yol açabilirdi. Bu tehlike geçiştirildi» demışlerdır. Halıç Tersanesı Mü dürü Gemi Inşaat Yüksek Mü hendısı Alı Dursun Kançeker ıle Plânlama Şube Müdurü Gemi înşaat Yüksek Mühendisi Altan Adanır ıse, «Yangının neden çıktığı kesinlikle bilinmiyor. Geminin yanma ve batış şekline (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) 450 milyon liralık boz morfinle yakaladı PARtS Fransa tie îtalya arasındaki Menton sınır kapısında, TUrkiye'den gelen Anadol marka bir otomobili arayan Fransız gümrükçüleri, arabanın kanepelerinin içme saklanmış 146 kılo baz morfin yakalamışlardır. Pransız polis yetkılileri; 34 PK • 936 plâka numaralı araba ile Fransa'ya 30 milyon dolarlık (450 milyon TL.) uyuşturucu madde sokmak isteyen iki kışiden birısinin kimliğini açıklamışlarsa da dığerinin kim olduğu konusunda gazetecilere bilgi vermekten kesinlikle kaçınmışlardır. Associated Press Ajansının bildirdiğine göre; Fransız polısının göz altına aldığı ikı Türk'ten bır. 46 yaşındakı şoför tbrahim Ikier'dir. Ayni ajansm haberinde kimliğl açıklanmayan Türk'ün ise, «diplomatik pasaport taşıdığı» 1leri sürulmektedir. (Arkası Sa. 1, Su. 3 de) Bakanlar İcinrlon r>ıl/arılınr>a Kurulu çeşitli konuları ele aldı ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosn) Bakanlar Kurulu dün Başbakan Nıhat Erım'ın başkanlığında toplanmıstır. Bakanlar Kurulundan sonra Hukumet Sozcusu Alı lhsan Göğuş, Başbakanhk Basın Merkezi aracılığıylasu açıklamayı yapmıştır: «Bakanlar Kurulunun bngünkü toplantısında kâğidın temel mal sayılması prensibi kabul edilmistir. Bakanlar Kurulunda devletçe isletilecek madenler üzerindekı hakların geri alınması ve hak sahiplerine ödenecek tazminat hakkındaki kannn tasarısı, rohsatsız taşınan veya bnlundunılan atesli silâhlar hak kındaki kanun tasarısıyla Polis Vazife ve Selâhiyet Kanununda değisiklik yapılması hakkında kanun tasarısı da itörüşülmüs. bu fiç tasarının parlamentoya sevklerine karar verilmiştir. Bngünkü Bakanlar Kurulu toplantısında avnea Sayın Başbakan dün yapılan sıkıvonetim brifingi ile ilgili olarak geniş izahatta bulunmnslardır.» Beykoz Ortaokulu Müdürü vapur iskelesinde tabanca ile öldürüldü Beykoz Ortaokulu Müduru M. Zıya Ulusel, aynı okulun kalorıfercısı Hakkı Dirican tarafından, Yenıkoy vapur iskelesı yakınınoa tabancayla oldurulmüştür. Cmayetin işlenmesinden hemen sonra katıl, tabancajı şakağına dayamış ve tetığı çekmıştır. Ancak silâh tutukluk yaptığı ıçın olıimden kurtulmuş, yetişen devrıye polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. ANKARA, (CumhUTİyet Bürosn) «Yalvardım» Işçılere yapılacaK Dlrlncı UâEvlı ve bir çocuk babası olan ve tedıyenın 20 Mart'ta öder.ekaloriferci 41 yaşındakı Hakkı ceğı dlın Başbakanlık Basın MerDirican, «Ben uzun zamandır Kezi tarafından açıklanmıştır. Bakanlar Kurulunca konu ile il Ortaolclda kalorıfercilik vapanm. Aynı yerde de kahrım. gılı olarak kabul edilen karamaMudürle aram acıldı Calısamıme şbyledır: (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) (Arkası Sa. ?, Sü. S de) Hakkı Dirican, cinayetine neden olarak, mudurun kendisini işten çıkarmasuıı gosterlyor. Yııkarda katil kaloriferci Dirican, yanda öldürulen mudur Ulusel'in kimlik kartındaki fotoğrafı., iTHA> ışmaen çiKarııınca Beykoz Ortaokulu Müdüriı Ziya ^^^ öldıiren ^ ^ ^ Gemi sefer programında değisiklik yapılacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) «M*rmara» yolcu gemisinın Ha liç'te yanarak batması üzerine dün bir açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Rıfkı Daruşman, «Denizcilik Bankası sefer programtarmda değisiklik yapılacağını» söylemiştir. Bu değisiklik, özellıkle, önümüzdeki yaz dönemınde, ıç turistik seferlerini kap sayacaktır. «Marmara»mn yerini dolduracak bir geminin de alınacağını belırten Bakan, idarl ve adll yonden alınacak soruşturmaya gbre, bundan böyle bu tarz olaylara meydan vermemesi İçin her türlü kesın tedbirin alınacağını sozlerıne eklemıştır. Zamane Çocuğu Y1LMAZ DURUŞMADA İşçîlere yapılacak ödemelerin tarihi açıklandı ' Bugün 4. Sayfamızda ZIYA YlLMAZ YARGILANDI Ve yepyeni bir Bsliff romon Maltepe Asfeeri Cezaevlnden 3 ay önce Mahır Çayan'la birlikte kaçtıktarj sonra Findıkzade'de guvenlils suvvetlerıyle vapüğı »ılâhlı çatışma sonucunda yaralı olarak vakalanan THKC adlı (rizli örgiit mılıtanlarından Ziya Yıl ANKARA, (THA) Ankara Sıkıyönetim Komutanhğı 1 Nu maz, dün Sıkıvftneöm Mahkpmeslnde venıden vargılanmaya baş maralı Askeri Mahkemesinde lamıştır DevGenç duruşmasında sanıklan n sorgulanrun yapılmasma baş Saat Hai'da m Numarah Sılanmıs ve dün sorgusu tamanilamvonetim MafıkPmPSine sr>' KOnan 7 sanık tahliye edılmiştir. IU sar:ıı> Jiarah getuilen Zua } " (Arkaaı Sa. 7, Sö. 7 de) «Arkası Sa. 7, SB. 3 de) Dev Genç davasında 7 sanık tahliye edildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog