Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

OKUL 8ÖZLÜKLERİ DİLMAN TL. •TflBKÇ&AlHMIC» OKUL SflZLOSO 19.TBMCEALMANCk CEP SOZLO&Ü 7.50 'ALIIMIC*TORKÇE OKUL SÜZLÖfiO 10.•ALMAKCATORKÇE CEP SÖZIÜ60 7.50 'AÜIMMTİİAIÇE RESİMLİ SÖ2LÜK 2 t . TBRKCEINGİLİZCE OKUL LÜ8ATI (Akçit)..15.'İMİLtoETflRKÇE TEL LÜ6AT 12,M •İMİLİZCETÜRKÇE CEP SÖ2LÜ6Û 7.5B •FRMBİZCATflRKÇE OKDL SÖZL060 12.50 F M B I Z C A T O R K Ç E CEP SflZLOİO 7.İ0 FlMBCaTflRKÇE RESİMLİ SOZLÛK 2 1 . SİPARİf MIMCIZİ: C . yll, NİJAT ÖZÖN TÜRKÇE LU SÖZLÜK ^ ohnasa blle bulunmalı. LJ • I y © 4 7nai En ço^ullanı^gjflCfcden '«!• kelim«; Binlerc* 'DeyimHjefBB v» Dllbiigisi özellitf; Fiil Ç«phl«rl, Öıwk v« Sonekler, Kısaftmala'r, %fltor vt. . Plastik kapaM^inci h ^ t n f ^ H k d a mükemmel balkı, 5 4 İ sayta, 2 0 ^ 1 TL. BfiETlM YAYIKEVİAnkara Cad. 622 Istanbul ,,.l «.«... Sayi: 1/U91 «Türk adaHetmden süphe etmek hiç kimsenin haddi değildir» LJımilyona tadil 11 25 Kurucusu: YUNUS NAUİ Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 Telgraf ve mektup adresı: Curahunyet tstanbui Posta Kutusu tstanbuJ No. 246 22 42 99 6 Mai"t PazarteSİ 1 9 7 2 REMZI KİTA8EV 13TANBUL edilmişti 5,5 saat süren toplantı hakkında açıklama yapılmadı İngiliz basınının yayınları nefret ile karşılandı ve Erim'in Londra'ya uğraması da iptal edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 24 klio kaçak hashaş gatmak snçundan yakalanıp yarfilanan TC temyiz yolu açık olarak mahkum olan İngiliz uyruklu Timothy Dıvey'in yargdanması, ve cezası hakkında özellikle tngiliz basınında yapılan jayım, ve bu basının bir kısmında Türk adliyesine ^. ve raillî dnygulara dil nzat^P ma ciir'etine vsran çirkin ve seviyesiz yazılar, Ankara'da ve Türkiye'de yetkili çevrelerde biiyük bir tepki nyandırmı?, Basbakan N. Erim'in de Amrrika'ya giderken bir gece Londra' da kalması proçraraa alınmışken bu yütden iptal edilmiştir. Bu yetkili çevrelere göre, işledıği suçun vehameti ve suç konusunun dunya gençliğini ve czellıkle Batı memleketlerinin pek çoğunda ve bu arada l n . gıltere'deki gençliği ne gibi kötu sonuçlara surüklemekte olcnığu ociadayken, ve uyuşturucu mad delerle en müessir sekilde mCcadele edilmesi Birleşmiş Mil letler kararlan ve Ingıltere'nın Esrar satıcüığı suçundan cede imzacısı bulunduğu milletzsevinde bulunan tngiliz çocuğu lerarası sbzleşmeler gereği olTimothy"nin annesi JU1 Davey, masına rağmen Türkiye'nin âde. Sultanahmet'te kalmakta olduğu ta bu milletlerarası vecibeleri otelin holünde yalm ayak otururen ciddi şekilde yerin© getirme. ken THA muhabirinin sorusuna, sinde ve insanlığı kahreden u . «Timothy suçunu itiraf etti. Şimyuşturucu maddte iptilâsına kar. di cezasını çekiyorj» demış, İnşı en muessır tedbirleri almasm. giliz basınının kendısinı son rledan dolayı şikâyet edilır hissini rece rahatsız ettiğinden yakınveren bu garıp ve garip olduÇu mıştır. kadar da denslz yayınlar nefTimothy'nln annesi bu konuda, retle karşılanmaktadır. «Benimle oyun oynuyorlar adeta.. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Oğlmnnn rahat olduğunu görmenin verdiği buzur ve sevinci unnthırdnlar.» demiştir. Bayan Jill Davey'ın sürekli c'.arak çok sigara içtigi, parmaKla(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Bakanlar Komutanlar ve siyasi liderler, güvenlikle ilgili toplantı yaptı Timothy'nin annesi de basınından şikâyetçi Marmara Gemisi Haliç'te yanarak battı StVARt (ortada), GEMİNtN YANIŞINI SEYREDtTOR» «MARMARA» GEMİSİ HALİÇTE YANARKEN.. (Fotoğraf: THA) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Marmara Köşkünde dün Cumhurbaskanı Cevdet Sunay'ın da katıldığı önemli bir toplantı yapümıştır. MüU tstıhbarat Teşkilâü (MÎT) taraundan sıyasî partı Uderlerine, Bakarüara bilgı vermek amacıyla düzenlenen toplantıya Başbakan Niaat Erim, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tagmaç, Kara Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Faruk Gürler, Daniz Kuvvetleri Komutam Oramıral Celâl Eyiceoğlu, Hava Kuvvet leri Komutanı Orgeneral Muhsın Batur, Jandarma G. Komutanı ts (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) YAKIT BÜYÜK DEPOSUNUN PATLAMASI TEHLİKESİ, SÖNDÜRME ÇABALARINI ÖLÇÜDE ETKİLEDİ tSTANBUL HABER SERVİSl Idarî soruşturma başladı Haliç Tersanesınde tamire alınan Denizcilik Bankasma ait Marmara yolcu gemisi, dun sabah sekız saat yandıktan sonra, batrrustır. 125 milyon lira degerinde olan Marmara gemisindeki yangınm çıkış nedeni henüz anlaşılamamıştır. tkt yıl once başlayan ve ^^ 25 milyon liralık bir tamur ve ^P tadilâtla lüks hale getirıien Marmara'nın cayır cayır yanışını Haliç'ın ıkı yakasına toplanmış onbinlerce vatandaş, saatlerce ızlemiştir. Adalet Komisyonu bugün ölüm cezalarını görüşecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Adalet Komisyonu bugün saat 14.30 da toplanarak Denız Gezmış, Yusuf Aslan ve Hüseyin înan"ın ölüm cezalarının yerıne getirilmesıne llışkın Başbakanlık tezkeresim görüşmeye başlayacakür. Adalet Komisyonu Başkanı Ismail Hakkı Tekinel ın daha ftnce yapüğı bir açıklamaya arire Ko(Arkası Sa. 7, Sü. 1 ile) İlk haber Yapılan soruşturmaya göre, yangm, sabaha karşı saat 03 sı ralannda, gemının kıç tarafın da çıkmıştır. Yangını ılk goren> lerden büfeci Hüseyin Aksu, ba(Arkası Sa. 7. Sü 1 de) tSTANBUL'A GELEN ULAŞTIR>U BAKANI. MARMARA GEMİStNİN 45 MİLYONA SIORTALI OLDUĞUNU SÖYLEDI Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danış~nan, dün sabaha karşı Haliç terianesınde yanarak batan «Marnıara» yolcu gemısıyle ilgili incele.nelerde bulunmak üzere dün akjam Istanbul'a gelmiştir. Rıfkı Danışman, geminin son durumuyla ilgili bilgi vermış. 3dli ve idarî soruşturmanm yaaılmakta olduğunu bildirerek, ozetle şunlan soylemiştir: (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) • İngiliz basınının kampanyası büfın ynıtla sert tepki yarattı Hukuk otoriteleri de kampanyanın haksız ve maksatlı olduğunu söylediler ANKARA, (».a) Esrar satıcı Iığı suçundan Istanbulda 6 yü hapıs cezasına çarptınlan ingiliz çocuğu Timothy hakkmdakı karan bahane ederek, Türkiye ve Türk Adliyesi hakkında seviyesiz, çirkln ve düzmece bir kampanya açan îngiliz basırunın ıuturau yurt çapında infialle karşılantnışbr. Anadolu Ajansının yurt Içi muhabirlerinin büdirdıgine göre yuzlerce vatandaş tngiliz basını nın düzenledlgi kampanya karşi' sında duyduklan nefroti ifade etmis, çirkin isnadlan şiddetle reddetmişlerdır. Dün Anadolu Ajansı'na bizzat başvuran veya telefon eden bir çok Ankara'lı ingiliz basınının seviyesiz kampanyası karşısında ge rekli her türlü cevabın verilmcsi ni istemiş, Tiirk Adliyesine dil uzatılmasını îngiliz şımanklığı ve hodgamlığı olarak vasıflandırmışlardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) «MARMARA» GEMİSİ, YANGIN DEVAM EDERKEN YANLAM1Ş VE 125 MÎLTONLUK BÎR SERVET, HALİÇ'IN ÇAMURLU SULARINA GÖMÜLMÜŞTÜR.. (Fotoğraflar: Selçuk AYBATAR) Marmara Denizcilik Bankasma 125 milyon liraya mal olmuşlu •Marmara» yolcu gemisi, 1955 yılmda Almanya'nın «Bremen» tezgâhlarmda yapümış ve ertesi y:l 1 Temmuz Kabotaj Bayrammda, yurda getirilerek, hizmete konulmuştu. 6440 gros tonluk «Marmara» üzerinde yapılan son değişikliklerle birlikte Denizcilik Bankasma 125 milyon liraya mal olmuştu. Saatte 16 mil hız yapan bu gemi, yolcu kapasitesınin arttınlması amaayla 4 yıl önce değişikliğe tabi tutulmuş ve bu arada ambarlan ile bütün boş yerlerinden yararlanılarak, tek sınıflı olmak üzere 514 yolcu ve 10 araç taşıyabilecek bir duruma getırılmışti. Soğutma tesisleri, yüzme havuzu ve kafeteryalan ile lüks bir gemi olan Marmara, tskenderun turistik hattında çalıştınlmaktaydı.. Gemi, bir ay kadar 8nce, bazı ufak tamır ve boyalar için Halıç Tersanesine alınınış ve onarımı da kısa bir süre once tamamlanmıştı. Jill Davev . Timothy'nin snnesi otelde çıplak ayakla görülüyor .. MAKARİOS'UN İSTİFA ETMESi MUHTEMEL KLERİDES, BAŞKAXLIK ÎÇİN EN KUVVETLİ ADAY [DIS HABEBLER SERVİSl] LEFKOŞE Kıbrıs'taki son sıyasî gelısmelerı yakından ı z . leyen yabanrt gozlemcıler, A d a . nın iç savaş eşığınde olduğunu belırtmckte. Başpiskopos Maka(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Ruslar yazlık binayı casus okulu yapmış Okulu eski yönettiği belirtiliyor viskonsülün Zamane Çocuğu «ANLADIM, AŞK EĞLENCE VE KADIN BİR DEĞİLDİR.» İPA K L A M E N T O Kıbrıs Türkünün Umut Dağları Sait Arif TERZİOĞLU'nun röportajı 5. Sayfamızda ( f BÜTÇE PARLÂMENTO aN Anadolu Ajansı, dün verdiğı bir haberde, Rusya'nın Istanbul Başkonsolosluğuna ait Tarabya Kıreçburnu arasmdaki yazlık bınanın casus yetıştirme okulu ılarak kullanıldığının teSbıt olunduğunu bıldirmıştir. A.A.'nın haberı şöyledır: tlgüılere gore, Sovyetler Birliği hesabma Türkiye'de, Ortadoğu ve Avrupa'da kullanılacak olan cajuslar, Tarabya'daki bu binada Sovyet istihbarat uzmanları tara fından sıkı bir eğitıme tabi tutulmaktadır. Casus okulunun baş vdnetmenliğini bir zamanlar Sovi'etler Birliği Viskonsulü olarak gorev gören Boris Çerezov'un yap 'ığı belirtilnıektedir. Bazı yetkililer, Türkiye'de anar. şik olaylar yaratan gizli örgütlerin lıderlerinden bir kısniinın 19631969 ytUarı srasında Tarabya Ki. reçburnu arasmdaki Sovyetler'in ^ " bu gizli casus okulunda eğitim gör YAZAN : BILLI NAUGHTON ÇEVİREN : NİHAL YEGİNOBALI Filmi çevrüen ve şarkısı dillerden düsmeyen bu nefis roman.., ODTÜ mntevelli İ heyeli Ifaraosmanoğlu'nun miîracaatını reddetti ANKARA, (THAJ ODTÜ 'nütevelli heyeti dıinku toplanüsında, universite öğretım üyeli *ı ıçin başvuran eski Başbakan Ekonomik Işler Yardımcısı Ati)(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Yarın Cumhuriyet'te Ve yepyeni bir lelit romon \ k SESSİZ GEÇTİ BASI?) düklerini ileri sürraektedirler. Tarabya . Kireçburnu arasında bulunan bina, Boğaz yolunun en çok daraldığı bir noktada ve deniz kenarındadır. San renk boyası lyıce dökülmüs nprr'Mpr' Haınna (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog