Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

HİDAYET SAYIN ikioyun: TOPUZLU, Mlgi yayırMvi Dünyalar 1İ7Oİ/ umhuriye Kurucusu: FUNDS NADt 48. AVUKAT NAİL TEZMEN Knrumu eskı MSsavirı GI^TKÜKLERLE bü tıhatlar, KANUNU, n o GJtli 100 lira. tNKILÂP ON IÇTIHAT ve 17U9U Telgraf ve mektup adresi: Cumtıunyet istanbul Posta Kutusrr tstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 42 97 22 42 98 22 42 99 5 Mart Pazar 1972 Sunay, orman suçlarını affeden kanunu veto etti Hüktimet, orman suçlannın ve tahribatınm artmasına sebep olacağı gerekçesiyle kanuna karşı çıkmıştı CHP'deki bunalım ahenkli çalışma ile önlenecek PARTİ MECLİSİ ÇAUŞMALAR1NIN SONUCU BİLDlRİ İLE AÇIKLANDI fltina, ikinci bir nota verdi MAKARtOS'UN İSTÎFA EDECEĞ1 SÖYLENTtSt YOĞU1SLASTI I1IIIIIİIIIIIII1II AVKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, orman affına ilişkm kanunu veANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) to ederek, dün oğleden sonra Mıllet Meclısi Başkanlığına iade etmiştır. Orman suçlannın affını öngören kanun teklıfi 29 Kasım 1971 tanhınde Mıllet Mecüsınde onCHP Parti Meclisi, 10 Şubat 19T2'den 2 Mart 1972 tarihine kadar cehk ve ivedılıkle gorüşulerek süren calışmalarının sonucunu, dün bır büdıriyle kamuoyuna açıkkabul edılmıs ve Cumhuriyet lamıştır. Bildiride, parti içi bunalımın, çeşıtli parti organlannın yetki ve sorumluluklan çerçevesinde ve bırbırlerine yardırocı olarak Senatosuna sevkedilmiştir. (Arkası Sa. 9, SiL 7 de) çalışmalanyla çözümlenebileceği hususunda görüş birliğine vanldığı ifade edilmektedir. Bildiride, kurultayın Temmuz ayı başm da toplanmasınm uygun görüldügu de açıklanmaktadır. CHP Parü Medisi bildirisi aynen şöyledir: «CHP Parti Meclisi: 18 Şubat 1972 tarihinde baslayan çalışmalannı, gündemindaki bütün konulan gorıişcrek, 2 Mart 1972 tarihinde Genel Başkan Ismet tnonu'nun başkanhğında bitirmiş \e aşağıdaki bildirinin kamuoyuna açıklanmasını kararlaştırmıştır. A CHP Parti Meclisi, bir sttre önce parti içinde beliren ve devam eden hszursuzlajhın fidcrilmerinlo, çesitli parti kurullarınm ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) yetki \e sorumluluklan çerçe\esinde ve karsılıklı anlayış içinde Yüksek Askeri Şura 28 ŞubatKIBRIS birbirine yardırocı olmalan ve ta başlatîığı çalışmalarmı dun TÜRK ahenkli bir şekilde çalışmalan sutaınamlamıştır. Toplantıdan sonML'CAHİTLERİ, retiyle sağlanablleceğinde gbruş ra yapılan açıklamada, yedekbirliğine varmısür. KENDİ subay adaylarınm tesbitinde de(Arkası Sa. 9, Sft. 6 da) ğerlendırmenın 1972 yılında da İMKANUVBI uygulanmamasmın kararlaştınltLE dığı bildırilmiştir. YAPTIKLARI Genelkurmay Başkanlığı Basın ZIRHLI ve Halkla Ilişkıler Şube BaşkanARAÇLA lığından Yüksek Askeri Şura çalışmalan ıle ılgıli olarak yapılan BİR açıklama aynen şöyledir: GEÇ1T «Yüksek Askeri Şura 28 ŞuTÖRENINDE.. batta başladığı çalışmalannı bnîrün bitirmiştir. Yüksek Askeri Şura gündeminde bolnnan ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Anayasaya ve günün şartlanna uygunluğu askerlik hizmetleri Ue ilgili işlemleri hetn vatandaş ve hem de asker alma yönünden baANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) sitleştirmeyi öcgören değişiklik tasansım, orduya sözleşmelj suMGP Genel Yönetim Kurulu, bay temini ile teknik assnbay ihdun yayınladığı bildiride başta tiyacının giderilınesini öngören Kıbns sorunu olmak üzere dış kanun tasansım incelemiş, ye politıkadaki olaylarla, iç buhrandeksubay adajiarının tesbitinlardan sıynlmak için bir «Millî de deferlendirmenin 1972 yılında bcraberlik ihtlvaeı»nın gereklüida uygnlanmamasını karars bağ ği üzennde durmuştur. lamıştır.» Ydnetim Kurulu'nun Genel Baş kan Feyzioğlu başkanhğında sürYüksek Askerl Şuranın dün dürdüğü toplantılardan sonra dün sabahki toplantısına Başbakan Nıhat Erim de katılmıştır. (Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) ledek Subaylar, bu yıl da eski usule göre alınacak Kıbrıs Ttirlctinün umud dağları r«ifFofograt: SoW A Kıbns taki Yunan birlikleri alârmda DIŞ HABERLER SERVİSİ Bir Yunon cosusu daha yakalandı • Tutuklanan Hüseyin Kâtip Ankara'ya gönderildi A. BİLGÎ MGP bildirisi: «Tiirkiye bir an önce iç buhranlardan sıyrılmalıdiD Kıbnsta artan gergınüge paralel olarak Yucanlılar da Trakya bolgesındekı casusluk faalıyetını hızlandırmıştır Bir süre önee tstanbul'da yakalanan YuYunan Hukumeti, onceki gun Kıbrıs Rura yonetimine ikinci nan casusu Falk Yusuf'tan sonbir nota vererek, 11 Şubat'takı isteklerınde ısrar ettiğinı bıldırırra, ikinci bır Yunan casusu daken; Cumhurbaşkanı Makarıos'un, Ruhanî Meclis istifa isteğıni ha MÎT tarafından suçüstu yasürdürduğu takdırde Kıbrıslı Rum'lann butun arzusuna rağmen kalanmıştır gorevden çekılmeye kararlı olduğu haber verilmektedir. Trakya bölgesindeki askerl bırliklerimız hakkında bilgı top^ Alarm.. lamakla çorevlendınlen YuAtına'daki ıyi haber kayr.aknamstanlı Turklerden 37 yaşınDÜNYANIN daki Mustafa Hüsevin Kâtıp'tn lardan bildinldiğine göre, Kıbsınırdan sık sık geçmen dıkkarıs'taki Yunan birlikleri herhan EN TEHLİKELİ tı çekmiş ve MtT tarafından \zgi bir olağanustü duruma derlenmeye baslanmıştır YunanisSAVAŞ UÇAĞI hal mudahale edebılmek amatan'ın Gümülcıne llınm Viranos Vıta semtinde oturdugu tesbıt cıyla «alârraa» geçirilmiştir. Yuedilen Mustafa Hüsevin Kâtıp'ın nanistan Kıbrıs'ta devamlı olaTurkiye'ye gelışte. Trakva bolrak 1500 mevcutlu bir alay bugesındekı askeri birlıklerımızm lundurmaktadır. Ayrıca, 12 bın durumuyla ilgili olarak topladıgı bılgıleri, tstanbul'd'aki Yunan kışılik Kıbns Rum Millî MuhaBaşkonsolosluğunda görevli fız Kuvvetlerine d» YunanisGeorges Katirnbaris'e verdigi tan'dan gonderilen 1300 subay anlaşılmıstır Casus Kâtıp'ın komuta etmektedir. '*"' «ıriıctp uvm wkil(Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) (Arkası Sa. 9, Su. 5 de) Amerika, Atina'ya "Phantom,, verecek Timothy'fiin annesi cezaevinde oğlunun sesini banda aldı DAİLY EXPRESS'E MEKTUP GÖNDEREN BİR İNGİLİZ, «VERİLEN CEZA İÇİN TÜRKLERİ SUÇLU BULMAMALIYIZ» DEDİ Esrar satmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptınlan Tımothy Davey, dun saat 10.30'da Sağmalcılar cezaevinde, annesi Jıll Davey tarafından ziyaret edıl miştir. Zıyaret, bir saat sürrnustur. Çıkış kapısında kalabalık bir gazeteci grubu tarafından karşılanan Bayan Davey, basın mensuplarıyla gorüsmek ıstememış ve bir ara sinir krızi geçirmıştır. Ağlamağa baslayan Bayan Davey, daha sonra yatıştırılarak bir kahvehaneye alınmıştır. Bayan Davey, oğlu ile ilgili olarak ko(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Türkiye'deki huzursuzluğun ücretini Kıbns lurku ödüyor LEFKOŞE, Atatürk Meydanında, Kıbns Türk Yönetiminin Yasama Meclisi binası önünde durup Girne Kapısına doğru baktığmızda, sol tarafınızda Lefkoşe Türk Belediyesi, onun karşısında «Saray» diye bilinen bınalarda Türk Yönetiminin Adliyesı, Idare Âmırligi ve İçişleri, Sağlık îşleri, Tanm ve Tabü Kaynaklar, Mallye Üyelıklerinı barındıran taştan yapıh kemerli binayı; bunun hemen karşısonda Türk Postalan'nı ve (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) ATÎNA, (THA M . ) Amerikan Dışışlerı Bakanlığındar. bildırildiğıne gore, Amerika ıle Yunanistan arasında Atina'ya «Phantom» jetleri satmak içın on goruşmeler başlamıştır. Alina askeri radyosu da onceki akşam Yunanistan'm «Phantom» uçakları almasına ilişkin muzakerelerin başladığım açıklamıştır. Haber, Yunanistan'a Amenkan askeri yardımının tekrar başlayacağmın açıklanmasından hemen sonra açıklanmıştır. Yunanistan'a uçak satmak içın simdiye kadar aralarında yarış halinde Oİan üç ülke vardı : «Mirage» uçakları ile Fransa, «Jagnar» uçakları ile îngiltere ve «Phantom» larla Amerika. Öte yandan Fransızlar ve Amerikalılar, Yunanistan'a bır tepkili uçak bakım ve montaj fabrikası kurmak için de teklifte bulunmuşlardır. Iyi haber alan kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Yunan silâhlarının Amerikan tini ü?e(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) BIR HÜKÜMLÜ 5 ARKADAŞINI YARALADI, 4'ÜNÜ DE REHÎNE TÜTTU ERZCRUM, (THA) . Erzurum Kapalı Cezaevinde hükümlülerden Kamber Aslan, kavga ettiği arkadaşlanndan 5'ıni yaralamış, 4 arka jaşını da 3 saat rehin tuttuktan sonra teslim olmuştur. Bır tartışma sonucu meydana gelen olayın nedenı bilinmemektedir. Güvenlik kuvvetlerinin koğuş tan çıkzna çağnsına ancak 3 saat sonra cevap veren Aslan, Jan darma Alav Knmutam Albav (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Zamane Çocuğu «ANLADIM, AŞK VE KADIN BIR EĞLENCE DEĞİLDİR.» YAZAN : BİLLİ NAUGHTON ÇEVİREN : NİHAL YEGİNOBALI MEftCANLIGiL'iN ÖDÜLÜNÜ AİLESİ ALAGAK MÜCAHTTLER, KIBRISIN TÜRKİYETE BAKAN TEPELERtNDEN ANAVATANI DA ZEVKLE İZLEBLER... Filmi çevrilen ve sarkısı dillerden düsmeyen bu nefis roman... LÜBNAN PLÂKALI OTODA 56 KİLO ESRAR BULUNDU ANTAKYA. (aa) Yayladağ sınır kapısından Turkiye'ye giren Damel Ali Rahan Hanuk Rabın'ın kullandığı «Lübnan . 919» p a numaralı otomobilde, şüphe uzenne yapılan arama sonucu, 56 kılo esrar ele geçırilmıstir. Rabın ile aynı otomobilde bulunan Jean Abdullah da tutuklanmıstır. Tahrip edilen müfiülükle mültü de tartaklondı GUNEY, (DENİZLt), ( a a ) Müftülük kâtıbının Kur'an kursu hocasına mudahale etmesi üze rine bir grup, müftülük binasını basarak, cam ve çerçeveleri kırmış, müftüyü tartaklamıştır. llçenin müftülük kâtibi Abdurrahman Ertan, mıiftunün emnyle Kur'an kursuna gıderek hoca Tahir Uyanık'ı müftülüğe dâvet etnrtştir. Kadınlara ders veren (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) TIMOTHY'MN ANNESİ. OGLUYLA KONUŞTUKTAN SONRA SAĞMALCILAR CEZAEVINDEN ÇIKIYOR.. Yunus Nadi Armağanı «Tedi Dakika» Küçuk Fıkra Yanşması ikıncilerinden Muharrem Mercanhgil'in, esenni gazetemıze göntferdikten sonra, 6 Nisan 1971'de vefat etmış olduğunu üzüntü Ile öğrenmış bulunuyoruz. Merhumun kurucusu olduğu «Ytni Tayınlar» adlı aylık biblıyografya dergisi, saym eşi Çefıka Mercanhgil tarafından Ankara'da çıkarılmağa devam etmektedir. Merhumun 3,000 liralık ikincilik ödülü, tabiatıyla kanuni mirasçılarına verilecektir. Salıgünü Cumhuriyet'te DP'nin amblemi tesbit edildi ANKARA, (Cumhnriyet Bürosn) DP'nin amblemi, «Bas parma| ı açık sajf el» olarak tesbıt edılmiştir. Parti Genel Sekreterı Talât Asal'ın dün yaptığı açıklamaya göre, amblem, Yüksek Seçım Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Ve yepyeni bir lelif romon .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog